Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista."

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) För kännedom, barn- och utbildningsnämnden Agneta Lindqvist (V) ordinarie Mats Seijboldt (SD) ordinarie Åsa Nilsson (C) ersättare Karl-Eric Persson (M) ersättare Liesel Zetterlund (C) ersättare Sven Öberg (KD) ersättare Ersättare Zaki Habib (S) Pia Gröndahl (S) Claudia Auer Åhlgren (S) Lillemor Bodman (M) Ulla-Britt Strandberg (FP) Ulf Axelsson (V) ersättare Jessica Kling (S) ersättare Pamela Hopkins (SD) ersättare Issa Sidow Abdi (S) ersättare Mona Westerlund (S) ersättare Kristine Andersson (S) ersättare Tjänstemän Kaj Söder, förvaltningschef Jessica Andersson, ekonom Björn Österby, nämndsekreterare Johan Ringaby och Lena Warvne, Björkhagaskolan kl Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

2 2 Ärenden Val av justerare. Förslag Anders Persson med Linda Andersson som ersättare. 1 Investeringar i fastigheter redovisning av driftskostnader (handlingar) 2 PISA Kontaktpolitikerverksamhet (handlingar) 4 Pedagogiska priset (handlingar) 5 Björkhagaskolans samarbete med regionens skolstödsenhet 6 Verksamhetsberättelse 2013 (handlingar) 7 BUN:s verksamhetsplan 2014 (handlingar) 8 Årshjulet (handlingar) 9 Arbetsutskottets verksamhetsbesök 2014 (handlingar) 10 Träff med enhetschefer vid arbetsutskottets möte i mars 11 Nivåer på inackorderingstillägget 2014 (handlingar) 12 Nivåer på kommunalt studiebidrag 2014 (handlingar) 13 Reviderade regler för enskild förskole- och fritidshemsverksamhet (handlingar) 14 Övriga frågor Välkomna! Linda Svahn Ordförande

3 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen Jessica Andersson Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Investeringar som ger hyrestillägg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att skicka ärendet vidare för igångsättningstillstånd med ökad budgetram till berörda nämnder i Lindesbergs kommun. Ärendebeskrivning De investeringar som är prioriterade under 2014, BUN Utemiljö förskolan Stadsskogen Varmförråd Lysmasken, Bergknallen Ekbackens skolgård Utemiljö Bergknallen Lindeskolans Aula kronor kronor kronor kronor Utemiljö förskolan Stadsskogen ger en ökad hyra med 35 tkr per år vid en avskrivningstid på 15 år eller med avskrivningstid på 8 år ökar hyran per år istället med 57 tkr. Varmförråden ger en ökad hyra med 22 tkr per år med en avskrivningstid på 8 år eller 53 tkr per år med en avskrivningstid på 3 år. Ekbackens skolgård ger en ökad hyra med 42 tkr per år med en avskrivningstid på 15 år eller 71 tkr per år med en avskrivningstid på 8 år. Utemiljö Bergknallen ger en ökad hyra med 29 tkr per år med en avskrivningstid på 15 år eller 50 tkr per år med en avskrivningstid på 8 år. Lindeskolans Aula ingår i den stora lokalutredningen som pågår. I väntan på den och utredning kring vilken omfattning upprustning ska ske att beslutet får avvakta på detta objekt. Kaj Söder Förvaltningschef Jessica Andersson Ekonom För kännedom: Verksamhetschef förskola, Verksamhetschef grundskola, Verksamhetschef gymnasiet Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

4 3 Barn- och utbildningsnämnden Arbetsordning för Kontaktpolitikerverksamheten i Barn- och utbildningsförvaltningen Beslutad av barn- och utbildningsnämnden

5 Arbetsordning Syfte Barn- och utbildningsnämndens ledamöter vill som kontaktpolitiker skapa ett bra utbyte mellan brukare och nämnd och få en klarare uppfattning om hur de olika delarna av verksamheten fungerar. Kontaktpolitikerna vill kunna svara upp mot medborgarnas förväntningar på styrningen av verksamheterna så att bästa resultat uppnås, utifrån de budgetramar kommunfullmäktige anslagit till nämndens verksamheter. I kontaktpolitikeruppdraget ingår följande: - Lyssna på brukarna, det vill säga elever och föräldrar, om hur de upplever att verksamheten fungerar. Det kan handla om allt från att eleverna inte är nöjda med sin lärare till att det finns ett missnöje med hur skolskjutsarna fungerar. - Vid besök i verksamheten följa upp arbetet med de nämndspecifika mål som anges i planen för nämndens budget. - Göra besök i verksamheten för att få en bild av förutsättningarna för verksamhetens måluppfyllelse Till exempel om lokalerna är funktionella, hur skolgårdarna är utformade och så vidare. - Rapportera till nämnden vilka iakttagelser som gjorts vid besöken. Rapporterna lämnas en gång per termin. I kontaktpolitikeruppdraget ingår inte att agera arbetsledare i verksamheten. Den uppgiften vilar på rektorerna och områdescheferna. Kontaktpolitikern tar kontakt med förvaltningschefen om det framkommit att allvarliga missförhållanden sker i verksamheten och den informationen inte kan vänta till kommande nämndmöte. Kontaktpolitikerverksamheten skall kännetecknas av följande: Uppdraget kännetecknas av nyfikenhet, lust och glädje. Föräldrar, elever och personal upplever nämndens ledamöter som engagerade. Skolledarnas uppdrag: Ansvarig för respektive enhet bjuder in kontaktpolitikerna till en träff i början av varje termin. Vid träffen på höstterminen görs en presentation av verksamheten, en gemensam planering av hur uppdraget som kontaktpolitiker kan genomföras samt en genomgång av enhetens kvalitetsredovisning. Vid träffen på vårterminen planeras när och hur kontaktpolitikerna kan genomföra rundan med sikte på årets fokusområde. Ledare i verksamheten verkar för att kontaktpolitiker inbjuds till enheterna, till exempel för att besöka skolan en vanlig skoldag eller till ett föräldramöte. Information om, och bild av respektive kontaktpolitiker publiceras på respektive enhets hemsida och i enhetens informationsblad. Information från enheterna skickas även till den utsedda kontaktpolitikern. För kontaktpolitikerna finns budgeterade medel för förlorad arbetsförtjänst motsvarande tre dagar per år.

6 Område Norra Förskolan i Ramsberg Förskolan i Hagabacken Förskolan Lysmasken Ramshyttans skola F-6 Hagabackens skola F-3 Storåskolan 4-9 Västra Förskolorna Stadsskogen, Stöttestenen, Kungsfågeln Kristallen Brotorpsskolan F-6, särskolans träningsklasser Stadsskogsskolan 7-9 Östra Förskolan Grönsiskan Förskolan Tallbacken Förskolan Björken Förskolan Haga Förskolan Ågården Förskolan Kyrkberget Kristinaskolan F-6, grundsärskolan 1-10 Björkhagaskolan F-6 Södra Förskolorna Skogsdungen och Mariedal Förskolan Lönngården Förskolan Gläntan Rockhammars skola F-6 Ekbackens skola F-6 Fröviskolan F-6 Fröviskolan 7-9 Förskolan Bergknallen och Vedevågs skola F-6 Lindeskolan Ro 1 Samhällsvetenskapsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ro 2 Bygg- och anläggningsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Ro 3 Teknikprogrammet El- och energiprogrammet Kontaktpolitiker Pär-Ove Lindqvist (M) Linda Andersson (S) Zaki Habib (S), Linda Andersson (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Linda Andersson (S), Zaki Habib (S) Linda Andersson (S), Zaki Habib (S), Pär-Ove Lindqvist (M) Agneta Lindqvist (V) Ulla-Britt Strandberg (FP) Lillemor Bodman (M) Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Pia Gröndahl (S), Claudia Auer Åhlgren (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) Linda Svahn (S), Zaki Habib (S) Pia Gröndahl (S), Pär-Ove Lindqvist (M) Pär-Ove Lindqvist (M), Bengt Evertsson (MP) Ulla-Britt Strandberg (FP) Pia Gröndahl (S), Claudia Auer Åhlgren (S), Lillemor Bodman (M) Linda Svahn (S) Lillemor Bodman (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Linda Svahn (S) Linda Svahn (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Svahn (S) Anders Persson (C), Mats Seijboldt (SD) Pär-Ove Lindqvist (M) Pia Gröndahl (S), Linda Andersson (S) Mats Seijboldt (SD) Linda Svahn (S) Linda Svahn (S) Linda Svahn (S) Pia Gröndahl (S), Claudia Auer Åhlgren (S) Bengt Evertsson (MP), Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP)

7 IT-programmet Barn- och fritidsprogrammet Ro 4 Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen, Språkintroduktionen Gymnasiesärskolan Ro 5 Estetiska programmet och Kulturskolan Garnalia Enskild verksamhet Löa Friskola och förskolan Trollebo Förskolan Kokillen Pilkrogs Friskola och förskolan Förskolan Slangbellan Bengt Evertsson (MP) Zaki Habib (S) Ulla-Britt Strandberg (FP) Agneta Lindqvist (V) Ulla-Britt Strandberg (FP) Linda Andersson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) Pär-Ove Lindqvist (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Linda Andersson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) Informationen till nämnden Avrapportering görs i nämnden en gång per termin, juni och decembermötet. I samband med sista rapporteringen för året diskuteras om särskilda mål för kontaktpolitikerverksamheten skall sättas upp för kommande år. Besökt enhet: Träffat följande personer: Datum för besök:... Iakttagelser och reflexioner gjorda under besöket: Uppföljning av målen: Gör er bedömning av tillgång och kvalitet på nedanstående i skala 1-4, där 1 är lägst omdöme och fyra högst! Tillgång Kvalitet Lokaler

8 Utemiljö Läromedel/ Ped.material Utrustning Skolbibliotek Kommentarer Datum för rapportering till BUN:..

9 INFORMATION Barn- och utbildningsförvaltningen Kaj Söder Pedagogiska priset läsåret 2013/2014 IT i förskolan och skolan En av skolans huvuduppgifter är att vara kompensatorisk, d.v.s. ge alla elever lika förutsättningar, oberoende av sociala och könsbetingade faktorer. Tillgång till IT är därför inte bara pedagogiskt motiverad, utan även en fråga om att hävda jämlikhet och demokratiska rättigheter. Informationstekniken ger också möjligheter att anpassa och variera arbetet utifrån olika lärstilar och mognadsnivåer. (Kommunal skolplan , Lindesbergs kommun) Pedagogiska priset läsåret 2013/2014 kommer att delas ut till pedagog/pedagoger som särskild framgångsrikt använt IT för att alla barn i verksamheten och elever ska kunna utvecklas och nå sina mål. Linda Svahn Ordförande, barn- och utbildningsnämnden Kaj Söder Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

10 6 Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Barn- och utbildningsnämnd

11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Årets resultat Årets investeringar Årets verksamhet Jämställdhet Måluppfyllelse... 9 Trygg social utveckling och livslångt lärande... 9 Barn och ungdomars upplevelser av skola och fritid i Lindesbergs kommun ska vara sådan att de gärna återvänder hit efter studier och arbete för att låta sina barn växa upp här... 9 Miljö och folkhälsa Alla invånare ska känna social trygghet och ha möjlighet till social gemenskap Framtid Gymnasieskola Årets verksamhet Central verksamhet Årets resultat Gemensamverksamhet Årets resultat Årets verksamhet Grundskola Årets resultat Årets verksamhet Förskola Årets resultat Årets verksamhet Kulturskolan Årets resultat Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

12 Årets verksamhet Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

13 1 Sammanfattning Flera mål är uppfyllda och ytterligare några är på väg att uppfyllas, men några resultat är dock sämre än föregående år. Resultaten på nationella prov i åk 3 och åk 6 är fortsatt goda. Årets resultat i matematik i åk 3 är visserligen sämre än 2012, men då var resultatet väldigt bra (över rikssnittet). I åk 9 var andelen andelen behöriga till gymnasiet något lägre än 2012, men det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan var något högre än föregående år. Andel elever som söker till Lindeskolan ökar något, men målet är ännu inte nått trots många insatser. Här krävs fortsatt arbete för att målet skall nås. Barns och elevers trygghet i förskola och skola är fortfarande ett positivt område som vi kan vara nöjda med, en hög andel känner sig trygga i skolan. Målet att ALLA ska känna sig trygga, så arbetet måste fortsätta. Under året anlände många elever från andra länder, främst genom anhöriginvandring från Somalia. Det har varit ett kraftfullt och krävande arbete att organisera verksamheten för dessa elever på ett bra sätt, men det har verkligen gått bra. Skolinspektionen genomförde sin tillsyn under våren, vilket resulterade i att många verksamheter fick anmärkningar och förelägganden. I stort var dock resultatet av tillsynen bra och gav ett kvitto på att vi är på rätt väg på många områden. Extra glädjande var att fyra enheter blev helt utan anmärkningar. Ekonomin ser bättre ut än på länge, 2013 blir det bästa resultatet för barn- och utbildningsnämnden sedan Årets resultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat på +2,2 miljoner kronor, +0,4 % mot budget, en förbättring från föregående år med 9,6 miljoner kronor. Engångsposter som påverkar resultatet är försäljning av verksamhetsbilar på nästan 200 tkr och lika mycket i engångsintäkt från Länstrafiken för programvara samt hyresåterbetalningen nära 500 tkr för sista halvåret för Å-huset, Lindeskolan. Den fortsatt största ekonomiska utmaningen är gymnasieskolan i egen regi, Lindeskolan - 6,5 miljoner mot budget. Förändringar av elevantalet under läsåret och sökbilden till Lindeskolan för hösten 2014 är viktiga delar för året som kommer. Många av vidtagna åtgärder för en budget i balans kommer att få helårseffekt Statsbidrag till barn- och utbildning har ökat med ca 3 miljoner kronor 2013 jämfört med Till största delen är det schablonersättning för flyktingar som utbetalas under 2 år men som ska finansiera verksamhet över längre tid. Den goda ekonomin i barn- och utbildning 2013, en välfungerande samordning vid sidan av ett mer flexibelt arbetssätt och samarbete över verksamheterna ger möjlighet att hushålla med statsbidrag till kommande år. Schablonersättningen från Migrationsverket finns för att ge alla nyanlända samma förutsättningar, såsom barnomsorg och skolgång, oavsett var i landet de bor. Den största kostnaden är personal. Lönekostnaden ökade 2013 med nästan 7,8 miljoner. Ökningen är till största del de nya löneavtalen 2012/13 och de riktade statsbidragen till verksamheterna, från i huvudsak Migrationsverket och Skolverket. Kulturskolans verksamhet har 2013 ett överskott mot budget på 959 tkr. Interkommunala ersättningar (IKE). En stor del av kostnadssidan är barn och elever hos andra huvudmän, både fristående och i andra kommuner. Vissa verksamheter har också betydande belopp i intäkter, för barn och elever hemmahörande i andra kommuner. Kostnaderna som överstiger intäkterna finansieras i barn- och utbildningsnämndens budgetram. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

14 Detta totala nettoresultat 2013, intäkterna i förhållande till kostnaderna, är att kostnaderna överstiger intäkterna med 31 miljoner och detta finansieras med budget. Nettot har förbättrats med över 2 miljoner kronor från föregående år. Budgetavvikelsen 2013 är för dessa poster + 5 miljoner kronor. Gymnasieskola är den verksamhet som visar störst överskott med över 4,6 miljoner kronor och särskolans verksamhet på skolenheterna Brotorpskolan, Kristinaskolan och Lindeskolan är en stor del. Förskolan med fyra fristående förskolor belägna i Lindesbergs kommun och med förskolebarn i andra kommuner har en negativ avvikelse mot budget. De egna förskoleenheterna ekonomi gör att verksamheten förskola totalt har en budget i balans, tkr. Skolskjuts visar totalt ett underskott mot budget med nästan 800 tkr trots nästan 4,5 miljoner mer lades i budget 2013 än En avtalsförändring 2014 förväntas mildra kostnaderna något och förhoppningen är att skolskjuts vid växelvis boende och särskilda skäl inte fortsätter att öka. Med start 1 januari 2014 införs en ny hantering av måltidskostnader i verksamheterna förskola och gymnasiet. Ökar antalet portioner så ökar kostnaderna och minskar antalet portioner kommer kostnaderna att minska. Detta är en utmaning för en kommun som har stor variation av in- och utflytt, asylelever och det fria skolvalet. Prognosen är att gymnasieskolans kostnader sjunker och i förskolan ökar kostnaden framöver. Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Gymnasieskola Gymnasiesärskola Central verksamhet Gemensam verksamhet Förskoleklass Fritidshem Grundskola Förskola Särskola Fritidsgård Kulturskola Totalt Med start 2013 delades gymnasiesärskola och grundsärskola upp i 2 olika verksamheter. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

15 3 Årets investeringar I väntan på nya investeringsregler i Lindesbergs kommun bedöms de allra flesta investeringar under 2013 som driftkostnader och belastar inte investeringsprojekten. Det är i huvudsak reinvesteringar i samtliga verksamheter där inventarier på sina håll är mycket slitna. Den nya förskolan på Kyrkberget har under året investerat inventarier för kronor och projektet är färdigställt enligt plan. Projekt Utgifter Inkomster Nettoinvestering Budget 2013 Avvikelse mot budget Elevhälsans inventarire Inventarier ny förskola Idrottshallar BUN Inventarier grundskola Arbetsmiljöåtgärder Inventarier förskola Undervisningsinventarier gymnasiet Idrottshall inventarier Lindeskolan Summa investeringar Årets verksamhet Förskoleklass. Arbetet med att implementera läroplanen har fortsatt under året. Det nätverk, som startade på höstterminen 2012, bestående av lärare i förskoleklass, har fortsatt. Vid nätverksträffarna läggs stor vikt på att utveckla förståelsen av läroplanens skrivning och andemening kring förskoleklassen, men tid läggs även på erfarenhetsutbyte mellan enheterna. Arbetet i nätverket kommer under 2014 att utvecklas till att fokusera ännu mer på läroplanen och förskoleklassens roll. Antalet elever i kommunens förskoleklasser ökade markant höstterminen 2013, beroende på höga födelsetal, vilket har lett till fler klasser och större barngrupper. Skolinspektionens tillsyn våren 2013 innebar inga direkta krav på åtgärder i förskoleklassens verksamhet. Grundskola. Under året har arbetet med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete fortsatt. Övergripande i kommunen har vi fokuserar på tre områden, värdegrund, inflytande (elever och vårdnadshavare) och måluppfyllelse av kunskapsmålen. Till sommaren 2013 gjorde vi vår första kvalitetsrapport enligt vårt nya material. Utifrån de centrala riktlinjerna har de olika rektorsområdena utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. Här har enheterna kommit olika långt vilket även skolinspektionen påpekade i sin rapport efter tillsynen våren Under våren 2013 genomförde Skolinspektionen tillsyn av våra verksamheter som resulterade i anmärkningar och förelägganden på olika områden, men också en hel del beröm. Bland annat granskades enheternas systematiska kvalitetsarbete. De flesta enheterna fick godkänt på det området, men på några enheter såg man ett utvecklingsbehov, vilket påbörjades under höstterminen 2013 och fortsätter Resultatet av tillsynen var till stora delar positivt, bland annat fanns det fyra enheter som inte fick några påpekanden alls. Dessa enheter var Fröviskolan F-6, Björkhagaskolan 4-6 och Rockhammar samt Särskolan. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

16 Måluppfyllelse. Ett ökat fokus på våra resultat har lett till ökad medvetenhet och kunskap hos lärarna om vilka mål och förmågor våra elever ska uppnå. Detta har resulterat i bättre måluppfyllelse, främst i de yngre skolåren. Resultaten i åk 9 är dock inte förbättrade i samma utsträckning. Meritvärdet har ökat något, men andelen behöriga till gymnasieskolan var något lägre än föregående år. Arbetet med att få till en likvärdig bedömning i kommunen av elevernas kunskaper har fortsatt även under Samrättning av de nationella ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 har utvecklats för att ge lärarna ökad kompetens och erfarenhet. Under 2013 har matematik varit i fokus. BUN tog beslut om att grundskolan ska delta i SKL:s matematiksatsning PISA Det bygger på att kommuner samverkar i nätverk och utvecklar undervisningen på fyra nivåer: den politiska nivån, förvaltningslednings-, skollednings- och lärarnivån. Projektet kommer att fortgå minst till Skolverket genomfören satsning på fortbildning för lärare som undervisar i matematik, det sk Matematiklyftet. Fortbildningen är (minst) ettårig och webbaserad. Satsningen pågår t.o.m och då kommer samtliga matematiklärare i kommunen att ha genomfört fortbildningen. Den första omgången startade ht 2013 och arbetet leds av särskilt utsedda och utbildade handledare. Enligt skollagen och förvaltningsledningens ambition ska vi ha lärare som undervisar i de ämnen som de har kompetens och formell behörighet i. Vi är övertygade om att detta bör leda till en ökad kvalitet och måluppfyllelse. Det finns dock en hel del svårigheterna att organisera detta. En av de största svårigheterna är att få tag på lärare som matchar de behov vi har för tillfället. Antalet sökande med rätt behörighet har de senaste åren minskat till våra utannonserade tjänster. För tillfället är det stora svårigheter att få tag på NO-lärare, men även till vissa andra inriktningar. Fortsatt satsning på lärarlöner behöver göras för att vi ska vara attraktiva och kunna garantera att vi har behöriga lärare i vår kommun. Under 2013 fick vi ett stort antal nyanlända till våra skolor. Totalt handlade om ca 100 nya elever till grundskolan. Det medförde att vi var tvungna att kortsiktigt organisera om vår verksamhet på Björkhagaskolan, som är den enhet som fick ta emot flest nyanlända. Kulturskola. Kulturskolans verksamhet har i stort sett varit oförändrad från tidigare år. Ekonomin har fungerat väl och redovisat överskott Gymnasieskola. Lindeskolans verksamhet har i mycket präglats av implementeringen av gymnasiereformen, Gy-11. Ett annat område som det arbetats med är Lindeskolans lokaler. I takt med det minskande elevantalet bör lokalytorna minskas. Som ett led i detta flyttades all undervisning ut ur Å-huset under sommaren. Lokalfrågorna blir viktiga att arbeta vidare med under 2014 och Lindeskolan har under året brottats med ekonomiska bekymmer. Ett omfattande besparingsarbete pågår sedan några år tillbaka. För att minska kostnaderna har en förändring av programutbudet har under en längre tid diskuterats och utretts. Under 2013 beslutades att avveckla Industritekniska programmet, Handels- och administrationsprogrammet och bildinriktningen på Estetiska programmet. Skolinspektionens tillsyn under våren omfattade även Lindeskolan. Här fick vi en del anmärkningar och förelägganden och arbetet med att åtgärda dessa påbörjades under hösten. Förskola. Kommunens förskolor har fortsatt sitt arbete inom ramen för entreprenörskapsprojektet. Bland annat har nu all personal i förskolan genomfört utbildningen "Snilleblixtar". I förskolan har vi en fortsatt hög andel förskollärare (ca 74 % av den totala personalstyrkan) och förskolornas kvalitetsrapporter visar att verksamheten till stora delar håller god eller mycket god kvalitet. Den föräldraenkät som årligen genomförs visade att föräldrar fortsätter vara väldigt nöjda med förskolan. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

17 Alla barn som önskat plats i förskolan har erbjudits det inom skälig tid. De flesta har fått plats från det datum de önskat. Under 2013 har en satsning gjorts på att utöka antalet datorer i förskolan, något som verksamheten länge har efterlyst. Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden återupptas omsorg på obekväm arbetstid i södra delen av kommunen. Verksamheten var tänkt att komma igång under hösten, men av olika anledningar har det inte blivit så. Som det nu ser ut kommer verksamheten att starta under våren Familjecentralen. Familjecentralens verksamhet når allt flera föräldrar, besökssiffrorna är höga. Personalen har på olika sätt försökt nå föräldrar som bor på andra orter i kommunen. Landstinget har utökat sin närvaro så nu finns alla kompetensområden kontinuerligt på Familjecentralen. Auroraverksamheten, en gruppverksamhet som riktar sig till barn med problem i familjen, har utvecklat ett välfungerande arbetssätt. Grupperna leds av personal från Familjecentralen, Socialförvaltningen och Vuxenpsykiatrin. Personal från Familjecentralen och Socialförvaltningen deltar också i samhällsintroduktionen för nyanlända flyktingar vilket har varit mycket uppskattat. Elevhälsa grundskola och förskola. Under 2013 har enheten Elevhälsan fortsatt utvecklas i sin nya organisation. Den grund och det arbete som lades under 2012 vad gäller organisation, tydliga uppdrag, ekonomi och flexibilitet har fortsatt under Under året har Elevhälsans total bemanning utökas något tack vare delfinansiering med hjälp av statsbidrag från Skolverket. Tyvärr har vi 2013 liksom föregående år periodvis haft vakanser på flera av tjänsterna, men i augusti tillsattes den sista tjänsten som skolsköterska. Den kommunövergripande Elevhälsoplanen har under året implementerats ute i verksamheterna. Teamen är nu mitt uppe i arbetet med att bryta ner den övergripande planen till lokala Elevhälsoplaner ute på alla enheter. Fritidshem. Eftersom fritidshemmen har verksamhet på morgonen och sedan på eftermiddagen har många enheter haft svårt att få till en bra organisation utifrån barnens vistelsetider och personalens schema. Särskilt svårt har det varit på de mindre enheterna i Lindesbergs tätort. Här finns det en koppling till skolskjutstiderna på morgonen. Skolinspektionens tillsyn under hösten 2013 hade några påpekanden som gällde fritidshemmen. Det handlade främst om att i Plan mot kränkande behandling och diskriminering var arbetet på fritidshemmen inte tillräckligt tydligt angivet. Antalet elever på fritidshemmen har ökat något under året. Särskola. Samordningen av särskolan under en rektor har fått genomslag under 2013 och varit lyckosam. Satsning på fortbildning för all personal inom särskolan har fortsatt. Syftet är att öka personalens kompetens och därmed öka kvaliteten i verksamheten. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) är en bra samarbetspartner i detta. Stort engagemang har också lagts på att utveckla gymnasiesärskolans verksamhet så att elever från Lindesberg och kringliggande kommuner söker sig till Lindeskolan efter avslutad grundskola. Det arbetet har varit lyckosamt. I samarbete med gymnasieskolan kan vi nu erbjuda utbildning på fyra nationella program. Till höstterminen 2013 fanns det tre elever inskrivna på gymnasiesärskolans nationella program. Skolinspektionens tillsyn under våren 2013 hade inga påpekanden om brister i särskolans verksamhet, vilket är ett mycket gott omdöme och ett tecken på att särskolans utveckling varit lyckad! Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

18 Fritidsgårdar. Till följd av en utredning av kommunens fritidsgårdar startades under 2013 ett utvecklingsarbete för att förbättra fritidsgårdarnas verksamhet. Arbetet ska leda till bättre styrning, ledning och uppföljning av verksamheten, men också till ett bättre samarbete mellan fritidsgårdarna i kommunen. Arbetet leds av en rektor. På Ekbacken invigdes under hösten en skatepark. Projektet startade via intresserade deltagare på fritidsgården, som via personalen initierat frågan och drivit den ända fram till invigningen i september. 5 Jämställdhet Av barn- och utbildningsförvaltningens tillsvidareanställda är endast 23 % män. Flera av enheterna inom förskolan och grundskolan har få män i verksamheten och bristen är störst inom förskolans verksamhet. Det finns inga påtagliga skillnader mellan kvinnors och mäns löner, vid lönerevisionen har detta särskilt beaktats. Fortsatt arbete med kompetensutveckling och diskussioner behövs för att hålla området aktuellt i den dagliga verksamheten. 6 Måluppfyllelse Målområden: Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål: Barn och ungdomars upplevelser av skola och fritid i Lindesbergs kommun ska vara sådan att de gärna återvänder hit efter studier och arbete för att låta sina barn växa upp här Nämndens mål Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar skolår 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. Senaste kommentaren Meritvärdet för årskurs 9 är 191. Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik,engelska och svenska i de nationella proven i årskurs 6, ligger över andelen elever som nådde kravnivån i NP åk 5år Senaste kommentaren OBS! Målet är felformulerat och irrelevant. Resultatet mäts mot 2012 års resultat på NP i åk Siffrorna från Skolverket. Antal elever som deltagit i samtliga delprov och andelen (%) av dessa som nått kravnivån på samtliga delprov. (Kommunal huvudman.) Matematik 78% (173 elever) Engelska 85,6% (167 elever) Svenska 84% (124 elever) Siffrorna från Skolverket. Antal elever som deltagit i ämnesproven och andel elever med provbetyget A-E i respektive ämnesprov. (Kommunal huvudman.) Indikatorer Genomsnittligt meritvär de är minst 210 poäng. Andelen elever i årskurs 6 som når kravnivån i nationella proven är över andelen som nådde kravnivån i NP åk 5 år Måluppfyllel se 91,57 % 113,45 % Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

19 Nämndens mål Matematik 92,9% (224 elever) Engelska 93,8% (225 elever) Svenska 94,1% (205 elever) Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik och svenska, i de nationella proven, i årskurs 3, ska öka från föregående år. Senaste kommentaren Siffrorna från Skolverket. Antal elever som deltagit i samtliga delprov och andelen (%) av dessa som nått kravnivån på samtliga delprov. (Kommunal huvudman) Matematik 78,2% (211 elever) Svenska 78% (205 elever) Siffrorna från Skolverket. Antal elever som deltagit i samtliga delprov och andelen (%) av dessa som nått kravnivån på samtliga delprov. (Kommunal huvudman) Matematik 64,2% (218 elever) Svenska 82,4% (216 elever) Elever i grundsärskolan har meritvärde på minst 12,5 i genomsnitt i de ämnen de läser. Senaste kommentaren Meritvärdet vårterminen 2013 är 12,8 i genomsnitt. Indikatorer Andelen elever som når kravnivån i årskurs 3 i respektive delprov ska ha öka från föregående år Elever i grundsärskolan har ett meritvärde på minst 12,5 poäng Måluppfyllel se 93,85 % 102,4 % Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng som är minst 14,0 poäng Senaste kommentaren Fyra program ligger över 14 poäng, samhällsvetenskapsprogrammet (15,6 p), naturvetenskapsprogrammet (17,1 p) och två specialutformade program närliggande estetiska programmet (15,7 p) och samhällsvetenskapsprogrammet (14,2 p). Genomsnittspoängen för alla program sammantaget på Lindeskolan är 13,5. Andelen elever som erhåller slutbetyg från kommunens gymnasieskola ligger över riksgenomsnittet Senaste kommentaren Andelen elever som erhöll slutbetyg vårterminen 2013 var 79,3 procent. (Rikssnittet redovisas senare) Minst 70% av alla gymnasieungdomar inom "upptagningsområdet" väljer Lindeskolan som första alternativ Senaste kommentaren 62 % av ungdomarna i upptagningsområdet har valt Lindeskolan, exklusive Introduktionsprogrammen. I Lindesberg är det 70 % av ungdomarna som har valt Lindeskolan. Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng på 14,0 poäng. Andelen elever som erhåller slutbetyg ligger över riksgenomsnittet Minst 70% av ungdomarna inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första alternativ 22,22 % 87,08 % 88,57 % Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

20 Nämndens mål Elever i gymnasiesärskolan når målen utifrån sina förutsättningar Senaste kommentaren Alla elever når sina mål. Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar åk 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år Senaste kommentaren Meritvärdet för pojkar respektive flickor i åk 9 vårterminen Från Skolverket. Pojkar: 180,5 Flickor: 206,2 Entreprenöriellt lärande är ett tydligt inslag i alla verksamheter Senaste kommentaren Genom projektet EiS Bergslagen har arbetat med entreprenöriellt lärande fortsatt och utvecklats. Tydliga inslag finns i verksamheterna och ingår i det dagliga arbetet med barn och elever. Indikatorer Alla elever i gymnasiesärskolan når målen Meritvärdet för pojkar ska vara minst 180,8 Entreprenöriellt lärande är ett tydligt inslag i alla verksamheter Måluppfyllel se 100 % 99,83 % 100 % Målområden: Miljö och folkhälsa Inriktningsmål: Alla invånare ska känna social trygghet och ha möjlighet till social gemenskap Nämndens mål Barnen i förskolan har respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö Senaste kommentaren Uppskattning av de uppföljningar som gjorts i förskolornas kavalitetsredovisningar. Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Senaste kommentaren Elever i åk 4-9 svarade på en enkät under höstterminen % svarade att de håller med påståendet om att de känner sig trygga "helt och hållet" eller "ganska bra". Eleverna i fritidshemmen har utrymme att pröva och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet Senaste kommentaren Alla fritidshem har arbetat aktivt med målet. Samtliga enheter konstaterar att de uppnått målet helt eller till stor del. Indikatorer Alla barn i förskolan har respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö Alla elever känner trygghet Alla elever har utvecklat förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet Måluppfyllel se 80 % 95 % 80 % Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

21 7 Framtid Ökad måluppfyllelse. Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Särskilt elevers behörighet till gymnasieskolan och gymnasieelevernas resultat är viktigt. Ett särskilt område är också att fortsätta förbättra är pojkars resultat i grundskolan. Detta är stora utmaningar för kommunens skolor och flera olika åtgärder har påbörjats för att öka måluppfyllelsen. IT i skolan och förskolan. Ett viktigt område för förvaltningen är att utveckla IT som pedagogiskt verktyg. Under 2013 gjordes en satsning för att öka antalet datorer inom förskolan. Fortsättning på de projekt med elevdatorer som pågår inom grund- och gymnasieskolan kommer fortsätta också under Dessutom kommer ytterligare gymnasieprogram på Lindeskolan att få elevdatorer. På längre sikt behövs även en mer omfattande satsning på kompetensutveckling och utrustning. I början av 2014 kommer också ett datatek att startas upp. Det blir en gemensam resurs för kommunens alla skolor där IT-material och -kompetens kommer att samlas. Lärares behörighet. Om några år träder de nya reglerna för lärares behörighet i kraft. Alla lärare i grund- och gymnasieskolan måste då ha behörighet i samtliga ämnen som de undervisar i. Det här är en stor utmaning för kommunen som bär ansvaret för att detta uppfylls. Under 2014 påbörjas en satsning för att säkerställa att vi har behöriga lärare inom grund- och gymnasiesärskola. Utveckling av elevhälsan. Elevhälsoplanen är ett gemensamt styrdokument för elevhälsoarbetet i hela förvaltningen. Att utveckla elevhälsoarbetet i linje med elevhälsoplanen är viktigt de kommande åren. Entreprenörskapsprojektet EiS Bergslagen. Dagens elever är de som skall verka som medborgare i framtidens samhälle. Vilka förmågor och vilket förhållningssätt som man har utrustats med blir avgörande för den enskildes framtid. Att rusta eleverna i ett entreprenöriellt tänkande kommer därför fortsättningsvis att vara en mycket viktig fråga för skolan. I norra länsdelen startade hösten 2011 ett entreprenörskapsprojekt i förskola och skola. Projektet ägs av Nora kommun i samarbete med Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner samt Sparbanksstiftelsen i norra länsdelen. I projektet samarbetar förskolor, skolor och företag. Projektet kommer att fortsätta under 2014 och har utöver finansiering från kommunerna och Sparbanksstiftelsen, fått medel från Skolverket. Förskolan fortsätter växa? Behovet av förskoleplatser är troligen fortsatt stort. Dock ser behovet inte ut att vara lika stort som 2011 och 2012, men det nya planerade asylboendet kan komma att förändra situationen. Varaktigheten av detta behov är av naturliga skäl alltid svårt att förutspå, men beredskapen för att ta emot nya förskolebarn bedöms som god eftersom utökning av verksamheten skedde både 2011 och Ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna för 2014 ser ganska bra ut, men ekonomiska utmaningar finns, främst inom gymnasieskolan. Arbetet med att anpassa driften till det minskande elevantalet och att arbeta för att minska lokalytorna kommer att fortsätta. Inom grundskolan kommer ett nytt elevpengssystem att införas till läsåret 2014/2015. Lärares löner. Lärarnas avtal ger kommunen ett stort ansvar att se över och lyfta lärares löner, vilket barn- och utbildningsnämnden också eftersträvar lyckades Lindesbergs kommun bra med den ambitionen, utfallet av lönerevisionen blev bra i en nationell jämförelse. Förhoppningsvis kan vi under 2014 fortsätta på den inslagna vägen och lyfta våra lärares löner. Utlandsfödda barn och elever. Arbetet med att ta emot och integrera utlandsfödda barn och elever kommer att fortsätta. Här finns några stora utmaningar att anta. Främst handlar det om att kunna erbjuda studiehandledning på modermål, något som Skolinspektionen anmärkte när de gjorde tillsynen Dessutom kan det bli en stor utmaning att ta emot asylsökande barn och elever om det planerade asylboendet startar. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

22 Internationellt utbyte. Ett återupptaget samarbete med Lindesbergs vänorter i Tyskland, Danmark och Norge har påbörjats och kommer innebära att elever och personal i framtiden genomför erfarenhetsutbyten. Det är viktigt att kunna spegla sin egen verksamhet mot liknande verksamheter i andra länder och det ger vår personal och elever en möjlighet att utvecklas genom erfarenhetsutbyte. Ett utbyte på gymnasienivå kan också bidra till att göra Lindeskolan mer attraktiv att söka till. Under 2014 kommer ett utbyte mellan rektorer i Örebro län att starta med Lancashire i England. I det projektet ingår Björkhagaskolans två rektorer. 8 Gymnasieskola Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Gymnasieskola Totalt Årets verksamhet Lindeskolans verksamhet har i mycket präglats av implementeringen av Gymnasiereformen, Gy-11 för andra året i rad. Den första årgången elever togs in i augusti-11 och befinner sig nu i åk 3 på väg att lämna skolan till sommaren. Implementeringsarbetet har varit omfattande och redovisas nedan i punktform med några kommentarer; 1. Ny program och inriktningsstruktur. 2. Nya kurs- och läroplaner. Arbetet har huvudsakligen ägt rum i program- och ämnesarbetslag. 3. Nytt betygssystem. Gemensamma sammandragningar i hela pedagoggruppen har växlats med arbete i mindre konstellationer. 4. Gymnasiearbetet innebär att varje elev skall prestera ett större arbete som en del i sin programutbildning. På de studieförberedande programmen krävs ett större mått av vetenskaplighet och källkritisk bedömning än tidigare. En massiv utbildningsinsats för våra pedagoger, med ökande kostnader som följd, har inriktats mot ovanstående punkter där all tillgänglig tid har nyttjats. Lindeskolan har under året brottats med stora ekonomiska bekymmer. En omstrukturering av verksamheten och ett minskat programutbud för att möta detta har bestämts under året. HA-, INoch ES-programmets bildinriktning har lagts ned till kommande utbildningsår. Under 2013 började inga nya elever på ES-, HA- och IN-programmen. En fortsatt diskussion om det framtida programutbudet pågår. Ett omfattande besparingsarbete har inletts sedan några år tillbaka och kommer fortsätta framgent. Ett led i besparingsarbetet är att minska lokalytorna i takt med att elevantalet minskar. Under året har vi lämnat det s.k. Å-huset, där VO-programmet huserade tidigare, som revs under sensommaren. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

23 Under april månad genomförde Skolinspektionen sin övergripande inspektion av Lindeskolan. Förra gången var En inspektionsgrupp om 3 personer besökte oss under tre hektiska dagar och lämnade någon månad senare sin rapport. Som helhet inkasserade Lindeskolan en gott betyg men med ett antal förbättringspunkter att ta på stort allvar. I slutet av augusti sände vi in svaren på Inspektionens synpunkter och under ht.-13 har vi jobbat hårt med att förbättra de påtalade bristerna. En bedömning vi är mycket glada åt gäller Inspektionens notering att Lindeskolan har mycket goda resultat vad gäller att "få elever över" godkändnivå och att våra stödresurser har god verkansgrad. I samma andetag noterades i rapporten att vi måste stimulera våra elever till att inte låta sig nöja med godkändnivå utan försöka komma ytterligare steg på betygsskalan. 8 Central verksamhet Årets resultat Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Central verksamhet Totalt Gemensamverksamhet Årets resultat Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Gemensam verksamhet Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Totalt Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

24 Årets verksamhet Elevhälsa grundskola och förskola Under 2013 har enheten Elevhälsan fortsatt utvecklas i sin nya organisation. Den grund och det arbete som lades under 2012 vad gäller organisation, tydliga uppdrag, ekonomi och flexibilitet har fortsatt under Vi vill se professionerna i enheten Elevhälsan som en resurs och ett komplement ute i de lokala elevhälsoteamen och i verksamheterna över huvud taget. Alla i enheten Elevhälsan är nu mer medvetna om sin roll, och vid APT lyfts tex alltid ekonomi, budgetfrågor, arbetsmiljö och samverkan. Tyvärr har vi 2013 liksom föregående år periodvis haft vakanser på flera av tjänsterna. I augusti tillsattes den sista tjänsten som skolsköterska. Så inom den professionen är nu alla tjänster tillsatta. Dock har den skolsköterska som har haft verksamhetsansvaret under 1,5 år sagt upp det uppdraget till kommande år. En annan vakans har under hösten funnits. En av våra två skolpsykologer har varit långtidssjukskriven. I slutet av året började en PTP-psykolog sin ettåriga tjänst här som är ett vikariat för en av våra två ordinarie skolpsykologer. Handledning sker via vår egen ordinarie skolpsykolog. Alla tre yrkesprofessionerna som tillhör enheten har haft sin kompetensutveckling inriktad på att utöka och bredda sin yrkeskompetens i forskningsbaserade och angelägna frågor. Tre av kommunens fem kuratorer har under senare delen av hösten gått en högskolekurs (7,5 p) vid Stockholms universitet "Elevhälsa och skolsocialt arbete". Kursen avslutas i början av vt För övrigt har yrkesgruppen haft utbildningsdagar anpassade till sin yrkesroll. En av våra två ordinarie psykologer har under året fått möjlighet att gå en CAS-utbildning. Det är ett nytt begåvningsmätande instrument och är anpassat för den typen av utredningar som ligger på skolpsykologen. Det innefattar mycket av konkreta råd och uppföljning ut mot den direkta verksamheten. Utbildningen är en första del av en satsning inom utredningsarbete, och väntas fortsätta under det kommande året. Skolsköterskorna har haft utbildningsdagar anordnade bl a av Örebro Läns Landsting. Skolsköterskorna har också ett nätverk med norra länsdelens skolsköterskor. Den kommunövergripande Elevhälsoplanen har under året implementerats ute i verksamheterna. Teamen är nu mitt uppe i arbetet med att bryta ner den övergripande planen till lokala Elevhälsoplaner ute på alla enheter. 10 Grundskola Årets resultat Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

25 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Gymnasiesärskola Fritidsgård Totalt Årets verksamhet Förskoleklass Den nya läroplanen påtalar förskoleklassens viktiga roll som en bro mellan förskola och förskoleklass. Arbetet med att implementera läroplanen har fortsatt under året. Det nätverk, som startade på höstterminen 2012, bestående av lärare i förskoleklass, har haft fortsatta regelbundna träffar, ca 3 gånger/termin. Vid nätverksträffarna läggs stor vikt på att utveckla förståelsen av läroplanens skrivning och andemening kring förskoleklassen, men tid läggs även på erfarenhetsutbyte mellan enheterna. Arbetet i nätverket kommer under 2014 att utvecklas till att fokusera ännu mer på läroplanen och förskoleklassens roll. Överlämnanderutiner från förskola till förskoleklass och fritidshem är ett annat område där utvecklingsbehov finns för att få till en likvärdighet i kommunen. Framtagandet av rutin för innehåll och struktur har tagits fram av förskolan och användes vid överlämnandet ht Detta arbete behöver fortsätta att utvecklas tillsammans med förskoleklass och fritidshem. Antalet elever i kommunens förskoleklasser ökade markant inför höstterminen 2013, beroende på höga födelsetal. Antalet klasser blev på vissa ställen fler, och på andra enheter ökade gruppstorlekarna. Ökningen av antalet nyanlända, främst på Björkhagaskolan, medförde också till ökad storlek på grupperna. Pga ökat barnantal på förskolorna i Frövi flyttade 5-åringarna under vårterminen in på skolan. På så viss skedde en naturlig inskolning inför starten i förskoleklassen. Utvärdering av detta visade på många positiva effekter, men även på detaljer som kan utvecklas, då samma situation föreligger inför vt -14. Skolinspektionens tillsyn våren 2013 innebar inga direkta krav på åtgärder i förskoleklassens verksamhet. Vi ser med spänning och nyfikenhet fram emot vad som kommer att hända med förslaget om ett tionde skolår och vad det eventuellt skulle medföra för förskoleklassen. Grundskola Systematiskt kvalitetsarbete Under året har arbetet med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete fortsatt. Övergripande i kommunen har vi fokuserar på tre områden, värdegrund, inflytande (elever och vårdnadshavare) och resultat/måluppfyllelse av kunskapsmålen. Till sommaren 2013 gjorde vi vår första kvalitetsrapport enligt vårt nya material. Utifrån de centrala riktlinjerna har de olika rektorsområdena utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete. Här har enheterna kommit olika långt vilket även skolinspektionen påpekade i sin rapport efter tillsynen våren Skolinspektionens tillsyn Under våren 2013 genomförde Skolinspektionen tillsyn av våra verksamheter. Utfallet blev positivt, bland annat fanns det fyra enheter som inte fick några påpekanden alls. Dessa enheter var Fröviskolan F-6, Björkhagaskolan 4-6 och Rockhammar samt Särskolan. De påpekanden vi fick handlade mest om formella åtgärder, tex vem som ska fatta beslut om åtgärdsprogram. Områden där vi fick fick påpekanden var främst elevers inflytande över verksamheten och då främst för de äldre eleverna. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

26 Enheternas systematiska kvalitetsarbete fick i de flesta fall godkänt/beröm, men på några enheter såg man ett utvecklingsbehov, vilket påbörjades under höstterminen och fortsätter 2014, med bland annat erfarenhetsutbyte på ledarnivå. Måluppfyllelse I det systematiska kvalitetsarbetet har måluppfyllelsen av kunskapsmålen hög prioritet. Ett ökat fokus på våra resultat har resulterat i ökad medvetenhet och kunskap hos lärarna om vilka mål och förmågor våra elever ska uppnå. Detta har lett till förbättrade resultat, främst i de yngre skolåren. Våra förväntningar är att måluppfyllelsen ska fortsätta att öka. Arbetet med att få till en likvärdig bedömning i kommunen av elevernas kunskaper har fortsatt även under Samrättning av de nationella ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 har utvecklats för att ge lärarna ökad kompetens och erfarenhet. Även arbetet med utveckla de lokala pedagogiska planeringarna (LPP) har fortsatt och utvecklats utifrån enheternas behov. Matematik Under 2013 har matematik varit i fokus. BUN tog beslut om att grundskolan ska delta i SKL:s matematiksatsning PISA Det bygger på att kommuner samverkar i nätverk och utvecklar undervisningen på fyra nivåer: den politiska nivån, förvaltningslednings-, skollednings- och lärarnivån. Lindesbergs kommun ingår i nätverket Västmanland tillsammans med fem andra kommuner. Under hösten har två nätverksträffar genomförts, samt ett antal träffar internt i kommunen. Projektet kommer att fortgå minst till Skolverket genomfören satsning på fortbildning för lärare som undervisar i matematik, det sk Matematiklyftet. Fortbildningen är (minst) ettårig och webbaserad. Satsningen pågår t.o.m och då kommer samtliga matematiklärare i kommunen att ha genomfört fortbildningen. Den första omgången startade ht 2013 och arbetet leds av särskilt utsedda och utbildade handledare. Omdömet av deltagande lärare är efter den första terminen mycket positivt! Organisation Under 2013 lades inga nya besparingar på Grundskolan. Det ekonomiska utfallet för grundskolan blev positivt, men vi kan se att det fortfarande är tajt i verksamheternas organisationer. Det finns faktorer som tyvärr försvårar och försämrar enheternas möjlighet till en effektivare organisation. En sådan faktor är skolskjutsarna. Kompetenskrav/bemanning Enligt skollagen och förvaltningsledningens ambition ska vi ha lärare som undervisar i de ämnen som de har kompetens och formell behörighet i. Vi är övertygade om att detta bör leda till en ökad kvalitet och måluppfyllelse. Det finns dock en hel del svårigheterna att organisera detta. En av de största svårigheterna är att få tag på lärare som matchar de behov vi har för tillfället. Antalet sökande med rätt behörighet har de senaste åren minskat till våra utannonserade tjänster. För tillfället är det stora svårigheter att få tag på NO-lärare, men även till vissa andra inriktningar. Fortsatt satsning på lärarlöner behöver göras för att vi ska vara attraktiva och kunna garantera att vi har behöriga lärare i vår kommun. Ett annan svårighet är att få tag på vikarier till kortare sjukvikariat inom grundskolan. Jämfört med förskola och fritidshem är det en tydlig skillnad och svårighet att få vikarier till grundskolans verksamhet. Orsaken är främst att det är en utsatt situation att vara lärarvikarie i skolan och att man som vikarie har ett stort, eget ansvar. En satsning på lönenivån för vikarier bör göras! Nyanlända och utveckling av en mottagningsenhet Under 2013 fick vi ett stort antal nyanlända till våra skolor. Totalt handlade om ca 100 nya elever till grundskolan. Det medförde att vi var tvungna att kortsiktigt organisera om vår verksamhet på Björkhagaskolan, som är den enhet som fick flest nyanlända. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

27 Behovet av att se över vårt arbete med integration av nyanlända till fler skolor i kommunen blev tydlig och redan tidigare hade ansvarig skolledare fått ett uppdrag att ta fram en ny plan för integreringen av nyanlända i kommunens skolor. Arbetet med planen påbörjades men, i och med det stora antalet nyanlända och den ökade arbetsbelastningen för ledningen för mottagandet, försenades framtagandet av en ny plan. Diskussion påbörjades om att ge berörd rektor ett utökat uppdrag att se över samordningen av hela kommunens verksamhet för nyanlända och asylsökande elever. Detta arbete påbörjas i januari Fritidshem Nätverket för fritidshemmen har fortsatt sitt arbete med att utveckla verksamheten. Planering och dokumentation kring fritidshemmens verksamhet har utvecklats. Antalet elever på fritidshemmen har ökat något under året. På fritidshemmen märks dock inte ökningen av antalet nyanlända i kommunen då dessa många gånger inte har en fritidshemsplats. Eftersom fritidshemmen har verksamhet på morgonen och sedan på eftermiddagen har många enheter haft svårt att få till en bra organisation utifrån barnens vistelsetider och personalens schema. Särskilt svårt har det varit på de mindre enheterna i Lindesbergs tätort. Här finns det en koppling till skolskjutstiderna på morgonen. Samverkan med skolan är omfattande. Dagligen är fritidspedagogerna delaktiga i skolans verksamhet. Det är en stor trygghet för eleverna. Skolinspektionens tillsyn under hösten 2013 hade några påpekanden som gällde fritidshemmen. Det handlade främst om att i Plan mot kränkande behandling och diskriminering var arbetet på fritidshemmen inte tillräckligt tydligt angivet. På någon enhet handlade det också om att samplaneringen med skolan behövde utvecklas. Särskola Samordningen av särskolan under en rektor har fått genomslag under 2013 och varit lyckosam och utvecklingen av särskolan har varit stor under året. Satsning på fortbildning för all personal inom särskolan har fortsatt under Syftet är att öka personalens kompetens och därmed öka kvaliteten i verksamheten. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) är en bra samarbetspartner i detta. Många medarbetare saknar den formella behörigheten att få undervisa på särskolan. Kontakter har tagits med andra kommuner och med närliggande universitet för att försöka finna lösningar på detta. Ett par lärare går Lärarlyftet II för att få den formella behörigheten. Stort engagemang har också lagts på att utveckla gymnasiesärskolans verksamhet så att elever från Lindesberg och kringliggande kommuner söker sig till Lindeskolan efter avslutad grundskola. Det arbetet har varit lyckosamt. I samarbete med gymnasieskolan kan vi nu erbjuda utbildning på fyra nationella program. Till höstterminen fanns det tre elever inskrivna på gymnasiesärskolans nationella program. Vi ser en stor utvecklingsmöjlighet i detta. Skolinspektionens tillsyn under våren 2013 hade inga påpekanden om brister i särskolans verksamhet, vilket är ett mycket gott omdöme och ett tecken på att särskolans utveckling varit lyckad! Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

28 Fritidsgårdar Arbete på kommunens fritidsgårdar skiljer sig mycket åt. Dels beror det på de olika gårdarnas placering och olika förutsättningar, men även på stor personalomsättning på vissa gårdar. Vissa gårdar har en klar och tydlig struktur och inriktning. Här bör Björkhagaskolan i Lindesberg och Ekbackens skola i Fellingsbro särskilt lyftas fram. För att öka likvärdigheten på fritidsgårdarna i kommunen har ett nätverk mellan gårdarna startat. Nätverket leds av en rektor. På Ekbacken invigdes under hösten en skatepark. Projektet startade via intresserade deltagare på fritidsgården, som via personalen initierat frågan och drivit den ända fram till invigningen i september. 11 Förskola Årets resultat Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Förskola Totalt Årets verksamhet Förskola Systematiskt kvalitetsarbete. Under 2013 har arbetet varit inriktat på att fördjupa förståelsen av förskolans rutin för det systematiska kvalitetsarbetet t.ex. kunskap om analys. Språkmatrisen, som utarbetades 2012, har lagts in i rutinen. Den är en del av kommunens språkplan för förskoleklass t.o.m. åk 3. Nyanställda introduceras kontinuerligt i kvalitetsarbetet. Kompetensutveckling. Nyanställd personalen introduceras i "Vägledande samspel" (ICDP) och förhållningssättet hålls levande genom regelbundna uppföljningar på enheter och i arbetslag. Genom entreprenörskapsprojektet har all personal i förskolan nu fått utbildning i "Snilleblixtar". Förskolans utvecklingsgrupper - kvalitetsgrupp, språkgrupp och matematikgrupp har utvecklat sitt arbete och är ett stort stöd för övrig personal i arbetet mot läroplanens mål. Under hösten har en ny grupp startats som ska utveckla metoder för att använda Ipads som ett lärande verktyg på förskolorna. Ipad strategi i förskolan har utarbetats med visionen Att all personal i förskolan eftersträvar att utveckla en digital kompetens hos varje barn i Lindesbergs kommun. Ett system för kontinuerlig utbildning i brandkunskap och barnolycksfall har tagits fram. Förutsättningar. Personalens goda kunskaper om läroplanen, kompetensutvecklingsinsatser, hög andel förskollärare och i stort bra lokaler ger goda förutsättningar för att arbeta framgångsrikt med barnens utveckling och att nå förskolans mål. Under året har problemen med fungerande IT-teknik lösts på flertalet enheter och tillgången till datorer har ökat. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

29 Ett kontinuerligt samarbete mellan förskolans hälsoteam och landstingets barnavårdscentraler har startat under hösten i form av barnhälsoteam. Riktlinjer har tagits fram på länsnivå och anger hur samverkan kring barns hälsa 0-6 år ska bedrivas i Örebro län. Genom att behålla den provisoriska förskolan Ågården så kunde förvaltningen erbjuda förskola till alla barn som kom till kommunen i samband med den somaliska anhöriginvandringen. 12 Kulturskolan Årets resultat Driftsredovisning (netto) Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Nettobudget Budgetavvikelse Bokslut 2012 Netto Förskola Totalt Årets verksamhet Förskola Systematiskt kvalitetsarbete. Under 2013 har arbetet varit inriktat på att fördjupa förståelsen av förskolans rutin för det systematiska kvalitetsarbetet t.ex. kunskap om analys. Språkmatrisen, som utarbetades 2012, har lagts in i rutinen. Den är en del av kommunens språkplan för förskoleklass t.o.m. åk 3. Nyanställda introduceras kontinuerligt i kvalitetsarbetet. Kompetensutveckling. Nyanställd personalen introduceras i "Vägledande samspel" (ICDP) och förhållningssättet hålls levande genom regelbundna uppföljningar på enheter och i arbetslag. Genom entreprenörskapsprojektet har all personal i förskolan nu fått utbildning i "Snilleblixtar". Förskolans utvecklingsgrupper - kvalitetsgrupp, språkgrupp och matematikgrupp har utvecklat sitt arbete och är ett stort stöd för övrig personal i arbetet mot läroplanens mål. Under hösten har en ny grupp startats som ska utveckla metoder för att använda Ipads som ett lärande verktyg på förskolorna. Ipad strategi i förskolan har utarbetats med visionen Att all personal i förskolan eftersträvar att utveckla en digital kompetens hos varje barn i Lindesbergs kommun. Ett system för kontinuerlig utbildning i brandkunskap och barnolycksfall har tagits fram. Förutsättningar. Personalens goda kunskaper om läroplanen, kompetensutvecklingsinsatser, hög andel förskollärare och i stort bra lokaler ger goda förutsättningar för att arbeta framgångsrikt med barnens utveckling och att nå förskolans mål. Under året har problemen med fungerande IT-teknik lösts på flertalet enheter och tillgången till datorer har ökat. Ett kontinuerligt samarbete mellan förskolans hälsoteam och landstingets barnavårdscentraler har startat under hösten i form av barnhälsoteam. Riktlinjer har tagits fram på länsnivå och anger hur samverkan kring barns hälsa 0-6 år ska bedrivas i Örebro län. Genom att behålla den provisoriska förskolan Ågården så kunde förvaltningen erbjuda förskola till alla barn som kom till kommunen i samband med den somaliska anhöriginvandringen. Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (20)

30 Beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2014-xx-xx 7 Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2014 Inledning Mycket av den verksamhet som ligger under barn- och utbildningsnämnden styrs av olika nationella styrdokument. Detta påverkar i sin tur mycket av hur de resurser vi har i vår budgetram fördelas. I skolplanen beskrivs vad vi i kommunen särskilt satsar på för att nå målen i de nationella styrdokumenten och hur vi lever upp till barn- och utbildningsnämndens uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden ska för att följa kommunens övergripande visioner och strategi fortsätta utvecklandet av en lärande organisation för att ge våra barn och ungdomar en bra start i det livslånga lärandet i enlighet med nämndens vision. Vision I vår skola lägger vi grunden till ett livslångt lärande genom höga förväntningar och kunskap för hållbar utveckling i en lustfylld och trygg lärmiljö. Mål Nämndens verksamhetsmål läsåret 2014/2015 utifrån kommunens utvecklingsstrategi Nämndens alla verksamheter ska ha en budget i balans Alla föräldrar upplever att de att får ett bra bemötande från förskolans personal Alla föräldrar upplever att de att får ett bra bemötande från skolans personal Antalet elever som deltar inom UF (Ung Företagsamhet) ska öka från föregående år Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskola Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns skola Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns fritidshem Alla elever upplever att lärarna lyssnar till deras åsikter BUN:s verksamheter ska årligen delta i minst 3 internationella utbyten Andelen elever på Lindeskolan som får betyg i alla ämnen ligger över riksgenomsnittet Minst 70 % av alla gymnasieungdomar inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första alternativ Varje enskilt program på Lindeskolan har i åk 3 ett genomsnittligt betygspoäng på minst 14,0 1

31 Elever på gymnasiesärskolans nationella program har i åk 3 ett genomsnittligt betygspoäng på minst 14,0 Elever i gymnasiesärskolans individuella program når målen utifrån sina förutsättningar Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar åk 9 i kommunens skolor är minst 210 Skillnaden i meritpoäng för pojkar och för flickor minskar genom att pojkarnas meritpoäng ökar Alla elever i åk 6 har minst betyget E i alla ämnen Alla elever i åk 3 når kravnivån i varje delprov i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik Elever i grundsärskolan har, i de ämnen de läser, i åk 10 ett genomsnittligt betygspoäng på minst 14,0 Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är förberedda för läs- och skrivinlärning vid skolstarten Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Nämndens fokusområde läsåret 2014/2015 utifrån skolplanen Värdegrund Aktuella verksamhetsmål utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen i en delårsrapport och i en årsredovisning. Ekonomiska uppföljningar redovisas varje månad. Medel Resursfördelningsmodeller finns för hur nämndens budgetram fördelas till förvaltningens verksamheter. Läsåret 2014/2015 införs ett nytt elevpengssystem i grundskolan. Det finns en tydlig koppling till FN:s barnkonvention i våra verksamheter. För att fortsätta utvecklingen av förbättrad måluppfyllelse genom IT som pedagogiskt verktyg, utökas budgeten med 500 tkr under budgetåret För att eftersträva att alla lärare har behörighet i de ämnen de undervisar, utökas budgeten med 600 tkr under budgetåret För att uppnå nämndens mål med internationella utbyten, utökas budgeten med 400 tkr under budgetåret Pedagogiska priset, 25 tkr, är en stimulans till pedagogisk utveckling för bättre måluppfyllelse. För att kunna förbättra skolornas resultat sker ett systematiskt arbete med uppföljning och analys. Rektorernas och förskolechefernas pedagogiska ledarskap ska fortsätta prioriteras. Alla rektorer och förskolechefer ska genomgå det statliga rektorsprogrammet. 2

32 Organisation För att på effektivaste sätt nå fram till de mål våra verksamheter har att leva upp till är förvaltningen organiserad på följande sätt: Ansvariga är barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefen. Förvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde har en verksamhetschef med utvecklingsansvar och övergripande ansvar. Inom varje verksamhetsområde finns ett antal enheter som leds av rektor eller förskolechef. Förvaltningschefen har delegation enligt fastställd delegationsordning. Vissa beslut har vidaredelegerats till verksamhetschef och rektor/förskolechef. Rektor och förskolechef har även ansvar enligt skollagen, förordningar och läroplaner. Organisationen är decentraliserad med tydliga ansvarsområden enligt individuella uppdragshandlingar för de olika yrkesgrupperna. Verksamheten består av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och gymnasieskola. Varje enhet ska kontinuerligt utvärdera sin verksamhet så att den bidrar till skolans och medarbetarnas utveckling och en högre måluppfyllelse. Lärdomar och slutsatser från det gångna årets verksamhet samt hur dessa ska tillämpas kommande läsår, för att i högre grad nå upp till läroplanens ambitioner ska redovisas i enhetens kvalitetsrapport. Barn- och utbildningsnämndens uppföljning Kontaktpolitikerbesök Kontaktpolitikerna besöker skolor och förskolor under läsåret. I barn- och utbildningsnämndens plan för kontaktpolitikerverksamheten anges olika målområden som man särskilt ska följa upp vid besöken på enheterna. Erfarenheterna diskuteras sedan på nämndens sammanträden vid några tillfällen varje år. Verksamhetsbesök Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gör under året verksamhetsbesök utifrån ett fokusområde som är kopplat till skolplanen. Verksamhetsbesöken sker på vårterminen från februari till maj. Dialogkonferens Barn- och utbildningsnämnden kallar i slutet av varje verksamhetsår till dialogkonferens där syftet är att diskutera årets arbete. Temat vid denna årliga konferens följer det område som fokuserats under läsåret. Kvalitetsdagar Ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete ska leda till att utbildningen planeras, följs upp och utvecklas. Uppföljning och utvärdering sker vid nämndens kvalitetsdagar i november. Kvalitetsrapporten för nämndens verksamheter innehåller analys och resultat av verksamhetsplanens mål, samt nya mål och åtgärder. Internkontroll Inför varje delårsbokslut görs på förvaltningsnivå en kontroll på olika områden i verksamheten. Resultaten av interkontrollen redovisas för barn- och utbildningsnämnden och åtgärdsplaner upprättas sedan över eventuella avvikelser. 3

33 8 Dec Jan Nov Feb Okt Mars Sep Apr Aug Maj Juli Juni Årshjulet

34 BUF kvalitetsverksamhet BUF Kvalitetsrapport. BUF/BUN Kvalitetsdagar. BUN Kontaktpolitiker-rapporter. GR GDI-schema Nov Dec Jan Feb FK Årsredovisning. BUN AU:s verksamhetsbesök. BUF SCB/Kolada. FK Internkontroll. BUN Kontaktpolitiker-besök. Okt Mars BUN AU:s verksamhetsbesök. BUN Kontaktpolitiker-besök. GR Trivselenkät åk 4-9. FSK/GR Nöjdhetsenkät. GR GDI-schema Sep Apr BUN AU:s verksamhetsbesök. FK Delårsbokslut. FK Årsrapport PISA BUF Enheternas kvalitetsrapporter. Aug Juli Juni Maj FK Delårsbokslut. BUF/BUN Dialogkonferens. BUN AU:s verksamhetsbesök. BUF/BUN Dialogkonferens. GR/GY Betyg till SCB. GR GDI-schema FK Betyg/ämnesprov. FK Frånvarorapport. FK Internkontroll. BUN Kontaktpolitiker-rapporter.

35 BUN Kontaktpolitiker/verksamhetsbesök BUF/BUN Kvalitetsdagar. BUN Kontaktpolitikerrapporter. Nov Dec Jan BUN Kontaktpolitikerbesök. BUN AU:s verksamhetsbesök. Feb Okt Mars Sep Apr Aug Maj Juli Juni BUN Dialogkonferens/ pedagogiska priset BUN Kontaktpolitikerbesök. BUN Kontaktpolitikerrapporter.

36 BUF Kvalitetsrapporter BUF/BUN BUF Kvalitetsdagar. Kvalitetsrapport. Nov Dec Jan Feb Okt Mars GR Trivselenkät åk 4-9. FSK/GR Nöjdhetsenkät. Sep Apr Aug Maj BUF Enheternas kvalitetsrapporter. Juli Juni GR Betyg GR Ämnesprov FK Betyg/ämnesprov.

37 FK Verksamhetsberättelse FK Nationell redovisning Dec Jan FK Årsredovisning. Nov Feb Okt Mars Sep Apr FK Delårsbokslut. Aug Maj FK Delårsbokslut. Juli Juni FK Betyg/ämnesprov.

38 FK Övrig redovisning FK Internkontroll. Dec Jan Nov Feb FK Internkontroll. Okt Mars Sep Apr Aug Maj FK Årsrapport PISA Juli Juni FK Frånvarorapport. FK Internkontroll. GR GDI-schema. FK Betyg/ämnesprov.

39 9 Gymnasiechef Leif Lindström Tfn: Mobil Program vid Au:s verksamhetsbesök på Lindeskolan to 27/ Kort samling i D-husets konferensrum för information och gruppindelning Lektionsbesök och diskussion med programföreträdare i mindre grupperingar. Tema för lektionsbesöken; IT på Lindeskolan. E-läromedel på Fordonsprogrammet. Karin Drake/Ingvar Hedberg. E-läromedel på Byggprogrammet. Karin Drake/Kenneth Björkman. IT-stödd utbildning ur elevperspektiv. Sara Svärd Ek-programmet. Lärplattformen Moodle. Per Sundelius/Bengt Andersson/Fredrik Lindmark. Förhoppningsvis kan vi hitta en modell där var och en får möjlighet att besöka två pass Lunch på Kulinaren Lektionsbesök och diskussion. Moodle som hjälpmedel ur lärarperspektiv. Eva Boström/Andrea Behmrell. Det nyinrättade Skoldatateket. Pamela Bjursbo/Sofie Norell Gemensam diskussion med Lindeskolans skolledning. Varmt Välkomna till Lindeskolan! Skolledningen Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindeskolan, Nyborgsgatan Nyborgsgatan vxl Postgiro Lindesberg Lindesberg fax Bankgiro

40 \\admcluster_admdata_server\admuser\users\bno\groupwise\program vid Verksamhetsbesök 31 jan.doc 2

41 11

42 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 12 Barn- och utbildningsförvaltningen Jessica Andersson Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Kommunalt studiebidrag 2014 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att bidraget för läroböcker och måltider 2014 kvarstår på 2013 års nivå. Ärendebeskrivning Kommunalt studiebidrag Bidrag läroböcker 2013: Bidrag måltider 2013: kronor kronor Kommunalt studiebidrag utgår till ungdomar som är mantalskrivna i Lindesbergs kommun och som fortsätter sina studier på gymnasienivå vid en folkhögskola eller liknande. Bidraget kan sökas av eleven till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. För kortare kurser beräknas bidraget per skoldag. Antalet skoldagar beräknas uppgå till 175 per läsår. Kaj Söder Förvaltningschef Jessica Andersson Ekonom För kännedom: Lindeskolan Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

43 TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby Barn- och utbildningsnämnden Regler för enskild förskole- och fritidsverksamhet Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att Godkänna de reviderade reglerna för enskild förskole- och fritidshemsverksamhet. samt Föreslå kommunfullmäktige att upphäva reglerna beslutade och delegera beslutsrätten om regler för enskild förskole- och fritidsverksamhet till barn- och utbildningsnämnden. Ärendebeskrivning Till stöd för beslut om godkännande av enskild verksamhet inom förskola och fritidhem finns ett regeldokument, Regler för enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, beslutat av kommunfullmäktige ( 157). Regeldokumentet är inaktuellt bl. a. beroende på att det de senaste åren kommit ny skollag och skolförordning. I ett reviderat utkast har inaktuella formuleringar ändrats samt hänvisningar till aktuell lagstiftning lagts till. Vissa redaktionella och layout-mässiga ändringar har gjorts. Vidare förordar förvaltningen att beslut om ändringar i regeldokumentet framöver delegeras från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden. Kaj Söder Förvaltningschef Björn Österby Handläggare Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

44 Fastställd av XXX 2014-XX-XX XX Gäller från och med 2014-XX-XX Regler för enskild förskole- och fritidshemsverksamhet

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens sammanträde Tid: Onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.00. Plats: Nya Näset, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 107-114. Ordförande... Justerare... Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 13 maj 2008, kl 08:30-13:30 Bengt Evertsson (v) ordf. Bente Ekström (c) Ulf Eriksson (m), ersättare för Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer