Budget Ekonomisk planering Vision, prioriteringar och resurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser"

Transkript

1 Budget 2012 Ekonomisk planering Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011

2 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering

3 Innehållsförteckning Budget Budgetdokumentets funktion 6 Vision, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy 7 Prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden 8 Resurser: Ekonomi Ekonomisk omvärldsanalys 18 Kommunalekonomiskt regelverk 20 Förutsättningar för ekonomisk planering Finansiell analys och nyckeltal 25 Resultatbudget 28 Balansbudget 28 Finansieringsbudget 29 Investeringar 30 Not 1 Verksamhetens nettokostnader 31 Not 2 Skatter och kommunal utjämning 32 Not 3 Finansnetto 33 Finansiering 34 Principer för ekonomistyrning 36 Femårsöversikt 38 Kommunens organisation 39 Organisationsförändringar 39 Personal 40 Omvärld 47 Budget per nämnd 50 Kommunstyrelsen 50 Kommunens revisorer 51 Kalmarsunds gymnasieförbund 51 Samhällsbyggnadsnämnden 52 Servicenämnden 52 Kultur- och fritidsnämnden 53 Barn- och ungdomsnämnden 54 Omsorgsnämnden 55 Socialnämnden 55 Södermöre kommundelsnämnd 56 Kommunkoncernens organisation 57 Kommunägda företag 58 Ordlista 59 Bilaga 1 - Sammandrag driftskostnadsförändring Bilaga 2 - Specifikation över driftskostnadsförändringar Bilaga 3 - Sammandrag investeringar Bilaga 4 - Specifikation över investeringar Budget 2012 och ekonomisk planering

4 Politikens förord Det är med optimism och framtidstro som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet idag presenterar budgeten för När vi ser oss runt om i landet kan vi konstatera att det i en lång rad svenska kommuner läggs sparpaket och personal varslas. I Kalmar är situationen annorlunda. Vi står bättre rustade att möta framtidens utmaningar än vi någonsin gjort tidigare. Kalmar ska växa och utvecklas och vi ska ha hög kvalité i den kommunala verksamheten samtidigt som vi ska ha god ordning och reda i ekonomin. I den budget som nu presenteras klarar vi detta. Under 2010 gjorde Kalmar kommun ett av sina allra bästa resultat någonsin. Det innebär idag att vi har ett ackumulerat resultat på drygt 200 miljoner kronor. För de kommande tre åren landar det sammanlagda resultatet på cirka 150 miljoner. I detta resultat är investeringar på cirka en miljard med. Vi fick väljarnas förtroende för att fortsätta utveckla Kalmar. Vår vision är en kommun som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Vi infriar nu det som vi gick till val på i september. Antalet barn som föds ökar ständigt. Därför bygger vi ut förskolan rejält. På Fredriksskans kommer en ny förskola att byggas, Rockneby kommer att få fyra nya avdelningar, liksom Djurängen. Ögonstenens förskola som började byggas under 2011 kommer stå klar under Tillbyggnad av förskole- och skollokaler sker även i Ljungbyholm, Rinkabyholm, Rockneby, Hagby och Tvärskog. Vi har redan genomfört en stor satsning på idrotten i kommunen. Det har handlat om Lindsdals fotbollsanläggning, ny ishall, upprustning av sporthallen, ny arena och sporthall i Trekanten. Nu går vi vidare. En ny idrottshall kommer byggas på Södra utmarken. I Ljungbyholm bygger vi en samlad idrottsanläggning med sporthall och ny konstgräsplan. I Rinkabyholm byggs omklädningsrum och träningsplan. Allaktivitetshuset i Rockneby står färdigt för invigning Dessutom byggs en näridrottsplats i Lindsdal. Nya omklädningsrum byggs på Gröndals idrottsplats och dialogen fortsätter om Racketcentrum. Ett uppdrag ges att utreda framtida lokalisering av idrotts hall i Rinkabyholm. En väl utvecklad infrastruktur är a och o för Kalmars fortsatta utveckling. Kalmar har redan beslutat att förskottera E22-förbifart Rinkabyholm. Kust till kust och Stångådalsbanan kommer också kraftigt upprustas. Landstinget har dessutom beslutat köpa in pendeltåg vilket kraftigt underlättar pendling mellan bostad och arbete. Kalmar måste knytas ihop med Oskarshamn, Växjö och Karlskrona till en arbetsmarknadsregion. Vi har sett vad sådana förstorade arbetsmarknadsregioner betytt för Västra Götland och Skåne. Det har varit den mest avgörande förändring när man lyckats vända en negativ utveckling. Kalmar ska fortsätta öka användningen av ekologiska och närproducerade varor i den egna verksamheten. En fjärdedel av maten är idag detta och till 2012 är målet att den ekologiska och närproducerade maten ska utgöra 40 procent. Kalmar kommun tar nu sitt ansvar i arbetet mot att ställa om till ett klimatsmart och energieffektivt samhälle. Fram till 2016 investerar vi sammanlagt 80 miljoner kronor i energisparande åtgärder. Genom att göra denna stora investering kan vi förutom att vi gör stora insatser för miljön också göra stora besparingar av våra energikostnader i framtiden. Kalmar måste i än högre utsträckning arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår region. De möjligheter som skapas i och med att Kalmar har blivit universitetsstad måste tas tillvara. Un der de senaste åren har Kalmar science park byggts upp. Detta har lett till fler företag, fler arbetstillfällen och ökade möjligheter för studenter att stanna kvar efter avslutad utbildning. Från och med 2012 höjer vi ambitionsnivån ytterligare genom att kraftigt öka det kommunala stödet till verksamheten, från 3,1 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. Av dessa finansierar Kalmar kommun 2,8 miljoner kronor och Kalmar kommunbolag 3,2 miljoner kronor. Sommarjobbet är för de allra flesta ungdomar den första kontakten med arbetslivet. Sedan den moderat ledda regeringen tillträdde finns inte längre några statliga stöd för att ordna sådana feriearbeten. Detta har inneburit att många kommuner helt har avstått från att erbjuda ungdomar sommarjobb. Då vi anser att detta är en sådan fråga fortsätter vi vår satsning på sommarjobb även under Totalt kommer 600 ungdomar att erbjudas denna möjlighet. Men för att kommunen ska fortsätta utvecklas räcker det inte enbart med nya förskolor, skolor och idrottshallar. Genom målmedvetna satsningar är Kalmar är idag en av Sveriges allra mest populära turiststäder. Vi ska inte slå oss till ro med att vi nått denna placering utan ständigt sträva efter att förbättra oss ytterligare. Vi höjer anslaget till Destination Kalmar med tre mil joner kronor för att fortsätta utveckla evenemangsstaden Kalmar. Särskilt fokus ska läggas på idrottsturism och en förlängd säsong. År 2013 spelas fotbolls- EM för damer på Guldfågeln Arena. För att ytterligare förstärka attraktionskraften, både för boende och för turister, påbörjas också arbetet med att Kalmar ska vara Bryggornas och strandpromenadernas stad. För 4 Budget 2012 och ekonomisk planering

5 detta avsätts 21 miljoner kronor. Vi avsätter också 30 miljoner kronor för att bygga ett parkeringsdäck på norra Kvarnholmen samtidigt som vi gör stora satsningar på Kalmar som cykelstad. Kommunens verksamheter håller hög klass. De allra flesta kommuninvånare är nöjda med den service kommunen erbjuder. Men ingenting är aldrig så bra att det inte kan förbättras. I dialog med landstinget har vi konstaterat att en avsatt ekonomisk pott för förbättringsåtgärder är det bästa sättet att nå ett positivt resultat. Därför avsätter vi tre miljoner kronor under 2012 för att jobba med just förbättringsarbete i kommunen. Kalmars verksamheter ska inte bara vara bland landets bästa. De ska hela tiden förbättras. Vi fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och förstärker arbetet med att ge alla medborgare en jämställd service. I vårt Kalmar är det inte stad mot land utan stad och land. Att få fram fler bostäder är avgörande för kommunens utveckling. Vi har tidigare gjort en rejäl satsning på kommunens del i bostadsbygganden, nämligen planarbetet. Det ska finnas klimatsmarta bostäder i ett varierat bestånd i hela kommunen. Vi kommer fortsätta utveckla utvecklingsdialoger, göra ortsanalyser och stödja livsmedelsbutiker och service i alla våra tätorter. Skolan är det område som lägger grunden för alla människors framtid. En bra skola gör att våra barn och ungdomar kan se framtiden an med tillförsikt. Kalmar skolor håller hög klass. Exempelvis ligger betygssnittet över både riket och våra jämförelsekommuner. Men här liksom i andra fall får vi inte vara nöjda över detta. Därför får barn- och ungdomsnämnden ett uppdrag att ta fram en strategi för åren på hur Kalmar ska vara en av Sveriges främsta skolkommuner. Vi vill ha en äldreomsorg med hög kvalitet och till rimliga kostnader. Omsorgsnämnden fortsätter det arbete man fick 2011 med att se över sin verksamhet, både kvaliteten och kostnaden. Vi är också glada över att kunna behålla vår resursfördelningsmodell. Det innebär att förskolan, skolan och omsorgen kompenseras för varje nytt barn eller äldre som får plats i verksamheten. I många andra kommuner har man tvingats överge detta system. Kännetecknade för våra partier är vår strävan att utveckla Kalmar. Vi låter oss inte nöjas med de framsteg vi hittills nått. För att vi ska fortsätta den positiva utvecklingen kommer vi bjuda in samtliga kommunfullmäktiges partier att tillsammans med befolkning och näringsliv starta upp framtidsarbetet Kalmar Detta arbete ska resultera i en gemensam strategi på hur vi vill att Kalmar ska se ut om tio år. Utgångspunkten för arbetet ska vara att Kalmar ska vara en av landets mest attraktiva kommuner. Ordning och reda i ekonomin är den helt avgörande faktorn om vi ska lyckas i vår strävan om en fortsatt positiv utveckling. Kalmar ska ha en god ekonomisk hushållning där varje skattekrona används effektivt. Skulle världsekonomin än en gång drabbas av kraftiga bakslag kommer majoriteten ta sitt ansvar. Precis som tidigare. Breda samförståndslösningar är något som våra partier alltid eftersträvat. Detta kommer vi fortsätta med. Det allra bästa för en kommuns utveckling är om de stora frågorna kan lösas i samförstånd över parti - och blockgränser. Lika självklart är det för oss att alltid sätta Kalmar och dess invånare främst. Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Bertil Dahl (V) Budget 2012 och ekonomisk planering

6 Budgetdokumentets funktion Utifrån visionen och våra prioriteringar har vi formulerat mätbara mål, konkreta uppdrag och resurser i budgeten. Visionen och de prioriterade områdena ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete i kommunens nämnder och styrelser, där man inom de ekonomiska ramarna gör sina egna prioriteringar i internbudgetarbetet och utarbetar egna detaljerade mål. Med hjälp av vårt verksamhetsledningssystem ska avstämning och uppföljning ske genom årsredovisning och delårsrapporter. Från och med 2011 har vi dessutom ett nytt systemstöd för uppföljning av mål. VISION Kalmar - en hållbar och växande kommun Sid 7 PRIORITERADE OMRÅDEN Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Mål, uppdrag och uttalanden Sid 8 RESURSER Ekonomi Sid 18 Organisation Sid 39 Personal Sid 40 Omvärld Sid 47 6 Budget 2012 och ekonomisk planering

7 Vision Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Det är en vision som grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig. Miljöpolicy Vi arbetar målmedvetet för att nå ett hållbart samhälle ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Arbetsmiljöpolicy Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga. Budget 2012 och ekonomisk planering

8 Prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden Attraktiva Kalmar 1. Fler invånare och nya bostäder I Kalmar ska bostadspolitiken vara offensiv. Alla invånare ska kunna bo i bra bostäder till rimliga kostnader. Under de senaste åren har vi gjort en kraftig satsning på kommunens del av bostadsbyggandet, nämligen på planarbetet. Dessa resurser är nödvändiga för att få fart på bostadsbyggandet i hela kommunen, såväl i centrala Kalmar som i de mindre orterna på landsbygden. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Vi värnar hyresrätten och kommer särskilt prioritera privata aktörer som vill bygga hyresrätter. I Kalmar ska var och en hitta just den bostad som passar hans eller hennes behov. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem är en central aktör på hyresrättsområdet. Mål Kalmar kommuns befolkning ska öka med 1 procent per år. (I de ekonomiska beräkningarna används dock befolkningsprognosen som underlag och innebär en ökning med ca 300 invånare eller 0,5 procent per år.) Kalmar ska växa med 300 bostäder varav 100 villor per år. För att ha en god planberedskap ska kommunen ta fram 40 detaljplaner Uppdrag - Framtids-/visionsarbete för Kalmar 2020 Kommunstyrelsen och Kalmar Kommunbolag AB fick i uppdrag i Budget 2011 och ekonomisk planering att under 2011 ta fram ett underlag för ett framtids-/ visionsarbete för Kalmar Översiktsplanen ska användas som underlag till detta arbete och de politiska partierna ska bjudas in under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas senast mars Besöksnäring och attraktion Kalmar är idag ett av Sveriges mest populära semestermål. Teaterföreställningarna i Krusenstiernska, musik på Larmtorget och stadsvandringar runt Kvarnholmen är bara några exempel på det som lett fram till detta. För att ytterligare förstärka Kalmar som besöksort kommer vi tillsammans med Statens Fastighetsverk gå vidare med att utveckla Kalmar slott. En ny hiss och en ny restaurang är färdiga att tas i bruk. Kalmar slott ska satsa mer på utställningar, gästabud och barnens slott. Vi kommer fortsätta utveckla Kalmar till bryggornas och strandpromenadernas stad. Förutom att detta stärker Kalmars ställning som turiststad innebär detta arbete naturligtvis även att invånarna känner att de bor och lever i en attraktiv stad. År 2013 arrangeras fotbolls-em som är ett sätt att stärka evenemangsstaden Kalmar. För att ytterligare utveckla sådana evenemang och inte minst den växande idrottsturismen tillförs Destination Kalmar ytterligare medel från och med Mål Antalet gästnätter ska öka. Uppdrag - Idrottsturism och förlängd turistsäsong Destination Kalmar får i uppdrag att arbeta med att öka idrottsturismen och att förlänga turistsäsongen. Uppdraget ska redovisas senast mars Uppdrag - Kulturcentrum Under flera år har kulturcentrum diskuterats och olika idéer har prövats. Det senaste beslutet är att ett samlat kulturcentrum ska bildas på Tullslätten. Kommunen utreder också en ny placering av Byteatern eftersom de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga och olämpligt placerade både ur Byteaterns och ur Hamnens perspektiv. Både kultur- och fritidsförvaltningen och Byteatern har uttryckt önskemål om att kunna samverka bättre i framtiden. En utredning har genomförts och redovisats. Den fortsatta utredningen syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att pröva bildandet av ett kulturcentrum tillsammans med Byteatern, Linnéuniversitetet, Kalmarsunds Gymnasieförbund med flera aktörer. Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ska i den fortsatta utredningen utgå ifrån befintlig hyreskostnad och redan avsatta investeringsmedel på 31,5 mnkr. Utredningen ska redovisas senast mars Universitet, arbetsmarknadsregion, företagsklimat och sysselsättning Kalmar ska ha ett gott företagsklimat. Vi kommer fortsätta att ha en tät och givande dialog med vårt näringsliv. Detta arbete har varit framgångsrikt och givit många nya företag till kommunen. En god dialog mellan kommun och näringsliv är avgörande för att Kalmar ska fortsätta den positiva utvecklingen. I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar klättra till allt bättre placeringar. Kommunen ska vara aktiva i arbetet med dels få nya företag att etablera sig dels underlätta för de företag som redan finns här. Den lokala arbetsmarknadspolitiken ska användas aktivt för att bland annat ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Valet att själv kunna välja om man vill bo kvar i Kalmar eller flytta måste vara en självklarhet för framtidens generationer. Utgångsläget är gott då vi idag har lägre ungdomsarbetslöshet än riksgenomsnittet. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Därför fortsätter vi vår satsning på just 8 Budget 2012 och ekonomisk planering

9 sommarjobb. Även under 2012 kommer Kalmar kommun att erbjuda dessa arbetstillfällen för kommunens ungdomar. Totalt kommer 600 ungdomar att erbjudas denna möjlighet. För att nå dessa högt uppsatta är en utvidgad arbetsmarknadsregion ett måste. Vi har sett vad detta betytt i exempelvis Västra Götaland, Skåne och Mälardalen. Möjligheterna att pendla till arbete i annan ort måste/ska förbättras. Flera stora infrastruktursatsningar kommer också genomföras. Kalmar förskotterar så att E22-förbifart Rinkabyholm kan bli verklighet flera år tidigare än vad annars varit fallet. En kraftig upprustning av Stångådalsbanan kommer också att ske. Landstinget har köpt in pendeltåg och kommunen är med och finansierar mötesstationer på Kust- till kustbanan. Dessa åtgärder innebär att vi nu kan komma ner i en timmes restid mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö. Potentialen i den växande handels- och tjänstesektorn ska tas tillvara. Kalmar är idag den ledande handelsstaden i sydöstra Sverige. Denna position ska stärkas ytterligare. I samarbete med Regionförbundet och länets övriga kommuner ska vi stimulera till högre tillväxt, sysselsättning och regional utveckling. Linnéuniversitetet är en spjutspets för hela regionen. Att Kalmar sedan 2010 är en universitetsstad är bland det viktigaste som hänt i kommunens moderna historia. Vi ska ta tillvara på de möjligheter det innebär att vi är en universitetsstad. Detta är en fantastisk möjlighet för Kalmar att bryta den långvariga negativa utvecklingen och istället ta rejäla kliv framåt. Kalmar måste i än högre utsträckning arbeta för att kunskapsintensiv innovation och forskning utvecklas i vår region. De möjligheter som skapas i och med att Kalmar har blivit universitetsstad måste tas tillvara. Under de senaste åren har Kalmar Science Park byggts upp. Detta har lett till fler företag, fler arbetstilfällen och ökade möjligheter för studenter att stanna kvar efter avslutad utbildning. Från och med 2012 höjer vi ambitionsnivån ytterligare genom att kraftigt öka det kommunala engagemanget i verksamheten, från 3,1 miljoner kronor till 6 miljoner kronor. Av dessa finansierar Kalmar kommun 2,8 miljoner kronor och Kalmar kommunbolag 3,2 miljoner kronor. Mål Arbetslösheten ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Kalmar kommun ska i första steget vara bland de 100 bästa i undersökningar som mäter företagsklimatet och särskilt vad gäller bemötande. Restiden till Karlskrona, Växjö och Oskarshamn ska förkortas. Antalet nystartade företag ska vara högre än riksgenomsnittet. Uppdrag - Arbetsmarknadsåtgärder För att möjliggöra särskilda arbetsmarknadsåtgärder avsattes 10 miljoner kronor år För att kunna fortsätta med detta avsätts ytterligare 21 miljoner kronor för investeringar åren Servicenämnden och arbetsmarknadsberedningen får i uppdrag att ta fram arbetsmarknadsprojekt som ska bidra till att Kalmar kommun blir Bryggornas och strandpromenadernas stad, att gästhamnen fortsätter att utvecklas, att förbättra skolgårdar och att utveckla Kalmar som cykelstad m.m. Uppdraget ska löpande redovisas i kommande uppföljningar. Uppdrag - Samarbete med Växjö och Karlskrona Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till ett närmare samarbete med Växjö och Karlskrona för att formulera en handlingsplan för hur vi kan stötta och backa upp varandra i lokaleringsfrågor och knyta fler huvudkontor till vår region. Uppdraget ska redovisas löpande. Uttalanden - Fortsatt upprustning av E22 och riksväg 25 Kommunen ska på alla politiska nivåer verka för en fortsatt upprustning av hela E22:an och riksväg 25, som är viktiga länkar i den gemensamma arbetsmarknadsregionen i sydöstra Sverige. 4. Bo och leva i hela Kalmar kommun I Kalmar värderas hela kommunen lika högt. Det upprättade välfärdsbokslutet ger värdefull information om vad som ska göras för att öka trygghet och välmående i olika delar av Kalmar. Otrygghet och orättvisor ökar risken för kriminalitet, missbruk och andra sociala problem. Den fysiska samhällsplaneringen ska alltid beakta trygghetsperspektivet. Vårt brottsförebyggande arbete, ofta i samverkan med andra organisationer, ska vidareutvecklas och stödjas. Arbetet med såväl utvecklingsdialoger som ortsanalyser ska vidareutvecklas. De syftar till en total genomgång av kraften och förutsättningarna för varje samhälle. I Kalmar är det inte stad mot land utan stad och land. Vi ska för varje område åstadkomma ett handslag för utveckling och förbättringar. Vi ska också främja landsbygdsutveckling genom insatser som underlättar för jobb, företagande och nya bostäder. Speciellt ska vi satsa på att planlägga för fler villatomter i ytterområdena och stödja service i alla våra tätorter. Vi kommer att fortsätta använda de möjligheter som finns i EU:s Leaderprojekt för Kalmar och Öland. Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med och lyhördhet inför kommunens invånare ska därför stärkas genom mer utvecklade kontaktytor, exempelvis utvecklingsdialoger, paneler och fokusgrupper. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande. Budget 2012 och ekonomisk planering

10 Mål Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Kalmar kommuns index för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Uppdrag - Utvecklingsdialoger Med stor framgång har Kalmar kommun genomfört utvecklingsdialoger med samtliga tätorter. Det har varit en del i arbetet som syftar till att Hela Kalmar ska leva. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser fortsätta arbetet med utvecklingsdialoger under 2012 och Uppdraget ska redovisas löpande genom skriftliga rapporter från respektive utvecklingsdialog. Uppdrag - Stadsförnyelsearbete för Oxhagen Med utgångspunkt i pågående detaljplanearbete för delar av Oxhagen får kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, Kalmarhem AB, föreningar/ organisationer och olika representanter för boende i området fortsätta stadsförnyelsearbetet för Oxhagen i centrala Kalmar. Uppdraget ska redovisas senast november Uttalanden - Idrottspaket I Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag i Budget 2011 och ekonomisk planering att gå igenom vilka objekt som ryms inom Idrottspaket I och vilka ökade driftkostnader dessa avser. I Idrottspaket I ingår Waldnerhallen, Gröndals B-plan, Trekantens sporthall, Fjölebro klubbstuga och planer, Rockneby allaktivitetshus, träningsishall och entré i kvarteret Nötskrikan. Dessa objekt ryms inom de kompenserade driftkostnader på 3 mnkr. Kompensation ska dock utgå för ökade hyror från den centrala potten. Uttalanden - Idrottspaket II I Budget 2011 och ekonomisk planering fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan över Idrottspaket II. Kultur- och fritidsnämnden har redovisat denna. I enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag har anvisats investeringsmedel för idrottshall inklusive klubbhus på Södra Utmarken, näridrottsplatser Lindsdal, upprustning Iffehallen, gräsplan och omklädningsrum i Hossmo/Rinkabyholm och samlad idrottsanläggning med sporhall och konstgräsplan i Ljungbyholm. Under 2010 och 2011 har kultur- och fritidsnämnden haft en dialog med IFK Kalmar om behovet av nya omklädningsrum på Gröndals idrottsplats. Fastighetskontoret har uppskattat kostnaden till 8 mnkr. IFK Kalmar gör bedömningen att de kan göra investeringen i egen regi för 5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden ersätter föreningen för den årliga kapitalkostnaden för en investering på maximalt 5 mnkr och medges under en period av max 15 år. Uppdrag - Smedängen Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder får i uppdrag att utreda hur fastigheten Smedängen och området närmast omkring kan utvecklas. I uppdraget ska ingå att undersöka om området ska utvecklas i egen regi eller säljas. Uppdrag - Skatehall Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bevaka att skateverksamheten kan inrymmas i kommande lediga kommunalt ägda lokaler. Uppdraget ska redovisas under Uppdraget ska redovisas senast oktober Uppdrag - FÖP Rinkabyholm, lokalisering idrottshall Kommunstyrelsen ska i det framtida arbetet med fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm även beakta lokalisering av idrottshall. Uppdraget ska redovisas i samband med den fördjupade översiktsplanen. Uppdrag - Idrottspaket II, racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida Racketcentrum i Gröndal återkomma till avstämningen av budget 2012 i december 2011 för vidare utredning av vilka verksamheter m.m. som ska ingå. Uttalanden - Investeringar I investeringsbudgeten finns 22 mnkr avsatta för den fördjupade översiktsplanen Kvarnholmen, 30 mnkr för parkeringsdäck i kvarteret Lustgården, 27,3 mnkr för cykelstrategin, 7,4 mnkr för trafiksäkerhetsåtgärder m.m. 10 Budget 2012 och ekonomisk planering

11 Uppdrag - Orter med svag befolkningsutveckling Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera om det finns orter som på sikt kan få problem att behålla god service på grund av svagt befolkningsunderlag. Om så är fallet ska en handlingsplan för hur orten kan stärkas utarbetas tillsammans med de boende på orten. Uppdraget ska redovisas under Uttalanden - Ytterområdenas försköning Servicenämnden ska beakta även ytterområdenas försköning och ta till vara och utveckla den grönstruktur som finns. Uttalanden - Fler allmänna toaletter Kommunen ska verka för fler allmänna toaletter i centrala Kalmar och anpassade för personer som är rullstolsburna. Även tydlig vägvisning. 5. Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Den service kommunen erbjuder ska vara av hög kvalitet. Alla kommuninvånare ska känna sig trygga med de tjänster de tar del av. Kommunens verksamheter ska vara effektiva, attraktiva, öppna och utvecklande. Kalmar kommun är den första kommun i Sverige där hela kommunen certifierats enligt ISO 9001 och Vi arbetar systematiskt både med förbättringar och klagomål. Vårt mål är att utveckla kommunen till att bli en attraktiv kommun inom många olika områden. Vi ska efterfråga och välkomna synpunkter på oss och vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vår kvalitetspolicy Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig! ska vara välkänd bland våra medarbetare. Bemötande, tillgänglighet och service ska vara områden som prioriteras av alla. För att bli ännu bättre och ytterligare förbättra kvaliteten görs under 2012 en satsning på förbättringsåtgärder. Genom dialog med landstinget har vi konstaterat att detta är det bästa och mest effektiva sättet att nå önskat resultat. Kvaliteten på verksamheten kan förbättras utan att detta samtidigt innebär ökade kostnader. Totalt avsätts tre miljoner kronor för detta. Mål Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Kalmar kommun ska vara topp tre bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Uppdrag - Förbättringsarbete Nu vill vi gå vidare i vårt förbättringsarbete. Vi ska på ett aktivt sätt använda de öppna jämförelserna och andra mätningar för att hitta de områden där Kalmar behöver förbättra sig. Vi vill, precis som landstinget har gjort i sitt framgångsrika förbättringsarbete, öronmärka en särskild pott. I budgeten avsätts därför 3 mnkr för omställningsoch förbättringsåtgärder. Från denna pott kan verksamheterna söka pengar för olika förbättrings- och utvecklingsprojekt. Vi ger därför kommunstyrelsen i uppdrag att senast februari 2012 återkomma med ett förslag om hur arbetet kan organiseras. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Inom den kommunala verksamheten finns viktiga, ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter som har mycket stor betydelse för kommuninvånarnas livsmiljö och livskvalitet. Vi ska utbilda ledare på alla nivåer, förebygga ohälsa och tillsammans med facken utveckla samverkansformer som ger personalen större inflytande över det egna arbetet. Vi ska anställa fler människor med olika bakgrund. Så långt det är möjligt ska vi erbjuda önskad sysselsättningsgrad för anställda samt ge möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter. Budget 2012 och ekonomisk planering

12 Socialt hållbar kommun 1. Jämställdhet Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. Variationer i graden av delaktighet och inflytande ska inte bero på kön. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt/obetalt arbete. Att få service, omsorg och tillgång till fritidsaktiviteter på lika villkor oavsett kön ska vara en självklar rättighet i Kalmar kommun. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Detta innebär att kommunens verksamhet varje dag, på alla nivåer och inom alla områden, ska vara jämställdhetssäkrad. Det förutsätter i sin tur ett aktivt arbete från kommunens sida direkt i den egna verksamheten vid t.ex. lönesättning, rekrytering och resursfördelning men också i långsiktig opinionsbildning både på egen hand och i samverkan med andra aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen. Mål Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Uppdrag - Jämställd verksamhet Under ska vi särskilt inrikta våra resurser på att säkra hållbarheten i den satsning som genomfördes Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utveckla en modell för jämställdhetsintegrerad budget, utveckla beslutsstöd och uppföljningssystem för jämställdhetsintegrering. I uppdraget ingår även att se över och utvärdera aktuellt resursfördelningssystem inom skolan, kartlägga och analysera försörjningsstödet, fritidsgårdsverksamheten och hemtjänsten. Uppdraget ska löpande redovisas under mandatperioden. Uppdrag - Jämställd kommun Kalmar kommuns jämställdhetsprogram anger att jämställdheten ska öka i hela Kalmar kommun, även utanför den kommunala ansvarsområdet. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att ta fram ett antal parametrar för mätning av denna del av jämställdhetsarbetet. Uppdraget ska redovisas senast oktober Ett mångkulturellt Kalmar Vi lär oss och utvecklas genom att olikheter möts. Genom lärandet skapas grunden för nya idéer och initiativ. Ett mångkulturellt samhälle är därför en förutsättning för social och ekonomisk tillväxt. En positiv och välkomnande attityd till invandring är både självklar och nödvändig då invandringen i hög grad bidrar till en positiv samhälls- och befolkningsutveckling. Kommunen måste arbeta aktivt för att människor med varierande kulturell och social bakgrund ska kunna leva och arbeta tillsammans. Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att så snabbt som möjligt ge förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället. Vi ska även ta till vara den kompetens och erfarenhet som våra nya invånare har med sig. Vi ska i alla samhällets delar förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Mål Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Kalmar kommun ska erbjuda 150 praktikplatser 2012 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via Invandrarservice. 3. Barn och ungdomar - kommunens framtid Barn och elever ska utvecklas allsidigt såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Varje barns och varje elevs unika utveckling ska stödjas och stärkas genom varierade arbetssätt, exempelvis genom utvecklade estetiska arbetsformer och hög grad av delaktighet och inflytande. Förskolor och skolor som drivs av Kalmar kommun ska hålla en erkänt hög kvalitet med hög måluppfyllelse och skapa en god grund för barns och ungdomars fortsatta aktiva liv i alla bemärkelser. Unga människor ska se en framtid med så goda möjligheter till utbildning, arbete och bostad att man väljer att bo kvar i kommunen. Därför måste varje barn och varje ungdom känna sig värdefull. Barnfattigdomen ska med alla tillgängliga medel bekämpas. Inget barn i Kalmar ska behöva vara utanför gemenskap och aktiviteter på grund av dålig ekonomi i hemmiljön. Att kunna påverka sitt eget liv är avgörande för tilliten till samhället och medmänniskorna och det är också i hög grad avgörande för hur man trivs. Barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande. Mål Andelen elever som har godkänt i samtliga ämnen ska öka och Kalmar kommun ska vara bäst bland liknande kommuner. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka och Kalmar ska vara bäst bland liknande kommuner. Barnfattigdomen (Rädda Barnens mätning) ska minska. 12 Budget 2012 och ekonomisk planering

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer