Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson Hanna (V) Ledamöter: Lewerentz Alexander (M) Barnes Cecilia (FP) Håkansson Elisabeth (C) Hogerud Anna-Lena (S) Nyman Olof (S) Pender Helen (S) Ersättare: Grönbäck Johanna (M), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Swahn Birger (M) Ryding Erik (C), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Holmberg Olle (S) Almén Per (S) Badin Jannika (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) Övriga närvarande: Norrestam Stefan, utbildningsdirektör Arheden Ingela, antagningschef, Dahl Fredrik, personalkonsult, Ericsson Hanna, utvecklingsledare, Löfberg Stewe, nämndsekreterare Wickenberg Rosengren Cecilia, utvecklingsledare, Sternudd Magnus, ekonom, Lundin Eva, personalföreträdare LR, kl Moschovitis Annika, rektor, : Berit Kristensson (FP) med Alexander Lewerentz (M) som ersättare Paragrafer: Plats/tid för justering: Utbildningskansliet, onsdagen den 3 april 2013, kl Underskrifter: Sekreterare Stewe Löfberg Ordförande Louise Rehn Winsborg Berit Kristensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 27 mars 2013 Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Utbildningskansliet Underskrift: Stewe Löfberg

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 19 Fastställande av dagordning beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: - Val till forum för samråd, Polhemskolan

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 20 Information om undervisning i svenska för invandrare Rektor Annika Moschovitis informerar om undervisning i svenska för invandrare (sfi).

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 21 Information om karriärtjänster för lärare Utvecklingsledare Hanna Ericsson informerar om planeringen av karriärtjänster för lärare vid skolförvaltningarna i Lund.

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 22 Månadsuppföljning, personal HR-konsult Fredrik Dahl informerar om arbetet med frågor om förtur utfrån kommunens rekryteringsprocess.

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 23 Månadsuppföljning, ekonomi Ekonom Magnus Sternudd informerar kort om det ekonomiska läget för utbildningsförvaltningen. En detaljerad redovisning kommer att ges vid nämndens aprilmöte i samband med delårsrapport.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 24 Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Dnr UN 2013/0126 Sammanfattning I februari månad söker eleverna till gymnasieskolan inför nästkommande läsår. Sista ansökningsdag i år var den 15 februari. Utifrån sökandes förstahandsval planeras platser på respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med gymnasieskolornas chefer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund till läsåret 2013/14. Utifrån fastställda platser och elevernas höstterminsbetyg görs en preliminär antagning. Under perioden 25 april till 15 maj har de sökande möjlighet att göra omval - lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val. Om resultatet av omvalet skiljer sig markant för sökandebilden i mars återkommer utbildningskansliet med förslag till justeringar av platser vid utbildningsnämndens sammanträde i juni. Beslutsunderlag Utbildningskansliets tjänsteskrivelse inklusive bilagor: Sökande till gymnasieskolan i Lund 2013/14 samt förslag till elevplatser, bilaga 1. Sökande till Lund från kommuner inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge, bilaga 2 Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman 2013/14, bilaga 3. Antal sökande till fristående gymnasieskolor i Lunds antagningsområde 2013/14, bilaga 4. Reviderade bilagor Yrkanden Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen. Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att 60 utbildningsplatser på i första hand Teknikprogrammet, i andra hand på Ekonomiprogrammet, tillförs Vipan med start höstterminen Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (V),

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv. Hanna Gunnarsson (V) yrkar att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Ajournering Sammanträdet ajourneras klockan samt Fortsatta yrkanden Anna-Lena Hogerud (S), Hanna Gunnarsson (V) och Elisabeth Håkansson (C) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) tilläggsyrkande. Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) yrkar avslag på Berit Kristenssons (FP) med fleras tilläggsyrkande samt meddelar att de önskar avge en protokollsanteckning. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) tilläggsyrkande. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Hanna Gunnarssons (V) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) ställer först proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för ett uppdrag åt förvaltningschefen mot Berit Kristenssons (FP) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för utökning med 60 utbildningsplatser, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Ordföranden ställer härefter proposition på Anna-Lena Hogerud (S) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. Ordförande ställer sedan proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. beslutar att fastställa elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/14 enligt utbildningskansliet förslag med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv, samt att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Reservationer Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga). Protokollsanteckning Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) medges lämna följande protokollsanteckning: Vi vill se en blandning av program på Vipan och ser fram emot en utredning. Med tanke på den korta tiden till omval tror vi dock tyvärr att det är svårt att inrätta Teknik på Vipan nu. Beslut expedieras till: Gymnasieskolorna Samverkanskommunerna Akten

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Kvalitetsanalys vuxenutbildningen Dnr UN 2013/0114 Sammanfattning Kvalitetsanalyserna omfattar läsåret 2011/2012. Från och med 1 januari 2013 är den kommunala vuxenutbildningen i Lund organiserad på ett nytt sätt och nya avtal med externa anordnare är tecknade efter upphandling. Redovisningarna här gäller dock för verksamheten så som den såg ut under läsåret 2011/2012. Sedan läsåret 2009/2010 bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom Samordningsenheten, med en tydlig struktur där alla utbildningsanordnare besöks årligen. Vid besöken träffar Samordningsenhetens personal studerande, lärare och skolledning. Dessutom genomförs enkäter till de studerande. Att samtal genomförs med studerande infördes läsåret 2010/2011 och har fortsatt under föregående läsår. I Samordningsenhetens Kvalitetsredovisning 2012 redovisas resultaten av besöken hos utbildningsanordnarna. Dessutom görs en sammanfattande lägesbedömning. Komvux har under läsåret 2011/202 börjat jobba med kvalitetsverktyget Qualis och har utifrån deras struktur gjort en genomlysning av den egna verksamhetens styrkor och svagheter. Enkäter har genomförts och personalen har varit delaktig i att genomlysa den egna verksamhetens alla delar. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsområden som Komvux kommer att fortsätta att jobba vidare med, liksom de kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av bland annat Qualis. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse Komvux kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Gymnasial vuxenutbildning Samordningsenheten inkl bilaga 1 resultat för respektive anordnare. beslutar att godkänna den av Samordningsenheten genomförda tillsynen under 2012, inklusive kvalitetsanalysen att godkänna den av Komvux upprättade kvalitetsanalysen för läsåret 2011/2012. Beslut expedieras till: Vuxenutbildningen i Lund Akten

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Förändrade rutiner för Modersmålscentrum i Lund Dnr UN 2013/0129 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att uppdra åt, BSN Lunds stad och BSN Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Genom att förändra rutinerna för Modersmålscentrum kommer administrationen såväl på skolorna som på Modersmålscentrum att minska. De föreslagna förändringarna gynnar dessutom de flerspråkiga elevernas kontinuitet i sina studier och modersmålslärarnas arbetssituation förbättras och stabiliseras. Beslutsunderlag s beslut , 78 Rutiner för Lunds skolors modersmålsverksamhet s beslut , 131 Fastställande av ersättningsbelopp till Lunds skolors modersmålsverksamhet för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning Utbildningskansliets tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att de föreslagna förändringarna i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund ska remitteras till barn- och skolnämnderna för yttrande, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Olof Nyman (S) yrkar att följande förändringar ska göras i förslaget innan det skickas ut på remiss: - att stryka 40 minuter som beställningstid (sidan två) alternativt att behålla rabatten som den ser ut idag (sidan tre) - att beställning ska kunna göras oftare än en gång per termin (sidan två). Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att förslaget ska skickas på remiss i dess nuvarande form. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att sända förslaget på remiss i dess nuvarande form mot Olof Nymans (S) yrkande om att sända det på remiss efter gjorda justeringar och finner sitt eget yrkande bifallet. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning:

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 12 Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande Nej för bifall till Olof Nymans (S) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande: Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Berit Kristensson (FP), Cecilia Barnes (FP), Elisabeth Håkansson (C) och Erik Ryding (C) röstar ja. Anna-Lena Hogerud (S), Olof Nyman (S), Helen Pender (S), Hanna Gunnarsson (V) och Jannika Badin (MP) röstar nej. Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande. beslutar att sända utbildningskansliets förslag på förändringar i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund på remiss till barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Beslut expedieras till: BSF Lund stad BSF Lund Öster Modersmålscentrum Akten

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Granskningsrapport från revisionen i Lunds kommun om befolkningsförändringar Dnr UN 2013/0001 Sammanfattning PwC har getts i uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer att granska om kommunstyrelse och nämnder säkerställer att det finns en ändamålsenlig planering inför befolkningsförändringar. Svar på revisionsrapportens synpunkter önskas före april månads utgång Beslutsunderlag Kommunrevisionens granskningsrapport Utbildningskansliets tjänsteskrivelse beslutar att ge svar på revisonsrapporten i enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse Beslut expedieras till: Kommunrevisionen Akten

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Dnr UN 2013/0098 Sammanfattning Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning lämnade den 15 november 2012 sitt betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) till Utbildningsdepartementet. Utredningens uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning. Kommunkontoret har begärt in yttrande från barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. s förslag till yttrande har inriktats på de förslag till åtgärder som framförallt avser gymnasieskola och gymnasiesärskola. Beslutsunderlag Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning, Statens offentliga utredningar 2012:76 Utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskansliets kompletterade tjänsteskrivele beslutar att som sitt yttrande till Kommunkontoret överlämna Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan om kränkande behandlingar Dnr UN 2013/0094 Sammanfattning Enligt Skollagen 6 kap 10 är en lärare eller annan personal, som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. Anmälningarna rapporteras till huvudmannen varje månad. Vid utbildningsnämndens sammanträde anmäls följande ärenden: - Inga ärenden om kränkande behandling har anmälts från skolorna. beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

16 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av delegationsbeslut Dnr UN 2013/0091 Sammanfattning Följande delegationsbeslut anmäls vid dagens sammanträde: U Undervisnings- och elevärenden U:80 Förlängd studietid, nr 1/13 P Personalärenden P:1 Tillsättningar/förordnanden: Katedralskolan nr 80 83/12, 1 10/13 ISLK nr 1/13 Polhemskolan nr 121/12, nr 16 20/13 Spyken nr 6 10/13 Vipan nr /12, 1 12/13 Vuxenutbildningen nr 1 2/13 Vägledningscentrum nr 5/12 Modersmålscentrum nr /12, nr 13 20/13 Utbildningskansli nr 1 4/13 P:6 Inrättande/indragande av tjänst inom tilldelad budgetram, nr 1 2/13 P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 40/12, 1 5/13 P:9 Uppsägning från tjänst pga arbetsbrist, nr 1 4/12 P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 9 21/13 P:14 Tidsbegränsade lönetillägg/enskilda löneavtal, nr 1 3/13 E Ekonomiärenden E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal För belopp under 10 prisbasbelopp a) Utbildningskansliet, nr 2 4/13 E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider, nr 1 8/13 E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg, nr 1 5/13 E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 1 2/13 E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, nr 40 48/12, nr 1 4/13 E:30 Utseende av beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga revideringar, nr 8 15/13. beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

17 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av inkomna skrivelser Dnr UN 2013/0092 Sammanfattning Följande inkomna skriveler anmäls vid dagens sammanträde: Kommunala handikapprådet Protokoll från sammanträde Kommunala studentrådet Protokoll från sammanträde Kommunfullmäktige -Beslut 6: Justering av budgetramar år 2013 till följd av läraravtalet -Beslut 7: Revidering av normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort i Lunds kommun -Beslut 14: Motion från Anette Mårtensson (MP) Bättre och reella karriärvägar för lärarna i Lund Kommunstyrelsen -Beslut 62: Åtgärder för att nå Lunds klimatmål Övrigt Skrivelse från socialdemokraterna i utbildningsnämnden: Uppmärksamma lärarnas arbetsmiljö. beslutar att lägga redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.

18 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Valärende Sammanfattning Marianne Harris (FP) har begärt att bli befriad från sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd beslutar att utse Cecilia Barnes (FP) till ny adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd efter Marianne Harris (FP).

19 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Rapporter från forum för samråd och kommunala råd Helen Pender (S) rapporter från första mötet med det nya integrationsrådet. Alexander Lewerentz (M) och Helen Pender (S) rapporterar från forum för samråd på Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

20 Ärende 7. Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Preliminärantagningen till gymnasieskolan ht 2013 visar att platserna på de teoretiska programmen inte räcker till, samtidigt som platser på de praktiska programmen gapar tomma. Framför allt är det antalet föreslagna platser på Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet som är för få. Där saknas i nuläget ca 60 platser per program. Samtidigt som behöriga sökanden på Teknik- och Ekonomiprogrammen inte kan erbjudas plats, fyller inte Vipan sina yrkesförberedande program med behöriga sökande. Att elever inte väljer de yrkesförberedande programmen sedan införandet av GY2011 är en trend över hela landet och vi vet inte hur länge den trenden kommer att stå sig. Därför menar Folkpartiet att vi behöver göra en rejäl översyn över hur vi fördelar såväl program som antalet platser över de fyra kommunala gymnasierna. De platser vi erbjuder bör stå i samklang med elevernas val. Mest akut är i nuläget att lösa årets snedfördelning av platser som inte stämmer överens med elevernas faktiska val. Vipan har tidigare haft Teknikprogrammet. Några av dessa kurser samt närliggande kurser erbjuds redan inom t ex Byggprogrammet och El- och energiprogrammet. Befintliga lärare har troligen till stor del redan den kompetens som behövs för att kunna undervisa även på Teknikprogrammet. Ekonomiprogrammets kurser återfinns till en del på Handels- och administrationsprogrammet som redan ligger på Vipan. Folkpartiet yrkade därför att ytterligare 60 utbildningsplatser, på i första hand Teknikprogrammet i andra hand Ekonomiprogrammet, skulle erbjudas på Vipan hösten Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande. För Folkpartiet Berit Kristensson Cecilia Barnes

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande:

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-10-20 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum 3 vån, kl 17:03-19:21 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt Daniel

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-06-20

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-06-20 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, Stortorget 1, torsdagen den 20 maj 2010, kl 17.00-17.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M), ordförande Berit Kristensson (FP), vice

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-19:17 Ordförande: Andre vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Louise Rehn Winsborg (M) Hanna Gunnarsson (V) Alexander

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: International School of Lund - Katedralskolan (ISLK), Nygatan 21, kl 17:00-21:40 Ordförande: Vice ordförande: Andre vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Rehn Winsborg

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionssal, kl 17:00-20:47 Ordförande: Vice ordförande: Andre vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Rehn Winsborg Louise (M) Kristensson Berit

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-18:45 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionssal, kl 17:00-20:57 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande:

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Ledamöter: Gunnarsson Hanna

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, Stortorget 1, torsdagen den 23 september 2010, kl 17.00-19.35 (varav ajournering kl 18.35-19.05) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg (M),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliet, sessionsrummet 3:e vån, kl 17:00-19:15 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån. 1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera är Alexander Lewerentz (M)

Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån. 1. Val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera är Alexander Lewerentz (M) Utbildningsnämnden Kallelse och föredragningslista 1 (28) Utbildningsnämnden 2017-04-19 Tid 17.00 Plats Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2:a vån Följande ärenden ska behandlas: 1. Val av justerare

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sammanträdesrum, Stora Södergatan 47, 2:a vån, kl 17:00-20:40 Ordförande: Anders Ebbesson (MP) Vice ordförande: Stig Svensson (S) 2:e vice ordförande: Louise Rehn

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-19:05 Ordförande: Vice ordförande: Andre vice ordförande: Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Louise Rehn Winsborg (M) Berit

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån., kl 17:00-20:55 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden Protokoll 1 (25) UN 2016/0320

Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden Protokoll 1 (25) UN 2016/0320 Utbildningsnämnden Protokoll 1 (25) Diarienummer UN 2016/0320 Utbildningsnämnden Plats och tid Möteslokal Råbandsknopen, St. Södergatan 47, 1:a vån, klockan 17.00 21.18 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-02 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, K. KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Piats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.45 Louise Branting (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Bergagården, kl 13.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28

Utbildningsnämndens protokoll 2015-05-28 Datum: Torsdagen den 28 maj 2015 Tid: 16.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-35 omedelbar justering Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-05-22 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Byskolans matsal, Södra Sandby, kl 18:30-19:30 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Utbildningsnämnden (18) Tjänstgörande ersättare Inger Nordqvist (M) Anneli-Björck-Andersson (S) Conny Andersson (S)

Utbildningsnämnden (18) Tjänstgörande ersättare Inger Nordqvist (M) Anneli-Björck-Andersson (S) Conny Andersson (S) Utbildningsnämnden 2014-02-18 1 (18) Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 15.30 ande Louise Branting (C), ordf. Kristian Krassman (S) Ann Lewerentz (M)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S)

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S) 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl 1700-1900 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, Stortorget 1, onsdagen den 23 juni 2010, kl 17.00-20.45 (varav ajournering kl 18.35-18.45, 18.55-19.23) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Louise Rehn Winsborg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Områdesstyrelsen i Kallbygden

Områdesstyrelsen i Kallbygden 1(10) Plats och tid Badhuset i Kall, kl 16.00-17.40. Beslutande Christer Edsholm, ordförande, personvald Lottie Paulus, personvald ersätter Anders Borgström, personvald Lena Edsfeldt, personvald Björn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer