Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson Hanna (V) Ledamöter: Lewerentz Alexander (M) Barnes Cecilia (FP) Håkansson Elisabeth (C) Hogerud Anna-Lena (S) Nyman Olof (S) Pender Helen (S) Ersättare: Grönbäck Johanna (M), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Swahn Birger (M) Ryding Erik (C), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Holmberg Olle (S) Almén Per (S) Badin Jannika (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) Övriga närvarande: Norrestam Stefan, utbildningsdirektör Arheden Ingela, antagningschef, Dahl Fredrik, personalkonsult, Ericsson Hanna, utvecklingsledare, Löfberg Stewe, nämndsekreterare Wickenberg Rosengren Cecilia, utvecklingsledare, Sternudd Magnus, ekonom, Lundin Eva, personalföreträdare LR, kl Moschovitis Annika, rektor, : Berit Kristensson (FP) med Alexander Lewerentz (M) som ersättare Paragrafer: Plats/tid för justering: Utbildningskansliet, onsdagen den 3 april 2013, kl Underskrifter: Sekreterare Stewe Löfberg Ordförande Louise Rehn Winsborg Berit Kristensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 27 mars 2013 Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Utbildningskansliet Underskrift: Stewe Löfberg

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 19 Fastställande av dagordning beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: - Val till forum för samråd, Polhemskolan

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 20 Information om undervisning i svenska för invandrare Rektor Annika Moschovitis informerar om undervisning i svenska för invandrare (sfi).

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 21 Information om karriärtjänster för lärare Utvecklingsledare Hanna Ericsson informerar om planeringen av karriärtjänster för lärare vid skolförvaltningarna i Lund.

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 22 Månadsuppföljning, personal HR-konsult Fredrik Dahl informerar om arbetet med frågor om förtur utfrån kommunens rekryteringsprocess.

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 23 Månadsuppföljning, ekonomi Ekonom Magnus Sternudd informerar kort om det ekonomiska läget för utbildningsförvaltningen. En detaljerad redovisning kommer att ges vid nämndens aprilmöte i samband med delårsrapport.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 24 Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Dnr UN 2013/0126 Sammanfattning I februari månad söker eleverna till gymnasieskolan inför nästkommande läsår. Sista ansökningsdag i år var den 15 februari. Utifrån sökandes förstahandsval planeras platser på respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med gymnasieskolornas chefer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund till läsåret 2013/14. Utifrån fastställda platser och elevernas höstterminsbetyg görs en preliminär antagning. Under perioden 25 april till 15 maj har de sökande möjlighet att göra omval - lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val. Om resultatet av omvalet skiljer sig markant för sökandebilden i mars återkommer utbildningskansliet med förslag till justeringar av platser vid utbildningsnämndens sammanträde i juni. Beslutsunderlag Utbildningskansliets tjänsteskrivelse inklusive bilagor: Sökande till gymnasieskolan i Lund 2013/14 samt förslag till elevplatser, bilaga 1. Sökande till Lund från kommuner inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge, bilaga 2 Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman 2013/14, bilaga 3. Antal sökande till fristående gymnasieskolor i Lunds antagningsområde 2013/14, bilaga 4. Reviderade bilagor Yrkanden Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen. Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att 60 utbildningsplatser på i första hand Teknikprogrammet, i andra hand på Ekonomiprogrammet, tillförs Vipan med start höstterminen Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (V),

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv. Hanna Gunnarsson (V) yrkar att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Ajournering Sammanträdet ajourneras klockan samt Fortsatta yrkanden Anna-Lena Hogerud (S), Hanna Gunnarsson (V) och Elisabeth Håkansson (C) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) tilläggsyrkande. Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) yrkar avslag på Berit Kristenssons (FP) med fleras tilläggsyrkande samt meddelar att de önskar avge en protokollsanteckning. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) tilläggsyrkande. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Hanna Gunnarssons (V) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) ställer först proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för ett uppdrag åt förvaltningschefen mot Berit Kristenssons (FP) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för utökning med 60 utbildningsplatser, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Ordföranden ställer härefter proposition på Anna-Lena Hogerud (S) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. Ordförande ställer sedan proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. beslutar att fastställa elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/14 enligt utbildningskansliet förslag med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv, samt att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Reservationer Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga). Protokollsanteckning Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) medges lämna följande protokollsanteckning: Vi vill se en blandning av program på Vipan och ser fram emot en utredning. Med tanke på den korta tiden till omval tror vi dock tyvärr att det är svårt att inrätta Teknik på Vipan nu. Beslut expedieras till: Gymnasieskolorna Samverkanskommunerna Akten

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Kvalitetsanalys vuxenutbildningen Dnr UN 2013/0114 Sammanfattning Kvalitetsanalyserna omfattar läsåret 2011/2012. Från och med 1 januari 2013 är den kommunala vuxenutbildningen i Lund organiserad på ett nytt sätt och nya avtal med externa anordnare är tecknade efter upphandling. Redovisningarna här gäller dock för verksamheten så som den såg ut under läsåret 2011/2012. Sedan läsåret 2009/2010 bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom Samordningsenheten, med en tydlig struktur där alla utbildningsanordnare besöks årligen. Vid besöken träffar Samordningsenhetens personal studerande, lärare och skolledning. Dessutom genomförs enkäter till de studerande. Att samtal genomförs med studerande infördes läsåret 2010/2011 och har fortsatt under föregående läsår. I Samordningsenhetens Kvalitetsredovisning 2012 redovisas resultaten av besöken hos utbildningsanordnarna. Dessutom görs en sammanfattande lägesbedömning. Komvux har under läsåret 2011/202 börjat jobba med kvalitetsverktyget Qualis och har utifrån deras struktur gjort en genomlysning av den egna verksamhetens styrkor och svagheter. Enkäter har genomförts och personalen har varit delaktig i att genomlysa den egna verksamhetens alla delar. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsområden som Komvux kommer att fortsätta att jobba vidare med, liksom de kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av bland annat Qualis. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse Komvux kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Gymnasial vuxenutbildning Samordningsenheten inkl bilaga 1 resultat för respektive anordnare. beslutar att godkänna den av Samordningsenheten genomförda tillsynen under 2012, inklusive kvalitetsanalysen att godkänna den av Komvux upprättade kvalitetsanalysen för läsåret 2011/2012. Beslut expedieras till: Vuxenutbildningen i Lund Akten

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Förändrade rutiner för Modersmålscentrum i Lund Dnr UN 2013/0129 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att uppdra åt, BSN Lunds stad och BSN Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Genom att förändra rutinerna för Modersmålscentrum kommer administrationen såväl på skolorna som på Modersmålscentrum att minska. De föreslagna förändringarna gynnar dessutom de flerspråkiga elevernas kontinuitet i sina studier och modersmålslärarnas arbetssituation förbättras och stabiliseras. Beslutsunderlag s beslut , 78 Rutiner för Lunds skolors modersmålsverksamhet s beslut , 131 Fastställande av ersättningsbelopp till Lunds skolors modersmålsverksamhet för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning Utbildningskansliets tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att de föreslagna förändringarna i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund ska remitteras till barn- och skolnämnderna för yttrande, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Olof Nyman (S) yrkar att följande förändringar ska göras i förslaget innan det skickas ut på remiss: - att stryka 40 minuter som beställningstid (sidan två) alternativt att behålla rabatten som den ser ut idag (sidan tre) - att beställning ska kunna göras oftare än en gång per termin (sidan två). Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att förslaget ska skickas på remiss i dess nuvarande form. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att sända förslaget på remiss i dess nuvarande form mot Olof Nymans (S) yrkande om att sända det på remiss efter gjorda justeringar och finner sitt eget yrkande bifallet. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning:

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 12 Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande Nej för bifall till Olof Nymans (S) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande: Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Berit Kristensson (FP), Cecilia Barnes (FP), Elisabeth Håkansson (C) och Erik Ryding (C) röstar ja. Anna-Lena Hogerud (S), Olof Nyman (S), Helen Pender (S), Hanna Gunnarsson (V) och Jannika Badin (MP) röstar nej. Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande. beslutar att sända utbildningskansliets förslag på förändringar i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund på remiss till barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Beslut expedieras till: BSF Lund stad BSF Lund Öster Modersmålscentrum Akten

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Granskningsrapport från revisionen i Lunds kommun om befolkningsförändringar Dnr UN 2013/0001 Sammanfattning PwC har getts i uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer att granska om kommunstyrelse och nämnder säkerställer att det finns en ändamålsenlig planering inför befolkningsförändringar. Svar på revisionsrapportens synpunkter önskas före april månads utgång Beslutsunderlag Kommunrevisionens granskningsrapport Utbildningskansliets tjänsteskrivelse beslutar att ge svar på revisonsrapporten i enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse Beslut expedieras till: Kommunrevisionen Akten

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Dnr UN 2013/0098 Sammanfattning Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning lämnade den 15 november 2012 sitt betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) till Utbildningsdepartementet. Utredningens uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning. Kommunkontoret har begärt in yttrande från barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. s förslag till yttrande har inriktats på de förslag till åtgärder som framförallt avser gymnasieskola och gymnasiesärskola. Beslutsunderlag Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning, Statens offentliga utredningar 2012:76 Utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskansliets kompletterade tjänsteskrivele beslutar att som sitt yttrande till Kommunkontoret överlämna Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan om kränkande behandlingar Dnr UN 2013/0094 Sammanfattning Enligt Skollagen 6 kap 10 är en lärare eller annan personal, som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. Anmälningarna rapporteras till huvudmannen varje månad. Vid utbildningsnämndens sammanträde anmäls följande ärenden: - Inga ärenden om kränkande behandling har anmälts från skolorna. beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

16 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av delegationsbeslut Dnr UN 2013/0091 Sammanfattning Följande delegationsbeslut anmäls vid dagens sammanträde: U Undervisnings- och elevärenden U:80 Förlängd studietid, nr 1/13 P Personalärenden P:1 Tillsättningar/förordnanden: Katedralskolan nr 80 83/12, 1 10/13 ISLK nr 1/13 Polhemskolan nr 121/12, nr 16 20/13 Spyken nr 6 10/13 Vipan nr /12, 1 12/13 Vuxenutbildningen nr 1 2/13 Vägledningscentrum nr 5/12 Modersmålscentrum nr /12, nr 13 20/13 Utbildningskansli nr 1 4/13 P:6 Inrättande/indragande av tjänst inom tilldelad budgetram, nr 1 2/13 P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 40/12, 1 5/13 P:9 Uppsägning från tjänst pga arbetsbrist, nr 1 4/12 P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 9 21/13 P:14 Tidsbegränsade lönetillägg/enskilda löneavtal, nr 1 3/13 E Ekonomiärenden E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal För belopp under 10 prisbasbelopp a) Utbildningskansliet, nr 2 4/13 E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider, nr 1 8/13 E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg, nr 1 5/13 E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 1 2/13 E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, nr 40 48/12, nr 1 4/13 E:30 Utseende av beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga revideringar, nr 8 15/13. beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

17 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av inkomna skrivelser Dnr UN 2013/0092 Sammanfattning Följande inkomna skriveler anmäls vid dagens sammanträde: Kommunala handikapprådet Protokoll från sammanträde Kommunala studentrådet Protokoll från sammanträde Kommunfullmäktige -Beslut 6: Justering av budgetramar år 2013 till följd av läraravtalet -Beslut 7: Revidering av normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort i Lunds kommun -Beslut 14: Motion från Anette Mårtensson (MP) Bättre och reella karriärvägar för lärarna i Lund Kommunstyrelsen -Beslut 62: Åtgärder för att nå Lunds klimatmål Övrigt Skrivelse från socialdemokraterna i utbildningsnämnden: Uppmärksamma lärarnas arbetsmiljö. beslutar att lägga redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.

18 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Valärende Sammanfattning Marianne Harris (FP) har begärt att bli befriad från sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd beslutar att utse Cecilia Barnes (FP) till ny adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd efter Marianne Harris (FP).

19 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Rapporter från forum för samråd och kommunala råd Helen Pender (S) rapporter från första mötet med det nya integrationsrådet. Alexander Lewerentz (M) och Helen Pender (S) rapporterar från forum för samråd på Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

20 Ärende 7. Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Preliminärantagningen till gymnasieskolan ht 2013 visar att platserna på de teoretiska programmen inte räcker till, samtidigt som platser på de praktiska programmen gapar tomma. Framför allt är det antalet föreslagna platser på Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet som är för få. Där saknas i nuläget ca 60 platser per program. Samtidigt som behöriga sökanden på Teknik- och Ekonomiprogrammen inte kan erbjudas plats, fyller inte Vipan sina yrkesförberedande program med behöriga sökande. Att elever inte väljer de yrkesförberedande programmen sedan införandet av GY2011 är en trend över hela landet och vi vet inte hur länge den trenden kommer att stå sig. Därför menar Folkpartiet att vi behöver göra en rejäl översyn över hur vi fördelar såväl program som antalet platser över de fyra kommunala gymnasierna. De platser vi erbjuder bör stå i samklang med elevernas val. Mest akut är i nuläget att lösa årets snedfördelning av platser som inte stämmer överens med elevernas faktiska val. Vipan har tidigare haft Teknikprogrammet. Några av dessa kurser samt närliggande kurser erbjuds redan inom t ex Byggprogrammet och El- och energiprogrammet. Befintliga lärare har troligen till stor del redan den kompetens som behövs för att kunna undervisa även på Teknikprogrammet. Ekonomiprogrammets kurser återfinns till en del på Handels- och administrationsprogrammet som redan ligger på Vipan. Folkpartiet yrkade därför att ytterligare 60 utbildningsplatser, på i första hand Teknikprogrammet i andra hand Ekonomiprogrammet, skulle erbjudas på Vipan hösten Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande. För Folkpartiet Berit Kristensson Cecilia Barnes

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-06-20

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2012-06-20 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-20:00 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) 2:e vice ordförande: Stolt

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, Stortorget 1, torsdagen den 13 november 2008, kl 16.30-19.25 Beslutande Ledamöter Louise Rehn Winsborg (m), ordförande Berit Kristensson (fp), vice ordförande Mattias

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden

LUNDS KOMMUN Utbildningsnämnden 1 Plats och tid Utbildningskansliet, sessionsrummet, torsdagen den 17 april 2008, kl 16.30-18.38, 19.15-20.55, 21.10-21.30 Beslutande Ledamöter Louise Rehn Winsborg (m), ordförande Mattias Olsson (s),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer