Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson Hanna (V) Ledamöter: Lewerentz Alexander (M) Barnes Cecilia (FP) Håkansson Elisabeth (C) Hogerud Anna-Lena (S) Nyman Olof (S) Pender Helen (S) Ersättare: Grönbäck Johanna (M), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Swahn Birger (M) Ryding Erik (C), tjänstgör för Magnus Sjödahl (KD), kl Holmberg Olle (S) Almén Per (S) Badin Jannika (MP), tjänstgör för Anders Ebbesson (MP) Övriga närvarande: Norrestam Stefan, utbildningsdirektör Arheden Ingela, antagningschef, Dahl Fredrik, personalkonsult, Ericsson Hanna, utvecklingsledare, Löfberg Stewe, nämndsekreterare Wickenberg Rosengren Cecilia, utvecklingsledare, Sternudd Magnus, ekonom, Lundin Eva, personalföreträdare LR, kl Moschovitis Annika, rektor, : Berit Kristensson (FP) med Alexander Lewerentz (M) som ersättare Paragrafer: Plats/tid för justering: Utbildningskansliet, onsdagen den 3 april 2013, kl Underskrifter: Sekreterare Stewe Löfberg Ordförande Louise Rehn Winsborg Berit Kristensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 27 mars 2013 Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Utbildningskansliet Underskrift: Stewe Löfberg

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 19 Fastställande av dagordning beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: - Val till forum för samråd, Polhemskolan

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 20 Information om undervisning i svenska för invandrare Rektor Annika Moschovitis informerar om undervisning i svenska för invandrare (sfi).

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 21 Information om karriärtjänster för lärare Utvecklingsledare Hanna Ericsson informerar om planeringen av karriärtjänster för lärare vid skolförvaltningarna i Lund.

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 22 Månadsuppföljning, personal HR-konsult Fredrik Dahl informerar om arbetet med frågor om förtur utfrån kommunens rekryteringsprocess.

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 23 Månadsuppföljning, ekonomi Ekonom Magnus Sternudd informerar kort om det ekonomiska läget för utbildningsförvaltningen. En detaljerad redovisning kommer att ges vid nämndens aprilmöte i samband med delårsrapport.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 24 Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Dnr UN 2013/0126 Sammanfattning I februari månad söker eleverna till gymnasieskolan inför nästkommande läsår. Sista ansökningsdag i år var den 15 februari. Utifrån sökandes förstahandsval planeras platser på respektive program och skola. Utbildningskansliet har i samråd med gymnasieskolornas chefer lagt förslag på antal elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund till läsåret 2013/14. Utifrån fastställda platser och elevernas höstterminsbetyg görs en preliminär antagning. Under perioden 25 april till 15 maj har de sökande möjlighet att göra omval - lägga till nya val och/eller ändra rangordning av val. Om resultatet av omvalet skiljer sig markant för sökandebilden i mars återkommer utbildningskansliet med förslag till justeringar av platser vid utbildningsnämndens sammanträde i juni. Beslutsunderlag Utbildningskansliets tjänsteskrivelse inklusive bilagor: Sökande till gymnasieskolan i Lund 2013/14 samt förslag till elevplatser, bilaga 1. Sökande till Lund från kommuner inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge, bilaga 2 Lundaelever som sökt gymnasieutbildning hos annan huvudman 2013/14, bilaga 3. Antal sökande till fristående gymnasieskolor i Lunds antagningsområde 2013/14, bilaga 4. Reviderade bilagor Yrkanden Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen. Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att 60 utbildningsplatser på i första hand Teknikprogrammet, i andra hand på Ekonomiprogrammet, tillförs Vipan med start höstterminen Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Hanna Gunnarsson (V),

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv. Hanna Gunnarsson (V) yrkar att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Ajournering Sammanträdet ajourneras klockan samt Fortsatta yrkanden Anna-Lena Hogerud (S), Hanna Gunnarsson (V) och Elisabeth Håkansson (C) instämmer i Louise Rehn Winsborgs (M) tilläggsyrkande. Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) yrkar avslag på Berit Kristenssons (FP) med fleras tilläggsyrkande samt meddelar att de önskar avge en protokollsanteckning. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) tilläggsyrkande. Elisabeth Håkansson (C), Cecilia Barnes (FP), Jannika Badin (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Louise Rehn Winsborg (M) instämmer i Hanna Gunnarssons (V) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) ställer först proposition på sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för ett uppdrag åt förvaltningschefen mot Berit Kristenssons (FP) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg för utökning med 60 utbildningsplatser, och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Ordföranden ställer härefter proposition på Anna-Lena Hogerud (S) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. Ordförande ställer sedan proposition på Hanna Gunnarssons (V) med fleras tilläggsyrkande och finner yrkandet bifallet. beslutar att fastställa elevplatser i årskurs 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/14 enligt utbildningskansliet förslag med följande tillägg: att ge uppdrag åt förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att inrätta ytterligare en teknikklass på Polhemskolan och då speciellt titta på effekter för matsalen

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 att en utvärdering görs av systemet med Fritt sök ur ett lundaperspektiv, samt att en utredning genomförs av placering av program mellan Lunds kommunala gymnasieskolor, vilken bör presenteras för ställningstagande vid utbildningsnämndens septembermöte Reservationer Berit Kristensson (FP) och Cecilia Barnes (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt tilläggsyrkande, vilket ej vunnit bifall (protokollsbilaga). Protokollsanteckning Hanna Gunnarsson (V), Anna-Lena Hogerud (S) och Jannika Badin (MP) medges lämna följande protokollsanteckning: Vi vill se en blandning av program på Vipan och ser fram emot en utredning. Med tanke på den korta tiden till omval tror vi dock tyvärr att det är svårt att inrätta Teknik på Vipan nu. Beslut expedieras till: Gymnasieskolorna Samverkanskommunerna Akten

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Kvalitetsanalys vuxenutbildningen Dnr UN 2013/0114 Sammanfattning Kvalitetsanalyserna omfattar läsåret 2011/2012. Från och med 1 januari 2013 är den kommunala vuxenutbildningen i Lund organiserad på ett nytt sätt och nya avtal med externa anordnare är tecknade efter upphandling. Redovisningarna här gäller dock för verksamheten så som den såg ut under läsåret 2011/2012. Sedan läsåret 2009/2010 bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom Samordningsenheten, med en tydlig struktur där alla utbildningsanordnare besöks årligen. Vid besöken träffar Samordningsenhetens personal studerande, lärare och skolledning. Dessutom genomförs enkäter till de studerande. Att samtal genomförs med studerande infördes läsåret 2010/2011 och har fortsatt under föregående läsår. I Samordningsenhetens Kvalitetsredovisning 2012 redovisas resultaten av besöken hos utbildningsanordnarna. Dessutom görs en sammanfattande lägesbedömning. Komvux har under läsåret 2011/202 börjat jobba med kvalitetsverktyget Qualis och har utifrån deras struktur gjort en genomlysning av den egna verksamhetens styrkor och svagheter. Enkäter har genomförts och personalen har varit delaktig i att genomlysa den egna verksamhetens alla delar. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsområden som Komvux kommer att fortsätta att jobba vidare med, liksom de kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av bland annat Qualis. Beslutsunderlag s tjänsteskrivelse Komvux kvalitetsredovisning 2012 Kvalitetsredovisning 2012 Gymnasial vuxenutbildning Samordningsenheten inkl bilaga 1 resultat för respektive anordnare. beslutar att godkänna den av Samordningsenheten genomförda tillsynen under 2012, inklusive kvalitetsanalysen att godkänna den av Komvux upprättade kvalitetsanalysen för läsåret 2011/2012. Beslut expedieras till: Vuxenutbildningen i Lund Akten

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Förändrade rutiner för Modersmålscentrum i Lund Dnr UN 2013/0129 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade i maj 2012 att uppdra åt, BSN Lunds stad och BSN Lund Öster att genomgripande se över verksamheten i syfte att begränsa lärare och rektorers administrativa arbete. Genom att förändra rutinerna för Modersmålscentrum kommer administrationen såväl på skolorna som på Modersmålscentrum att minska. De föreslagna förändringarna gynnar dessutom de flerspråkiga elevernas kontinuitet i sina studier och modersmålslärarnas arbetssituation förbättras och stabiliseras. Beslutsunderlag s beslut , 78 Rutiner för Lunds skolors modersmålsverksamhet s beslut , 131 Fastställande av ersättningsbelopp till Lunds skolors modersmålsverksamhet för modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning Utbildningskansliets tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att de föreslagna förändringarna i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund ska remitteras till barn- och skolnämnderna för yttrande, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Olof Nyman (S) yrkar att följande förändringar ska göras i förslaget innan det skickas ut på remiss: - att stryka 40 minuter som beställningstid (sidan två) alternativt att behålla rabatten som den ser ut idag (sidan tre) - att beställning ska kunna göras oftare än en gång per termin (sidan två). Louise Rehn Winsborg (M) yrkar att förslaget ska skickas på remiss i dess nuvarande form. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att sända förslaget på remiss i dess nuvarande form mot Olof Nymans (S) yrkande om att sända det på remiss efter gjorda justeringar och finner sitt eget yrkande bifallet. Votering begärs. godkänner följande voteringsordning:

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 12 Ja för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande Nej för bifall till Olof Nymans (S) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande: Louise Rehn Winsborg (M), Alexander Lewerentz (M), Berit Kristensson (FP), Cecilia Barnes (FP), Elisabeth Håkansson (C) och Erik Ryding (C) röstar ja. Anna-Lena Hogerud (S), Olof Nyman (S), Helen Pender (S), Hanna Gunnarsson (V) och Jannika Badin (MP) röstar nej. Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar utbildningsnämnden således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande. beslutar att sända utbildningskansliets förslag på förändringar i rutinerna för Modersmålscentrum i Lund på remiss till barn- och skolnämnderna Lunds stad och Lund Öster, för att därefter kunna ta upp ärendet för behandling i utbildningsnämnden den 22 maj. Beslut expedieras till: BSF Lund stad BSF Lund Öster Modersmålscentrum Akten

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Granskningsrapport från revisionen i Lunds kommun om befolkningsförändringar Dnr UN 2013/0001 Sammanfattning PwC har getts i uppdrag av Lunds kommuns förtroendevalda revisorer att granska om kommunstyrelse och nämnder säkerställer att det finns en ändamålsenlig planering inför befolkningsförändringar. Svar på revisionsrapportens synpunkter önskas före april månads utgång Beslutsunderlag Kommunrevisionens granskningsrapport Utbildningskansliets tjänsteskrivelse beslutar att ge svar på revisonsrapporten i enlighet med utbildningskansliets tjänsteskrivelse Beslut expedieras till: Kommunrevisionen Akten

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet: Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Dnr UN 2013/0098 Sammanfattning Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning lämnade den 15 november 2012 sitt betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) till Utbildningsdepartementet. Utredningens uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning. Kommunkontoret har begärt in yttrande från barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden. s förslag till yttrande har inriktats på de förslag till åtgärder som framförallt avser gymnasieskola och gymnasiesärskola. Beslutsunderlag Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning, Statens offentliga utredningar 2012:76 Utbildningskansliets tjänsteskrivelse daterad Utbildningskansliets kompletterade tjänsteskrivele beslutar att som sitt yttrande till Kommunkontoret överlämna Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning. Beslut expedieras till: Kommunkontoret Akten

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan om kränkande behandlingar Dnr UN 2013/0094 Sammanfattning Enligt Skollagen 6 kap 10 är en lärare eller annan personal, som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna ska skyndsamt utredas. I förekommande fall ska de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. Anmälningarna rapporteras till huvudmannen varje månad. Vid utbildningsnämndens sammanträde anmäls följande ärenden: - Inga ärenden om kränkande behandling har anmälts från skolorna. beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

16 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av delegationsbeslut Dnr UN 2013/0091 Sammanfattning Följande delegationsbeslut anmäls vid dagens sammanträde: U Undervisnings- och elevärenden U:80 Förlängd studietid, nr 1/13 P Personalärenden P:1 Tillsättningar/förordnanden: Katedralskolan nr 80 83/12, 1 10/13 ISLK nr 1/13 Polhemskolan nr 121/12, nr 16 20/13 Spyken nr 6 10/13 Vipan nr /12, 1 12/13 Vuxenutbildningen nr 1 2/13 Vägledningscentrum nr 5/12 Modersmålscentrum nr /12, nr 13 20/13 Utbildningskansli nr 1 4/13 P:6 Inrättande/indragande av tjänst inom tilldelad budgetram, nr 1 2/13 P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 40/12, 1 5/13 P:9 Uppsägning från tjänst pga arbetsbrist, nr 1 4/12 P:12 Löneförmån vid ledighet för fackligt arbete, nr 9 21/13 P:14 Tidsbegränsade lönetillägg/enskilda löneavtal, nr 1 3/13 E Ekonomiärenden E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal För belopp under 10 prisbasbelopp a) Utbildningskansliet, nr 2 4/13 E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och skolmåltider, nr 1 8/13 E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg, nr 1 5/13 E:20 Avslag på ansökan om resebidrag, nr 1 2/13 E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor, nr 40 48/12, nr 1 4/13 E:30 Utseende av beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga revideringar, nr 8 15/13. beslutar att lägga redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna.

17 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Anmälan av inkomna skrivelser Dnr UN 2013/0092 Sammanfattning Följande inkomna skriveler anmäls vid dagens sammanträde: Kommunala handikapprådet Protokoll från sammanträde Kommunala studentrådet Protokoll från sammanträde Kommunfullmäktige -Beslut 6: Justering av budgetramar år 2013 till följd av läraravtalet -Beslut 7: Revidering av normer för elevers rätt till skolskjuts och busskort i Lunds kommun -Beslut 14: Motion från Anette Mårtensson (MP) Bättre och reella karriärvägar för lärarna i Lund Kommunstyrelsen -Beslut 62: Åtgärder för att nå Lunds klimatmål Övrigt Skrivelse från socialdemokraterna i utbildningsnämnden: Uppmärksamma lärarnas arbetsmiljö. beslutar att lägga redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.

18 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Valärende Sammanfattning Marianne Harris (FP) har begärt att bli befriad från sitt uppdrag som adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd beslutar att utse Cecilia Barnes (FP) till ny adjungerad ledamot i Polhemskolans forum för samråd efter Marianne Harris (FP).

19 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Rapporter från forum för samråd och kommunala råd Helen Pender (S) rapporter från första mötet med det nya integrationsrådet. Alexander Lewerentz (M) och Helen Pender (S) rapporterar från forum för samråd på Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

20 Ärende 7. Fastställande av elevplatser i år 1 i gymnasieskolan i Lund läsåret 2013/2014 Preliminärantagningen till gymnasieskolan ht 2013 visar att platserna på de teoretiska programmen inte räcker till, samtidigt som platser på de praktiska programmen gapar tomma. Framför allt är det antalet föreslagna platser på Teknikprogrammet och Ekonomiprogrammet som är för få. Där saknas i nuläget ca 60 platser per program. Samtidigt som behöriga sökanden på Teknik- och Ekonomiprogrammen inte kan erbjudas plats, fyller inte Vipan sina yrkesförberedande program med behöriga sökande. Att elever inte väljer de yrkesförberedande programmen sedan införandet av GY2011 är en trend över hela landet och vi vet inte hur länge den trenden kommer att stå sig. Därför menar Folkpartiet att vi behöver göra en rejäl översyn över hur vi fördelar såväl program som antalet platser över de fyra kommunala gymnasierna. De platser vi erbjuder bör stå i samklang med elevernas val. Mest akut är i nuläget att lösa årets snedfördelning av platser som inte stämmer överens med elevernas faktiska val. Vipan har tidigare haft Teknikprogrammet. Några av dessa kurser samt närliggande kurser erbjuds redan inom t ex Byggprogrammet och El- och energiprogrammet. Befintliga lärare har troligen till stor del redan den kompetens som behövs för att kunna undervisa även på Teknikprogrammet. Ekonomiprogrammets kurser återfinns till en del på Handels- och administrationsprogrammet som redan ligger på Vipan. Folkpartiet yrkade därför att ytterligare 60 utbildningsplatser, på i första hand Teknikprogrammet i andra hand Ekonomiprogrammet, skulle erbjudas på Vipan hösten Mot bakgrund av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande. För Folkpartiet Berit Kristensson Cecilia Barnes

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer