KFS Verksamhetsplan kfs och kfs företagsservice ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab"

Transkript

1 KFS Verksamhetsplan kfs och kfs företagsservice ab

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5 KFS Vision 6 KFS Övergripande mål KFS Verksamhetsidé 7 KFS Värdegrund 7 KFS Verksamhetsfält 8 KFS Trygghetsfond 10 KFS Utbildningar och seminarier 11 KFS Fokusområden 12 KFS Kommunikation 14 Återkommande mötesplatser/nätverk 16 KFS internationella arbete 17 KFS Affärsmässig samhällsnytta 18 ordförande har ordet KFS är dess medlemmar Vår ambition och önskan är att KFS ska vara det självklara valet av arbetsgivarorganisation för de samhällsnära företagen vare sig dessa är kom - munalägda, samägda kommunalt-privata eller privata. Vår första och främsta uppgift är att leverera bra avtal för våra medlemmar anpassade längst möjligt efter de olika företagens specifika förutsättningar. Det är därför möjligheten att sluta branschavtal är så central och viktig. kfs är dess medlemmar och därför är kärnan i vårt arbete nära kontakt med och effektiv service till medlemmarna. Detta har också alltid varit och är vårt adelsmärke. Styrelsen och vd:s ambition är att vi kan och ska bli ännu bättre. Denna verksamhetsplan är ett uttryck för det. För att kunna uppnå detta måste vi ha en god bild av våra medlemmar och under vilka förutsättningar de arbetar. Det är därför den nära och inte minst kontinuerliga kontakten är så viktig. Vi måste i tid uppfatta och bedöma förändringar i medlemmarnas omvärld som är centrala för deras verksamhet och roll och vilka krav detta i sin tur ställer på kfs sätt att arbeta för att stötta medlemmarna på rätt sätt. Detta är ett av skälen till att styrelsen nyligen fattade beslut om att förstärka branschrådens roll i kfs interna arbete. Branschråden är ett viktigt verktyg och spelar en central roll för utbyte av informa - tion, analys av utvecklingen i respektive 2 bransch och dess omvärld. En omvärld som ställer allt större krav på de samhällsnära företagen. Den pågående debatten om vinster i välfärden är bara ett av många uttryck för detta. Samhällsnära företag har på många sätt en svårare uppgift än andra företag. De är till stor del leverantörer av tjänster av allmänt intresse. Kännetecknande för dessa tjänster är att vi alla behöver dem nästan vare sig vi vill eller inte och de måste kunna levereras dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta kräver långsiktighet och förmåga att kunna möta förändringar i teknologi och medborgarnas preferenser och behov. Det kräver också affärsmässighet, kostnads - medvetande och i de allra flesta fall överskott i verksamheten eller vinst. I de fall detta inte krävs kollektivtrafik är det stora exemplet finns politiska beslut som bygger på att samhällsnyttan kräver skatte - bidrag till verksamheten. Samhällsnära företag ska både uppfylla ekonomiska krav och tillgodose andra sam - hällsmässiga krav som dess ägare eller upp - dragsgivare ställer. Det är därför styrelsen har återupplivat projektet affärsmässig samhällsnytta för att tillsammans med medlemsföretagen utveckla vad detta mer konkret innebär för de samhällsnära företagen. I viss mening innebär denna verksamhetsplan en nystart för kfs. Vi har ny vd. Vi har flyttat till nya lokaler. Vi har inlett ett allt närmare samarbete med de tre andra mindre arbetsgivarorganisationerna på den offentliga sidan. Vi behöver etablera en ny relation i det nödvändiga samarbetet med skl-pacta på likvärdig basis. Det finns mycket att göra och denna verksamhetsplan visar på bredden i vår verksamhet. Carl Cederschiöld, ordförande

3 vd har ordet Stabilisering och full fart framåt KFS nya verksamhetsår står för dörren. Ett nytt år innebär nya möjligheter och förstås nya utmaningar. Det nya året inleds med en världsekonomi i obalans. Flera länder i EU har stora ekonomiska problem. Trots att Sverige har en stabil ekonomi och ett bättre utgångsläge än de flesta andra länder i Europa så påverkas även vårt lands ekonomi av den pågående lågkonjunkturen. De ekonomiska förutsättningarna globalt och nationellt kommer även att påverka våra medlemsföretag och redan nu har antalet varsel på den svenska arbetsmarknaden ökat markant. De ekonomiska förutsättningarna kommer även att ha betydelse för avtal Jag har nu hunnit avverka mitt första verksamhetsår med kfs. Det har varit en stimulerande och spännande period en tid som ger mersmak. Under de första månaderna har mitt fokus varit inställt på att lära känna företaget, vårt uppdrag och hur vi på bästa sätt kan bidra till våra medlemmars attraktivitet och konkurrenskraft. Tillsammans med medarbetarna på kfs kansli har det varit angeläget att snabbt få fatt på vårt nuläge för att komma vidare i en gemensam och offensiv inriktning för vårt framtida arbete och position. Arbetet har så här långt främst fokuserat på vårt inre arbete för att med full kraft kunna blicka framåt. Där är grunden nu lagd och riktningen för vårt arbete under de närmaste åren har antagit en tydligare form. Det är glädjande att konstatera att kfs trots en relativt turbulent period bakom sig med avbruten fusionsprocess och skifte av såväl ledning som vissa nyckelfunk - tioner har en stark basverksamhet som oförtrutet arbetar på och fortsätter att erbjuda ett mycket stabilt stöd till våra medlemsföretag. En av våra unika styrkor är en mycket engagerad och professionell medarbetargrupp. kfs medarbetare har ett stort engagemang för sina medlemmar och vill alltid skapa bästa medlemsnytta. Det som också framstod tydligt initialt var behovet att få medarbetarlaget komplett med olika kompetenser på plats. Det har vi nu åstadkommit när även kfs nye förhandlingschef är på plats sedan november Ytterligare ett område som visat sig vara angeläget att samlas runt är kfs framtida inriktning, grundvärden och strategiska fokus. Under hösten 2012 har vi därför tillsammans arbetat med att formu - lera och ta fram en ny vision, en reviderad verksamhetsidé och en gemensam värdegrund för såväl det inre som yttre arbetet. Även angelägna strategiska områden utöver kfs huvuduppdrag, dvs. förhandlingsverksamheten, har identifierats. Utvecklingsarbetet har också varit ett tema på styrelseseminariet under hösten Detta basarbete har varit viktigt att göra tillsammans för att få en nystart och nyorientering i det gemensamma uppdraget. Att kfs står sig starkt trots yttre påfrestningar och inre turbulens utgör en god grund och utgångspunkt för att kunna fortsätta vara en stark samarbetspartner för medlemsföretagen och ett självklart val av arbetsgivarorganisation. Nu känns det som vi på allvar är igång tillsammans! Monica Ericsson, vd 3

4 Detta är KFS KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) är en ideell förening och medlemsstyrd arbetsgivarorganisation. KFS Företagsservice AB är service - bolag till den ideella föreningen KFS och arbetar på uppdrag av denna. I verksamhetsplanen kallas koncernen gemensamt KFS. kfs uppgift är att genom professionalism, medlemsnära support och förtroendefull samverkan vara den självklara arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag. De samhällsnära företagen finns representerade över hela landet och deras verksamhet har stor betydelse för utveck lingen i landets alla kommuner och för servicen till medborgarna. kfs arbetar inom en sektor under utveckling där allt fler verksamheter drivs i nya former. Nya bolag bildas, verksam - heter säljs ut eller avknoppas. Verksam - heterna är ändå fortsatt samhällsnära och tillhör därmed kfs verksamhetsområde. Det är inte ägarformen som förenar kfs medlemsföretag, utan den samhälls - nyttiga verksamhet som medlemmarna på företagen bedriver. kfs ska vara nöjda medlemmars fri - villiga val och ett förstahandsalternativ för samhällsnyttiga företag som söker arbets - givarservice. kfs ledstjärna är medlemsnyttan. kfs ska uppfattas som en tydlig och stark företrädare för sina medlemmar. 4

5 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen Avtalsrörelsen 2013 blir ungefär lika omfattande som den föregående. Under 2013 ska kollektivavtal förhandlas fram för cirka 2,6 miljoner anställda. Den genomförs i ett samhällsekonomiskt läge präglat av en kommande och troligen fördjupad lågkonjunktur. Löneökningstakten de närmaste åren bedöms därför bli jämförelsevis låg. Sveriges ekonomi har hittills visat sig vara stark nog att inte på allvar dras med i den lågkonjunktur som präglat stora delar av omvärlden de senaste åren. Nu förefaller motståndskraften i den svenska ekonomin ha sinat. Fortfarande uppvisar ekonomin i Sverige starka grundvärden i form av lång - variga bytesbalansöverskott och starka statliga finanser. Men de närmaste åren kännetecknas av låg tillväxt, svag produktivitetsutveckling, hög arbetslöshet och en mycket låg inflation. Eurokrisen påskyndar strukturomvandlingen, vilket pressar vinster och marknadsandelar inom exportindustrin. Detta gäller särskilt om kronkursen fortsätter att vara stark. Att en lågkonjunktur kombineras med en stark växelkurs för kronan är en situation som är ovan att hantera för Sverige. Tillväxten i usa, i Kina samt i andra tillväxtmarknader i Asien kommer inte att kunna kompensera för bortfallet i efterfrågan på de varor och tjänster som Sverige exporterar. För att den svenska ekonomin i sin helhet ska gå bra måste Sverige sälja halva sin bruttonationalprodukt till omvärlden vilket landet gör i dag. De länder Sverige exporterar till måste ha bra ekonomier. De närmaste åren bedöms Sveriges exportmarknader inte ha god ekonomisk tillväxt. Även kfs medlemmar kan komma att påverkas av detta i olika utsträckning beroende på branschtillhörighet. 5

6 KFS vision KFS Sveriges bästa arbets givarorganisation. Vårt medlemsfokus är din trygghet. KFS vision visar mot vilken ambitionsnivå KFS strävar. Visionen utgör den övergripande och långsiktiga ledstjärnan som vägleder KFS i den dagliga verksamheten och i olika vägval för utveckling av verksamheten. KFS övergripande mål 2013 För verksamhetsåret 2013 har åtta övergripande mål tagits fram för KFS olika verksamhetsområden. Till respektive verksamhetsmål kommer aktiviteter och indikatorer att identifieras och fyllas på under året och kopplas till varje mål. Indikatorerna är nyckeltal som visar om arbetet mot målen sker i rätt riktning. 1. KFS ska förbättra och utveckla arbetsgivarvillkoren till gagn för medlemsföre tagens attraktivitet och konkurrenskraft. 2. KFS ska utveckla medlemsnytta och medlemsnöjdhet. 3. KFS ska behålla och öka sin budgetomslutning för att erbjuda fortsatt hög kvalitet i KFS kärnverksamhet och stödtjänster. 4. KFS ska stärka sin position som arbetsgivarorganisation internt och externt. 5. KFS ska ta fram en sam - verkansstrategi för konkurrenskraft och tillväxt. 6. KFS ska utveckla befintliga och nya medlemserbjudanden med hänsyn tagen till förändringar i omvärlden och utifrån medlemsföretagens behov. 7. KFS ska utveckla utbud och kvalitet på kurs- och utbildningsverksamheten. 8. KFS kansli ska vara en effektiv och välmående arbetsplats. 6

7 KFS verksamhetsidé Genom professionalism, medlemsnära support och förtroendefull sam verkan är KFS den självklara arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag. KFS inger trygghet och stärker medlemsföretagens förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och erbjuda affärsmässig samhällsnytta. KFS verksamhetsidé samman fattar vem KFS är till för, dess huvuduppdrag och förhållningssätt i vardagen. KFS värdegrund Under hösten har KFS kansli arbetat fram ett antal värdeord som beskriver och sammanfattar KFS värdegrund. Den speglar KFS förhållningssätt både externt gentemot medlemsföretag och andra samarbetskontakter och internt gentemot medarbetarna på kansliet. Under 2013 kommer KFS med arbetare att arbeta vidare med att utveckla värdegrunden i vardagen. Nedan ges en kort beskrivning av vad värdeorden står för och vad KFS vill vara. Professionell kfs är en kompetent, påläst och kunnig arbetsgivarorganisation. kfs kunskapsnivå är både bred och djup. kfs kännetecknas av saklighet och har integritet med nära relationer till sina medlemmar. kfs arbetar målinriktat, effektivt och långsiktigt. Medlemsfokuserad kfs finns till för sina medlemmar i deras vardag. Medlemsmöten är viktiga inom kfs och är ett tillfälle att ge medlemsnytta. kfs sätter alltid medlemmen i första hand och ger stöd och personlig service. kfs är en tillmötesgående, tillgänglig och lösningsfokuserad organisation. Öppen kfs är transparent och tydlig med vad organisationen står för och erbjuder. kfs medarbetare är personliga, inkluderande och ärliga och vågar ompröva. De är förändringsbenägna och utvecklingsinriktade och nyfikna på hur andra tänker. Offensiv kfs ser medlemmarnas behov innan de ser det själva. kfs arbetar strategiskt, innovativt, omvärldsbevakande och ligger steget före. kfs är drivande, proaktiv och marknadsför sig. kfs möter omvärlden och medlemmen på nya arenor. 7

8 KFS verksamhetsfält KFS förhandlar fram centrala kollektivavtal som är konkurrenskraftiga och som skapar möjligheter till avtal på företagsnivå för olika branscher. KFS ger support i arbetsgivarfrågor och stöd vid överläggningar. Genomför centrala tvisteförhandlingar samt biträder i arbetsrättsliga processer. KFS sprider information och kunskap genom nätverk och erfarenhetsutbyte, utbildningar och konferenser, arbetsgivarinformation, nyhetsbrev och webbplats. 8 Förhandlingsverksamheten En av kfs viktigaste uppgifter är att förhandla fram centrala kollektivavtal. Bland dessa spelar de olika branschavtalen en viktig roll. De skapar bästa möjliga förutsättningar för att de speciella kraven och villkoren inom respektive bransch tas tillvara. De underlättar för medlemsföretagen att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Branschavtalen medger lokala anpassningar och är ett av kfs styrkeområden. Ett viktigt bollplank för de centrala av - talens utformning utgörs av samspelet i kfs olika branschråd. kfs har också förhandlat fram ett eget pensionsavtal liksom ett eget trygghetsavtal. Biträda vid lokala förhandlingar En stor del av kfs verksamhet bedrivs ute hos medlemsföretagen där kfs medarbetare ger stöd vid lokala förhandlingar, arbets - rättsliga processer och bolags bild ningar.

9 Det kan gälla lokala förhandlingar, tvister eller så kallad inrangering till kfs-avtalen vid övergång från förvaltning till bolag eller i samband med avtalsbyte. kfs löneavtal bygger på lokal lönebildning. Med en majoritet av kfs fackliga samverkansparter har kfs sifferlösa avtal, vilket ger möjlighet till lokal lönebildning. Det är enbart lo-förbunden samt Unionen (Vision på branschområde Trafik) och Lärarnas Samverkansråd bland tjänstemännen som har siffror i avtalen. I Avtal 13 kommer kfs att fortsätta att argumentera för lokal lönebildning och försöka få till stånd avtal om detta med alla samverkansparter i samtliga branscher. Tillsvidareavtal Nästa steg i moderniseringen av kfs-av - talen är att nå överenskommelser om tills - vidareavtal. Detta ger företagen möjlighet att långsiktigt bygga den lokala lönebildningen utan att behöva invänta avtals - rörelser. Tillsvidareavtal bygger på tillit mellan parterna och förutsätter kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Avtal 13 Avtalsrörelsen 2012 innebar att flertalet kollektivavtal som kfs tecknat sträcker sig över ett år. Med några undantag löper de flesta avtal ut den sista mars Det innebär att ett stort antal branschavtal ska förhandlas med en stor mängd fackliga samverkansparter. Förhandlingsstrukturen är komplex och det pågår ett internt arbete inom kfs dels för att rationalisera och effektivisera förhandlingsprocessen, dels för att öka medlemsinflytandet i denna process. Branschråd och Arbetsgivarråd kfs bransch- och arbetsgivarråd består av representanter från medlemsföretag inom samma branschområde. Syftet med bransch - råden är att påverka de centrala av talens utformning, utveckla branschavtalen och utbyta erfarenheter mellan företagen. Branschråden är angelägna fora för att fånga upp aktuella frågor som därefter kan föras ut till medlemsföretagen under branschkonferenser eller i andra sammanhang. kfs har för närvarande nio branschråd; Energi, Fastighet och Näringsliv, Parkering, Personlig Assistans, Renhållning, Turism och Fritid, Utbildning, va, Vård och Omsorg, samt två arbetsgivarråd; Trafik och Läns- och regionmuseer. Skillnaden mellan ett branschråd och ett arbetsgivarråd är att arbetsgivarrådet består av representanter från samtliga medlemsföretag inom branschen medan bransch råden består av ett antal valda representanter. Råden kommer att sammanträda vid minst två tillfällen under kfs kommer också att arrangera möten för bransch - rådens ordförande under året för att ge tillfälle till branschövergripande utbyte och information. Pensionsavtal Pensionsavtalet pa-kfs 09 är ett helt premiebestämt system där individen har ett inflytande över placeringen av pensionsavsättningarna. Administrationen gentemot arbetsgivaren och förmedlingen av premien utifrån individens val hanteras av Pensionsvalet. Avtalet med Pensionsvalet såväl som de valbara bolagen löper ut den 31 december De valbara bolagen kommer att upphandlas under 2013, medan kfs har för avsikt att förlänga avtalet med Pensionsvalet. Detta utifrån att erfarenheten visar att det är en sämre lösning att upphandla både administration och valbara bolag samtidigt. kfs kommer att arbeta med Pensionsvalet i ett utvecklingsprojekt för att förbättra rutinerna kring rapporteringen. 9

10 KFS Trygghetsfond KFS Trygghets fond är till för att i samarbete med medlemsföretagen ge råd och stöd vid omställningsarbete på grund av arbetsbrist i företagen. Trygghetsrådets mål är att du som anställd ska hitta en ny sysselsättning. Vårt stöd kan ses som hjälp till självhjälp. Trygghetsfonden finansierar åtgärder för att uppsagda medarbetare ska få ny sysselsättning. Samtliga medarbetare i ett kfsföretag, under vd-nivå, med minst ett års tillsvidareanställning och med lägst 16 timmars arbetstid per vecka omfattas. Prövningen görs alltid individuellt och är behovsanpassad. Trygghetsfonden bygger på ett kollektivavtal och är en kollektivavtalsstiftelse. Beredningen av inkommande ärenden hanteras i en beredar grupp som består av representanter från både arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Vid den personliga kontakten planeras för hur den uppsagde ska kunna gå vidare, och vad som kan behövas för att få ett nytt jobb. Stödet ska vara det som individen behöver bäst för att denne så snart som möjligt ska komma till ny sysselsättning. Stödet kan innefatta både ekonomiskt stöd och personlig rådgivning. 10

11 KFS utbildningar och seminarier Att gå en utbildning i KFS regi ska uppfylla medlemsföretagens höga krav på professionell kompetensutveckling. Utbildningstillfällena ska vara inspirerande och dokumentationen professionell och innehållsrik. kfs har en omfattande och omtyckt kursverksamhet som i de flesta fall ingår i medlemskapet. Kursutbudet speglar många av arbetsgivarens frågor och tack vare en nära medlemskontakt utvecklas utbudet ständigt. Under 2013 arrangerar kfs ett 20-tal kurser och seminarier i egen regi. Kursutbudet kommer bl a att innehålla intressanta ledarskapsutbildningar och arbetsmiljöutbildningar som alltid lockar många deltagare. kfs ser också fram emot ett fortsatt samarbete med ifl vid Handelshögskolan med vd- och ledningsgruppsutbildningen under För att öka tillgängligheten till kursut - budet är kfs ambition att kunna erbjuda vissa utbildningar via webbsändningar under senare delen av kfs fortsätter även under 2013 att erbjuda företagsköpta utbildningar som skräddarsys av kfs förhandlare tillsammans med företagets representant och som sedan genomförs på företaget. Dessa utbildningar erbjuds till självkostnadspris. kfs räknar sammantaget med att cirka 300 medlemsföretag vid något tillfälle ska ha besökt något av kfs arrangemang under året. 11

12 KFS fokusområden KFS kansli har inför verksamhetsåret 2013 identifierat ett antal fokusom - råden som ska bidra till att stärka KFS huvuduppdrag och kärnverksamhet, d v s förhandlingsverksamheten. Fokusområdena är till viss del integrerade och bidrar till att stärka såväl huvuduppdraget som varandra ömsesidigt. Aktiviteter inom fokusområdena och insatser inom huvuduppdraget ska också bidra till att KFS åtta mål för 2013 nås. Nedan följer en kort beskrivning av KFS fokusområden. 12 Medlemmen i fokus Utgångspunkten för detta fokusområde handlar ytterst om vad kfs medarbetare gör och erbjuder i kontakten med medlems - företaget. Här är kfs starkt och det måste kfs slå vakt om och utveckla. En handlingsplan har tagits fram med fyra olika delområden: Tjänster och produktutveckling. Ett arbete pågår med att kartlägga kfs befintliga tjänster i syfte att se vad kfs erbjuder och vad som kan utvecklas och förnyas. Medlemsinflytande. Branschråden är med - lemsföretagens gemensamma kanal till kfs kansli och det utgör också kansliets viktigaste källa för kunskap och information om vad som är på gång inom respektive bransch. Branschråden utgör örat mot rälsen och det är angeläget att de finns tillgängliga för alla branscher och att de är aktiva. Medlemsdialog/medlemsbesök. Under 2013 kommer kfs att genomföra ett antal medlemsdialoger på olika platser i landet. Avsikten är att ge medlemsföretagen en extra möjlighet att påverka och föra samtal med sin arbetsgivarorganisation. Ambitionen är även att samtala om innehållet i den reviderade definitionen av begreppet affärsmässig samhällsnytta. Ett begrepp som förenar kfs medlemsföretag och som har utvecklats och delvis förändrat innebörd över tid. Inriktningen är att den reviderade definitionen läggs fast vid årsstämman Utöver medlemsdialoger på olika platser i landet besöker kfs medarbetare olika medlemsföretag löpande över året. Kommunicera nöjda medlemmar. Kommunikation av vad kfs erbjuder och hur medlemmarna ser på kfs bidrar till graden av stolthet och kunskap. Insatser inom kommunikationsområdet kommer under 2013 att mer systematiskt lyfta fram kfs unika styrkor såsom medlemsnytta, medlemmarnas nöjdhet och inflytande. Samverkan Samverkan är en viktig strategi för att ytterligare stärka kfs erbjudanden till sina medlemsföretag. Redan i dag samverkar kfs med andra arbetsgivarorganisationer och med externa aktörer för att bredda sin kom - petens och ytterst förse medlemmarna med ännu vassare erbjudanden. Under 2013 kommer en samverkansstrategi att tas fram. Den kommer att utgå från en analys av den samverkan som sker i dag för att därefter föreslå fördjupade och eventuellt nya och utvecklade samverkansformer. kfs samverkansstrategi kommer bl a att innehålla följande ingredienser: upprätthålla och fördjupa samarbetet med de fyra fria arbetsgivarorganisationerna Fastigo, kfo, Arbetsgivaralliansen och kfs, handlingslinje med skl, nya och utvecklade samarbeten med branschorganisationer, samarbete inom ramen för förhandlingsverksamheten, utveckla former för nya samarbeten till stöd för relevanta erbjudanden till medlemmarna, utveckla former för samverkan med interna nätverk. Fler medlemmar kfs har tappat en del medlemmar under de senaste två åren som en följd av den av-

13 brutna fusionsprocessen med skl/pacta. I dag konkurrerar Pacta och kfs om samma medlemsgrupper inom den offentliga sfären vilket inte är en hållbar situation på sikt varken för kommunerna eller för de kommunala företagen. kfs ambition är att nå en konstruktiv och gemensam handlingslinje med skl. kfs arbetar också med att stärka sin position inom de branscher där kfs verkar. För närvarande analyseras befintliga branscher och eventuella nya branscher i avsikt att stärka medlemsbasen. Såväl insatser för aktiv medlemsvård som att offensivt synliggöra kfs unika styrkor är viktiga ingredienser för kfs fortsatta medlems - rekrytering. KFS mot nya utmaningar kfs har för närvarande ett antal etablerade mötesplatser, nätverk och aktiviteter till stöd för medlemmarnas inspiration och utveckling. En kartläggning kommer att ske av befintliga tjänster i syfte att stärka kfs erbjudanden till sina medlemmar. De flesta av dessa arenor/insatser är mycket uppskattade, har ett högt deltagande och får även ett mycket gott utfall i kfs interna utvärderingar. Självklart vill kfs behålla och helst utveckla och förnya dessa erbjudanden. Arbetet sker internt på kfs kansli i samarbete med medlemsföretagen via branschråden. kfs ska också identifiera nya behov utifrån förändringar i medlems - företagens förutsättningar och förändringar i omvärlden. Ambitionen är att bidra till mervärde för medlemmarna. Mot bakgrund av detta omprövas också de tjänster som har funnits under lång tid. Friskare företag är en tjänst till medlemmarna som kfs arbetat med under en längre tid. Arbetsmiljöarbetet inom friskare företag kommer att utvecklas vidare enligt medlemmarnas önskan och till viss del inriktas mot csr (Corporate Social Responsibility). Medlemsföretagen har erbjudits att ansöka om csr-utvärdering för att jämföra sitt csr-arbete gentemot europeisk standard inom ramen för kfs arbete inom ceep (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services). Stockholm Vatten ab har som första medlemsföretag redan erhållit en csr-utmärkelse, vilket bl a kommer att uppmärk - sammas på kfs-dagarna i Östersund Ett annat erbjudande under utveckling är ett nytt mentorprogram som förhoppningsvis kan erbjudas från senhösten Ytterligare erbjudanden kommer att ses över och utvecklas under det kommande verksamhetsåret. 13

14 KFS kommunikation KFS kommunikation ska göra KFS tydligare och mer välkänt. Den ska också bidra till att vårda och behålla nuvarande medlemmar samt vara en hjälp att rekrytera nya medlemmar. Kommunikationen ska också stödja KFS verksamhet och utveckling. 14

15 KFS webbplats kfs webbplats är den viktigaste kanalen, både till nuvarande medlemmar och till presumtiva sådana. På webbplatsen ska besökaren lätt kunna hitta den information den söker. kfs har under 2012 tagit fram en ny sökfunktion som kommer att utvecklas ytterligare för att möta de informationskrav som ställs på kfs. Förutom löpande förbättringar kommer arbetet med att kommunicera medlemsnytta, medlemmars nöjdhet och inflytande lyftas fram mer systematiskt på webbplatsen. KFS och sociala medier kfs synlighet i olika sociala medier ska vara ett stöd till huvudkanalen kfs webb - plats och till de arrangemang och övrig kommunikation kfs genomför. På Facebook och Twitter läggs främst ut nyheter som kfs publicerat på webb - platsen samt nyheter från vd-bloggen. kfs kommer att fortsätta webbstreama sina arrangemang som en medlemsservice för de medlemmar som inte kan närvara vid dem. Det ger också en möjlighet för medlemmar som är på plats att sprida information vidare till berörda på medlemsföretagen. Sändningarna är också ett sätt för kfs att hålla arrangemangen levande under en längre tid. De läggs ut på Youtube som kopplas till webbplatsen antingen publikt eller via medlemsinloggning. Förutom ovan nämnda sociala medier används även Flickr (social bildsite) för att komplettera bilderna på webbplatsen. KFS Nyhet kfs vill med sitt nyhetsbrev snabbt, enkelt och på ett strukturerat sätt förmedla nyheter och information direkt till sina med lemmar. kfs Nyhet är ett viktigt komplement till kfs webbplats och kommer ut cirka tio gånger per år. Det skickas till medlemsföretagens vd, inrapporterade kontaktpersoner och informationsmottagare. KFS Arbetsgivarinformation kfs Arbetsgivarinformation är kanalen för att förmedla information som kan vara bra att känna till som arbetsgivare. Det kan röra sig om nya lagar och förordningar, referat från Arbetsdomstolen eller allmänna tips i olika frågor. Informationen finns samlad på kfs webbplats under rubriken arbetsgivarfrågor. KFS publikationer 2013 Under 2013 avser kfs att producera en skrift som ska ersätta den tidigare producerade broschyren I samhällets tjänst. Skriften ska bygga på kfs arbete kring begreppet affärsmässig samhällsnytta och den medlemsdialog kfs arrangerar under hösten 2012 och våren Medlemsundersökning Vartannat år genomför kfs en medlemsundersökning för att mäta nöjdheten hos sina medlemmar. Mätningen sker enligt nki (Nöjd Kund Index) för att kunna jämföras med liknande verksamheter. Under 2013 genomförs nästa medlemsundersökning. Medlemskontakter Inom kfs hyllas principen att bra service är nära service och därför har varje medlemsföretag en egen kontaktperson på kansliet. Organisationen är lagom stor för att kunna upprätthålla närheten till medlemsföretagen. kfs fungerar bäst som företrädare för sina medlemsföretag om förhandlarna har bra kännedom om lokala förhållanden. Övertygelsen om att den personliga kontakten mellan medlemsföretagen och kfs medarbetare är avgörande för en bra service gör att det är viktigt att besöka och ha en levande kontakt med medlemsföretagen. 15

16 KFS återkommande mötesplatser KFS-dagarna kfs-dagarna är den viktigaste mötesplatsen för kfs att träffa sina medlemmar och för medlemmarna är det ett tillfälle att träffa kfs medarbetare, varandra och bygga nätverk. kfs-dagarna med årsstämma kommer att äga rum i Östersund den juni Temat för dessa dagar blir affärsmässig samhällsnytta. I samband med kfs-dagarna kommer kfs 25 års-jubileum att uppmärksammas. Ett inslag kommer att vara jubileums - magasinet kfs 25 år som produceras under våren 2013 för att kunna delas ut till medlemmarna under kfs-dagarna. KFS Ordförande/VD-konferens Den traditionella konferensen för ord - förande och vd i kfs medlemsföretag äger rum den september 2013 i Göteborg. Konferensen är ett uppskattat forum och ger tillfälle till gemensam inspiration samt kompetens- och erfarenhetsutbyte. I programmet blir det en blandning av inspirerande föreläsningar och aktuella verksamhetsanknutna frågor. Personalchefsnätverket kfs Personalchefsnätverk syftar till att personalcheferna i kfs medlemsföretag ska ges tillfälle att i organiserad form träffa varandra för informations- och erfarenhets - utbyte i personalfrågor. Innehållet i nätverksträffarna bestäms av medlemmarna eftersom de bäst känner till behoven i sina verksamheter. Personal chefsnätverket fyller också en viktig funktion för kfs förhandlare eftersom nätverket bidrar med synpunkter på kfs förhandlingsverksamhet och serviceutbud i övrigt. Personalchefsnätverket träffas två gånger per år. Almedalsveckan 2013 Almedalen är en allt mer angelägen offentlig/demokratisk arena och en mötesplats där kfs vill vara en aktör. kfs har under flera år medverkat och varit medarrangör vid seminarier i Almedalen. År 2012 arrangerade kfs ett eget seminarium som blev väl mot taget av deltagarna. År 2013 arrangerar kfs ett seminarium måndag den 1 juli under temat Affärsmässig samhällsnytta. 16

17 KFS internationella arbete KFS är tillsammans med SKL, Pacta, Arbetsgivarverket och Fastigo medlemmar i den svenska sektionen av CEEP (European Centre of Employer and Enterprices providing Public services). CEEP organiserar europeiska arbetsgivare och företag som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och företräder medlemmar där över 30 procent av Europas anställda arbetar. eu-kommissionen har skyldighet att föra den sociala dialogen med tre parter, varav ceep är den ena. businesseurope som företräder de privata arbetsgivarna och etuc (European Trade Union Confederation) som företräder de fackliga organisationerna på europanivå, är de båda andra. Denna skyldighet för eu-kommissionen ger ceep bättre slagkraft än vanliga lobbyorganisationer. I den sociala dialogen ligger ceep:s fokus på en modernisering av hur samhällsnyttiga tjänster produceras och för ett Europa med fler och bättre arbetstillfällen. Genom medlemskapet i ceep ingår kfs i ett nätverk och har informationsutbyte med europeiska arbetsgivarorganisationer och företag vilka levererar samhälls - nyttiga tjänster. ceep är också en stark lobbyorganisation som eu-kommissionen har skyldighet att föra dialog med. kfs är representerat i ceep:s styrande församling (General Assembly), och kom - mittéerna Local Enterprises Committee, Committee for Services of General Interests and Statistics, Macro-economic Committee samt i styrelsen för ceep:s svenska sektion. 17

18 KFS Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, på medborgarnas uppdrag KFS medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster som är av allmänt intresse. De är väsentliga för samhällets infrastruktur, naturliga monopol eller anses viktiga att hålla brett tillgängliga för medborgarna. Dessa tjänster kan ofta inte produceras och prissättas på samma sätt som kommersiella tjänster. Därför åtföljs de av särskilda förpliktelser, såväl för offentliga myndigheter som för utförarna. 18

19 Rätten för offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå att själva avgöra karaktären på och omfattningen av samhällsnyttiga tjänster skyddas i Lissabonfördraget. Offentliga myndigheter kan själva tillhandahålla dem eller uppdra åt offentliga eller privata organ att tillhanda - hålla dem. Vissa tjänster är underställda det europeiska regelverket om den inre marknaden och konkurrensen. Samhällsnyttiga tjänster högre krav ställs på att bidra till en hållbar utveckling Många företag, såväl inom som utom den samhällsnyttiga sektorn, lägger ner stort arbete på att ta ett större och mer långsiktigt ansvar för hur deras affärer påverkar samhället och hur deras verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som miljömässigt. Det är ett ansvar för företagen som går utöver deras åtagande att generera avkastning till sina aktieägare. Det är rimligt att det ställs högre krav på företag som levererar samhällsnyttiga tjänster än på företag som agerar på den rent kommersiella mark - naden. De högre kraven gäller oavsett om ägaren är privat eller kommunal eller om ägandet är blandat. Affärsmässighet att säkra långsiktig företagsekonomisk stabilitet I den allmänna debatten har företag som gör vinst inom samhällsnyttiga branscher ifrågasatts. Debatten har framförallt hand - lat om vinstintressen hos bolag som bedriver vård, omsorg eller utbildning på uppdrag av kommuner och landsting. I betydligt mindre grad har det ifrågasatts att företag som på entreprenad exempelvis bygger vägar och fastigheter, sköter renhållning och hanterar avfall också gör vinst. kfs strategi är att arbeta med medlems - nyttan och fokusera på medlemsföretagens vardag, utan ideologiska värderingar. Det avgörande ur kfs perspektiv är att alla företag som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster, oavsett ägarform och typ av tjänster, drivs så att långsiktig ekonomisk stabilitet i företaget säkras. Detta är den grundläggande innebörden av affärs - mässighet i affärsmässig samhällsnytta. Affärsmässig samhällsnytta kittet som förenar KFS medlemmar Att leverera samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis är kittet som förenar kfs medlemmar. De olika ägandeformerna bland kfs medlemmar är av mindre betydelse. Alla företag som levererar samhällsnyttiga tjänster, oavsett ägarform och typ av tjänster, måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet i företaget säkras. Konkurrensneutrala avtal, anpassade för branschernas speciella krav och villkor ska kunna uppfyllas vilket skapar förutsättningar för god affärsmässighet. På denna grund verkar kfs medlemmar i sam - hällets tjänst, på medborgarnas uppdrag. Medlemsdialog Från senhösten 2012 till våren 2013 reser kfs ledning till ett antal olika orter för att möta och samtala med medlemmarna om kfs nuläge, inriktning och samlande begrepp affärsmässig samhällsnytta. Under dessa dialogmöten ges tillfällen för medlemmarna att lämna synpunkter och vara med och påverka kfs verksamhet samt ett tillfälle för kfs att stämma av sina erbjudanden och inriktning. Medlems - dialogen kommer att dokumenteras såväl i skrift som digitalt. 19

20 AVS KFS Företagsservice AB Box STOCKHOLM Porto betalt Port payé kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, Stockholm telefon: e-post: webb: Arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb: www.kfs.net Arbetsgivarorganisationen för

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Översiktlig riskbedömning med en ny organisation tillsammans med Pacta

Översiktlig riskbedömning med en ny organisation tillsammans med Pacta Översiktlig riskbedömning med en ny organisation tillsammans med Pacta Inledning KFS styrelse och ledning har i sitt strategiska utvecklingsarbete identifierat att en ny gemensam organisation tillsammans

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Energi och nyfikenhet är viktigt och påverkar hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YAanställning,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

FAQ KFS Framtida position

FAQ KFS Framtida position FAQ KFS Framtida position Bakgrund och motiv för utvecklingsarbetet VAD vill KFS åstadkomma med sitt utvecklingsarbete? KFS styrelse och ledning vill säkra att KFS fortsätter att vara en stark och stabil

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Starkare röst och ännu bättre service.

Starkare röst och ännu bättre service. Starkare röst och ännu bättre service. Ännu bättre service Kraftfullare röst Affärsmässig samhällsnytta KFS + Pacta = Ny organisation Bakgrund och uppdraget Hösten 2014 Våren 2015 Sept 2015 - ff Juni 2016

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision

För mervärde i transportbranschen. Strategisk plattform. mål och vision För mervärde i transportbranschen Strategisk plattform mål och vision Mål Genom samverkan skapa ökad säkerhet och attraktiva arbetsplatser Visionen Vision Metoder Arbetsmiljö Utbildning Tillgodose branschens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer.

Mer än bara en idé. En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. Mer än bara en idé En lokal överenskommelse om gemensamt ansvar och samverkan mellan Sollentuna kommun och idéburna organisationer. 1 Mer än bara en idé är en lokal överenskommelse om samverkan mellan

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer