KFS Verksamhetsplan kfs och kfs företagsservice ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab"

Transkript

1 KFS Verksamhetsplan kfs och kfs företagsservice ab

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5 KFS Vision 6 KFS Övergripande mål KFS Verksamhetsidé 7 KFS Värdegrund 7 KFS Verksamhetsfält 8 KFS Trygghetsfond 10 KFS Utbildningar och seminarier 11 KFS Fokusområden 12 KFS Kommunikation 14 Återkommande mötesplatser/nätverk 16 KFS internationella arbete 17 KFS Affärsmässig samhällsnytta 18 ordförande har ordet KFS är dess medlemmar Vår ambition och önskan är att KFS ska vara det självklara valet av arbetsgivarorganisation för de samhällsnära företagen vare sig dessa är kom - munalägda, samägda kommunalt-privata eller privata. Vår första och främsta uppgift är att leverera bra avtal för våra medlemmar anpassade längst möjligt efter de olika företagens specifika förutsättningar. Det är därför möjligheten att sluta branschavtal är så central och viktig. kfs är dess medlemmar och därför är kärnan i vårt arbete nära kontakt med och effektiv service till medlemmarna. Detta har också alltid varit och är vårt adelsmärke. Styrelsen och vd:s ambition är att vi kan och ska bli ännu bättre. Denna verksamhetsplan är ett uttryck för det. För att kunna uppnå detta måste vi ha en god bild av våra medlemmar och under vilka förutsättningar de arbetar. Det är därför den nära och inte minst kontinuerliga kontakten är så viktig. Vi måste i tid uppfatta och bedöma förändringar i medlemmarnas omvärld som är centrala för deras verksamhet och roll och vilka krav detta i sin tur ställer på kfs sätt att arbeta för att stötta medlemmarna på rätt sätt. Detta är ett av skälen till att styrelsen nyligen fattade beslut om att förstärka branschrådens roll i kfs interna arbete. Branschråden är ett viktigt verktyg och spelar en central roll för utbyte av informa - tion, analys av utvecklingen i respektive 2 bransch och dess omvärld. En omvärld som ställer allt större krav på de samhällsnära företagen. Den pågående debatten om vinster i välfärden är bara ett av många uttryck för detta. Samhällsnära företag har på många sätt en svårare uppgift än andra företag. De är till stor del leverantörer av tjänster av allmänt intresse. Kännetecknande för dessa tjänster är att vi alla behöver dem nästan vare sig vi vill eller inte och de måste kunna levereras dygnet runt, sju dagar i veckan. Detta kräver långsiktighet och förmåga att kunna möta förändringar i teknologi och medborgarnas preferenser och behov. Det kräver också affärsmässighet, kostnads - medvetande och i de allra flesta fall överskott i verksamheten eller vinst. I de fall detta inte krävs kollektivtrafik är det stora exemplet finns politiska beslut som bygger på att samhällsnyttan kräver skatte - bidrag till verksamheten. Samhällsnära företag ska både uppfylla ekonomiska krav och tillgodose andra sam - hällsmässiga krav som dess ägare eller upp - dragsgivare ställer. Det är därför styrelsen har återupplivat projektet affärsmässig samhällsnytta för att tillsammans med medlemsföretagen utveckla vad detta mer konkret innebär för de samhällsnära företagen. I viss mening innebär denna verksamhetsplan en nystart för kfs. Vi har ny vd. Vi har flyttat till nya lokaler. Vi har inlett ett allt närmare samarbete med de tre andra mindre arbetsgivarorganisationerna på den offentliga sidan. Vi behöver etablera en ny relation i det nödvändiga samarbetet med skl-pacta på likvärdig basis. Det finns mycket att göra och denna verksamhetsplan visar på bredden i vår verksamhet. Carl Cederschiöld, ordförande

3 vd har ordet Stabilisering och full fart framåt KFS nya verksamhetsår står för dörren. Ett nytt år innebär nya möjligheter och förstås nya utmaningar. Det nya året inleds med en världsekonomi i obalans. Flera länder i EU har stora ekonomiska problem. Trots att Sverige har en stabil ekonomi och ett bättre utgångsläge än de flesta andra länder i Europa så påverkas även vårt lands ekonomi av den pågående lågkonjunkturen. De ekonomiska förutsättningarna globalt och nationellt kommer även att påverka våra medlemsföretag och redan nu har antalet varsel på den svenska arbetsmarknaden ökat markant. De ekonomiska förutsättningarna kommer även att ha betydelse för avtal Jag har nu hunnit avverka mitt första verksamhetsår med kfs. Det har varit en stimulerande och spännande period en tid som ger mersmak. Under de första månaderna har mitt fokus varit inställt på att lära känna företaget, vårt uppdrag och hur vi på bästa sätt kan bidra till våra medlemmars attraktivitet och konkurrenskraft. Tillsammans med medarbetarna på kfs kansli har det varit angeläget att snabbt få fatt på vårt nuläge för att komma vidare i en gemensam och offensiv inriktning för vårt framtida arbete och position. Arbetet har så här långt främst fokuserat på vårt inre arbete för att med full kraft kunna blicka framåt. Där är grunden nu lagd och riktningen för vårt arbete under de närmaste åren har antagit en tydligare form. Det är glädjande att konstatera att kfs trots en relativt turbulent period bakom sig med avbruten fusionsprocess och skifte av såväl ledning som vissa nyckelfunk - tioner har en stark basverksamhet som oförtrutet arbetar på och fortsätter att erbjuda ett mycket stabilt stöd till våra medlemsföretag. En av våra unika styrkor är en mycket engagerad och professionell medarbetargrupp. kfs medarbetare har ett stort engagemang för sina medlemmar och vill alltid skapa bästa medlemsnytta. Det som också framstod tydligt initialt var behovet att få medarbetarlaget komplett med olika kompetenser på plats. Det har vi nu åstadkommit när även kfs nye förhandlingschef är på plats sedan november Ytterligare ett område som visat sig vara angeläget att samlas runt är kfs framtida inriktning, grundvärden och strategiska fokus. Under hösten 2012 har vi därför tillsammans arbetat med att formu - lera och ta fram en ny vision, en reviderad verksamhetsidé och en gemensam värdegrund för såväl det inre som yttre arbetet. Även angelägna strategiska områden utöver kfs huvuduppdrag, dvs. förhandlingsverksamheten, har identifierats. Utvecklingsarbetet har också varit ett tema på styrelseseminariet under hösten Detta basarbete har varit viktigt att göra tillsammans för att få en nystart och nyorientering i det gemensamma uppdraget. Att kfs står sig starkt trots yttre påfrestningar och inre turbulens utgör en god grund och utgångspunkt för att kunna fortsätta vara en stark samarbetspartner för medlemsföretagen och ett självklart val av arbetsgivarorganisation. Nu känns det som vi på allvar är igång tillsammans! Monica Ericsson, vd 3

4 Detta är KFS KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) är en ideell förening och medlemsstyrd arbetsgivarorganisation. KFS Företagsservice AB är service - bolag till den ideella föreningen KFS och arbetar på uppdrag av denna. I verksamhetsplanen kallas koncernen gemensamt KFS. kfs uppgift är att genom professionalism, medlemsnära support och förtroendefull samverkan vara den självklara arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag. De samhällsnära företagen finns representerade över hela landet och deras verksamhet har stor betydelse för utveck lingen i landets alla kommuner och för servicen till medborgarna. kfs arbetar inom en sektor under utveckling där allt fler verksamheter drivs i nya former. Nya bolag bildas, verksam - heter säljs ut eller avknoppas. Verksam - heterna är ändå fortsatt samhällsnära och tillhör därmed kfs verksamhetsområde. Det är inte ägarformen som förenar kfs medlemsföretag, utan den samhälls - nyttiga verksamhet som medlemmarna på företagen bedriver. kfs ska vara nöjda medlemmars fri - villiga val och ett förstahandsalternativ för samhällsnyttiga företag som söker arbets - givarservice. kfs ledstjärna är medlemsnyttan. kfs ska uppfattas som en tydlig och stark företrädare för sina medlemmar. 4

5 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen Avtalsrörelsen 2013 blir ungefär lika omfattande som den föregående. Under 2013 ska kollektivavtal förhandlas fram för cirka 2,6 miljoner anställda. Den genomförs i ett samhällsekonomiskt läge präglat av en kommande och troligen fördjupad lågkonjunktur. Löneökningstakten de närmaste åren bedöms därför bli jämförelsevis låg. Sveriges ekonomi har hittills visat sig vara stark nog att inte på allvar dras med i den lågkonjunktur som präglat stora delar av omvärlden de senaste åren. Nu förefaller motståndskraften i den svenska ekonomin ha sinat. Fortfarande uppvisar ekonomin i Sverige starka grundvärden i form av lång - variga bytesbalansöverskott och starka statliga finanser. Men de närmaste åren kännetecknas av låg tillväxt, svag produktivitetsutveckling, hög arbetslöshet och en mycket låg inflation. Eurokrisen påskyndar strukturomvandlingen, vilket pressar vinster och marknadsandelar inom exportindustrin. Detta gäller särskilt om kronkursen fortsätter att vara stark. Att en lågkonjunktur kombineras med en stark växelkurs för kronan är en situation som är ovan att hantera för Sverige. Tillväxten i usa, i Kina samt i andra tillväxtmarknader i Asien kommer inte att kunna kompensera för bortfallet i efterfrågan på de varor och tjänster som Sverige exporterar. För att den svenska ekonomin i sin helhet ska gå bra måste Sverige sälja halva sin bruttonationalprodukt till omvärlden vilket landet gör i dag. De länder Sverige exporterar till måste ha bra ekonomier. De närmaste åren bedöms Sveriges exportmarknader inte ha god ekonomisk tillväxt. Även kfs medlemmar kan komma att påverkas av detta i olika utsträckning beroende på branschtillhörighet. 5

6 KFS vision KFS Sveriges bästa arbets givarorganisation. Vårt medlemsfokus är din trygghet. KFS vision visar mot vilken ambitionsnivå KFS strävar. Visionen utgör den övergripande och långsiktiga ledstjärnan som vägleder KFS i den dagliga verksamheten och i olika vägval för utveckling av verksamheten. KFS övergripande mål 2013 För verksamhetsåret 2013 har åtta övergripande mål tagits fram för KFS olika verksamhetsområden. Till respektive verksamhetsmål kommer aktiviteter och indikatorer att identifieras och fyllas på under året och kopplas till varje mål. Indikatorerna är nyckeltal som visar om arbetet mot målen sker i rätt riktning. 1. KFS ska förbättra och utveckla arbetsgivarvillkoren till gagn för medlemsföre tagens attraktivitet och konkurrenskraft. 2. KFS ska utveckla medlemsnytta och medlemsnöjdhet. 3. KFS ska behålla och öka sin budgetomslutning för att erbjuda fortsatt hög kvalitet i KFS kärnverksamhet och stödtjänster. 4. KFS ska stärka sin position som arbetsgivarorganisation internt och externt. 5. KFS ska ta fram en sam - verkansstrategi för konkurrenskraft och tillväxt. 6. KFS ska utveckla befintliga och nya medlemserbjudanden med hänsyn tagen till förändringar i omvärlden och utifrån medlemsföretagens behov. 7. KFS ska utveckla utbud och kvalitet på kurs- och utbildningsverksamheten. 8. KFS kansli ska vara en effektiv och välmående arbetsplats. 6

7 KFS verksamhetsidé Genom professionalism, medlemsnära support och förtroendefull sam verkan är KFS den självklara arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag. KFS inger trygghet och stärker medlemsföretagens förutsättningar att vara attraktiva arbetsgivare och erbjuda affärsmässig samhällsnytta. KFS verksamhetsidé samman fattar vem KFS är till för, dess huvuduppdrag och förhållningssätt i vardagen. KFS värdegrund Under hösten har KFS kansli arbetat fram ett antal värdeord som beskriver och sammanfattar KFS värdegrund. Den speglar KFS förhållningssätt både externt gentemot medlemsföretag och andra samarbetskontakter och internt gentemot medarbetarna på kansliet. Under 2013 kommer KFS med arbetare att arbeta vidare med att utveckla värdegrunden i vardagen. Nedan ges en kort beskrivning av vad värdeorden står för och vad KFS vill vara. Professionell kfs är en kompetent, påläst och kunnig arbetsgivarorganisation. kfs kunskapsnivå är både bred och djup. kfs kännetecknas av saklighet och har integritet med nära relationer till sina medlemmar. kfs arbetar målinriktat, effektivt och långsiktigt. Medlemsfokuserad kfs finns till för sina medlemmar i deras vardag. Medlemsmöten är viktiga inom kfs och är ett tillfälle att ge medlemsnytta. kfs sätter alltid medlemmen i första hand och ger stöd och personlig service. kfs är en tillmötesgående, tillgänglig och lösningsfokuserad organisation. Öppen kfs är transparent och tydlig med vad organisationen står för och erbjuder. kfs medarbetare är personliga, inkluderande och ärliga och vågar ompröva. De är förändringsbenägna och utvecklingsinriktade och nyfikna på hur andra tänker. Offensiv kfs ser medlemmarnas behov innan de ser det själva. kfs arbetar strategiskt, innovativt, omvärldsbevakande och ligger steget före. kfs är drivande, proaktiv och marknadsför sig. kfs möter omvärlden och medlemmen på nya arenor. 7

8 KFS verksamhetsfält KFS förhandlar fram centrala kollektivavtal som är konkurrenskraftiga och som skapar möjligheter till avtal på företagsnivå för olika branscher. KFS ger support i arbetsgivarfrågor och stöd vid överläggningar. Genomför centrala tvisteförhandlingar samt biträder i arbetsrättsliga processer. KFS sprider information och kunskap genom nätverk och erfarenhetsutbyte, utbildningar och konferenser, arbetsgivarinformation, nyhetsbrev och webbplats. 8 Förhandlingsverksamheten En av kfs viktigaste uppgifter är att förhandla fram centrala kollektivavtal. Bland dessa spelar de olika branschavtalen en viktig roll. De skapar bästa möjliga förutsättningar för att de speciella kraven och villkoren inom respektive bransch tas tillvara. De underlättar för medlemsföretagen att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Branschavtalen medger lokala anpassningar och är ett av kfs styrkeområden. Ett viktigt bollplank för de centrala av - talens utformning utgörs av samspelet i kfs olika branschråd. kfs har också förhandlat fram ett eget pensionsavtal liksom ett eget trygghetsavtal. Biträda vid lokala förhandlingar En stor del av kfs verksamhet bedrivs ute hos medlemsföretagen där kfs medarbetare ger stöd vid lokala förhandlingar, arbets - rättsliga processer och bolags bild ningar.

9 Det kan gälla lokala förhandlingar, tvister eller så kallad inrangering till kfs-avtalen vid övergång från förvaltning till bolag eller i samband med avtalsbyte. kfs löneavtal bygger på lokal lönebildning. Med en majoritet av kfs fackliga samverkansparter har kfs sifferlösa avtal, vilket ger möjlighet till lokal lönebildning. Det är enbart lo-förbunden samt Unionen (Vision på branschområde Trafik) och Lärarnas Samverkansråd bland tjänstemännen som har siffror i avtalen. I Avtal 13 kommer kfs att fortsätta att argumentera för lokal lönebildning och försöka få till stånd avtal om detta med alla samverkansparter i samtliga branscher. Tillsvidareavtal Nästa steg i moderniseringen av kfs-av - talen är att nå överenskommelser om tills - vidareavtal. Detta ger företagen möjlighet att långsiktigt bygga den lokala lönebildningen utan att behöva invänta avtals - rörelser. Tillsvidareavtal bygger på tillit mellan parterna och förutsätter kontinuerlig utvärdering och uppföljning. Avtal 13 Avtalsrörelsen 2012 innebar att flertalet kollektivavtal som kfs tecknat sträcker sig över ett år. Med några undantag löper de flesta avtal ut den sista mars Det innebär att ett stort antal branschavtal ska förhandlas med en stor mängd fackliga samverkansparter. Förhandlingsstrukturen är komplex och det pågår ett internt arbete inom kfs dels för att rationalisera och effektivisera förhandlingsprocessen, dels för att öka medlemsinflytandet i denna process. Branschråd och Arbetsgivarråd kfs bransch- och arbetsgivarråd består av representanter från medlemsföretag inom samma branschområde. Syftet med bransch - råden är att påverka de centrala av talens utformning, utveckla branschavtalen och utbyta erfarenheter mellan företagen. Branschråden är angelägna fora för att fånga upp aktuella frågor som därefter kan föras ut till medlemsföretagen under branschkonferenser eller i andra sammanhang. kfs har för närvarande nio branschråd; Energi, Fastighet och Näringsliv, Parkering, Personlig Assistans, Renhållning, Turism och Fritid, Utbildning, va, Vård och Omsorg, samt två arbetsgivarråd; Trafik och Läns- och regionmuseer. Skillnaden mellan ett branschråd och ett arbetsgivarråd är att arbetsgivarrådet består av representanter från samtliga medlemsföretag inom branschen medan bransch råden består av ett antal valda representanter. Råden kommer att sammanträda vid minst två tillfällen under kfs kommer också att arrangera möten för bransch - rådens ordförande under året för att ge tillfälle till branschövergripande utbyte och information. Pensionsavtal Pensionsavtalet pa-kfs 09 är ett helt premiebestämt system där individen har ett inflytande över placeringen av pensionsavsättningarna. Administrationen gentemot arbetsgivaren och förmedlingen av premien utifrån individens val hanteras av Pensionsvalet. Avtalet med Pensionsvalet såväl som de valbara bolagen löper ut den 31 december De valbara bolagen kommer att upphandlas under 2013, medan kfs har för avsikt att förlänga avtalet med Pensionsvalet. Detta utifrån att erfarenheten visar att det är en sämre lösning att upphandla både administration och valbara bolag samtidigt. kfs kommer att arbeta med Pensionsvalet i ett utvecklingsprojekt för att förbättra rutinerna kring rapporteringen. 9

10 KFS Trygghetsfond KFS Trygghets fond är till för att i samarbete med medlemsföretagen ge råd och stöd vid omställningsarbete på grund av arbetsbrist i företagen. Trygghetsrådets mål är att du som anställd ska hitta en ny sysselsättning. Vårt stöd kan ses som hjälp till självhjälp. Trygghetsfonden finansierar åtgärder för att uppsagda medarbetare ska få ny sysselsättning. Samtliga medarbetare i ett kfsföretag, under vd-nivå, med minst ett års tillsvidareanställning och med lägst 16 timmars arbetstid per vecka omfattas. Prövningen görs alltid individuellt och är behovsanpassad. Trygghetsfonden bygger på ett kollektivavtal och är en kollektivavtalsstiftelse. Beredningen av inkommande ärenden hanteras i en beredar grupp som består av representanter från både arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Vid den personliga kontakten planeras för hur den uppsagde ska kunna gå vidare, och vad som kan behövas för att få ett nytt jobb. Stödet ska vara det som individen behöver bäst för att denne så snart som möjligt ska komma till ny sysselsättning. Stödet kan innefatta både ekonomiskt stöd och personlig rådgivning. 10

11 KFS utbildningar och seminarier Att gå en utbildning i KFS regi ska uppfylla medlemsföretagens höga krav på professionell kompetensutveckling. Utbildningstillfällena ska vara inspirerande och dokumentationen professionell och innehållsrik. kfs har en omfattande och omtyckt kursverksamhet som i de flesta fall ingår i medlemskapet. Kursutbudet speglar många av arbetsgivarens frågor och tack vare en nära medlemskontakt utvecklas utbudet ständigt. Under 2013 arrangerar kfs ett 20-tal kurser och seminarier i egen regi. Kursutbudet kommer bl a att innehålla intressanta ledarskapsutbildningar och arbetsmiljöutbildningar som alltid lockar många deltagare. kfs ser också fram emot ett fortsatt samarbete med ifl vid Handelshögskolan med vd- och ledningsgruppsutbildningen under För att öka tillgängligheten till kursut - budet är kfs ambition att kunna erbjuda vissa utbildningar via webbsändningar under senare delen av kfs fortsätter även under 2013 att erbjuda företagsköpta utbildningar som skräddarsys av kfs förhandlare tillsammans med företagets representant och som sedan genomförs på företaget. Dessa utbildningar erbjuds till självkostnadspris. kfs räknar sammantaget med att cirka 300 medlemsföretag vid något tillfälle ska ha besökt något av kfs arrangemang under året. 11

12 KFS fokusområden KFS kansli har inför verksamhetsåret 2013 identifierat ett antal fokusom - råden som ska bidra till att stärka KFS huvuduppdrag och kärnverksamhet, d v s förhandlingsverksamheten. Fokusområdena är till viss del integrerade och bidrar till att stärka såväl huvuduppdraget som varandra ömsesidigt. Aktiviteter inom fokusområdena och insatser inom huvuduppdraget ska också bidra till att KFS åtta mål för 2013 nås. Nedan följer en kort beskrivning av KFS fokusområden. 12 Medlemmen i fokus Utgångspunkten för detta fokusområde handlar ytterst om vad kfs medarbetare gör och erbjuder i kontakten med medlems - företaget. Här är kfs starkt och det måste kfs slå vakt om och utveckla. En handlingsplan har tagits fram med fyra olika delområden: Tjänster och produktutveckling. Ett arbete pågår med att kartlägga kfs befintliga tjänster i syfte att se vad kfs erbjuder och vad som kan utvecklas och förnyas. Medlemsinflytande. Branschråden är med - lemsföretagens gemensamma kanal till kfs kansli och det utgör också kansliets viktigaste källa för kunskap och information om vad som är på gång inom respektive bransch. Branschråden utgör örat mot rälsen och det är angeläget att de finns tillgängliga för alla branscher och att de är aktiva. Medlemsdialog/medlemsbesök. Under 2013 kommer kfs att genomföra ett antal medlemsdialoger på olika platser i landet. Avsikten är att ge medlemsföretagen en extra möjlighet att påverka och föra samtal med sin arbetsgivarorganisation. Ambitionen är även att samtala om innehållet i den reviderade definitionen av begreppet affärsmässig samhällsnytta. Ett begrepp som förenar kfs medlemsföretag och som har utvecklats och delvis förändrat innebörd över tid. Inriktningen är att den reviderade definitionen läggs fast vid årsstämman Utöver medlemsdialoger på olika platser i landet besöker kfs medarbetare olika medlemsföretag löpande över året. Kommunicera nöjda medlemmar. Kommunikation av vad kfs erbjuder och hur medlemmarna ser på kfs bidrar till graden av stolthet och kunskap. Insatser inom kommunikationsområdet kommer under 2013 att mer systematiskt lyfta fram kfs unika styrkor såsom medlemsnytta, medlemmarnas nöjdhet och inflytande. Samverkan Samverkan är en viktig strategi för att ytterligare stärka kfs erbjudanden till sina medlemsföretag. Redan i dag samverkar kfs med andra arbetsgivarorganisationer och med externa aktörer för att bredda sin kom - petens och ytterst förse medlemmarna med ännu vassare erbjudanden. Under 2013 kommer en samverkansstrategi att tas fram. Den kommer att utgå från en analys av den samverkan som sker i dag för att därefter föreslå fördjupade och eventuellt nya och utvecklade samverkansformer. kfs samverkansstrategi kommer bl a att innehålla följande ingredienser: upprätthålla och fördjupa samarbetet med de fyra fria arbetsgivarorganisationerna Fastigo, kfo, Arbetsgivaralliansen och kfs, handlingslinje med skl, nya och utvecklade samarbeten med branschorganisationer, samarbete inom ramen för förhandlingsverksamheten, utveckla former för nya samarbeten till stöd för relevanta erbjudanden till medlemmarna, utveckla former för samverkan med interna nätverk. Fler medlemmar kfs har tappat en del medlemmar under de senaste två åren som en följd av den av-

13 brutna fusionsprocessen med skl/pacta. I dag konkurrerar Pacta och kfs om samma medlemsgrupper inom den offentliga sfären vilket inte är en hållbar situation på sikt varken för kommunerna eller för de kommunala företagen. kfs ambition är att nå en konstruktiv och gemensam handlingslinje med skl. kfs arbetar också med att stärka sin position inom de branscher där kfs verkar. För närvarande analyseras befintliga branscher och eventuella nya branscher i avsikt att stärka medlemsbasen. Såväl insatser för aktiv medlemsvård som att offensivt synliggöra kfs unika styrkor är viktiga ingredienser för kfs fortsatta medlems - rekrytering. KFS mot nya utmaningar kfs har för närvarande ett antal etablerade mötesplatser, nätverk och aktiviteter till stöd för medlemmarnas inspiration och utveckling. En kartläggning kommer att ske av befintliga tjänster i syfte att stärka kfs erbjudanden till sina medlemmar. De flesta av dessa arenor/insatser är mycket uppskattade, har ett högt deltagande och får även ett mycket gott utfall i kfs interna utvärderingar. Självklart vill kfs behålla och helst utveckla och förnya dessa erbjudanden. Arbetet sker internt på kfs kansli i samarbete med medlemsföretagen via branschråden. kfs ska också identifiera nya behov utifrån förändringar i medlems - företagens förutsättningar och förändringar i omvärlden. Ambitionen är att bidra till mervärde för medlemmarna. Mot bakgrund av detta omprövas också de tjänster som har funnits under lång tid. Friskare företag är en tjänst till medlemmarna som kfs arbetat med under en längre tid. Arbetsmiljöarbetet inom friskare företag kommer att utvecklas vidare enligt medlemmarnas önskan och till viss del inriktas mot csr (Corporate Social Responsibility). Medlemsföretagen har erbjudits att ansöka om csr-utvärdering för att jämföra sitt csr-arbete gentemot europeisk standard inom ramen för kfs arbete inom ceep (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services). Stockholm Vatten ab har som första medlemsföretag redan erhållit en csr-utmärkelse, vilket bl a kommer att uppmärk - sammas på kfs-dagarna i Östersund Ett annat erbjudande under utveckling är ett nytt mentorprogram som förhoppningsvis kan erbjudas från senhösten Ytterligare erbjudanden kommer att ses över och utvecklas under det kommande verksamhetsåret. 13

14 KFS kommunikation KFS kommunikation ska göra KFS tydligare och mer välkänt. Den ska också bidra till att vårda och behålla nuvarande medlemmar samt vara en hjälp att rekrytera nya medlemmar. Kommunikationen ska också stödja KFS verksamhet och utveckling. 14

15 KFS webbplats kfs webbplats är den viktigaste kanalen, både till nuvarande medlemmar och till presumtiva sådana. På webbplatsen ska besökaren lätt kunna hitta den information den söker. kfs har under 2012 tagit fram en ny sökfunktion som kommer att utvecklas ytterligare för att möta de informationskrav som ställs på kfs. Förutom löpande förbättringar kommer arbetet med att kommunicera medlemsnytta, medlemmars nöjdhet och inflytande lyftas fram mer systematiskt på webbplatsen. KFS och sociala medier kfs synlighet i olika sociala medier ska vara ett stöd till huvudkanalen kfs webb - plats och till de arrangemang och övrig kommunikation kfs genomför. På Facebook och Twitter läggs främst ut nyheter som kfs publicerat på webb - platsen samt nyheter från vd-bloggen. kfs kommer att fortsätta webbstreama sina arrangemang som en medlemsservice för de medlemmar som inte kan närvara vid dem. Det ger också en möjlighet för medlemmar som är på plats att sprida information vidare till berörda på medlemsföretagen. Sändningarna är också ett sätt för kfs att hålla arrangemangen levande under en längre tid. De läggs ut på Youtube som kopplas till webbplatsen antingen publikt eller via medlemsinloggning. Förutom ovan nämnda sociala medier används även Flickr (social bildsite) för att komplettera bilderna på webbplatsen. KFS Nyhet kfs vill med sitt nyhetsbrev snabbt, enkelt och på ett strukturerat sätt förmedla nyheter och information direkt till sina med lemmar. kfs Nyhet är ett viktigt komplement till kfs webbplats och kommer ut cirka tio gånger per år. Det skickas till medlemsföretagens vd, inrapporterade kontaktpersoner och informationsmottagare. KFS Arbetsgivarinformation kfs Arbetsgivarinformation är kanalen för att förmedla information som kan vara bra att känna till som arbetsgivare. Det kan röra sig om nya lagar och förordningar, referat från Arbetsdomstolen eller allmänna tips i olika frågor. Informationen finns samlad på kfs webbplats under rubriken arbetsgivarfrågor. KFS publikationer 2013 Under 2013 avser kfs att producera en skrift som ska ersätta den tidigare producerade broschyren I samhällets tjänst. Skriften ska bygga på kfs arbete kring begreppet affärsmässig samhällsnytta och den medlemsdialog kfs arrangerar under hösten 2012 och våren Medlemsundersökning Vartannat år genomför kfs en medlemsundersökning för att mäta nöjdheten hos sina medlemmar. Mätningen sker enligt nki (Nöjd Kund Index) för att kunna jämföras med liknande verksamheter. Under 2013 genomförs nästa medlemsundersökning. Medlemskontakter Inom kfs hyllas principen att bra service är nära service och därför har varje medlemsföretag en egen kontaktperson på kansliet. Organisationen är lagom stor för att kunna upprätthålla närheten till medlemsföretagen. kfs fungerar bäst som företrädare för sina medlemsföretag om förhandlarna har bra kännedom om lokala förhållanden. Övertygelsen om att den personliga kontakten mellan medlemsföretagen och kfs medarbetare är avgörande för en bra service gör att det är viktigt att besöka och ha en levande kontakt med medlemsföretagen. 15

16 KFS återkommande mötesplatser KFS-dagarna kfs-dagarna är den viktigaste mötesplatsen för kfs att träffa sina medlemmar och för medlemmarna är det ett tillfälle att träffa kfs medarbetare, varandra och bygga nätverk. kfs-dagarna med årsstämma kommer att äga rum i Östersund den juni Temat för dessa dagar blir affärsmässig samhällsnytta. I samband med kfs-dagarna kommer kfs 25 års-jubileum att uppmärksammas. Ett inslag kommer att vara jubileums - magasinet kfs 25 år som produceras under våren 2013 för att kunna delas ut till medlemmarna under kfs-dagarna. KFS Ordförande/VD-konferens Den traditionella konferensen för ord - förande och vd i kfs medlemsföretag äger rum den september 2013 i Göteborg. Konferensen är ett uppskattat forum och ger tillfälle till gemensam inspiration samt kompetens- och erfarenhetsutbyte. I programmet blir det en blandning av inspirerande föreläsningar och aktuella verksamhetsanknutna frågor. Personalchefsnätverket kfs Personalchefsnätverk syftar till att personalcheferna i kfs medlemsföretag ska ges tillfälle att i organiserad form träffa varandra för informations- och erfarenhets - utbyte i personalfrågor. Innehållet i nätverksträffarna bestäms av medlemmarna eftersom de bäst känner till behoven i sina verksamheter. Personal chefsnätverket fyller också en viktig funktion för kfs förhandlare eftersom nätverket bidrar med synpunkter på kfs förhandlingsverksamhet och serviceutbud i övrigt. Personalchefsnätverket träffas två gånger per år. Almedalsveckan 2013 Almedalen är en allt mer angelägen offentlig/demokratisk arena och en mötesplats där kfs vill vara en aktör. kfs har under flera år medverkat och varit medarrangör vid seminarier i Almedalen. År 2012 arrangerade kfs ett eget seminarium som blev väl mot taget av deltagarna. År 2013 arrangerar kfs ett seminarium måndag den 1 juli under temat Affärsmässig samhällsnytta. 16

17 KFS internationella arbete KFS är tillsammans med SKL, Pacta, Arbetsgivarverket och Fastigo medlemmar i den svenska sektionen av CEEP (European Centre of Employer and Enterprices providing Public services). CEEP organiserar europeiska arbetsgivare och företag som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och företräder medlemmar där över 30 procent av Europas anställda arbetar. eu-kommissionen har skyldighet att föra den sociala dialogen med tre parter, varav ceep är den ena. businesseurope som företräder de privata arbetsgivarna och etuc (European Trade Union Confederation) som företräder de fackliga organisationerna på europanivå, är de båda andra. Denna skyldighet för eu-kommissionen ger ceep bättre slagkraft än vanliga lobbyorganisationer. I den sociala dialogen ligger ceep:s fokus på en modernisering av hur samhällsnyttiga tjänster produceras och för ett Europa med fler och bättre arbetstillfällen. Genom medlemskapet i ceep ingår kfs i ett nätverk och har informationsutbyte med europeiska arbetsgivarorganisationer och företag vilka levererar samhälls - nyttiga tjänster. ceep är också en stark lobbyorganisation som eu-kommissionen har skyldighet att föra dialog med. kfs är representerat i ceep:s styrande församling (General Assembly), och kom - mittéerna Local Enterprises Committee, Committee for Services of General Interests and Statistics, Macro-economic Committee samt i styrelsen för ceep:s svenska sektion. 17

18 KFS Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, på medborgarnas uppdrag KFS medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster som är av allmänt intresse. De är väsentliga för samhällets infrastruktur, naturliga monopol eller anses viktiga att hålla brett tillgängliga för medborgarna. Dessa tjänster kan ofta inte produceras och prissättas på samma sätt som kommersiella tjänster. Därför åtföljs de av särskilda förpliktelser, såväl för offentliga myndigheter som för utförarna. 18

19 Rätten för offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå att själva avgöra karaktären på och omfattningen av samhällsnyttiga tjänster skyddas i Lissabonfördraget. Offentliga myndigheter kan själva tillhandahålla dem eller uppdra åt offentliga eller privata organ att tillhanda - hålla dem. Vissa tjänster är underställda det europeiska regelverket om den inre marknaden och konkurrensen. Samhällsnyttiga tjänster högre krav ställs på att bidra till en hållbar utveckling Många företag, såväl inom som utom den samhällsnyttiga sektorn, lägger ner stort arbete på att ta ett större och mer långsiktigt ansvar för hur deras affärer påverkar samhället och hur deras verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som miljömässigt. Det är ett ansvar för företagen som går utöver deras åtagande att generera avkastning till sina aktieägare. Det är rimligt att det ställs högre krav på företag som levererar samhällsnyttiga tjänster än på företag som agerar på den rent kommersiella mark - naden. De högre kraven gäller oavsett om ägaren är privat eller kommunal eller om ägandet är blandat. Affärsmässighet att säkra långsiktig företagsekonomisk stabilitet I den allmänna debatten har företag som gör vinst inom samhällsnyttiga branscher ifrågasatts. Debatten har framförallt hand - lat om vinstintressen hos bolag som bedriver vård, omsorg eller utbildning på uppdrag av kommuner och landsting. I betydligt mindre grad har det ifrågasatts att företag som på entreprenad exempelvis bygger vägar och fastigheter, sköter renhållning och hanterar avfall också gör vinst. kfs strategi är att arbeta med medlems - nyttan och fokusera på medlemsföretagens vardag, utan ideologiska värderingar. Det avgörande ur kfs perspektiv är att alla företag som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster, oavsett ägarform och typ av tjänster, drivs så att långsiktig ekonomisk stabilitet i företaget säkras. Detta är den grundläggande innebörden av affärs - mässighet i affärsmässig samhällsnytta. Affärsmässig samhällsnytta kittet som förenar KFS medlemmar Att leverera samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis är kittet som förenar kfs medlemmar. De olika ägandeformerna bland kfs medlemmar är av mindre betydelse. Alla företag som levererar samhällsnyttiga tjänster, oavsett ägarform och typ av tjänster, måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet i företaget säkras. Konkurrensneutrala avtal, anpassade för branschernas speciella krav och villkor ska kunna uppfyllas vilket skapar förutsättningar för god affärsmässighet. På denna grund verkar kfs medlemmar i sam - hällets tjänst, på medborgarnas uppdrag. Medlemsdialog Från senhösten 2012 till våren 2013 reser kfs ledning till ett antal olika orter för att möta och samtala med medlemmarna om kfs nuläge, inriktning och samlande begrepp affärsmässig samhällsnytta. Under dessa dialogmöten ges tillfällen för medlemmarna att lämna synpunkter och vara med och påverka kfs verksamhet samt ett tillfälle för kfs att stämma av sina erbjudanden och inriktning. Medlems - dialogen kommer att dokumenteras såväl i skrift som digitalt. 19

20 AVS KFS Företagsservice AB Box STOCKHOLM Porto betalt Port payé kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, Stockholm telefon: e-post: webb: Arbetsgivarorganisationen för samhällsnära företag

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB

Verksamhetsplan 2012. KFS och KFS Företagsservice AB Verksamhetsplan 2012 KFS och KFS Företagsservice AB INNEHÅLL Programförklaring 2 Ordförande har ordet 4 KFS är 5 KFS historik, omvärld och position 6 KFS 2012 och 2020 8 Framtidens KFS 10 Avtal 12 och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA

MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA MEDLEMSNYTTA SAMHÄLLSNYTTA KFS FÖRETAGSPRESENTATION OCH VERKSAMHETSPLAN 2011 INNEHÅLL 3 Förord av kfs vd och Ordförande... 4 kfs Uppdrag... 6 I samhällets tjänst... I 8 Samhällsnyttiga företag är framtidens

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer