Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15"

Transkript

1 Verksamhetsplan Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Verksamhetsplan 2(52)

3 Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde... 5 Organisation... 9 Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal Social- och omvårdnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift (52)

4 Verksamhetsplan Volymmått och nyckeltal Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Ambitionsförändringar Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Volymmått och nyckeltal Tekniska nämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal VA-enheten och Renhållningsenheten Taxor (52)

5 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Ansvarsområde Kommunledning Extern verksamhet Näringslivsfrågor Översiktlig planering Bostadsplanering Trafikplanering Räddningstjänst Krisberedskap Överförmyndarverksamhet Konsumentvägledning Folkhälsofrågor Integration Information och marknadsföring Kommunledningskontor Ekonomiadministration Kansliavdelning med servicefunktioner IT-Drift och samordning Personaladministration Kommunledning Kommunchefen är länken mellan den politiska styrningen (kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) och förvaltningsorganisationen. I kommunchefens arbetsuppgifter ingår även bland annat att ansvara för kontakter och samarbete med andra kommuner, näringslivet och myndigheter. Kommunchefens ledningsgrupp består av cheferna för de olika förvaltningarna och de kommunala bolagen. Näringslivsfrågor FöretagarCentrum i Tidaholm utgör en viktig del i kommunens arbete med näringslivsfrågor. Här samordnas alla frågor som är kopplade till företag och företagande. FöretagarCentrum är bas för en del av de projekt som Tidaholms kommun är involverad i, bland annat kompetensutveckling och handelsoch centrumutveckling. Varje år samordnas en tidaholmsmonter med lokala företag på Elmia Subcontructor. FöretagarCentrum arrangerar även frukost- och lunchmöten för de lokala företagen i samverkan med Företagarna Tidaholm. Centrum- och besöksnäringsutveckling Inom Centrum- och besöksnäringsutveckling finns en samverkan mellan Tidaholms handel och lokala fastighetsägare m.fl för att utveckla och stärka den lokala handeln och besöksnäringen. Till detta finns en centrum- och besöksnäringsutvecklare kopplad som har sitt kontor på FöretagarCentrum. 5(52)

6 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Näringslivsutveckling Tidaholms kommun har tillsatt en näringslivsutvecklare vars fokus är att på olika sätt sätta Tidaholms näringsliv på kartan. Näringslivsutvecklaren har ett nära sammarbete med kommunens kommunikatör, centrum- och besöksnäringsutvecklare, turistbyrån mfl. Översiktlig planering Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår. I översiktsplanen redovisas kommunens avsikter på lång sikt vad gäller användning av mark och vatten. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ska: medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror främja en från social synpunkt god livsmiljö I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och framtida strategiska inriktningar läggs fast. Bostadsplanering Det övergripande syftet är att åstadkomma en god bostadsförsörjning i kommunen. Trafikplanering Västra Götalandsregionen är sedan år 2012 ensam ägare av Västtrafik. Genom kollektivtrafikrådet samverkar de olika kommunerna i Västra Götaland. De kostnader för kollektivtrafik som Tidaholms kommun har avser tillköp av trafik och kostnadsfria resor inom kommunen på alla Västtrafiks linjer samt i Närtrafik för personer som fyllt 75 år. Räddningstjänst Den gemensamma räddningsnämnden för Falköping/Tidaholm har det kommunala ansvaret för Falköpings och Tidaholms kommuner. Räddningstjänst I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen för räddningstjänst bereda för människors liv och hälsa, egendom och miljö, med hänsyn till de lokala förehållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Förebyggande För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunen se till att åtgärder vidta för att förebygga bränder och skador till följd av bränder utan att andras ansvar inskränks. I ansvaret ligger att informera och utbilda allmänheten samt att verka för skydd mot andra olyckor och bränder. Säkerhetsservice för äldre Förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisningar om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön. Krisberedskap Upprätthålla kommunens krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering genom en gemensam säkerhetssamordnare med Falköpings kommun. Överförmyndarverksamhet Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan bevaka sina rättigheter råkar illa ut. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk 6(52)

7 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta hand om exempelvis sin ekonomi eller andra angelägenheter. Överförmyndarens uppgift är att medverka i att en god man, förvaltare eller förmyndare utses till den som är i behov av hjälp. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om en god man skall för utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna sköter sina uppdrag på ett bra sätt. I Tidaholm och sex andra skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan. De tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning Rådgivning till allmänheter rörande konsumenträtt vid köp av varor och tjänster samt reklamationer. Budget- och skuldrådgivning till personer som har svårt att klara sin ekonomi. Folkhälsofrågor Det lokala folkhälsoarbetet är en samverkan mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att främja en god och jämlik hälsa bland invånarna. Arbetet är långsiktigt och strategiskt. Folkhälsoarbetet har två inriktningar. Den hälsofrämjande inriktningen utgår från det friska och är riktad till hela befolkningen och alla de faktorer som påverkar dess hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt god och hållbar hälsa och att ge varje individ möjlighet att påverka sin egen situation. Den sjukdomsförebyggande inriktningen utgår från en grupp individer som befinner sig i riskzonen att utveckla en specifik sjukdom och att förhindra att den bryter ut. Denna inriktning, till skillnad från den hälsofrämjande, är individanpassad. För att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället har vi alla, från centrala myndigheter till den enskilde medborgaren, ett ansvar. Integration Integrationsarbetet är en viktig fråga i kommunen och med mångfald hos kommuninvånarna ska vi skapa en kommun där människor möts och där vi har en god samhällsutveckling. Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd och som tillhör etableringsreformen. Kommunens ansvar i mottagandet av nyanlända enligt överenskommelsen är: Bosättning Undervisning i SFI (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning Samhällsorientering Skola, förskola och barnomsorg Äldreomsorg Sociala insatser Praktisk hjälp Integrationssamordnarens uppdrag är i första hand att integrera nyanlända med permanent uppehållstillstånd in i samhället. Samordnaren ska även sätta upp strategier och riktlinjer för hur integrationen ska gå till i kommunen. Information och marknadsföring Kommunikatören samordnar och driver utvecklingen av Tidaholms kommuns arbete med kommunikation/information, både internt till kommunens personal och externt till medborgare och andra. I uppdraget ingår också presskontakter, profilfrågor, sponsring och marknadsföring. Kommunikatören arbetar som stöd/konsult till kommunledningen och förvaltningarna vid behov. Marknadsföring samordnas i första hand med näringsliv och handel, men kommunikatören hjälper även förvaltningarna i olika sammanhang där Rudbecksgymnasiet är en stor partner. Kommunikatören har samordningsansvar för information vid kris eller extraordinär händelse. Det blir allt viktigare för kommunen att ge en 7(52)

8 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen tidig och tydlig information vid olika händelser och på så sätt vinna förtroende för organisationens förmåga i olika sammanhang. Under information sorterar också webmaster som ansvarar för och utvecklar kommunens olika medier som samt intranätet. Olika sociala medier samordnas via kommunikatören som också förvaltar för kommunens officiella konton för t.ex. Facebook. Det nyaste sociala mediet som kommunen skaffat är en mobil app som ger möjlighet till information till och dialog med medborgarna. Kommunledningskontor Kommunkansli med servicefunktioner Kansliavdelningen ansvarar för ärendeberedning, sammanträdesrutiner, sekreterarskap samt administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet, personalutskottet, folkhälsoråd, valberedning och valnämnd. Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens posthantering, ärendehantering och registratur samt är systemägare av det kommungemensamma ärendehanteringssystemet. Kansliavdelningen ansvarar även för centralarkivet och därigenom för långtidsförvaringen av kommunens dokument och handlingar. Till kansliavdelningen hör Stadshusets reception och telefonväxel samt internservice. Kansliavdelningen arbetar för utveckling, införande och administration av olika former av medborgardialog. Kansliet arbetar också till stor del med att ge service åt allmänheten och även internt inom kommunen. Detta exempelvis gällande utlämnande av allmänna handlingar, rådgivning i nämndadministrativa och kommunalrättsliga frågor samt kring registrering och hantering av handlingar och ärenden. Ekonomiadministration Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration, såsom löpande redovisning, bokslut, leverantörsfakturahantering, kundfakturering och bevakning av kundfordringar, finansförvaltning och försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete. Samordning, upphandling, uppföljning och utveckling av kommunens inköpsoch upphandlingsverksamhet. Tillhandahåller befolkningsstatistik (SCB) för förvaltningarnas interna behov. IT Drift och samordning IT-avdelningen har det kommunövergripande ansvaret i IT-frågor. I uppdraget ingår installation och drift av kommunikationsnät, servrar, datorer och övrig IT-utrustning. ITplattformen omfattas av ett antal centrala IT-system som e-postprogram, katalogtjänst, telefoni samt IT-infrastrukturella system. Avdelningen ansvarar för daglig support och service till kommunens alla förvaltningar. Tekniskt stöd vid projekt för införandet av nya system och tjänster. Samordnar och leder det kommunövergripande IT-strategiska arbetet tillsammans med andra, tillhandahåller nya interna IT-tjänster som efterfrågas inom kommunen. Till hjälp i det strategiska arbetet finns numera ett IT-råd. Under senare år har arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT blivit allt större. Kommunen utvecklar e-tjänster, e- förvaltning och e-service enligt det e-program som kommunfullmäktige beslutat om. Fokus läggs på medborgarnytta parallellt med intern effektivisering. Personaladministration Personalavdelningen arbetar tillsammans med förvaltningarna för att göra Tidaholms kommun till en attraktiv arbetsgivare. För att nå detta mål har avdelningen som uppdrag att leda, samordna och följa 8(52)

9 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen upp kommunens utveckling inom personalområdet. Tidaholms kommun arbetar för en väl fungerande samverkan med fackliga organisationer och medarbetare, där möjligheten till att vara delaktig och påverka är stor. Alla medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till verksamheternas måluppfyllelse. Personalavdelningens uppdrag är att stödja kommunens chefer genom att arbeta konsultativt, serviceinriktat och styrande samt leverera rätt lön i rätt tid. Organisation Kommunstyrelse Kommunchef Kommunledningskontor Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning IT-avdelning Näringslivsenhet 9(52)

10 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Målstyrning 1. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 1.1 Andelen medborgare som är nöjda med förtroendet för kommunen ska öka (i medborgarundersökningen) NMI total, Nöjd medborgar index 1) 1.2 Andelen medborgare som är nöjda med hur de kan påverka kommunen ska öka (i medborgarundersökningen) Andelen medborgare som upplever att de är trygga ska öka (i medborgarunderökningen) Attraktiv kommun NII total, Nöjd inflytande index 1) NII Region index underfaktor Trygghet 1) Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 2.1 Folkmängden ska öka (31/ ) Befolkningssta tistik SCB 2.2 Andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva i ska öka (i medborgarundersökningen) 3. Boende NRI, Nöjd Region index SCB 1) Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 3.1 Småhustomter ska alltid finnas byggklara Bostadsstrateg ska finnas på flera områden i kommunen iskt program 3.2 Antalet nybyggda lägenheter i kommunen ska öka Bostadsstrateg iskt program Andelen medborgare som är nöjda med bostäder ska öka (i medborgarundersökningen) NRI, Nöjd Region index underfaktor bostäder SCB 1) 10(52)

11 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen 4. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 4.1 Antal gästnätter i kommunen skall öka Beläggningsstatistik Förvärvsfrekvensen i kommunen ska öka Antal förvärvsarbetande dagbefolkning år, SCB Tidaholm ska stiga på Svenskt näringslivs kommunranking 4.4 Antalet företag och hushåll som har 16 % 30 % 60 % Statistik PTS tillgång till bredband ska öka (100 Mbit/s) 4.5 Nettoökningen av nybildade företag ska vara minst 27 stycken per år Statistik UC 1 SCB:s Nöjd kund index är indelat i tre områden NRI (Nöjd region index), NMI (Nöjd medborgarindex) och NII (Nöjd inflytande index). Delen NRI innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. NMI innehåller frågor om kommunens olika verksamheter. NII innehåller frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Faktorerna redovisas i betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänd. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. I framtagande av effektmål har jämförelser gjorts med index för kommuner av liknande storlek som Tidaholm (10 ooo inv). 11(52)

12 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Politik I samband med ny mandatperiod finns tillfälliga medel för exempelvis utbildning av främst de nyvalda i politiken. Tillfälliga medel har även medtagit för revisorernas budget. Eftersom revisorernas granskningsår inte sammanfaller med budgetåret erfordras medel för sk parallellgång för nyvalda och avgående revisorer fram till halvårsskiftet. Kommunövergripande frågor Pensioner Kostnaden för värdesäkring av inlöst pensionsskuld variera med utvecklingen av prisbaslopp och ränta. Med nuvarande inflationsutveckling är kostnader mycket låg. I antaganden som KPA bygger sin prognos för de kommande åren på, antas att inflationen återgår till mer normal nivå, ca 2%. Den inlösta pensionsskulden omfattade personer födda Det innebär att årgång födda 1951 kommer att uppnå 65 års ålder någon gång under 2016 och därmed ökar pensionsutbetalningarna återigen. Oförsedda medel År 2014 ökades kommunstyrelsens oförutsedda medel med ca 900 tkr. År 2015 återgår anslaget storlek till tkr Externa verksamheter Kollektivtrafik Kommunen gör tillköp av kollektivtrafik på sträckan Tidaholm-Hjo, linje 405. En kostnadsanpassning har skett som en följd av Västtrafiks prissättning för linjen. Räddningstjänst En kostnadsanpassning har gjorts med anledning av följsamhet till prisutvecklingen för verksamheten. Merparten av kostnaderna utgörs av personalkostnader som följer löneutvecklingen inom området. Denna har varit högre än de 2 % som kompenserats i ram. Skaraborgs kommunalförbund Nuvarande avgiften till kommunalförbundet är 31:25 kr/invånare. Avgiften har delats mellan kommunstyrelsen och social- och omvårdnadsnämnden. Kommunstyrelsen kommer i fortsättningen att ta hela avgiften. Reglering sker med motsvarande anslag mellan parterna. Kommunalförbundet har beslutat om höjning av avgiften med åtta kr/inv från år Fortsatta diskussioner pågår om hur internationella/eu-frågor skall bevakas efter att West Sweden upphört. Överförmyndare Fullmäktige har beslutat att kommunens överförmyndare skall uppbära arvode. Uppdraget har tidigare ingått i kanslichefens tjänst. Översiktsplan Framtagande av ny översiktsplan skall ske under Uppdraget kommer att göras på konsultbasis. Kommunal medfinansiering E20 Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av utbyggnaden av väg E20. Medfinansieringen innebär ett bidrag på 6 milj kr periodiserat på 15 år, år Indexering tillkommer. Arbetsgivaravgifter Enligt regeringens budgetproposition finns förslag om att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften för unga under 26 år skall upphöra från halvårsskiftet Även avgiften för arbetskraft 65 år och äldre kommer att höjas. Förslag finns om att kommuner och landsting delvis kommer att kompenseras för effekterna av höjningen. AFA återbetalning av premier för år 2004 Redan inför budget 2014 fanns frågan om ytterligare återbetalning av inbetalda premier till AFA med. Då budgeterade kommunen för en sådan återbetalning. Något beslut om återbetalning har ännu inte fattats av AFA s styrelse. Eftersom så inte har skett blir konsekvensen nu att budgetbeloppet lyfts ur budgeten. Tas ett beslut om återbetalning under 2015 kommer medlen att innebära en likviditetsförstärkning utanför budget. Intern verksamhet -Kommunledningskontor Digital nämndadministration och ärendehantering Utöka ärendehanteringssystemet med en app Meeting Docs för att underlätta och effektivisera hanteringen av digitala utskick till de förtroendevalda. En strategi kommer att upprättas för hur 12(52)

13 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen samtliga ledamöter i Tidaholms kommuns nämnder, styrelse samt fullmäktige ska kunna ta emot handlingar digitalt. Volymförändringar Kommunövergripande frågor Buffert barnomsorg Avgår 2014 års buffert för drift av två nya förskoleavdelningar. Anslag har överförts till barn- och utbildningsnämnden. Ambitionsförändringar Extern verksamhet Företagarcentrum Tillsammans med gymnasieskolans Ung företagare kommer ett koncept med sommarlovsentreprenörer att erbjudas för att stimulera intresset för eget företagande hos unga. Intern verksamhet -Kommunledningskontor Kommunledning I verksamhetsöversynen föreslogs att kommunledningens kapacitet att styra och följa upp såväl verksamhet som ekonomi borde förstärkas genom att inrätta en controllerfunktion direkt underställd kommunchefen. Funktionen behövs som en drivande kraft i det förändringsarbete kommunen tagit steget in i när det gäller målstyrning, nya resursfördelningsmodeller, verksamhetsutveckling samt analys och systematisk uppföljning av kommunens verksamheter. Kansliavdelning Kommunen har idag ett avtal med Falköpings kommun om köp av juristtjänster i mindre omfattning. För att täcka upp behov av mer speciell karaktär får kompetens sökas utifrån frågornas art och omfattning. Kansliets vakanta tjänst som förvaltningsassisten kommer inte att återbesättas. Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Politik Fullmäktige har tagit beslut om nytt reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Förändringar i reglementet innebär att dagarvode för sammanträden med kommunfullmäktige kommer att ersättas beroende på mötets längd med helt eller halvt arvode. I tidigare reglemente fanns enbart helt dagarvode. Extern verksamhet Kommunalt partistöd - Fullmäktige har även beslutat om nytt reglemente för partistöd. Förändringen innebär att mandatstödet minskas från 20 % av prisbasbeloppet till 15 %. Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknadsenheten överflyttades vid halvårsskiftet 2014 till omvårdnadsförvaltningen. Investeringar Arkivet - Påbörja arbetet med processorienterad arkivredovisning och dokumenthanteringsplan. Under 2015 ingå i ett samarbetsprojekt med andra kommuner för att skapa förutsättningar för ett gemensamt E-arkiv. Samarbetsprojektet kan innebära medfinansiering av en eller två gemensamma tjänster lokaliserade i Skövde kommun. E-förvaltning - En viktig faktor för att skapa en effektiv organisation är att systematiskt och målmedvetet arbeta med e-förvaltning. E-förvaltning är verksamhetsutveckling i kommunen som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser 13(52)

14 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Trådlösa nät - Genomföra en förstärkt grundinstallation för trådlösa nät på kommunala verksamheter och egna byggnader där behov finns. Byte av (eller utbyggnad) av befintligt system inkl. controller och accesspunkter. Utbyggnaden bygger på en bedömd grundnivå perbyggnad. För stadshus, förskolor och skolor access på de flesta ställen i byggnaden. Utbyggnaden ger tillgång till kommunalt trådlöst nät för egen verksamhet och inte för total publik access. För äldreboenden, gruppboenden, kulturlokaler och andra mindre enheter en accesspunkt per avdelning oftast i respektive entré eller dagrum. Trådlöst nät på torget? Publik tillgång (elever/mobiler) i skolan? Datacenterlicenser - Nyinvestering av kommunens gemensamma licenser för servrar i datacenter. Uppgradering till senaste version (senaste uppdateringen gjordes 2010). Integrationsmotor - Förstudie och inköp av en integrationsmotor för hela kommunen. En integrationsmotor är en förutsättning för att få e-förvaltning inom kommunala förvaltningar. Ser till att flödet från medborgare, fråga/ärende och behandling blir helt elektroniskt. Ombyggnad reception/entré - Verka för ökad fysisk tillgänglighet genom att planera om och renovera stadshusets reception. (investering 1000 tkr) Ekonomi Drift Kommunstyrelsens verksamheter Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Omvärld Priser Löneutveckling föregående år Utbildningsinsatser, ny mandatperiod Pensionskostnader Oförutsedda medel Kollektivtrafik linje 405, kostnadsanpassning 161 Räddningstjänsten, kostnadsanpassning 410 Skaraborgs kommunalförbund, avgiftshöjning 87 Skaraborgs kommunalförbund, avgift FOU (från Son) 79 Arvode överförmyndare 139 Framtagande av ny översiktsplan Ny App ersätter Politikerportalen (Evolusion) Kommunal medfinansiering E Höjning av arbetsgivaravgifter för yngre och äldre AFA återbetalning av premier Volymförändring Avgår buffert för drift 2 förskolavdelningar start Ambitionsförändringar Sommarlovsentreprenörer 30 Ny tjänst verksamhetsutvecklare/controller (52)

15 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Resursförändringar (tkr): Avgår 0,5 förvaltningsassisten, kansliavdelningen -206 Utökning konsulter, kansliavdelningen 110 Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Nya regler för sammanträdesersättning, fullmäktige -262 Nya regler kommunalt partistöd -104 Arbetsmarknadsenheten, organisationsförändring Kommunbidrag Gemensam lönepott Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Omvärld Löneavtal föregående år, tre månader Fördelning av utfall föregående års löneavtal Avgår överskott Löneavtal innevarande år, nio månader Kommunbidrag Buffert Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Buffert Antagande om uttag Buffert (52)

16 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Politik Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunövergripande - Pensioner Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunövergripande Oförutsedda medel Kostnader Intäkter 75 0 Nettokostnad Extern verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnad Intern verksamhet - Kommunledningskontor Kostnader Intäkter Nettokostnad Övrigt - PO-diff, AFA Kostnader Intäkter Nettokostnad Totalt Kommunstyrelsen Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag Tilläggsanslag löner 9 månader 622 Avvikelse Kommungemensam lönepott Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Lönepott Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag Buffert Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Buffert Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag (52)

17 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning Nämndens verksamhet är till stor del reglerad i skollagen (2010:800). I Tidaholm ansvarar barn- och utbildningsnämnden för följande verksamheter: Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Kulturskola Ansvarsområde Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Alla barn har rätt till barnomsorg i kommunal förskola när de fyllt 1 år. Förutom förskola finns pedagogisk omsorg. Förskola finns förutom i Tidaholms stad även i Madängsholm, Valstad, Ekedalen och Fröjered. För barn i förskoleklass och grundskola erbjuds barnomsorg på fritidshem i anslutning till kommunens grundskolor. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola I Tidaholms stad finns två f-9 skolor, Forsenskolan och Hökensåsskolan. På landsorten finns ytterligare 3 skolor med elever i åk f-6, Ekedalens skola, Valstad skola och Fröjered skola. Grundsärskolan är en del av Forsenskolan och där erbjuds grundsärskola och träningsskola. Gymnasieskola och gymnasiesärskola Rudbecksgymnasiet erbjuder elva nationella gymnasieprogram. Vid fyra program erbjuds skola och ungdomsboende för elever med högfungerande autism. På Rudbecksgymnasiet finns gymnasiesärskola med programmet för hantverk och produktion. Vuxenutbildning KompetensCentrum ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare, samt uppdragsutbildningar och distansutbildningar. Kulturskola Kulturskolans övergripande mål är att bedriva ett konstnärligt arbete bland barn och ungdomar i Tidaholm, som skall leda till ett aktivt kulturintresse och skapa ett kulturcentrum i samverkan med övriga kulturintressen i kommunen. Kulturskolan verkar inom musik, drama och dans. Centrala Resursteamet Centrala resursteamet (CRT) ansvarar för specialpedagoger, talpedagoger, lärare i svenska som andraspråk och modersmål, stödteam, skolhälsovård samt kurators- och psykologverksamhet. Centrala resursteamet samlar elevhälsans olika yrkeskategorier som skall erbjuda den generella elevvården riktad till kommunens samtliga elever, och som även har ett speciellt ansvar för eleverna i behov av särskilt stöd. 17(52)

18 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Organisation Utbildningschef Utbildningskontor Centrala ResursTeamet Forsen skolområde Forsenskolan Grundsärskolan Hökensås skolområde Hökenåsskolan Treklövern skolområde Ekedalens skola Valstad skola Fröjered skola Rudbeck skolområde Rudbecksgymnasiet Gymnasiesärskolan KompetensCentrum Kulturskolan Målstyrning 1. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Effektmål Nuläge Ökad andel personal, barn och elever som känner sig trygga i vår verksamhet Mäts tidigast Ökad känsla av delaktighet och möjlighet att påverka vardagen i skola och barnomsorg. Mäts tidigast Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet Effektmål Nuläge Större andel av kommunens barn och ungdomar är kulturellt aktiva på fritiden. Ett mått kan vara antal elever på Kulturskolan. 410 elever 3. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Effektmål Nuläge Närhet till skola, förskola 4. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet Effektmål Nuläge Ökat deltagande i Ung företagsamhet 18,4 % 20 % 22 % 23 % 25 % 4.2 Ökat deltagande i Företagande för en dag 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4.3 Ökat deltagande i Sommarlovsentreprenörer 0 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4.4 Högre andel elever som tar gymnasieexamen inom planerad tid. 18(52)

19 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Grundskola Ökad undervisningstid i matematik åk 4-6. En förändring av generellt statsbidrag som inleds år 2016 och utökas år Motsvarande ökning av generellt statsbidrag genomfördes år 2013 och 2014, då riktat till åk 1-3 för ökad undervisningstid i matematik. Nytt skolskjutsavtal kommer att upphandlas och skall börja gälla från ht Lärarlegitimation, kravet på legitimerade lärare i skolan kommer att skärpas Volymförändringar Antal barn i ålder 1-5 år har ökat de senaste åren. Från 599 barn år 2010 till 693 barn år 2015 (enl. befolkningsprognos 2014). Ökningen har påverkat behovet av förskolelokaler och kommer också att påverka lokalbehovet i förskoleklass och grundskola. Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kommande lokalbehov i nämndens alla verksamheter. Förskola Förskoleorganisationen har byggts ut med hyrda lokaler under åren , en total utökning med sju avdelningar. Under år 2015 påbörjas nybyggnation av förskolor, två hyrda förskoleavdelningar kommer ersättas av egna lokaler på förskolan Björnen. En ny förskola på Hellidsområdet kommer att ersätta fem avdelningar. Antal barn i förskoleålder ökar. En stor efterfrågan på förskoleplatser äventyrar förskolans planering år Tidigare beslutade anpassningar tas tillbaka. Dessutom har förskolan behov av ytterligare resurser motsvarande en avdelning. Förstärkning av stöd till barn i behov av särskilt stöd. Fritidhem Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Förstärkning av stöd till elever i behov av särskilt stöd. Förskoleklass Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Grundskola Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Från ht 2014 har antal placeringar på skolveckohem ökat från två till tre placeringar. Förstärkning av stöd till elever i behov av särskilt stöd. Fler nyanlända elever i grundskolan. Ökningen skapar behov av ytterligare en förberedelseklass i grundskolan. Ökningen är delfinansierad med statsbidrag för asylsökande elever. Hur omfattande finansieringen med statsbidrag blir beror på hur länge eleverna är asylsökande. KompetensCentrum Fler nyanlända invånare i kommunen ökar efterfrågan på vuxenutbildning, framförallt SFI. 19(52)

20 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Ambitionsförändringar Förskola Barnomsorg på obekväm arbetstid. Behovsutredning skall genomföras. Att i förskolan inte använda begreppet volymtimmar. I stället skall planeringen utgå från antal barn per avdelning, samt utgå från barngruppernas struktur och sammansättning. Grundskola Förstärkt administration vid grundskolorna på landsbygden. Driftkostnadseffekter av investeringar Förskola Kostnader för hyrda paviljonger kommer att minska med start år 2015 då nya lokaler tas i bruk på förskolan Björnen. Inledningsvis kommer två hyrda avdelningar på förskolan Forsen att beröras, resterande paviljonger i Tidaholms stad kommer att avyttras då planerad nybyggnation av förskola på hellidsområdet står klar. Samordningsvinster uppnås genom större förskolors möjlighet till samarbete mellan avdelningarna. Förskolan Björnen, tillbyggnad 2 avd och tillagningskök Lokaler tkr Kök - 50 tkr Samordningsvinster tkr S:a tkr Förskola Hellidsområdet, nybyggnation 5 avd Lokaler tkr Kök tkr Samordningsvinster tkr S:a tkr Kulturskola Kulturskolan smedjan kommer inte att hyra externa lokaler då all verksamhet får plats i nyrenoverade lokaler på Smedjegatan. Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Nämnd Från mandatperioden består nämnden av nio ledamöter och sju ersättare mot tidigare elva ledamöter och elva ersättare. Förändringen innebär att kostnaden för arvoden mm minskar Gymnasieskola Hantverksprogrammet läggs ned på grund av att få elever valt HV i gymnasievalen år Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolans organisation anpassas till lägre elevantal. Elevhemmet stängs. 20(52)

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.40 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer