Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15"

Transkript

1 Verksamhetsplan Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige

2 Verksamhetsplan 2(52)

3 Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde... 5 Organisation... 9 Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal Social- och omvårdnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Ambitionsförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift (52)

4 Verksamhetsplan Volymmått och nyckeltal Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Ambitionsförändringar Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Volymförändringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Volymmått och nyckeltal Tekniska nämnden Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområde Organisation Målstyrning Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Driftkostnadseffekter av investeringar Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Ekonomi Drift Volymmått och nyckeltal VA-enheten och Renhållningsenheten Taxor (52)

5 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Ansvarsområde Kommunledning Extern verksamhet Näringslivsfrågor Översiktlig planering Bostadsplanering Trafikplanering Räddningstjänst Krisberedskap Överförmyndarverksamhet Konsumentvägledning Folkhälsofrågor Integration Information och marknadsföring Kommunledningskontor Ekonomiadministration Kansliavdelning med servicefunktioner IT-Drift och samordning Personaladministration Kommunledning Kommunchefen är länken mellan den politiska styrningen (kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) och förvaltningsorganisationen. I kommunchefens arbetsuppgifter ingår även bland annat att ansvara för kontakter och samarbete med andra kommuner, näringslivet och myndigheter. Kommunchefens ledningsgrupp består av cheferna för de olika förvaltningarna och de kommunala bolagen. Näringslivsfrågor FöretagarCentrum i Tidaholm utgör en viktig del i kommunens arbete med näringslivsfrågor. Här samordnas alla frågor som är kopplade till företag och företagande. FöretagarCentrum är bas för en del av de projekt som Tidaholms kommun är involverad i, bland annat kompetensutveckling och handelsoch centrumutveckling. Varje år samordnas en tidaholmsmonter med lokala företag på Elmia Subcontructor. FöretagarCentrum arrangerar även frukost- och lunchmöten för de lokala företagen i samverkan med Företagarna Tidaholm. Centrum- och besöksnäringsutveckling Inom Centrum- och besöksnäringsutveckling finns en samverkan mellan Tidaholms handel och lokala fastighetsägare m.fl för att utveckla och stärka den lokala handeln och besöksnäringen. Till detta finns en centrum- och besöksnäringsutvecklare kopplad som har sitt kontor på FöretagarCentrum. 5(52)

6 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Näringslivsutveckling Tidaholms kommun har tillsatt en näringslivsutvecklare vars fokus är att på olika sätt sätta Tidaholms näringsliv på kartan. Näringslivsutvecklaren har ett nära sammarbete med kommunens kommunikatör, centrum- och besöksnäringsutvecklare, turistbyrån mfl. Översiktlig planering Översiktlig planering handlar om planering på en övergripande nivå där strategier, mål och riktlinjer för större områden framgår. I översiktsplanen redovisas kommunens avsikter på lång sikt vad gäller användning av mark och vatten. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur man ska: medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror främja en från social synpunkt god livsmiljö I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur olika intressen ska vägas mot varandra och framtida strategiska inriktningar läggs fast. Bostadsplanering Det övergripande syftet är att åstadkomma en god bostadsförsörjning i kommunen. Trafikplanering Västra Götalandsregionen är sedan år 2012 ensam ägare av Västtrafik. Genom kollektivtrafikrådet samverkar de olika kommunerna i Västra Götaland. De kostnader för kollektivtrafik som Tidaholms kommun har avser tillköp av trafik och kostnadsfria resor inom kommunen på alla Västtrafiks linjer samt i Närtrafik för personer som fyllt 75 år. Räddningstjänst Den gemensamma räddningsnämnden för Falköping/Tidaholm har det kommunala ansvaret för Falköpings och Tidaholms kommuner. Räddningstjänst I enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och de övergripande nationella målen för räddningstjänst bereda för människors liv och hälsa, egendom och miljö, med hänsyn till de lokala förehållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Förebyggande För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö skall kommunen se till att åtgärder vidta för att förebygga bränder och skador till följd av bränder utan att andras ansvar inskränks. I ansvaret ligger att informera och utbilda allmänheten samt att verka för skydd mot andra olyckor och bränder. Säkerhetsservice för äldre Förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet. Lämna råd och anvisningar om hur risker kan begränsas och undvikas i hemmiljön. Krisberedskap Upprätthålla kommunens krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhantering genom en gemensam säkerhetssamordnare med Falköpings kommun. Överförmyndarverksamhet Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan bevaka sina rättigheter råkar illa ut. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk 6(52)

7 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta hand om exempelvis sin ekonomi eller andra angelägenheter. Överförmyndarens uppgift är att medverka i att en god man, förvaltare eller förmyndare utses till den som är i behov av hjälp. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om en god man skall för utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna sköter sina uppdrag på ett bra sätt. I Tidaholm och sex andra skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan. De tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning Rådgivning till allmänheter rörande konsumenträtt vid köp av varor och tjänster samt reklamationer. Budget- och skuldrådgivning till personer som har svårt att klara sin ekonomi. Folkhälsofrågor Det lokala folkhälsoarbetet är en samverkan mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att främja en god och jämlik hälsa bland invånarna. Arbetet är långsiktigt och strategiskt. Folkhälsoarbetet har två inriktningar. Den hälsofrämjande inriktningen utgår från det friska och är riktad till hela befolkningen och alla de faktorer som påverkar dess hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt god och hållbar hälsa och att ge varje individ möjlighet att påverka sin egen situation. Den sjukdomsförebyggande inriktningen utgår från en grupp individer som befinner sig i riskzonen att utveckla en specifik sjukdom och att förhindra att den bryter ut. Denna inriktning, till skillnad från den hälsofrämjande, är individanpassad. För att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället har vi alla, från centrala myndigheter till den enskilde medborgaren, ett ansvar. Integration Integrationsarbetet är en viktig fråga i kommunen och med mångfald hos kommuninvånarna ska vi skapa en kommun där människor möts och där vi har en god samhällsutveckling. Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd och som tillhör etableringsreformen. Kommunens ansvar i mottagandet av nyanlända enligt överenskommelsen är: Bosättning Undervisning i SFI (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning Samhällsorientering Skola, förskola och barnomsorg Äldreomsorg Sociala insatser Praktisk hjälp Integrationssamordnarens uppdrag är i första hand att integrera nyanlända med permanent uppehållstillstånd in i samhället. Samordnaren ska även sätta upp strategier och riktlinjer för hur integrationen ska gå till i kommunen. Information och marknadsföring Kommunikatören samordnar och driver utvecklingen av Tidaholms kommuns arbete med kommunikation/information, både internt till kommunens personal och externt till medborgare och andra. I uppdraget ingår också presskontakter, profilfrågor, sponsring och marknadsföring. Kommunikatören arbetar som stöd/konsult till kommunledningen och förvaltningarna vid behov. Marknadsföring samordnas i första hand med näringsliv och handel, men kommunikatören hjälper även förvaltningarna i olika sammanhang där Rudbecksgymnasiet är en stor partner. Kommunikatören har samordningsansvar för information vid kris eller extraordinär händelse. Det blir allt viktigare för kommunen att ge en 7(52)

8 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen tidig och tydlig information vid olika händelser och på så sätt vinna förtroende för organisationens förmåga i olika sammanhang. Under information sorterar också webmaster som ansvarar för och utvecklar kommunens olika medier som samt intranätet. Olika sociala medier samordnas via kommunikatören som också förvaltar för kommunens officiella konton för t.ex. Facebook. Det nyaste sociala mediet som kommunen skaffat är en mobil app som ger möjlighet till information till och dialog med medborgarna. Kommunledningskontor Kommunkansli med servicefunktioner Kansliavdelningen ansvarar för ärendeberedning, sammanträdesrutiner, sekreterarskap samt administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet, personalutskottet, folkhälsoråd, valberedning och valnämnd. Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens posthantering, ärendehantering och registratur samt är systemägare av det kommungemensamma ärendehanteringssystemet. Kansliavdelningen ansvarar även för centralarkivet och därigenom för långtidsförvaringen av kommunens dokument och handlingar. Till kansliavdelningen hör Stadshusets reception och telefonväxel samt internservice. Kansliavdelningen arbetar för utveckling, införande och administration av olika former av medborgardialog. Kansliet arbetar också till stor del med att ge service åt allmänheten och även internt inom kommunen. Detta exempelvis gällande utlämnande av allmänna handlingar, rådgivning i nämndadministrativa och kommunalrättsliga frågor samt kring registrering och hantering av handlingar och ärenden. Ekonomiadministration Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiadministration, såsom löpande redovisning, bokslut, leverantörsfakturahantering, kundfakturering och bevakning av kundfordringar, finansförvaltning och försäkringsfrågor. Ekonomiavdelningen samordnar kommunens budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete. Samordning, upphandling, uppföljning och utveckling av kommunens inköpsoch upphandlingsverksamhet. Tillhandahåller befolkningsstatistik (SCB) för förvaltningarnas interna behov. IT Drift och samordning IT-avdelningen har det kommunövergripande ansvaret i IT-frågor. I uppdraget ingår installation och drift av kommunikationsnät, servrar, datorer och övrig IT-utrustning. ITplattformen omfattas av ett antal centrala IT-system som e-postprogram, katalogtjänst, telefoni samt IT-infrastrukturella system. Avdelningen ansvarar för daglig support och service till kommunens alla förvaltningar. Tekniskt stöd vid projekt för införandet av nya system och tjänster. Samordnar och leder det kommunövergripande IT-strategiska arbetet tillsammans med andra, tillhandahåller nya interna IT-tjänster som efterfrågas inom kommunen. Till hjälp i det strategiska arbetet finns numera ett IT-råd. Under senare år har arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT blivit allt större. Kommunen utvecklar e-tjänster, e- förvaltning och e-service enligt det e-program som kommunfullmäktige beslutat om. Fokus läggs på medborgarnytta parallellt med intern effektivisering. Personaladministration Personalavdelningen arbetar tillsammans med förvaltningarna för att göra Tidaholms kommun till en attraktiv arbetsgivare. För att nå detta mål har avdelningen som uppdrag att leda, samordna och följa 8(52)

9 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen upp kommunens utveckling inom personalområdet. Tidaholms kommun arbetar för en väl fungerande samverkan med fackliga organisationer och medarbetare, där möjligheten till att vara delaktig och påverka är stor. Alla medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till verksamheternas måluppfyllelse. Personalavdelningens uppdrag är att stödja kommunens chefer genom att arbeta konsultativt, serviceinriktat och styrande samt leverera rätt lön i rätt tid. Organisation Kommunstyrelse Kommunchef Kommunledningskontor Kansliavdelning Ekonomiavdelning Personalavdelning IT-avdelning Näringslivsenhet 9(52)

10 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Målstyrning 1. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 1.1 Andelen medborgare som är nöjda med förtroendet för kommunen ska öka (i medborgarundersökningen) NMI total, Nöjd medborgar index 1) 1.2 Andelen medborgare som är nöjda med hur de kan påverka kommunen ska öka (i medborgarundersökningen) Andelen medborgare som upplever att de är trygga ska öka (i medborgarunderökningen) Attraktiv kommun NII total, Nöjd inflytande index 1) NII Region index underfaktor Trygghet 1) Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 2.1 Folkmängden ska öka (31/ ) Befolkningssta tistik SCB 2.2 Andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva i ska öka (i medborgarundersökningen) 3. Boende NRI, Nöjd Region index SCB 1) Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 3.1 Småhustomter ska alltid finnas byggklara Bostadsstrateg ska finnas på flera områden i kommunen iskt program 3.2 Antalet nybyggda lägenheter i kommunen ska öka Bostadsstrateg iskt program Andelen medborgare som är nöjda med bostäder ska öka (i medborgarundersökningen) NRI, Nöjd Region index underfaktor bostäder SCB 1) 10(52)

11 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen 4. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet. Effektmål Nuläge Källa/metod /indikator 4.1 Antal gästnätter i kommunen skall öka Beläggningsstatistik Förvärvsfrekvensen i kommunen ska öka Antal förvärvsarbetande dagbefolkning år, SCB Tidaholm ska stiga på Svenskt näringslivs kommunranking 4.4 Antalet företag och hushåll som har 16 % 30 % 60 % Statistik PTS tillgång till bredband ska öka (100 Mbit/s) 4.5 Nettoökningen av nybildade företag ska vara minst 27 stycken per år Statistik UC 1 SCB:s Nöjd kund index är indelat i tre områden NRI (Nöjd region index), NMI (Nöjd medborgarindex) och NII (Nöjd inflytande index). Delen NRI innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. NMI innehåller frågor om kommunens olika verksamheter. NII innehåller frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Faktorerna redovisas i betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänd. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. I framtagande av effektmål har jämförelser gjorts med index för kommuner av liknande storlek som Tidaholm (10 ooo inv). 11(52)

12 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Politik I samband med ny mandatperiod finns tillfälliga medel för exempelvis utbildning av främst de nyvalda i politiken. Tillfälliga medel har även medtagit för revisorernas budget. Eftersom revisorernas granskningsår inte sammanfaller med budgetåret erfordras medel för sk parallellgång för nyvalda och avgående revisorer fram till halvårsskiftet. Kommunövergripande frågor Pensioner Kostnaden för värdesäkring av inlöst pensionsskuld variera med utvecklingen av prisbaslopp och ränta. Med nuvarande inflationsutveckling är kostnader mycket låg. I antaganden som KPA bygger sin prognos för de kommande åren på, antas att inflationen återgår till mer normal nivå, ca 2%. Den inlösta pensionsskulden omfattade personer födda Det innebär att årgång födda 1951 kommer att uppnå 65 års ålder någon gång under 2016 och därmed ökar pensionsutbetalningarna återigen. Oförsedda medel År 2014 ökades kommunstyrelsens oförutsedda medel med ca 900 tkr. År 2015 återgår anslaget storlek till tkr Externa verksamheter Kollektivtrafik Kommunen gör tillköp av kollektivtrafik på sträckan Tidaholm-Hjo, linje 405. En kostnadsanpassning har skett som en följd av Västtrafiks prissättning för linjen. Räddningstjänst En kostnadsanpassning har gjorts med anledning av följsamhet till prisutvecklingen för verksamheten. Merparten av kostnaderna utgörs av personalkostnader som följer löneutvecklingen inom området. Denna har varit högre än de 2 % som kompenserats i ram. Skaraborgs kommunalförbund Nuvarande avgiften till kommunalförbundet är 31:25 kr/invånare. Avgiften har delats mellan kommunstyrelsen och social- och omvårdnadsnämnden. Kommunstyrelsen kommer i fortsättningen att ta hela avgiften. Reglering sker med motsvarande anslag mellan parterna. Kommunalförbundet har beslutat om höjning av avgiften med åtta kr/inv från år Fortsatta diskussioner pågår om hur internationella/eu-frågor skall bevakas efter att West Sweden upphört. Överförmyndare Fullmäktige har beslutat att kommunens överförmyndare skall uppbära arvode. Uppdraget har tidigare ingått i kanslichefens tjänst. Översiktsplan Framtagande av ny översiktsplan skall ske under Uppdraget kommer att göras på konsultbasis. Kommunal medfinansiering E20 Kommunen har tecknat avtal om medfinansiering av utbyggnaden av väg E20. Medfinansieringen innebär ett bidrag på 6 milj kr periodiserat på 15 år, år Indexering tillkommer. Arbetsgivaravgifter Enligt regeringens budgetproposition finns förslag om att ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften för unga under 26 år skall upphöra från halvårsskiftet Även avgiften för arbetskraft 65 år och äldre kommer att höjas. Förslag finns om att kommuner och landsting delvis kommer att kompenseras för effekterna av höjningen. AFA återbetalning av premier för år 2004 Redan inför budget 2014 fanns frågan om ytterligare återbetalning av inbetalda premier till AFA med. Då budgeterade kommunen för en sådan återbetalning. Något beslut om återbetalning har ännu inte fattats av AFA s styrelse. Eftersom så inte har skett blir konsekvensen nu att budgetbeloppet lyfts ur budgeten. Tas ett beslut om återbetalning under 2015 kommer medlen att innebära en likviditetsförstärkning utanför budget. Intern verksamhet -Kommunledningskontor Digital nämndadministration och ärendehantering Utöka ärendehanteringssystemet med en app Meeting Docs för att underlätta och effektivisera hanteringen av digitala utskick till de förtroendevalda. En strategi kommer att upprättas för hur 12(52)

13 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen samtliga ledamöter i Tidaholms kommuns nämnder, styrelse samt fullmäktige ska kunna ta emot handlingar digitalt. Volymförändringar Kommunövergripande frågor Buffert barnomsorg Avgår 2014 års buffert för drift av två nya förskoleavdelningar. Anslag har överförts till barn- och utbildningsnämnden. Ambitionsförändringar Extern verksamhet Företagarcentrum Tillsammans med gymnasieskolans Ung företagare kommer ett koncept med sommarlovsentreprenörer att erbjudas för att stimulera intresset för eget företagande hos unga. Intern verksamhet -Kommunledningskontor Kommunledning I verksamhetsöversynen föreslogs att kommunledningens kapacitet att styra och följa upp såväl verksamhet som ekonomi borde förstärkas genom att inrätta en controllerfunktion direkt underställd kommunchefen. Funktionen behövs som en drivande kraft i det förändringsarbete kommunen tagit steget in i när det gäller målstyrning, nya resursfördelningsmodeller, verksamhetsutveckling samt analys och systematisk uppföljning av kommunens verksamheter. Kansliavdelning Kommunen har idag ett avtal med Falköpings kommun om köp av juristtjänster i mindre omfattning. För att täcka upp behov av mer speciell karaktär får kompetens sökas utifrån frågornas art och omfattning. Kansliets vakanta tjänst som förvaltningsassisten kommer inte att återbesättas. Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Politik Fullmäktige har tagit beslut om nytt reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Förändringar i reglementet innebär att dagarvode för sammanträden med kommunfullmäktige kommer att ersättas beroende på mötets längd med helt eller halvt arvode. I tidigare reglemente fanns enbart helt dagarvode. Extern verksamhet Kommunalt partistöd - Fullmäktige har även beslutat om nytt reglemente för partistöd. Förändringen innebär att mandatstödet minskas från 20 % av prisbasbeloppet till 15 %. Arbetsmarknadsenhet Arbetsmarknadsenheten överflyttades vid halvårsskiftet 2014 till omvårdnadsförvaltningen. Investeringar Arkivet - Påbörja arbetet med processorienterad arkivredovisning och dokumenthanteringsplan. Under 2015 ingå i ett samarbetsprojekt med andra kommuner för att skapa förutsättningar för ett gemensamt E-arkiv. Samarbetsprojektet kan innebära medfinansiering av en eller två gemensamma tjänster lokaliserade i Skövde kommun. E-förvaltning - En viktig faktor för att skapa en effektiv organisation är att systematiskt och målmedvetet arbeta med e-förvaltning. E-förvaltning är verksamhetsutveckling i kommunen som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser 13(52)

14 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Trådlösa nät - Genomföra en förstärkt grundinstallation för trådlösa nät på kommunala verksamheter och egna byggnader där behov finns. Byte av (eller utbyggnad) av befintligt system inkl. controller och accesspunkter. Utbyggnaden bygger på en bedömd grundnivå perbyggnad. För stadshus, förskolor och skolor access på de flesta ställen i byggnaden. Utbyggnaden ger tillgång till kommunalt trådlöst nät för egen verksamhet och inte för total publik access. För äldreboenden, gruppboenden, kulturlokaler och andra mindre enheter en accesspunkt per avdelning oftast i respektive entré eller dagrum. Trådlöst nät på torget? Publik tillgång (elever/mobiler) i skolan? Datacenterlicenser - Nyinvestering av kommunens gemensamma licenser för servrar i datacenter. Uppgradering till senaste version (senaste uppdateringen gjordes 2010). Integrationsmotor - Förstudie och inköp av en integrationsmotor för hela kommunen. En integrationsmotor är en förutsättning för att få e-förvaltning inom kommunala förvaltningar. Ser till att flödet från medborgare, fråga/ärende och behandling blir helt elektroniskt. Ombyggnad reception/entré - Verka för ökad fysisk tillgänglighet genom att planera om och renovera stadshusets reception. (investering 1000 tkr) Ekonomi Drift Kommunstyrelsens verksamheter Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Omvärld Priser Löneutveckling föregående år Utbildningsinsatser, ny mandatperiod Pensionskostnader Oförutsedda medel Kollektivtrafik linje 405, kostnadsanpassning 161 Räddningstjänsten, kostnadsanpassning 410 Skaraborgs kommunalförbund, avgiftshöjning 87 Skaraborgs kommunalförbund, avgift FOU (från Son) 79 Arvode överförmyndare 139 Framtagande av ny översiktsplan Ny App ersätter Politikerportalen (Evolusion) Kommunal medfinansiering E Höjning av arbetsgivaravgifter för yngre och äldre AFA återbetalning av premier Volymförändring Avgår buffert för drift 2 förskolavdelningar start Ambitionsförändringar Sommarlovsentreprenörer 30 Ny tjänst verksamhetsutvecklare/controller (52)

15 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Resursförändringar (tkr): Avgår 0,5 förvaltningsassisten, kansliavdelningen -206 Utökning konsulter, kansliavdelningen 110 Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Nya regler för sammanträdesersättning, fullmäktige -262 Nya regler kommunalt partistöd -104 Arbetsmarknadsenheten, organisationsförändring Kommunbidrag Gemensam lönepott Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Omvärld Löneavtal föregående år, tre månader Fördelning av utfall föregående års löneavtal Avgår överskott Löneavtal innevarande år, nio månader Kommunbidrag Buffert Resursförändringar (tkr): Kommunbidrag föregående år Buffert Antagande om uttag Buffert (52)

16 Verksamhetsplan - Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Politik Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunövergripande - Pensioner Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunövergripande Oförutsedda medel Kostnader Intäkter 75 0 Nettokostnad Extern verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostnad Intern verksamhet - Kommunledningskontor Kostnader Intäkter Nettokostnad Övrigt - PO-diff, AFA Kostnader Intäkter Nettokostnad Totalt Kommunstyrelsen Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag Tilläggsanslag löner 9 månader 622 Avvikelse Kommungemensam lönepott Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Lönepott Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag Buffert Driftbudget per verksamhet (tkr) Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Buffert Kostnader Intäkter Nettokostnad Kommunbidrag (52)

17 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsbeskrivning Nämndens verksamhet är till stor del reglerad i skollagen (2010:800). I Tidaholm ansvarar barn- och utbildningsnämnden för följande verksamheter: Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Kulturskola Ansvarsområde Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Alla barn har rätt till barnomsorg i kommunal förskola när de fyllt 1 år. Förutom förskola finns pedagogisk omsorg. Förskola finns förutom i Tidaholms stad även i Madängsholm, Valstad, Ekedalen och Fröjered. För barn i förskoleklass och grundskola erbjuds barnomsorg på fritidshem i anslutning till kommunens grundskolor. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola I Tidaholms stad finns två f-9 skolor, Forsenskolan och Hökensåsskolan. På landsorten finns ytterligare 3 skolor med elever i åk f-6, Ekedalens skola, Valstad skola och Fröjered skola. Grundsärskolan är en del av Forsenskolan och där erbjuds grundsärskola och träningsskola. Gymnasieskola och gymnasiesärskola Rudbecksgymnasiet erbjuder elva nationella gymnasieprogram. Vid fyra program erbjuds skola och ungdomsboende för elever med högfungerande autism. På Rudbecksgymnasiet finns gymnasiesärskola med programmet för hantverk och produktion. Vuxenutbildning KompetensCentrum ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare, samt uppdragsutbildningar och distansutbildningar. Kulturskola Kulturskolans övergripande mål är att bedriva ett konstnärligt arbete bland barn och ungdomar i Tidaholm, som skall leda till ett aktivt kulturintresse och skapa ett kulturcentrum i samverkan med övriga kulturintressen i kommunen. Kulturskolan verkar inom musik, drama och dans. Centrala Resursteamet Centrala resursteamet (CRT) ansvarar för specialpedagoger, talpedagoger, lärare i svenska som andraspråk och modersmål, stödteam, skolhälsovård samt kurators- och psykologverksamhet. Centrala resursteamet samlar elevhälsans olika yrkeskategorier som skall erbjuda den generella elevvården riktad till kommunens samtliga elever, och som även har ett speciellt ansvar för eleverna i behov av särskilt stöd. 17(52)

18 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Organisation Utbildningschef Utbildningskontor Centrala ResursTeamet Forsen skolområde Forsenskolan Grundsärskolan Hökensås skolområde Hökenåsskolan Treklövern skolområde Ekedalens skola Valstad skola Fröjered skola Rudbeck skolområde Rudbecksgymnasiet Gymnasiesärskolan KompetensCentrum Kulturskolan Målstyrning 1. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Effektmål Nuläge Ökad andel personal, barn och elever som känner sig trygga i vår verksamhet Mäts tidigast Ökad känsla av delaktighet och möjlighet att påverka vardagen i skola och barnomsorg. Mäts tidigast Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet Effektmål Nuläge Större andel av kommunens barn och ungdomar är kulturellt aktiva på fritiden. Ett mått kan vara antal elever på Kulturskolan. 410 elever 3. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Effektmål Nuläge Närhet till skola, förskola 4. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet Effektmål Nuläge Ökat deltagande i Ung företagsamhet 18,4 % 20 % 22 % 23 % 25 % 4.2 Ökat deltagande i Företagande för en dag 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4.3 Ökat deltagande i Sommarlovsentreprenörer 0 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4.4 Högre andel elever som tar gymnasieexamen inom planerad tid. 18(52)

19 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Behovsanalys Verksamhetens omvärldsanalys Grundskola Ökad undervisningstid i matematik åk 4-6. En förändring av generellt statsbidrag som inleds år 2016 och utökas år Motsvarande ökning av generellt statsbidrag genomfördes år 2013 och 2014, då riktat till åk 1-3 för ökad undervisningstid i matematik. Nytt skolskjutsavtal kommer att upphandlas och skall börja gälla från ht Lärarlegitimation, kravet på legitimerade lärare i skolan kommer att skärpas Volymförändringar Antal barn i ålder 1-5 år har ökat de senaste åren. Från 599 barn år 2010 till 693 barn år 2015 (enl. befolkningsprognos 2014). Ökningen har påverkat behovet av förskolelokaler och kommer också att påverka lokalbehovet i förskoleklass och grundskola. Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kommande lokalbehov i nämndens alla verksamheter. Förskola Förskoleorganisationen har byggts ut med hyrda lokaler under åren , en total utökning med sju avdelningar. Under år 2015 påbörjas nybyggnation av förskolor, två hyrda förskoleavdelningar kommer ersättas av egna lokaler på förskolan Björnen. En ny förskola på Hellidsområdet kommer att ersätta fem avdelningar. Antal barn i förskoleålder ökar. En stor efterfrågan på förskoleplatser äventyrar förskolans planering år Tidigare beslutade anpassningar tas tillbaka. Dessutom har förskolan behov av ytterligare resurser motsvarande en avdelning. Förstärkning av stöd till barn i behov av särskilt stöd. Fritidhem Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Förstärkning av stöd till elever i behov av särskilt stöd. Förskoleklass Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Grundskola Effekt av att planerat elevantal kontra verkligt elevantal avviker pga. inflyttning/utflyttning. Från ht 2014 har antal placeringar på skolveckohem ökat från två till tre placeringar. Förstärkning av stöd till elever i behov av särskilt stöd. Fler nyanlända elever i grundskolan. Ökningen skapar behov av ytterligare en förberedelseklass i grundskolan. Ökningen är delfinansierad med statsbidrag för asylsökande elever. Hur omfattande finansieringen med statsbidrag blir beror på hur länge eleverna är asylsökande. KompetensCentrum Fler nyanlända invånare i kommunen ökar efterfrågan på vuxenutbildning, framförallt SFI. 19(52)

20 Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Ambitionsförändringar Förskola Barnomsorg på obekväm arbetstid. Behovsutredning skall genomföras. Att i förskolan inte använda begreppet volymtimmar. I stället skall planeringen utgå från antal barn per avdelning, samt utgå från barngruppernas struktur och sammansättning. Grundskola Förstärkt administration vid grundskolorna på landsbygden. Driftkostnadseffekter av investeringar Förskola Kostnader för hyrda paviljonger kommer att minska med start år 2015 då nya lokaler tas i bruk på förskolan Björnen. Inledningsvis kommer två hyrda avdelningar på förskolan Forsen att beröras, resterande paviljonger i Tidaholms stad kommer att avyttras då planerad nybyggnation av förskola på hellidsområdet står klar. Samordningsvinster uppnås genom större förskolors möjlighet till samarbete mellan avdelningarna. Förskolan Björnen, tillbyggnad 2 avd och tillagningskök Lokaler tkr Kök - 50 tkr Samordningsvinster tkr S:a tkr Förskola Hellidsområdet, nybyggnation 5 avd Lokaler tkr Kök tkr Samordningsvinster tkr S:a tkr Kulturskola Kulturskolan smedjan kommer inte att hyra externa lokaler då all verksamhet får plats i nyrenoverade lokaler på Smedjegatan. Åtgärdsplan verksamhetsöversyn Nämnd Från mandatperioden består nämnden av nio ledamöter och sju ersättare mot tidigare elva ledamöter och elva ersättare. Förändringen innebär att kostnaden för arvoden mm minskar Gymnasieskola Hantverksprogrammet läggs ned på grund av att få elever valt HV i gymnasievalen år Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolans organisation anpassas till lägre elevantal. Elevhemmet stängs. 20(52)

Strategisk Plan 2015-2017 Tidaholms kommun

Strategisk Plan 2015-2017 Tidaholms kommun Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige -12-15 2 Innehållsförteckning Ett steg på vägen...ordföranden har ordet... 5 Inledning... 7 Budgetprocessen eringscykel... 8 Omvärldsanalys... 9 Samhällsekonomi...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer