Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?"

Transkript

1 Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Index Bakgrund Val av index Utfall kontra prognos Effektivisering Modell för fastställande av index Göteborgsmodellen Förslag Prislistans ersättningsnivå Kommunernas bokförda produktionskostnad Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Skillnad i programpris Om en eventuell justering Överkapacitet KSL

3 1. Inledning Samtliga kommuner i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal. Avtalet innebär förstahandsmottagande till gymnasieprogrammen. Sedan år 2010 finns också en gemensam prislista. Nuvarande prislista utgår från kommunernas budgeterade kostnader per program inför budgetåret De gemensamma priserna fastställs året före budgetåret och uppräkningen var inför procent, inför ,5 procent och inför ,1 procent i enlighet med beslutat index. Ett antal händelser har under de senaste åren påverkat förutsättningarna för gymnasieskolan. Antalet elever minskar, gymnasiereformen har fått effekt på elevernas val mellan olika program och lärarnas löneavtal som fastställdes år 2012 blev högre än övriga avtal. År 2011 beslutade KSLs styrelse att en översyn av nuvarande prislista skulle genomföras under 2013, inför Underlaget i denna rapport innehåller enligt överenskommelse en beskrivning av en tänkbar hantering av indexberäkning mellan åren, tabell som redovisar kommunernas bokförda produktionskostnad per skolenhet, en jämförelse med andra kommuner samt riksprislistan över skillnad i prissättning mellan program. KSL ska komplettera underlaget med en teoretisk beräkningsmodell för prissättning av programmen som utgår från respektive programs poängsstruktur. KSL 1 av 13

4 2. Index 2.1. Bakgrund Underlaget till prislistan bygger på kommunernas fastställda programpriser år För att prislistan ska spegla aktuellt år beslutades att programpriserna skulle indexeras årligen. SCB menar att ett index i det enskilda fallet alltid är en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för kostnadsökningar för den enskilda kommunen/gymnasieskolan. SCB menar däremot ett index kan med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att man kan få en tillfredsställande uppräkning. Vid en uppräkning med hjälp av index är det, enligt SCB, viktigt att tänka i genom vilka kostnader som ska beröras av indexregleringen. Man måste alltså bestämma vilket/vilka index som bäst motsvarar dessa kostnader. SCB publicerar ett antal olika index varierande användningsområden. 1 Det mest spridda är konsumentprisindex (KPI). KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och som påverkas av bl.a. ändringar i indirekta skatter och subventioner. Vid införandet av den gemensamma prislistan beslutades att den skulle räknas upp med en variant av konsumentprisindex, KPIX. Detta index är ett av två mått definierade på uppdrag av Riksbanken för att mäta den så kallade underliggande inflationen. KPIX är per definition KPI exklusive räntekostnader samt direkta effekter av förändringar av skatter och subventioner. KPIX tas liksom KPI fram för varje månad och tolvmånadersförändring. För prislistan bestämdes att det skulle vara tolvmånadförändringen för april som skulle användas för uppräkning inför nästkommande år. Således har prislistan räknats upp med 2,0; 1,5 samt 1,1 för åren Se tabell nedan. Tabell 2.1 KPIX tolvmånadersförändring jan feb mar apr maj jun jul aug sep Okt nov dec ,7 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,9 2, ,6 2,6 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,5 1,5 1,6 2, ,1 1,0 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3 0,9 0,9 0, ,0 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 1 1,1 1,3 0,9 1, ,7 0,5 1 En fullständig lista över alla SCB:s index finns på KSL 2 av 13

5 2.2. Val av index Vid val av index ställs man inför frågan vilket index som ska användas. Som påpekades ovan viktigt att välja ett index som speglar de kostnader man ska räkna upp. Om det är utvecklingen av produktionskostnaden för gymnasieskolan man vill spegla är inte KPIX det mest lämpade. Detta på grund av de varor som ingår i den så kallade varukorgen inte speglar det som krävs för att producera en gymnasieplats, däribland bland kostnaden för personal. Till KPI eller KPIX fördel talar för att det är ett vedertaget och känt index. Sveriges Kommuner och Landsting tar årligen fram Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Index är tänkt att spegla förändringen kommunernas kostnader. För 2012 uppgår detta till 2,1 procent. Tabell 2.2.a PKV Arbetskraftskostnader 2,2 Övrig förbrukning 1,8 Prisförändring 2,1 Prisförändringen på arbetskraft utgår från timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga kollektiva avgifter. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av KPIX och en uppskattad löneandel. Lönekostnader antas utgöra knappt 70 procent av kommunernas kostnader. Som en jämförelse redovisas utvecklingen av KPIX med utvecklingen av SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i tabell 2.3. Endast 2009 sammanfaller KPIX och PKV. För övriga år har kostnaderna för kommunal verksamhet ökat snabbare än KPIX. Tabell 2.2.b KPIX och PKV 2009 till 2012 KPIX (april) PKV ,4 1, ,0 2, ,5 2, ,1 2,1 KSL 3 av 13

6 2.3. Utfall kontra prognos När man väl har valt index måste man bestämma sig för om man ska använda ett faktiskt utfall eller om man ska använda prognos. Fördelen med att använda ett utfall är att det inte behövs någon justering i efterhand. Nackdelen är att det inte speglar det faktiska verksamhetsåret. Vid stora svängningar i kostnadsökningen mellan åren kan detta ge en för låg alternativt för hög uppräkning ett enskilt år. Fördelen med att använda en prognos är att det speglar det faktiska verksamhetsåret. Nackdelen är att det kan behövas en justering i efterhand om prognosen visat sig vara felaktig. Fördelen med att använda en prognos är att det speglar det faktiska verksamhetsåret. Nackdelen är att det kan behövas en justering i efterhand om prognosen visat sig vara felaktig. Ett sätt att hantera en avvikelse mellan prognos och utfall är att man i nästkommande års uppräkning gör en justering motsvarande skillnaden Effektivisering Vid uppräkning av budgetramar och peng- eller checkbelopp är det vanligt att kommunerna lägger ut ett effektiviseringskrav på verksamheterna. Detta sker vanligen genom att man inte kompensera fullt ut för löne- och prisförändringar. Oavsett val av index är det angeläget att det finns en öppning om än restriktiv för politiska beslut på regional nivå, om krav på effektivisering alternativt särskilda satsningar utöver index Modell för fastställande av index Göteborgregionen (GR) GR använder följande modell för att beräkna index. Metoden har använts sedan år Tabell a GRs modell för uppräkning Viktning av ingående delar Personalkostnader 62 % - Varav lärarpersonal 72 % - Varav övrig personal 28 % Övriga kostnader 36 % Kapitalkostnader 2 % En jämförelse av uppräkningen för länsprislistan och GR visar att länsprislistan under 2011 och 2012 räknats upp med ett högre värde. Under 2013 har däremot GR räknat upp prislistan mer. I GRs index tas särskild hänsyn till löneförändringar för personalen i skolan, vilket kan förklara skillnaden. KSL 4 av 13

7 GR justerar också index med ett effektiviseringstryck för regionen, samt korrigerar eventuellt index för tidigare år. Effektiviseringstrycket bestäms av utbildningschefer, utbildningspolitiker och förbundsstyrelsen. Tabell b LPR i jämförelse mot GR År LPR GR Skillnad ,0 % 1,929 % 0,07 % ,5 % 1,429 % 0,07 % ,1 % 1,300 % -0,20 % Förslag Som underlag för uppräkning av prislistan bör det övervägas att använda ett index som har en koppling till utvecklingen av de kommunala kostnaderna. Ett alternativ kan vara SKL:s prisindex för kommunal verksamhet. Alternativet är att själv ta fram ett index enligt GRs modell. Detta för att öka legitimiteten för prislistan. Vill man sedan lägga ut ett effektiviseringskrav kan man välja att inte kompensera fullt ut enligt det valda indexet. Ett eventuellt effektiviseringskrav bör dock särredovisas. Utifrån diskussioner angående kommunernas möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen av prislistan i relation till övriga verksamheter inom kommunen, kan det finnas anledning att överväga om nivån på eventuell effektivisering tas fram i dialog med kommunernas som deltar i samverkan. Om en sådan dialog ska införas är det viktigt att fastställa vilka som ska företräda kommunerna (tjänsteman eller politiker) samt hur kommunernas röst ska vägas. Syftet med dialogmodellen skulle främst vara att öka kommunernas delaktighet samt möjlighet att påverka. Det är viktigt att uppräkningen speglar aktuellt år vilket talar för att använda ett prognosvärde för det aktuella året. För att undvika mycket administration såsom nya kommunala beslut och reviderade utbetalningar mellan kommunerna och fristående aktörer bör en eventuell justering göras i nästföljande års uppräkning. KSL 5 av 13

8 3. Prislistans ersättningsnivå 3.1. Kommunernas bokförda produktionskostnad I uppdraget ingick att samla in kommunernas bokförda produktionskostnader per program för år Under uppdraget framkom att endast två av kommunerna i samarbetet bokför sina produktionskostnader på programnivå. Även avseende dessa två fanns det en del osäkerhet i redovisningen samt stora poster som inte var utfördelade. Det resulterade i att kommunerna istället ombads att lämna in bokförda kostnader per skola. Totalt har 20 kommuner redovisat sina bokförda kostnader, fördelat på 56 enheter. Utifrån bokförd kostnad per enhet har en kostnad per elev räknats ut, den har sedan jämförts med den beräknade kostnaden för enheten utifrån prislistan. I syfte att identifiera ett eventuellt mönster har enheterna benämnts övervägande teoretiska, praktiska eller blandade utifrån enhetens programsammansättning. Jämförelsen visar enheter med högre kostnad per elev än snittkostnaden utifrån prislistan, likväl som enheter med en lägre snittkostnad. Fler enheter har högre kostnad per elev än vad som utgår från prislistan. Det verkar inte finnas något samband mellan högre respektive lägre kostnad och programsammansättning. De redovisade kostnaderna i sig betyder dock inte produktionskostnaden per program är högre än ersättningen enligt prislistan men det illustrerar att kommunerna har kostnader för sina gymnasieskolor som inte täcks/regleras inom prislistan. Till exempel ingår det i redovisad kostnad per enhet kostnad för introduktionsprogram, tilläggsbelopp och reseersättning som inte regleras inom prislistan. Sammantaget betyder detta att det inte går att dra någon slutsats om nivån på prislistan utifrån jämförelsen med kommunernas bokförda produktionskostnader. Jämförelsen störs också av att några kommuner inte tillämpar prislistan fullt ut till sina egna skolor. Ett annat observandum är att produktionskostnaden för fristående skolor inte omfattas av jämförelsen Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Vid en revidering av prislistan bör även den inbördes prissättningen mellan programmen ses över. Eftersom kommunerna inte redovisar sina kostnader per program har prissättningen mellan programmen i länsprislistan jämförts med prissättningen i ett utvalt antal kommuner samt med riksprislistan. Denna analys redovisar skillnad i inbördes relation mellan programmen. I tabellen benämns en jämförelsegrupp som snitt. Gruppen utgörs av kommunerna Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Helsingborg, Umeå, Västerås, Skellefteå och Kungsbacka 2. 2 Källa KSL 6 av 13

9 Tabell 3.2 Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Summa samtliga program Snitt LPR Diff. RPL LPR Diff. Barn- och fritidsprogrammet 1,11 1,05-0,06 1,14 1,05-0,08 Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon 1,48 1,50 0,02 1,43 1,50 0,07 Bygg- och anläggningsprogrammet, inr. Anläggningsfordon 1,94 2,32 0,39 1,83 2,32 0,50 El- och energiprogrammet 1,44 1,38-0,06 1,38 1,38 0,00 Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. transport 1,59 1,73 0,14 1,66 1,73 0,07 Fordons- och transportprogrammet, inr. Transport 2,06 2,32 0,26 1,99 2,32 0,34 Handels- och administrationsprogrammet 1,10 1,12 0,02 1,10 1,12 0,02 Hantverksprogrammet 1,37 1,37 0,00 1,37 1,37 0,00 Hotell- och turismprogrammet 1,19 1,12-0,07 1,21 1,12-0,10 Industritekniska programmet 1,49 1,60 0,11 1,76 1,60-0,17 inriktning djur 1,96 2,07 0,11 2,09 2,07-0,01 inriktning lantbruk 2,43 2,07-0,36 2,54 2,07-0,47 inriktning skog 2,63 2,07-0,56 2,65 2,07-0,57 inriktning trädgård 1,95 2,07 0,12 2,17 2,07-0,10 allmän inriktning 2,07 2,07 0,00 2,07 2,07 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1,51 1,74 0,23 1,49 1,74 0,25 VVS- och fastighetsprogrammet 1,49 1,47-0,02 1,45 1,47 0,01 Vård- och omsorgsprogrammet 1,17 1,11-0,06 1,16 1,11-0,05 Ekonomiprogrammet 0,99 1,00 0,01 0,99 1,00 0,01 Estetiska programmet exklusive inr. musik 1,27 1,35 0,08 1,25 1,35 0,10 Estetiska programmet, inr. Musik 1,58 1,53-0,04 1,53 1,53 0,00 Humanistiska programmet 1,04 1,00-0,04 0,99 1,00 0,01 Naturvetenskapsprogrammet 1,07 1,10 0,03 1,06 1,10 0,04 Samhällsvetenskapsprogrammet 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 Teknikprogrammet 1,20 1,20 0,00 1,17 1,20 0,03 Differensen mellan snittet/jämförelsekommunerna och länsprislistan samt differensen mellan länsprislistan och riksprislistan är likartad. Förklaringen är att KSL 7 av 13

10 kommunerna som ingår i jämförelsegruppen tillsammans utgör en förhållandevis stor andel av de kommuner som utgör underlaget för riksprislistan. Det industritekniska programmet avviker från mönstret. Enligt en jämförelse med jämförelsegruppen är det industritekniska programmet något överprissatt, en jämförelse med riksprislistan visar emellertid att programmet är underprissatt i relation till övriga program. Det bedöms inte vara möjligt att dra några direkta slutsatser av redovisade skillnader inom, eftersom att de redovisade priserna förefaller avse olika profiler/inriktningar. Enligt jämförelsen kan det konstateras att följande program i länsprislistan kan vara något överprissatta i relation till övriga program; Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet Estetiska programmet exklusive inriktningen musik Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något underprissatta i relation till övriga program; Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Det är viktigt att ha i åtanke att jämförelsen inte avser skillnad i faktiskt pris mellan prislistorna. Den jämförelsen görs i kapitel Skillnad i programpris Den faktiska skillnaden i programpris mellan de respektive prislistorna redogörs för i nedanstående tabell. Återigen jämförs länsprislistan med riksprislistan och med ett utvalt antal kommuner. De kommuner som ingår i snittberäkningen är Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Helsingborg, Umeå, Västerås, Skellefteå och Kungsbacka 3. Tabell 3.3 Skillnad i programpris 3 Källa här exklusive moms. KSL 8 av 13

11 Program Snitt LPR Diff. RPL LPR Diff. Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet exkl inr. anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet, inr. anläggningsfordon El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet exkl inr. transport Fordons- och transportprogrammet, inr. Transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet inriktning djur inriktning lantbruk inriktning skog inriktning trädgård allmän inriktning Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exklusive inr. musik Estetiska programmet, inr. Musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet KSL 9 av 13

12 Även vid en jämförelse av faktiska priser per program är differensen mellan snittkommunerna och länsprislistan samt differensen mellan länsprislistan och riksprislistan likartad. Det pekar på att differenserna i faktisk ersättning per program främst beror på skillnaden i inbördes differens mellan programmen som åskådliggjorts i kapitel 3.2. Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något överprissatta i faktiska kronor; Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet Estetiska programmet exklusive inriktningen musik Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något underprissatta i faktiska kronor; Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Av jämförelsen i faktiska kronor framstår det även som att Industritekniska programmet är något underprissatt. KSL 10 av 13

13 3.4. Om en eventuell justering Utifrån genomförda jämförelser är det rimligt att överväga en justering av markerade program. En sådan justering skulle baseras på antagandet om att jämförande värden på ett bättre sätt återspeglar den faktiska programkostnaden. Inom länet skulle det innebära att den totala kostnaden för gymnasieskolan räknat i 2013-års priser skulle minska med ca 25 mnkr. Alternativt skulle även mindre avvikelser kunna regleras. I analysen har antalet elever beräknats för tre årskurser utifrån fördelningen mellan program och inriktning avseende inskrivna elever år 1 0ch 2 läsåret 2012/2013 och avser samtliga huvudmän 4. I beräknade volymer ingår elever inskrivna i länets skolor. Ingen hänsyn har därmed tagits till att det inte riktigt är samma sak som kommunernas betalningsansvar. Regleringen i tabellen avser en justering av programpriset till riksprislistans nivå. Tabell 3.4.a Effekter av en eventuell justering av större avvikelser Program Elevantal Reglering Totalt Barn- och fritidsprogrammet Bygg och anläggning inr. Anläggningsfordon Estetiska programmet exklusive inr. musik Fordons- och transportprogrammet inr. transport Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Summa Den överskjutande summan om ca 25 mnkr skulle kunna användas för att reglera övriga program som i jämförelsen är något underprissatta jämfört riksprislistan. Tabell 3.4.b Effekter av en eventuell justering av mindre avvikelser Program Elevantal Reglering Totalt Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet inriktning musik Hantverksprogrammet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Summa p_lan_kod=01&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hman=0&p_inriktning=1. KSL 11 av 13

14 Den totala kostnaden för att reglera fyra program med större avvikelse upp och fyra program med större avvikelse ned samt reglera sju program med mindre avvikelse upp till nivå med riksprislistan skulle kosta länet ca 2,4 mnkr Förslag Utifrån redovisade jämförelser med såväl snittkommunerna som riksprislistan förefaller det rimligt att justera priset på programmen med större avvikelser. En sådan justering lämnar ett överskott oavsett om en justering skulle göras i relation till snittkommunernas priser eller till riksprislistan. Då uppdraget att göra en översyn av den gemensamma prislistan inte utgått från att kostnaderna för gymnasieskolan ska minska utan syftat till att identifiera eventuella avvikelser förordas att även programpriserna med mindre negativa avvikelser regleras upp till samma sätt. En politisk bedömning behövs dock om en sådan justering är rimlig, och med vilka utgångspunkter som en justering ska göras och hur ett eventuellt överskott som uppstår efter en justering ska hanteras. KSL 12 av 13

15 4. Överkapacitet Bland annat utifrån gymnasieantagningens rapport efter första ansökningsperioden till gymnasieskolan inför läsåret 2013/2014 råder det inget tvivel om att det finns en överkapacitet på gymnasieplatser inom länet. I ett försöka att undersöka detta närmare ombads kommunerna att, utöver redovisad kostnad per enhet, redovisa antal kvadratmeter per elev år Den uppgiften kan sedan jämföras med den statistik som fram till år 2010 redovisades till SCB i samband med räkenskapssammandraget. Tabell 4 Lokalyta per elev Kommun År Botkyrka ,3 Danderyd ,4 Haninge ,1 Huddinge ,6 Håbo ,2 Järfälla saknas Lidingö ,5 Nacka saknas Norrtälje ,5 Nynäshamn ,9 Salem ,8 Sigtuna saknas Sollentuna saknas Solna ,5 Stockholm ,8 Sundbyberg ,4 Södertälje saknas Tyresö ,2 Täby ,3 Upplands Väsby ,2 Upplands-Bro ,4 Vallentuna ,3 Värmdö ,6 Österåker ,9 Ett antal kommuner har inte redovisat efterfrågad uppgift. Den redovisade uppgiften bör även tolkas med viss försiktighet. Under insamlingen uttryckte ett flertal kommuner osäkerhet kring redovisningen av denna kostnad. Vidare kan avvikelser mellan vilken yta som avses förkomma. Med försiktighet kan det däremot utifrån tabellen sägas att kommunerna i någon mån anpassat sina lokalytor i takt med ett minskat elevunderlag. Majoriteten redovisar dock större lokalytor per elev, vilket tyder på en viss överkapacitet. KSL 13 av 13

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-09 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.45 Omfattning 80-89 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Marcus Johansson (C) Inger Sundbom (S) Övriga deltagande

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-06-27 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-01-08 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013

Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 Rapport 2013 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 2013-03-12 Rapport efter första ansökningsomgången till gymnasiet inför hösten 2013 1(70) Förord Det är första gången

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Matematik i Skolverket

Matematik i Skolverket SMaLs sommarkurs 2013 Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson Reformer - vuxenutbildning 1 juli 2012 - Kursplaner - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-4-1 8:47:17 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 38 13 67 181 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 015 GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet 87 91 89 90 9 91 Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 7 68 Skolmiljö 59

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-04-26. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-15: 3 O Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20131 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2131 13-7-2 1:56:5 BA-ED Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 2 1 167.5 14 189 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer