Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?"

Transkript

1 Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Index Bakgrund Val av index Utfall kontra prognos Effektivisering Modell för fastställande av index Göteborgsmodellen Förslag Prislistans ersättningsnivå Kommunernas bokförda produktionskostnad Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Skillnad i programpris Om en eventuell justering Överkapacitet KSL

3 1. Inledning Samtliga kommuner i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal. Avtalet innebär förstahandsmottagande till gymnasieprogrammen. Sedan år 2010 finns också en gemensam prislista. Nuvarande prislista utgår från kommunernas budgeterade kostnader per program inför budgetåret De gemensamma priserna fastställs året före budgetåret och uppräkningen var inför procent, inför ,5 procent och inför ,1 procent i enlighet med beslutat index. Ett antal händelser har under de senaste åren påverkat förutsättningarna för gymnasieskolan. Antalet elever minskar, gymnasiereformen har fått effekt på elevernas val mellan olika program och lärarnas löneavtal som fastställdes år 2012 blev högre än övriga avtal. År 2011 beslutade KSLs styrelse att en översyn av nuvarande prislista skulle genomföras under 2013, inför Underlaget i denna rapport innehåller enligt överenskommelse en beskrivning av en tänkbar hantering av indexberäkning mellan åren, tabell som redovisar kommunernas bokförda produktionskostnad per skolenhet, en jämförelse med andra kommuner samt riksprislistan över skillnad i prissättning mellan program. KSL ska komplettera underlaget med en teoretisk beräkningsmodell för prissättning av programmen som utgår från respektive programs poängsstruktur. KSL 1 av 13

4 2. Index 2.1. Bakgrund Underlaget till prislistan bygger på kommunernas fastställda programpriser år För att prislistan ska spegla aktuellt år beslutades att programpriserna skulle indexeras årligen. SCB menar att ett index i det enskilda fallet alltid är en schablon. Det kan alltså inte ge någon fullgod ersättning för kostnadsökningar för den enskilda kommunen/gymnasieskolan. SCB menar däremot ett index kan med rätt användning ge en tillräckligt god uppskattning, så att man kan få en tillfredsställande uppräkning. Vid en uppräkning med hjälp av index är det, enligt SCB, viktigt att tänka i genom vilka kostnader som ska beröras av indexregleringen. Man måste alltså bestämma vilket/vilka index som bäst motsvarar dessa kostnader. SCB publicerar ett antal olika index varierande användningsområden. 1 Det mest spridda är konsumentprisindex (KPI). KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar och som påverkas av bl.a. ändringar i indirekta skatter och subventioner. Vid införandet av den gemensamma prislistan beslutades att den skulle räknas upp med en variant av konsumentprisindex, KPIX. Detta index är ett av två mått definierade på uppdrag av Riksbanken för att mäta den så kallade underliggande inflationen. KPIX är per definition KPI exklusive räntekostnader samt direkta effekter av förändringar av skatter och subventioner. KPIX tas liksom KPI fram för varje månad och tolvmånadersförändring. För prislistan bestämdes att det skulle vara tolvmånadförändringen för april som skulle användas för uppräkning inför nästkommande år. Således har prislistan räknats upp med 2,0; 1,5 samt 1,1 för åren Se tabell nedan. Tabell 2.1 KPIX tolvmånadersförändring jan feb mar apr maj jun jul aug sep Okt nov dec ,7 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 1,9 2, ,6 2,6 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,5 1,5 1,6 2, ,1 1,0 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3 0,9 0,9 0, ,0 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1 0,9 1 1,1 1,3 0,9 1, ,7 0,5 1 En fullständig lista över alla SCB:s index finns på KSL 2 av 13

5 2.2. Val av index Vid val av index ställs man inför frågan vilket index som ska användas. Som påpekades ovan viktigt att välja ett index som speglar de kostnader man ska räkna upp. Om det är utvecklingen av produktionskostnaden för gymnasieskolan man vill spegla är inte KPIX det mest lämpade. Detta på grund av de varor som ingår i den så kallade varukorgen inte speglar det som krävs för att producera en gymnasieplats, däribland bland kostnaden för personal. Till KPI eller KPIX fördel talar för att det är ett vedertaget och känt index. Sveriges Kommuner och Landsting tar årligen fram Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Index är tänkt att spegla förändringen kommunernas kostnader. För 2012 uppgår detta till 2,1 procent. Tabell 2.2.a PKV Arbetskraftskostnader 2,2 Övrig förbrukning 1,8 Prisförändring 2,1 Prisförändringen på arbetskraft utgår från timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga kollektiva avgifter. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av KPIX och en uppskattad löneandel. Lönekostnader antas utgöra knappt 70 procent av kommunernas kostnader. Som en jämförelse redovisas utvecklingen av KPIX med utvecklingen av SKL:s Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i tabell 2.3. Endast 2009 sammanfaller KPIX och PKV. För övriga år har kostnaderna för kommunal verksamhet ökat snabbare än KPIX. Tabell 2.2.b KPIX och PKV 2009 till 2012 KPIX (april) PKV ,4 1, ,0 2, ,5 2, ,1 2,1 KSL 3 av 13

6 2.3. Utfall kontra prognos När man väl har valt index måste man bestämma sig för om man ska använda ett faktiskt utfall eller om man ska använda prognos. Fördelen med att använda ett utfall är att det inte behövs någon justering i efterhand. Nackdelen är att det inte speglar det faktiska verksamhetsåret. Vid stora svängningar i kostnadsökningen mellan åren kan detta ge en för låg alternativt för hög uppräkning ett enskilt år. Fördelen med att använda en prognos är att det speglar det faktiska verksamhetsåret. Nackdelen är att det kan behövas en justering i efterhand om prognosen visat sig vara felaktig. Fördelen med att använda en prognos är att det speglar det faktiska verksamhetsåret. Nackdelen är att det kan behövas en justering i efterhand om prognosen visat sig vara felaktig. Ett sätt att hantera en avvikelse mellan prognos och utfall är att man i nästkommande års uppräkning gör en justering motsvarande skillnaden Effektivisering Vid uppräkning av budgetramar och peng- eller checkbelopp är det vanligt att kommunerna lägger ut ett effektiviseringskrav på verksamheterna. Detta sker vanligen genom att man inte kompensera fullt ut för löne- och prisförändringar. Oavsett val av index är det angeläget att det finns en öppning om än restriktiv för politiska beslut på regional nivå, om krav på effektivisering alternativt särskilda satsningar utöver index Modell för fastställande av index Göteborgregionen (GR) GR använder följande modell för att beräkna index. Metoden har använts sedan år Tabell a GRs modell för uppräkning Viktning av ingående delar Personalkostnader 62 % - Varav lärarpersonal 72 % - Varav övrig personal 28 % Övriga kostnader 36 % Kapitalkostnader 2 % En jämförelse av uppräkningen för länsprislistan och GR visar att länsprislistan under 2011 och 2012 räknats upp med ett högre värde. Under 2013 har däremot GR räknat upp prislistan mer. I GRs index tas särskild hänsyn till löneförändringar för personalen i skolan, vilket kan förklara skillnaden. KSL 4 av 13

7 GR justerar också index med ett effektiviseringstryck för regionen, samt korrigerar eventuellt index för tidigare år. Effektiviseringstrycket bestäms av utbildningschefer, utbildningspolitiker och förbundsstyrelsen. Tabell b LPR i jämförelse mot GR År LPR GR Skillnad ,0 % 1,929 % 0,07 % ,5 % 1,429 % 0,07 % ,1 % 1,300 % -0,20 % Förslag Som underlag för uppräkning av prislistan bör det övervägas att använda ett index som har en koppling till utvecklingen av de kommunala kostnaderna. Ett alternativ kan vara SKL:s prisindex för kommunal verksamhet. Alternativet är att själv ta fram ett index enligt GRs modell. Detta för att öka legitimiteten för prislistan. Vill man sedan lägga ut ett effektiviseringskrav kan man välja att inte kompensera fullt ut enligt det valda indexet. Ett eventuellt effektiviseringskrav bör dock särredovisas. Utifrån diskussioner angående kommunernas möjlighet att påverka kostnadsutvecklingen av prislistan i relation till övriga verksamheter inom kommunen, kan det finnas anledning att överväga om nivån på eventuell effektivisering tas fram i dialog med kommunernas som deltar i samverkan. Om en sådan dialog ska införas är det viktigt att fastställa vilka som ska företräda kommunerna (tjänsteman eller politiker) samt hur kommunernas röst ska vägas. Syftet med dialogmodellen skulle främst vara att öka kommunernas delaktighet samt möjlighet att påverka. Det är viktigt att uppräkningen speglar aktuellt år vilket talar för att använda ett prognosvärde för det aktuella året. För att undvika mycket administration såsom nya kommunala beslut och reviderade utbetalningar mellan kommunerna och fristående aktörer bör en eventuell justering göras i nästföljande års uppräkning. KSL 5 av 13

8 3. Prislistans ersättningsnivå 3.1. Kommunernas bokförda produktionskostnad I uppdraget ingick att samla in kommunernas bokförda produktionskostnader per program för år Under uppdraget framkom att endast två av kommunerna i samarbetet bokför sina produktionskostnader på programnivå. Även avseende dessa två fanns det en del osäkerhet i redovisningen samt stora poster som inte var utfördelade. Det resulterade i att kommunerna istället ombads att lämna in bokförda kostnader per skola. Totalt har 20 kommuner redovisat sina bokförda kostnader, fördelat på 56 enheter. Utifrån bokförd kostnad per enhet har en kostnad per elev räknats ut, den har sedan jämförts med den beräknade kostnaden för enheten utifrån prislistan. I syfte att identifiera ett eventuellt mönster har enheterna benämnts övervägande teoretiska, praktiska eller blandade utifrån enhetens programsammansättning. Jämförelsen visar enheter med högre kostnad per elev än snittkostnaden utifrån prislistan, likväl som enheter med en lägre snittkostnad. Fler enheter har högre kostnad per elev än vad som utgår från prislistan. Det verkar inte finnas något samband mellan högre respektive lägre kostnad och programsammansättning. De redovisade kostnaderna i sig betyder dock inte produktionskostnaden per program är högre än ersättningen enligt prislistan men det illustrerar att kommunerna har kostnader för sina gymnasieskolor som inte täcks/regleras inom prislistan. Till exempel ingår det i redovisad kostnad per enhet kostnad för introduktionsprogram, tilläggsbelopp och reseersättning som inte regleras inom prislistan. Sammantaget betyder detta att det inte går att dra någon slutsats om nivån på prislistan utifrån jämförelsen med kommunernas bokförda produktionskostnader. Jämförelsen störs också av att några kommuner inte tillämpar prislistan fullt ut till sina egna skolor. Ett annat observandum är att produktionskostnaden för fristående skolor inte omfattas av jämförelsen Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Vid en revidering av prislistan bör även den inbördes prissättningen mellan programmen ses över. Eftersom kommunerna inte redovisar sina kostnader per program har prissättningen mellan programmen i länsprislistan jämförts med prissättningen i ett utvalt antal kommuner samt med riksprislistan. Denna analys redovisar skillnad i inbördes relation mellan programmen. I tabellen benämns en jämförelsegrupp som snitt. Gruppen utgörs av kommunerna Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Helsingborg, Umeå, Västerås, Skellefteå och Kungsbacka 2. 2 Källa KSL 6 av 13

9 Tabell 3.2 Skillnad i inbördes prissättning mellan programmen Summa samtliga program Snitt LPR Diff. RPL LPR Diff. Barn- och fritidsprogrammet 1,11 1,05-0,06 1,14 1,05-0,08 Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anläggningsfordon 1,48 1,50 0,02 1,43 1,50 0,07 Bygg- och anläggningsprogrammet, inr. Anläggningsfordon 1,94 2,32 0,39 1,83 2,32 0,50 El- och energiprogrammet 1,44 1,38-0,06 1,38 1,38 0,00 Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. transport 1,59 1,73 0,14 1,66 1,73 0,07 Fordons- och transportprogrammet, inr. Transport 2,06 2,32 0,26 1,99 2,32 0,34 Handels- och administrationsprogrammet 1,10 1,12 0,02 1,10 1,12 0,02 Hantverksprogrammet 1,37 1,37 0,00 1,37 1,37 0,00 Hotell- och turismprogrammet 1,19 1,12-0,07 1,21 1,12-0,10 Industritekniska programmet 1,49 1,60 0,11 1,76 1,60-0,17 inriktning djur 1,96 2,07 0,11 2,09 2,07-0,01 inriktning lantbruk 2,43 2,07-0,36 2,54 2,07-0,47 inriktning skog 2,63 2,07-0,56 2,65 2,07-0,57 inriktning trädgård 1,95 2,07 0,12 2,17 2,07-0,10 allmän inriktning 2,07 2,07 0,00 2,07 2,07 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1,51 1,74 0,23 1,49 1,74 0,25 VVS- och fastighetsprogrammet 1,49 1,47-0,02 1,45 1,47 0,01 Vård- och omsorgsprogrammet 1,17 1,11-0,06 1,16 1,11-0,05 Ekonomiprogrammet 0,99 1,00 0,01 0,99 1,00 0,01 Estetiska programmet exklusive inr. musik 1,27 1,35 0,08 1,25 1,35 0,10 Estetiska programmet, inr. Musik 1,58 1,53-0,04 1,53 1,53 0,00 Humanistiska programmet 1,04 1,00-0,04 0,99 1,00 0,01 Naturvetenskapsprogrammet 1,07 1,10 0,03 1,06 1,10 0,04 Samhällsvetenskapsprogrammet 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 Teknikprogrammet 1,20 1,20 0,00 1,17 1,20 0,03 Differensen mellan snittet/jämförelsekommunerna och länsprislistan samt differensen mellan länsprislistan och riksprislistan är likartad. Förklaringen är att KSL 7 av 13

10 kommunerna som ingår i jämförelsegruppen tillsammans utgör en förhållandevis stor andel av de kommuner som utgör underlaget för riksprislistan. Det industritekniska programmet avviker från mönstret. Enligt en jämförelse med jämförelsegruppen är det industritekniska programmet något överprissatt, en jämförelse med riksprislistan visar emellertid att programmet är underprissatt i relation till övriga program. Det bedöms inte vara möjligt att dra några direkta slutsatser av redovisade skillnader inom, eftersom att de redovisade priserna förefaller avse olika profiler/inriktningar. Enligt jämförelsen kan det konstateras att följande program i länsprislistan kan vara något överprissatta i relation till övriga program; Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet Estetiska programmet exklusive inriktningen musik Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något underprissatta i relation till övriga program; Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Det är viktigt att ha i åtanke att jämförelsen inte avser skillnad i faktiskt pris mellan prislistorna. Den jämförelsen görs i kapitel Skillnad i programpris Den faktiska skillnaden i programpris mellan de respektive prislistorna redogörs för i nedanstående tabell. Återigen jämförs länsprislistan med riksprislistan och med ett utvalt antal kommuner. De kommuner som ingår i snittberäkningen är Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Linköping, Örebro, Helsingborg, Umeå, Västerås, Skellefteå och Kungsbacka 3. Tabell 3.3 Skillnad i programpris 3 Källa här exklusive moms. KSL 8 av 13

11 Program Snitt LPR Diff. RPL LPR Diff. Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet exkl inr. anläggningsfordon Bygg- och anläggningsprogrammet, inr. anläggningsfordon El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet exkl inr. transport Fordons- och transportprogrammet, inr. Transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet inriktning djur inriktning lantbruk inriktning skog inriktning trädgård allmän inriktning Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet exklusive inr. musik Estetiska programmet, inr. Musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet KSL 9 av 13

12 Även vid en jämförelse av faktiska priser per program är differensen mellan snittkommunerna och länsprislistan samt differensen mellan länsprislistan och riksprislistan likartad. Det pekar på att differenserna i faktisk ersättning per program främst beror på skillnaden i inbördes differens mellan programmen som åskådliggjorts i kapitel 3.2. Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något överprissatta i faktiska kronor; Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon Fordons- och transportprogrammet med inriktning Transport Restaurang- och livsmedelsprogrammet Estetiska programmet exklusive inriktningen musik Enligt jämförelsen skulle följande program i länsprislistan vara något underprissatta i faktiska kronor; Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Vård och omsorgsprogrammet Av jämförelsen i faktiska kronor framstår det även som att Industritekniska programmet är något underprissatt. KSL 10 av 13

13 3.4. Om en eventuell justering Utifrån genomförda jämförelser är det rimligt att överväga en justering av markerade program. En sådan justering skulle baseras på antagandet om att jämförande värden på ett bättre sätt återspeglar den faktiska programkostnaden. Inom länet skulle det innebära att den totala kostnaden för gymnasieskolan räknat i 2013-års priser skulle minska med ca 25 mnkr. Alternativt skulle även mindre avvikelser kunna regleras. I analysen har antalet elever beräknats för tre årskurser utifrån fördelningen mellan program och inriktning avseende inskrivna elever år 1 0ch 2 läsåret 2012/2013 och avser samtliga huvudmän 4. I beräknade volymer ingår elever inskrivna i länets skolor. Ingen hänsyn har därmed tagits till att det inte riktigt är samma sak som kommunernas betalningsansvar. Regleringen i tabellen avser en justering av programpriset till riksprislistans nivå. Tabell 3.4.a Effekter av en eventuell justering av större avvikelser Program Elevantal Reglering Totalt Barn- och fritidsprogrammet Bygg och anläggning inr. Anläggningsfordon Estetiska programmet exklusive inr. musik Fordons- och transportprogrammet inr. transport Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Summa Den överskjutande summan om ca 25 mnkr skulle kunna användas för att reglera övriga program som i jämförelsen är något underprissatta jämfört riksprislistan. Tabell 3.4.b Effekter av en eventuell justering av mindre avvikelser Program Elevantal Reglering Totalt Ekonomiprogrammet El- och energiprogrammet Estetiska programmet inriktning musik Hantverksprogrammet Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Summa p_lan_kod=01&p_kommunkod=&p_skol_id=&p_hman=0&p_inriktning=1. KSL 11 av 13

14 Den totala kostnaden för att reglera fyra program med större avvikelse upp och fyra program med större avvikelse ned samt reglera sju program med mindre avvikelse upp till nivå med riksprislistan skulle kosta länet ca 2,4 mnkr Förslag Utifrån redovisade jämförelser med såväl snittkommunerna som riksprislistan förefaller det rimligt att justera priset på programmen med större avvikelser. En sådan justering lämnar ett överskott oavsett om en justering skulle göras i relation till snittkommunernas priser eller till riksprislistan. Då uppdraget att göra en översyn av den gemensamma prislistan inte utgått från att kostnaderna för gymnasieskolan ska minska utan syftat till att identifiera eventuella avvikelser förordas att även programpriserna med mindre negativa avvikelser regleras upp till samma sätt. En politisk bedömning behövs dock om en sådan justering är rimlig, och med vilka utgångspunkter som en justering ska göras och hur ett eventuellt överskott som uppstår efter en justering ska hanteras. KSL 12 av 13

15 4. Överkapacitet Bland annat utifrån gymnasieantagningens rapport efter första ansökningsperioden till gymnasieskolan inför läsåret 2013/2014 råder det inget tvivel om att det finns en överkapacitet på gymnasieplatser inom länet. I ett försöka att undersöka detta närmare ombads kommunerna att, utöver redovisad kostnad per enhet, redovisa antal kvadratmeter per elev år Den uppgiften kan sedan jämföras med den statistik som fram till år 2010 redovisades till SCB i samband med räkenskapssammandraget. Tabell 4 Lokalyta per elev Kommun År Botkyrka ,3 Danderyd ,4 Haninge ,1 Huddinge ,6 Håbo ,2 Järfälla saknas Lidingö ,5 Nacka saknas Norrtälje ,5 Nynäshamn ,9 Salem ,8 Sigtuna saknas Sollentuna saknas Solna ,5 Stockholm ,8 Sundbyberg ,4 Södertälje saknas Tyresö ,2 Täby ,3 Upplands Väsby ,2 Upplands-Bro ,4 Vallentuna ,3 Värmdö ,6 Österåker ,9 Ett antal kommuner har inte redovisat efterfrågad uppgift. Den redovisade uppgiften bör även tolkas med viss försiktighet. Under insamlingen uttryckte ett flertal kommuner osäkerhet kring redovisningen av denna kostnad. Vidare kan avvikelser mellan vilken yta som avses förkomma. Med försiktighet kan det däremot utifrån tabellen sägas att kommunerna i någon mån anpassat sina lokalytor i takt med ett minskat elevunderlag. Majoriteten redovisar dock större lokalytor per elev, vilket tyder på en viss överkapacitet. KSL 13 av 13

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

LEDIGA PLATSER per Botkyrka kommun

LEDIGA PLATSER per Botkyrka kommun Botkyrka kommun Ekonomiprogrammet, S:t Botvids gymnasium Handels- och administrationsprogrammet, S:t Botvids gymnasium Naturvetenskapsprogrammet, S:t Botvids gymnasium Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2141 14-9-8 9:3:7 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 18 11 152.5 184. Hantverksprogrammet 12 2 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 A 171.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 9 A 163.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 30 23 A 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 8 8 A 170.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 38 18 A 184.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 17 9 A 175.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2151 15-4-9 11:2:9 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 11 8 15. 171. Hantverksprogrammet 12 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-9-5 1:34:12 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 2 16 152.5 21. Hantverksprogrammet 12 2 2 22.5 241. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 44 A 186.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 11 A 165.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2016 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan A 182.00 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet A 170.00 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 50 57 34 A 173 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 21 20 7 A 185,7 Bygg- och anläggningsprogrammet,

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2161 16-4-8 9:33:3 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 15. 194. Hantverksprogrammet 12 1 Programinriktat Individuellt Val, Mot Bygg-

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 7 8 0 200 237 231. 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2121 12-4-11 14:36:19 Humanistiska Programmet 3 7 6 145 23 Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 2 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 9 9 0 172. 231 235 23 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Preliminär antagning Helsingborg 2017 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 49 24 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Gymnasiet 12 5 A 208.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017

Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Helsingborg 2017 STARTAR EJ -HT 17 Handels- och administrationsprogrammet, Jensen Gymnasium Helsingborg 15 0 STARTAR EJ HT -17 Hantverksprogrammet - Hudvård SPA och Hudvård, Drottning Blankas Gymnasieskola 0 0 Bygg- och

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2016 (Dnr

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016

Information till Utbildningsdelegationen. Oktober 2016 Information till Utbildningsdelegationen Oktober 2016 Alla siffror gäller för elever från årskurs 9 och är folkbokförda i Västerbotten Länets elever från årskurs 9 2688 (2591) elever Nyanlända elever ingår

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 135 181 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet, Gymnasieskolan Vipan Lund 80 172 El- och energiprogrammet

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad och län Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-1499/2016 Sida 1 (12) 2015-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon: 08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14

Läs mer

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018!

Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Strålande nyheter om UF-företagandet i Södermanland 2017/2018! Den första december 2017 stängde registreringen för läsår 2017/2018 och vi kan gladeligen konstatera att i år är ett rekordår! Fler elever

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda

Jämtlands läns bästa gymnasieprogram kartlagda läns bästa gymnasieprogram kartlagda Gymnasiekvalitet.se har kartlagt alla gymnasieprogram i län. Nedan finns resultaten listade för de olika faktorerna som undersökts. Bilagor Tabell 1: Programmen i län

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20161 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2161 16-4-8 9:33:3 Humanistiska Programmet 2 1 1 217.5 272. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1 17.

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. 1 (5) Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens arbetsutskott VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-03-07 15 Första sökomgången inför läsåret 2017/18 (UN 2017.014) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2151 15-4-9 11:2:9 Humanistiska Programmet 2 14 19 2. 254. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20161 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 14 14 0 165 248 250 18 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Slutantagning Nyköping 2016

Slutantagning Nyköping 2016 sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 79 91 20 23 27 20 0 0 150.0 209.7 1 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 79 91 20 23 27 20 0 0 1 Sida1/8 sökande

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år...

Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... VÄLKOMNA! Fundera på gymnasievalet redan nu? Om 3 år... NYHETER GY 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping

Publik statistik preliminärantagning 2016 Nyköping sökande Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping EE El- och energiprogrammet, år 1 28 65 87 19 24 23 19 0 0 155.0 205.2 5 Summa Elteknikbranschens Gymnasium, Nyköping 28 65 87 19 24 23 19 0 0 5 Sida1/8 sökande

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd Höstterminen 2013 Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 15 september 2013

Ansökan om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd Höstterminen 2013 Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 15 september 2013 Dnr 2013:423 Ansökan om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd Höstterminen 2013 Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 15 september 2013 Gröna fält ska fylls i Gråa fält fylls i

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer