Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan. Planeringsförutsättningar"

Transkript

1 Strategisk plan Planeringsförutsättningar del

2

3 Innehållsförteckning 1 ANEBY KOMMUN Del 1 Övergripande förutsättningar och styrkort Omvärld Förutsättningar för Aneby Kommun Driftbudget 2015 och flerårsplan

4 1 ANEBY KOMMUN 1.1 Del 1 Övergripande förutsättningar och styrkort Omvärld Samhällsekonomisk utveckling Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att tillväxten tar bättre fart nästa år trots att det har varit en svag utveckling under hösten. Detta grundar sig i positiva signaler från omvärlden, trots att exporten inte ökar i den takt som förväntat. Det är istället den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar nästa år och bedömningen är att BNP kommer växa med 2,7 % under Gällande arbetslösheten förväntas en liten förbättring från 8 % till 7,8 % under 2014 och antalet arbetade timmarna ökar med 0,6 %. Detta håller tillbaka lönenivån som ökar med knappt 3 % och timlönerna runt 2,8 %. Källa: SKL:s cirk 13: Statliga beslut och åtgärder Inget nytt finns att rapportera! Kommunsektorns utveckling Inflationen förväntas fortsatt vara låg samtidigt som pensionsbromsen slår i, vilket leder till att skatteunderlagets tillväxt begränsas. Under perioden förväntas skatteunderlaget växa med omkring 2 % i reala termer. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger till 1,1 %. År 2017 bedömer SKL att Sverige ska nå tillbaka till konjunkturell balans. Pendlingskommunerna har de senaste åren legat ett par procentenheter under genomsnittet. Trots en relativt stark ökning i skatteunderlaget kommer de kommande åren att bli ekonomiskt tuffa då kostnadsökningar, volymförändringar och pensionsutbetalningar kommer Planeringsförutsättningar 2015 del 1 2(21)

5 att stiga kraftigare än skatteunderlaget. Källa: SKL:s cirk 13:72 I tabellen nedan visas att SKL:s skatteunderlagsprognos är marginellt högre än regeringens prognos. Källa: SKL:s cirk 13: Demografiska förändringar och kostnadsutveckling För kommunerna som helhet har demografiska förändringar i form av befolkningsökningar och förändringar i befolkningssammansättningen inneburit ett ökat resursbehov med ungefär 0,5 % per år under de senaste tio åren. Dessa behov ökar dubbelt så snabbt under de närmaste åren enligt SKL:s ekonomirapport i oktober Diagrammet nedan visar kommande ökningar av kostnaderna inom respektive verksamhet. Gymnasieskolan är i botten och förväntas vända uppåt igen samtidigt som förskola och grundskola är de verksamheter som står inför de största behovsökningarna. De kommande årens ökningar kommer att ställa stora krav på kommunernas förmåga att ha en god framförhållning samt att arbeta med modeller för resursfördelning. På så sätt kan kommunens resurser fördelas efter de behov som finns, och verksamheternas kostnader kan följas upp på ett bättre sätt. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 3(21)

6 Källa: SKL:s Ekonomirapport oktober Förutsättningar för Aneby Kommun Befolkningsutveckling/åldersstruktur Antal invånare Utfall Prognos Prognos Prognos Påverkar: Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Totalt: år år år år år år år år år år år år år år år och äldre Planeringsförutsättningar 2015 del 1 4(21)

7 Näringsliv och arbetsmarknad Anebys näringsliv präglas av småföretagsamhet. I kommunens finns cirka 800 registrerade verksamheter (aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag, samt enskilda firmor). Av dessa är 199 AB, 32 handels- och kommanditbolag, samt cirka 570 enskilda firmor. 20 % av aktiebolagen har fler än fem anställda där de största är Attends Healtchcare, 293 anställda, Hags, 199, Sealed Air 64, och Fläkt Woods 60. Alla fyra företagen är för övrigt utlandsägda. Sett till bransch domineras företagsamheten starkt av jord- och skogsbruk med totalt cirka 330 verksamheter (18 AB, 4 handels- och kommanditbolag, samt drygt 300 enskilda firmor). Trots denna stora dominans i antal företag svarar jord- och skogsbruket bara för 7 % av antalet arbetstillfällen i kommunen. Överlägset flest arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustrin med 34 % (att jämföra med hela riket där den siffran är 13 %), följt av vård och omsorg 17 % och utbildning 8 %. Av nattbefolkningen i kommunen är det dock bara 24 % som är sysselsatta inom tillverkningsindustrin. (Se tabell nedan) En stor framtida utmaning på arbetsmarknaden är att kunna rekrytera folk med rätt kompetens, något som inte minst blir aktuellt för den kommunala organisationen, där det väntar mycket stora pensionsavgångar under de kommande åren. Även flera företag jagar spetskompetens. Skola och näringsliv Ett led i att stödja detta är förslaget att erbjuda fria pendlingsresor för högskolestuderande som är folkbokförda i kommunen, något som förhoppningsvis ska ge effekten att fler unga med högre utbildning väljer att bo kvar, men också stimulerar fler att senare i livet vidareutbilda sig. I ett väl fungerande samarbete skola-näringsliv är strävan att kunna matcha elever mot den yrkesprofil som efterfrågas genom att kommunens elever motiveras att söka sig till relevanta utbildningar. En aktiv medverkan från Aneby i Teknikcollege på Höglandet kan också säkerställa att rätt utbildningar finns att erbjuda. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 5(21)

8 Företagsklimatet För att ytterligare stärka det goda företagsklimatet behövs ett fortsatt bra och nära samarbete med näringslivet. Kommunens målsättning är att tillhöra landets 25 bästa kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, ett mål som vi närmade oss rejält under Kommunen klättrade då 30 placeringar, från 87:e till 57:e plats medverkade Aneby kommun också för första gången i SKL:s mätverktyg Insikt, som ger tydlig indikation på hur den kommunala verksamheten och kontakterna med denna uppfattas av näringslivet. Anebys betyg i Nöjd-kund-index blev 65, något lägre än 67, det totala snittet för medverkande kommuner. Ett offensivt arbete med att verka för tillväxt i befintliga företag parallellt med stimulans till nyföretagande är en viktig del i näringslivsarbetet. Här är kommunens medverkan i Tillväxtarenan, i Science Park-systemet, ett projekt i samarbete med bland annat Regionförbundet, en tillgång. Arbetet upphör i projektform hösten Från 2015 planeras för ett införande av coachverksamhet i den ordinarie verksamheten, med fokus på tillväxtföretag och nyföretagande, och i nära samarbete med Science Park Jönköping. Arbetsmodellen är den som etablerats via Science Park-systemet. För Aneby kommun bedöms en lämplig nivå vara en procentig tjänst, lämpligen delad med någon av grannkommunerna. Utveckling av industriområde En förutsättning för ett utvecklat näringsliv, inklusive nyetableringar, är tillgång till mark och lokaler. Här finns en stor utvecklingspotential i Anebyhus före detta industriområde, som för närvarande är utbjudet till försäljning. Det är ett attraktivt industriområde som både kan erbjuda såväl färdiga industrilokaler som byggklar mark. Ett nära samarbete med privata fastighetsägare med tillgång till affärs-, kontors- och industrilokaler är också nödvändigt för att gemensamt bidra till näringslivsutvecklingen. Turism- och besöksnäring Potential finns för att kunna utveckla näringslivet inom turism- och besöksnäringen med sikte på exempelvis upplevelser riktat mot vandrings- och cykelturism. Här kan kommunen skapa förutsättningar, men det är entreprenörer som måste svara för att våga utveckla verksamheter. Ett pågående arbete med utveckling av Anebyleden är en del i detta. Infrastruktur En förutsättning för en växande kommun och en positiv näringslivsutveckling är en god infrastruktur. En standardhöjning på de stora trafikstråken är därför ett högt prioriterat önskemål. Nuvarande situation, med bristfällig säkerhet och därigenom generellt låga hastigheter på de mest trafikerade vägarna i kommunen, uppfattas som hämmande för tillväxt och utveckling. Den nära förestående ombyggnationen av riksväg 32 är ett välkommet steg på vägen. Stort behov finns också av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 132:an, Aneby- Huskvarna, som också kan möjliggöra en höjd hastighet från nuvarande 80 km/tim. Pendling Aneby kategoriseras som en pendlingskommun med en nettopendling på totalt -653 personer per dag, en ökning med 9 %. Totalt är det 808 inpendlare till kommunen och utpendlare. För de lokala företagen är möjligheterna till bra inpendlingsmöjligheter avgörande, inte minst i arbetet med att hitta rätt kompetens till lediga tjänster, då rekrytering ofta blir nödvändigt från grannstäderna. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 6(21)

9 Kollektivtrafik och resande En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för kommunen, inte minst för näringslivet. Landstingets kollektivförsörjningsprogram uttalar ett långsiktigt mål om 60 procent ökat kollektivresande till Senaste åren har förbättringar för kommunens invånare också skett och resandet har ökat. Busslinje 124 från Aneby till Jönköping via Huskvarna är ett tydligt exempel på detta. Linjen var under 2013 länstrafikens femte mest trafikerade och har ökat från till resande totalt sett. I och med att underhållsarbetet på Södra stambanan avslutats återgår Östgötapendeln från mars 2014 till samma turtäthet som gällde våren Det innebär för Anebys del i stort sett entimmastrafik såväl norr- som södergående från tidig morgon till sen kväll, med dussintalet avgångar i vardera riktning. Med tåg och buss kan nu 25 turer i vardera riktning erbjudas på vardagar på sträckan Aneby-Jönköping. För att underlätta för inpendlarna till Aneby har det väckts idéer om ett cykelstall vid resecentrum, där inpendlarna dagligen kan låna sin cykel för smidig vidaretransport till respektive arbetsplats. En idé som är väl värd att utreda vidare. Arbetsmarknaden De allra största företagen i Aneby kommun har en positiv utveckling. Största företaget, Attends, har under hösten 2013 tagit sitt nya höglager i drift och utvecklingen av ny produktionslinje genomförs under Flera andra företag har också utvecklat verksamheten. Samtidigt har ett par tunga slag har drabbat den lokala arbetsmarknaden under Anebyhus stängde produktionen i Aneby och flyttade den till Åseda, vilket innebär att det nu enbart är kontorsdelen av Anebyhus kvar i kommunen. Oasens familjehem gick i konkurs (omfattar ej Oasen HVB och skola), vilket innebar att drygt 20-talet arbetstillfällen förlorades. Arbetsmarknaden för Anebys medborgare påverkas också påtagligt av vad som sker i närområdet genom den stora utpendlingen till arbete som sker. Totalt sett har arbetslösheten under 2013 stigit något i kommunen. Siffrorna för Aneby i december 2013 var 160 öppet arbetslösa och 125 arbetssökande i olika program, totalt 285 personer. Det ska jämföras med december 2011 då det var 272 personer, en ökning med 4,8 %. Av de 285 arbetssökande är 87 ungdomar i åldern år (88 personer 2012). För Anebys del innebär detta att 8,5 % av den registerbaserade arbetskraften i åldrarna år står utan arbete, en ökning senaste året med 0,2 %. Motsvarande siffra för riket är 8,7 % (- 0,2 %) och för Jönköpings län 7,5 % (-0,3 %). Ungdomsarbetslösheten, år, är i Aneby kommun 18,6 %, vilket är avsevärt högre än länet totalt sett, 14,7 %. För riket är motsvarande siffra 17,2 %. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 7(21)

10 Bostads- och lokalmarknad Stiftelsen Aneby Bostäder färdigställer sommaren 2014 Centrumhuset, Persikan 4, med 23 lägenheter, ett mycket välkommet tillskott. Bostadsstiftelsen har också vidare planer för kvarteret Persikan för de kommande åren, vilket kan ge ytterligare ett tiotal nya lägenheter. Även ett par privata hyresvärdar är i färd med att färdigställa nya lägenheter, vilket ger ytterligare ett tiotal lägenheter det kommande året. För att efter det möta det efterfrågade behovet av nyproducerade hyresrätter är det viktigt att redan nu planlägga samarbete med intressenter för att säkerställa fortsatt produktion. Under de senaste åren har det funnits en stor efterfrågan av hyreslägenheter. Kön bedöms i dagsläget vara cirka 150 personer, varav en tredjedel bor i annan kommun idag. Störst efterfrågan är det på 2- och 3-rumslägenheter. Totalt finns det i kommunen cirka bostadsenheter, fördelat på enbostadshus och 750 hyreslägenheter. Stiftelsen Aneby Bostäder har, med Centrumhuset inkluderat, ett totalt innehav på 450 lägenheter, varav 350 lägenheter finns på den kommersiella marknaden och 100 lägenheter är avsedda för särskilt boende. Nyproduktion av bostäder Nyproduktion av bostäder är helt avgörande om vi ska kunna uppfylla målet med 7000 invånare Vi har under en följd av år haft ett lågt bostadsbyggande, både vad avser villor och hyresrätter. Under 2013 färdigställdes sju enfamiljsvillor och ytterligare åtta bygglov har beviljats. Även om bostadsbyggandet under de senaste åren varit trögt förväntar sig marknaden en ökning de kommande åren. Beredskapen vad gäller tomtmark är stor och kommunen förfogar över cirka 100 detaljplanelagda tomter. Dessa finns i Aneby, Sunhultsbrunn, Frinnaryd, Hullaryd och Haurida. Privata planlagda tomter finns i Viredaholm, Fågelkärr, Lövviken, Grankärr och Målsånna. Mark för byggande av flerbostadshus finns enbart i Aneby. Efter att bostadsområdet Skärsjö Udde i Aneby exploaterats för 24 tomter under 2011, har två enfamiljsvillor färdigställts och en tredje påbörjats. För att nå framgång med försäljning av tomtmark krävs en bättre marknadsföring av vilka möjligheter som finns. På Skärsjö Udde undersöks förutsättningar för att skapa produktion av nyckelfärdiga hus att erbjuda marknaden. Ytterligare tomtmarker utpekas i översiktsplanen, som sträcker sig fram till 2025, lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge. I dessa områden erfordras detaljplaner, där arbetet påbörjats med en detaljplan för Kieryd Strategiskt viktiga frågor Under rubriken "Strategiskt viktiga frågor" ingår fyra övergripande strategiområden, viktiga för Aneby kommuns utveckling. Dessa är; Tillväxt och attraktivitet Attraktiv arbetsgivare Utveckling av e-samhället Ungdomsarbete Planeringsförutsättningar 2015 del 1 8(21)

11 Tillväxt och attraktivitet Den 1 januari 2015 bildar landstinget och länets kommuner Region Jönköpings län. En konsekvens av detta är att Regionförbundet i Jönköpings län avvecklas under 2014 och att det i framtiden är regionkommunen som har ansvaret för regionalt tillväxtarbete och för regional transportinfrastruktur. Att öka Region Jönköpings läns attraktivitet och skapa en positiv befolkningsökning i hela regionen är avgörande för vår regions framtid, såväl som för de enskilda kommunerna. Ett framgångsrikt tillväxtarbete är helt avgörande för att möjliggöra finansieringen av välfärden för regionens invånare, liksom en starkare kommunal ekonomi genom större skattekraft skapar resurser för att utveckla verksamheten inom kommunens kärnområden. De grundläggande förutsättningarna för en regions och en kommuns tillväxt och attraktivitet handlar om arbete, boende, goda kommunikationer, en hållbar ekologi, ett gynnsamt företagsklimat med nyföretagande, möjligheter till ett rikt liv genom kultur och fritid, trygga livsmiljöer och en god kommunal service. Här kommer regionkommunens och primärkommunernas ansvarområden att komplettera varandra. Att åstadkomma tillväxt som leder till befolkningsökning är och har varit den största utmaningen och den viktigaste framtidsfrågan för Aneby kommun under senare år. Det övergripande målet i Aneby kommuns nya översiktsplan är att öka befolkningen från dagens cirka 6400 till 7000 invånare år Den främsta anledningen till detta mål är att kunna behålla och utveckla den kommunala servicen till alla boende och verksamma i kommunen. Detta gäller även servicen på landsbygdens tätorter där i första hand förskola och skola åsyftas. De framtida utmaningarna som kommunen står inför kräver att många aktörer samverkar och inte minst att ha en god kommunal ekonomi som möjliggör nysatsningar och en fortsatt utveckling av kommunen. En viktig förutsättning är att de kommunala verksamheterna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva, så att resurser kan frigöras för att möta ökade behov i verksamheterna och till satsningar som bidrar till att öka kommunens attraktivitet. Viktigt är att tillväxtfrågorna med de fyra strategiområdena, bostäder, infrastruktur, näringsliv och Aneby i framkant, är högt prioriterade även efter att tillväxtprojektet Aneby i framkant avslutas vid halvårsskiftet Det strategiområde som kommunen har allra mest möjligheter att påverka på egen hand genom prioriterade satsningar är allt det som kan rymmas inom begreppet Aneby i framkant och de verksamheter som kommunens bolag har ansvar för. Bostäder För att växa mot målet 7000 invånare krävs fler bostäder, Även om bostadsbyggandet under de senaste åren varit trögt förväntar sig marknaden en ökning de kommande åren. I Aneby står vi väl rustade med många byggklara tomter i attraktiva miljöer, men det krävs en förbättrad marknadsföring för att nå ut med budskapet. Samtidigt är det viktigt att hela tiden ligga steget före och därför krävs detaljplaneläggning av de i översiktsplanen utpekade LISområdena. Under de kommande åren har vi en säkerställd nyproduktion av lägenheter i och med Stiftelsen Aneby Bostäders ombyggnation i kvarteret Persikan, men även efter det finns ett behov av nyproducerade hyresrätter. Därför är det viktigt att redan nu samarbeta med intressenter för att säkerställa produktion av hyresrätter. Infrastruktur och kommunikationer En god infrastruktur och goda kommunikationer är en förutsättning för en växande kommun och en positiv näringslivsutveckling. En standardhöjning på de stora trafikstråken är därför ett fortsatt högt prioriterat önskemål. Nuvarande situation, med bristfällig säkerhet och därigenom generellt låga hastigheter på de mest trafikerade vägarna i kommunen, uppfattas som hämmande för tillväxt och utveckling. Trafikverkets tidplan för ombyggnation av riksväg 32 är oklar, men förhoppningen är att det ska ske inom de närmaste åren. För kommunen är Planeringsförutsättningar 2015 del 1 9(21)

12 det av stor vikt att även fortsättning av riksväg 32 från Marbäck norrut mot Säby rustas upp för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Trafikverket bör så snart som möjligt ges ett utredningsuppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie för sträckan. Ett aktivt arbete från kommunens sida gällande trafikhöjande åtgärder på 132:an mellan Aneby och Huskvarna i syfte att öka trafiksäkerheten, bör prioriteras för att på sikt också kunna möjliggöra en ökad hastighet från nuvarande 80 km/tim. Viktigt är också att kunna behålla och öka bussturerna till landsbygden. En positiv förändring som genomförts är förlängningen av buss 123 från Jönköping-Vireda till Hullaryd. Ett stort lyft för kommunen, dess invånare och ortens näringsliv är de förbättringar som nu sker inom kollektivtrafiken med 25 turer dagligen till Jönköping måndag - fredag, med pendeltåg och buss, samt 14 turer dagligen med pendeltåg till Linköping. Antalet turer från Jönköping respektive Linköping mot Aneby ökar i samma omfattning och även under helgerna ökar antalet avgångar jämfört med tidigare. Andra viktiga delar är att ha en strategi för utvecklingen av infrastruktur i form av fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband. Ur attraktivitetssynpunkt är det av stor vikt att avgiftsnivåerna för dessa och annan service ligger i nivå med jämförbara kommuner, vilket ställer krav på Aneby Miljö & Vatten AB, att ta fram en handlingsplan för hur detta kan uppnås. I kommunens bredbandsstrategi fastslås att 90 procent av hushållen ska ha bredbandstäckning För att möjliggöra det krävs insatser i såväl tätorter som på landsbygden. De första byanätsföreningarna (Askeryd och Bälaryd) har varit framgångsrika och beviljats medel av länsstyrelsen för fiberutbyggnad. För att övriga landsbygden, samt tätorterna Aneby, Sunhult och Frinnaryd, ska få bred täckningsgrad kan det behövas kommunala insatser. I vilken grad styrs av omfattningen på bidrag som landsbygdsprogrammet i den kommande programperioden för kan erbjuda. Signalerna är att bidragstäckningen per hushåll kan minska. Bredbandstillgången i hela kommunen är en attraktionsfråga såväl för nyinflyttning som för företagsetableringar, såväl i tätorter som på landsbygden. Näringsliv I Aneby finns ett starkt näringsliv med framgångsrika stora företag som exempelvis Attends och Hags, men också många duktiga småföretagare. Framgent är det viktigt att aktivt arbeta för att utveckla och förstärka näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen i takt med den tilltänkta positiva befolkningsutvecklingen. I arbetet med att skapa nya företagsetableringar är det avgörande att ha tillgång till såväl lokaler som mark i kommunen. Anebyhusområdet, som för närvarande ligger ute för försäljning, har med sitt strategiska läge en stor utvecklingspotential. Ett offensivt arbete med att verka för tillväxt i befintliga företag parallellt med stimulans till nyföretagande är en viktig del och här är kommunens medverkan i Tillväxtarenan, ett projekt i samarbete med Science Park till och med 2014, en tillgång. Från 2015 planeras för ett införande av coachverksamhet i den ordinarie verksamheten, med fokus på tillväxtföretag och nyföretagande. Arbetsmodellen är den som etablerats via Science Park-systemet. För Aneby kommun kan det innebära en procentig tjänst, lämpligen delad med någon av grannkommunerna. För att detta ska vara möjligt förutsätts egenfinansiering av tjänsten från kommunen, då projektet upphör vid årsskiftet. Aneby i framkant Kultur- och fritidslyftet Generellt sett har kultur- och fritidsfrågorna ett litet utrymme på den politiska agendan. Under flera år har resurserna minskat eller stagnerat inom dessa områden och ansvaret för verksamheterna är splittrat. Det politiska ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna delas idag av Planeringsförutsättningar 2015 del 1 10(21)

13 kommunstyrelsens tre utskott. Allmänna utskottet ansvarar för folkbiblioteket och allmänkulturell verksamhet. Barn- och utbildningsutskottet ansvarar för musikskolan och sociala utskottet för fritidsverksamhet och föreningsbidrag. Hur det politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten ska se ut framgent behandlas för närvarande inom den tillsatta organisations- och arvodeskommittén. I kommunen finns ett rikt föreningsliv som erbjuder en mycket bra verksamhet och fångar många idrottsintresserade eller kyrkligt aktiva barn och ungdomar. För ett antal år sedan stängdes den kommunala fritidsgården och den fritidsverksamhet som idag bedrivs i kommunal regi riktas framför allt till ungdomar inom funktionshinderomsorgen. Tillgången till kultur och fritidsaktiviteter har en stor betydelse och är en viktig pusselbit för ett attraktivt Aneby, både för att locka hit nyinflyttning, men också i stor utsträckning för att behålla medborgarna. Att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter ger även positiva effekter på folkhälsan. Här är ett rikt kultur- och föreningsliv en resurs, liksom tillgång till natur- och kulturmiljöer. Från föreningarna saknas idag en tydlighet från kommunen kring fritids- och kulturfrågor, och här kan en förbättring ske genom en tydligare samordning. En del i detta är utvecklingen av Konserthuset, där resultatet av den pågående medborgardialogen förhoppningsvis leder till ett offensivare arbete med att marknadsföra lokalerna och att utveckla fler kultursatsningar. I allmänna utskottet framtidsdiskussioner har kultur- och fritidsverksamheten lyfts fram och förslag till åtgärder diskuterats: En samlad organisation för kultur- och fritidsverksamheten i Aneby kommun, med gemensamma målsättningar och budget. Införande av kulturgaranti för barn och unga Tillföra resurser för Konserthusets utveckling som kulturcentrum Bibliotekssamverkan Miljöcertifierad kommun En långsiktigt hållbar kommun är en attraktiv kommun, långsiktigt hållbar både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. Som ett led i detta är målet satt att kommunens samtliga verksamheter ska vara miljöcertifierade vid årsskiftet 2014/2015. Inom förvaltningen pågår arbetet med att förbereda för miljöcertifiering enligt ISO När certifieringen är klar ställer standarden krav på att "högsta ledningen" utser en eller flera representanter som ska ha ansvar och befogenheter för att säkerställa att miljöledningssystem är upprättat, infört och underhållet, rapportera och rekommendera förbättringar samt göra ett årligt grönt bokslut. För kommunens egen organisation bedöms behovet för att hantera ovanstående arbetsuppgifter samt svara för samordning inom förvaltningen, att motsvara c:a 20 % miljösamordnare. Inledningsvis avser förvaltningen att lösa detta med befintlig personalresurs genom en omfördelning av arbetsuppgifter. Hållbara små orter Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med projektet "Hållbara små orter" tillsammans med Aneby, Gnosjö och Vetlanda kommuner. Projektets syfte är att hitta verktyg för hur man kan jobba med utvecklingen av små orter. Hållbara orter i detta projekt är orter som har mellan invånare och orterna ska ligga utanför kommunhuvudorten. Beslut har fattats i kommunfullmäktige om att delta i projektet inom ramen för en medborgardialog och Sunhult har utsetts som deltagande ort i projektet i Aneby kommun. Ett dialogmöte genomfördes i mitten av januari och vände sig till föreningsliv, näringsliv och skola och alla invånare i Sunhult. Ett 60-tal Sunhultsbor hörsammade kommunens inbjudan och deltog i diskussionen om hur vi kan utveckla orten, i stort som i smått och kvällen utmynnade i många konkreta utvecklingsförslag att arbeta vidare med. För Aneby som landsortskommun är kommunens små tätorterna oerhört viktiga för en levande landsbygd och engagemanget från det lokala förenings- och näringslivet, liksom från invånarna själva måste tas tillvara för att öka Planeringsförutsättningar 2015 del 1 11(21)

14 attraktiviteten på orten. Det finns ett stort intresse att genomföra den här typen av medborgarmöten även i kommunens övriga orter. För att kunna genomföra en del av de goda idéer som kommer fram vid denna typ av medborgarmöten måste det finnas riktade budgetmedel avsatta. I annat fall är det stor risk att medborgarnas engagemang dör ut. Fria pendlingsresor för högskolestuderande Aneby kommun, precis som de flesta andra landsortskommuner med avsaknad av egen högskola, tvingas ständigt konstatera att ungdomar väljer att flytta från orten för högre studier. Genom att erbjuda fria pendlingsresor till medborgare som är folkbokförda i Aneby kommun och samtidigt väljer att pendla till högskolestudier, ökar möjligheten för att välja att bo kvar i Aneby. Detta ger också positiva effekter på sikt genom; en högre utbildningsnivå bland medborgarna, möjligheter för företagen att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, möjligheter till nyinflyttning och miljömässiga fördelar när fler väljer att resa med kollektivtrafik. Ett förslag om fria pendlingsresor behandlas av kommunstyrelsen i februari och om kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget, måste kostnaderna för detta beaktas i kommande budgetarbete. Årets Aneby-ambassadör I projektet Aneby i framkant har vikten av ett gott ambassadörskap betonats i syfte att öka kommunens attraktivitet. Att vi alla, kommuninvånare såväl som kommunens medarbetare, i alla sammanhang är goda ambassadörer för Aneby, talar gott om vår kommun och lyfter fram alla de positiva värden som finns i kommunen, har en ovärderlig betydelse för att stärka Aneby som en kommun för att bo, verka och vistas i. Genom att vid en årlig ceremoniell mediebevakad utmärkelse utse "Årets Aneby-ambassadör" kan flera positiva effekter uppnås och betydelsen av det goda ambassadörskapet spridas till flera Anebybor. En prissumma till Årets Aneby-ambassadör kan hanteras inom befintlig budget. Stora investeringsbehov Aneby kommun står inför stora investeringsbehov under de närmaste åren, en del mer akuta medan andra behov är på lite längre sikt. Mest akut är nybyggnation av den fyraavdelningsförskola, som fanns med redan i budget 2013, samt byggnation av ny skola i centralorten som ersättning för Svartåskolan. Beslut om framtida skolstruktur ska fattas under våren och kostnaden för investering och drift måste beaktas i kommande budgetar. Behovet av barnomsorg på obekväm tid ökar. Via en enkätundersökning till brukare hösten 2013 genomförd av Barn- och utbildningsavdelningen fås indikatorer på ökade önskemål om service på obekväm tid. Det innebär önskemål om att tillskapa morgon-, kväll- och nattomsorg, i framför allt centralorten men behovet finns även i övriga tätorter. Kostnaderna för att införa utökad service på obekväm tid inom barnomsorgen är beroende på vilken servicenivå som erbjuds. Inom funktionshinderomsorgen förväntas ett ökat behov av bostad med särskild service. Idag är samtliga boendeplatser för målgruppen belagda. Redan 2014 ökar de statliga kraven på kommunerna avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. För Aneby kommun kommer det att innebära ett ökat platsbehov när antalet mottagna barn ökar. Större delen av kommunens kostnad för denna verksamheten finansieras av de statliga medel som tilldelas av Migrationsverket. Den nationella bilden av äldreutvecklingen stämmer väl överens med den framtida utvecklingen i Aneby. Allt fler blir allt äldre vilket på sikt kommer att innebära ett ökat behov av vård och omsorg och därmed också ett ökat kostnadstryck för att bibehålla en god kvalitet i verksamheten. Under senare år har behovet av nya lokaler för räddningstjänsten uppmärksammats. En Planeringsförutsättningar 2015 del 1 12(21)

15 möjlighet som lyfts upp i diskussionen är att skapa ett blåljushus i Aneby med lokaler för främst räddningstjänsten men även för polisen och landstinget (ambulans). Även kommunens tekniska enhet och/eller andra delar av den kommunala organisationen skulle kunna dela lokaler med räddningstjänsten för ett effektivt lokalutnyttjande. Sett ur ett medborgar- och attraktivitetsperspektiv skulle ett "blåljushus" med både räddningstjänst, polis och ambulans i samma lokal kunna bidra till en ökad trygghet i samhället. Från Allmänna utskottet finns beslut om ett uppdrag till samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen att utreda lokalbehovet och möjligheten att skapa ett "blåljushus" i Aneby Attraktiv arbetsgivare Kommunens attraktivitet som arbetsgivare och kommun skapas främst utifrån innehåll och upplevelse av det som levereras till medborgaren. Den modell om ledarskap och medarbetarskap som utarbetats i kommunen beskriver en syn på organisationen där den dagliga verksamheten är i centrum för arbetet med ledarskap, medarbetarskap, uppdrag och attraktivitet. Den dagliga verksamheten, det är här resultatet av vad organisationen, medarbetare och ledares ansträngningar visar sig. Det är leveransen till medborgaren som avgör om vi lyckas. Fokus på medarbetarskap och ledarskap är i relation till det dagliga resultatet. Medarbetaren skapar resultatet. Första linjens chefer har ett huvuduppdrag att få sina medarbetare så hållbart duktiga och effektiva som möjligt. Andra tredje linjens chefer, politiker specialister har huvuduppdraget att medverka till den dagliga verksamhetens förmåga att skapa resultat samt skapa allt bättre förutsättningar för medarbetaren. Motiverade, engagerade, friska, resultatskapande medarbetare och ett närvarande ledarskap är en förutsättning för ett gott dagligt resultat. Tillräckliga arbetsvillkor som lön, moderna arbetsverktyg, påverkan på arbetstid, möjligheter till personlig utveckling är förutsättningar för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 13(21)

16 Det finns ett samband mellan motivation och faktorer som har med arbetsvillkor att göra. Om inte tillräckliga förutsättningar finns vad gäller lön, sysselsättningsgrad, arbetssituation mm är det i många fall svårt att motivera medarbetare till ansträngningar. Slutsatsen är att samtidigt som utveckling av ledarskap/medarbetarskap sker behöver ett aktivt arbete sker med arbetsvillkor. Under 2014 ligger fokus på satsningar inom följande områden: konkurrensmässiga löner, förmåner och ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden möjligheter till utveckling i anställningen, d.v.s. i huvudsak kompetens- och karriärutveckling chefers arbetsvillkor, d.v.s. ge chefen tid och rimliga förutsättningar att leda och utveckla verksamheten. utveckla möjligheter till introduktions-, praktik- och lärlingsplatser Satsningarna från 2014 kvarstår för att ses som en attraktiv arbetsgivare men behöver utvecklas och kompletteras för att kommunen skall kunna möta de närmaste årens rekryteringsbehov. Konkurrensmässiga löner mm En kraftfull satsning genomförs i löneöversyn Flera strukturella satsningar genomförs för att möta önskade lönestrukturer samt marknadens påverkan. Säkerligen kvarstår inför 2015 en del behov av strukturell art. Huruvida Aneby kommun har konkurrensmässiga löner efter genomförd löneöversyn är svårt att bedöma. Det beror i hög grad på vad konkurrenterna gör i löneöversyn En annan faktor för att vara konkurrensmässig är att kunna erbjuda den nivå på omfattning av arbete som medarbetare vill ha. Ett inslag i detta arbete är ett system som mynnat ut i ett lokalt kollektivavtal inom den sociala verksamheten där möjlighet ges till önskad sysselsättningsgrad. Detta system kräver en hel del av verksamheten och dess chefer. Under året har det ställts frågor från politiker om kommunens konkurrensmässighet vad gäller friskvårdsförmåner. Det kan konstateras att kommunen inte har den nivå på förmåner som åtminstone en del av de lokala företagen har. Vidare har efterfrågats friskvårdande arrangemang som kommunen tidigare genomfört, t.ex. stegtävling. Att ha ändamålsenliga och moderna förutsättningar för den enskilde medarbetarens utförande av arbete är ett ständigt pågående arbete. Satsningar har genomförts och genomförs vad gäller teknisk utrustning som datorer och smartboards. Krav på arbetskläder har under perioden ställts. Satsningar genomförs under Dessa är sannolikt inte tillräckliga. Möjligheter till utveckling i anställningen Under de senaste åren har medel tillförts för kompetensutveckling. Främst har detta gällt medarbetare i Barn och utbildning. Behovet av utveckling i anställningen framkommer främst i de utvecklingsplaner som årligen tas fram i utvecklingssamtalet men också genom jämförelse mellan krav i kompetensanalys och medarbetarens faktiska kunskaper och färdigheter. I detta sammanhang får inte arbetsgruppens gemensamma förmåga och utveckling glömmas bort. Gruppens förmåga till leverans överstiger i de bästa av världar summan av de enskilda medarbetarnas. En specifik del inom området utveckling i anställningen är karriärutveckling. Ett viktigt inslag är chefsförsörjningen. Enligt forskning kännetecknas framgångsrika organisationer av en hög andel internrekryterade chefer. Under 2013 startades ett samarbetsprojekt "Ledarutveckling över gränserna" åtta kommuner emellan vars syfte är att ge möjlighet till karriärutveckling samt inte minst att jobba med internrekrytering av chefer. Projektet finaniseras främst med medel från socialfonden. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 14(21)

17 Projektet har hittills slagit mycket väl ut men avslutas under Allt tyder på att ingående kommuner vill fortsätta med samarbetet men då finns sannolikt inte socialfondsmedel tillgängliga utan en egenfinansiering krävs. Chefers arbetsvillkor Aneby kommun ser i verksamheten närvarande chefer och ledarskap som en viktig strategisk fråga, en framgångsfaktor. I kommunens modell för ledarskap och medarbetarskap är första linjen chefens främsta uppdrag att utveckla varje medarbetare till att vara så hållbara och effektiva som möjligt. Här krävs för medarbetare och det dagliga resultatet i verksamheten närvarande chefer. Dessa chefer behöver goda förutsättningar för att kunna fullgöra den uppgiften. Under våren 2014 pågår en kartläggning av chefers förutsättningar för att vara denna önskvärda chef. Resultatet av kartläggningen kommer att bilda en utgångspunkt för behov av satsningar. Kommunens rekryteringsbehov samt Anebys viktigaste jobb Kommunen har en pensionsboom vars topp nås de kommande åren. Att notera är att personalomsättningen är större än så. Medarbetare slutar främst av andra skäl. En risk i sammanhanget är större personalomsätning leder till en ytterligare ökad personalomsättning då nya medarbetares tröskel för att byta jobb är lägre än befintliga medarbetares. Projektet "Anebys viktigaste jobb" är idag främst ett kommunikationsprojekt som handlar om att attrahera arbetssökande till Aneby kommun och i förlängningen kunna behålla befintligt anställda. Det handlar inte enbart om att få redan utbildade att söka sig till kommunen utan även att få ungdomar intresserade av att utbilda sig till yrken som finns i kommuner och Aneby kommun i synnerhet. Ungdomar som är osäkra på yrkesval behöver få möjlighet att prova på kommunens yrken. Kommuner är konkurrenter om arbetskraften men behöver samarbeta för att få folk intresserade av de kommunala jobben samt påverka högskolestuderande att söka de kommunala jobben. Ett samarbete finns mellan Höglandskommunerna att besöka de närliggande högskolorna för att marknadsföra de kommunala jobben. Denna insats görs idag på en miniminivå men kan utvecklas. Aneby kommun har utvecklat sin kommunikation med intresserade jobbsökande genom att utveckla hemsidan "jobba hos oss" samt använda nyhetsbrev, Åttingen och de tv-monitorer som finns i de lokala livsmedelsaffärerna. Insatser har också gjorts att utveckla budskapet. Allt detta arbete behöver fortsätta. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 15(21)

18 Medarbetaråret 2015 Ålderskurvan visar att år 2016 når Aneby kommun toppen av 65-åringar. Det vore önskvärt att år 2015 kunna benämna det som medarbetaråret i Aneby kommun. En satsning som främst syftar till att för oss själva visa och uppmärksamma våra yrken och verksamheter och många gånger det som vi kan vara stolta över. Året kan avslutas med en mässa där även ungdomar och andra intresserade kan få en inblick i vad det innebär att vara t.ex. undersköterska eller förskollärare i Aneby kommun Utveckling av e-samhället Utvecklingen av e-samhället är ett område som det både nationellt och regionalt är stort fokus på och där kraven på de enskilda kommunerna att hänga med i utvecklingen ständigt ökar. Både privatpersoner och företag förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. För de allra flesta kommuner innebär detta en stor utmaning och det är få kommuner som själva har kompetens och resurser för att driva denna verksamhetsutveckling. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en "Strategi för e-samhället" som innehåller tre övergripande mål för den kommunala sektorns utveckling av e-samhället: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Syftet med den framtagna strategin är att förbättra den kommunala sektorns förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och insatsområden. Den nationella e-strategin har antagits av Aneby kommun genom beslut i kommunfullmäktige. För att genom samverkan möjliggöra för länets kommuner att nå upp till den nationella e-strategin har ett regionalt e-utvecklingsråd bildats i Jönköpings län. Det regionala e-rådet består av samtliga kommuner och landstinget i Jönköpings län. Höglandets kommunalförbund har även en plats i rådet. E-förvaltning definieras som "verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändring och nya kompetenser. Aneby kommun skall ta fram ett lokalt e-strategiskt styrdokument under våren Syftet med detta styrdokument är att få en styrd och kontrollerad utveckling av e-/it utifrån verksamhetens mål. Syftet med dokumentet är vidare att kunna realisera de mål och effekter som förväntas kring e-samhället och e-förvaltningen samt att bidra till att realisera Aneby kommuns vision om ett gott liv i en hållbar kommun. Strategin ska vara ett stöd vid planering, utveckling, upphandling och drift. E-utveckling och digitalisering erbjuder stora möjligheter till bland annat effektivisering, vilket innebär möjlighet att frigöra resurser till kärnverksamheten och skapa högre kvalitet samt förbättra medborgarservicen. För att klara utmaningarna vi står inför behöver vi förflytta oss mer från ett verksamhetsperspektiv till ett medborgarperspektiv och utveckla samverkan och samarbeten, där vi delar resurser och skapar betydande storskalighetsfördelar. Genom att dela kunskap och erfarenheter kan vi också ge bättre förutsättningar för ständiga förbättringar. Planeringsförutsättningar 2015 del 1 16(21)

19 Förutsättningarna för att realisera dessa ambitioner är bland annat; Ändrade organisatoriska strukturer och processer (arbetssätt) Utveckling av tjänster Utveckling av ledarskap och medarbetarskap Några inriktningsmål Verksamhet och medborgare ska kunna använda modern teknik på ett enkelt och säkert sätt Vi prioriterar lösningar utifrån de effekter och värden/nytta de ger, med verksamhetsmålen som riktmärke Lösningarna ska vara kostnadseffektiva och i balans med behoven av service och kvalitet Användargrupperna ska alltid vara belåtna och uppleva positiva resultat av våra insatser Vi ska ha säkerhetsmässigt acceptabla lösningar som enkelt ger efterfrågad tillgänglighet till information och tjänster Genom att arbeta tillsammans kan gemensamma resurser samordnas och kostnaderna sänkas för den enskilda kommunen. E-rådet arbetar med att ta fram E-rådets verksamhetsplan för Fokusområden är här bl. a e-arkiv, e-tjänster och informationssäkerhet. Detta måste samordnas med kommunens budgetprocess. För att Aneby kommun fortsatt ska kunna delta i e-utvecklingsrådets arbete måste budgetmedel avsättas för detta under kommande år. Även inom vård- och omsorgsområdet pågår ett gemensamt arbete sedan ett antal år inom ehälsa mellan landstingen, regionerna, kommunerna och regeringen och en nationell handlingsplan för åren har antagits inom ehälsoområdet. Arbetet med att förverkliga definierade områden i handlingsplanen pågår för fullt. Både den nationella handlingsplanen och den regionala handlingsplanen för ehälsoområdet har antagits av Aneby kommun. Att identifiera och sedan beskriva strategiska samverkansfrågor vi ska driva tillsammans på Höglandet, eventuellt kopplat till e-utvecklingsrådets fokusområde är angeläget. Samarbetet med konsolidering av resurser, standardisering och stabilitet som fokus ska fortsätta. Lokalt har kommunfullmäktige beslutat om att införa en digitalisering av det politiska arbetet och som ett led i att utveckla ärende- och dokumenthanteringen i kommunen och skapa en effektivare mötesprocess krävs fortsatta insatser under åren som kommer. Det handlar dels om kostnader för programvaror och hårdvaror som klarar uppgiften och motsvarar de krav på säkerhet och användarvänlighet som eftersträvas för modern möteshantering, dels en löpande årlig driftkostnad som bör kompenseras av och sättas i relation till de effektiviseringar utvecklingen ger främst vad gäller tidsbesparingar, men också genom besparingar av pappersoch portokostnader. För att få en smartare och öppnare förvaltning krävs även att kommunen kommer igång med en generell intern samarbetsportal för att härigenom kunna samla nyheter, intern information och omvärldsbevakning på ett ställe. Ett syfte med detta är även att få tillgång till gemensamma arbetsytor och en bättre struktur i dokumenthanteringen och härigenom t ex minska användandet av intern e-post. En förstudie inom området bör göras relativt omgående. Vägen mot e-samhället sätter ju fokus på medborgare och kundperspektivet och för hanteringen av dessa frågor används ofta begreppet kontaktcenter. Ett Kontaktcenter ska underlätta för medborgarna/kunderna att ta kontakt, avlasta specialister från rutinärenden, ge effektivare handläggning och ge kortare väntetider. Att utveckla möjligheterna och underlätta Planeringsförutsättningar 2015 del 1 17(21)

20 till dialog med kommunen på fler sätt än nuvarande är ett prioriterat område att arbeta med de närmaste åren. Det ska då också kunna vara möjligt att betjäna vem som helst, när som helst, var som helst Ungdomsarbete Aneby kommun har en relativt hög ungdomsarbetslöshet. I åldersgruppen år är 18,6 % arbetslösa, vilket är avsevärt högre än länet totalt sett som ligger på 14.7 %. En tydlig politisk markering har gjorts och sysselsättningsfrågan för ungdomar har prioriterats som en viktig framtidsfråga för att vara en attraktiv kommun. Att fånga upp ungdomar som är på väg till framtida arbete och studier är även ett viktigt led i att marknadsföra kommunala jobb för att möta kommunens kommande stora rekryteringsbehov. I budget 2014 har därför ungdomsarbete prioriterats med en särskild pott pengar motsvarande 400 tkr, att använda för insatser som främjar arbetslösa ungdomars möjligheter att komma i arbete eller praktik. Sedan tidigare finns projektet "Anebys viktigaste jobb" som främst handlat om att få "rätt" arbetssökande intresserade av kommunens vakanta jobb såväl som att intressera ungdomar för utbildning och yrkesval till kommunala jobb. Plattform ungdomsarbete ligger således helt i linje med det arbete som redan pågår internt. Sedan ett par år tillbaka finns ett fördjupat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i syfte att underlätta det praktiska arbetet/samarbetet med arbetslösa ungdomar. Under arbetet har befintliga arbetslösa ungdomars förutsättningar för att ta lediga arbeten på arbetsmarknaden kartlagts. Kartläggningen visar att arbetslösa ungdomar inte är en heterogen grupp utan det finns olika orsaker till arbetslöshet. Några exempel är ungdomar med ofullständiga betyg från grundskola och gymnasium och ungdomar som befinner sig mellan gymnasium och högskoleutbildning men som avvaktar med studier. En tredje grupp är ungdomar som har gymnasieutbildningar som ger små förutsättningar för att ta lediga arbeten på arbetsmarknaden. Barn och utbildningsavdelningen har sedan tidigare i samarbete med främst sociala avdelningen arbetat fram arbetssätt för att fånga upp studieomotiverade ungdomar och man har utvecklat Prao-verksamheten. Inom sociala avdelningen arbetar man med att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning för personer med funktionshinder eller andra jobbhindrande förutsättningar. Trenden har under många år varit att de s.k. enkla jobben försvinner samtidigt som det finns personer som behöver den typen av jobb. Plattform ungdomsarbete startades upp under hösten med en workshop med representanter från kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet i syfte att få en gemensam kunskapsbas för det fortsatta arbetet. Vid workshopen lyftes många konkreta förslag fram där avsatta medel kan vara en hjälp för att kunna göra riktade insatser för ett antal ungdomar. Även befintliga medel/resurser måste i någon mån kunna användas till kloka åtgärder. Med detta positiva avstamp kan det nu kunna bli mera konkret "verkstad" i det fortsatta arbetet. Detta är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva budgetmedel under flera år. Ur ett samhälls- och individperspektiv behöver så mycket som möjligt göras för att varje ungdom ska vara utbildnings- och/eller anställningsbar när den lämnar gymnasieskolan. Vår uppgift är att möta varje ungdom, för att garantera att ingen elev faller emellan i skolsystemet utan fångas upp i tid. Vi måste tillhandahålla en relevant utbildnings- och yrkesvägledning som leder till arbete, ge möjligheter till komplettering vid felval och möjligheter till att prova på genom praktikplatser mm. Ytterligare en möjlighet för Aneby kommun är att se vilka möjligheter statens nationella satsning om yrkesintroduktion skulle kunna ge. Genom att förbättra de ekonomiska förutsättningarna slår nu Arbetsförmedlingen ett slag för denna åtgärd. Som ett led i att få ut ungdomar i yrkesintroduktion har Sveriges Kommuner och landsting med Svenska Planeringsförutsättningar 2015 del 1 18(21)

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun

Lönepolicy i. Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun 2008-04-08 Lönepolicy i Lönepolicy i kommun Botkyrka kommun Lönepolicy i Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Utgångspunkter för vår lönepolitik Vår lönepolicy är en viktig del av personalpolitiken och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer