Finlands ekonomi i förändring, En behandling av den finska ekonomiska politiken och förändringen av exporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands ekonomi i förändring, 1980-95 En behandling av den finska ekonomiska politiken och förändringen av exporten"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Finlands ekonomi i förändring, En behandling av den finska ekonomiska politiken och förändringen av exporten Ekonomisk Historia B Vetenskapligt skrivande Ht: 2009 Författare: Jens Thunstedt Handledare: Klas Nyberg Datum för ventilering: 14 Januari 2010

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte och avgränsning Metod och material Teoretiska begrepp 4 2 Utrikeshandel En tillbakablick på utrikeshandeln Finlands utrikeshandel Den finsk-sovjetiska handeln 10 3 Ekonomisk politik Finlands ekonomiska politik Finlands penningpolitik Finlands finanspolitik tals krisen, konsekvenser och ekonomisk-politiska åtgärder 15 4 Forskning och utveckling 17 5 Sammanfattande diskussion 18 6 Bilaga Tabell och figurförteckning samt bilageförteckning 21 8 Käll- och litteraturförteckning 22 2

3 1.Inledning Finland kan betraktas som en brytningspunkt mellan öst och väst, landets historia stärker onekligen uppfattningen om dess spända relationer mellan den gamla supermakten Sovjetunionen. Detta skandinaviska land vars historia har influerats av den stora grannen har blivit påverkat på många olika sätt, en konsekvens av motsättningarna mellan de två är Sovjetunionens tidigare inflytande över Finlands utrikespolitik och handel. Detta gav stora exportmarknader åt Finland, vilka i princip var garanterade. Dessa exporter utgjordes främst av industriella produkter och tillgången till marknaderna med reglerad konkurrens skapade aningen efterblivna industrier, även om de tillät dem att utvecklas. De sovjetiska marknaderna spelade en central roll i Finlands utrikeshandel, efter andra världskriget fram till 1970 uppgick 13-17% av Finlands export till Sovjetunionen, vars export i princip endast var industriella produkter. Importen hade även starka band till Sovjetunionen vilken uppgick till 12-16% och bestod mestadels av billig energi och råvaror. Denna handel hade främst sina rötter i det stora krigsskadestånd som Finland fick efter vinterkriget till Sovjetunionen (Berend, 2006, s. 260). Nokias kabelexporter täckte t.ex. upp mot 6% av betalningarna till krigsskadeståndet (Berend, 2006, s. 272). Finland, även en medlem i den skandinaviska familjen, vilka hade åtnjutit stor tillväxt och framgång efter andra världskriget, kunde dra nytta av skandinaviskt kapital och marknader. Men Finland var i jämförelse med sina skandinaviska grannar en aning efter, medelinkomsten i Finland uppgick endast till 60% av t.ex. den Danska och Svenska medelinkomsten (Berend, 2006, s. 260). När Sovjetunionen löstes upp skedde dock dramatiska förändringar i östblocket vilket påverkade Finlands gamla handelsvanor. De gamla marknaderna var inte längre garanterade och man var nu tvungen att konkurrera med andra västerländska industrier, något som blev väldigt krävande eftersom ens tidigare skyddade tillträde till de sovjetiska marknaderna inte hade inneburit en konkurrenskraftig industriellutveckling. Finland gick in en omstruktureringsprocess vilken omfattade hela dess ekonomi och industri samtidigt som nittiotalskrisen fick ekonomierna att gunga. Finland upplevde under tiden ett 14% fall i BNP mellan Men med tillträde till den gemensamma europeiska marknaden, brutna handelsfördrag med det gamla Sovjetunionen, stora utländska investeringar och tillträde i offentliga och privata internationella institutioner lyckades Finland återhämta sig från den kris de befunnit sig i. De upplevde en stark tillväxt och enligt World Economic Forum for Growth & Competitivness, vilka mäter teknologiska nivåer, makroekonomiska parametrar, offentliga institutioners effektivitet samt mikroekonomisk utveckling erhöll Finland senare på 1990 talet första plats (Berend, 2006, s. 298). 3

4 1.1 Syfte och avgränsning Mitt huvudsyfte med denna uppsats är att fastställa förändringar i den finska exporten mellan i och med Sovjetunionens fall samt att belysa hur den finska ekonomiska politiken förändrandes under perioden. Hur stor roll spelade det Sovjetiska sammanbrottet för finskexport? Vilka stora förändringar skedde inom den finska ekonomiska politiken under omstruktureringsprocessen och krisen 1990? Metod och material Bakgrundsundersökningen kommer att genomföras med litteratur som behandlar Finlands ekonomiska politik, struktur, utveckling och tillväxt. Vetenskapliga artiklar kommer även att bidra, samt statistik. Med dessa avser jag att urskilja förändringar inom den ekonomiska politiken, statistiken kommer främst utgöra utgöra grunden för förändringarna inom exporten. Detta kommer sedan sammanställas för att sedan se ifall det finns några samband mellan förändringarna i maktbalansen, exportmarknaderna och den finska ekonomiska politiken Teoretiska Begrepp Social korporativism, ett begrepp som avser de kompromisser som näringslivet, staten, bönderna och arbetarnas intresseorganisationer arbetat fram. Det är alltså den centrala beslutfattnings verksamheten som i hög grad påverkar den ekonomiska politiken eftersom den avser arbete och kapital. 4

5 2. Utrikeshandel 2.1 En tillbakablick på den finska utrikeshandeln Finland upplevde efter andra världskriget en stor ökning av exporter till Sovjetunionen vilken var relaterad till det stora krigsskadestånd som de var tvungna att betala till dem. Detta betalades främst med industriella produkter så som, maskiner, kablar och fartyg. Exporten till Sovjetunionen var inte särskilt inriktad mot skogs- och pappersindustrin. Inriktningen av exporten förändrandes emellertid inte efter det att krigsskadeståndet betalats av, utan det fanns en fortsatt efterfrågan på finska konsumtions varor i östblocket. Handelsrelationen var ömsesidig därför att Finland importerade mycket olja och tyngre industriprodukter av Sovjetunionen. På femtiotalet hade Sovjetunionen blivit Finlands mest viktiga handelspartner och handel med väst präglades av ungefär samma varor som tidigare på 1950-talet, vars största andelar fanns i sågverk- och pappersindustrin. Handelsandelarna skulle emellertid förändras när den västerländska handeln öppnade upp sig på 60-talet när Finland gick med i European Free Trade Association, EFTA. Dessa förändringar skapade nya trender i den Finska utrikeshandeln som tidigare varit väldigt fokuserade på Sovjetunionen. Denna trend och utveckling av det fria europeiska handelsblocket skapade en period där de västerländska handelsandelarna, export och import, fluktuerade mellan 12 och 15% men upplevde senare en ökning till 20% efter den första oljekrisen på 1970-talet. Dock sjönk dessa efter en tid i samband med sjunkande oljepriser, den stannade omkring 10% under de sista åren av Sovjetunionens tid (Kaukiainen, 2006, s. 150). De nya handelsavtalen hämmade däremot inte direkt handeln med Sovjetunionen, eftersom den åtnjöt liknande fördelar som de europeiska handelsavtalen, därmed kunde den likväl fortsätta sin handel med Sovjetunionen och östblocket. Även om andelen av industriella exporter skulle minska till öst och öka till väst senare på 70-talet. Något som förefaller intressant är den markanta ökningen i handeln mellan Sverige och Finland. En handel som hade varit aningen modest från 50-talet hade sedan börjat öka efter oljekrisen på 70-talet. Denna påstås vara parallell med Finlands strukturella export förändringar under 1900 talets senare hälft. Exporten utgjordes till stor del av trävaror och pappersprodukter, vilket uppgick till 75-80%. Detta förändrandes senare under en markant ökning av andra industriella produkter. Från och med mitten av 60-talet fram till 1985 sjönk dessa andelar till omkring 35% medan metallindustrin ökade sin andel från några procent till 35% av exporterna, även kemikalier och textil industrierna upplevde god tillväxt i sektorn, upp till 20%. 5

6 Denna utveckling kan förklaras med Finlands möjlighet att även exportera utanför Sovjetunionen och östblocket. En utveckling som började med starka band till Sverige och utvecklades sedan vidare till de andra EFTA länderna. Enligt andelarna av ovannämnda produkter, sjönk exporten till östblocket med 80% till 20% till början av 70-talet, medan man kunde urskilja en ökning upp till 30% till Sverige och 20% till de övriga EFTA länderna. Man såg en trend av vidareutveckling av industrierna, skogsindustrin gick t.ex. över från trävaror till förfinade pappersprodukter. Även om den högteknologiska andelen av de finska exporterna var väldigt låg under den tiden, den uppgick endast till 2.5% på 70-talet och ökade till 6% vid Det var även tydligt att Finland importerade vid den tiden dubbelt så mycket högteknologiska produkter i jämförelse med vad de exporterade (Kaukiainen, 2006, s. 151). En mer generell trend av handelsbalansen kan ses nedan i diagram 1, varav det framgår att det Finlands utrikeshandel under perioden var mycket fluktuerande, de led av ett handelsunderskott i början av 1970 vilket senare förändrandes under kort tid med ett handelsöverskott. Den kraftigt ökande utrikeshandel där importen hade störst andelar under mitten av årtiondet minskade drastiskt efter den första oljekrisen på -70 talet. Sedan upplevde Finland en positiv trend av handelsöverskott som sedan övergick i det forna handelsunderskottet Procentuell förändring Export/Import Export Import Diagram 1. Källa: Finska tullstyrelsen. *Den procentuella förändringen är från början beräknat från mark till euro med den fasta omräkningskursen. Den djupa exportrecessionen 1975 följdes av en väldigt sparsam ekonomisk politik vilken hade en hämmande effekt på ekonomin de följande två åren, vilket visar sig tydligt i exporterna i diagram 1. Den andra oljekrisen fick däremot mindre effekter för ekonomin och blev betydligt mer kortare än den första. Här kan man uttyda en kraftig importökning, Finland importerade som tidigare nämnts mycket 6

7 olja från Sovjetunionen, vilket delvis förklarar den stora import ökningen Sedan avslutades årtiondet med en högkonjunktur som inledde -80 talet (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 283). Något som även präglade Finlands utrikeshandel var sjöfarten, vilken upplevde svåra nedgångar i och med krigsskadeståndet till Sovjetunionen eftersom man blev tvungna att lämna över många fartyg som en del av betalningen. Efter kriget upplevde däremot sjöfarten i Finland en längre tillväxt period. Från enbart bruttoton till 1 miljon 1966, ökningen fortsatte ända fram till 1980 då den nådde litet över 2.5 miljoner ton. Finland placerade sig därmed på sjätte plats i världen i förhållandet antal ton mot population. Detta var väldigt viktigt för landets ekonomiska utveckling då det närde varvsindustrin som utvecklades i och med denna ökning. Gamla ångfartyg byttes ut mot nya motordrivna fartyg och Finland producerade därmed isbrytare och stora passagerar fartyg. Den tekniska utveckling som Finland åtnjöt under tiden skapade nya konsekvenser för dess ekonomi, vilka speglas i produktionskostnaderna som präglades av bättre arbetsförhållanden. Finland började använda samma system som Sverige när det t.ex. gällde sjöfarten, detta system gick från tvåskift- till treskift, vilket kräver fler arbetare för samma tid. Detta innebar att arbetarna fick mer ledighet och att lönerna blev likvärdiga de industriella arbetarna. Därmed så förflyttade sig Finland under ett årtionde från att vara en lågkostnads- till att vara ett högkostnadsland. Den finska sjöfarten blev senare viktig för att balansera upp den negativa bytesbalansen även om omkring 70% av dess inkomst kom från egna exporter. Vintertrafiken innebar även tillväxtmöjligheter för de finska isbrytarna samt transporterna. Den finska handels marinan slutade uppleva tillväxt i början på 80 talet p.g.a nationella subventioner som skapade överproduktion av fartyg samt ökad utländsk konkurrens. Finland upplevde mellan 1981 till -87 en nedgång från 2.5 miljoner ton till endast 0.84 miljoner 1987 (Kaukiainen, 2006, s. 152). Det går emellertid att diskutera vad som kan räknas som finsk sjöfart eftersom man lät registrera många fartyg under andra flaggor samtidigt som många utländska företag registrerade sina fartyg i Finland. Därmed kan minskningen av antalet brutto ton verka stor medan finska företag i realiteten hade kontroll över en betydligt större andel sjöfart än det som den nationella statistiken visar (Kaukiainen, 2006, ss ). 7

8 2.1.1 Finlands utrikeshandel började med en ganska dramatisk period för hela den finska ekonomin. Högkonjunkturen som inledde årtiondet fick ett abrupt slut och recessionen som följde förvärrades av bankkrisen. Det inleddes till början en strukturell förändring i Finland och denna präglade särskilt exporter, utrikeshandeln fluktuerade starkt under hela årtiondet och inledningen på 1990 blev ännu mer dramatisk. De traditionella industrierna i Finland, vilka skogs- och metallindustrin kan räknas utvecklades emellertid ganska jämlikt från 1980 till Deras andel av den totala exporten förändrandes däremot under dessa tjugo år från 35% till 25-30%. Den industri gren som upplevde stark tillväxt var information och kommunikation. Den började uppleva stark tillväxt f.o.m och bibehöll denna ända till Vid millennieskiftet utgjorde sektorn 30% av de totala exporterna, varav företaget Nokia stod för 24%. Dessa tre industrier utgör majoriteten av exporter och uppgår till 80% av den totala exporten. Därmed växte även högteknologiska produktexporten från 10% i början av 1990 till ungefär 20% vid millennieskiftet. Importerna förändrandes däremot inte lika mycket som exporterna, dessa utgjordes främst råvaror, främst olja, vilka utgjorde ungefär hälften av alla importer. Resterande importer utgjordes främst av kapitalvaror och andra producerade varor (Kaukiainen, 2006, s.156). Diagram Procentuell förändring Export/Import Export Import Källa: Finska tullstyrelsen. *Den procentuella förändringen är från början beräknat från mark till euro med den fasta omräkningskursen. De ökade oljepriserna efter den andra oljekrisen hade skapat ett stort handelsunderskott i Finlands handel med Sovjetunionen, detta kom däremot att öka exporten till dem p.g.a. avtalen för den bilaterala handeln, detta gav Finland visst dämpningsstöd i recessions åren i början på -80 talet. Denna 8

9 bilaterala relation skapade en sån stor ökning av exporter till Sovjetunionen att Finland åtnjöt ett handelsöverskott redan 1981 (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 285). Detta medan recessionen var väldigt påtaglig på de västerländska marknaderna, där skuldkrisen i början av -80 talet var ett faktum, en mer restriktiv politik började ta form med stigande reala räntor. Sverige som var en viktig handelspartner för Finland började även ta till stimulerande åtgärder som devalveringar för att främja exporten och minska importen (Schön, 2007, s. 443) hade handelsöverskottet i den sovjetiska handeln vuxit till fyra miljarder vilket var väldigt lyckosamt, för när de västerländska marknaderna börjat komma ur recessionen så började exporten till östblocket minska p.g.a. sjunkande oljepriser och det som kunde ha följts av ytterligare fluktuationer i exporten jämnades ut av den ökade handeln med väst (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 285). Det går däremot att konstatera att exporten började expandera kraftigt redan vid 1991 enligt diagram 2, precis efter Sovjetunionens upplösning. Exporterna når 1984 års export andel -92 och de fortsätter att stiga t.o.m Denna period utgörs av en positiv handelsbalans med särskilt goda marginaler mellan -92 och -94. Det som framgår av diagrammet är sedan en tillfällig ökning av importer under -93 men som sedan kulminerar och stagnerar -95, året Finland trädde in som medlem i Europeiska Unionen. Dessa kraftiga fluktuationer kan tolkas som naturliga för en ekonomi som Finland eftersom de har en en sådan hög andel av utländsk handel, vilket påverkar inhemska marknader i relation till utländska och naturligtvis exporten. Utrikeshandel har givit möjligheter till specialisering och större marknader vilket ger ökat utrymme för produktion. Därmed skapar öppenheten av en sådan liten ekonomi både fördelarna med att agera utom sina inhemska marknader bättre samtidigt som den blir sårbar för fluktuationer på andra marknader (Hjerppe - Jalava, 2006, s. 60). 9

10 2.1.2 Den finsk-sovjetiska handeln Handeln mellan de två länderna har onekligen en lång historia som har präglats av både jämn tillväxttakt och dramatiska fluktuationer. Handel med Sovjetunionen ansågs vara något komplicerat, uppfattningen tycks grunda sig i att den innebar regeringsförhandlingar, den ansågs därmed vara för byråkratisk. Produktionen i Sovjetunionen ansågs även vara för kostsam samt att produkterna sällan mötte världsmarknadens standard och kvalitet. Därför blir handeln med Finland intressant p.g.a. att Finland ansågs dra stor nytta av handeln vilket kan förefalla underligt eftersom den generellt sätt ansågs vara efterbliven. Men fördelarna för den finska handeln med Sovjetunionen låg i förutsägbarheten, de s.k. byråkratiska förhandlingarna tog fram femårsplaner i exportavtalen. Därmed blev det enkelt att planera produktionen. Den första femårsplanen lades 1945 och fungerade främst som betalning av krigsskadeståndet. Men handeln fortsatte sedan enligt femårsplaner, som även var planerade årsvis. Kontrakten, förhandlades inte enbart utan regering, utan finska företag hade direkt kontakt med sovjetiska handelsorganisationer och fabriker (Sutela, 2005, s. 4). Valet av den bilaterala handeln framför den konventionella handeln var främst för att maximera handeln mellan länderna. Den syftade även till att spara på konvertibla valutor till handel som var baserad på konvertibla valutor, samt att göra den icke-konvertibla valutan handelseffektiv med den finska marken. Det var även ett sätt att effektivisera transaktionerna mellan länderna eftersom den sovjetiska banksektorn inte kunde erbjuda tillräckliga tjänster, det skulle fungera som finansiär åt aktörerna i exportsektorn och sänka transaktionskostnaderna mellan dem (Laurila, 1995, s. 126). Sovjetunionens begränsade marknader gav Finland möjlighet till specialisering vilken annars kanske inte varit möjlig, det är emellertid svårt att spekulera huruvida Finlands möjligheter att exportera t.ex. skor,textiler och kläder hade varit om marknaderna hade varit helt öppna. Oavsett gav det möjligheter för en mer specialiserad export. Men eftersom marknaden var ofullständig, i den meningen att den inte var fri för konkurrens, innebar det ett problem för Finland när marknaden senare stagnerade kraftigt (Sutela, 2005, s. 8). Exportandelarna till Sovjetunionen förändrandes kraftigt i och med priset på olja. 1952, efter det att femårsplanen gällande krigsskadeståndet var avklarad, uppgick medelexporten till 15% fram till Den fluktuerade däremot kraftigt under tiden och nådde sin höjdpunkt i mitten av -80 talet då den uppgick mot 26%. Den sjönk däremot efter mitten av -80 talet till ungefär 14% fram till 1989, det var ungefär vid denna tidpunkt som Sovjetunionen började visa tendenser som skulle leda till dess framtida kollaps. Exporten fortsatte därmed sjunka ännu mer 1990 mot 10% för att sedan nå 5%

11 Stagnationen blev även tydlig i de finska importerna, deras värde sjönk med 27% -91 och värdet av exporterna sjönk med så mycket som 65% (Sutela, 2005, s. 5). En annan faktor som spelade roll i nedgången var effekterna av den bilaterala handeln som avbröts in på -90 talet, vilken hade givit de kontracykliska fördelarna åt finska exporter i tider av generell stagnation. Något som även bör noteras är differentieringen av aktörer som exporterade till Sovjetunionen. Det var vanligt med allianser när det gällde exporter till Sovjetunionen eftersom de ofta krävde stora kvantiteter av varor, något att ta hänsyn till följande siffror. 1989, hade Finland 1688 olika aktörer som exporterade till Sovjetunionen. De fem största stod för ungefär 40%, femtio största aktörerna svarade för 78,7% och slutligen de 116 största aktörerna för 90% av den totala exporten till Sovjetunionen. Förklaringen till denna centraliseringen går isär, det är möjligt att produktionen blev centraliserad p.g.a. de femårsplaner som utformades, dessa behandlade stora mängder varor, många av dessa var väldigt arbetskraftintensiva, därmed lämpade sig större företag för uppgiften. Hur stort inflytandet av privata lobbyister från industrisfären var är även svårt att avgöra när det handlar om stora kontrakt vilka är framtagna av statstjänstemän. Det sambandet, mellan näringsliv och stat är däremot ämnad för en annan uppsats. Något som emellertid förefaller klart, är att den finska involverade affärsvärlden ansåg handeln med Sovjetunionen som något positivt och attraktivt ansåg 66% av de exporterande industriföretagen att den bilaterala handeln med Sovjetunionen var förknippad med högre vinstmarginaler än andra. En följande undersökning 1990, när situationen började förändras, visade samma utslag bland exportörerna. Det fanns ett stort misstycke med den förändrande handelssituationen, nämligen att den bilaterala handeln skulle överges och gå över i vanliga handel med konvertibla valutor (Sutela, 2005, s. 10). Den kraftigt minskade handeln verkar dock inte spelat en central roll i den kris Finland befann sig i på -90 talet. Det kan snarare anses vara en bidragande orsak till den minskade ekonomiska tillväxten samt till den omstruktureringsprocess som landet senare fick genom gå för att möta de nya marknadernas krav och teknologi (Sutela, 2005, s. 18). 11

12 3. Ekonomisk Politik 3.1 Finlands ekonomiska politik Finlands ekonomiska politik har betraktats som enhetlig under en längre period präglades av utbudsfaktorer och priskonkurrensförmåga till skillnad från den inhemska efterfrågan, Finland var väldigt angelägna om att hålla tillväxtmål utan skuldsättning. En politik vars tonvikt ligger vid utbudsfaktorer och priskonkurrensförmåga kan betraktas som förhållandevis fri och globalt anpassad men i praktiken var den finländska ekonomiska politiken under statlig intervention och reglering. Trots under inflytande av keynesianska rekommendationer bibehölls den mer traditionella politiken i Finland när retoriken skiljdes från faktiska åtgärder. Det påstås däremot att Finlands ekonomiska politik, framförallt finanspolitiken tycks närmat sig den keynesianska modellen mer när de internationella tendenserna gick ifrån den, detta kom däremot att skapa ett närmare förhållande mellan nationalekonomisk teori och ekonomisk politik. Finland började även identifiera sig själv mer med den sociala korporativismens länder (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 281). Årtiondet 1980 präglades av relativt god tillväxt, i slutet av årtiondet överhettades ekonomin och fick konsekvenser för den ekonomiska politiken, samtidigt som debatten om de centralstyrda arbetsavtalen blev het. De beskylldes för löneinflationen islutet av åttiotalet men de hade vuxit sig så starka inom den politiska sfären att de inte gick att ignorera. Förhandlingar blev det tillvägagångsätt som senare ledde till sänkningar av nominella löner. Målet fast valutakurs och låginflation krävde däremot flexibla avtal för att marknaden skulle kunna skapa de rätta marginalerna. Tillvägagångssätten var återigen delade då det i Finland fanns ett stort missförtroende för den stabila valutakursen. Slutet på 1980 och inledningen på -90 talet präglades av en djup depression som skakade synen på vilka tillvägagångssätt som var lämpliga för Finland, det relativt ekonomisk stabila åttiotalet abrupta slut resulterade slutligen i att Finland anslöt sig till Europas valuta enhet, ECU, som utgjordes av en korg med europeiska valutor. Detta skulle garantera en valutapolitik med fast knuten valuta (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 282). En konkret ekonomisk politisk åtgärd som man kan urskilja i Finlands fall är devalveringar vilka har följts av sparsam ekonomisk politik, vilket har varit vanligt i början på lågkonjunkturer. Man kan tala om devalveringarna , som ovannämnt, följdes av en sparsam ekonomisk politik vilket gav utrymme för flera framtida devalveringar, detta skedde senare Det påstås att denna devalveringscykel har varit stabilare än tidigare, därmed har en fortsatt sådan politik kunnat förts. 12

13 1990 började med dramatiska förändringar i den finländska ekonomin och dessa kunde påvisa vissa cykliska likheter med forna devalveringsavslut. Det följdes därför en yttligare devalvering 1991 för att kunna skapa liknande utvecklings möjligheter i den dåvarande krisen (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 286 f.) Finlands Penningpolitik Penningpolitiken i Finland upplevde en rad förändringar under -80 talet. Denna period präglades av relativt fria kapitalrörelser vars konsekvenser ansågs vara mer än instabila valutakurser. Därmed började en period i den ekonomiska politiken som strävade mot fasta valutakurser för att uppnå bättre stabilitet. Med internationella sammanslutningar innebar ett naturligt minskat inflytande över den egna penningpolitiken, den nationella ekonomisk-politiska sfären integrerades till större del med den internationella. Ett sätt att skydda sig mot dessa valutafluktuationer var genom terminsmarknaden, vilken Finlands Bank var aktiv på under -70 talet men drog sig senare från marknaden och överlät därmed uppgiften för kursriskerna åt de andra bankerna, även om de fortfarande hade möjligheten att köpa och sälja. När denna avreglering från centralbanken i Finland skedde frisläpptes de utländska kapitalrörelserna som var knutna till terminsaffärerna, detta innebar att den internationella finansmarknaden fick möjlighet till ökat inflytande på de finska penningmarknaderna, eftersom terminsmarknaden kan erbjuda tidsbundna krediter och investeringar. Därmed kunde de finska bankerna köpa utländska krediter som tidigare inte varit tillgängliga, eftersom endast Finlands Bank erbjöd den tjänsten tidigare, vilket även var ett penningpolitiskt verktyg. Inflytandet kan även förklaras med den ränteskillnad som existerar mellan de utländska och inhemska penningmarknaderna som påverkar utbud och efterfrågan på terminsvalutor. Det blev därmed en ökad konkurrens om terminsaffärer, krediter och de kortfristiga fordringarna i företag i Finland och så skapades en reglerad ränta samt en marknads ränta, den senare bestämdes utbud och efterfrågan. Detta gav även möjligheter till spekulation då man kunde placera lån med låg ränta i skuldebrev med hög. Finlands Bank började efter en tid använda marknaderna för kortfristiga medel, banken började t.ex. sälja egna placeringscertifikat. Det skapade en rad konsekvenser i Finland, t.ex. att det skapades en kortfristig referensränta vilket kom till att bli ett viktigt ekonomisk-politiskt verktyg. Utlåningen av kapital liberaliserades kraftigt under -80 talet och i början av -90 talet var det endast små regleringar gentemot utländska kapitalrörelser samt möjligheten för hushåll att ta utländska lån, de hade endast möjlighet till den inhemska kreditmarknaden 13

14 (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 289 ff.). Det skedde även liberaliseringar av av räntorna i slutet av -80 talet, bankernas utlåningsräntor släpptes fria -86 men man dröjde med att släppa upplåningsräntan förrän -88. Det fick konsekvensen att bankerna band sina långa utlåningar till Finlands Banks grundränta. Sedan när båda hade släppts fria var det många som fann sig i situationen där de lånat till den gamla grundräntan vilken var lägre än den nya frisläppta, det fick i slutändan en trögrörlig effekt på grundräntan. Denna höjdes inte heller i slutet av åttiotalet. Man skapade även en stor avdragsrätt för ränteavgifter i hushållens beskattning. Allt detta skedde systematiskt med en generell trend av ökad skuldsättning i hushållen (Pekkarinen - Vartiainen, 2001, s. 293) Finanspolitik Finanspolitiken i Finland har innan 1980 definierats som kontinuerligt stram oavsett låg-, eller högkonjunktur. Det nya årtiondet, 1980, inleddes emellertid med en global recession som var mest påtaglig i Finland -81, i landet minskade produktionstillväxten till ungefär två procent samtidigt växte hela den offentliga sektorns överskott med ungefär två procent, detta kan förklaras med ökad beskattning p.g.a den höga inflationen. Finanspolitiken var alltså fortfarande stram i sin utformning i inledningen på -80 talet. Politiken fick däremot andra strömningar under de följande åren, den internationella omgivningen var fortfarande instabil och Finland började därmed ta mer stimulerande åtgärder i den lågkonjunktur som rådde. Under dessa år, hade överskottet i den offentliga budgeten minskat med ungefär en procent i relation till BNP devalverades även marken två gånger som en stimulerande åtgärd i lågkonjunkturen, andra stimulerande åtgärder som sänkta pensionsavgifter, socialskyddsavgifter och sjukförsäkringsavgifterna infördes även. Denna tid präglades även av hög arbetslöshet i Europa, Finland led däremot inte av lika hög arbetslöshet under tiden och kunde dra nytta av dess utrikeshandel med Sovjetunionen, en handel som i den internationella recessionens namn hade en dämpande effekt på recessionen i Finland. Den internationella ekonomin började återhämta sig vid mitten av -80 talet och därmed såg man även en tydligare åtstramning av finanspolitiken i Finland, tidigare sänkningar av kostnadsfaktorerna återställdes. Det skedde emellertid nya förändringar p.g.a. nya konjunktursvängningar efter mitten av - 80 talet, där de tidigare finanspolitiska verktygen åter kom till bruk och denna pendel fortsatte att svänga. Det blev dock en kortvarig stagnation av ekonomin 1986 och det följande året upplevde en riklig uppgång, det var delvis de stimulerande åtgärderna, vilka enligt författarna även var i linje med det kommande valåret, såsom sänkta företagskatter samt socialförsäkringar, men även att man hade 14

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000

Den ekonomiska krisen i Finland och Sverige. Uppgången, fallet och återhämtningen 1985-2000 Slutlig version 23/2 2004. Reviderad 23/9 2004. Denna rapport ingå i Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman, red., "Från olika till jämlika". Denna bok kommer att utges på både svenska och finska under

Läs mer

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 88 Kreditmarknadens avreglering - En förklaring till fastighetsprisökningen?

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 C-UPPSATS 2007:087 Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 Tobias Forss Henrik Risberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008

En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Alexandra Johansson & Ida Pihlgren En jämförelse mellan den svenska 1990-talskrisen och krisen år 2008 A comparative study of the Swedish crisis on the 1990s

Läs mer

Utländskt ägande i SKF

Utländskt ägande i SKF UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen, VT- 2011 Utländskt ägande i SKF En fallstudie i utvecklingen av utländskt ägande och dess påverkan på ett svenskt börsföretag Författare: Mattias

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No.

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. Befria kapitalet! Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. 3/2002 Med skriftserien Eli Heckscher Papers

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.215 SWD(215) 45 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Landsrapport för Finland 215 inklusive en fördjupad granskning av åtgärderna för att förebygga

Läs mer

Varva upp eller varva ner?

Varva upp eller varva ner? ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00357--SE Varva upp eller varva ner? - En jämförande analys mellan varvskrisen och dagens kris inom bilindustrin Rev Up or Rev Down? - A Comparative Analysis between the Crises

Läs mer

Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn

Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Bankernas resultatsammansättning En fallstudie av Handelsbanken och Sparbanken Finn Författare Martin Ljunggren Tobias

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2003:1

Penning- och valutapolitik 2003:1 Penning- och valutapolitik 2003:1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank och utkommer med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE: LARS HEIKENSTEN REDAKTION: STAFFAN VIOTTI, KERSTIN MITLID

Läs mer

Östeuropa mot marknadsekonomi

Östeuropa mot marknadsekonomi A2001:005 Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? Östeuropa mot marknadsekonomi Nya möjligheter för svensk handel? ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Box 4, 831 21

Läs mer

Förord. Årets rapport har sammanställts inom avdelningen för ekonomisk analys. Stockholm i oktober 2011. Anders Rune Chefekonom

Förord. Årets rapport har sammanställts inom avdelningen för ekonomisk analys. Stockholm i oktober 2011. Anders Rune Chefekonom Baltikum och svenska teknikföretag Lägesrapport 211 Förord Teknikföretagen har följt och analyserar utvecklingen i de Baltiska länderna alltsedan EU inträdet maj 24. En central punkt har varit att analysera

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder. Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder Marie Frid och Emma Wickberg Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder copyright Marie Frid, Emma Wickberg, 2007 Avdelningen

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar

Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och marknadsförändringar Framgångsrik strategi för byggföretag för att möta konjunktur- och Kristofer Nilsson Karl Stenson Copyright Kristofer Nilsson och Karl Stenson 2010 Avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola,

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez.

DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez. 1 DET SVENSKA BANKSYSTEMETS FRAMVÄXT Professor (aff) Enrique Rodriguez 1. Uppbyggnadstiden Det svenska banksystemet var tämligen omfattande

Läs mer

Krisen kom plötsligt

Krisen kom plötsligt Sune Berger, Bengt Dahlgren och Sara Westlindh Krisen kom plötsligt En värmländsk berättelse om den globala finanskrisen Karlstad University Press Sune Berger, Bengt Dahlgren och Sara Westlindh. Krisen

Läs mer

ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ

ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ 10 ÅTSTRAMNINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH VICTOR BERNHARDTZ Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 10 ÅTSTRAMINGS- DOKTRINEN RAPPORTFÖRFATTARE: KARIN KRISTENSSON OCH

Läs mer