och ören blir myntenheter Nya tullar på spannmål och industrivaror införs efter den s k tullstriden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och ören blir myntenheter. 1888 Nya tullar på spannmål och industrivaror införs efter den s k tullstriden."

Transkript

1 Om handeln

2 SVENSK HANDELSPOLITIK 1200 Importtullar införs för utländska köpmän Birger Jarl sluter handelsavtal med Lübeck Handelsavtal sluts mellan Sverige och Hamburg Lag om att handel endast får ske i städerna införs Hansans tullfrihet avskaffas Riksdalern präglas för första gången Tullar för varor som förs in i Sverige landvägen Dukaten, ett internationellt handelsmynt, präglas för första gången i Sverige Riksbanken grundas Riksbanken börjar ge ut sedlar Produktplakatet träder i kraft Den merkantilistiska politikens kulmen. Importförbud gäller mot 871 olika varuslag Spannmålshandeln släpps fri Sverige sluter frihandelsavtal med USA Riksgäldkontoret börjar ge ut sedlar Viss avreglering av marknadsväsendet sker Tullarna vid införsel av varor från land till stad avskaffas Viss avreglering av livsmedelshandeln genomförs Skärpta tullar och nya import- och exportförbud Produktplakatet avskaffas Silvermyntfot införs Kvinnor får ökad möjlighet att bedriva handel. Förbudet mot lanthandel lindras Näringsfrihet införs Sverige ansluter sig till det internationella frihandelsystemet En skandinavisk myntunion bildas. Kronor 2 och ören blir myntenheter Nya tullar på spannmål och industrivaror införs efter den s k tullstriden.

3 Handeln Sveriges näst största bransch Handeln skapar marknader där varuproducenter och konsumenter möts. Handel är en av globaliseringens motorer och under det senaste halvseklet har världshandeln med varor ökat oerhört. Ett enormt flöde av varor och pengar strömmar nu ständigt runt världen och påverkar alla ekonomier. Sverige har en liten hemmamarknad och är därför mer beroende av handel med omvärlden än många andra länder. Svensk export har mer än fördubblats sedan år Genom effektivitet och starka exportprodukter har Sverige dragit nytta av globaliseringen. Flaggskepp som IKEA och H&M har stävat in på nya marknader och öppnat varuhus i ett stort antal länder. Varans väg från producent till konsument Producent Grossist Detaljist Konsument ISBN: Handeln kan delas in i parti- respektive detaljhandel. Parti- eller grosshandel innebär handel med hela partier av varor mellan producent (eller importör) och butiker. Exempel på grossister där Unionens medlemmar arbetar är Tibnor, Ahlsell och Beijer. Detaljhandeln riktar sig direkt till konsumenter. Försäljningen sker i butiker, varuhus, stormarknader, köpcentrum, eller så kallad outlet men också i torgstånd, genom postorder och via internet. Säljaren köper varor i stora kvantiteter från tillverkare och importörer, direkt eller via en grossist, för att sedan sälja vidare i mindre kvantiteter till konsumenten. Exempel på stora aktörer där Unionens medlemmar arbetar är inom dagligvaror ICA, Axfood och Dagab, inom sportbranschen Intersport och Stadium, när det gäller kläder H&M, KappAhl, och Lindex och inom hemelektronik OnofF och Siba. År 1970 använde de svenska hushållen hälften av sin inkomst för köp i detaljhandeln. Därefter har detaljhandelsinköpens andel av hushållens genomsnittsinkomst minskat till en knapp tredjedel. Hushållen använder nu en större andel av sin inkomst till köp av tjänster. Handeln och tjänstesektorn konkurrerar om konsumenternas pengar. Detta leder till branschglidning. Handeln ökar sitt tjänsteinnehåll. 3

4 Handeln står för cirka tio procent av Sveriges BNP och är därmed Sveriges näst största bransch. Endast tillverkningsindustrin är större. Parti- och detaljhandeln omsätter tillsammans omkring miljarder per år. Totalt är närmare anställda i parti- och detaljhandeln. Omkring är tjänstemän inom Unionens verksamhetsområde. Unionen verkar för en näringspolitik som ger förutsättningar för konkurrenskraftiga företag och goda möjligheter att starta och driva företag. Unionen vill stärka företagen inom handeln. Med starka företag finns det förutsättningar att skapa bättre anställnings- och lönevillkor och fler arbetstillfällen i branschen. Handeln utgör en betydande del av Sveriges näringsliv. Det ligger därför i allas intresse att vidareutveckla handelskompetensen och skapa förståelse för branschen. Unionen vill höja handelsyrkenas status och kunskaperna om handelns betydelse i samhället. Därför stöder och initierar Unionen forskning som kommer till konkret nytta för handelsföretagen och våra medlemmar samt för konsumenterna och samhället i stort. 4

5 Unionen arbetar för handelns utveckling i Sverige Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari HTF har länge drivit frågor för handelns och våra medlemmars utveckling. Unionen anser att ökade satsningar på kvalificerad yrkesutbildning, vidareutbildning, kompetensutveckling och konkret handelsforskning är mycket viktig för Unionens medlemmar och för handelns framtid. Unionen är drivande i dessa frågor, på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Handelns Utvecklingsråd (HUR) är en kollektivavtalsstiftelse som drivs av Unionen tillsammans med andra fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationerna inom handeln. Handelns Utvecklingsråd är landets största finansiär av handelsforskning och satsar betydande medel på att utveckla och stärka den vetenskapliga handelsforskningen, något som kommer branschens företag och anställda till nytta. Unionen verkar även inom det partsgemensamma Tjänstesektorn i samverkan vars mål är att öka de offentliga satsningarna på forskning och utveckling av tjänstesektorn inklusive handeln, utöka spetskompetensen inom tjänsteproduktionen och stimulera tjänsteföretag att satsa mer på forskning och utveckling. Globalisering och Sveriges medlemskap i EU påverkar den svenska arbetsmarknaden. Unionen värnar om det svenska kollektivavtalssystemet. Tillsammans med andra och på egen hand påverkar Unionen de politiska instanserna i Sverige och inom EU så att medlemmarnas intressen tillvaratas och möjligheten till fackligt arbete stärks. Internationella ägarstrukturer och gränslösa företag kräver ett omfattande internationellt fackligt samarbete för att stärka arbetstagarnas ställning. Unionen samarbetar med fackliga organisationer i andra länder inom bland annat Nordiska Handels och UNI-Commercial. Unionen är också aktiv deltagare inom Europeiska företagsråd som är ett medel för att vara med och påverka. 5

6 Trender inom handeln Strukturomvandlingen inom handeln har påverkat hela distributionskedjan från tillverkare via grossist och detaljist till konsument. Omfattande teknikutveckling och internationalisering har medfört prispress, branschglidningar och marknadsexpansion. Traditionell parti- och detaljhandel har stått under starkt förändringstryck. Många nya företag startas och många slås ut. Bakom detta står olika former av konkurrens. Både inom parti- och detaljhandeln är konkurrensen stor. Faktorer som lokalisering, varumärkespositionering, produktutveckling och prissättning spelar roll i konkurrensen. Olika handelsplatser som köpcentrum, cityhandel, Internet och postorder konkurrerar med varandra. Köpcentrum konkurrerar med öppettider, parkeringsplatser, låga priser och stort utbud. Cityhandeln erbjuder, förutom ett stort utbud, närhet till restauranger, fik, biografer, teater och annan kultur. Stora investeringar har gjorts i gallerior. Internet och postorderföretag konkurrerar med sortiment, tillgänglighet och pris. Livsstil Ett flertal trender påverkar handeln på olika sätt. Livsstilstrender som cocooning, gör-det-själv och kropp och hälsa har bidragit till en särskilt stark utveckling för möbler, järn och bygg, och sport och fritid. Dessa branscher präglas också av produktutveckling och kommersialisering. Stordriftsfördelar och småbutiksdöd Små lokala aktörer möter konkurrenter som på grund av större inköpsvolymer kan konkurrera med lägre priser. Butikskedjorna inom detaljhandeln vinner terräng i förhållande till mindre aktörer. Butikerna blir större men färre. Detta är särskilt tydligt inom dagligvaruhandeln där stormarknadernas tillväxt leder till småbutiksdöd. Inom sällanköpsvaruhandeln har till exempel stora elektronikkedjor slagit ut lokala radiooch TV-handlare. Denna process har pågått under lång tid. Samtidigt har den lyxbetonade handeln i småbutiker ökat. 6

7 Fler internationella företag Stora internationella företag slår sig in på olika marknader och konkurrerar ut mindre lokala handlare. Aktörer som Lidl, El-Giganten, Bauhaus och Dressman etablerar sig i Sverige med egna butiksnät och via uppköp av befintliga butikskedjor. Ökat tjänsteinnehåll För trettio år sedan skedde hälften av hushållens konsumtion inom handeln. Trots ökad försäljning har handelns andel av konsumtionen minskat till en dryg tredjedel. Billighetstrenden gör att konsumenterna får mer pengar över till annat. Tjänstenäringar och varaktiga konsumtionsvaror som till exempel bilar tar andelar från detaljhandeln. Vi reser mer, äter och fikar mer på stan och köper fler tjänster av olika slag. Handeln möter konkurrensen från tjänstesektorn genom att öka sitt tjänsteinnehåll. Postutlämning i livsmedelsbutiker, satsningar på färdigmat och fik i butik är exempel på denna trend. Handeln flyttar ut från stadskärnorna Enskilda konsumenter är idag i stor utsträckning bilburna när de gör sina inköp. Detta har medfört att den lokala handeln har flyttat ut från stadskärnor och stadsdelscentrum till externa handelsområden i städernas utkanter där lokalkostnaderna är lägre och parkeringsmöjligheterna större. Konsumenterna åker allt längre för att handla, främst sällanköpsvaror. Hälften av sällanköpshandeln är koncentrerad till färre än 20 kommuner. Centralorter och större städer är vinnare. Lågprisföretag Billighetstrenden är tydlig i flertalet branscher. Exempel på lågprisföretag inom olika branscher är El-Giganten inom hemelektronik, H&M inom kläder och IKEA inom möbler. Under de senaste åren har prispressen inom detaljhandeln varit stor. Inom dagligvaruhandeln har konkurrens, ny teknik och större enheter bidragit till pressade priser. Internationell konkurrens från bland andra Lidl och Netto har gjort sitt till. 7

8 Egna märkesvaror I slaget om konsumenterna väljer detaljister ofta att skapa egna märkesvaror (EMV) det vill säga produkter som butikskedjan köper direkt från producenten och förpackar och marknadsför själv. H&M och IKEA säljer nästan bara egna märkesvaror och på senare tid har trenden även blivit märkbar inom dagligvaruhandeln. Exempel på egna varumärken som säljs till lågpris är Axfoods varumärke Eldorado och ICAs Euroshopper. Detaljisterna drar med egna märkesvaror fördelar av en större frihet vad gäller prissättning, större kontroll över produkternas egenskaper och kvalitet, större marginaler som ger högre vinst och att de slipper betala producentens marknadsföringskostnader. Shoppande turister Shoppingturism, då shoppingen är det primära målet för resan, blir allt vanligare. Shopping utgör en dryg fjärdedel av turisternas utlägg. Det är hela tio procent av den svenska detaljhandelns totala omsättning. Kända shoppingturistmål är lågprisvaruhuset GeKås i Ullared, möbel- och glasriket i Småland, IKEA i Haparanda och Stockholm med sitt stora utbud. Ny teknik, streckkoder och taggar Den tekniska utvecklingen har varit stor och produktiviteten har stigit. Ny teknik har medfört billigare produktion vilket bidrar till att handelns inköpskostnader ökar måttligt och i vissa fall reduceras. Verksamheten blir effektivare och antalet sysselsatta minskar. Under de senaste femton åren har vart fjärde arbete inom dagligvaruhandeln försvunnit. Inom sällanköpsvaruhandeln minskar sysselsättningen inte lika fort. Inom logistiken för detaljhandeln har teknisk utveckling bidragit till ökad produktivitet. Streckkoder (GS1-systemet tidigare EAN) och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är idag delar av distributionen. Numera kan varorna även förses med RFID (Radio frequency identification). Små radiosändare/mottagare och minnen, som kallas taggar, känner om en vara flyttas och en ny vara kan då beställas direkt så att butikens hyllor hålls lagom fulla. E-handel Internet och e-handel har förändrat såväl grossistens som detaljistens roll. E-handeln växer snabbt och är omfattande när det gäller till exempel böcker och musik där det är relativt lätt att hoppa över butiks- och/eller grossistledet. 8

9 9

10 Handeln som arbetsmarknad Alla dessa trender påverkar våra medlemmars arbetsliv och arbetsvillkor. En av tio sysselsatta i Sverige arbetar inom handeln. Andelen anställda i utlandsägda företag som till exempel Jysk bäddlager och El-Giganten har ökat men samtidigt har svenska handelskedjor som IKEA och H&M expanderat utomlands. Under 1990-talet minskade handelns andel av det totala antalet arbetade timmar i Sverige men under 2000-talet skedde en återhämtning. Goda konjunkturer, större butiker och effektivare distribution har bidragit till att försäljningen per anställd har ökat. Under senare år har försäljningen ökat kraftigt. I och med detta har en samtidig ökning av sysselsättning och produktivitet kunnat ske. Handel är mer än butiksarbete Unionens medlemmar arbetar främst på huvudkontor och centrallager och har bland annat kompetens i fråga om inköp, logistik, ekonomi, IT, e-handel och business to business. Vanliga befattningar bland Unionens medlemmar är; säljare, inköpare, ordermottagare och orderbehandlare, bokförings-, redovisningsoch lagerassistent. Exempel på chefsbefattningar är; inköps-, butiks-, drifts-, försäljnings-, ekonomi-, lager-, distributions- och marknadschef. Könsfördelningen är relativt jämn bland Unionens medlemmar inom handeln och det stora flertalet arbetar heltid. Omkring hälften av tjänstemännen inom partihandeln har en anställning som kräver kortare högskoleutbildning. Bland detaljhandelsanställda har drygt en fjärdedel någon form av ledningsarbete. Utvecklingen mot allt större enheter inom detaljhandeln får till följd att anställda med kvalificerad utbildning, som till exempel ekonomer, efterfrågas. Handelns framtida utveckling beror på dess förmåga att attrahera personer med kvalificerad utbildning. Arbete på kvällar och helger När butikerna blir större och har öppet längre ställs det även krav på centrallager, främst de som hanterar livsmedel, att öka sitt öppethållande. Varor ska levereras just-in-time. Unionens medlemmar arbetar oftast på dagtid men ökat öppethållande i butikerna leder på sikt till mer arbete på kvällar och helger för till exempel Unionens medlemmar som arbetar med logistik. 10

11 Viktiga avtalsfrågor som Unionen driver inom handeln Unionen vill främja handelns utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Därigenom läggs grunden för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för våra medlemmar. Vi vill ta ansvar och bidra till utveckling och förnyelse av den svenska handeln. Unionen kräver att också företagen i branschen tar sitt ansvar för handelns utveckling. Detta kan de göra genom ökade investeringar, satsningar på forskning och utveckling och genom ett långsiktigt agerande. Unionen arbetar för att kollektivavtal, lagar och andra regler på arbetsmarknaden utvecklas och efterlevs. Följande krav förde HTF fram i avtalsrörelsen 2007 och de gäller än idag. Löner Unionen kräver löneavtal som ger reallöneökning för våra medlemmar och som innehåller en individuell löneökningsgaranti. Lönen ska inte vara lägre inom handeln än i tillverkande företag. Unionen kräver lägstlöner som går att leva på och dessa ska endast användas när tjänstemannen är ny på arbetsmarknaden. Arbetstid Arbetstiderna inom handeln är viktiga ur rekryteringssynpunkt. Företag har på grund av oregelbundna arbetstider till exempel svårt att rekrytera människor med kvalificerad utbildning som butikschefer. Unionen arbetar för att handelns attraktionskraft som arbetsplats ska höjas. Unionen verkar för att arbetstiden inte ska vara för lång och påfrestande och att tjänstemän som arbetar på oregelbunden arbetstid ska få en arbetstidsförkortning. Unionens medlemmar ska ha möjlighet att vara med och bestämma över arbetstidens förläggning. Unionen bevakar att medlemmarna får tillräckliga viloperioder mellan arbetspassen i enlighet med våra kollektivavtal. Våra medlemmar ska kunna förena arbete med fritid. Vid ändring av tjänstemannens arbetstid ska därför en skälig övergångsperiod tillämpas. Vad som är skäligt kan variera mellan olika personer. 11

12 Unionen uppmanar till ett restriktivt förhållningssätt i fråga om enskilda överenskommelser om att övertidsarbete ska ersättas med längre semester och/eller högre lön istället för övertidsersättning. Jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling i arbetet och till att förena fritid och arbetsliv. Ingen lönediskriminering på grund av kön får ske. Om en lönekartläggning visar att det finns omotiverade löneskillnader ska detta justeras utöver avtalets löneutrymme. Unionen arbetar för att öka antalet månader som anställda får föräldralön. Det är också viktigt att föräldralediga får samma löneutveckling som de skulle ha haft om de varit i tjänst. Att må bra på och av arbetet Friska anställda som mår bra på och av arbetet är också bra för företaget. Unionen vill stärka och utveckla arbetsmiljöarbetet. Ett krav är att alla medlemmar och arbetsplatser ska ha tillgång till företagshälsovård av god kvalitet. Unionen anser det angeläget att företaget och dess företagshälsovård särskilt identifierar, uppmärksammar och förebygger problem med arbetsrelaterad stress. Unionen verkar för att medel avsätts till Trygghetsrådet i syfte att skapa förutsättningar för arbetslösa och långtidssjukskrivna att få en professionell rehabilitering samt insatser i förebyggande syfte. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt för att vi alla på en arbetsplats ska känna trygghet vid förändringar och samtidigt är det viktigt för att skapa konkurrenskraftiga företag. Vi menar att det behövs en bred syn på kompetensutveckling. Kompetensarbetet ska ingå i verksamhetsplaneringen och vara prioriterat. De kompetensutvecklingsavtal som finns behöver användas och vara levande dokument för att utgöra stöd till företag och medarbetare. 12

13 Serdar Saygieder, Järfälla. Transportledare, ICA:s kolonial- och färskvarulager, Kallhäll. Studieorganisatör. Utbildad kock. Medlem sedan Sluta tänka att det är dyrt att vara fackligt ansluten! Det är Serdar Saygieders vassaste argument för att vara medlem i Unionen. Jag har alltid varit med i facket. Ju flera vi är desto mer kan vi påverka och bestämma i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Sedan är det ju inte fel med försäkringar och den trygghet det innebär med a-kassa. Serdar är operativ transportledare och styr transporterna från lagret i Årsta och Kallhäll ut till butikerna i Stockholmsområdet. Han arbetar skift, klockan måndag söndag. Det är ett kontorsjobb som mest handlar om bemanning och att se till att vi har tillräckligt med bilar. Måndag, torsdag och fredag är intensivast och jag planerar dagen innan för att vi ska den personal och de bilar som krävs. På sikt tror Serdar Saygieder att branschen behöver visa sig mer attraktiv med mer status och högre löner. Redan i dag saknas chaufförer och nytillströmningen är dålig. Ulf Yngvéus, Ängelholm. Varuhuschefsassistent, Åhléns, Helsingborg. Vice ordförande för alla Unionens tjänstemän inom Åhlenskoncernen. Gymnasium. Medlem sedan Ulf Yngvéus har varit i branschen i 38 år och medlem i facket lika länge. Genom åren, med ett antal löneförhandlingar och flera omorganisationer, har han märkt att man lyckas bättre om man är en grupp, ensam är inte stark. Det är samma sak med Unionen, större blir starkare. En arbetsdag för Ulf är mycket brokig: personalledning i den dagliga driften, schemaläggning och -uppföljning, attestering i tidomaten, kampanjplanering, backup i kassorna, försäljning, personlig service och kundkontakter ute i butiken på kvadratmeter. Bland annat. Det är en expansiv bransch med nya köpcentra hela tiden. I fjol öppnade Åhlénskoncernen, med Kicks och Lagerhaus, 42 nya enheter, i år planeras 40 nya. Även om konkurrensen är hård och flera utländska aktörer vill in, ser Ulf Yngvéus Åhléns ställning som stabil och stark. 13

14 Fakta om handeln Parti- och detaljhandeln i Sverige omsätter cirka miljarder per år. Totalt finns det över verksamma företag inom svensk handel. Tillsammans sysselsätter dessa närmare en halv miljon människor. Handelns andel av antalet arbetade timmar i Sverige sjönk under 1990-talet men under 2000-talet har handelns betydelse för sysselsättningen åter ökat. Handelns andel av totalt antal arbetade timmar (procent) Parti- och detaljhandeln har under senare år ökat sin andel av BNP och står idag för cirka tio procent. Handelns andel av BNP (procent)

15 Under 2000-talet har detaljhandelns andel av den totala konsumtionen ökat. I goda konjunkturer är det sällanköpen som ökar mest. Dagligvaror som livsmedel är inte lika konjunkturberoende. Sällanköpsvarorna står nu för en något större andel av konsumtionen än dagligvarorna. Detaljhandelns andel av hushållens konsumtion åren % Detaljhandelsvaror Dagligvaror Sällanköpsvaror Detaljhandeln står idag för en dryg tredjedel av den totala konsumtionen. Detaljhandelns andel av hushållens totala konsumtion år 2006 Sällanköpsvaror 20% Övrigt 38% Dagligvaror 17% Boende 25% 15

16 Tillväxten i detaljhandeln har varit god. Svenskarnas privata konsumtion har under de senaste decennierna stigit med i genomsnitt 2 3 procent årligen. Skillnaden mellan åren är dock stor beroende på konjunkturer och människors framtidstro. Detaljhandeln står för omkring en femtedel av den totala svenska importen. Det mesta som importeras till Sverige förädlas och går sedan vidare på export. Detta gäller dock inte detaljhandelsimporten som till stor del konsumeras i Sverige. Importen från lågprisländer som till exempel Kina har under senare år ökat lavinartat och en stor del av denna består av detaljhandels varor. Detta bidrar till att hålla nere priserna i den svenska detaljhandeln. Detaljhandeln är starkt koncentrerad till ett fåtal kommuner. Kartan visar 18 kommuner som tillsammans står för hälften av sällanköpsvaruhandelns omsättning. Hur många som bor i respektive kommun är naturligtvis avgörande för hur stor omsättningen blir men koncentrationen beror också på att konsumenterna åker till centralorter och större städer för att handla. Det senare gäller främst sällanköpsvaror. Vi är inte villiga att åka lika långt för att handla dagligvaror. När det gäller dagligvaruhandeln står 35 kommuner för hälften av omsättningen. 16

17 Sällanköpshandeln 18 av Sveriges 290 kommuner står för hälften av omsättningen. Sundsvall Gävle Karlstad Borås Göteborg Mölndal Helsingborg Malmö Örebro Västerås Jönköping Linköping Uppsala Järfälla Täby Stockholm Huddinge Norrköping Kommun Procent Acc. procent Stockholm 11,9 11,9 Göteborg 7,2 19,1 malmö 4,2 23,3 Uppsala 2,5 25,8 Huddinge 2,5 28,3 Västerås 2,1 30,4 Jönköping 2,1 32,5 Helsingborg 2,0 34,5 Linköping 1,9 36,4 Örebro 1,9 38,3 Järfälla 1,8 40,1 Gävle 1,5 41,6 Sundsvall 1,5 43,1 Norrköping 1,4 44,5 Karlstad 1,4 45,9 Täby 1,4 47,3 mölndal 1,4 48,7 Borås 1,3 50,0 17

18 Handelns utveckling kännetecknas av Internationalisering Större geografisk koncentration Färre men större butiker E-handelns expansion Källor. Centrum för näringslivshistoria, projekt Mercurius, Handelns utredningsinstitut (HUI), Handelns utvecklingsråd (HUR), SCB, Nationalräkenskaperna, Svensk Handel och Unionens förtroendevalda och anställda. 18

19 SVENSK HANDELSPOLITIK 1904 Riksbanken får ensamrätt på sedelutgivning Ransonering på vissa livsmedel införs Ransoneringen upphör Sveriges första konkurrenslagstiftning införs Högerregeringen faller på förslaget att införa spannmålstullar Affärstidslagstiftning införs. Butikerna ska normalt stänga klockan Livsmedelsransonering införs Allmänt prisstopp införs Kommunerna får ökade möjligheter att styra butiksetableringar Sverige undertecknar det internationella frihandelsavtalet, GATT Sverige ansluter sig till Bretton Woodsystemet. Kafferansoneringen upphör Lag mot konkurrensbegränsningar införs Sverige går med i EFTA Sverige går med i OECD Mellanöl börjar säljas i livsmedelsbutiker Fria affärstider införs. Frihandelsavtal sluts med EG Mellanölet försvinner från livsmedelsbutikerna Valutaregleringen avskaffas Allmänt prisstopp införs Kommunernas möjlighet att styra butiksetableringar minskar Sverige ansluter sig till EES-avtalet. Konkurrenslagstiftningen skärps Sverige blir medlem i EU och Världshandelsorganisationen WTO Kommunernas 19 möjlighet att styra butiksetableringar ökar Svenska folket säger nej till att införa euron som valuta i Sverige.

20 Unionen är ett helt nytt fackförbund, bildat av HTF och Sif den 1 januari Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är medlemmar, varav förtroendevalda i över företag och organisationer. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Tnr: 1075:1. ISBN: Maj ex. Produktion: Blomquist & Co. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Ekotryckredners. Olof Palmes Gata Stockholm Tel Om handeln ingår i en serie skrifter om branscher våra medlemmar finns i. Skrifterna beskriver branschen, frågor som vi i Unionen driver och förslag för att utveckla branschen och våra medlemmar. Du kan beställa övriga skrifter på

IT-branschen en viktig bransch för Sverige

IT-branschen en viktig bransch för Sverige Om IT-branschen 2 ISBN: 978-91-7391-007-1 IT-branschen en viktig bransch för Sverige Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas, hög användning av IT både inom offentlig

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten

Detaljhandeln och produktivitetstillväxten A2006:002 Detaljhandeln och produktivitetstillväxten Produktivitetsutvecklingen inom svensk detaljhandel 1993 2004 Barbro Widerstedt, Fredrik Bergström, Jonas Arnberg, Malin Blank, Michael Cronholm Detaljhandeln

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström www.hui.se Förord Föreliggande rapport innehåller en analys av direkthandeln. I rapporten analyseras direkthandelns

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Trendspaning inom transport & logistik

Trendspaning inom transport & logistik Trendspaning inom transport & logistik 1 2 Varför Unionen trendspanar Unionens målsättning är att skapa utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det behöver

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk information. Delårsrapport för perioden maj juli 2000 lämnas den 15 september 2000.

Innehåll. Ekonomisk information. Delårsrapport för perioden maj juli 2000 lämnas den 15 september 2000. Årsredovisning 1999/2000 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD-intervju 6 Milstolpar i Clas Ohlsons historia 8 Affärsidé, mål, strategier 10 Omvärld 12 Verksamhet och organisation 12 Butiker 14 Postorder och

Läs mer

Handelns kompetensbehov

Handelns kompetensbehov Handelns kompetensbehov September 2011 svenskhandel.se Förord Denna rapport beskriver handelns arbetsmarknad, utveckling och kompetensbehov på kort och lång sikt. Ett av Svensk Handels uppdrag är att säkra

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara?

Bemanningsbranschen. personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Bemanningsbranschen personal som handelsvara? Innehållsförteckning Förord................................................. 6 Sammanfattning...7 Bemanningsbranschen

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige

Förslag till program Mat, makt och människor. Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program Mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige Förslag till program mat, makt och människor Utmaningar för livsmedelsindustrin i sverige livsmedelsindustrin i

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Callcenterbranschen. fabriker för kundkontakter eller strategisk kundservice?

Callcenterbranschen. fabriker för kundkontakter eller strategisk kundservice? Callcenterbranschen fabriker för kundkontakter eller strategisk kundservice? 1 Callcenterbranschen fabriker för kundkontakter eller strategisk kundservice? 4 Innehållsförteckning Förord... 6 Sammanfattning...7

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer