Årsredovisning Annual Accounts

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Annual Accounts"

Transkript

1 Årsredovisning Annual Accounts 2011

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12 Additional Information (notes) 14

3 Business as Usual is Over Most of us would agree that mankind is not taking care of Earth and ourselves in the best way we could. Social, environmental and political development are all heading in directions no-one can fail to see, and no-one could wish for. Economics has played a major role in creating this situation, and will continue to determine future direc- but we already know the economy, or at least the major part of it, is driven by corporations. Today, some of the world s largest economies are corporations, not nation states. This situation confers enormous responsibility on the owners, their boards and their managers, a responsibility that comes with being the dominant institution on the planet. ted on money. We need to see corporations going beyond even the environmental and broader sustainability imperatives. We need to see corporations built from a deep sense of responsibility for the common good. This means a core business that is good for society, as well as democratic and transparent organizations that are able to balance commercial success with idealistic principles. Our contribution to this necessary change is PLAN- TAGON, a new and modern kind of company with rate citizenship, transparency and democratic values. The basic principle is to combine and balance commercial and value based driving forces in one organiza- and using the power of money and public support to economic progress. We call the PLANTAGON model a the Companization two different legal entities in one organization cial organization (PLANTAGON International AB) and Association). The word Companization symbolizes the two driving forces within the organization as a whole We admit we are after money. We admit we want to about how we will use these two powerful resources and we demonstrate that we are prepared to share this power with everyone. PLANTAGON integrates our mission, our promises and our values into the organization s whole structure; from our Articles of Association to how we organize our over our actions. social responsibility, transparency and sharing are de- gement. company from the inside without being an employee, a manager or an investor, but by being socially engaged in supporting its mission. Hans Hassle, CEO and Oren R. Lyons, Chairman

4 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, försäljning och franchising av nya tekniker för produktion av odlad mat, försäljning av odlad mat direkt direkt till industri, utveckling av tekniker för framställning av medicin, utveckling av tekniker för framställning av bekämpningsmedel, utveckling av tekniker för framställning av pappersmassa, konsulttjänster med tonvikt på strategi, management, utbildning, kommunikation, Public Relations, Public Affairs, forskningsprojekt, riskprojekt samt därmed förenlig verksamhet. - samhet som medverkar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i överensstämmelse med fastställda principer i FN:s Global Compact samt the Earth Charter. Bolaget ska på detta sätt vara en drivande kraft för att utveckla ägares, företagsledningars och entreprenörers möjligheter att förstå, lighetens framtid genom att arbeta för en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och politisk utveckling mot en marknad med ett mänskligt ansikte. Bolaget ska manifestera de påtagliga möjligheter ett företag har att göra samhällelig nytta och i detta arbete bidra till en utveckling av vinstdrivna organisationer med alternativa ägarformer, ideologiska drivkrafter och ett visionärt ledarskap. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Detta är bolagets fjärde räkenskapsår. Bolaget har tre anställda och femton fasta konsulter. Under 2011 och starten av 2012 har Plantagon genomgått strukturella förändringar, en del pågår fortfarande - allt för att förbereda oss inför leverans på en internationell marknad av den teknik vi nu kommit mycket långt med. Det krävs ett lyft av vår interna tekniska beställarkompetens, mer kunskap om internationell handel och företagsutveckling och mer fokuserad försäljning. Det vi hunnit genomföra såhär långt börjar ge resultat och vi ser nu våra första fakturor gå iväg - det allra viktigaste tecknet trots allt, på att vi är på väg åt rätt håll eftersom intäkterna baseras på den kunskap vi utvecklat inom området stadsjordbruk (Urban Agriculture). Bolaget har under året koncentrerat det tekniska arbetet på projektering och detaljerat ritningsarbete inför byggnationen av vår demonstrationsanläggning i Linköping. Plantagon har också inlett en andra period av patent- och mönsterskydd, nu inriktat mot hela odlingssystem. Vi har fortsatt bygga upp våra relationer på den kinesiska marknaden och i Singapore har vi genomfört ett stort antal förberedande Bolaget har under räkenskapsåret haft utgifter om totalt SEK för patent och varumärken samt för balanserade utvecklingsarbeten, varav utgifterna för balanserade utvecklingsarbeten uppgår tilll SEK , som bedöms ha ett väsentligt värde. För den kommande kommersialiseringen av vår projekt. Vi arbetar med eget kapital, privata investerare, investeringsbanker och lokala och internationella samarbetspartners. Plantagon är ett innovationsföretag, enligt några ett av världens ledande transformativa miljöteknikföretag, och för den som följer vår utveckling är det viktigt att förstå att vi följer en investeringsplan med en långsiktig strategi. Vi har sedan vår allra första verksamhetsdag arbetat med ett globalt perspektiv där uppbyggnaden av våra immateriella tillgångar som patent, mönsterskydd och varumärken är mycket viktig. Däremot 4

5 bygger vår framtida affärsmodell på licensinstäkter från den teknik som vi nu utvecklar. Plantagons mål är att vara världens bästa utvecklare av smarta odlingssystem för staden, och för att komma dit gör vi siera de första projekten, helt eller delvis. Vi utgår också från att vi själva kommer att sköta drift och underhåll av dessa tidiga anläggningar. Eftersom Plantagon skapar en helt ny marknad som kräver helt nya samverkansformer lyssnar vi under tiden mycket noga på marknaden innan vi fattar slutgiltiga beslut om detaljer. En s.k. kunddriven innovationsutveckling tror vi mer på, än att vi själva sitter på alla svar. På detta sätt får vi under 2012 också intäkter i rörelsen genom konsultarbete inom området Urban Agriculture, men tidigast 2015 räknar vi med våra första licensintäkter. Analyserar vi ekonomin för enskilda projekt påverkas slutsatserna av energipriser, tillgång till rent vatten, vilken gröda vi odlar, var i världen vi odlar, hur konkurrensen ser ut, om vi kan förädla grödan, om grödan ska lagras eller säljas fryst, om konkurrensfördelar kan uppnås tack vare ett jämnt produk- och en lång rad andra faktorer. En slutgiltig affärsanalys måste göras för varje enskild plats, precis som för alla andra fastighetsprojekt. Plantagon har fördjupat samarbetet med partners inom SymbioCity-gruppen och representerar biocity.org. Under året har Plantagon sökt samarbete med svenska universitet och ledande universitet i Asien för att lägga en plattform för fortsatt forskning och utveckling inom området stadsjordbruk (Urban Agriculture). - vid två delegationsresor under året; den första ledd av Kung Carl-Gustav och Drottning Silvia till Polen, den andra ledd av Statsminister Fredrik Rheinfeldt till Brasilien. Utmärkelser och nomineringar som tilldelats Plantagon under året är bl.a. HSBC, STEVIE AWARDS, RED HERRING och nomineringen till CEO OF THE YEAR (utmärkelsen kom först 2012). I november månad arrangerade Plantagon i samarbete med Svenska Ambassaden i Washington DC, Working Group, Sweco, Swedish-American Chambers of Commerce och Swedish American Green Alliance en första internationell konferens kring Urban Agriculture i House of Sweden, Washington DC. ställningen Facing the Future i House of Sweden, vilket ledde till att American Museum of Natural History på Manhattan, NY framställde en förfrågan om att ta över utställningsmaterialet för egen räkning. Plantagon har under året slutfört förstudier i Botkyrka och Helsingborg med medel tillsatta av Delegationen för Hållbara Städer och beviljats SEK av Vinnova för vårt fortsatta arbete med Innovationsdriven Utveckling. seminarier som handlat om socialt entreprenörskap, bl.a. i Linköping, Göteborg och Utrikespolitiska Institutet i Uppsala. Vi har regelbundet bjudit in all- handbok för companisationen har skrivits av Hans companisationen har påbörjats och vi har fått vår Vår webbplats har anpassats till våra intressenter på affärssidan och är i skrivande stund under arbete för att på allvar starta vår närvaro i sociala medier. 5

6 Administration Report Scope and type of operations The Objective of the Company s activity is development, sales and franchising of new technology for production of cultivated food, selling cultivated food directly to consumers, selling cultivated food directly to industry, development of technologies for production of medicine, development of technologies for production of pesticide, development of technologies for production of paper pulp, consulting on strategy, management, education, communication, Public Relations, Public Affairs, research projects, risk projects and with that compatible activity. - growth of value and a core business that contributes to a sustainable development of society according to principles set in the Global Compact of the United Nations and the Earth Charter. Doing this, the company shall be a driving force in developing the possibility of share holders, managements and entrepreneurs to understand, look out for and use their - development towards a market with a human face. The company shall manifest the obvious possibilities a organizations using alternative ownership, ideological driving forces and a visionary leadership. This is the Company s fourth Financial Year. The Com- During 2011 and the start of 2012, Plantagon has undergone structural changes and some are still ongoing all to be able to deliver the technology, which has now reached an advanced stage, to an international market. We need to improve our internal technical commissioning skills, get better knowledge of international trade and business and we must also become more focused on marketing. What we have implemented this far is now sued which is the most important proof that we are heading in the right direction, after all, because the revenues are based on the knowledge we have During the year, the Company has concentrated the technical work on the design and detailed drawing work for the construction of our demonstration plant in Linköping. Plantagon has begun a second term of patents and industrial designs, now directed towards the entire cropping system. We have continued to build our relationships in the Chinese market as well as in Singapore and have initiated our through a large number of preparatory meetings. During the Financial year, the Company has had patents and trademarks, and for capitalized develop- velopment costs amount to SEK 13,494,517, which is estimated to be of substantial value. For the upcoming commercialization of our technology, there are different funding models in each project. We work with equity, private investors, investment banks as well as local and international partners. Plantagon is an innovation company, according to some one of the world s leading transformational technology companies, and for those who follow our progress, it is important to understand that we are following an investment plan 6

7 working day, been working from a global perspective, where the construction of our intangible assets such as patents, industrial designs and trademarks is very important. On the other hand, we are building our future business model on the license revenues from the technology that we are now developing. Plantagon aims to be the world s best developer of smart cropping systems for the city, and in order we will manage the operation and maintenance of these early sites. Since Plantagon is creating a whole new market that requires entirely new forms, we are very sensitive and listen very carefully to the mar- believe more in a so-called customer-driven innovation development, than that we have all the answers. In this way, during the 2012 business year we also Urban Agriculture. However, no earlier than 2015, analyze the economics of individual projects, the conclusions will be affected by the energy prices, access to clean water, the crops we grow, where in the world we grow, the competition it faces, if we can frozen, whether competitive advantage can be ac- teed health, high nutrient values and a wide range of for each location, as for any other real estate projects. Plantagon has deepened its cooperation with partners in the SymbioCity Group and is now represen- from the Swedish Trade Council at org. During the year, Plantagon sought collaboration with Swedish universities and leading universities in Asia to provide a platform for further research and Plantgon has received the following Awards and Nominations during the year: HSBC, STEVIE AWARDS, Red Herring, SACC NY-Deloitte Green Award 2011 and CEO OF THE YEAR. In November, Plantagon arranged in collaboration with following partners the Urban Agriculture Summit, Washington D.C. 2011: Embassy of Sweden, Washington D.C., Symbio- City, Swedish Trade Council, Environmental Working Group, Sweco, S.A.G.A. Swedish American conference on Urban Agriculture held at the House of Sweden, Washington DC. Plantagon greenhouse of Sweden, which resulted in the American Museum - During the year, Plantagon completed the preliminary work in Botkyrka and Helsingborg with funds from the Delegation for Sustainable Cities and was also awarded a major grant from Vinnova for Innovation Driven Development. During the year, Plantagon attended several seminars that focused on social entrepreneurship, both in Linköping, Malmö and at the Foreign Policy Institute in Uppsala. We have regularly invited the public for the Companization was written by Hans Hass- companization has started and we have received our mepage has been adjusted to better suit our business stakeholders and we are currently working on developing our presence in social media. 7

8 ,266, Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Please refer to the following income statements, balance sheet and additional information regarding the All amounts are in Swedish kronor (SEK) unless other wise indicated. 8

9 RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT Not / Note Rörelsens intäkter mm Operating income etc Rörelsens kostnader Operating expenses 976,426 37,787 Rörelseresultat Operating result 10,259,468 6,880,395-10,874,104-7,000,491 ÅRETS RESULTAT NET PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR -10,874,104-7,000,491 9

10

11

12 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ASSETS Fixed assets Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets 3 17,394,501 3,806,522 Materiella anläggningstillgångar Tangible assets 286, ,605 Finansiella anläggningstillgångar 360, ,909 Summa anläggningstillgångar 18,041,663 4,448,036 Omsättningstillgångar Current assets Kortfristiga fordringar 3,781,520 1,631,222 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Other investments Kassa och bank Cash and bank balances Summa omsättningstillgångar Total current assets 97,132,272 32,313,592 SUMMA TILLGÅNGAR TOTAL ASSETS 115,173,935 36,761,628 12

13 BALANSRÄKNING BALANCE SHEET Not/ Note EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES Eget kapital Equity Bundet eget kapital Restricted equity Fritt eget kapital Non-restricted equity 100, ,000 82,266,100 27,562,204 Summa eget kapital Total equity 82,366,100 27,662,204 Kortfristiga skulder Current liabilities 32,807,835 9,099,424 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 115,173,935 36,761,628 POSTER INOM LINJEN MEMORANDUM ITEMS Ställda säkerheter Pledged assets Contingent liabilities 13

14 Tilläggsupplysningar De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR/SRS. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Additional Information Accounting principles The accounting principles applied are in accordance with the Annual Accounts Act, as well as the recommendations and statements from the Swedish Accounting Standards Board and FAR/SRS. The following valuation and recalculation principles are applied to the annual accounts: Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år. Avskrivningarna påbörjas när arbetet i huvudsak har slutförts. pensed when incurred. Some larger development the company in future years and is booked as assets development work. These assets are amortized on a straight-line basis over 5 years. Depreciation begins when the work has essentially been completed. Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken balanseras och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandetiden, normalt under 5 år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de Patents, licenses, trademarks and similar rights Cost of purchased licenses, patents, licenses and trademarks are capitalized and amortized on a straightline basis over the estimated time of use, normally over 5 years. Fixed assets depreciation according to plan based upon an assess- Depreciation according to plan is computed as follows: ted to be received. 14

15 Not 1 Medeltal antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 3 Totalt 4 1 Totala löner, ersättningar, Utgående ackumulerade Utgående ackumulerade Utgående planenligt remunerations and social security charges Men 3 Total 4 1 Total salaries, remunerations, social security charges and pension costs 1,738, ,704 Accumulated acquisition 16,103,529 2,609,012 Accumulated depreciation ,103,529 2,609,012 15

16 Utgående ackumulerade Utgående ackumulerade Utgående planenligt Note 3 Patent and trademarks Accumulated acquisition 2,507,242 1,912,332 Accumulated depreciation -1,216, ,822 1,290,972 1,197,510 Utgående ackumulerade Utgående ackumulerade Utgående planenligt Note 4 Equipment Accumulated acquisition 483, ,701 Accumulated depreciation -196, , , ,605 Not 5 Andelar i koncerföretag Org.nr 16

17 Note 5 Group companies Corp. ID No. Not 6 Kortfristiga placeringar Not 7 Förändring i eget kapital Ackumulerade aktieägartillskott uppgår till SEK ( SEK). Note 7 Change in equity Accumulated shareholders contributions amount to 101,416,036 SEK (35,838,036 SEK). 17

18 18

19 19

20 rålambsvägen 17, 22nd FLOOR stockholm, sweden +46(0) stockholm onondaga new york new delhi

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 i korthet 1,3 miljarder kronor i anslag 26 forskningsprojekt 10 projekt för forskningens infrastruktur 16 Wallenberg Scholars 30 Wallenberg Academy Fellows 5 Post-doc

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer