Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008"

Transkript

1 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter har utgått från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Under 2012 har samarbetet med regionens sister-city Tianjin i Kina utvecklats bl.a. genom besök av delegationer från Tianjin men också besök av företag från regionen i Tianjin med syfte dels att utbyta kunskap och dels att bygga upp affärsrelationer. Stadsbyggnadskontoret har tagit emot besök från Tianjin för att informera om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Vidare har kontakt knutits med Vietnam genom besök av en delegation från SCIT (Committee for Information Technology) i augusti. Kommunens IT och framtida utveckling var utgångspunkt för besöket och det initierades av den vietnamesiska ambassaden i Stockholm. Dagarna innehöll även ett besök på Jönköpings Energi och anläggningen på Torsvik. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella resor under 2012 har ökat i jämförelse med året innan. Totalt skedde 204 utlandsresor under 2012, att jämföra med 102 resor under Det finns flera exempel på internationella aktiviteter som under året utvecklat kommunal verksamhet. Kommunens skolor fortsätter att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping som under året drivit flera projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Under har ett tvåårigt projekt bedrivits om ungdomar och våld. Även Kultur Jönköping utgör ett utmärkt exempel genom återkommande internationella utbyten och projekt. Organisation Tjänsten internationell samordnare togs bort den 1 januari Tidigare hade Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, tre sammanträden per år. Syftet med träffarna var att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren var sammankallande till mötena. Under året har kontakter tagits med Europakontoret som finns för Småland- Blekinge, South Sweden. Kontoret är en kontaktlänk mellan regionen och Bryssel. Detta möjliggör att Jönköpings kommuns internationella arbete kan utgå från tre olika ansatser dvs. aktiviteter, projekt och utbyten kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Regionförbundet i Jönköpings län sökte 2010, tillsammans med Regionförbunden i Blekinge, Kronoberg, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping, hos Europeiska socialfonden (EST) om medel för kompetensutveckling i EU-relaterade frågor i regionen. Projektet syftar till att på individnivå stärka förtroendevalda och tjänstemän i sitt arbete genom att höja kompetensen i EU-frågor. På övergripande nivå är syftet att stärka kunskap och kompetens om EU och Europa i hela Småland-Blekinge. Under 2012 genomfördes ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser för både politiker och tjänstemän i regionen. Vänortsmöten och utvecklat samarbete I den ursprungliga vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av juni ägde ett vänortsmöte rum i Bodö. Närvarande var representanter från presidiet; Johnny Lilja (m) och Lars-Evert Sahlin (s), Birgit Sievers (mp) och Andreas Persson (s), personalchef Ylva Millback, stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms, den internationella samordnaren Liz Modin, lärare/kokboksprojektledare Jeanette Karlsson och Danold Berg, representant Föreningen Norden. Mötet innehöll redovisning av det gångna årets samarbete där bland annat ungdomar från Bodö beskrev arbetet med en kokbok. Mötet innehöll även blickar framåt med utgångspunkt från det arbete som görs i respektive kommuner och som kan utvecklas ytterligare genom samarbete mellan vänorterna. Fokus var friluftsliv, kultur och stadsbyggnadsutveckling.

3 3 (8) Jönköping har även en vänort i Estland, Väst-Virumaa. Under året besöktes Jönköping av en delegation med företagare från vänorten Väst Virumaa. Detta besök möjliggjordes genom medel från Nordiska Ministerrådet. Syftet med resan var att ta del av det arbete som görs i kommunen för att stötta etablering av nya företag och utveckling av företag. Under besöket redogjordes även för de samarbete som finns mellan olika aktörer i kommunen och länet för att stötta bildande och utveckling av företag. Bland annat besöktes Science Park, Högskolan och Logkomp. Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med samarbetsorten Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket utmynnade i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. I januari besökte Regionförbundet Tianjin med representanter från Tranås för att diskutera eventull etablering av företag. I augusti besöktes Jönköping av representanter från Tianjin och Science and Technology Commission för att ta del av kommunens arbete med bland annat stadsbyggandsvisionen och Science Park. Jönköping besöktes av Tianjins högsta politiska ledning under hösten för att besöka Husqvarna AB och för att diskutera fortsatt samarbete. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2012 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheter framförallt på barn- och ungdomssidan. Yrkesgruppen fritidsledare har genom ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med stöd från regionförbundet deltagit i studie-och/-utbytesresor till Berlin. Fritidsledare har också deltagit i ett EU-finansierat projekt vid namn Daphne, ett projekt kring ungdomar och våld. Projektet syftar till att utveckla och hitta metoder för att förebygga våld. Projektet genomförs tillsammans med Rumänien, Italien, Grekland, Österrike, Frankrike och Danmark. En av fritidsledarna har medverkat vid ett utbyte i Rumänien där fler aktiviteter planeras för år Fritid Jönköping är godkänd som sändande organisation inom EVS (Europeisk volontärtjänst) och har deltagit i de utbildningar som anordnats av Ungdomsstyrelsen och Youth in Action. Fritid Jönköping informerar ungdomar om deras möjligheter till internationella relationer, vilket görs på mötesplatsen Brunnen och på ungdomsportalen Vidare har Fritid Jönköping tillsammans med studieförbundet Bilda deltagit i ett samverkansprojekt mellan Sverige, Tyskland och Portugal för att ge unga rockmusiker/rockband möjlighet att spela på olika festivaler i respektive land. Jönköping har tagit emot band från både Tyskland och Portugal som har medverkat i lokala konserter. Fritid Jönköping har varit på studiebesök i Köpenhamn för att inhämta ny kunskap framförallt gällande unga och nya actionidrotter eller så kallade streetaktiviteter. Under sommaren anordnades guidade turer med flotte på Munksjön, vilka kördes på engelska och tyska och samlade många internationella gäster. Fritid Jönköping har vidare via mötesplatsen Brunnen haft flera internationella studenter som har lånat den utrustning som finns i en friluftsdepå, bl.a. skidor och skridskor.

4 4 (8) Kultur Jönköping har under 2012 påbörjat ett filmprojekt med deltagande i projekett My life, my dreams som genomförs i samarbete mellan Kultur Jönköpings kommun och organisationen Minikino i Jakarta, Indonesien. Projektet går ut på att skapa ett ungdomssamarbete inom filmområdet mellan ungdomar från Jönköping och Indonesien för att tillsammans skapa en kortfilm under temat mitt liv, mina drömmar. I projektet får ungdomarna huvudrollen både avseende planering och utförande, dock med handledning av professionella filmskapare. För att värna naturen görs projektet med hjälp av modern teknologi och social media utan att resor behöver göras. Även jämställdhetsaspekten och de demokratiska värdena spelar en viktig roll i genomförandet. Projektet har bekostas av Sveriges Kulturråd. Tekniska kontoret har under året haft ett flertal lyckade internationella aktiviteter med besök från Moldavien och Estland med fokus på avfallshantering, men även haft möjlighet att få träffa en större kinesisk delegation i augusti som hade stadsutvecklingsfokus. För den kinesiska delagationen som kom från sistercityn Tianjin bidrog vi med att prata om förorenad mark samt dela med oss av de erfarenheter vi gjorde när vi 2011 besökte Tianjin. Mest intensivt, men också mest givande var erfarenhetsutbytet med Mrs Jia Xiazhen och Mrs Pan Hui från Tianjin i november. Mrs Jia Xiazhen arbetar med VA frågor på en hög nivå i Tianjin och matchades väl ihop med tekniska kontorets VA- chef Roger Rohdin. Under en intensiv vecka följde Mrs Jia Xiazhen Anna Anell och Roger Rohdin och fick se inte bara VAverksamhetens alla områden utan även lära sig om hur Jönköpings kommun arbetar med avfall, förorenad mark, energi och exploateringsfrågor. Utbytet var mycket lyckat och man har redan mottagit inbjudan för att kanske i framtiden göra ett motsvarande utbyte. Stadsbyggnadskontorets internationella kontakter under 2012 har inneburit följande. I juni var Bodö kommun värd för de vänortsbesök som hålls vartannat år. Denna gång deltog stadsbyggnadskontoret genom Katarina Bröms som informerade om arbetet med stadsbyggnadsvisionen och den omvandling som pågår av staden. Kommunekolog Dag Fredriksson och biolog Helen Bjurulf besökte Polen i maj månad. Det var en studieresa anordnad av kommunekolognätverket i Södra Sverige. Besök gjordes i nationalparkerna Bialowieza, som är ett stort lövurskogsområde som delas mellan Polen och Vitryssland, samt Bierbza som är ett våtmarksområde med mycket intressant fågelliv. Katarina Bröms deltog i Europakorridorens resa i mars till London och Paris. Syftet var att resa höghastighetståg mellan städerna och att besöka TGV:s trafikcentral och tillverkning av tåg och spårvagnar i Frankrike. Stadsbyggnadskontoret har dels tagit emot studiebesök från Moldavien och berättat om arbetet med planeringsfrågor i Sverige och dels i två omgångar under 2012, tagit emot besök från Tianjin, som är Jönköpings kommuns sistercity i Kina, för att berätta om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Utvecklings- och trafikavdelningen presenterade arbetet med stadens hållbara kommunikationer i samband med ett studiebesök från Norge. Arrangörer för studiebesöket var Jönköpings Länstrafik. Ett expertutbyte - EU Exchange of Experts - påbörjades 2012 mellan staden Lienz och delstaten Tyrolen, Österrike samt Jönköpings kommun tillsammans

5 5 (8) med MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Ämnet för utbytet är riskhantering vad avser naturolyckor där översiktplaneraren Erik Blomdahl representerade stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun stod som värd för ett besök från Österrike i september. I januari 2013 fortsätter utbytet med ett besök i Lienz. Utbildningsförvaltningen har under 2012 genomfört internationella aktiviteter och projekt på förvaltnings- och på skolnivå samt fortsatt att vidareutveckla webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsblad till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och utanför kommunen. Utbildningsförvaltningen har under året arbetat med internationell strategi genom en webbsida med bland annat information om kontaktpersoner för de olika skolformerna. Kontaktpersonerna träffas regelbundet tillsammans med samordnare Elisabeth Fridsäll-Emilsson på utbildningsförvaltningen. Under september genomfördes en konferens där etwinning, som är en del av programkontoret, presenterade hur vi kan använda deras verktyg för att få kontakter i världen. Den internationella grupp som finns på utbildningsförvaltningen har arbetat med den internationella samordnaren för att bland annat erbjuda skolledare och lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även Från Jönköpings kommun reste pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket vid Sidmouth International School English in Chester - Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen och de fick med sig pedagogiska tips hem för att kunna använda direkt i undervisningen. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats. Under året var lärare och kontaktpolitiker vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Bangladesh (Den Globala Resan) tillsammans med Globala Skolan, som är en del i programkontoret och som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under 2010 träffades representanter från de olika vänorterna på ett vänortsmöte i finska Kuopio. Där presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Kokboken presenterades under vänortsmötet i Bodö i maj Förskolor/Grundskolorna/Gymnasieskolor i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetet sker på olika sätt, bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via videokonferenser, brevväxling, 1 Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

6 6 (8) nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor. Mer om dessa samarbeten finns på kompassen altningen/utvecklingochlarande/kompetensutveckling/internationellt/inter ationelltarbetepaskolorochforskolor.4.2b9bda8613cabc013d4dba1.html Socialförvaltningens redovisning av det internationella arbetet 2012 avgränsas till att gälla de aktiviteter som genomförts inom förvaltningen och som rör vänortsmöten, projekt, besök, möten, utbyten, konferenser etc. Socialförvaltningens har under året bland annat arrangerat flertal studiebesök, framförallt för internationella studenter vid Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa flera studiebesök och eller möten med medarbetare från förvaltningen. Inom ramen för den samverkan som sker i länet (Primär kommunal nämnd, kommunalutveckling, Regionförbundet) har flera internationella kontakter knutits inom ramen för projekt där Jönköpings kommun aktivt medverkar. I ett projekt som rör utbildning av personal inom psykiatrisk vård och omsorg har man under året haft ett löpande samarbete med Trento i Italien. Inom ramen för projektet fokuserar man på att utveckla nya arbetssätt för att stödja personer med funktionshinder vad gäller sysselsättning och studier. Inom ytterligare ett projekt som rör våld i nära relationer har deltagare i projektet medverkat i ett samarbete med universitet i England samt Sydafrika. Syftet är att utveckla metoder för att stödja familjer där våld förekommer. När det gäller säkerhetsarbete kring barn som riskerar utsättas för fara, finns ett löpande utbildningsstöd från handledare i Australien, där metoden Signs of Saftey har utvecklats och använts inom barn- och ungdomsvården. Destination Jönköping Med utgångspunkt från Destination Jönköpings affärsområden har det internationella arbetet bedrivits enligt följande. Dreamhack Valencia Under september 2012 medverkade Destination Jönköping på Dreamhack i Valencia i Spanien tillsammans med Smålands Turism, Spotify och Visit Sweden. Initiativet togs av Destination Jönköping tillsammans med Visit Sweden som hade en monter med syfte att marknadsföra Jönköping och Småland och anordnade en tävling där högsta pris var en resa till Dreamhack i Jönköping. Insatsen visade på goda resultat då det i den här målgruppen fanns ett oerhört stort intresse för Jönköping just av den anledningen att världens största digitala festival är placerad här. I stort sett alla visste vad Jönköping var. Satsningen genererade också en hel del publicitet både i redaktionell och social media. Näringslivsenheten Näringslivsenheten har under 2012 arbetat med LOGKOMP som är ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Samverkansparter i projektet har varit Internationella Handelshögskolan, Jönköping, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS) och Science Park, Jönköping. Projektet som är finansierat med ESF-medel startade i augusti 2011 med en förstudie för att kartlägga företagens kompetensutvecklingsbehov inom främst logistik och ledarskap. I detta projekt finns det också ett internationellt inslag och en resa

7 7 (8) förtogs till Tyskland och Holland i juni för att knyta internationella kontakter som kan vara avändbara för medverkande aktörer. Näringslivseneheten har medverkat vid informationsträffar för de internationella studenterna på högskolan. Information har delgivits studenterna om Jönköpings kommun, näringsliv, fritid, kultur och turism vid fyra tillfällen under året. Vidare har Näringslivsenheten medverkat vid presidiets mottagning av de internationella studenterna på Rådhuset i mars och hjälpt studenterna att vid detta tillfälle möta och ställa frågor till några av kommunalråden i Jönköpings kommun. Näringslivsenheten har medverkat på en SwedAf konferens i Örebro i maj. Arrangör av konferensen var Sweden and Afrika Run Together, SwedAf, vars syfte bl.a. var att sammanföra kunskap, innovationskraft, entreprenörskap, ekonomi och naturresurser mellan Sverige och Afrika i ett win-win koncept. Syfte med konferensen har också varit att visa på möjligheterna för företag i Jönköpings kommun. Detta har gjorts genom att rikta inbjudan till de företag som är extra intressanta för en afrikansk marknad. I september 2013 kommer en delegation från Burundi, bestående av bland andra Burundis energiminister, Come Manirakiza, och landets konsul i Sverige, Moïse Makua, ett besök i Jönköping. Anledningen till besöket är att Huskvarnaföretaget African Power & Water, APW, har tecknat avtal med landet om att bygga ett 8 megawatts kraftverk en order till ett värde av cirka 300 miljoner kronor. Näringslivsenheten har tillsammans med LogPoint varit behjälplig vid ett besök av en delegation från Scania i Södertälje. Deltagarna kom från olika delar av Kina. Vid besöket besöktes IKEA och delegaterna fick en bred bild över hur Jönköping arbetar med logistik. Näringslivsenheten har också varit närvarande på ett möte med den indiska ambassadörren på Rådhuset i oktober med en presentation av strukturen över hur näringslivet fungerar i Jönköping och för att svara på ambassadörens frågor kring näringslivet. Näringslivsenheten har agerat som internationell samordnare/projektledare vid Enterprising Twin regions i oktober då Jönköpings kommun fick besök ifrån Lääne-Viru, Estland och Dobele, Lettland. Mötet har bestått i att utbyta erfarenheter. Representanter från de tre länderna fick vardera ta fram en presentation som skulle ge en bred kunskapsbild över respektive område. Fokus var en kort översikt över kommunen/regionen, platsen, den ekonomiska situationen, strukturen i näringslivet, sysselsättningsgrad, de största företagen och de mest välkända varumärkena. Tillika ingick den offentliga sektorns roll i utvecklingen av entreprenörskap, exempel på aktiviteter och projekt. Kunskapsöverföring mellan Lääne-Viru Estland, Dobele Lettland och Jönköpings kommun skedde enligt Nordic-Baltic Mobility Programmes erfarenhetsutbyte. Man förmedlade kunskap om hur kommunen lyckats utveckla ett stort industriområde med huvudfokus emot logistiketableringar, hur man jobbat med kommunala företag för att utveckla industriområdet tillsammans med näringslivet och hur Jönköping arbetat med marknadsföring av industriområdet Torsvik/LogPoint. Här fick både Lääne-Viru och Dobele viktiga kontaktytor för hjälp i tankeprocesser kring sina industriområden. Det blev under dessa dagar också ett utbyte med Elmia angående Subcontractormässan. Båda länderna kommer att ställa ut på denna mässa Det informerades också om arbetet med Science Park i Jönköping och om hur Internationella Handelshögskolan arbetar med forskning, program och

8 8 (8) fadderföretag. Tanken med mötet i oktober var att vidarutveckla samarbetet för att hitta beröringspunkter som kan stärka och utveckla konkurrenskraften. Utveckling av näringslivsenhetens intresseområden Efter mer än tre år som biosfärkandidat blev Östra Vätterbranterna år 2012 godkänt som biosfärområde. Unesco:s Internationella rådgivande kommitté för biosfärområden (IACBR) möttes i början av april för att diskutera inkomna ansökningar. Expertgruppens rekommendation var överväldigande: The advisory Committee recommended the site to be approved, highly commended the Swedish authorities for the quality of the proposal and recommended that this proposal is shared within the World Network of Biosphere Reserves as a model and source of inspiration and that the sustainable development activities be closely monitored. Med anledning bl.a. härav besökte representanter från Jönköpings kommun, LRF, WWF och Skogsstyrelsen Unesco:s huvudkontor i Paris för att visa på det unika samarbete som lett till en gemensam ansökan om att bilda ett biosfärområde. Vid godkännandet av East Vättern Scarp Landscape i juli fick Simon Jonegård som koordinator hålla ett kort tacktal. Ambassadörer och biosfärområdesrepresentanter från många av världens länder var närvarande. Representanterna för det nyutnämnda biosfärområdet besökte det franska biosfärområdet Fontainebleau. En av fördelarna med att ingå i ett världsnätverk med fler än 600 biosfärområden är den stora möjligheten till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Detta arbete påbörjades direkt. I september vid invigningen av biosfärområdet på Grännaberget höll Meriem Bouamrane, huvudansvarig för Unesco:s Europeiska biosfärområden, ett tal under ceremonin. I samband med biosfärinvigningen anordnades en mängd aktiviteter. Däribland en internationell workshop om ekosystemtjänster med Destination Jönköping och Stockholm Resilience Centre som huvudarrangörer. Nära fyrtio experter och praktiker från nio länder (däribland Kanada, Sydafrika, Zimbabwe och Israel) samlades under två dagar på Gyllene Uttern för erfarenhetsutbyte inom denna globalt sett viktiga fråga. Räddningstjänsten har i september haft besök av experter på riskhantering från Tyrolen i Österrike. Utbytet som finansierats genom FN handlar om att lära av varandras arbete med riskhantering, främst naturolyckor. Under 2013 kommer en delegation från Jönköpings kommun att besöka Tyrolen. Miljökontoret (miljönämnd/miljöförvaltningen) har inte haft någon internationell aktivitet under Stadskontoret har inte haft någon internationell aktiviter under Bidragsfinansiering Under 2012 har kommunens verksamheter erhållit ca 1,9 mkr i olika former av EU-stöd. Största delen, ca 1,3 mkr, har gått till Barn- och utbildningsnämnden där ca kr erhållits för skolmåltider och EU-mjölk. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit ca kr varav kr avser EUmjölk och kr avser Leonardo Green Mile, båda till gymnasieskolor samt kr till Vuxenutbildning (Utvecklingsprojekt). Fritidsnämnden har fått kr för sitt arbete med internationell verksamhet utbyten för unga. Tekniska kontoret har fått ca 7 tkr för utveckling av naturreservat.

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2014-03-20 1 (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan.

Gränslösa lösningar. Som ett direkt resultat av detta startar vi ett expertnätverk för ytterligare utbyte våra länder emellan. Gränslösa lösningar Arbetsplatser lär nytt genom Inclusive Europe en guide Vi ville veta mer om hur man kan förebygga våld mot funktionshindrade. mest spännande var nog att träffa romska vägledare. Som

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014

Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! M aj 2014 Förbundsdirektören har ordet Satsningar mot utanförskap fortsätter 2014 Jag vill i maj månads krönika lyfta fram ett av de arbeten

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06

Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Årsredovisning 2013 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2014-02-06 Innehållsförteckning Direktionen 2013... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer... 4 Resultat

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer