Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008"

Transkript

1 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter har utgått från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Under 2012 har samarbetet med regionens sister-city Tianjin i Kina utvecklats bl.a. genom besök av delegationer från Tianjin men också besök av företag från regionen i Tianjin med syfte dels att utbyta kunskap och dels att bygga upp affärsrelationer. Stadsbyggnadskontoret har tagit emot besök från Tianjin för att informera om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Vidare har kontakt knutits med Vietnam genom besök av en delegation från SCIT (Committee for Information Technology) i augusti. Kommunens IT och framtida utveckling var utgångspunkt för besöket och det initierades av den vietnamesiska ambassaden i Stockholm. Dagarna innehöll även ett besök på Jönköpings Energi och anläggningen på Torsvik. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella resor under 2012 har ökat i jämförelse med året innan. Totalt skedde 204 utlandsresor under 2012, att jämföra med 102 resor under Det finns flera exempel på internationella aktiviteter som under året utvecklat kommunal verksamhet. Kommunens skolor fortsätter att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping som under året drivit flera projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Under har ett tvåårigt projekt bedrivits om ungdomar och våld. Även Kultur Jönköping utgör ett utmärkt exempel genom återkommande internationella utbyten och projekt. Organisation Tjänsten internationell samordnare togs bort den 1 januari Tidigare hade Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, tre sammanträden per år. Syftet med träffarna var att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren var sammankallande till mötena. Under året har kontakter tagits med Europakontoret som finns för Småland- Blekinge, South Sweden. Kontoret är en kontaktlänk mellan regionen och Bryssel. Detta möjliggör att Jönköpings kommuns internationella arbete kan utgå från tre olika ansatser dvs. aktiviteter, projekt och utbyten kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Regionförbundet i Jönköpings län sökte 2010, tillsammans med Regionförbunden i Blekinge, Kronoberg, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping, hos Europeiska socialfonden (EST) om medel för kompetensutveckling i EU-relaterade frågor i regionen. Projektet syftar till att på individnivå stärka förtroendevalda och tjänstemän i sitt arbete genom att höja kompetensen i EU-frågor. På övergripande nivå är syftet att stärka kunskap och kompetens om EU och Europa i hela Småland-Blekinge. Under 2012 genomfördes ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser för både politiker och tjänstemän i regionen. Vänortsmöten och utvecklat samarbete I den ursprungliga vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av juni ägde ett vänortsmöte rum i Bodö. Närvarande var representanter från presidiet; Johnny Lilja (m) och Lars-Evert Sahlin (s), Birgit Sievers (mp) och Andreas Persson (s), personalchef Ylva Millback, stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms, den internationella samordnaren Liz Modin, lärare/kokboksprojektledare Jeanette Karlsson och Danold Berg, representant Föreningen Norden. Mötet innehöll redovisning av det gångna årets samarbete där bland annat ungdomar från Bodö beskrev arbetet med en kokbok. Mötet innehöll även blickar framåt med utgångspunkt från det arbete som görs i respektive kommuner och som kan utvecklas ytterligare genom samarbete mellan vänorterna. Fokus var friluftsliv, kultur och stadsbyggnadsutveckling.

3 3 (8) Jönköping har även en vänort i Estland, Väst-Virumaa. Under året besöktes Jönköping av en delegation med företagare från vänorten Väst Virumaa. Detta besök möjliggjordes genom medel från Nordiska Ministerrådet. Syftet med resan var att ta del av det arbete som görs i kommunen för att stötta etablering av nya företag och utveckling av företag. Under besöket redogjordes även för de samarbete som finns mellan olika aktörer i kommunen och länet för att stötta bildande och utveckling av företag. Bland annat besöktes Science Park, Högskolan och Logkomp. Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med samarbetsorten Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket utmynnade i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. I januari besökte Regionförbundet Tianjin med representanter från Tranås för att diskutera eventull etablering av företag. I augusti besöktes Jönköping av representanter från Tianjin och Science and Technology Commission för att ta del av kommunens arbete med bland annat stadsbyggandsvisionen och Science Park. Jönköping besöktes av Tianjins högsta politiska ledning under hösten för att besöka Husqvarna AB och för att diskutera fortsatt samarbete. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2012 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheter framförallt på barn- och ungdomssidan. Yrkesgruppen fritidsledare har genom ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med stöd från regionförbundet deltagit i studie-och/-utbytesresor till Berlin. Fritidsledare har också deltagit i ett EU-finansierat projekt vid namn Daphne, ett projekt kring ungdomar och våld. Projektet syftar till att utveckla och hitta metoder för att förebygga våld. Projektet genomförs tillsammans med Rumänien, Italien, Grekland, Österrike, Frankrike och Danmark. En av fritidsledarna har medverkat vid ett utbyte i Rumänien där fler aktiviteter planeras för år Fritid Jönköping är godkänd som sändande organisation inom EVS (Europeisk volontärtjänst) och har deltagit i de utbildningar som anordnats av Ungdomsstyrelsen och Youth in Action. Fritid Jönköping informerar ungdomar om deras möjligheter till internationella relationer, vilket görs på mötesplatsen Brunnen och på ungdomsportalen Vidare har Fritid Jönköping tillsammans med studieförbundet Bilda deltagit i ett samverkansprojekt mellan Sverige, Tyskland och Portugal för att ge unga rockmusiker/rockband möjlighet att spela på olika festivaler i respektive land. Jönköping har tagit emot band från både Tyskland och Portugal som har medverkat i lokala konserter. Fritid Jönköping har varit på studiebesök i Köpenhamn för att inhämta ny kunskap framförallt gällande unga och nya actionidrotter eller så kallade streetaktiviteter. Under sommaren anordnades guidade turer med flotte på Munksjön, vilka kördes på engelska och tyska och samlade många internationella gäster. Fritid Jönköping har vidare via mötesplatsen Brunnen haft flera internationella studenter som har lånat den utrustning som finns i en friluftsdepå, bl.a. skidor och skridskor.

4 4 (8) Kultur Jönköping har under 2012 påbörjat ett filmprojekt med deltagande i projekett My life, my dreams som genomförs i samarbete mellan Kultur Jönköpings kommun och organisationen Minikino i Jakarta, Indonesien. Projektet går ut på att skapa ett ungdomssamarbete inom filmområdet mellan ungdomar från Jönköping och Indonesien för att tillsammans skapa en kortfilm under temat mitt liv, mina drömmar. I projektet får ungdomarna huvudrollen både avseende planering och utförande, dock med handledning av professionella filmskapare. För att värna naturen görs projektet med hjälp av modern teknologi och social media utan att resor behöver göras. Även jämställdhetsaspekten och de demokratiska värdena spelar en viktig roll i genomförandet. Projektet har bekostas av Sveriges Kulturråd. Tekniska kontoret har under året haft ett flertal lyckade internationella aktiviteter med besök från Moldavien och Estland med fokus på avfallshantering, men även haft möjlighet att få träffa en större kinesisk delegation i augusti som hade stadsutvecklingsfokus. För den kinesiska delagationen som kom från sistercityn Tianjin bidrog vi med att prata om förorenad mark samt dela med oss av de erfarenheter vi gjorde när vi 2011 besökte Tianjin. Mest intensivt, men också mest givande var erfarenhetsutbytet med Mrs Jia Xiazhen och Mrs Pan Hui från Tianjin i november. Mrs Jia Xiazhen arbetar med VA frågor på en hög nivå i Tianjin och matchades väl ihop med tekniska kontorets VA- chef Roger Rohdin. Under en intensiv vecka följde Mrs Jia Xiazhen Anna Anell och Roger Rohdin och fick se inte bara VAverksamhetens alla områden utan även lära sig om hur Jönköpings kommun arbetar med avfall, förorenad mark, energi och exploateringsfrågor. Utbytet var mycket lyckat och man har redan mottagit inbjudan för att kanske i framtiden göra ett motsvarande utbyte. Stadsbyggnadskontorets internationella kontakter under 2012 har inneburit följande. I juni var Bodö kommun värd för de vänortsbesök som hålls vartannat år. Denna gång deltog stadsbyggnadskontoret genom Katarina Bröms som informerade om arbetet med stadsbyggnadsvisionen och den omvandling som pågår av staden. Kommunekolog Dag Fredriksson och biolog Helen Bjurulf besökte Polen i maj månad. Det var en studieresa anordnad av kommunekolognätverket i Södra Sverige. Besök gjordes i nationalparkerna Bialowieza, som är ett stort lövurskogsområde som delas mellan Polen och Vitryssland, samt Bierbza som är ett våtmarksområde med mycket intressant fågelliv. Katarina Bröms deltog i Europakorridorens resa i mars till London och Paris. Syftet var att resa höghastighetståg mellan städerna och att besöka TGV:s trafikcentral och tillverkning av tåg och spårvagnar i Frankrike. Stadsbyggnadskontoret har dels tagit emot studiebesök från Moldavien och berättat om arbetet med planeringsfrågor i Sverige och dels i två omgångar under 2012, tagit emot besök från Tianjin, som är Jönköpings kommuns sistercity i Kina, för att berätta om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Utvecklings- och trafikavdelningen presenterade arbetet med stadens hållbara kommunikationer i samband med ett studiebesök från Norge. Arrangörer för studiebesöket var Jönköpings Länstrafik. Ett expertutbyte - EU Exchange of Experts - påbörjades 2012 mellan staden Lienz och delstaten Tyrolen, Österrike samt Jönköpings kommun tillsammans

5 5 (8) med MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Ämnet för utbytet är riskhantering vad avser naturolyckor där översiktplaneraren Erik Blomdahl representerade stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun stod som värd för ett besök från Österrike i september. I januari 2013 fortsätter utbytet med ett besök i Lienz. Utbildningsförvaltningen har under 2012 genomfört internationella aktiviteter och projekt på förvaltnings- och på skolnivå samt fortsatt att vidareutveckla webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsblad till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och utanför kommunen. Utbildningsförvaltningen har under året arbetat med internationell strategi genom en webbsida med bland annat information om kontaktpersoner för de olika skolformerna. Kontaktpersonerna träffas regelbundet tillsammans med samordnare Elisabeth Fridsäll-Emilsson på utbildningsförvaltningen. Under september genomfördes en konferens där etwinning, som är en del av programkontoret, presenterade hur vi kan använda deras verktyg för att få kontakter i världen. Den internationella grupp som finns på utbildningsförvaltningen har arbetat med den internationella samordnaren för att bland annat erbjuda skolledare och lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även Från Jönköpings kommun reste pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket vid Sidmouth International School English in Chester - Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen och de fick med sig pedagogiska tips hem för att kunna använda direkt i undervisningen. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats. Under året var lärare och kontaktpolitiker vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Bangladesh (Den Globala Resan) tillsammans med Globala Skolan, som är en del i programkontoret och som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under 2010 träffades representanter från de olika vänorterna på ett vänortsmöte i finska Kuopio. Där presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Kokboken presenterades under vänortsmötet i Bodö i maj Förskolor/Grundskolorna/Gymnasieskolor i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetet sker på olika sätt, bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via videokonferenser, brevväxling, 1 Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

6 6 (8) nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor. Mer om dessa samarbeten finns på kompassen altningen/utvecklingochlarande/kompetensutveckling/internationellt/inter ationelltarbetepaskolorochforskolor.4.2b9bda8613cabc013d4dba1.html Socialförvaltningens redovisning av det internationella arbetet 2012 avgränsas till att gälla de aktiviteter som genomförts inom förvaltningen och som rör vänortsmöten, projekt, besök, möten, utbyten, konferenser etc. Socialförvaltningens har under året bland annat arrangerat flertal studiebesök, framförallt för internationella studenter vid Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa flera studiebesök och eller möten med medarbetare från förvaltningen. Inom ramen för den samverkan som sker i länet (Primär kommunal nämnd, kommunalutveckling, Regionförbundet) har flera internationella kontakter knutits inom ramen för projekt där Jönköpings kommun aktivt medverkar. I ett projekt som rör utbildning av personal inom psykiatrisk vård och omsorg har man under året haft ett löpande samarbete med Trento i Italien. Inom ramen för projektet fokuserar man på att utveckla nya arbetssätt för att stödja personer med funktionshinder vad gäller sysselsättning och studier. Inom ytterligare ett projekt som rör våld i nära relationer har deltagare i projektet medverkat i ett samarbete med universitet i England samt Sydafrika. Syftet är att utveckla metoder för att stödja familjer där våld förekommer. När det gäller säkerhetsarbete kring barn som riskerar utsättas för fara, finns ett löpande utbildningsstöd från handledare i Australien, där metoden Signs of Saftey har utvecklats och använts inom barn- och ungdomsvården. Destination Jönköping Med utgångspunkt från Destination Jönköpings affärsområden har det internationella arbetet bedrivits enligt följande. Dreamhack Valencia Under september 2012 medverkade Destination Jönköping på Dreamhack i Valencia i Spanien tillsammans med Smålands Turism, Spotify och Visit Sweden. Initiativet togs av Destination Jönköping tillsammans med Visit Sweden som hade en monter med syfte att marknadsföra Jönköping och Småland och anordnade en tävling där högsta pris var en resa till Dreamhack i Jönköping. Insatsen visade på goda resultat då det i den här målgruppen fanns ett oerhört stort intresse för Jönköping just av den anledningen att världens största digitala festival är placerad här. I stort sett alla visste vad Jönköping var. Satsningen genererade också en hel del publicitet både i redaktionell och social media. Näringslivsenheten Näringslivsenheten har under 2012 arbetat med LOGKOMP som är ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Samverkansparter i projektet har varit Internationella Handelshögskolan, Jönköping, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS) och Science Park, Jönköping. Projektet som är finansierat med ESF-medel startade i augusti 2011 med en förstudie för att kartlägga företagens kompetensutvecklingsbehov inom främst logistik och ledarskap. I detta projekt finns det också ett internationellt inslag och en resa

7 7 (8) förtogs till Tyskland och Holland i juni för att knyta internationella kontakter som kan vara avändbara för medverkande aktörer. Näringslivseneheten har medverkat vid informationsträffar för de internationella studenterna på högskolan. Information har delgivits studenterna om Jönköpings kommun, näringsliv, fritid, kultur och turism vid fyra tillfällen under året. Vidare har Näringslivsenheten medverkat vid presidiets mottagning av de internationella studenterna på Rådhuset i mars och hjälpt studenterna att vid detta tillfälle möta och ställa frågor till några av kommunalråden i Jönköpings kommun. Näringslivsenheten har medverkat på en SwedAf konferens i Örebro i maj. Arrangör av konferensen var Sweden and Afrika Run Together, SwedAf, vars syfte bl.a. var att sammanföra kunskap, innovationskraft, entreprenörskap, ekonomi och naturresurser mellan Sverige och Afrika i ett win-win koncept. Syfte med konferensen har också varit att visa på möjligheterna för företag i Jönköpings kommun. Detta har gjorts genom att rikta inbjudan till de företag som är extra intressanta för en afrikansk marknad. I september 2013 kommer en delegation från Burundi, bestående av bland andra Burundis energiminister, Come Manirakiza, och landets konsul i Sverige, Moïse Makua, ett besök i Jönköping. Anledningen till besöket är att Huskvarnaföretaget African Power & Water, APW, har tecknat avtal med landet om att bygga ett 8 megawatts kraftverk en order till ett värde av cirka 300 miljoner kronor. Näringslivsenheten har tillsammans med LogPoint varit behjälplig vid ett besök av en delegation från Scania i Södertälje. Deltagarna kom från olika delar av Kina. Vid besöket besöktes IKEA och delegaterna fick en bred bild över hur Jönköping arbetar med logistik. Näringslivsenheten har också varit närvarande på ett möte med den indiska ambassadörren på Rådhuset i oktober med en presentation av strukturen över hur näringslivet fungerar i Jönköping och för att svara på ambassadörens frågor kring näringslivet. Näringslivsenheten har agerat som internationell samordnare/projektledare vid Enterprising Twin regions i oktober då Jönköpings kommun fick besök ifrån Lääne-Viru, Estland och Dobele, Lettland. Mötet har bestått i att utbyta erfarenheter. Representanter från de tre länderna fick vardera ta fram en presentation som skulle ge en bred kunskapsbild över respektive område. Fokus var en kort översikt över kommunen/regionen, platsen, den ekonomiska situationen, strukturen i näringslivet, sysselsättningsgrad, de största företagen och de mest välkända varumärkena. Tillika ingick den offentliga sektorns roll i utvecklingen av entreprenörskap, exempel på aktiviteter och projekt. Kunskapsöverföring mellan Lääne-Viru Estland, Dobele Lettland och Jönköpings kommun skedde enligt Nordic-Baltic Mobility Programmes erfarenhetsutbyte. Man förmedlade kunskap om hur kommunen lyckats utveckla ett stort industriområde med huvudfokus emot logistiketableringar, hur man jobbat med kommunala företag för att utveckla industriområdet tillsammans med näringslivet och hur Jönköping arbetat med marknadsföring av industriområdet Torsvik/LogPoint. Här fick både Lääne-Viru och Dobele viktiga kontaktytor för hjälp i tankeprocesser kring sina industriområden. Det blev under dessa dagar också ett utbyte med Elmia angående Subcontractormässan. Båda länderna kommer att ställa ut på denna mässa Det informerades också om arbetet med Science Park i Jönköping och om hur Internationella Handelshögskolan arbetar med forskning, program och

8 8 (8) fadderföretag. Tanken med mötet i oktober var att vidarutveckla samarbetet för att hitta beröringspunkter som kan stärka och utveckla konkurrenskraften. Utveckling av näringslivsenhetens intresseområden Efter mer än tre år som biosfärkandidat blev Östra Vätterbranterna år 2012 godkänt som biosfärområde. Unesco:s Internationella rådgivande kommitté för biosfärområden (IACBR) möttes i början av april för att diskutera inkomna ansökningar. Expertgruppens rekommendation var överväldigande: The advisory Committee recommended the site to be approved, highly commended the Swedish authorities for the quality of the proposal and recommended that this proposal is shared within the World Network of Biosphere Reserves as a model and source of inspiration and that the sustainable development activities be closely monitored. Med anledning bl.a. härav besökte representanter från Jönköpings kommun, LRF, WWF och Skogsstyrelsen Unesco:s huvudkontor i Paris för att visa på det unika samarbete som lett till en gemensam ansökan om att bilda ett biosfärområde. Vid godkännandet av East Vättern Scarp Landscape i juli fick Simon Jonegård som koordinator hålla ett kort tacktal. Ambassadörer och biosfärområdesrepresentanter från många av världens länder var närvarande. Representanterna för det nyutnämnda biosfärområdet besökte det franska biosfärområdet Fontainebleau. En av fördelarna med att ingå i ett världsnätverk med fler än 600 biosfärområden är den stora möjligheten till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Detta arbete påbörjades direkt. I september vid invigningen av biosfärområdet på Grännaberget höll Meriem Bouamrane, huvudansvarig för Unesco:s Europeiska biosfärområden, ett tal under ceremonin. I samband med biosfärinvigningen anordnades en mängd aktiviteter. Däribland en internationell workshop om ekosystemtjänster med Destination Jönköping och Stockholm Resilience Centre som huvudarrangörer. Nära fyrtio experter och praktiker från nio länder (däribland Kanada, Sydafrika, Zimbabwe och Israel) samlades under två dagar på Gyllene Uttern för erfarenhetsutbyte inom denna globalt sett viktiga fråga. Räddningstjänsten har i september haft besök av experter på riskhantering från Tyrolen i Österrike. Utbytet som finansierats genom FN handlar om att lära av varandras arbete med riskhantering, främst naturolyckor. Under 2013 kommer en delegation från Jönköpings kommun att besöka Tyrolen. Miljökontoret (miljönämnd/miljöförvaltningen) har inte haft någon internationell aktivitet under Stadskontoret har inte haft någon internationell aktiviter under Bidragsfinansiering Under 2012 har kommunens verksamheter erhållit ca 1,9 mkr i olika former av EU-stöd. Största delen, ca 1,3 mkr, har gått till Barn- och utbildningsnämnden där ca kr erhållits för skolmåltider och EU-mjölk. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit ca kr varav kr avser EUmjölk och kr avser Leonardo Green Mile, båda till gymnasieskolor samt kr till Vuxenutbildning (Utvecklingsprojekt). Fritidsnämnden har fått kr för sitt arbete med internationell verksamhet utbyten för unga. Tekniska kontoret har fått ca 7 tkr för utveckling av naturreservat.

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete

Uddevalla Gymnasieskolas internationaliseringsarbete s internationaliseringsarbete Internationella projekt under verksamhetsåret 2011, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, Leonardo da Vinci partnership. Leonardo da Vinci praktik, Comenius,

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2014-03-20 1 (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 TJÄNSTESKRIVELSE 2007-02-27 1 (7) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2006 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005

JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 TJÄNSTESKRIVELSE 2006-02-24 1 (8) Kommunstyrelsen JÖNKÖPINGS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE Årsrapport 2005 Internationella strategin Rapporten följer den av Jönköpings kommunfullmäktige 2001 antagna strategin

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Årsredovisning. Entreprenörsregionen

Årsredovisning. Entreprenörsregionen Årsredovisning Entreprenörsregionen 2013 2014-01-08 Verksamhetsberättelse 2013 för samverkan i Entreprenörsregionen samt Förvaltningsberättelse 2013 för Entreprenörsregionen SW ekonomisk förening. Samverkanskommunerna

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Peter Nilsson Telefon 0709-719924 2010-03-02. Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010)

Peter Nilsson Telefon 0709-719924 2010-03-02. Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010) BYGE! BALTIC YOUTH GOES EUROPE Peter Nilsson Datum Telefon 0709-719924 2010-03-02 Fördjupad information om BYGE! (Mars 2010) Vad är BYGE!? BYGE! är ett tvåårigt utvecklingsprojekt som leds av Kommunförbundet

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland

Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Reseberättelse från IAEVG-konferensen 3-6 oktober 2012 i Mannheim, Tyskland Att få medverka på en av IAEVG:s årskonferenser har varit en dröm för mig sedan jag började studera studieoch yrkesvägledarprogrammet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE

ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE WELCOME! ETT SKANDINAVISKT LOGISTIKSAMHÄLLE Parken ska erbjuda konkurrensfrämjande förutsättningar för alla företag som är engagerade i logistikintensiva verksamheter - Nässjö Näringsliv AB:s vision 2020

Läs mer

Besök från Latinamerika Internationell temadag Språk och medias skoltidningsprojekt Poltava Kommunalt partnerskap med Uganda Den lärande organisationen Den globala resan Bangladesh Språksamarbeten med

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer