Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013:200 008"

Transkript

1 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist Årsrapport (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2012 Ks/2013: Internationell strategi Kommunens internationella aktiviteter har utgått från de riktlinjer som den internationella strategin anger. Den senast reviderade strategin Mål och strategier för Jönköping kommuns internationella arbete antogs av Jönköpings kommunfullmäktige den 20 december Måluppfyllelse Enligt den antagna strategin är målen för det internationella arbetet att: öka kommuninvånarnas och särskilt ungdomars tolerans, förståelse och utbyte av andra kulturer och livsåskådningar än den egna, stimulera medborgare, föreningar, företag och högskola att etablera internationella kontakter, att ta del av strukturfonder och andra utvecklingsresurser samt att underlätta utländska företagsetableringar, tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, resurser och perspektiv på verksamheten genom ett aktivt engagemang i olika internationella projekt och samarbeten, samt bidra till en demokratisk samhällsutveckling som är socialt, ekonomisk och ekologisk hållbar. Under 2012 har samarbetet med regionens sister-city Tianjin i Kina utvecklats bl.a. genom besök av delegationer från Tianjin men också besök av företag från regionen i Tianjin med syfte dels att utbyta kunskap och dels att bygga upp affärsrelationer. Stadsbyggnadskontoret har tagit emot besök från Tianjin för att informera om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Vidare har kontakt knutits med Vietnam genom besök av en delegation från SCIT (Committee for Information Technology) i augusti. Kommunens IT och framtida utveckling var utgångspunkt för besöket och det initierades av den vietnamesiska ambassaden i Stockholm. Dagarna innehöll även ett besök på Jönköpings Energi och anläggningen på Torsvik. STADSKONTORET Besöksadress Rådhuset Rådhusparken 1 Jönköping Fax diariet Ljuset vid Vättern JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress (om inget annat anges) Jönköping

2 2 (8) Kommunens internationella resor under 2012 har ökat i jämförelse med året innan. Totalt skedde 204 utlandsresor under 2012, att jämföra med 102 resor under Det finns flera exempel på internationella aktiviteter som under året utvecklat kommunal verksamhet. Kommunens skolor fortsätter att etablera kontakter och inleda nya projekt. Detsamma gäller Fritid Jönköping som under året drivit flera projekt och märkt ett växande intresse bland kommunens ungdomar att engagera sig internationellt. Under har ett tvåårigt projekt bedrivits om ungdomar och våld. Även Kultur Jönköping utgör ett utmärkt exempel genom återkommande internationella utbyten och projekt. Organisation Tjänsten internationell samordnare togs bort den 1 januari Tidigare hade Kommunens internationella nätverksgrupp, med representanter från varje förvaltning, tre sammanträden per år. Syftet med träffarna var att stimulera, samordna och utbyta information om pågående aktiviteter samt kompetensutveckling i frågor med internationell koppling. Den internationella samordnaren var sammankallande till mötena. Under året har kontakter tagits med Europakontoret som finns för Småland- Blekinge, South Sweden. Kontoret är en kontaktlänk mellan regionen och Bryssel. Detta möjliggör att Jönköpings kommuns internationella arbete kan utgå från tre olika ansatser dvs. aktiviteter, projekt och utbyten kan drivas utifrån en lokal, regional och internationell plattform. Regionförbundet i Jönköpings län sökte 2010, tillsammans med Regionförbunden i Blekinge, Kronoberg, Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping, hos Europeiska socialfonden (EST) om medel för kompetensutveckling i EU-relaterade frågor i regionen. Projektet syftar till att på individnivå stärka förtroendevalda och tjänstemän i sitt arbete genom att höja kompetensen i EU-frågor. På övergripande nivå är syftet att stärka kunskap och kompetens om EU och Europa i hela Småland-Blekinge. Under 2012 genomfördes ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser för både politiker och tjänstemän i regionen. Vänortsmöten och utvecklat samarbete I den ursprungliga vänortskedjan ingår Jönköping, Kuopio (Finland), Svendborg (Danmark) och Bodö (Norge). Kommunerna har bedrivit gemensamma aktiviteter sedan 1940-talet vilket gör vänortssamarbetet till ett av de äldsta i Sverige. I början av juni ägde ett vänortsmöte rum i Bodö. Närvarande var representanter från presidiet; Johnny Lilja (m) och Lars-Evert Sahlin (s), Birgit Sievers (mp) och Andreas Persson (s), personalchef Ylva Millback, stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms, den internationella samordnaren Liz Modin, lärare/kokboksprojektledare Jeanette Karlsson och Danold Berg, representant Föreningen Norden. Mötet innehöll redovisning av det gångna årets samarbete där bland annat ungdomar från Bodö beskrev arbetet med en kokbok. Mötet innehöll även blickar framåt med utgångspunkt från det arbete som görs i respektive kommuner och som kan utvecklas ytterligare genom samarbete mellan vänorterna. Fokus var friluftsliv, kultur och stadsbyggnadsutveckling.

3 3 (8) Jönköping har även en vänort i Estland, Väst-Virumaa. Under året besöktes Jönköping av en delegation med företagare från vänorten Väst Virumaa. Detta besök möjliggjordes genom medel från Nordiska Ministerrådet. Syftet med resan var att ta del av det arbete som görs i kommunen för att stötta etablering av nya företag och utveckling av företag. Under besöket redogjordes även för de samarbete som finns mellan olika aktörer i kommunen och länet för att stötta bildande och utveckling av företag. Bland annat besöktes Science Park, Högskolan och Logkomp. Utvecklat samarbete med Tianjin Under året har kommunen fortsatt att fördjupa relationerna med samarbetsorten Tianjin i östra Kina. Samarbetet återupptogs under hösten 2008 då representanter från kommunen, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Internationella Handelshögskolan besökte staden. Besöket utmynnade i en överenskommelse om att ett nytt samarbetsavtal skulle arbetas fram. Regionförbundet ansvarar för den operativa delen av samarbetet där Jönköpings kommun är en av tre avtalspartners tillsammans med Länsstyrelsen och Regionförbundet. I januari besökte Regionförbundet Tianjin med representanter från Tranås för att diskutera eventull etablering av företag. I augusti besöktes Jönköping av representanter från Tianjin och Science and Technology Commission för att ta del av kommunens arbete med bland annat stadsbyggandsvisionen och Science Park. Jönköping besöktes av Tianjins högsta politiska ledning under hösten för att besöka Husqvarna AB och för att diskutera fortsatt samarbete. Förvaltningarnas internationella aktiviteter Fritid Jönköping har under 2012 haft internationella relationer i syfte att utveckla verksamheter framförallt på barn- och ungdomssidan. Yrkesgruppen fritidsledare har genom ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med stöd från regionförbundet deltagit i studie-och/-utbytesresor till Berlin. Fritidsledare har också deltagit i ett EU-finansierat projekt vid namn Daphne, ett projekt kring ungdomar och våld. Projektet syftar till att utveckla och hitta metoder för att förebygga våld. Projektet genomförs tillsammans med Rumänien, Italien, Grekland, Österrike, Frankrike och Danmark. En av fritidsledarna har medverkat vid ett utbyte i Rumänien där fler aktiviteter planeras för år Fritid Jönköping är godkänd som sändande organisation inom EVS (Europeisk volontärtjänst) och har deltagit i de utbildningar som anordnats av Ungdomsstyrelsen och Youth in Action. Fritid Jönköping informerar ungdomar om deras möjligheter till internationella relationer, vilket görs på mötesplatsen Brunnen och på ungdomsportalen Vidare har Fritid Jönköping tillsammans med studieförbundet Bilda deltagit i ett samverkansprojekt mellan Sverige, Tyskland och Portugal för att ge unga rockmusiker/rockband möjlighet att spela på olika festivaler i respektive land. Jönköping har tagit emot band från både Tyskland och Portugal som har medverkat i lokala konserter. Fritid Jönköping har varit på studiebesök i Köpenhamn för att inhämta ny kunskap framförallt gällande unga och nya actionidrotter eller så kallade streetaktiviteter. Under sommaren anordnades guidade turer med flotte på Munksjön, vilka kördes på engelska och tyska och samlade många internationella gäster. Fritid Jönköping har vidare via mötesplatsen Brunnen haft flera internationella studenter som har lånat den utrustning som finns i en friluftsdepå, bl.a. skidor och skridskor.

4 4 (8) Kultur Jönköping har under 2012 påbörjat ett filmprojekt med deltagande i projekett My life, my dreams som genomförs i samarbete mellan Kultur Jönköpings kommun och organisationen Minikino i Jakarta, Indonesien. Projektet går ut på att skapa ett ungdomssamarbete inom filmområdet mellan ungdomar från Jönköping och Indonesien för att tillsammans skapa en kortfilm under temat mitt liv, mina drömmar. I projektet får ungdomarna huvudrollen både avseende planering och utförande, dock med handledning av professionella filmskapare. För att värna naturen görs projektet med hjälp av modern teknologi och social media utan att resor behöver göras. Även jämställdhetsaspekten och de demokratiska värdena spelar en viktig roll i genomförandet. Projektet har bekostas av Sveriges Kulturråd. Tekniska kontoret har under året haft ett flertal lyckade internationella aktiviteter med besök från Moldavien och Estland med fokus på avfallshantering, men även haft möjlighet att få träffa en större kinesisk delegation i augusti som hade stadsutvecklingsfokus. För den kinesiska delagationen som kom från sistercityn Tianjin bidrog vi med att prata om förorenad mark samt dela med oss av de erfarenheter vi gjorde när vi 2011 besökte Tianjin. Mest intensivt, men också mest givande var erfarenhetsutbytet med Mrs Jia Xiazhen och Mrs Pan Hui från Tianjin i november. Mrs Jia Xiazhen arbetar med VA frågor på en hög nivå i Tianjin och matchades väl ihop med tekniska kontorets VA- chef Roger Rohdin. Under en intensiv vecka följde Mrs Jia Xiazhen Anna Anell och Roger Rohdin och fick se inte bara VAverksamhetens alla områden utan även lära sig om hur Jönköpings kommun arbetar med avfall, förorenad mark, energi och exploateringsfrågor. Utbytet var mycket lyckat och man har redan mottagit inbjudan för att kanske i framtiden göra ett motsvarande utbyte. Stadsbyggnadskontorets internationella kontakter under 2012 har inneburit följande. I juni var Bodö kommun värd för de vänortsbesök som hålls vartannat år. Denna gång deltog stadsbyggnadskontoret genom Katarina Bröms som informerade om arbetet med stadsbyggnadsvisionen och den omvandling som pågår av staden. Kommunekolog Dag Fredriksson och biolog Helen Bjurulf besökte Polen i maj månad. Det var en studieresa anordnad av kommunekolognätverket i Södra Sverige. Besök gjordes i nationalparkerna Bialowieza, som är ett stort lövurskogsområde som delas mellan Polen och Vitryssland, samt Bierbza som är ett våtmarksområde med mycket intressant fågelliv. Katarina Bröms deltog i Europakorridorens resa i mars till London och Paris. Syftet var att resa höghastighetståg mellan städerna och att besöka TGV:s trafikcentral och tillverkning av tåg och spårvagnar i Frankrike. Stadsbyggnadskontoret har dels tagit emot studiebesök från Moldavien och berättat om arbetet med planeringsfrågor i Sverige och dels i två omgångar under 2012, tagit emot besök från Tianjin, som är Jönköpings kommuns sistercity i Kina, för att berätta om stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings stadsutveckling. Utvecklings- och trafikavdelningen presenterade arbetet med stadens hållbara kommunikationer i samband med ett studiebesök från Norge. Arrangörer för studiebesöket var Jönköpings Länstrafik. Ett expertutbyte - EU Exchange of Experts - påbörjades 2012 mellan staden Lienz och delstaten Tyrolen, Österrike samt Jönköpings kommun tillsammans

5 5 (8) med MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Ämnet för utbytet är riskhantering vad avser naturolyckor där översiktplaneraren Erik Blomdahl representerade stadsbyggnadskontoret. Jönköpings kommun stod som värd för ett besök från Österrike i september. I januari 2013 fortsätter utbytet med ett besök i Lienz. Utbildningsförvaltningen har under 2012 genomfört internationella aktiviteter och projekt på förvaltnings- och på skolnivå samt fortsatt att vidareutveckla webbsidan Världen I Skolan (VIS) om internationalisering. Syftet är att underlätta för pedagoger att förbereda, genomföra och utvärdera internationella projekt. VIS kommer också ut i form av ett nyhetsblad till alla rektorer i Jönköpings kommun med aktuell information och tips om internationalisering både i och utanför kommunen. Utbildningsförvaltningen har under året arbetat med internationell strategi genom en webbsida med bland annat information om kontaktpersoner för de olika skolformerna. Kontaktpersonerna träffas regelbundet tillsammans med samordnare Elisabeth Fridsäll-Emilsson på utbildningsförvaltningen. Under september genomfördes en konferens där etwinning, som är en del av programkontoret, presenterade hur vi kan använda deras verktyg för att få kontakter i världen. Den internationella grupp som finns på utbildningsförvaltningen har arbetat med den internationella samordnaren för att bland annat erbjuda skolledare och lärare vid kommunens grund- och gymnasieskolor adekvat fortbildning. Sedan ett flertal år tillbaka har pedagoger besökt England under ett par sommarveckor för att delta i språkkurser, så även Från Jönköpings kommun reste pedagoger för att fortbilda sig i det engelska språket vid Sidmouth International School English in Chester - Under två veckor fortbildade de sig i språket och kulturen och de fick med sig pedagogiska tips hem för att kunna använda direkt i undervisningen. Under 2009 genomförde Attarpsskolan och Alfred Dalinskolan tillsammans med skolpolitiker och Den Globala Skolan 1 en studieresa till Nicaragua. Resan ägde rum under rubriken En hållbar utveckling. Samarbetet som påbörjades 2009 har nu fördjupats. Under året var lärare och kontaktpolitiker vid Erik Dahlbergsgymnasiet i Bangladesh (Den Globala Resan) tillsammans med Globala Skolan, som är en del i programkontoret och som stödjer UNESCO:s dekad om Lärande för global hållbar utveckling. Under 2010 träffades representanter från de olika vänorterna på ett vänortsmöte i finska Kuopio. Där presenterades ett utkast till ett fördjupat skolsamarbete under rubriken En ekologisk hållbar kokbok. Det beslutades då att detta samarbete skulle påbörjas och en inbjudan gick ut till de olika skolförvaltningarna i våra tre nordiska vänorter. Koordinator i detta samarbete är Jönköping. Kokboken presenterades under vänortsmötet i Bodö i maj Förskolor/Grundskolorna/Gymnasieskolor i kommunen har en mängd internationella samarbetsprojekt, vissa med bidrag från EU-programmen Sokrates och Comenius. Samarbetet sker på olika sätt, bl.a. genom elev- och lärarutbyten samt kommunikation via videokonferenser, brevväxling, 1 Den Globala Skolan är ett program på Internationella programkontoret.

6 6 (8) nyhetsbrev, fax, e-post, hemsidor. Mer om dessa samarbeten finns på kompassen altningen/utvecklingochlarande/kompetensutveckling/internationellt/inter ationelltarbetepaskolorochforskolor.4.2b9bda8613cabc013d4dba1.html Socialförvaltningens redovisning av det internationella arbetet 2012 avgränsas till att gälla de aktiviteter som genomförts inom förvaltningen och som rör vänortsmöten, projekt, besök, möten, utbyten, konferenser etc. Socialförvaltningens har under året bland annat arrangerat flertal studiebesök, framförallt för internationella studenter vid Högskolan i Jönköping. Samarbetet omfattar internationella lärare och forskare som under kortare och längre perioder arbetar på Högskolan. För ett flertal lärare och forskare har särskilda program sammanställts. Som regel omfattar dessa flera studiebesök och eller möten med medarbetare från förvaltningen. Inom ramen för den samverkan som sker i länet (Primär kommunal nämnd, kommunalutveckling, Regionförbundet) har flera internationella kontakter knutits inom ramen för projekt där Jönköpings kommun aktivt medverkar. I ett projekt som rör utbildning av personal inom psykiatrisk vård och omsorg har man under året haft ett löpande samarbete med Trento i Italien. Inom ramen för projektet fokuserar man på att utveckla nya arbetssätt för att stödja personer med funktionshinder vad gäller sysselsättning och studier. Inom ytterligare ett projekt som rör våld i nära relationer har deltagare i projektet medverkat i ett samarbete med universitet i England samt Sydafrika. Syftet är att utveckla metoder för att stödja familjer där våld förekommer. När det gäller säkerhetsarbete kring barn som riskerar utsättas för fara, finns ett löpande utbildningsstöd från handledare i Australien, där metoden Signs of Saftey har utvecklats och använts inom barn- och ungdomsvården. Destination Jönköping Med utgångspunkt från Destination Jönköpings affärsområden har det internationella arbetet bedrivits enligt följande. Dreamhack Valencia Under september 2012 medverkade Destination Jönköping på Dreamhack i Valencia i Spanien tillsammans med Smålands Turism, Spotify och Visit Sweden. Initiativet togs av Destination Jönköping tillsammans med Visit Sweden som hade en monter med syfte att marknadsföra Jönköping och Småland och anordnade en tävling där högsta pris var en resa till Dreamhack i Jönköping. Insatsen visade på goda resultat då det i den här målgruppen fanns ett oerhört stort intresse för Jönköping just av den anledningen att världens största digitala festival är placerad här. I stort sett alla visste vad Jönköping var. Satsningen genererade också en hel del publicitet både i redaktionell och social media. Näringslivsenheten Näringslivsenheten har under 2012 arbetat med LOGKOMP som är ett kompetensutvecklingsprojekt initierat av näringslivsbolag/enheterna i Vaggeryd, Nässjö och Jönköpings kommuner. Samverkansparter i projektet har varit Internationella Handelshögskolan, Jönköping, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS) och Science Park, Jönköping. Projektet som är finansierat med ESF-medel startade i augusti 2011 med en förstudie för att kartlägga företagens kompetensutvecklingsbehov inom främst logistik och ledarskap. I detta projekt finns det också ett internationellt inslag och en resa

7 7 (8) förtogs till Tyskland och Holland i juni för att knyta internationella kontakter som kan vara avändbara för medverkande aktörer. Näringslivseneheten har medverkat vid informationsträffar för de internationella studenterna på högskolan. Information har delgivits studenterna om Jönköpings kommun, näringsliv, fritid, kultur och turism vid fyra tillfällen under året. Vidare har Näringslivsenheten medverkat vid presidiets mottagning av de internationella studenterna på Rådhuset i mars och hjälpt studenterna att vid detta tillfälle möta och ställa frågor till några av kommunalråden i Jönköpings kommun. Näringslivsenheten har medverkat på en SwedAf konferens i Örebro i maj. Arrangör av konferensen var Sweden and Afrika Run Together, SwedAf, vars syfte bl.a. var att sammanföra kunskap, innovationskraft, entreprenörskap, ekonomi och naturresurser mellan Sverige och Afrika i ett win-win koncept. Syfte med konferensen har också varit att visa på möjligheterna för företag i Jönköpings kommun. Detta har gjorts genom att rikta inbjudan till de företag som är extra intressanta för en afrikansk marknad. I september 2013 kommer en delegation från Burundi, bestående av bland andra Burundis energiminister, Come Manirakiza, och landets konsul i Sverige, Moïse Makua, ett besök i Jönköping. Anledningen till besöket är att Huskvarnaföretaget African Power & Water, APW, har tecknat avtal med landet om att bygga ett 8 megawatts kraftverk en order till ett värde av cirka 300 miljoner kronor. Näringslivsenheten har tillsammans med LogPoint varit behjälplig vid ett besök av en delegation från Scania i Södertälje. Deltagarna kom från olika delar av Kina. Vid besöket besöktes IKEA och delegaterna fick en bred bild över hur Jönköping arbetar med logistik. Näringslivsenheten har också varit närvarande på ett möte med den indiska ambassadörren på Rådhuset i oktober med en presentation av strukturen över hur näringslivet fungerar i Jönköping och för att svara på ambassadörens frågor kring näringslivet. Näringslivsenheten har agerat som internationell samordnare/projektledare vid Enterprising Twin regions i oktober då Jönköpings kommun fick besök ifrån Lääne-Viru, Estland och Dobele, Lettland. Mötet har bestått i att utbyta erfarenheter. Representanter från de tre länderna fick vardera ta fram en presentation som skulle ge en bred kunskapsbild över respektive område. Fokus var en kort översikt över kommunen/regionen, platsen, den ekonomiska situationen, strukturen i näringslivet, sysselsättningsgrad, de största företagen och de mest välkända varumärkena. Tillika ingick den offentliga sektorns roll i utvecklingen av entreprenörskap, exempel på aktiviteter och projekt. Kunskapsöverföring mellan Lääne-Viru Estland, Dobele Lettland och Jönköpings kommun skedde enligt Nordic-Baltic Mobility Programmes erfarenhetsutbyte. Man förmedlade kunskap om hur kommunen lyckats utveckla ett stort industriområde med huvudfokus emot logistiketableringar, hur man jobbat med kommunala företag för att utveckla industriområdet tillsammans med näringslivet och hur Jönköping arbetat med marknadsföring av industriområdet Torsvik/LogPoint. Här fick både Lääne-Viru och Dobele viktiga kontaktytor för hjälp i tankeprocesser kring sina industriområden. Det blev under dessa dagar också ett utbyte med Elmia angående Subcontractormässan. Båda länderna kommer att ställa ut på denna mässa Det informerades också om arbetet med Science Park i Jönköping och om hur Internationella Handelshögskolan arbetar med forskning, program och

8 8 (8) fadderföretag. Tanken med mötet i oktober var att vidarutveckla samarbetet för att hitta beröringspunkter som kan stärka och utveckla konkurrenskraften. Utveckling av näringslivsenhetens intresseområden Efter mer än tre år som biosfärkandidat blev Östra Vätterbranterna år 2012 godkänt som biosfärområde. Unesco:s Internationella rådgivande kommitté för biosfärområden (IACBR) möttes i början av april för att diskutera inkomna ansökningar. Expertgruppens rekommendation var överväldigande: The advisory Committee recommended the site to be approved, highly commended the Swedish authorities for the quality of the proposal and recommended that this proposal is shared within the World Network of Biosphere Reserves as a model and source of inspiration and that the sustainable development activities be closely monitored. Med anledning bl.a. härav besökte representanter från Jönköpings kommun, LRF, WWF och Skogsstyrelsen Unesco:s huvudkontor i Paris för att visa på det unika samarbete som lett till en gemensam ansökan om att bilda ett biosfärområde. Vid godkännandet av East Vättern Scarp Landscape i juli fick Simon Jonegård som koordinator hålla ett kort tacktal. Ambassadörer och biosfärområdesrepresentanter från många av världens länder var närvarande. Representanterna för det nyutnämnda biosfärområdet besökte det franska biosfärområdet Fontainebleau. En av fördelarna med att ingå i ett världsnätverk med fler än 600 biosfärområden är den stora möjligheten till erfarenhetsutbyte och nätverkande. Detta arbete påbörjades direkt. I september vid invigningen av biosfärområdet på Grännaberget höll Meriem Bouamrane, huvudansvarig för Unesco:s Europeiska biosfärområden, ett tal under ceremonin. I samband med biosfärinvigningen anordnades en mängd aktiviteter. Däribland en internationell workshop om ekosystemtjänster med Destination Jönköping och Stockholm Resilience Centre som huvudarrangörer. Nära fyrtio experter och praktiker från nio länder (däribland Kanada, Sydafrika, Zimbabwe och Israel) samlades under två dagar på Gyllene Uttern för erfarenhetsutbyte inom denna globalt sett viktiga fråga. Räddningstjänsten har i september haft besök av experter på riskhantering från Tyrolen i Österrike. Utbytet som finansierats genom FN handlar om att lära av varandras arbete med riskhantering, främst naturolyckor. Under 2013 kommer en delegation från Jönköpings kommun att besöka Tyrolen. Miljökontoret (miljönämnd/miljöförvaltningen) har inte haft någon internationell aktivitet under Stadskontoret har inte haft någon internationell aktiviter under Bidragsfinansiering Under 2012 har kommunens verksamheter erhållit ca 1,9 mkr i olika former av EU-stöd. Största delen, ca 1,3 mkr, har gått till Barn- och utbildningsnämnden där ca kr erhållits för skolmåltider och EU-mjölk. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har erhållit ca kr varav kr avser EUmjölk och kr avser Leonardo Green Mile, båda till gymnasieskolor samt kr till Vuxenutbildning (Utvecklingsprojekt). Fritidsnämnden har fått kr för sitt arbete med internationell verksamhet utbyten för unga. Tekniska kontoret har fått ca 7 tkr för utveckling av naturreservat.

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Staben Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2012-03-13 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2011 Ks/2012:183 Internationell strategi Kommunens

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Utredningsenheten Christian Friis christian.friis@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2008-02-08 1 (5) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2007 Internationell strategi Jönköpings

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete

Organisation Vänortsmöten och utvecklat samarbete Utredningsenheten Liz Modin 036-10 69 28 liz.modin@jonkoping.se Årsrapport 2011-03-24 1 (8) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2010 Ks 2010:505 008 Internationell

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008

Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2009-02-23 1 (8) Kommunstyrelsen Jönköpings kommuns internationella arbete Årsrapport 2008 Internationell strategi Den 25 juni

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Internationalisering och EU-arbete

Internationalisering och EU-arbete ÅMÅLS KOMMUN Policy för Internationalisering och EU-arbete Fastställd av kommunfullmäktige 2003-12-17 ( 215) - 2 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund 3 Vad har vi gjort hittills 4 Vad sker framöver 4 Mål

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna.

2010-12-01. UG har också delfinansierat APU för 5 elever 10 veckor från Handels och administrationsprogrammet till Kanarieöarna. s internationaliseringsarbete. Internationella projekt under verksamhetsåret 2010, har deltagit i internationellt samarbeten inom exempelvis, da Vinci partnership,, Athena utbyte, förberedande besök och

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Utredningsenheten Rickard Blom rickard.blom@jonkoping.se TJÄNSTESKRIVELSE 2010-02-11 1 (13) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2009 Ks 2010/0076 008 Internationell

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Internationellt kontor i Södertälje kommun"

194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken Internationellt kontor i Södertälje kommun Södertälje kommun samman1r~atotokoii 2009-09-04 Kommunstyrelsen 32 (48) all):i/6 194 Svar på motion av Mats Siljebrand (FP) med rubriken "Internationellt kontor i Södertälje kommun" Dm KS07/313 Sammanfattning

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb

Internationalisering som kvalitetshöjande strategi. Rätt kunskap ger dig jobb Internationalisering som kvalitetshöjande strategi Vår verksamhet Gymnasieskola Uppdragsutbildningar Yrkeshögskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Yrkesvuxenutbildning Ett unikt samarbete mellan kommun

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159

Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete 2013 Ks/2014:159 STADSKONTORET Administrativa avdelningen Kanslienheten Marie-Louise Ekö Kommunjurist 036-10 56 17 Årsrapport 2014-03-20 1 (11) Kommunstyrelsen Årsrapport över Jönköpings kommuns internationella arbete

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Medlemmarnas vänortsarbete

Medlemmarnas vänortsarbete Kapitel 1. Medlemmarnas och regionförbundens engagemang i vänortsarbetet Medlemmarnas vänortsarbete Våren 2011 Medlemmarnas och regionförbundens vänortsarbete, Våren 2011 1 Förord Vänortssamarbete har

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Gabriella Lapadatovic Internationell samordnare Utvecklingskontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Hur bedrivs det internationella arbetet i kommunen? Internationella samordnare Gabriella

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT

PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning PRAKTIK SOM LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-09-14 KS 2016/0641 Kommunfullmäktige Motion från Anna-Britt Wejdsten (L) - Ny vänort i Rumänien Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

NORDTEK 2006 12.6.2006. Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH

NORDTEK 2006 12.6.2006. Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH NORDTEK 2006 12.6.2006 Internationell utveckling inom kvalitetsäkring Lars Wessman/ RUH VARFÖR KVALITETSSÄKRING Fri rörlighet av varor, kapital, arbetskraft, tjänster och studenter Ekonomisk konkurrens

Läs mer