Tematisk Nätverk Planerings Progress.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tematisk Nätverk Planerings Progress. www.planetefc.eu"

Transkript

1 Tematisk Nätverk Planerings Progress

2 Innehållsförteckning 1. Projekt Beskrivning sid. 1 Fokus på Deltagande Kommuner sid Utbildningsseminarier sid. 3 1º Seminarium: Vägledande Programmering sid. 4 2º Seminarium: Identifierings Evenemang sid. 5 3º Seminarium: Formulerings Evenemang sid. 6 Spridningsseminarium sid Påverkan och Hållbarhet utav Projekt Planet sid. 8 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Föruppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 1 Projekt Beskrivning Thematic Networks Planning Process (PLANET) är en samfinansierad projekt utav Europe for Citizens (EFC) programmet enligt Measure 2.2. Projektet har blivit marknadsförd utav 5 föreningar inom lokala myndigheter som representerar en Nord-Syd och Väst-Öst Europeisk förlängning: Sweden Emilia-Romagna Network SERN (Italien), Kommunförbundet Norrbotten (Sverige), La Coruna provinsen (Spanien), Kommunförbundet över Polska Städer (Polen) och ALD Verteneglio (Kroatien). Projektet PLANET kan bli förstådd som ett tredje steg inom planering och hantering utav tematiska nätverks projekt (Measure 1.2 utav EFC programmet) efter 2010 (NTT projekt) och 2011 (MaNTT projekt) utbildningsprojekt fokuserade på att ge riktlinjer till deltagare för att optimera strategier och redskap för effektiva projekt utvecklingar och hanteringar. Projektet startar med att identifiera två stora behov: för det första,att förbättra projekt planerings färdigheter hos tjänstemän (vänorts officerare och chefer från andra avdelningar) för att kunna planera, formulera och genomföra mer effektivt NTT projekt. För det andra, att utveckla delade tillvägagångssätt och redskap som kan hjälpa lokala myndigheter i att utveckla kvalitets projekt som levererar reslutat så fort de har blivit godkända. Projektet har konkret bidragit utbildning till 34 tjänstemän som repsresenterar föreningar från 5 partnerskapsländer genom att leverera specific kunskap och kompetenser till praktikanterna och,på samma gang, ge liv till nya Tematiska Nätverk i slutet utav processen. Deltagande föreningar var utav medelstor dimension, med undantag av de deltagare i den specifika gruppen Urban development som även kom från stora städer eller huvudstäder som Warszawa eller Zagreb. Fokus på Deltagande Föreningar POLEN Dabrowa Gorniczca, Leszno, Kielce, Bydgosz, Plonsk, Leszno, Lublin, Sosnowiec, Warsaw. SVERIGE Falköping, Mjölby, Arvidsjaur, Norrköping, Linköping, Trollhättan, Vänersborg, Piteå, Mölndal, Region Västra Götaland. 10 från Sverige 4 från Kroatien 9 från Polen 6 från Spanien 4 från Italien 34 deltagare totalt SPANIEN Ponteceso, Cullaredo, Tordoia, Abegondo, ALaracha, Ferrol. KROATIEN Groznjan, Oprtalj, Zagreb, Buzet, Verteneglio. ITALIEN Imola, Borgo S. Lorenzo, Scandiano, Traversetolo. 1

4 För att kunna ha en sammanhängande och effektiv strategi i att planera framtida projekt, var projekt samordningsgruppens begäran att samma personer skulle deltaga i all utbildnings evangemang och, om inte möjligt, skicka en ersättare som ska ha bli informerad innan hans/hennes avfärd från kontakt personen. Med detta i åtanke, satte projektet upp följande huvudmål: 1. att förbättra tjänstemännens kompetens att möta komplexa och krävande utmaningar när det gäller strategiska planeringar med samarbetspartners; 2. att bidra med en gemensam metodik för planering utav högt kvalitet till de deltagande föreningarna genom att försäkra förenlighet mellan förväntade avsikter och slutliga resultat; 3. att skapa en plattform för nätverksarbetande för att på så sätt kunna följaktligen utveckla utbyte och kontakter flera institutionella nivåer. För att kunna ge en effektiv och sammanhängande helhet och riktlinjer för hela projektets struktur, beslöt samordningsgruppen, efter att ha analyserat de deltagande föreningarnas slag och storlek, de huvudsakliga lokala intressena att diskuteras vid transnationell nivå med Europeiska kompanjioner och ämnet över en arbetsavdelning för deltagarna, att definera 5 teman som ledde till skapandet utav 5 tematiska grupper: 1 Aktivt åldrande med frågor relaterade till längre arbetsliv, hälsosamare livsstil samt aktivt bidragande till de äldre genomvolontärarbete. 2 Lokala strategier för landsbygdsutvecklingar med relaterande aspekt till marknadsföring utav lokala produkter, utvecklingsstrategier baserade på turism, och marknadsföring utav entrepenörskap bland lantbrukare. 3 Lokala urbana utvecklingspolitik som fokuserar på teman som anställbarhet och ny kompetens för nya arbetstillfällen. 4 Kulturpolitik som drivkraft för lokal utveckling med frågor relaterade till planering och genomförande av kulturpolitik på lokal nivå och stöd till kreativa näringar. 2 5 Avfallshanterings strategier inriktade på avfallshanterings processer och förhållningssätt, medvetandehöjande åtgärder riktade mot befolkningen, och innovativ användning av avfall.

5 2 Utbildningsseminarier Projektet hanterade dessa teman genom att utveckla 3 utbildningsseminarier som, med fokus på metodik för Project Cycle Management (PCM), understryker de första faserna av projektcykeln: 1. Vägledande program 2. Identifierings evenemang 3. Formulerings evenemang Seminarierna representerade ett steg-för-steg erfarenhet utav ledande konsekvenser knutna till varje fas, och producerade konkreta förutsättningar för en effektiv och delad planering samt projekt formulering. Det är möjligt att identifiera tre allmänna mål för utbildningen sökväg: Ñ att utveckla ett deltagande planerande, baserat på Project Cykle Management (PCM); Ñ att ge underlag till delade nätverks förslag knutna till programmet Ett Europa för Medborgarna Programmet (EFK); Ñ att främja ledarskap som krävs för att presentera och genomföra 5 NTT projekt. Utbildnings aktiviteterna för alla seminarier följde en induktiv metod och process som, först och främst, övervägde deltagarnas erfarenheter som kan skilja i många avseenden. Andra överväganden är storleken på kommunerna som deltar i utbildningen och dess deltagares befogenheter; därefter, värdet utav att ha en hög standard utav interaktion bland deltagare och lärare för att kunna ha ett betydande utbyte utav erfarenheter och information, samt slutligen, en sekventiell modell för att fortsätta med utbildningen med en steg för steg tillvägagångssätt, där varje mellanliggande resultat baseras på analys och godkännande utav föregående. Arbetsprogrammet för projektet förutsåg totalt 4 händelser, nämligen tre utbildningsseminarier samt en spridning och valoriserings seminarium. 3

6 Första Seminariet Vägledande program Den 3-dagars långa mötet ägde rum i Poznan, Polen, från 21 till 23 februari 2012 fokuserade på vägledande program. Seminariet var utformat med tre steg, med ett slutresultat att nå en gemensamt projekt motivering bland deltagarna i samma arbetsgrupp och dela det med kollegorna och de politiska styrelserna i de olika kommunerna. För att nå detta mellanliggande resultat, var deltagarna tvungna att: Ñ bygga gruppen; Ñ erkänna Projekt Cycle Management; Ñ fastställa det tematiska ramverket. Det första steget, att bygga en grupp, representerade ett viktigt element inför grundläggningen för det gemensamma arbetet att göra under alla tre seminarierna, i synnerhet att identifiera gemensamma aspekter samt egenskaper som framkommit Round Table presentationer. Det andra steget, att ha en introduktion till PCM, var nödvändig för kunna förstå innebörden utav ordet projekt samt dess beståndsdelar som mål, resurser och tid. Det tredje steget introducerade det vägledande programmets tema mer temat vägledande program mer i detalj med tre huvudfrågor: Vilka är vi? Vilka erfarenheter och intressen kan vi dela? På vilka gemensamma frågor kan vi arbeta tillsammans? Det sista steget, blandat med en beskrivning av programmet Ett Europa för Medborgarna, representerade en finansiering punkt att nå ett gemensam ramverk, vilket deltagarna kunde dela deras behov och mål inom, och slutligen nå ett gemensamt logiskt projekt grund. De huvudsakliga antagandena för en gemensam motivering kan identifieras som: 1. ett gemensamt tematiskt ramverk som bygger på förmågan att samverka olika behov och erfarenheter knutna till temat, 2. att vara tillräckligt INKLUDERANDE för att ge varje partner lov att identifiera sig själv med det, och tillräckligt UTESLUTANDE för att undvika en alltför bred och generell fokus på temat; 3. genom att sätta gränser till temat, kan en central fråga fokuseras och sammanfattas till en logisk grund utav situationen att handskas med. Deltagarna lämnade mötet med en specifik uppgift att bli klara med i sina hemkommuner. DELTAGARNAS OMDÖMEN 4 Det är bra att jämföra olika erfarenheter och leta efter en kompromiss. Mycket bildande och intressanta dagar.

7 Andra Seminariet Identifierings evenemang Det andra utbildningsseminariet ägde rum i Italien, i staden Rimini, från den 19 till den 22 mars, med den andra fasen av PCM som huvudtema, det vill säga identifieringen. Det övergripande syftet med seminariet var att genom metodik utav logiskt ramverk, utveckla ett problem/behovsmotiverat analys för varje tema för att kunna utforma ett utkasts strategi inom varje grupp inför en potentiell NTT projekt. Det första steget var att verifiera de aktiviteter som deltagarna fick genomgå på lokal nivå efter det första seminariet. Synen på temat följde en annan process, jämfört med det första seminariet och de tre nyckelbegrepp som styrde deltagarna: en deduktiv strategi som bygger på deltagarnas exempel, assisterad grupparbete med en kontaktpersons närvaro i varje grupp, och ett intensivt utbyte mellan deltagarna i fulltaliga arbetspass grupper. Med detta som utgångspunkt, var det andra steget att utveckla identifieringsfasen genom den logiska ramens metod. Efter projektets motiveringar som producerats i det första seminariet, ombads deltagarna att: 1. att fokusera på centrala problem som skall lösas; 2. att relatera och analysera olika orsaker till huvudproblemet; 3. att utforma en sammanhållen behovsmotiverad strategi. Med andra ord var den första efterfrågade insatsen till deltagarna att vända det delade logiska i problemträdet. Denna aktivitet svarade de viktigaste huvudfrågorna kopplade till identifieringsfasen: Vilka behov vill vi ta itu med? Vilka mål och resultat ska vi sträva för? Hur ska vi verifiera dem? Nästa steg var att vända varje problem, angett i problemträdet, till en positiv prestation och därefter formulera en tydlig och kortfattad strategi med definition utav specifika mål och identifiering av förväntade materiella resultat. För att nå detta syfte, i en behovsmotiverad perspektiv, föreslogs tre antaganden till deltagarna: 1. varje resultat kan uppnås genom olika aktiviteter, metoder och verktyg; 2. varje typ av verksamhet är lämplig och relevant för ett specifikt resultat; 3. alla aktiviteter är i linje med Ekonomiska och finansiella kommitténs ramverk. Deltagarna gick tillbaka till sina kommuner med två huvuduppgifter: för det första att systematisera de innehåll som utvecklats under seminariet i ett ge- 5

8 mensamt format som specificerar strategin, verksamheterna samt eventuella intressenter. För det andra, att kontrollera om temat, organiserat på ett mer detaljerat sätt, fortfarande var med i den lokala politiska agendan om att starta bygga ett lokalt nätverks projekt med lämpliga intressenter. DELTAGARNAS OMDÖMEN Innehållet (av plenarsessionerna) var mycket uppskattad. Koordinatorerna i arbetsgrupperna fungerade väldigt bra. Kortare fullständiga sessioner, mer tid för arbetsgrupperna. EFC programmet blev förklarad i detalj. Det är synd att EFC programmet inte ger mer pengar: det är svårt för små kommuner att täcka extra kostnader. Tredje Seminariet Formulerings evenemang Det övergripande målet för det tredje seminariet, som ägde rum i La Coruna, Spanien, från 5te till 7nde juni, var att umgås och bedöma genomförbarheten och hållbarheten av projektets konturer. Denna allmänna uppgift kan placeras i den tredje etappen av PCM, dvs formulering. Formulering kan förstås som en process av att anpassa projektidé till finansierings organisationens krav (i detta fall EACEA på uppdrag av Europeiska kommissionen). Det är möjligt att identifiera några viktiga nyckelfrågor som karatäriserar denna fas: Vilka aktiviteter kommer konsekvent att bidra till att uppnå målen? Hur, när och var skall dessa organiseras? 6 Seminariet förutsåg fyra steg för att nå ett gemensamt projektförslag: 1. kontrollera resultaten och villkoren som ger underlag till formuleringen; 2. analysera EFC ansökningsformuläret; 3. belysa de mest relevanta innehållen som bör stå i centrum för varje sektion utav ansökan, 4. definiera och fördela de uppgifter som krävs för att utföra den slutliga utformningen av projektet. Det första steget var att kontrollera vad som uppnåtts och delats för att fortsätta med överenskommelsen om de mål, resultat och aktiviteter som föreslagits i projektet och med inblandningen utav lokala aktörer. Det har varit viktigt, som andra och tredje steg, att analysera EFC ansökans sektioner.

9 Särskild uppmärksamhet ägnades åt 4 nyckelord för att vägleda deltagarna i att fylla i ansökan. Arbetsprogrammet måste visa sig vara: Ñ relevant leva upp till EFC mål och prioriteringar; Ñ väsentlig metodologiskt konsekvent och deltagande; Ñ effektiv kapabel att generera effekt och förändring; Ñ hållbart kapabel att förlänga dess effekt och eko ytterligare. Deltagarna var tvungna att närma sig en viktig uppgift när de ombads att starta den slutliga revisionen av de skriftliga innehållen under de tre seminarierna och att dela uppgifter för att bli redo för projektets underkastelse. Tre faktorer togs upp som viktiga: att fastställa vem som ska koordinera och slutföra formulerings processen, för att avgöra vilken kommun som är den ledande partnern för projektet och sökandet, revidera ansökan och fokusera på resultaten soma ska uppnås för var och en av dess delar; dela upp uppgifterna bland alla partner och ange hur och när var och en bör genomföras. DELTAGARNAS OMDÖMEN Betydande förbättring jämfört med förra seminariet i Rimini. Jag gillade hur du anslöt hela projektcykeln: med det sista seminariet förstod jag även bättre de övriga seminariernas information. Jag kommer att använda kunskapen i framtiden. Spridningsseminarium Spridning och valoriserings seminarium ägde rum i Bryssel den 25te oktober med företrädare för Europeiska kommissionen, EACEA och flera regionala kontor i staden som deltagare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt förklaringen av utbildningsmetoder och verktyg som används och att lyssna på erfarenheter och feedback från deltagarna. Brainstormingsmötet med EACEAs representanter representerade en viktig stund av diskussion och reflektion om tematiska nätverk och några andra frågor, såsom de viktigaste utmaningarna som deltagarna möter i planeringsprocessen; den effektiva matchningen mellan Project Cycle Management/logiskt ramverk tillvägagångssätt och ansökningsblanketten och utvärderingskriterier; de element som gör ett tematiskt nätverk till ett lyckat projekt; GD COMM, EA- CEA och sammanslutningarna av de lokala myndigheterna och de Europeiska nätverkens roll i att förbättra kvaliteten på EFC projekten. 7

10 3 PÅVERKAN OCH HÅLLBARHET UTAV PROJEKT PLANET Projektet hade en viktig påverkan, både i skapandet utav nätverk mellan de deltagande kommunerna och på lokal nivå, med intressenternas medverkan. Det är i synnerhet möjligt att belysa: Ñ en ökad kunskap om EFC programmet; Ñ en gemensam och replikerbar metod som gör planeringen utav tematiska närverks projekt mer effektivt; Ñ förbättrad ledarskap för att styra de olika faserna i processen; Ñ delade kriterier och riktlinjer för att förbättra utvärdering, uppföljning och spridning som nyckelfaktorer för att värdera projektresultat samt lära sig från erfarenheter; Ñ ökad gränsöverskridande partnerskap, initiativ och projektförslag inom ramen för NTT. Tack vare sekventiell metod för planeringsfasen av PCM och verksamheterna som hålls på lokal nivå mellan varje seminarium, fick deltagarna fler möjligheter att skapa och utveckla hållbara nätverk som ledde till en inlämning utav 5 NTT projekt den 1 September 2012, alltså ett projekt per varje PLANET arbetsgrupp. Den 3 december blev resultatet utav urvalet publicerat av EACEA varav tre av de fem projekten godkändes. 8

11 Projektets titel Mål Förväntade resultat Deltagare AGE Active Generation Exchange Att underlätta aktiv åldrande genom att öka social integration av äldre människor. Ökad delaktighet utav de äldre. Förbättrad samverkan mellan lokala myndigheter och föreningar. Förenklad intergeneration dialog. Buje (HR); Culleredo (ES); Dabrowa Gornica (PL); Falköping (SE); Imola (IT); Piteå (SE); Ponteceso (ES) RAISED Rural innovative sustainable development Förbättra landsbygds utveckling samt minska utvandring och arbetslöshet, öka våra kommuners attraktionskraft för att kunna utnyttja deras möjligheter bättre. Öka territoriella marknadsföringkompetens hos lokala aktörer. Skapa nya möjligheter för de unga i landsbygden. Ge exempel på bästa praxis för den lokala politiska agendan. Portole (HR); Borgo San Lorenzo (IT); Grisignana (HR); Tordoia (ES); Mjölby (SE); A Laracha (ES); Xaghra (MT) EUC4BIZ European cities network for business friendly environment Skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i stadsområden samt ett mer gynnsamt klimat för entreprenörskap. Utbyta kompetenser att stödjande entreprenörskap. Skapa en uppsättning av riktlinjer för att främja entreprenörskap. Skapa ett långvarigt samarbete mellan medlemmarna i nätverket. Bydgoszcz (PL); Ferrol (ES); Kielce (PL); Norrköping (SE); Warsaw (PL); Zagreb (HR) ENCULD European network on culture and local development Prioritera kulturell politik i lokala sammanhang genom att fördjupa två strategiska aspekter för partnerskapet: sambandet mellan kultur och turism samt utveckling utav lokal kreativ sektor. Ökad prioritet på den politiska agendan. Kulturella aktiviteter i linje med medborgarnas behov. Förbättrad samarbete mellan kommunens avdelningar. Förbättrade förutsättningar för företagsverksamhet inom kulturområdet. Arts Council England (Newcastle upon Tyne); Buzet (HR); Cieszyn (PL); Linköping (SE); Plonsk (PL); Scandiano (IT); Trollhättan (SE); Vänersborg (SE) ECOWAS Raising awareness for eco-friendly behaviours in waste collection practices Främja allmänna värderingar och strategier genom hållbar avfallshantering som en del utav EU-medborgarnas välbefinnande. Öka miljövänliga beteenden i återvinning och återanvändande genom interaktion och deltagande bland de Europeiska medborgarna. Fördjupa kunskap i goda strategier för avfallshantering. Öka andelen av separat avfallsinsamling, återvinning och återanvändning. Höja motivationen mot miljövänligt beteende bland EUmedborgarna. Abegondo (ES); Lublin (PL); Mölndal (SE); Travesetolo (IT); Sosnowiec (PL)

12 Företrädande partner inblandade i projektet Sweden Emilia Romagna Network (Italy) Nicola Catellani (Projekt Koordinator), Laura Avanzi Kommunförbundet Norrbotten (Sweden) Anita Lindfors Province of La Coruña (Spain) Cruz Bamonde LDA Verteneglio (Croatia) Elena Bernich Association of Polish Cities (Poland) Katarzyna Paczyńska Utbildningskonsulter: Gabriele Diviso, Gonzalo Santamaria Cisneros Web och Social Media: Luca Lombardi Publikationsdesign: il bozzetto di patrizia cella ISBN:

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R :

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R : SERN 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 Svensk Versio n Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu I D E T T A N

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Landstingets EU-projektkontor

Landstingets EU-projektkontor Landstingets EU-projektkontor Kenneth Sjaunja EU-samordnare BILD 1 Landstingets målsättning är att Norrbotten ska vara en attraktiv samarbetspartner inom EU och att landstinget ska medverka i flera EU-samarbeten

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

UID Hållbarhets - seminarier

UID Hållbarhets - seminarier UID Hållbarhets - seminarier Hållbart Ledarskap skapar Hållbara Människor och Medarbetare, som kan ta del i arbetet att skapa en Hållbar Värld - med hög motivation och helhetssyn. Varje människa, medarbetare

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer