Tematisk Nätverk Planerings Progress.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tematisk Nätverk Planerings Progress. www.planetefc.eu"

Transkript

1 Tematisk Nätverk Planerings Progress

2 Innehållsförteckning 1. Projekt Beskrivning sid. 1 Fokus på Deltagande Kommuner sid Utbildningsseminarier sid. 3 1º Seminarium: Vägledande Programmering sid. 4 2º Seminarium: Identifierings Evenemang sid. 5 3º Seminarium: Formulerings Evenemang sid. 6 Spridningsseminarium sid Påverkan och Hållbarhet utav Projekt Planet sid. 8 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Föruppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 1 Projekt Beskrivning Thematic Networks Planning Process (PLANET) är en samfinansierad projekt utav Europe for Citizens (EFC) programmet enligt Measure 2.2. Projektet har blivit marknadsförd utav 5 föreningar inom lokala myndigheter som representerar en Nord-Syd och Väst-Öst Europeisk förlängning: Sweden Emilia-Romagna Network SERN (Italien), Kommunförbundet Norrbotten (Sverige), La Coruna provinsen (Spanien), Kommunförbundet över Polska Städer (Polen) och ALD Verteneglio (Kroatien). Projektet PLANET kan bli förstådd som ett tredje steg inom planering och hantering utav tematiska nätverks projekt (Measure 1.2 utav EFC programmet) efter 2010 (NTT projekt) och 2011 (MaNTT projekt) utbildningsprojekt fokuserade på att ge riktlinjer till deltagare för att optimera strategier och redskap för effektiva projekt utvecklingar och hanteringar. Projektet startar med att identifiera två stora behov: för det första,att förbättra projekt planerings färdigheter hos tjänstemän (vänorts officerare och chefer från andra avdelningar) för att kunna planera, formulera och genomföra mer effektivt NTT projekt. För det andra, att utveckla delade tillvägagångssätt och redskap som kan hjälpa lokala myndigheter i att utveckla kvalitets projekt som levererar reslutat så fort de har blivit godkända. Projektet har konkret bidragit utbildning till 34 tjänstemän som repsresenterar föreningar från 5 partnerskapsländer genom att leverera specific kunskap och kompetenser till praktikanterna och,på samma gang, ge liv till nya Tematiska Nätverk i slutet utav processen. Deltagande föreningar var utav medelstor dimension, med undantag av de deltagare i den specifika gruppen Urban development som även kom från stora städer eller huvudstäder som Warszawa eller Zagreb. Fokus på Deltagande Föreningar POLEN Dabrowa Gorniczca, Leszno, Kielce, Bydgosz, Plonsk, Leszno, Lublin, Sosnowiec, Warsaw. SVERIGE Falköping, Mjölby, Arvidsjaur, Norrköping, Linköping, Trollhättan, Vänersborg, Piteå, Mölndal, Region Västra Götaland. 10 från Sverige 4 från Kroatien 9 från Polen 6 från Spanien 4 från Italien 34 deltagare totalt SPANIEN Ponteceso, Cullaredo, Tordoia, Abegondo, ALaracha, Ferrol. KROATIEN Groznjan, Oprtalj, Zagreb, Buzet, Verteneglio. ITALIEN Imola, Borgo S. Lorenzo, Scandiano, Traversetolo. 1

4 För att kunna ha en sammanhängande och effektiv strategi i att planera framtida projekt, var projekt samordningsgruppens begäran att samma personer skulle deltaga i all utbildnings evangemang och, om inte möjligt, skicka en ersättare som ska ha bli informerad innan hans/hennes avfärd från kontakt personen. Med detta i åtanke, satte projektet upp följande huvudmål: 1. att förbättra tjänstemännens kompetens att möta komplexa och krävande utmaningar när det gäller strategiska planeringar med samarbetspartners; 2. att bidra med en gemensam metodik för planering utav högt kvalitet till de deltagande föreningarna genom att försäkra förenlighet mellan förväntade avsikter och slutliga resultat; 3. att skapa en plattform för nätverksarbetande för att på så sätt kunna följaktligen utveckla utbyte och kontakter flera institutionella nivåer. För att kunna ge en effektiv och sammanhängande helhet och riktlinjer för hela projektets struktur, beslöt samordningsgruppen, efter att ha analyserat de deltagande föreningarnas slag och storlek, de huvudsakliga lokala intressena att diskuteras vid transnationell nivå med Europeiska kompanjioner och ämnet över en arbetsavdelning för deltagarna, att definera 5 teman som ledde till skapandet utav 5 tematiska grupper: 1 Aktivt åldrande med frågor relaterade till längre arbetsliv, hälsosamare livsstil samt aktivt bidragande till de äldre genomvolontärarbete. 2 Lokala strategier för landsbygdsutvecklingar med relaterande aspekt till marknadsföring utav lokala produkter, utvecklingsstrategier baserade på turism, och marknadsföring utav entrepenörskap bland lantbrukare. 3 Lokala urbana utvecklingspolitik som fokuserar på teman som anställbarhet och ny kompetens för nya arbetstillfällen. 4 Kulturpolitik som drivkraft för lokal utveckling med frågor relaterade till planering och genomförande av kulturpolitik på lokal nivå och stöd till kreativa näringar. 2 5 Avfallshanterings strategier inriktade på avfallshanterings processer och förhållningssätt, medvetandehöjande åtgärder riktade mot befolkningen, och innovativ användning av avfall.

5 2 Utbildningsseminarier Projektet hanterade dessa teman genom att utveckla 3 utbildningsseminarier som, med fokus på metodik för Project Cycle Management (PCM), understryker de första faserna av projektcykeln: 1. Vägledande program 2. Identifierings evenemang 3. Formulerings evenemang Seminarierna representerade ett steg-för-steg erfarenhet utav ledande konsekvenser knutna till varje fas, och producerade konkreta förutsättningar för en effektiv och delad planering samt projekt formulering. Det är möjligt att identifiera tre allmänna mål för utbildningen sökväg: Ñ att utveckla ett deltagande planerande, baserat på Project Cykle Management (PCM); Ñ att ge underlag till delade nätverks förslag knutna till programmet Ett Europa för Medborgarna Programmet (EFK); Ñ att främja ledarskap som krävs för att presentera och genomföra 5 NTT projekt. Utbildnings aktiviteterna för alla seminarier följde en induktiv metod och process som, först och främst, övervägde deltagarnas erfarenheter som kan skilja i många avseenden. Andra överväganden är storleken på kommunerna som deltar i utbildningen och dess deltagares befogenheter; därefter, värdet utav att ha en hög standard utav interaktion bland deltagare och lärare för att kunna ha ett betydande utbyte utav erfarenheter och information, samt slutligen, en sekventiell modell för att fortsätta med utbildningen med en steg för steg tillvägagångssätt, där varje mellanliggande resultat baseras på analys och godkännande utav föregående. Arbetsprogrammet för projektet förutsåg totalt 4 händelser, nämligen tre utbildningsseminarier samt en spridning och valoriserings seminarium. 3

6 Första Seminariet Vägledande program Den 3-dagars långa mötet ägde rum i Poznan, Polen, från 21 till 23 februari 2012 fokuserade på vägledande program. Seminariet var utformat med tre steg, med ett slutresultat att nå en gemensamt projekt motivering bland deltagarna i samma arbetsgrupp och dela det med kollegorna och de politiska styrelserna i de olika kommunerna. För att nå detta mellanliggande resultat, var deltagarna tvungna att: Ñ bygga gruppen; Ñ erkänna Projekt Cycle Management; Ñ fastställa det tematiska ramverket. Det första steget, att bygga en grupp, representerade ett viktigt element inför grundläggningen för det gemensamma arbetet att göra under alla tre seminarierna, i synnerhet att identifiera gemensamma aspekter samt egenskaper som framkommit Round Table presentationer. Det andra steget, att ha en introduktion till PCM, var nödvändig för kunna förstå innebörden utav ordet projekt samt dess beståndsdelar som mål, resurser och tid. Det tredje steget introducerade det vägledande programmets tema mer temat vägledande program mer i detalj med tre huvudfrågor: Vilka är vi? Vilka erfarenheter och intressen kan vi dela? På vilka gemensamma frågor kan vi arbeta tillsammans? Det sista steget, blandat med en beskrivning av programmet Ett Europa för Medborgarna, representerade en finansiering punkt att nå ett gemensam ramverk, vilket deltagarna kunde dela deras behov och mål inom, och slutligen nå ett gemensamt logiskt projekt grund. De huvudsakliga antagandena för en gemensam motivering kan identifieras som: 1. ett gemensamt tematiskt ramverk som bygger på förmågan att samverka olika behov och erfarenheter knutna till temat, 2. att vara tillräckligt INKLUDERANDE för att ge varje partner lov att identifiera sig själv med det, och tillräckligt UTESLUTANDE för att undvika en alltför bred och generell fokus på temat; 3. genom att sätta gränser till temat, kan en central fråga fokuseras och sammanfattas till en logisk grund utav situationen att handskas med. Deltagarna lämnade mötet med en specifik uppgift att bli klara med i sina hemkommuner. DELTAGARNAS OMDÖMEN 4 Det är bra att jämföra olika erfarenheter och leta efter en kompromiss. Mycket bildande och intressanta dagar.

7 Andra Seminariet Identifierings evenemang Det andra utbildningsseminariet ägde rum i Italien, i staden Rimini, från den 19 till den 22 mars, med den andra fasen av PCM som huvudtema, det vill säga identifieringen. Det övergripande syftet med seminariet var att genom metodik utav logiskt ramverk, utveckla ett problem/behovsmotiverat analys för varje tema för att kunna utforma ett utkasts strategi inom varje grupp inför en potentiell NTT projekt. Det första steget var att verifiera de aktiviteter som deltagarna fick genomgå på lokal nivå efter det första seminariet. Synen på temat följde en annan process, jämfört med det första seminariet och de tre nyckelbegrepp som styrde deltagarna: en deduktiv strategi som bygger på deltagarnas exempel, assisterad grupparbete med en kontaktpersons närvaro i varje grupp, och ett intensivt utbyte mellan deltagarna i fulltaliga arbetspass grupper. Med detta som utgångspunkt, var det andra steget att utveckla identifieringsfasen genom den logiska ramens metod. Efter projektets motiveringar som producerats i det första seminariet, ombads deltagarna att: 1. att fokusera på centrala problem som skall lösas; 2. att relatera och analysera olika orsaker till huvudproblemet; 3. att utforma en sammanhållen behovsmotiverad strategi. Med andra ord var den första efterfrågade insatsen till deltagarna att vända det delade logiska i problemträdet. Denna aktivitet svarade de viktigaste huvudfrågorna kopplade till identifieringsfasen: Vilka behov vill vi ta itu med? Vilka mål och resultat ska vi sträva för? Hur ska vi verifiera dem? Nästa steg var att vända varje problem, angett i problemträdet, till en positiv prestation och därefter formulera en tydlig och kortfattad strategi med definition utav specifika mål och identifiering av förväntade materiella resultat. För att nå detta syfte, i en behovsmotiverad perspektiv, föreslogs tre antaganden till deltagarna: 1. varje resultat kan uppnås genom olika aktiviteter, metoder och verktyg; 2. varje typ av verksamhet är lämplig och relevant för ett specifikt resultat; 3. alla aktiviteter är i linje med Ekonomiska och finansiella kommitténs ramverk. Deltagarna gick tillbaka till sina kommuner med två huvuduppgifter: för det första att systematisera de innehåll som utvecklats under seminariet i ett ge- 5

8 mensamt format som specificerar strategin, verksamheterna samt eventuella intressenter. För det andra, att kontrollera om temat, organiserat på ett mer detaljerat sätt, fortfarande var med i den lokala politiska agendan om att starta bygga ett lokalt nätverks projekt med lämpliga intressenter. DELTAGARNAS OMDÖMEN Innehållet (av plenarsessionerna) var mycket uppskattad. Koordinatorerna i arbetsgrupperna fungerade väldigt bra. Kortare fullständiga sessioner, mer tid för arbetsgrupperna. EFC programmet blev förklarad i detalj. Det är synd att EFC programmet inte ger mer pengar: det är svårt för små kommuner att täcka extra kostnader. Tredje Seminariet Formulerings evenemang Det övergripande målet för det tredje seminariet, som ägde rum i La Coruna, Spanien, från 5te till 7nde juni, var att umgås och bedöma genomförbarheten och hållbarheten av projektets konturer. Denna allmänna uppgift kan placeras i den tredje etappen av PCM, dvs formulering. Formulering kan förstås som en process av att anpassa projektidé till finansierings organisationens krav (i detta fall EACEA på uppdrag av Europeiska kommissionen). Det är möjligt att identifiera några viktiga nyckelfrågor som karatäriserar denna fas: Vilka aktiviteter kommer konsekvent att bidra till att uppnå målen? Hur, när och var skall dessa organiseras? 6 Seminariet förutsåg fyra steg för att nå ett gemensamt projektförslag: 1. kontrollera resultaten och villkoren som ger underlag till formuleringen; 2. analysera EFC ansökningsformuläret; 3. belysa de mest relevanta innehållen som bör stå i centrum för varje sektion utav ansökan, 4. definiera och fördela de uppgifter som krävs för att utföra den slutliga utformningen av projektet. Det första steget var att kontrollera vad som uppnåtts och delats för att fortsätta med överenskommelsen om de mål, resultat och aktiviteter som föreslagits i projektet och med inblandningen utav lokala aktörer. Det har varit viktigt, som andra och tredje steg, att analysera EFC ansökans sektioner.

9 Särskild uppmärksamhet ägnades åt 4 nyckelord för att vägleda deltagarna i att fylla i ansökan. Arbetsprogrammet måste visa sig vara: Ñ relevant leva upp till EFC mål och prioriteringar; Ñ väsentlig metodologiskt konsekvent och deltagande; Ñ effektiv kapabel att generera effekt och förändring; Ñ hållbart kapabel att förlänga dess effekt och eko ytterligare. Deltagarna var tvungna att närma sig en viktig uppgift när de ombads att starta den slutliga revisionen av de skriftliga innehållen under de tre seminarierna och att dela uppgifter för att bli redo för projektets underkastelse. Tre faktorer togs upp som viktiga: att fastställa vem som ska koordinera och slutföra formulerings processen, för att avgöra vilken kommun som är den ledande partnern för projektet och sökandet, revidera ansökan och fokusera på resultaten soma ska uppnås för var och en av dess delar; dela upp uppgifterna bland alla partner och ange hur och när var och en bör genomföras. DELTAGARNAS OMDÖMEN Betydande förbättring jämfört med förra seminariet i Rimini. Jag gillade hur du anslöt hela projektcykeln: med det sista seminariet förstod jag även bättre de övriga seminariernas information. Jag kommer att använda kunskapen i framtiden. Spridningsseminarium Spridning och valoriserings seminarium ägde rum i Bryssel den 25te oktober med företrädare för Europeiska kommissionen, EACEA och flera regionala kontor i staden som deltagare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt förklaringen av utbildningsmetoder och verktyg som används och att lyssna på erfarenheter och feedback från deltagarna. Brainstormingsmötet med EACEAs representanter representerade en viktig stund av diskussion och reflektion om tematiska nätverk och några andra frågor, såsom de viktigaste utmaningarna som deltagarna möter i planeringsprocessen; den effektiva matchningen mellan Project Cycle Management/logiskt ramverk tillvägagångssätt och ansökningsblanketten och utvärderingskriterier; de element som gör ett tematiskt nätverk till ett lyckat projekt; GD COMM, EA- CEA och sammanslutningarna av de lokala myndigheterna och de Europeiska nätverkens roll i att förbättra kvaliteten på EFC projekten. 7

10 3 PÅVERKAN OCH HÅLLBARHET UTAV PROJEKT PLANET Projektet hade en viktig påverkan, både i skapandet utav nätverk mellan de deltagande kommunerna och på lokal nivå, med intressenternas medverkan. Det är i synnerhet möjligt att belysa: Ñ en ökad kunskap om EFC programmet; Ñ en gemensam och replikerbar metod som gör planeringen utav tematiska närverks projekt mer effektivt; Ñ förbättrad ledarskap för att styra de olika faserna i processen; Ñ delade kriterier och riktlinjer för att förbättra utvärdering, uppföljning och spridning som nyckelfaktorer för att värdera projektresultat samt lära sig från erfarenheter; Ñ ökad gränsöverskridande partnerskap, initiativ och projektförslag inom ramen för NTT. Tack vare sekventiell metod för planeringsfasen av PCM och verksamheterna som hålls på lokal nivå mellan varje seminarium, fick deltagarna fler möjligheter att skapa och utveckla hållbara nätverk som ledde till en inlämning utav 5 NTT projekt den 1 September 2012, alltså ett projekt per varje PLANET arbetsgrupp. Den 3 december blev resultatet utav urvalet publicerat av EACEA varav tre av de fem projekten godkändes. 8

11 Projektets titel Mål Förväntade resultat Deltagare AGE Active Generation Exchange Att underlätta aktiv åldrande genom att öka social integration av äldre människor. Ökad delaktighet utav de äldre. Förbättrad samverkan mellan lokala myndigheter och föreningar. Förenklad intergeneration dialog. Buje (HR); Culleredo (ES); Dabrowa Gornica (PL); Falköping (SE); Imola (IT); Piteå (SE); Ponteceso (ES) RAISED Rural innovative sustainable development Förbättra landsbygds utveckling samt minska utvandring och arbetslöshet, öka våra kommuners attraktionskraft för att kunna utnyttja deras möjligheter bättre. Öka territoriella marknadsföringkompetens hos lokala aktörer. Skapa nya möjligheter för de unga i landsbygden. Ge exempel på bästa praxis för den lokala politiska agendan. Portole (HR); Borgo San Lorenzo (IT); Grisignana (HR); Tordoia (ES); Mjölby (SE); A Laracha (ES); Xaghra (MT) EUC4BIZ European cities network for business friendly environment Skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i stadsområden samt ett mer gynnsamt klimat för entreprenörskap. Utbyta kompetenser att stödjande entreprenörskap. Skapa en uppsättning av riktlinjer för att främja entreprenörskap. Skapa ett långvarigt samarbete mellan medlemmarna i nätverket. Bydgoszcz (PL); Ferrol (ES); Kielce (PL); Norrköping (SE); Warsaw (PL); Zagreb (HR) ENCULD European network on culture and local development Prioritera kulturell politik i lokala sammanhang genom att fördjupa två strategiska aspekter för partnerskapet: sambandet mellan kultur och turism samt utveckling utav lokal kreativ sektor. Ökad prioritet på den politiska agendan. Kulturella aktiviteter i linje med medborgarnas behov. Förbättrad samarbete mellan kommunens avdelningar. Förbättrade förutsättningar för företagsverksamhet inom kulturområdet. Arts Council England (Newcastle upon Tyne); Buzet (HR); Cieszyn (PL); Linköping (SE); Plonsk (PL); Scandiano (IT); Trollhättan (SE); Vänersborg (SE) ECOWAS Raising awareness for eco-friendly behaviours in waste collection practices Främja allmänna värderingar och strategier genom hållbar avfallshantering som en del utav EU-medborgarnas välbefinnande. Öka miljövänliga beteenden i återvinning och återanvändande genom interaktion och deltagande bland de Europeiska medborgarna. Fördjupa kunskap i goda strategier för avfallshantering. Öka andelen av separat avfallsinsamling, återvinning och återanvändning. Höja motivationen mot miljövänligt beteende bland EUmedborgarna. Abegondo (ES); Lublin (PL); Mölndal (SE); Travesetolo (IT); Sosnowiec (PL)

12 Företrädande partner inblandade i projektet Sweden Emilia Romagna Network (Italy) Nicola Catellani (Projekt Koordinator), Laura Avanzi Kommunförbundet Norrbotten (Sweden) Anita Lindfors Province of La Coruña (Spain) Cruz Bamonde LDA Verteneglio (Croatia) Elena Bernich Association of Polish Cities (Poland) Katarzyna Paczyńska Utbildningskonsulter: Gabriele Diviso, Gonzalo Santamaria Cisneros Web och Social Media: Luca Lombardi Publikationsdesign: il bozzetto di patrizia cella ISBN:

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R :

SERN. Newsletter. 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 I D E T T A N U M M E R : SERN 31 Januari 2008 Band 3 Nummer 1 Svensk Versio n Newsletter SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK, Po Box 6141, 40138 Bologna, Italy - Visits:Viale A. Moro 44. http://www.sern.eu info@sern.eu I D E T T A N

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet

In-Diversity 1:a elektroniska nyhetsbrevet 1:a elektroniska nyhetsbrevet MAJ 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken SESAM Transnationalitet i praktiken Lisa Fröbel Serena Bonato 1 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 SESAM BAKGRUND... 3 1.3 TRANSANTIONELL KOORDINATOR... 4 2 TRANSNATIONALITET... 5 2.1 SYFET MED TRANSNATIONELLT

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE

RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE RAMVERK FÖR STRATEGISKT LÄRANDE Presentation lärprojekt Regionala resultat Med finansiering från: VAD ÄR UPPGIFTEN? Systematisering av arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande för ett effektivt

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare

Vara i världen. Helena Torsell, Internationell samordnare Vara i världen Helena Torsell, Internationell samordnare STRATEGISKT VÄGVAL Hur skapar vi en attraktiv kommun? FRAMGÅNGSFAKTORER KOMPETENS INTERNATIONALISERING KULTUR 1995 Sverige blir medlem i EU Bas

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Modiga sammanfattning och exempel

Modiga sammanfattning och exempel Modiga sammanfattning och exempel JULI 2010 Summering av arbetet i utvecklingsgrupperna Modiga - sammanfattning och exempel 1 Modiga sammanfattning och exempel Mod handlar ofta om att utmana på något sätt.

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer