Tematisk Nätverk Planerings Progress.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tematisk Nätverk Planerings Progress. www.planetefc.eu"

Transkript

1 Tematisk Nätverk Planerings Progress

2 Innehållsförteckning 1. Projekt Beskrivning sid. 1 Fokus på Deltagande Kommuner sid Utbildningsseminarier sid. 3 1º Seminarium: Vägledande Programmering sid. 4 2º Seminarium: Identifierings Evenemang sid. 5 3º Seminarium: Formulerings Evenemang sid. 6 Spridningsseminarium sid Påverkan och Hållbarhet utav Projekt Planet sid. 8 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Föruppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 1 Projekt Beskrivning Thematic Networks Planning Process (PLANET) är en samfinansierad projekt utav Europe for Citizens (EFC) programmet enligt Measure 2.2. Projektet har blivit marknadsförd utav 5 föreningar inom lokala myndigheter som representerar en Nord-Syd och Väst-Öst Europeisk förlängning: Sweden Emilia-Romagna Network SERN (Italien), Kommunförbundet Norrbotten (Sverige), La Coruna provinsen (Spanien), Kommunförbundet över Polska Städer (Polen) och ALD Verteneglio (Kroatien). Projektet PLANET kan bli förstådd som ett tredje steg inom planering och hantering utav tematiska nätverks projekt (Measure 1.2 utav EFC programmet) efter 2010 (NTT projekt) och 2011 (MaNTT projekt) utbildningsprojekt fokuserade på att ge riktlinjer till deltagare för att optimera strategier och redskap för effektiva projekt utvecklingar och hanteringar. Projektet startar med att identifiera två stora behov: för det första,att förbättra projekt planerings färdigheter hos tjänstemän (vänorts officerare och chefer från andra avdelningar) för att kunna planera, formulera och genomföra mer effektivt NTT projekt. För det andra, att utveckla delade tillvägagångssätt och redskap som kan hjälpa lokala myndigheter i att utveckla kvalitets projekt som levererar reslutat så fort de har blivit godkända. Projektet har konkret bidragit utbildning till 34 tjänstemän som repsresenterar föreningar från 5 partnerskapsländer genom att leverera specific kunskap och kompetenser till praktikanterna och,på samma gang, ge liv till nya Tematiska Nätverk i slutet utav processen. Deltagande föreningar var utav medelstor dimension, med undantag av de deltagare i den specifika gruppen Urban development som även kom från stora städer eller huvudstäder som Warszawa eller Zagreb. Fokus på Deltagande Föreningar POLEN Dabrowa Gorniczca, Leszno, Kielce, Bydgosz, Plonsk, Leszno, Lublin, Sosnowiec, Warsaw. SVERIGE Falköping, Mjölby, Arvidsjaur, Norrköping, Linköping, Trollhättan, Vänersborg, Piteå, Mölndal, Region Västra Götaland. 10 från Sverige 4 från Kroatien 9 från Polen 6 från Spanien 4 från Italien 34 deltagare totalt SPANIEN Ponteceso, Cullaredo, Tordoia, Abegondo, ALaracha, Ferrol. KROATIEN Groznjan, Oprtalj, Zagreb, Buzet, Verteneglio. ITALIEN Imola, Borgo S. Lorenzo, Scandiano, Traversetolo. 1

4 För att kunna ha en sammanhängande och effektiv strategi i att planera framtida projekt, var projekt samordningsgruppens begäran att samma personer skulle deltaga i all utbildnings evangemang och, om inte möjligt, skicka en ersättare som ska ha bli informerad innan hans/hennes avfärd från kontakt personen. Med detta i åtanke, satte projektet upp följande huvudmål: 1. att förbättra tjänstemännens kompetens att möta komplexa och krävande utmaningar när det gäller strategiska planeringar med samarbetspartners; 2. att bidra med en gemensam metodik för planering utav högt kvalitet till de deltagande föreningarna genom att försäkra förenlighet mellan förväntade avsikter och slutliga resultat; 3. att skapa en plattform för nätverksarbetande för att på så sätt kunna följaktligen utveckla utbyte och kontakter flera institutionella nivåer. För att kunna ge en effektiv och sammanhängande helhet och riktlinjer för hela projektets struktur, beslöt samordningsgruppen, efter att ha analyserat de deltagande föreningarnas slag och storlek, de huvudsakliga lokala intressena att diskuteras vid transnationell nivå med Europeiska kompanjioner och ämnet över en arbetsavdelning för deltagarna, att definera 5 teman som ledde till skapandet utav 5 tematiska grupper: 1 Aktivt åldrande med frågor relaterade till längre arbetsliv, hälsosamare livsstil samt aktivt bidragande till de äldre genomvolontärarbete. 2 Lokala strategier för landsbygdsutvecklingar med relaterande aspekt till marknadsföring utav lokala produkter, utvecklingsstrategier baserade på turism, och marknadsföring utav entrepenörskap bland lantbrukare. 3 Lokala urbana utvecklingspolitik som fokuserar på teman som anställbarhet och ny kompetens för nya arbetstillfällen. 4 Kulturpolitik som drivkraft för lokal utveckling med frågor relaterade till planering och genomförande av kulturpolitik på lokal nivå och stöd till kreativa näringar. 2 5 Avfallshanterings strategier inriktade på avfallshanterings processer och förhållningssätt, medvetandehöjande åtgärder riktade mot befolkningen, och innovativ användning av avfall.

5 2 Utbildningsseminarier Projektet hanterade dessa teman genom att utveckla 3 utbildningsseminarier som, med fokus på metodik för Project Cycle Management (PCM), understryker de första faserna av projektcykeln: 1. Vägledande program 2. Identifierings evenemang 3. Formulerings evenemang Seminarierna representerade ett steg-för-steg erfarenhet utav ledande konsekvenser knutna till varje fas, och producerade konkreta förutsättningar för en effektiv och delad planering samt projekt formulering. Det är möjligt att identifiera tre allmänna mål för utbildningen sökväg: Ñ att utveckla ett deltagande planerande, baserat på Project Cykle Management (PCM); Ñ att ge underlag till delade nätverks förslag knutna till programmet Ett Europa för Medborgarna Programmet (EFK); Ñ att främja ledarskap som krävs för att presentera och genomföra 5 NTT projekt. Utbildnings aktiviteterna för alla seminarier följde en induktiv metod och process som, först och främst, övervägde deltagarnas erfarenheter som kan skilja i många avseenden. Andra överväganden är storleken på kommunerna som deltar i utbildningen och dess deltagares befogenheter; därefter, värdet utav att ha en hög standard utav interaktion bland deltagare och lärare för att kunna ha ett betydande utbyte utav erfarenheter och information, samt slutligen, en sekventiell modell för att fortsätta med utbildningen med en steg för steg tillvägagångssätt, där varje mellanliggande resultat baseras på analys och godkännande utav föregående. Arbetsprogrammet för projektet förutsåg totalt 4 händelser, nämligen tre utbildningsseminarier samt en spridning och valoriserings seminarium. 3

6 Första Seminariet Vägledande program Den 3-dagars långa mötet ägde rum i Poznan, Polen, från 21 till 23 februari 2012 fokuserade på vägledande program. Seminariet var utformat med tre steg, med ett slutresultat att nå en gemensamt projekt motivering bland deltagarna i samma arbetsgrupp och dela det med kollegorna och de politiska styrelserna i de olika kommunerna. För att nå detta mellanliggande resultat, var deltagarna tvungna att: Ñ bygga gruppen; Ñ erkänna Projekt Cycle Management; Ñ fastställa det tematiska ramverket. Det första steget, att bygga en grupp, representerade ett viktigt element inför grundläggningen för det gemensamma arbetet att göra under alla tre seminarierna, i synnerhet att identifiera gemensamma aspekter samt egenskaper som framkommit Round Table presentationer. Det andra steget, att ha en introduktion till PCM, var nödvändig för kunna förstå innebörden utav ordet projekt samt dess beståndsdelar som mål, resurser och tid. Det tredje steget introducerade det vägledande programmets tema mer temat vägledande program mer i detalj med tre huvudfrågor: Vilka är vi? Vilka erfarenheter och intressen kan vi dela? På vilka gemensamma frågor kan vi arbeta tillsammans? Det sista steget, blandat med en beskrivning av programmet Ett Europa för Medborgarna, representerade en finansiering punkt att nå ett gemensam ramverk, vilket deltagarna kunde dela deras behov och mål inom, och slutligen nå ett gemensamt logiskt projekt grund. De huvudsakliga antagandena för en gemensam motivering kan identifieras som: 1. ett gemensamt tematiskt ramverk som bygger på förmågan att samverka olika behov och erfarenheter knutna till temat, 2. att vara tillräckligt INKLUDERANDE för att ge varje partner lov att identifiera sig själv med det, och tillräckligt UTESLUTANDE för att undvika en alltför bred och generell fokus på temat; 3. genom att sätta gränser till temat, kan en central fråga fokuseras och sammanfattas till en logisk grund utav situationen att handskas med. Deltagarna lämnade mötet med en specifik uppgift att bli klara med i sina hemkommuner. DELTAGARNAS OMDÖMEN 4 Det är bra att jämföra olika erfarenheter och leta efter en kompromiss. Mycket bildande och intressanta dagar.

7 Andra Seminariet Identifierings evenemang Det andra utbildningsseminariet ägde rum i Italien, i staden Rimini, från den 19 till den 22 mars, med den andra fasen av PCM som huvudtema, det vill säga identifieringen. Det övergripande syftet med seminariet var att genom metodik utav logiskt ramverk, utveckla ett problem/behovsmotiverat analys för varje tema för att kunna utforma ett utkasts strategi inom varje grupp inför en potentiell NTT projekt. Det första steget var att verifiera de aktiviteter som deltagarna fick genomgå på lokal nivå efter det första seminariet. Synen på temat följde en annan process, jämfört med det första seminariet och de tre nyckelbegrepp som styrde deltagarna: en deduktiv strategi som bygger på deltagarnas exempel, assisterad grupparbete med en kontaktpersons närvaro i varje grupp, och ett intensivt utbyte mellan deltagarna i fulltaliga arbetspass grupper. Med detta som utgångspunkt, var det andra steget att utveckla identifieringsfasen genom den logiska ramens metod. Efter projektets motiveringar som producerats i det första seminariet, ombads deltagarna att: 1. att fokusera på centrala problem som skall lösas; 2. att relatera och analysera olika orsaker till huvudproblemet; 3. att utforma en sammanhållen behovsmotiverad strategi. Med andra ord var den första efterfrågade insatsen till deltagarna att vända det delade logiska i problemträdet. Denna aktivitet svarade de viktigaste huvudfrågorna kopplade till identifieringsfasen: Vilka behov vill vi ta itu med? Vilka mål och resultat ska vi sträva för? Hur ska vi verifiera dem? Nästa steg var att vända varje problem, angett i problemträdet, till en positiv prestation och därefter formulera en tydlig och kortfattad strategi med definition utav specifika mål och identifiering av förväntade materiella resultat. För att nå detta syfte, i en behovsmotiverad perspektiv, föreslogs tre antaganden till deltagarna: 1. varje resultat kan uppnås genom olika aktiviteter, metoder och verktyg; 2. varje typ av verksamhet är lämplig och relevant för ett specifikt resultat; 3. alla aktiviteter är i linje med Ekonomiska och finansiella kommitténs ramverk. Deltagarna gick tillbaka till sina kommuner med två huvuduppgifter: för det första att systematisera de innehåll som utvecklats under seminariet i ett ge- 5

8 mensamt format som specificerar strategin, verksamheterna samt eventuella intressenter. För det andra, att kontrollera om temat, organiserat på ett mer detaljerat sätt, fortfarande var med i den lokala politiska agendan om att starta bygga ett lokalt nätverks projekt med lämpliga intressenter. DELTAGARNAS OMDÖMEN Innehållet (av plenarsessionerna) var mycket uppskattad. Koordinatorerna i arbetsgrupperna fungerade väldigt bra. Kortare fullständiga sessioner, mer tid för arbetsgrupperna. EFC programmet blev förklarad i detalj. Det är synd att EFC programmet inte ger mer pengar: det är svårt för små kommuner att täcka extra kostnader. Tredje Seminariet Formulerings evenemang Det övergripande målet för det tredje seminariet, som ägde rum i La Coruna, Spanien, från 5te till 7nde juni, var att umgås och bedöma genomförbarheten och hållbarheten av projektets konturer. Denna allmänna uppgift kan placeras i den tredje etappen av PCM, dvs formulering. Formulering kan förstås som en process av att anpassa projektidé till finansierings organisationens krav (i detta fall EACEA på uppdrag av Europeiska kommissionen). Det är möjligt att identifiera några viktiga nyckelfrågor som karatäriserar denna fas: Vilka aktiviteter kommer konsekvent att bidra till att uppnå målen? Hur, när och var skall dessa organiseras? 6 Seminariet förutsåg fyra steg för att nå ett gemensamt projektförslag: 1. kontrollera resultaten och villkoren som ger underlag till formuleringen; 2. analysera EFC ansökningsformuläret; 3. belysa de mest relevanta innehållen som bör stå i centrum för varje sektion utav ansökan, 4. definiera och fördela de uppgifter som krävs för att utföra den slutliga utformningen av projektet. Det första steget var att kontrollera vad som uppnåtts och delats för att fortsätta med överenskommelsen om de mål, resultat och aktiviteter som föreslagits i projektet och med inblandningen utav lokala aktörer. Det har varit viktigt, som andra och tredje steg, att analysera EFC ansökans sektioner.

9 Särskild uppmärksamhet ägnades åt 4 nyckelord för att vägleda deltagarna i att fylla i ansökan. Arbetsprogrammet måste visa sig vara: Ñ relevant leva upp till EFC mål och prioriteringar; Ñ väsentlig metodologiskt konsekvent och deltagande; Ñ effektiv kapabel att generera effekt och förändring; Ñ hållbart kapabel att förlänga dess effekt och eko ytterligare. Deltagarna var tvungna att närma sig en viktig uppgift när de ombads att starta den slutliga revisionen av de skriftliga innehållen under de tre seminarierna och att dela uppgifter för att bli redo för projektets underkastelse. Tre faktorer togs upp som viktiga: att fastställa vem som ska koordinera och slutföra formulerings processen, för att avgöra vilken kommun som är den ledande partnern för projektet och sökandet, revidera ansökan och fokusera på resultaten soma ska uppnås för var och en av dess delar; dela upp uppgifterna bland alla partner och ange hur och när var och en bör genomföras. DELTAGARNAS OMDÖMEN Betydande förbättring jämfört med förra seminariet i Rimini. Jag gillade hur du anslöt hela projektcykeln: med det sista seminariet förstod jag även bättre de övriga seminariernas information. Jag kommer att använda kunskapen i framtiden. Spridningsseminarium Spridning och valoriserings seminarium ägde rum i Bryssel den 25te oktober med företrädare för Europeiska kommissionen, EACEA och flera regionala kontor i staden som deltagare. Särskild uppmärksamhet ägnades åt förklaringen av utbildningsmetoder och verktyg som används och att lyssna på erfarenheter och feedback från deltagarna. Brainstormingsmötet med EACEAs representanter representerade en viktig stund av diskussion och reflektion om tematiska nätverk och några andra frågor, såsom de viktigaste utmaningarna som deltagarna möter i planeringsprocessen; den effektiva matchningen mellan Project Cycle Management/logiskt ramverk tillvägagångssätt och ansökningsblanketten och utvärderingskriterier; de element som gör ett tematiskt nätverk till ett lyckat projekt; GD COMM, EA- CEA och sammanslutningarna av de lokala myndigheterna och de Europeiska nätverkens roll i att förbättra kvaliteten på EFC projekten. 7

10 3 PÅVERKAN OCH HÅLLBARHET UTAV PROJEKT PLANET Projektet hade en viktig påverkan, både i skapandet utav nätverk mellan de deltagande kommunerna och på lokal nivå, med intressenternas medverkan. Det är i synnerhet möjligt att belysa: Ñ en ökad kunskap om EFC programmet; Ñ en gemensam och replikerbar metod som gör planeringen utav tematiska närverks projekt mer effektivt; Ñ förbättrad ledarskap för att styra de olika faserna i processen; Ñ delade kriterier och riktlinjer för att förbättra utvärdering, uppföljning och spridning som nyckelfaktorer för att värdera projektresultat samt lära sig från erfarenheter; Ñ ökad gränsöverskridande partnerskap, initiativ och projektförslag inom ramen för NTT. Tack vare sekventiell metod för planeringsfasen av PCM och verksamheterna som hålls på lokal nivå mellan varje seminarium, fick deltagarna fler möjligheter att skapa och utveckla hållbara nätverk som ledde till en inlämning utav 5 NTT projekt den 1 September 2012, alltså ett projekt per varje PLANET arbetsgrupp. Den 3 december blev resultatet utav urvalet publicerat av EACEA varav tre av de fem projekten godkändes. 8

11 Projektets titel Mål Förväntade resultat Deltagare AGE Active Generation Exchange Att underlätta aktiv åldrande genom att öka social integration av äldre människor. Ökad delaktighet utav de äldre. Förbättrad samverkan mellan lokala myndigheter och föreningar. Förenklad intergeneration dialog. Buje (HR); Culleredo (ES); Dabrowa Gornica (PL); Falköping (SE); Imola (IT); Piteå (SE); Ponteceso (ES) RAISED Rural innovative sustainable development Förbättra landsbygds utveckling samt minska utvandring och arbetslöshet, öka våra kommuners attraktionskraft för att kunna utnyttja deras möjligheter bättre. Öka territoriella marknadsföringkompetens hos lokala aktörer. Skapa nya möjligheter för de unga i landsbygden. Ge exempel på bästa praxis för den lokala politiska agendan. Portole (HR); Borgo San Lorenzo (IT); Grisignana (HR); Tordoia (ES); Mjölby (SE); A Laracha (ES); Xaghra (MT) EUC4BIZ European cities network for business friendly environment Skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i stadsområden samt ett mer gynnsamt klimat för entreprenörskap. Utbyta kompetenser att stödjande entreprenörskap. Skapa en uppsättning av riktlinjer för att främja entreprenörskap. Skapa ett långvarigt samarbete mellan medlemmarna i nätverket. Bydgoszcz (PL); Ferrol (ES); Kielce (PL); Norrköping (SE); Warsaw (PL); Zagreb (HR) ENCULD European network on culture and local development Prioritera kulturell politik i lokala sammanhang genom att fördjupa två strategiska aspekter för partnerskapet: sambandet mellan kultur och turism samt utveckling utav lokal kreativ sektor. Ökad prioritet på den politiska agendan. Kulturella aktiviteter i linje med medborgarnas behov. Förbättrad samarbete mellan kommunens avdelningar. Förbättrade förutsättningar för företagsverksamhet inom kulturområdet. Arts Council England (Newcastle upon Tyne); Buzet (HR); Cieszyn (PL); Linköping (SE); Plonsk (PL); Scandiano (IT); Trollhättan (SE); Vänersborg (SE) ECOWAS Raising awareness for eco-friendly behaviours in waste collection practices Främja allmänna värderingar och strategier genom hållbar avfallshantering som en del utav EU-medborgarnas välbefinnande. Öka miljövänliga beteenden i återvinning och återanvändande genom interaktion och deltagande bland de Europeiska medborgarna. Fördjupa kunskap i goda strategier för avfallshantering. Öka andelen av separat avfallsinsamling, återvinning och återanvändning. Höja motivationen mot miljövänligt beteende bland EUmedborgarna. Abegondo (ES); Lublin (PL); Mölndal (SE); Travesetolo (IT); Sosnowiec (PL)

12 Företrädande partner inblandade i projektet Sweden Emilia Romagna Network (Italy) Nicola Catellani (Projekt Koordinator), Laura Avanzi Kommunförbundet Norrbotten (Sweden) Anita Lindfors Province of La Coruña (Spain) Cruz Bamonde LDA Verteneglio (Croatia) Elena Bernich Association of Polish Cities (Poland) Katarzyna Paczyńska Utbildningskonsulter: Gabriele Diviso, Gonzalo Santamaria Cisneros Web och Social Media: Luca Lombardi Publikationsdesign: il bozzetto di patrizia cella ISBN:

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning

Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Ämne: Projektledning REVEAL Kurs Projektledning 1 Nivå 1- Bas Grunderna i att leda ett projekt Grunderna i projektledning Modul 1: Vad är projektledning: Grunderna Projektledning som en strategi DU 1.1

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer