ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ern kommunikation E Åstorps. kommuns Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se"

Transkript

1 PPER In kommunikation ALER Kommunens hemsida kontoret Övriga kommunikanaler Medier Intranät Grafisk riskommunikation Talesperso edia TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖ Förhållningspunkter Gemena regler kring bemötande Svar terkoppling MÅLGRUPPER Inter unikation Extern kommunika OMMUNIKATIONSKANALER Komm emsida Medborgarkontoret Ö kommunikationskanaler Medi nät Grafisk profil Kriskommu n Talespersoner i media TILLGÄ ET OCH BEMÖTANDE Förhållnin nkter Gemensamma regler krin tande Svar och återkoppling M PER Intern kommunikation Ext munikation KOMMUNIKATIONSK ommunens hemsida Medborga et Övriga kommunikationskan ier Intranät Grafisk profil Kri nikation Talespersoner i media NGLIGHET OCH BEMÖTANDE Förh gspunkter Gemensamma regle mötande Svar och återkopplin ern kommunikation E MUNIKATION rg Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer wwwastorpse

2 RUPPER I n kommunikation ANALER Kommunens hemsida arkontoret Övriga kommunik kanaler Medier Intranät Graf l Kriskommunikation Talesper media TILLGÄNGLIGHET OCH BEM DE Förhållningspunkter Geme ma regler kring bemötande Sv återkoppling MÅLGRUPPER Inte mmunikation Extern kommuni KOMMUNIKATIONSKANALER Kom s hemsida Medborgarkontore a kommunikationskanaler Me ranät Grafisk profil Kriskomm ion Talespersoner i media TILLG HET OCH BEMÖTANDE Förhålln unkter Gemensamma regler kr mötande Svar och återkopplin UPPER Intern kommunikation E mmunikation KOMMUNIKATION R Kommunens hemsida Medborg oret Övriga kommunikationsk edier Intranät Grafisk profil K unikation Talespersoner i med GÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE Fö ingspunkter Gemensamma reg mötande Svar och återkoppl tern kommunikatio MUNIKATI Åstorps kommuns kommunikationsstrategi Dnr Antagen av kommunstyrelsen 7 maj 2013, 82 Upplaga: 2013, Version 21 2

3 3(12) Innehållsförteckning 1 SYFTE 4 2 MÅL FÖR KOMMUNIKATIONEN4 3 DEFINITION 4 4 MÅLGRUPPER4 41 INTERN KOMMUNIKATION4 42 EXTERN KOMMUNIKATION 5 5 KOMMUNIKATIONSKANALER5 51 KOMMUNENS HEMSIDA5 52 MEDBORGARKONTORET 6 53 ÖVRIGA KOMMUNIKATIONSKANALER6 54 MEDIER 6 55 INTRANÄT6 56 GRAFISK PROFIL 7 57 KRISKOMMUNIKATION 7 58 TALESPERSONER I MEDIA7 6 TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE 7 7 MÄTBARA MÅL 8 71 MÄTBARA MÅL - DETALJER 9 8 UPPFÖLJNING10 9 ORGANISATION OCH ANSVAR10 10 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 10

4 4(12) 1 Syfte Åstorps kommuns kommunikationsstrategi skall vara en plattform för kommunens information och kommunikation Syftet med strategin är att skapa effektivitet och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser Strategin skall ge vägledning i hur kommunen blir en tydlig och enhetlig avsändare Vidare skall strategin underlätta den externa som den interna kommunikationen Riktlinjer för inrapportering och uppföljning anges för att säkerställa att kommunikationsstrategin efterlevs 2 Mål för kommunikationen All kommunikation skall bidra till att uppnå kommunens vision: Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer Målsättningen är att den som kommunicerar på kommunens vägnar skall göra det på ett sådant sätt att kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks Förhållningssättet för att uppnå målsättningen skall präglas av kommunens värdegrunder som är tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet 3 Definition Kommunens kommunikation omfattar utbyte av information och åsikter som sker genom kommunens informationskanaler och som har kommunen som part eller avsändare Exempel på kontakter är vanlig post, e-post, annonser, telefonsamtal, informationsmöten, webbsidor, presentationer vid möten eller mässor, personalmeddelande, broschyrer, pressmeddelande, uttalande i tjänsten, sociala medier, synpunkts- och klagomålshantering 4 Målgrupper 41 Intern kommunikation Den interna kommunikationen skall förklara och förankra verksamhetens mål och ge medarbetarna möjlighet att se sina egna insatser i ett sammanhang Genom den interna kommunikationen tas medarbetarnas erfarenhet, kunskap och synpunkter tillvara Medarbetarna ges möjligheter att känna engagemang, delaktighet och ansvar Följande målgrupper avses: Förtroendevalda Personal

5 5(12) 42 Extern kommunikation Den externa kommunikationen skall sprida kunskap om kommunens verksamhet, tjänster och service samt skapa en positiv bild av kommunen för både invånare, företagare och besökare Vidare förväntas den skapa goda relationer mellan invånare, beslutsfattare, medarbetare och andra intressenter Följande målgrupper avses: Åstorps invånare Besökare Möjliga, nya kommuninvånare Massmedia Näringsliv Organisationer Föreningar Samarbetsorgan Andra myndigheter Andra kommuner 5 Kommunikationskanaler Åstorps kommuns kommunikation sker genom olika kommunikationskanaler, internt och externt Se nedan 51 Kommunens hemsida Hemsidan är en av kommunens viktigaste kommunikationskanaler Den är alltid öppen, det vill säga medborgarna kan dygnet runt få relevant och uppdaterad information om kommunens verksamheter, aktuella händelser samt uppgifter om kontakter och ansvariga Kommunens hemsida skall - ge möjlighet att ta del av kommunens verksamheter - väcka intresse och engagemang för kommunen - inspirera fler företag till etablering i kommunen - attrahera fler människor till att flytta in och arbeta inom kommunen - locka fler besökare till kommunen - tillgodose medborgarnas behov av e-service och tjänster - inbjuda medborgarna och övriga att ta del av fritids- och kulturutbudet i kommunen - minska pappershanteringen och värna miljön - sprida goda exempel, skapa stolthet och inspiration - vid en kris- eller extraordinär händelse ge snabb och korrekt information

6 6(12) 52 Medborgarkontoret Via kommunens medborgarkontor ges invånarna möjligheter att besöka kommunen för personlig service Vidare underlättas kontakterna och tillgängligheten till de olika handläggarna inom kommunens förvaltningar Medborgarkontoret är en viktig kommunikationskanal för samhällsinformation 53 Övriga kommunikationskanaler Telefon, brev, skrivelser, e-post, fax, sociala medier, informationsfoldrar och broschyrer är kommunikationskanaler som används både internt och externt Kommunikation sker också genom fysisk närvaro bland annat vid sammanträden, möten, mässor och utställningar 54 Medier Medier är aktörer för överföring av information till många mottagare och till en bred grupp människor och organisationer Exempel på medier är tidningsredaktioner, TV-kanaler och enskilda aktörer såsom bloggare och tyckare som använder sig av sociala medier för att sprida sitt budskap Till sociala medier räknas hemsidor där tvåvägskommunikation förekommer och där avsändaren vänder sig till en grupp människor som delar samma intresse Vanliga sociala medier i Sverige är bland annat Facebook, Twitter, Google+, massmediers kommentarsfunktioner, wikier, internetforum samt bloggar Åstorps kommuns största mediekanaler idag är Helsingborgs dagblad, Lokaltidningen och wwwastorpse Kommunen är i nuläget inte aktiv inom sociala medier Ambitionen är att på sikt vara aktiva och relevanta på sociala medier 55 Intranät Kommunövergripande och förvaltningsspecifik information för kommunens anställda finns tillgängligt på intranätet Intranätet skall - vara ett verktyg i det dagliga arbetet - bidra till att skapa helhetssyn - skapa insyn och delaktighet - främja medarbetarnas utveckling - höja kompetensen - utveckla arbetsmiljön - vid en kris- eller extraordinär händelse ge snabb och korrekt information

7 7(12) 56 Grafisk profil Kommunfullmäktige har fattat beslut om en grafisk profil för kommunen Den grafiska profilen skall leda till en mer enhetlig profilerad verksamhet samt stärka den externa profilen och den interna identiteten En grafisk guide har utarbetats som skall vara vägledande i utformning av all grafisk kommunikation 57 Kriskommunikation Kommunstyrelsen har fastställt en kriskommunikationsplan som skall kunna tillgodose de krav på information som uppkommer vid en kris eller extraordinär händelse 58 Talespersoner i media I kontakter med media bör den förtroendevalde eller den chef som har mest insyn i verksamheten vara den som uttalar sig i media enligt följande ansvarsfördelning: Politiska frågor kommunstyrelsens ordförande och respektive nämndsordförande eller dess ersättare Kommunövergripande frågor kommunstyrelsens ordförande och kommunchef eller dess ersättare Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor den chef som är ansvarig för det verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som chefen hänvisar till Ovanstående ansvarsfördelning inskränker inte varje medarbetares rätt att fritt meddela sig med medier i enlighet med meddelarfriheten 6 Tillgänglighet och bemötande Som representanter för Åstorps kommun ansvarar alla anställda för ett respektfullt och professionellt uppträdande samt ett gott bemötande Det innebär bland annat att det är viktigt att göra ett gott första intryck, behandla alla lika samt visa engagemang Förhållningspunkter God tillgänglighet ska eftersträvas Telefontider ska anpassas så att verksamheten blir så tillgänglig som möjligt Telefontider innebär att enheten är garanterat anträffbar Klagomål och synpunkter ska användas på ett konstruktivt sätt som ett led i kommunens kvalitetsutveckling

8 8(12) All personal som får ett samtal äger det samtalet Det innebär ett gemensamt ansvar för alla att se till att samtal, post och e-post kommer till rätt person Gemensamma regler vid bemötande Kommunens personal ska alltid svara med Åstorps kommun och sitt namn Om det finns speciella skäl ska personal svar med arbetsplats/ avdelning/enhet och sitt namn Tänk på att vara tydlig, lugn och vänlig För utformande av e-post och brev hänvisas till kommunens grafiska profil När samtal inte kan tas emot skall telefonen vara korrekt hänvisad Röstbrevlådan bör innehålla inläst meddelande När e-post inte kan besvaras ska ett autosvar registreras och en chef/kollega ska ansvara för att inkorgen och postfacket kontrolleras dagligen Direktnummer ska bli kända så att så många som möjligt ska kunna ringa direkt till den som sökes Inga samtal förblir obesvarade gäller även kollegas telefon Löften om t ex återkoppling eller meddelande ska hållas Svar och återkoppling Besvarande och återkoppling av brev, telefon och e-post ska ske inom följande tider om inget annat är överenskommet: E-post: Telefon: Brev: Inom två arbetsdagar exklusive ankomstdag Inom en arbetsdag exklusive ankomstdag Inom två arbetsdagar exklusive ankomstdag 7 Mätbara mål För att uppnå målen med kommunikationsstrategin är det viktigt att följa upp och utvärdera effekten av strategin Ett sätt är att fastställa mätbara mål som sedan årligen redovisas och följs upp Målen överensstämmer med Åstorps kommuns vision 2020 Följande mål skall gälla: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Den externa kommunikationen och tillgängligheten i kommunen uppfattas som god Medborgarna känner delaktighet i kommunens verksamhet Den interna kommunikationen uppfattas som god av de anställda

9 9(12) 71 Mätbara mål - detaljer Mål 1 Den externa kommunikationen och tillgängligheten i kommunen uppfattas som god Mätområde Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två dagar? (procent) Syfte: Att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (procent) Syfte: Att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de ställer en enkel fråga till kommunen? (procent) Syfte: Att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen Kommunens mått år 2012 Mätkommunernas medelvärde år 2012 Mål år Källa: Kommunens kvalitet i korthet* Mål 2 Medborgarna känner delaktighet i kommunens verksamhet Mätområde Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (procent) Syfte: Att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsspridning på kommunens webbplats till medborgarna Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (procent) Syfte: Att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna Kommunens mått år 2012 Mätkommunernas medelvärde år 2012 Mål år Källa: Kommunens kvalitet i korthet*

10 10(12) Mål 3 Den interna kommunikationen uppfattas som god av de anställda Mätområde Hur stor del av anställda i kommunen upplever att den interna kommunikationen är god? (gradering 1 5 där 5 har högsta värde) Syfte: Att kunna visa hur anställda upplever den interna kommunikationen Kommunens mått år 2012 Ej uppmätt Intern undersökning Jämförelsetal diskuteras vid uppföljningstillfälle Mål år Källa: Medarbetarenkät** * Kommunens kvalitet i korthet är en mätning av kommunernas effektivitet och kvalitet som sker genom att en rad olika mått och nyckeltal sammanställs i en årlig rapport Sammanlagt deltar merparten av Sveriges kommuner i detta projekt ** Medarbetarenkät är en mätning som sker vartannat år inom Åstorps kommun Syftet är få en bild av personalens upplevelse av sin arbetssituation, den psykosociala arbetsmiljön, hur ledarskapet uppfattas samt hur samarbetet och den interna kommunikationen fungerar 8 Uppföljning Kommunikationsstrategin skall revideras en gång per mandatperiod De mätbara målen skall följas upp årligen och rapporteras till kommunstyrelsen 9 Organisation och ansvar Kommunstyrelsen fattar beslut om kommunikationsstrategin och ansvarar för att det finns resurser för att dess intentioner kan uppnås För den övergripande kommunikationen och informationen ansvarar kommunstyrelsen medan övrig kommunikation inom kommunen följer verksamhetsansvaret Det betyder att varje nämnd och förvaltning ansvarar för kommunikation från sin egen verksamhet 10 Lagar och förordningar Inom området information/kommunikation är följande lagar och principer vägledande: Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att alla handlingar som kommit in till, eller upprättats av, myndigheten är allmänna och offentliga med undantag för handlingar som faller under offentlighet - och sekretesslagen Med detta följer att allmänheten har rätt att ta del av merparten av kommunens handlingar

11 11(12) Meddelarfrihet och efterforskningsskydd Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet får lämna uppgifter till massmedia i syfte att dessa ska publiceras Efterforskningsskyddet innebära att arbetsgivaren inte har rätt att undersöka kontakter med massmedia Förvaltningslagen Enligt förvaltningslagen är kommunen skyldig att ge allmänheten god service vilket innebär att ge information om hur kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka före beslut Kommunen ska också upplysa om rättigheter och skyldigheter, om vart allmänheten kan vända sig i olika frågor samt vem som ansvarar för vad Personuppgiftslagen (PUL) Lagen syftar till att värna den personliga integriteten PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text som bild, läggs ut på Internet, om inte berörd person har gett sitt samtycke skriftligt Upphovsrättslagen Annans rätt till text och bild får inte kränkas Det är exempelvis inte tillåtet att kopiera text, bild eller ljud från andra webbsidor utan upphovsmannens medgivande Frågor om om kommunikation Åstorps kommuns och kommunikationsstrategi information besvaras av besvaras av: Eva Bergdahl, kommunsekreterare, tel E-post

12 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org nr Bg Pg wwwastorpse

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att att Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-08 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunikationsstrategi och aktivitetsplan

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer