Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy"

Transkript

1 Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

2 April

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning Introduktion och bakgrund Bakgrund till projektet Vad är e-förvaltning? Varför behövs en e-strategi? Om projektet Disposition Framtidsbilder Skola och förskola Näringsliv Vård/omsorg och sociala frågor Samhällsplanering Intern administration Vision och mål Värdeord Vision Mål Handlingsplan Aktiviteter för att uppfylla vision och mål Kommande e-projekt Organisation av e-förvaltning Finansiering Teknik Kompetens Övriga förutsättningar Nästa steg...21 Bilaga 1 - Intervjupersoner...22 Bilaga 2 - Intervjuguide...23 Bilaga 3 - Dokument Bilaga 4 Översyn av prismodellen för IT inom kommunen...27 Bilaga 5 Analys av gemensamma IT-krav

4 Bilaga 6 - Slutrapport Nulägesanalys och strategisummering för e-förvaltning i Värmdö kommun...29 Sammanfattning Värmdö kommun har under ett antal år arbetat med ett stort antal insatser för att förbättra kvalitet och effektivitet i sina olika verksamheter. Många av insatserna har en koppling till IT-området och införandet av nya system och tjänster, och kan därmed sammanfattas som insatser för verksamhetsutveckling med stöd av IT/e-förvaltning. Under hösten 2009 tog kommunen initiativ till ett projekt där nuläget konstaterades och de olika strategierna med bärighet på området gicks igenom. Kommunen har nu tagit nästa steg genom att utifrån nuläget formulera sin bild av ett önskat läge i form av en e-policy/e-strategi. Visionen för Värmdö kommuns e-förvaltning lyder: Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet. Visionen vänder sig till alla Värmdöbor, såväl medborgare som företagare, och i alla de situationer/möten då de kan tänkas ha kontakt med kommunen. I dessa möten skall kommunen upplevas som enkel och tydlig i sitt bemötande ärenden skall hanteras så snabbt som möjligt och enligt en tydlig process som medborgare och företagare enkelt kan följa. Utifrån den formulerade visionen har sedan ett antal mål formulerats. Avsikten har varit att samtliga mål skall vara SMARTa, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Målen ligger inom alla tre delar av eområdet: e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati. Kommunen kommer löpande och årligen följa upp målen och de indikatorer som satts upp. För att nå vision och mål har en handlingsplan utarbetats. Handlingsplanen innehåller ett antal olika åtgärder som alla syftar till att bidra till att ett eller flera mål uppfylls: Utveckling av ett antal strategiska e-tjänster Fortsatt utveckling av Kommuntorget Införande av portföljstyrning av viktiga e-projekt Översyn av IT:s roll, utbud och prissättning Identifiering av samverkansområden med andra aktörer Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer Framtagande av policy för användning av sociala media 4

5 Det är också av vikt att kommunen säkerställer goda förutsättningar för genomförandet och efterlevnaden av e-strategin på alla nivåer. Ledningsgruppen bör därför vid varje möte ta sig tid att prioritera projekt och fatta beslut i viktiga e-projekt. Samtliga beslut bör vara grundade på ett gediget beslutsunderlag en projektplan inkl. nyttokalkyl. Regelbunden behovsanalys bör genomföras för att fånga såväl externa som interna behov av förbättringar. Utifrån tydligheten i vision, mål och aktiviteter samt de insatser som krävs för att skapa goda förutsättningar för verkställighet bedömer vi att vi har goda förutsättningar att lyckas i vårt framtida e-förvaltningsarbete. 5

6 1. Introduktion och bakgrund 1. Bakgrund till projektet Värmdö kommun har under ett antal år arbetat med ett stort antal insatser för att förbättra kvalitet och effektivitet i sina olika verksamheter. Många av insatserna har en koppling till IT-området och införandet av nya system och tjänster, och kan därmed sammanfattas som insatser för verksamhetsutveckling med stöd av IT/e-förvaltning. Under hösten 2009 tog kommunen initiativ till ett projekt där nuläget konstaterades och de olika strategierna med bärighet på området gicks igenom med stöd av ett externt konsultföretag, Governo AB (se Bilaga 6 för slutrapport). Kommunen har nu tagit nästa steg genom att utifrån nuläget formulera sin bild av ett önskat läge. 2. Vad är e-förvaltning? Offentlig sektor har under de senaste 10 åren genomgått stora förändringar som inleddes med att IT infördes i många verksamheter i form av höghastighetsinfrastuktur (bredband) och olika system, vilket ledde till att man även började fundera kring ITs påverkan på styrning, organisation och arbetssätt hur skulle man kunna använda de nya verktygen för att effektivisera arbetet? Nästa steg var att myndigheter och kommuner började inkludera medborgare och företag i sina processer, för att genom att inta ett mer kundorienterat synsätt kunna höja såväl kvalitet i tjänsterna som den interna effektiviteten. Begreppet e-förvaltning började tillämpas där e snarare stod för effektivt än elektroniskt. Olika e-tjänster började dyka upp inom olika verksamhetsområden skolval, bygglov etc. i vissa fall i olika samverkanskonstellationer, samtidigt som regeringen tog initiativ till såväl en ehandlingsplan, en e-strategi och tillsättandet av en e-delegation. Tydligt är att e-förvaltning gått från att handla om IT-system till att utgöra ett sätt att se på samtliga frågor inom en offentlig verksamhet utifrån ett kundperspektiv, i processer och med IT som stöd i en ständigt pågående verksamhetsutveckling. 6

7 Bild 1: Översikt av e-förvaltning Hur ser då framtiden ut vad gäller e-förvaltning? Det vi ser hända i dagsläget, och som därmed skulle kunna sägas utgöra e-förvaltning 2.0 är alltmer samverkan mellan olika aktörer, alltifrån myndighetssamverkan i verkställandet av regeringens e-strategi till samverkan mellan närliggande kommuner (exempelvis i Stockholmsområdet). Vad gäller de mer tekniska dimensionerna kan vi se trender mot plattformsoberoende och öppna lösningar, att köpa system som tjänster och inte minst en lösning på problemet kring identifiering (eid). Vi kan också se tydliga tecken på att e-förvaltningen bidrar till en ökad professionalism i utövandet av det kommunala uppdraget genom ett processinriktat arbetssätt, tydlig projekt- och portföljstyrning och ett ökat fokus på att styra och följa upp frågor ur ett kvalitetsperspektiv. 3. Varför behövs en e-strategi? För att staka ut vägen inom e-förvaltningsområdet är det av vikt att vision, mål och handlingsplan summeras i en e-strategi. E-strategin utgår från verksamhetens krav och behov och fokuserar på de verksamhetsnära tjänster och insatser som behövs för att uppnå målen. Den kompletteras vanligen av en IT-strategi, som utifrån e-strategin preciserar vilka tekniska förutsättningar och krav som är väsentliga för måluppfyllelse. E-strategin skall därmed utgöra det yttersta styrinstrumentet för eförvaltningsområdet i kommunen. 4. Om projektet Värmdö kommun påbörjade i december 2009 arbetet för att ta fram ett önskat läge för kommunens e-förvaltning, med ett projektavslut i början av april Arbetet delades upp i följande faser: Projektstart i denna fas sattes ramarna för projektet, inläsning av dokumentation skedde, intervjupersoner utsågs, möten bokades etc. Se Bilaga 3 för lista på dokumentation. 7

8 Vision och mål för att få fram tankar kring ett önskat läge genomfördes ca 25 intervjuer (vissa gruppintervjuer) med medarbetare inom kommunen. Därefter genomfördes en workshop avseende framtidsbilder för olika delar av verksamheten, framtagande av värdeord samt formulering av förslag till vision och mål - först med kommunpolitiker och därefter med kommunens ledningsgrupp (tjänstemännen). Se Bilaga för 1 och 2 för intervjupersoner och intervjuguide. Handlingsplan en inventering skedde av pågående och tänkbara projekt inom området för e-förvaltning. Därefter genomfördes en andra workshop med kommunens ledningsgrupp med syftet att komplettera och prioritera de aktiviteter som angivits, undersöka om dessa kommer att leda till uppfyllelse av de uppsatta målen samt vilka förutsättningar som krävs för att gå från strategi till aktiv handling. Projektavslutning arbetet summerades i föreliggande dokument, som därmed kommer att utgöra kommunens e-strategi. Redovisning av strategin skedde den 9 april för kommunchefen och IT-chefen. I projektet undersöktes även två analysfrågor: Översyn av prismodellen för IT inom kommunen (se Bilaga 4). Analys av gemensamma IT-krav vid införandet av nya system eller upphandling av produkter och tjänster med koppling till IT-området (se Bilaga 5). Arbetet har projektletts av två konsulter från Governo AB: Caroline Andersson och Sara Lundblad. 5. Disposition Värmdö kommuns e-strategi är disponerad enligt följande: I kapitel 1 återfinns en sammanfattning av strategin. Kapitel 2 handlar om bakgrunden till uppdraget, en kort introduktion till området e-förvaltning samt en beskrivning av projektet för att ta fram estrategin. Framtidsbilder (kapitel 3) har varit en viktig del i arbetet för att ta fram en vision och därtill hörande mål för området (kapitel 4). I handlingsplanen (kapitel 5) beskrivs vilka aktiviteter som behöver göras för att uppfylla vision och mål, liksom förutsättningar för det fortsatta arbetet med att gå från strategi till handling. 8

9 2. Framtidsbilder För att kunna ta fram ett önskat läge för framtida e-förvaltning i kommunen är det av vikt att resonera kring vad vi tror om framtiden hur kommer viktiga kommunala områden som skola, omsorg och samhällsplanering se ut framöver? Vilka krav kommer framtidens kunder att ställa och hur kan kommunen redan nu förbereda sig för detta? Nedan har vi tecknat ett antal bilder av olika kommunala ansvarsområden utifrån de diskussioner som ägt rum i workshops med politiker och tjänstemän inom kommunen. Bilderna skall inte ses som en heltäckande framtidsbeskrivning av kommunens verksamhet, utan som exempel från några av dess områden. 6. Skola och förskola Inom skola och förskola ställs kommunen för den stora utmaningen att elever nu och framöver kommer att ha ett kunskapsövertag när det gäller IT-frågor. Detta innebär konsekvenser för hur undervisningen bedrivs, inte minst för hur IT kan gå från att användas som ett verktyg till att bli en integrerad del i pedagogiken. Lärarens roll kommer i mångt och mycket handla om att agera lots i informationssamhället, samt att lära ut viktiga frågor som problemlösning och källkritisk granskning. I framtidens skola finns också stora möjligheter att genom IT bli mer platsoberoende. Inlärning kan då ske via mötesforum av virtuell karaktär parallellt med de traditionella inlärningsmetoderna. IT har också stor potential när det gäller olika slags ansökningar till skola och förskola, likväl som i dialogen medarbetare - elever/förskolebarn föräldrar. Samtidigt som IT innebär stora möjligheter inom skola och förskola är det också viktigt att hantera frågor avseende informationssäkerhet och personlig integritet, inte minst vad gäller barns utsatthet på Internet. 7. Näringsliv Inom näringslivet ser vi stor potential för att kunna förenkla vardagen för kommunens företagare, såväl större som mindre företag. Minskad administration i vissa ansökningar och tjänster kan verkställas genom olika ITstöd, liksom vid kommunens affärer med företagare i processer som inköp (inkl. fakturering) och upphandling. Här ser vi också stor potential i samverkan med myndigheter för att kunna erbjuda en enkelhet i kontakterna. Specifikt inom turistnäringen finns stor potential att ytterligare utöka användningen av IT för att marknadsföra kommunen. Genom att exempelvis 9

10 erbjuda ett större utbud e-tjänster kan besökare själva söka information och boka aktiviteter i Värmdö kommun. 8. Vård/omsorg och sociala frågor Inom omsorgen finns stora möjligheter till användningen av IT-stöd, både vad gäller en höjd livskvalitet för de äldre och deras anhöriga men också för en mer effektiv planering av medarbetarnas arbete i form av moderna verktyg såsom stöd för schemaläggning, rapportering av genomförda insatser via mobila terminaler etc. Moderna verktyg skapar bättre förutsättningar för de som arbetar i vård och omsorg att leverera bra och kvalitetssäkrade tjänster (vilket inom kommunen framöver kommer hanteras genom Combine). Inom socialomsorgen, likväl som andra områden i kommunen, har IT också stor potential när det gäller möjligheten för individer att själva följa handläggningen av sitt ärende. För funktionshindrade kan IT innebära en möjlighet att ta en aktiv del i samhället genom att på detta sätt kunna kommunicera i olika frågor. Detsamma gäller individer som använder sig av kommunens tjänster inom socialomsorgen. Inom detta område liksom övergripande inom kommunen är det dock av största vikt att en diskussion förs, dels om personlig integritet, dels om att olika ITtjänster inte får ersätta det personliga mötet då detta kan vara avgörande vikt för individen inte minst då det rör sig om bedömningsfrågor. En annan fråga att beakta är också hur pass mycket kommunen bör marknadsföra möjligheten till exempelvis socialbidrag via Internet. 9. Samhällsplanering Området för samhällsplanering är ett ämne som engagerar kommunens invånare i högsta grad. Här kan IT vara ett sätt att såväl låta medborgarna få en ökad insyn i processen som att hitta nya sätt för medborgare att påverka enligt den lagstadgade planprocessen. Då detta område är tämligen hårt reglerat i lagstiftningen handlar det om att identifiera samrådspunkter, så att samrådet kommer in i rätt lägen samt då kan ske även med stöd av IT. Då Värmdö kommuns befolkning spås öka kraftigt de kommande åren kan IT också vara en viktig källa till information och delaktighet i samhällsplaneringen för den framtida kommuninvånaren. 10. Intern administration I kommunens interna administration ses stora möjligheter att genom förändrade arbetssätt höja den interna effektiviteten och därigenom jobba smartare. Kommunens redan pågående arbete med att systematiskt ta fram nuläge och börläge utifrån processer ses som något som borgar för en god framtida utveckling. Det finns också en rad olika tjänster som kan underlätta intern 10

11 administration tjänster för enklare ärendehantering, lokalbokning, schemaläggning etc. Även kommunens interna tjänster integreras i större grad med tjänster på Internet, vilket ställer nya krav på informationssäkerheten. 11

12 3. Vision och mål 11. Värdeord Utifrån de framtidsbilder som tagits fram kunde ett antal viktiga värdeord för kommunens e-förvaltningsarbete konstateras: Medborgarfokus kommunen måste i all verksamhet inta ett kundperspektiv och se verksamheten utifrån och in. Enkelhet och effektivitet kommunens tjänster skall vara enkla att ta till sig och använda, vilket i sig medför en effektivitet i hanteringen. Innovation och kreativitet kommunen bör genom en god omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad kring vad som komma skall inom e-förvaltningsområdet. Detta område handlar också om tjänster för såväl nytta som nöje tjänsterna skall kunna bistå, direkt eller indirekt, till innovationer och kreativitet i individers vardag. Dessa värdeord bör vara vägledande i alla kommunens möten med medborgare och företag, vilket kan kopplas till kommunens övergripande vision om Värmdö som skärgårdens mötesplats. 12. Vision Vår arbetshypotes gällande visionen har varit att denna skall utgöra ett önskat läge, något att sikta på och som innebär en stor utmaning att rent faktiskt uppnå. Utifrån värdeorden har kommunen tagit fram en vision för området eförvaltning. Denna lyder: Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet. Visionen vänder sig till alla Värmdöbor, såväl medborgare som företagare, och i alla de situationer/möten då de kan tänkas ha kontakt med kommunen. I dessa möten skall kommunen upplevas som enkel och tydlig i sitt bemötande ärenden skall hanteras så snabbt som möjligt och enligt en tydlig process som medborgare och företagare enkelt kan följa. Visionen kan därmed också beskrivas utifrån olika möten med medborgare och företag detta kan också ligga som en del i marknadsföringen av visionen. Nedan nämns några exempel på dylika möten och citat som kan kopplas till visionen: Värmdös kommundirektör: Vi ger dig tid till det viktiga i livet En kvinna som vill var delaktig i sin äldre mammas vardag: Alltid nära dig Ett par som bygger sommarhus: Bygglov på nätet det var enkelt 12

13 Ett högstadiebarn: Välja skola - lätt som en plätt Dessa möten, tillsammans med formuleringen i alla skeden av livet, utgör därmed kopplingen till kommunens övergripande vision om Värmdö som skärgårdens mötesplats. 13. Mål Utifrån den formulerade visionen har sedan ett antal mål formulerats. Avsikten har varit att samtliga mål skall vara SMARTa, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Målen har också kopplats till eförvaltningens tre dimensioner: E-tjänster den yttre delen av e-förvaltningen i form av tjänster till medborgare och företag. E-förvaltning den inre delen av e-förvaltning i form av intern effektivitet i processer, organisation och arbetssätt för att kunna leverera tjänster. E-demokrati möjligheten till insyn och påverkan. Möjligheten att kunna ta del av information samt påverka beslut Medborgarnära förvaltning E-förvaltning Intern administration/handläggning Bild 2: E-förvaltningen olika dimensioner 13

14 Målen för kommunens e-förvaltning har formulerats enligt följande: Värmdö kommun skall förenkla vardagen i alla skeden i livet Mål e-tjänster Alla ansökningar ska gå att göra via etjänster 80 % inom 3 år 100 % inom 5 år Alla ska kunna följa sitt ärende 80 % inom 3 år 100 % inom 5 år Mål e-förvaltning Kommunen ska ha förkortat handläggningstiden för de 20 vanligaste ärendena 30 % inom 3 år 50 % inom 5 år Mål e-demokrati Kommunens alla nämndhandlingar ska finnas tillgängliga på nätet senast 2011 Kommunens alla inköp och upphandlingar ska hanteras elektroniskt 50 % inom 3 år 80 % inom 5 år Kommunens alla samråd ska gå att delta i via nätet 50 % inom 3 år 80 % inom 5 år Kommunen skall senast 2011 ha en etablerad process för e-petitioner Kommunen skall senast 2011 ha en etablerad process för behovsanalys avseende e-tjänster För att kunna följa upp målen regelbundet är det viktigt med en tydlig process och ett forum för uppföljning. Uppföljning av e-förvaltningsmålen bör ske i ledningsgruppen genom två olika aktiviteter: Samtliga större e-projekt gås igenom inför varje ledningsgruppsmöte och viktiga besluts- samt informationspunkter anmäls i sedvanlig ordning. Inför det årliga budgetarbetet bör en mätning av ovanstående indikatorer för att kunna konstatera om/hur kommunen går framåt inom e-förvaltningsområdet. Detta kräver dock dels en god bild av nuläget (för att kunna konstatera förbättringar), dels att någon har ansvaret för att mäta och följa upp detta. Kommunens IT-enhet bör ta detta ansvar. Viktigt är också att mål och indikatorer skärps utifrån att de uppfylls/kommer att uppfyllas detta för att stimulera kommunen att komma ännu längre i e-förvaltningsarbetet. En avstämning bör också ske halvårsvis. 14

15 4. Handlingsplan 14. Aktiviteter för att uppfylla vision och mål För att kunna uppnå visionen och målen krävs en rad aktiviteter. Vissa är redan pågående inom kommunen, medan andra utgör helt nya satsningar. Nedan har vi listat dessa aktiviteter utifrån respektive mål: Aktiviteter inom målet för etjänster Vidareutveckling av Kommuntorget - avlastning med olika tjänster Aktiviteter inom målet för eförvaltning Införande av central projektfinansiering vid kommungemensamma nyttor Införande av e-id (pågår) Standardisering/digitalisering av interna processer och rutiner (nuläge/börläge) (pågår) Effektivisering av plan- och byggprocessen E-tjänst för val av förskola och skola (pågår) Combine system för vård och omsorg (pågår) E-tjänst för bygglov och liknande ärenden E-tjänst för anmälan om slamtömning Införande av smartcard samt en omsorgsdagbok (inom vård och omsorg) E-tjänst för bokning av kommunala lokaler (pågår) E-tjänst för bokning av kommunala aktiviteter E-tjänst för redovisning av tillgång till lediga lokaler och mark E-tjänst för enklare sökning i kommunens företagsregister E-upphandling och e-inköp (pågår) Gemensam projektstyrningsmodell med olika mallar (pågår) Införande av gemensam portföljstyrningsmodell (prioritering/riskhantering) med ledningsgruppen som ett aktivt beslutsforum för viktiga e-projekt. Löpande uppföljning och utvärdering av insatser för ständiga förbättringar Införande av ett kommunövergripande forum för verksamhetsutveckling Utveckling och förtydligande kring IT:s roller och ansvar, tydliggörande av IT:s tjänsteutbud samt modellen för kostnadsallokering av IT samt framtagande av ny ITstrategi (pågår) Utveckling av kommunövergripande kvalitetssystem (pågår) Förstärkning av intern processoch beställarkompetens Utökning av samverkan inom och utom kommunen Aktivt förankringsarbete genom information och kommunikation - till alla anställda Framtagande av policy för användning av sociala media 15 Aktiviteter inom målet för edemokrati Möjlighet för medborgare och företag att följa sitt ärende Möjlighet till digitalt deltagande i samhällsplaneringsprocessen Införandet av e-petitioner E-tjänst för felanmälan E-tjänst för synpunktshantering

16 E-tjänst för schemaläggning E-tjänst för frånvarorapportering 15. Kommande e-projekt För att kunna hantera dessa olika aktiviteter strukturerat är det av vikt att projekt etableras för att klustra frågor med gemensamma nämnare. Förutom de projekt som ovan nämns som pågående bör följande projekt initieras i närtid: Utveckling av e-tjänster Utveckling av e-tjänster skall inom kommunen drivas av den verksamhet som ansvarar för frågan. Detta innebär att de konkreta e-tjänster som står listade ovan bör hänskjutas till respektive ansvarig verksamhet. IT-enhetens roll handlar här om att stötta verksamheterna samt informera om viktiga krav för att tjänsterna skall upplevas som enhetliga och fungera i den totala IT-miljön. I de projekt som innefattar delar av verksamheten och är komplexa leder centrala funktioner/it-enheten naturligen projektet enligt den modell som preciserats, se Bilaga 5. Detta kan exempelvis gälla projekt som synpunktshantering, felanmälan och e-petitioner. IT-enheten har också en viktig roll vad gäller uppföljningen av e-tjänster och behöver säkerställa att denna kan ske med ledningsgruppen som beslutsforum. En viktig sammanhållande del i utveckling av e-tjänster är att medborgare och företag på ett enkelt sätt kan följa sina ärenden. En annan viktig fråga är att man som användare upplever en logisk och användarorienterad miljö, med igenkänningsmöjligheter oavsett vilken e-tjänst som används. Detta kräver dels utveckling av funktioner som Min sida, dels att verksamheten vid utveckling av tjänster följer vissa gemensamma krav för såväl teknik som design. Kommunen bör sträva efter att så stor del av hanteringen av ansökningar sker via e-tjänster som möjligt. Dock bör övriga kanaler också tillhandahållas under en övergångsperiod, men med tydlig styrning via information på webben och via Kommuntorget/handläggare till e-tjänster. Utveckling av Kommuntorget som kundtjänst En viktig del i e-förvaltningsarbetet handlar om att förenkla ärendehanteringen och bjuda in medborgare och företag att deltaga i processen. Förutom att detta sker via e-tjänster så blir också bemötandet i kommunens första linje av stor vikt. Här finns potential för vidareutveckling för att kunna avlasta verksamheterna ytterligare avseende enklare frågor och information. En viktig fråga handlar också om att kunna följa ärenden både från medborgarens perspektiv och från ett internt uppföljningsperspektiv. Detta kan åstadkommas genom ett centralt ärendehanteringssystem, där såväl Kommuntorget som 16

17 ansvariga handläggare noterar aktiviteter som sker inom ramen för visst ärende. Genom att följa upp hanteringen kan förbättringar konstateras, såsom potential för e-tjänster inom områden där många frågor ställs. Kommuntorget behöver också kunna kommunicera med handläggare på respektive kontor på ett sätt som från medborgarens perspektiv kan ses som ett bemötande. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att ha en mottagande tjänsteman ( jourhavande sakkunnig ) på varje kontor, eventuellt med roterande bemanning, och på så sätt skapa högre tillgänglighet externt samtidigt som tid frigörs för handläggning internt. En planeringsinsats behöver därför göras där framtida utveckling av Kommuntorget planeras. Införande av portföljstyrning av viktiga e-projekt Som nämnts ovan är det av stor vikt att ledningen är informerade och kan fatta gemensamma beslut i de största e-projekten. Vi kallar detta portföljstyrning, m.a.o. att löpande prioritera projekt och hantera frågor avseende e-projekt. Beslut behöver därför fattas om att ledningsgruppen utgör detta forum samt att e-projekten läggs in som stående punkt på agendan till varje ledningsgruppsmöte. För nya e-projekt (som använder den nya projektstyrningsmetoden som är under utarbetning) är det av vikt att kunna precisera behov och nytta, vilket lämpligen görs genom att krav ställs på att nyttokalkyl alltid skall bifogas projektbeslut. Verksamhetsutveckling i Värmdö kommun E-förvaltning och IT ingår som en naturlig dimension av alla verksamhetsområden. Inom Värmdö kommun har detta tagit sig uttryck i att kommunens IT-enhet, och i viss mån Kansli- och utredningsavdelningen, fått en central roll för verksamhetsutveckling i kommunen, samtidigt som det är tydligt att verksamheterna själva har detta ansvar avseende sina egna frågor. En utredning behöver därför göras som tydliggör roller och ansvar, samt där analys sker av frågan huruvida en särskild funktion för verksamhetsutveckling behövs. IT:s roll, utbud och prissättning En del i detta arbete har handlat om att förtydliga prismodellen för IT i kommunen. För att förtydliga IT:s roll (utöver det som nämnts ovan avseende verksamhetsutveckling) är det också av vikt att förtydliga tjänsteutbudet inom IT i dialog med verksamheten, så att IT (och de leverantörer som upphandlats) levererar det verksamheterna behöver. En behovsanalys bör därför göras, och därefter en formulering av tjänsteutbudet. En viktig uppgift för IT-enheten blir nu också att som svar på denna e-strategi formulera en uppdaterad IT-strategi som svarar på vilka tekniska insatser och aktiviteter som behöver göras. Översyn samverkansområden I Värmdös strategi inom IT-området har det hittills varit viktigt att hitta samarbetspartners bland andra kommuner för att såväl kunna leverera bra tjänster som att hålla nere kostnaderna. Detta gäller såväl kommunens samarbeten inom exempelvis växelfunktionen, men också i införandet av ett 17

18 nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg (Combine). Här bör man nu ta nästa steg genom att inventera ytterligare verksamhetsområden (gemensamma e-tjänster) tillsammans med grannkommunerna, liksom samarbeten med myndigheter och landsting. Ett sådant exempel är de 16 principer av samverkan som Stockholmsregionens kommuner har antagit vad gäller elektroniskt informationsutbyte. Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer För att kunna bredda deltagandet i kommunens olika samrådsprocesser är det av vikt att samråd också kan ske via digitala kanaler och vid tidpunkter som medborgaren själv väljer. Detta deltagande kan se olika ut beroende på vilken process som berörs, och det är här viktigt att tydliggöra när samråd kan ske för att de synpunkter som lämnas skall kunna få reell inverkan på utformning och beslut. En översyn bör därför göras av de processer där samråd sker idag för att kunna utforma digitala samverkansmöjligheter på bästa sätt, förslagsvis som en utveckling av pågående projekt kring medborgardialog. Framtagande av policy för användning av sociala media Sociala media som bloggar, Twitter, Facebook etc. blir ett alltmer naturligt inslag i medborgarens vardag. Dessa media kan också användas för att informera medborgarna samt marknadsföra olika satsningar och aktiviteter. För kommunens medarbetare är det viktigt att det är tydligt vilka regler som gäller på jobbet samt även vilka rekommendationer som gäller för agerande utanför arbetstid. En policy för användning av sociala media bör därför tas fram. De aktiviteter som nämns ovan skulle kunna implementeras i följande ordning: 18

19 Utveckling av e-tjänster Utveckling av Kommuntorget Införandeav portföljstyrning av viktiga e-projekt Verksamhetsutveckling i Värmdö kommun IT:s roll,utbud och prissättning Översyn samverkansområden Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer Framtagandeav policyför användning avsociala media Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bild 3: Förslag till implementeringsplan 16. Organisation av e-förvaltning För ett framgångsrikt e-förvaltningsarbete är det av vikt att dessa frågor prioriteras såväl på politisk nivå som högsta tjänstemannanivå. Rent konkret innebär detta, som nämnts ovan under e-projekt/portföljstyrning, att ledningsgruppen måste ta en aktiv roll vad gäller att ta beslut om, samordna och prioritera större e-projekt, liksom att löpande följa dessa. Blir detta ansvar för betungande för ledningsgruppen i sin helhet, kan en mindre förberedande grupp utses bestående av 4-5 personer. Merparten av e-förvaltningsarbetet kommer utföras ute i verksamheten. Dock är det viktigt att samtliga beslut om nya e-projekt bör vara grundade på ett gediget beslutsunderlag en projektplan inkl. nyttokalkyl (enligt kommunens nya projektstyrningsmetod). Regelbunden behovsanalys bör genomföras för att fånga såväl externa som interna behov av förbättringar. Utgångspunkten bör vara ett processorienterat synsätt, där man utifrån nuläget och önskemål om förbättringar tar fram ett optimalt börläge. Efter avslutat projekt följs nyttan upp för att säkra vinsthemtagningen. 17. Finansiering Finansiering av e-projekt kan ske på två olika sätt: Central finansiering av projekt som inte hör hemma i någon del av verksamheten men som innebär stor nytta för stor del av verksamheten. Exempel: elektroniskt ID. 19

20 Lokal finansiering, d.v.s. att den verksamhet som ansvarar för e-projektet också bär kostnaderna och också kan åtnjuta frukterna av den besparing som komma skall. Exempel: verksamhetsspecifik e-tjänst. I det första fallet kan man sedan välja om kostnader bör nycklas ut på berörda parter. I båda fallen är det av vikt att nyttokalkyl upprättas enligt ovan. 18. Teknik För att kommunen skall kunna utvecklas i positiv riktning vad gäller e-förvaltning är det av vikt att den tekniska miljön stöttar vision och mål enligt denna estrategi. Kommunen ligger idag långt framme vad gäller viktiga tekniska vägval (se nulägesanalys i bilaga 6 för mer information) men det är likväl viktigt att man ständigt funderar över förbättringar i kvalitet och kostnadsbesparingar. Detta görs lämpligen inom ramen för en IT-strategi. 19. Kompetens Vid införandet av nya system/tjänster behöver förändringsledning i form av information och obligatorisk utbildning inkluderas i implementeringen för att åstadkomma förändrade arbetssätt. Annan kunskap och kompetens som är av vikt för ett framgångsrikt e-förvaltningsarbete: Grundläggande e-förvaltningskunskap Processkompetens för att kunna tydliggöra arbetsflöden och fokus Projektkompetens för att kunna driva lyckosamma och välförankrade projekt Beställarkompetens för att utifrån verksamhetsbehoven kunna välja rätt lösningar och förhandla med leverantörer. Kommunen bör framöver se över utbudet av kurser inom ovanstående områden för att säkerställa att nyckelpersoner utbildas och att dessa sedan kan fungera som ambassadörer ut i verksamheten. 20. Övriga förutsättningar För att kommunen skall kunna förverkliga denna e-strategi är det också av vikt att arbeta aktivt med ett förändrat synsätt vad gäller gemensamma frågor samt frågor som ligger inom den egna verksamheten, men som inkluderas i strategin. Utifrån genomförda intervjuer kan konstateras att kommunen i många fall anses ta en alltför ambitiös ansats, vilket leder till att verkställigheten och fullföljandet blir lidande. Vissa menar också att kommunen behöver bli bättre på att prioritera mellan projekt samt fatta väl avvägda beslut efter det att nyttan tydliggjorts. I många fall arbetar man också enbart med fokus på de egna frågorna, vilket gör att det gemensamma, och därmed medborgarens 20

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun

Enklare i esamhället. Inge Hansson, Karlstads kommun UN Enklare i esamhället Inge Hansson, Karlstads kommun 2011 11 09 Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering?

Hur får man anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Hur får man 20 000 anställda att tänka dokument- & ärendehantering? Att få alla att arbeta mot samma mål och åstadkomma verklig förändring i verksamheten. Johanna Fransson, projektledare Stadskontoret

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN E-strategi för Strömstads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2007-06-20, 131 e-strategi för Strömstads Kommun 2007-2012 2007-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTEN

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor

E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor Knivsta kommun E-strategi fo r Knivstas fo rskolor och skolor - en sammanfattning VISION Vi har valt att sätta en vision, en målbild för Knivstas förskolor och skolor: En skola som utbildar de kommande

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer