Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy"

Transkript

1 Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

2 April

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning Introduktion och bakgrund Bakgrund till projektet Vad är e-förvaltning? Varför behövs en e-strategi? Om projektet Disposition Framtidsbilder Skola och förskola Näringsliv Vård/omsorg och sociala frågor Samhällsplanering Intern administration Vision och mål Värdeord Vision Mål Handlingsplan Aktiviteter för att uppfylla vision och mål Kommande e-projekt Organisation av e-förvaltning Finansiering Teknik Kompetens Övriga förutsättningar Nästa steg...21 Bilaga 1 - Intervjupersoner...22 Bilaga 2 - Intervjuguide...23 Bilaga 3 - Dokument Bilaga 4 Översyn av prismodellen för IT inom kommunen...27 Bilaga 5 Analys av gemensamma IT-krav

4 Bilaga 6 - Slutrapport Nulägesanalys och strategisummering för e-förvaltning i Värmdö kommun...29 Sammanfattning Värmdö kommun har under ett antal år arbetat med ett stort antal insatser för att förbättra kvalitet och effektivitet i sina olika verksamheter. Många av insatserna har en koppling till IT-området och införandet av nya system och tjänster, och kan därmed sammanfattas som insatser för verksamhetsutveckling med stöd av IT/e-förvaltning. Under hösten 2009 tog kommunen initiativ till ett projekt där nuläget konstaterades och de olika strategierna med bärighet på området gicks igenom. Kommunen har nu tagit nästa steg genom att utifrån nuläget formulera sin bild av ett önskat läge i form av en e-policy/e-strategi. Visionen för Värmdö kommuns e-förvaltning lyder: Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet. Visionen vänder sig till alla Värmdöbor, såväl medborgare som företagare, och i alla de situationer/möten då de kan tänkas ha kontakt med kommunen. I dessa möten skall kommunen upplevas som enkel och tydlig i sitt bemötande ärenden skall hanteras så snabbt som möjligt och enligt en tydlig process som medborgare och företagare enkelt kan följa. Utifrån den formulerade visionen har sedan ett antal mål formulerats. Avsikten har varit att samtliga mål skall vara SMARTa, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Målen ligger inom alla tre delar av eområdet: e-tjänster, e-förvaltning och e-demokrati. Kommunen kommer löpande och årligen följa upp målen och de indikatorer som satts upp. För att nå vision och mål har en handlingsplan utarbetats. Handlingsplanen innehåller ett antal olika åtgärder som alla syftar till att bidra till att ett eller flera mål uppfylls: Utveckling av ett antal strategiska e-tjänster Fortsatt utveckling av Kommuntorget Införande av portföljstyrning av viktiga e-projekt Översyn av IT:s roll, utbud och prissättning Identifiering av samverkansområden med andra aktörer Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer Framtagande av policy för användning av sociala media 4

5 Det är också av vikt att kommunen säkerställer goda förutsättningar för genomförandet och efterlevnaden av e-strategin på alla nivåer. Ledningsgruppen bör därför vid varje möte ta sig tid att prioritera projekt och fatta beslut i viktiga e-projekt. Samtliga beslut bör vara grundade på ett gediget beslutsunderlag en projektplan inkl. nyttokalkyl. Regelbunden behovsanalys bör genomföras för att fånga såväl externa som interna behov av förbättringar. Utifrån tydligheten i vision, mål och aktiviteter samt de insatser som krävs för att skapa goda förutsättningar för verkställighet bedömer vi att vi har goda förutsättningar att lyckas i vårt framtida e-förvaltningsarbete. 5

6 1. Introduktion och bakgrund 1. Bakgrund till projektet Värmdö kommun har under ett antal år arbetat med ett stort antal insatser för att förbättra kvalitet och effektivitet i sina olika verksamheter. Många av insatserna har en koppling till IT-området och införandet av nya system och tjänster, och kan därmed sammanfattas som insatser för verksamhetsutveckling med stöd av IT/e-förvaltning. Under hösten 2009 tog kommunen initiativ till ett projekt där nuläget konstaterades och de olika strategierna med bärighet på området gicks igenom med stöd av ett externt konsultföretag, Governo AB (se Bilaga 6 för slutrapport). Kommunen har nu tagit nästa steg genom att utifrån nuläget formulera sin bild av ett önskat läge. 2. Vad är e-förvaltning? Offentlig sektor har under de senaste 10 åren genomgått stora förändringar som inleddes med att IT infördes i många verksamheter i form av höghastighetsinfrastuktur (bredband) och olika system, vilket ledde till att man även började fundera kring ITs påverkan på styrning, organisation och arbetssätt hur skulle man kunna använda de nya verktygen för att effektivisera arbetet? Nästa steg var att myndigheter och kommuner började inkludera medborgare och företag i sina processer, för att genom att inta ett mer kundorienterat synsätt kunna höja såväl kvalitet i tjänsterna som den interna effektiviteten. Begreppet e-förvaltning började tillämpas där e snarare stod för effektivt än elektroniskt. Olika e-tjänster började dyka upp inom olika verksamhetsområden skolval, bygglov etc. i vissa fall i olika samverkanskonstellationer, samtidigt som regeringen tog initiativ till såväl en ehandlingsplan, en e-strategi och tillsättandet av en e-delegation. Tydligt är att e-förvaltning gått från att handla om IT-system till att utgöra ett sätt att se på samtliga frågor inom en offentlig verksamhet utifrån ett kundperspektiv, i processer och med IT som stöd i en ständigt pågående verksamhetsutveckling. 6

7 Bild 1: Översikt av e-förvaltning Hur ser då framtiden ut vad gäller e-förvaltning? Det vi ser hända i dagsläget, och som därmed skulle kunna sägas utgöra e-förvaltning 2.0 är alltmer samverkan mellan olika aktörer, alltifrån myndighetssamverkan i verkställandet av regeringens e-strategi till samverkan mellan närliggande kommuner (exempelvis i Stockholmsområdet). Vad gäller de mer tekniska dimensionerna kan vi se trender mot plattformsoberoende och öppna lösningar, att köpa system som tjänster och inte minst en lösning på problemet kring identifiering (eid). Vi kan också se tydliga tecken på att e-förvaltningen bidrar till en ökad professionalism i utövandet av det kommunala uppdraget genom ett processinriktat arbetssätt, tydlig projekt- och portföljstyrning och ett ökat fokus på att styra och följa upp frågor ur ett kvalitetsperspektiv. 3. Varför behövs en e-strategi? För att staka ut vägen inom e-förvaltningsområdet är det av vikt att vision, mål och handlingsplan summeras i en e-strategi. E-strategin utgår från verksamhetens krav och behov och fokuserar på de verksamhetsnära tjänster och insatser som behövs för att uppnå målen. Den kompletteras vanligen av en IT-strategi, som utifrån e-strategin preciserar vilka tekniska förutsättningar och krav som är väsentliga för måluppfyllelse. E-strategin skall därmed utgöra det yttersta styrinstrumentet för eförvaltningsområdet i kommunen. 4. Om projektet Värmdö kommun påbörjade i december 2009 arbetet för att ta fram ett önskat läge för kommunens e-förvaltning, med ett projektavslut i början av april Arbetet delades upp i följande faser: Projektstart i denna fas sattes ramarna för projektet, inläsning av dokumentation skedde, intervjupersoner utsågs, möten bokades etc. Se Bilaga 3 för lista på dokumentation. 7

8 Vision och mål för att få fram tankar kring ett önskat läge genomfördes ca 25 intervjuer (vissa gruppintervjuer) med medarbetare inom kommunen. Därefter genomfördes en workshop avseende framtidsbilder för olika delar av verksamheten, framtagande av värdeord samt formulering av förslag till vision och mål - först med kommunpolitiker och därefter med kommunens ledningsgrupp (tjänstemännen). Se Bilaga för 1 och 2 för intervjupersoner och intervjuguide. Handlingsplan en inventering skedde av pågående och tänkbara projekt inom området för e-förvaltning. Därefter genomfördes en andra workshop med kommunens ledningsgrupp med syftet att komplettera och prioritera de aktiviteter som angivits, undersöka om dessa kommer att leda till uppfyllelse av de uppsatta målen samt vilka förutsättningar som krävs för att gå från strategi till aktiv handling. Projektavslutning arbetet summerades i föreliggande dokument, som därmed kommer att utgöra kommunens e-strategi. Redovisning av strategin skedde den 9 april för kommunchefen och IT-chefen. I projektet undersöktes även två analysfrågor: Översyn av prismodellen för IT inom kommunen (se Bilaga 4). Analys av gemensamma IT-krav vid införandet av nya system eller upphandling av produkter och tjänster med koppling till IT-området (se Bilaga 5). Arbetet har projektletts av två konsulter från Governo AB: Caroline Andersson och Sara Lundblad. 5. Disposition Värmdö kommuns e-strategi är disponerad enligt följande: I kapitel 1 återfinns en sammanfattning av strategin. Kapitel 2 handlar om bakgrunden till uppdraget, en kort introduktion till området e-förvaltning samt en beskrivning av projektet för att ta fram estrategin. Framtidsbilder (kapitel 3) har varit en viktig del i arbetet för att ta fram en vision och därtill hörande mål för området (kapitel 4). I handlingsplanen (kapitel 5) beskrivs vilka aktiviteter som behöver göras för att uppfylla vision och mål, liksom förutsättningar för det fortsatta arbetet med att gå från strategi till handling. 8

9 2. Framtidsbilder För att kunna ta fram ett önskat läge för framtida e-förvaltning i kommunen är det av vikt att resonera kring vad vi tror om framtiden hur kommer viktiga kommunala områden som skola, omsorg och samhällsplanering se ut framöver? Vilka krav kommer framtidens kunder att ställa och hur kan kommunen redan nu förbereda sig för detta? Nedan har vi tecknat ett antal bilder av olika kommunala ansvarsområden utifrån de diskussioner som ägt rum i workshops med politiker och tjänstemän inom kommunen. Bilderna skall inte ses som en heltäckande framtidsbeskrivning av kommunens verksamhet, utan som exempel från några av dess områden. 6. Skola och förskola Inom skola och förskola ställs kommunen för den stora utmaningen att elever nu och framöver kommer att ha ett kunskapsövertag när det gäller IT-frågor. Detta innebär konsekvenser för hur undervisningen bedrivs, inte minst för hur IT kan gå från att användas som ett verktyg till att bli en integrerad del i pedagogiken. Lärarens roll kommer i mångt och mycket handla om att agera lots i informationssamhället, samt att lära ut viktiga frågor som problemlösning och källkritisk granskning. I framtidens skola finns också stora möjligheter att genom IT bli mer platsoberoende. Inlärning kan då ske via mötesforum av virtuell karaktär parallellt med de traditionella inlärningsmetoderna. IT har också stor potential när det gäller olika slags ansökningar till skola och förskola, likväl som i dialogen medarbetare - elever/förskolebarn föräldrar. Samtidigt som IT innebär stora möjligheter inom skola och förskola är det också viktigt att hantera frågor avseende informationssäkerhet och personlig integritet, inte minst vad gäller barns utsatthet på Internet. 7. Näringsliv Inom näringslivet ser vi stor potential för att kunna förenkla vardagen för kommunens företagare, såväl större som mindre företag. Minskad administration i vissa ansökningar och tjänster kan verkställas genom olika ITstöd, liksom vid kommunens affärer med företagare i processer som inköp (inkl. fakturering) och upphandling. Här ser vi också stor potential i samverkan med myndigheter för att kunna erbjuda en enkelhet i kontakterna. Specifikt inom turistnäringen finns stor potential att ytterligare utöka användningen av IT för att marknadsföra kommunen. Genom att exempelvis 9

10 erbjuda ett större utbud e-tjänster kan besökare själva söka information och boka aktiviteter i Värmdö kommun. 8. Vård/omsorg och sociala frågor Inom omsorgen finns stora möjligheter till användningen av IT-stöd, både vad gäller en höjd livskvalitet för de äldre och deras anhöriga men också för en mer effektiv planering av medarbetarnas arbete i form av moderna verktyg såsom stöd för schemaläggning, rapportering av genomförda insatser via mobila terminaler etc. Moderna verktyg skapar bättre förutsättningar för de som arbetar i vård och omsorg att leverera bra och kvalitetssäkrade tjänster (vilket inom kommunen framöver kommer hanteras genom Combine). Inom socialomsorgen, likväl som andra områden i kommunen, har IT också stor potential när det gäller möjligheten för individer att själva följa handläggningen av sitt ärende. För funktionshindrade kan IT innebära en möjlighet att ta en aktiv del i samhället genom att på detta sätt kunna kommunicera i olika frågor. Detsamma gäller individer som använder sig av kommunens tjänster inom socialomsorgen. Inom detta område liksom övergripande inom kommunen är det dock av största vikt att en diskussion förs, dels om personlig integritet, dels om att olika ITtjänster inte får ersätta det personliga mötet då detta kan vara avgörande vikt för individen inte minst då det rör sig om bedömningsfrågor. En annan fråga att beakta är också hur pass mycket kommunen bör marknadsföra möjligheten till exempelvis socialbidrag via Internet. 9. Samhällsplanering Området för samhällsplanering är ett ämne som engagerar kommunens invånare i högsta grad. Här kan IT vara ett sätt att såväl låta medborgarna få en ökad insyn i processen som att hitta nya sätt för medborgare att påverka enligt den lagstadgade planprocessen. Då detta område är tämligen hårt reglerat i lagstiftningen handlar det om att identifiera samrådspunkter, så att samrådet kommer in i rätt lägen samt då kan ske även med stöd av IT. Då Värmdö kommuns befolkning spås öka kraftigt de kommande åren kan IT också vara en viktig källa till information och delaktighet i samhällsplaneringen för den framtida kommuninvånaren. 10. Intern administration I kommunens interna administration ses stora möjligheter att genom förändrade arbetssätt höja den interna effektiviteten och därigenom jobba smartare. Kommunens redan pågående arbete med att systematiskt ta fram nuläge och börläge utifrån processer ses som något som borgar för en god framtida utveckling. Det finns också en rad olika tjänster som kan underlätta intern 10

11 administration tjänster för enklare ärendehantering, lokalbokning, schemaläggning etc. Även kommunens interna tjänster integreras i större grad med tjänster på Internet, vilket ställer nya krav på informationssäkerheten. 11

12 3. Vision och mål 11. Värdeord Utifrån de framtidsbilder som tagits fram kunde ett antal viktiga värdeord för kommunens e-förvaltningsarbete konstateras: Medborgarfokus kommunen måste i all verksamhet inta ett kundperspektiv och se verksamheten utifrån och in. Enkelhet och effektivitet kommunens tjänster skall vara enkla att ta till sig och använda, vilket i sig medför en effektivitet i hanteringen. Innovation och kreativitet kommunen bör genom en god omvärldsbevakning hålla sig uppdaterad kring vad som komma skall inom e-förvaltningsområdet. Detta område handlar också om tjänster för såväl nytta som nöje tjänsterna skall kunna bistå, direkt eller indirekt, till innovationer och kreativitet i individers vardag. Dessa värdeord bör vara vägledande i alla kommunens möten med medborgare och företag, vilket kan kopplas till kommunens övergripande vision om Värmdö som skärgårdens mötesplats. 12. Vision Vår arbetshypotes gällande visionen har varit att denna skall utgöra ett önskat läge, något att sikta på och som innebär en stor utmaning att rent faktiskt uppnå. Utifrån värdeorden har kommunen tagit fram en vision för området eförvaltning. Denna lyder: Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet. Visionen vänder sig till alla Värmdöbor, såväl medborgare som företagare, och i alla de situationer/möten då de kan tänkas ha kontakt med kommunen. I dessa möten skall kommunen upplevas som enkel och tydlig i sitt bemötande ärenden skall hanteras så snabbt som möjligt och enligt en tydlig process som medborgare och företagare enkelt kan följa. Visionen kan därmed också beskrivas utifrån olika möten med medborgare och företag detta kan också ligga som en del i marknadsföringen av visionen. Nedan nämns några exempel på dylika möten och citat som kan kopplas till visionen: Värmdös kommundirektör: Vi ger dig tid till det viktiga i livet En kvinna som vill var delaktig i sin äldre mammas vardag: Alltid nära dig Ett par som bygger sommarhus: Bygglov på nätet det var enkelt 12

13 Ett högstadiebarn: Välja skola - lätt som en plätt Dessa möten, tillsammans med formuleringen i alla skeden av livet, utgör därmed kopplingen till kommunens övergripande vision om Värmdö som skärgårdens mötesplats. 13. Mål Utifrån den formulerade visionen har sedan ett antal mål formulerats. Avsikten har varit att samtliga mål skall vara SMARTa, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. Målen har också kopplats till eförvaltningens tre dimensioner: E-tjänster den yttre delen av e-förvaltningen i form av tjänster till medborgare och företag. E-förvaltning den inre delen av e-förvaltning i form av intern effektivitet i processer, organisation och arbetssätt för att kunna leverera tjänster. E-demokrati möjligheten till insyn och påverkan. Möjligheten att kunna ta del av information samt påverka beslut Medborgarnära förvaltning E-förvaltning Intern administration/handläggning Bild 2: E-förvaltningen olika dimensioner 13

14 Målen för kommunens e-förvaltning har formulerats enligt följande: Värmdö kommun skall förenkla vardagen i alla skeden i livet Mål e-tjänster Alla ansökningar ska gå att göra via etjänster 80 % inom 3 år 100 % inom 5 år Alla ska kunna följa sitt ärende 80 % inom 3 år 100 % inom 5 år Mål e-förvaltning Kommunen ska ha förkortat handläggningstiden för de 20 vanligaste ärendena 30 % inom 3 år 50 % inom 5 år Mål e-demokrati Kommunens alla nämndhandlingar ska finnas tillgängliga på nätet senast 2011 Kommunens alla inköp och upphandlingar ska hanteras elektroniskt 50 % inom 3 år 80 % inom 5 år Kommunens alla samråd ska gå att delta i via nätet 50 % inom 3 år 80 % inom 5 år Kommunen skall senast 2011 ha en etablerad process för e-petitioner Kommunen skall senast 2011 ha en etablerad process för behovsanalys avseende e-tjänster För att kunna följa upp målen regelbundet är det viktigt med en tydlig process och ett forum för uppföljning. Uppföljning av e-förvaltningsmålen bör ske i ledningsgruppen genom två olika aktiviteter: Samtliga större e-projekt gås igenom inför varje ledningsgruppsmöte och viktiga besluts- samt informationspunkter anmäls i sedvanlig ordning. Inför det årliga budgetarbetet bör en mätning av ovanstående indikatorer för att kunna konstatera om/hur kommunen går framåt inom e-förvaltningsområdet. Detta kräver dock dels en god bild av nuläget (för att kunna konstatera förbättringar), dels att någon har ansvaret för att mäta och följa upp detta. Kommunens IT-enhet bör ta detta ansvar. Viktigt är också att mål och indikatorer skärps utifrån att de uppfylls/kommer att uppfyllas detta för att stimulera kommunen att komma ännu längre i e-förvaltningsarbetet. En avstämning bör också ske halvårsvis. 14

15 4. Handlingsplan 14. Aktiviteter för att uppfylla vision och mål För att kunna uppnå visionen och målen krävs en rad aktiviteter. Vissa är redan pågående inom kommunen, medan andra utgör helt nya satsningar. Nedan har vi listat dessa aktiviteter utifrån respektive mål: Aktiviteter inom målet för etjänster Vidareutveckling av Kommuntorget - avlastning med olika tjänster Aktiviteter inom målet för eförvaltning Införande av central projektfinansiering vid kommungemensamma nyttor Införande av e-id (pågår) Standardisering/digitalisering av interna processer och rutiner (nuläge/börläge) (pågår) Effektivisering av plan- och byggprocessen E-tjänst för val av förskola och skola (pågår) Combine system för vård och omsorg (pågår) E-tjänst för bygglov och liknande ärenden E-tjänst för anmälan om slamtömning Införande av smartcard samt en omsorgsdagbok (inom vård och omsorg) E-tjänst för bokning av kommunala lokaler (pågår) E-tjänst för bokning av kommunala aktiviteter E-tjänst för redovisning av tillgång till lediga lokaler och mark E-tjänst för enklare sökning i kommunens företagsregister E-upphandling och e-inköp (pågår) Gemensam projektstyrningsmodell med olika mallar (pågår) Införande av gemensam portföljstyrningsmodell (prioritering/riskhantering) med ledningsgruppen som ett aktivt beslutsforum för viktiga e-projekt. Löpande uppföljning och utvärdering av insatser för ständiga förbättringar Införande av ett kommunövergripande forum för verksamhetsutveckling Utveckling och förtydligande kring IT:s roller och ansvar, tydliggörande av IT:s tjänsteutbud samt modellen för kostnadsallokering av IT samt framtagande av ny ITstrategi (pågår) Utveckling av kommunövergripande kvalitetssystem (pågår) Förstärkning av intern processoch beställarkompetens Utökning av samverkan inom och utom kommunen Aktivt förankringsarbete genom information och kommunikation - till alla anställda Framtagande av policy för användning av sociala media 15 Aktiviteter inom målet för edemokrati Möjlighet för medborgare och företag att följa sitt ärende Möjlighet till digitalt deltagande i samhällsplaneringsprocessen Införandet av e-petitioner E-tjänst för felanmälan E-tjänst för synpunktshantering

16 E-tjänst för schemaläggning E-tjänst för frånvarorapportering 15. Kommande e-projekt För att kunna hantera dessa olika aktiviteter strukturerat är det av vikt att projekt etableras för att klustra frågor med gemensamma nämnare. Förutom de projekt som ovan nämns som pågående bör följande projekt initieras i närtid: Utveckling av e-tjänster Utveckling av e-tjänster skall inom kommunen drivas av den verksamhet som ansvarar för frågan. Detta innebär att de konkreta e-tjänster som står listade ovan bör hänskjutas till respektive ansvarig verksamhet. IT-enhetens roll handlar här om att stötta verksamheterna samt informera om viktiga krav för att tjänsterna skall upplevas som enhetliga och fungera i den totala IT-miljön. I de projekt som innefattar delar av verksamheten och är komplexa leder centrala funktioner/it-enheten naturligen projektet enligt den modell som preciserats, se Bilaga 5. Detta kan exempelvis gälla projekt som synpunktshantering, felanmälan och e-petitioner. IT-enheten har också en viktig roll vad gäller uppföljningen av e-tjänster och behöver säkerställa att denna kan ske med ledningsgruppen som beslutsforum. En viktig sammanhållande del i utveckling av e-tjänster är att medborgare och företag på ett enkelt sätt kan följa sina ärenden. En annan viktig fråga är att man som användare upplever en logisk och användarorienterad miljö, med igenkänningsmöjligheter oavsett vilken e-tjänst som används. Detta kräver dels utveckling av funktioner som Min sida, dels att verksamheten vid utveckling av tjänster följer vissa gemensamma krav för såväl teknik som design. Kommunen bör sträva efter att så stor del av hanteringen av ansökningar sker via e-tjänster som möjligt. Dock bör övriga kanaler också tillhandahållas under en övergångsperiod, men med tydlig styrning via information på webben och via Kommuntorget/handläggare till e-tjänster. Utveckling av Kommuntorget som kundtjänst En viktig del i e-förvaltningsarbetet handlar om att förenkla ärendehanteringen och bjuda in medborgare och företag att deltaga i processen. Förutom att detta sker via e-tjänster så blir också bemötandet i kommunens första linje av stor vikt. Här finns potential för vidareutveckling för att kunna avlasta verksamheterna ytterligare avseende enklare frågor och information. En viktig fråga handlar också om att kunna följa ärenden både från medborgarens perspektiv och från ett internt uppföljningsperspektiv. Detta kan åstadkommas genom ett centralt ärendehanteringssystem, där såväl Kommuntorget som 16

17 ansvariga handläggare noterar aktiviteter som sker inom ramen för visst ärende. Genom att följa upp hanteringen kan förbättringar konstateras, såsom potential för e-tjänster inom områden där många frågor ställs. Kommuntorget behöver också kunna kommunicera med handläggare på respektive kontor på ett sätt som från medborgarens perspektiv kan ses som ett bemötande. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att ha en mottagande tjänsteman ( jourhavande sakkunnig ) på varje kontor, eventuellt med roterande bemanning, och på så sätt skapa högre tillgänglighet externt samtidigt som tid frigörs för handläggning internt. En planeringsinsats behöver därför göras där framtida utveckling av Kommuntorget planeras. Införande av portföljstyrning av viktiga e-projekt Som nämnts ovan är det av stor vikt att ledningen är informerade och kan fatta gemensamma beslut i de största e-projekten. Vi kallar detta portföljstyrning, m.a.o. att löpande prioritera projekt och hantera frågor avseende e-projekt. Beslut behöver därför fattas om att ledningsgruppen utgör detta forum samt att e-projekten läggs in som stående punkt på agendan till varje ledningsgruppsmöte. För nya e-projekt (som använder den nya projektstyrningsmetoden som är under utarbetning) är det av vikt att kunna precisera behov och nytta, vilket lämpligen görs genom att krav ställs på att nyttokalkyl alltid skall bifogas projektbeslut. Verksamhetsutveckling i Värmdö kommun E-förvaltning och IT ingår som en naturlig dimension av alla verksamhetsområden. Inom Värmdö kommun har detta tagit sig uttryck i att kommunens IT-enhet, och i viss mån Kansli- och utredningsavdelningen, fått en central roll för verksamhetsutveckling i kommunen, samtidigt som det är tydligt att verksamheterna själva har detta ansvar avseende sina egna frågor. En utredning behöver därför göras som tydliggör roller och ansvar, samt där analys sker av frågan huruvida en särskild funktion för verksamhetsutveckling behövs. IT:s roll, utbud och prissättning En del i detta arbete har handlat om att förtydliga prismodellen för IT i kommunen. För att förtydliga IT:s roll (utöver det som nämnts ovan avseende verksamhetsutveckling) är det också av vikt att förtydliga tjänsteutbudet inom IT i dialog med verksamheten, så att IT (och de leverantörer som upphandlats) levererar det verksamheterna behöver. En behovsanalys bör därför göras, och därefter en formulering av tjänsteutbudet. En viktig uppgift för IT-enheten blir nu också att som svar på denna e-strategi formulera en uppdaterad IT-strategi som svarar på vilka tekniska insatser och aktiviteter som behöver göras. Översyn samverkansområden I Värmdös strategi inom IT-området har det hittills varit viktigt att hitta samarbetspartners bland andra kommuner för att såväl kunna leverera bra tjänster som att hålla nere kostnaderna. Detta gäller såväl kommunens samarbeten inom exempelvis växelfunktionen, men också i införandet av ett 17

18 nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg (Combine). Här bör man nu ta nästa steg genom att inventera ytterligare verksamhetsområden (gemensamma e-tjänster) tillsammans med grannkommunerna, liksom samarbeten med myndigheter och landsting. Ett sådant exempel är de 16 principer av samverkan som Stockholmsregionens kommuner har antagit vad gäller elektroniskt informationsutbyte. Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer För att kunna bredda deltagandet i kommunens olika samrådsprocesser är det av vikt att samråd också kan ske via digitala kanaler och vid tidpunkter som medborgaren själv väljer. Detta deltagande kan se olika ut beroende på vilken process som berörs, och det är här viktigt att tydliggöra när samråd kan ske för att de synpunkter som lämnas skall kunna få reell inverkan på utformning och beslut. En översyn bör därför göras av de processer där samråd sker idag för att kunna utforma digitala samverkansmöjligheter på bästa sätt, förslagsvis som en utveckling av pågående projekt kring medborgardialog. Framtagande av policy för användning av sociala media Sociala media som bloggar, Twitter, Facebook etc. blir ett alltmer naturligt inslag i medborgarens vardag. Dessa media kan också användas för att informera medborgarna samt marknadsföra olika satsningar och aktiviteter. För kommunens medarbetare är det viktigt att det är tydligt vilka regler som gäller på jobbet samt även vilka rekommendationer som gäller för agerande utanför arbetstid. En policy för användning av sociala media bör därför tas fram. De aktiviteter som nämns ovan skulle kunna implementeras i följande ordning: 18

19 Utveckling av e-tjänster Utveckling av Kommuntorget Införandeav portföljstyrning av viktiga e-projekt Verksamhetsutveckling i Värmdö kommun IT:s roll,utbud och prissättning Översyn samverkansområden Översyn av digitalt deltagande i kommunala processer Framtagandeav policyför användning avsociala media Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bild 3: Förslag till implementeringsplan 16. Organisation av e-förvaltning För ett framgångsrikt e-förvaltningsarbete är det av vikt att dessa frågor prioriteras såväl på politisk nivå som högsta tjänstemannanivå. Rent konkret innebär detta, som nämnts ovan under e-projekt/portföljstyrning, att ledningsgruppen måste ta en aktiv roll vad gäller att ta beslut om, samordna och prioritera större e-projekt, liksom att löpande följa dessa. Blir detta ansvar för betungande för ledningsgruppen i sin helhet, kan en mindre förberedande grupp utses bestående av 4-5 personer. Merparten av e-förvaltningsarbetet kommer utföras ute i verksamheten. Dock är det viktigt att samtliga beslut om nya e-projekt bör vara grundade på ett gediget beslutsunderlag en projektplan inkl. nyttokalkyl (enligt kommunens nya projektstyrningsmetod). Regelbunden behovsanalys bör genomföras för att fånga såväl externa som interna behov av förbättringar. Utgångspunkten bör vara ett processorienterat synsätt, där man utifrån nuläget och önskemål om förbättringar tar fram ett optimalt börläge. Efter avslutat projekt följs nyttan upp för att säkra vinsthemtagningen. 17. Finansiering Finansiering av e-projekt kan ske på två olika sätt: Central finansiering av projekt som inte hör hemma i någon del av verksamheten men som innebär stor nytta för stor del av verksamheten. Exempel: elektroniskt ID. 19

20 Lokal finansiering, d.v.s. att den verksamhet som ansvarar för e-projektet också bär kostnaderna och också kan åtnjuta frukterna av den besparing som komma skall. Exempel: verksamhetsspecifik e-tjänst. I det första fallet kan man sedan välja om kostnader bör nycklas ut på berörda parter. I båda fallen är det av vikt att nyttokalkyl upprättas enligt ovan. 18. Teknik För att kommunen skall kunna utvecklas i positiv riktning vad gäller e-förvaltning är det av vikt att den tekniska miljön stöttar vision och mål enligt denna estrategi. Kommunen ligger idag långt framme vad gäller viktiga tekniska vägval (se nulägesanalys i bilaga 6 för mer information) men det är likväl viktigt att man ständigt funderar över förbättringar i kvalitet och kostnadsbesparingar. Detta görs lämpligen inom ramen för en IT-strategi. 19. Kompetens Vid införandet av nya system/tjänster behöver förändringsledning i form av information och obligatorisk utbildning inkluderas i implementeringen för att åstadkomma förändrade arbetssätt. Annan kunskap och kompetens som är av vikt för ett framgångsrikt e-förvaltningsarbete: Grundläggande e-förvaltningskunskap Processkompetens för att kunna tydliggöra arbetsflöden och fokus Projektkompetens för att kunna driva lyckosamma och välförankrade projekt Beställarkompetens för att utifrån verksamhetsbehoven kunna välja rätt lösningar och förhandla med leverantörer. Kommunen bör framöver se över utbudet av kurser inom ovanstående områden för att säkerställa att nyckelpersoner utbildas och att dessa sedan kan fungera som ambassadörer ut i verksamheten. 20. Övriga förutsättningar För att kommunen skall kunna förverkliga denna e-strategi är det också av vikt att arbeta aktivt med ett förändrat synsätt vad gäller gemensamma frågor samt frågor som ligger inom den egna verksamheten, men som inkluderas i strategin. Utifrån genomförda intervjuer kan konstateras att kommunen i många fall anses ta en alltför ambitiös ansats, vilket leder till att verkställigheten och fullföljandet blir lidande. Vissa menar också att kommunen behöver bli bättre på att prioritera mellan projekt samt fatta väl avvägda beslut efter det att nyttan tydliggjorts. I många fall arbetar man också enbart med fokus på de egna frågorna, vilket gör att det gemensamma, och därmed medborgarens 20

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som

Nyhetsbrev juni 2012. Vi stöttar vid förändring och utveckling. Nytt uppdrag som Nyhetsbrev juni 2012 Vi stöttar vid förändring och utveckling Hos våra kunder sker utvecklingen i allt högre tempo, vilket leder till ökade krav på förändringar både i verksamheten och i ledarskapet. I

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008

Projektredovisning. Vårkonferensen 24 april 2008 Projektredovisning Vårkonferensen 24 april 2008 Redovisning Barnomsorg Ekonomiskt bistånd ÖTP / Applikationsdistribution DÄHS Föreningsbidrag & lokalbokning Digitala assistenter IT-strategisk workshop

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun

e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun e-fo rvaltningsprogram - program fo r digitalisering i Danderyds kommun 1(10) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Nationella mål för e-samhället... 4 4 Danderyds mål för e-samhället... 4 5 Delområden

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det.

behärskar dem alla. Olika former av datorer finns inbyggda i många av de apparater vi använder dagligen utan att vi någonsin funderar över det. 11 september 2008 KS 2007/271.111 1 (8) HANDLÄGGARE Åke Holmqvist 08-535 30 217 ake.holmqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen E-strategi för Huddinge kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Gemensamma principer för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv i Sollentuna kommun Fakta om Sollentuna 2 mil norr om Stockholm C:a 67 000

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

IT-strategisk funktion

IT-strategisk funktion IT-strategisk funktion Upprättad: 2006-08-10 Reviderad: 2006-12-01 Fastställt av kommundirektören 2007-01-17 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Inledning 1 2. Nuläge 1 3. Syfte och uppdrag

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer