Strategi för esamhället Göteborgs Stads IT-strategiska konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för esamhället Göteborgs Stads IT-strategiska konferens 2012-03-29"

Transkript

1 Strategi för esamhället Göteborgs Stads IT-strategiska konferens

2 Agenda Capgemini Consultings syn på Digital Transformation Erfarenheter från arbetet med strategi för esamhället i Göteborgs Stad 2

3 Capgemini Consulting driver tillsammans med MIT Sloan School ett forskningsprogram för att förstå hur de digitala vinnarna hanterar sin transformation Mål med studien Målet är att förstå hur de "digitala vinnarna" hanterar (eller har hanterat) sin digitala transformation, att gå från fysisk närvaro till att bli ett digitaliserat företag. Målet är även att identifiera vägledande principer och best practice Tillvägagångssätt och omfattning Den första fasen av vår forskning är baserad på fallstudier. Analyser har genomförts genom intervjuer med följande chefspositioner: COO, CMO, CSO, CIO... Vi fokuserar på traditionella sektorer eftersom där har skett mindre forskning trots den stora andelen av totala BNP: Offentlig sektor, läkemedel och bioteknik, detaljhandel, tillverkningsindustri, bank och försäkring. Den geografiska täckningen är 30% Nordamerika, 54% Europa och 16% Asien (främst Kina och Indien) MIT Center for Digital Business MIT CDB studerar ledande globala organisationers utmaningar i deras digitala transformationer och betydelsen av den nya digitala ekonomin Grundat1999 Historiskt sett det största forskningscentrumet hos Sloan School Ledande forskning med fokus på digitala ekonomin och digital transformation Organiserad i fyra kompetenscentra : - Digital produktivitet - Digital marknadsföring - Digitala tjänster - Digital hälsa Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 3

4 Vi har en långsiktig satsning tillsammans med MIT FÖRBEREDELSER FAS 1: KVALITATIV STUDIE 1 ÅR 157 Intervjuer, 50 Organisationer, 15 Länder SAMLA IN DATA ANALYS PUBLICERING FAS 2: KVANTITATIV STUDIE 2 ÅR KVANTITATIV ENKÄT MOGNADSMODELL FALL STUDIER DJUPDYKNINGAR Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 4

5 DIGITAL TRANSFORMATION ÄR ANVÄNDANDET AV DIGITALA TEKNOLOGIER FÖR ATT RADIKALT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITET ELLER RÄCKVIDD HOS ORGANISATIONER Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 5

6 Digital transformation sker främst inom tre områden Kundupplevelse Operativa processer Affärsmode ller Kundkännedom Digitalisering av processer Digitalt modifierade verksamheter Intäktstillväxt Medarbetarnas tillgänglighet Nya digitala verksamheter Kundnära beröringspunkter Resultatstyrning Digital globalisering Digitala möjliggörare Source: Capgemini Consulting MIT Analysis Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 6

7 Företag kan kategoriseras enligt följade modell i fyra kategorier beroende på grad av digital mognad Digital mognadsmodell Var befinner ni er? Hög Låg Grad av digitala plattformar/kanaler Fashionistas Multipla digitala gränssnitt (social media, mobila tjänster etc.) Avsaknad av central vision Underutvecklad koordinering Digital kultur existerar, dock ej på alla nivåer Beginners Ledningen är skeptisk till verksamhetsnytta av avancerade nya teknologier Försök med digitalisering pågår Omogen digital kultur Digirati Stark centraliserad vision om digitalisering Bra styrning av digitalisering Många digitala initiativ som skapar verksamhetsnytta Stark digital kultur Conservatives Central digitaliseringsvision existerar Få avancerade digitala plattformar/kanaler men en hög IT mognad Stark digital styrning inom hela organisationen Aktiva åtgärder för att bygga kritiska kompetenser och en digital kultur Liten Förmåga att genomföra en digital förändring Stor Source: Capgemini Consulting MIT Analysis Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 7

8 Burberry historically was very sceptical of the role of digital in fashion, things changed however after Angela Arehnds took over the reigns in 2006 Burberry Pre 2006 Burberry Post year old British fashion brand based on a trenchcoat A largely licensed business in the hands of distributors Little control over its image and ranges Many versions of Burberry, both brand and company Digital is remote and about discounts Who will spend 1000s on a coat without the personal instore experience? New CEO: Angela Arenhds This is another exciting chapter in the book called Burberry. That chapter is about brand, culture and digital. We want to become the first company who will be digital end to end, where customers will have worldwide access to Burberry regardless of where, how and when they access the brand. All about brand, culture and digital Leverage brand as key strategic asset! Quintessentially British Luxury Democratic Born from a coat Leveraged technology to become centralize the backbone but allow responsiveness locally Use of technology to build a community around Burberry Creating a space in the digital world for consumers to participate Sources: Capgemini Consulting Analysis; ; Company Websites Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 8

9 The successful digital transformation of the brand has resulted in both top line and bottom line benefits Consistent revenue growth at 15% CAGR Total Revenue, , GBP Million Operating profit growth at 13% CAGR despite the global financial crisis Adjusted Operating Profit, , GBP Million The success of the brand is best reflected in its burgeoning (109% increase) share price Share Price, , GBp Sources: Capgemini Consulting Analysis; ; Company Annual Reports; Yahoo Finance; Note: Share prices as on 10/17/2011, 11/15/2010,11/16/2009, 11/17/2008, 11/19/2007,11/20/2006 Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 9

10 I vår internationella studie har majoriteten av företagen hamnat under kategorin Digitala beginners Hög Grad av digitala plattformar/kanaler Fashionistas Digirati 17% 31% Beginners Conservatives 33% 19% Låg Liten Förmåga att genomföra en digital förändring Stor Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 10

11 I Sverige använder en stor del av befolkningen digital teknologi vilket ökar förväntningarna och möjligheterna till digital transformation Sverige har den högsta Internetanvändningen i EU Kommentarer European Union, Top 10 Internet Users Countries - Mar % 92 90% % % 62 60% % 40% 30% 20% 10% 0% 36 Det finns en bra bas i Sverige med många mogna användare Det stora internetanvändandet medför höga förväntningar från medborgare Både äldre och yngre är stora brukare av internet och sociala medier 55+ är den snabbast växande skaran i Sociala Medier Internet Penetration (%) Not: Med Internet Penetration syftar man till den procentandel av befolkningen som använder Internet Källa: Eurostat Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 11

12 Offentliga organisationer utsätts för press från både regering och riksdag, medborgare och företag, andra myndigheter/kommuner/landsting samt från egna medarbetare Ökade produktivitetskrav från Regering/Riksdag Automatisering Minskad andel arbetsföra Flexibilitet Inre tryck från medarbetare Generation Y för in nya tekniker och tankesätt Frihet att samverka Tillgänglig & öppen information Nya verktyg ex. smartphones Yttre tryck från medborgare & företag Medborgare och företag förväntar sig alltmer nätbaserade & mobila upplevelser och tjänster Önskan att delta Öppen data E tjänster Sociala medier / Communities Anpassad information ex Mina sidor Konsekvenser av e tjänster Förändrade regler Nya informationsbehov Krav från andra myndigheter/kommuner/landsting Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 12

13 Många medarbetare kommer att få förändrade roller och nya generationer medarbetare har med sig andra krav och förväntningar Medarbetarna behöver kontinuerlig utbildning Kontinuerlig utbildning för att möta ökat förändringsbehov Tillgång till nya verktyg ger möjligheter men ställer också krav på förändrade rutiner Ändrade processer och ökad automatisering innebär att nya roller uppstår och gamla försvinner Nya generationer medarbetare ställer nya krav Sociala media en självklar kommunikationskanal Fri tillgång till informationstjänster oberoende av organisation Digitaliserade processer, inga manuella avbrott i kedjan Nya verktyg och användargränssnitt smartphones istället för PC Samma verktyg på jobbet som på fritiden Oförmåga att möta medarbetarnas förväntningar kan leda till svårigheter att behålla och attrahera nya medarbetare med rätt kompetens Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved. 13

14 Vägen mot digital omvandling kommer att innebära en del utmaningar.. Utmaningar Beskrivning Strategiska Utveckling av nya verksamhetsmodeller Skapa medborgarnytta för digitala erbjudanden Styrning av verksamhetens anseende i sociala medier Organisatoriska Organisationsanpassning för nya verksamhetsmodeller Kunskapsdelning mellan olika avdelningar och institutioner Finna rätt kompetens för nya arbetssätt Operationella Styrning av ny innovation och nytänkande Skapa gemensamma arbetssätt och processer Uppföljning för säkra genomförandet av digital transformation Tekniska Säkerhet Bygga förenklade och adaptiva system Skapa en gemensam och anpassad informationsstruktur Källa: Capgemini Consulting analys Copyright 2012 Capgemini Consulting. All rights reserved.

15 Agenda Capgemini Consultings syn på Digital Transformation Erfarenheter från arbetet med strategi för esamhället i Göteborgs Stad 15

16 esamhälle: begrepp och definitioner E-samhälle är det förhållningssätt till samhällsutveckling som inbegriper samverkan mellan olika intressenter i en strävan att erbjuda service elektroniskt från en utvecklad verksamhet E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser E-tjänst är en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation (app). En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. E-tjänst är inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses inte heller länk på webbplatsen till e-postprogram Informationskanal: det är de sätt som t.ex. medborgare kan få kontakt med, utföra tjänster eller få information via. Exempel på kanaler är brev, e-post, fax, telefon, hemsida, besök eller kontaktcenter 16 Källa: Verva, Capgemini Consulting analys

17 Genom att utveckla och implementera en genomtänkt behovsbaserad kanalstrategi kan medborgarna erbjudas bättre service till lägre kostnad (Surrey) Nyckelfaktorerna till en effektiv kanalstrategi är.. Personligare Personligare bemötande bemötande Lägre Lägre kostnad kostnad Ingen kontakt Web självservice Automatisk telefon Telefon E-post / Brev Ansikte mot ansikte Specificering Medveten design av kanalstrategi för varje typ av tjänst, med hänsyn till den grad av mänsklig interaktion som krävs och de behov hos målgruppen man riktar sig mot Förändringsbarhet Kontinuerlig översyn av effektiviteten i den valda kanalstrategin för varje typ av kontakt med hänsyn föränderlig teknik och kundvanor Enkelhet För att kunna skapa en förändring i kundens beteende måste kanalerna vara de som är enklast att använda för kunden Inkludering Ingen grupp ska nekas tillgång till en tjänst på grund av handikapp, språk eller kanalkostnad (t.ex. Mobilkostnader, bredbandskostnad). Även de kontaktkanaler som inte är organisationens föredragna skall tillhandahållas. Kostnadseffektivitet Hitta sätta att leverera medborgarservice effektivt men till lägre kostnader 17 Källa: surrey-county-council-channel-strategy.pdf

18 Var befinner sig medborgarna i användningen av kommunala etjänster? 84% av medborgarna använder internet minst en gång per vecka 65% anser sig som vana internetanvändare 34% besöker aldrig sin kommuns hemsida 20% besöker hemsidan en gång per månad eller oftare Vanligaste ärendena: sök/läs information (67%), blankettutskrift (27%), fyll i och skicka blankett (18%) Kännedomen om e-tjänsterna som erbjuds är låg. 63% har ingen eller låg kännedom 46% föredrar internet som kontaktkanal till kommunen (64% av de unga, 33% av de yngre), 59% föredrar personlig kontakt 45% av medborgarna skulle använda kommunens hemsida för att utföra ett ärende Yngre visar större intresse till att använda mobilen för e-tjänster Två segment av medborgare växer fram E-medborgare: yngre, internetvana, positiva till e-tjämnster, högre utbildningsnivå P-medborgare: äldre, mindre internetvana, onitresserade av e-tjänster, lägre utbildningsnivå 18 Källa: Delrapport 1 (2011)

19 Stockholm stad Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt Stockholms stad den moderna e- förvaltningen Visionen: En stad som är enkel att nå för invånare, näringsliv och övriga intressenter, kommungränser har minskat i betydelse och stadens invånare och andra intressenter kan enkelt få tillgång till kvalitets säkrad information. Strategin: utgår från utveckling av e-tjänster för att underlätta invånarnas och företagarnas kontakt med staden och som verksamheten samtidigt har nytta av. Tillsammans med andra aktörer inom offentlig sektor ska staden tillhandahålla e-tjänster som integrerar information och handläggning mellan myndigheter och externa utförare. E-strategin presenteras i följande fem insatsområden 1. Fokus på invånarnas och näringslivets behov 2. Organisationsövergripande service och samverkan 3. Utveckling av den moderna e- förvaltningen 4. Tekniska förutsättningar och ITstandardisering 5. Gemensamma verksamhetsstöd och kompetensutveckling 19 Källa: Capgemini Consulting analys, Stockholms Stad

20 Malmö stad har en uttalad strategi för utvecklingen mot esamhället Vår vision är att alla Malmöbor och företag ska kunna välja den kontaktsform med kommunen som passar dem själva bäst. Man ska endast behöva ha en myndighetskontakt för sitt ärende Målet med e-strategin och kanalstrategin för Malmö stad, är att kommunens tjänster och information ska hanteras likvärdigt i alla kanaler och att det är alltid Malmöbon, besökaren eller företagaren som väljer kanal. Arbetet med Malmö stads kanalstrategi har hitintills fokuserat på fyra principiellt olika kanalgrupper kontaktvägar. Medborgarkommunikation E-demokrati är ett annat prioriterat område, som handlar om att ge Malmöborna och andra intressenter fler möjligheter att få information och att exempelvis kunna lämna synpunkter på planer, förslag och andra aktiviteter 20 Källa: Capgemini Consulting analys, Malmö Stad

21 Frågan om förändringsresan mot ett esamhälle är omfattande Komplexitet esamhälle Samverkan E-förvaltning Informationstruktur Medborgarservice Kontaktcenter Serviceledning E-tjänster Infrastruktur 1 år 3 år 10 år 21

22 Sveriges kommuner står för ett antal utmaningar för att uppnå esamhället, där intern kompetens och resurser är en trång sektor De mindre kommunerna har mycket svårt att på egen hand klara av att genomföra den verksamhetsutveckling som e- förvaltning innebär. Det finns ingen samsyn. Det behöver bli mer synkroniserat Finansiering, organisationens förmåga att utföra verksamhetsutveckling och befintlig systemmiljö utgör de största hindren för kommunernas arbete med utvecklad e-förvaltning. E-tjänster har högst utbredningsgrad inom bibliotek, skola samt barnomsorg Det handlar om att tillmötesgå medborgarnas förväntningar! Få enskilda kommuner som har ekonomi och kompetens att ensam ta ett samlat grepp över IT-utvecklingen Vi sitter i knäet på leverantörerna 90% av kommunerna erbjuder e-tjänster, av dessa har 55% endast enkla blankettjänster. 22 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

23 Konkret ledning och styrning är nödvändig för att etablera ett esamhälle och för ett skapa en gemensam helhet Viktiga principer för skapande av esamhälle Vanliga hinder vid skapande av esamhälle VU och IT fråga Ledningens förmåga Utvecklingsbudget Öppenhet och Medskapande Ineffektiv IT styrning Förståelse av drivkrafter Tjänsteutveckling Nytta av verktyg Brist på kompetens Lagkrav, integritet, säkerhet 23 Källa: Capgemini Consulting analys

24 De viktigaste utvecklingsområdena för att gå mot esamhället Kraftfull gemensam serviceutveckling Plan för etjänster (alla kanaler) Process för och genomförande av serviceutveckling Öppen data, partnerskap, make/buy Tydligt ledarskap i resan mot e-samhället Mandat, organisation, budget Fokusområden/processer Effekthemtagning Utveckling av gemensamma arbetsprocesser och regelverk Basprocesser: ärende & dokumenthantering Arbetssätt eförvaltning Klar informationsstruktur och fokuserad utveckling av infrastruktur Utveckling av informationsstruktur Planerad infrastrukturutveckling Välplanerad förankring och kommunikation Dialog inom och mellan politik, stadsledningskontor, förvaltningar och bolag 24 Arbetsmaterial

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Kartläggning av kundcenter

Kartläggning av kundcenter Kartläggning av kundcenter Stockholms stad Per Flensburg, Kerstin Grundén, Irene Bernhard, Annika Nåfors Innoveta Förord Detta är en delrapport i det första delprojektet Kartläggning i projekt Innoveta.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Framtidens e-förvaltning

Framtidens e-förvaltning V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 0 4 Framtidens e-förvaltning Scenarier 2016 L E N N A R T NOR DF OR S, B O E R IC S ON & H E M M I NG L I N DE L L - G U L L E R S GRU P P Titel : Framtidens e-förvaltning

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer