Kommunikationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationshandbok"

Transkript

1 Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi manualer mallar

2 Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm Strategidokument 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål 3 Övergripande kommunikationsstrategi Policydokument 4 Policy för användning av sociala medier 5 Policy för reklam och sponsring Manualer 6 Mediakontakter 7 Kriskommunikation 8 Lathund för sociala medier 9 Kommunikationsplan 10 Planering av kommunikationsinsats 11 Grafisk manual: Användning av logotyp, färger och typsnitt 12 Manual för annonser och skyltar 13 Grafisk grundkurs Blanketter och mallar 14 Beställningsblanketter 15 Mallar för planering med exempel 16 Mallar för kriskommunikationsplaner Svenska kyrkan i Linköping Text : Maria Ebruto Ellhar/Royne Mercurio (Lathund för sociala medier) Layout: Maria Bruto Ellhar/Royne Mercurio(Lathund för sociala medier

3 Ordlista Vision Strategi Taktik Policy Information Framtidsbild av hur vi vill att organisationen ska utvecklas Långsiktigt arbete för att påverka attityder, skapa relationer och bygga varumärke Å tgärd för att framkalla handling Det dokument som anger vilka regler som gäller och som styr ansvarsför delningen inom Svenska kyrkan i Linköping Strategiska och taktiska budskap Kommunikation Betyder göra gemensamt, dvs den process som sker när ett budskap förmedlas. Kommunikation innefattar både sändare,budskap, kanal, eventuella störningar, mottagare och tolkning.

4 Kontakter Annonser Corren och Extra Linköpingsposten Tryckerier Centraltryckeriet LTAB Kommunikationsenheten Jonna Allvin Maria Bruto Ellhar Royne Mercurio webbadresser internwww.svenskakyrkan.se Svenska kyrkans intranät Gå in under fliken verksamhetsstöd och välj kommunikations och insamling i menyn. Där hittar du bl a material för informatörer och bilddatabas Sveriges informationsförening MyNewsdesk, site för publicering och spridning av pressmeddelanden och artik lar Egna kontakter

5 Vision och kärnvärden Kommunikationsvision Vår vision är den bild vi vill att människor ska ha av Svenska kyrkan och är densamma som på nationell nivå: Svenska kyrkan är en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Kärnvärden Kärnvärden är de värden som ska genomsyra all vår kommunikation. De är inte tänkta att användas som slagord eller ingå i någon slogan. Svenska kyrkans kärnvärden är närvaro, öppenhet och hopp. Närvaro Guds närvaro i världen föregår allt. Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och sorgen. Svenska kyrkan finns i hela Sverige och är en del av den världsvida kyrkan. Öppenhet Vi vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar alla. Vi vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal om tro och tvivel. Vi vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i framtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd. Alla kan vara med och påverka och på olika sätt ta ansvar för sin tro. Hopp Vi vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa har rätt till ett värdigt liv och vi vill bidra till att var och en kan uppleva sitt liv som meningsfullt. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande.

6 Övergripande kommunikationsmål Att bilden av vad vi gör är tydlig för en bred allmänhet Att nå ut till unga och föräldrar till barn upp till 18 år Att skapa och stärka människors engagemang i och samhörighet med Svenska kyrkan och församlingen. Att stärka samhörigheten mellan medarbetare i Svenska kyrkan i Linköping Att vår kommunikation är effektiv i förhållande till våra resurser.

7 Övergripande kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategins syfte är att svara på frågan hur vi ska kommunicera för att leva upp till vision, kärnvärden och målsättning. En kommunikationsstrategi ska bidra till att stärka varumärket och skapa goda relationer. En väl utarbetad strategi är tänkt som ett verktyg för vår kommunikation både utåt och internt. Övergripande kommunikationsstrategi Vi ska alltid ha en tydlig avsändare, så att människor inte kan missuppfatta att våra församlingar tillhör Svenska kyrkan. Vår kommunikation ska upplevas som lätt att ta till sig Vår kommunikation ska vara tydlig, konsekvent och kontinuerlig. På de följande sidorna kan du läsa hur man planerar, genomför och utvärderar sin kommunikation.

8 Policy för sociala medier Fastställd av KN Gäller för anställda i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning Dagens internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner och företag som för organisationer. Många av Svenska kyrkans anställda, i församlingar, på stiftskanslier eller på den nationella nivån, använder dagligen digitala så kallade sociala medier för att kommunicera med sina nätverk, både privat och yrkesmässigt. Rätt använt ger verktygen goda möjligheter för Svenska kyrkan till dialog med medlemmar, kolleger och allmänhet. Policyn handlar om hur man bör agera när man uppträder i sociala medier i arbetet, men tar inte upp i vilka sammanhang Svenska kyrkan ska använda sociala medier som kommunikationskanal/verktyg. Svenska kyrkan vill i sitt strategiska arbete bejaka anställdas möjligheter att aktivt ta del av nätverk. När anställda deltar och bidrar med sin kunskap, sina erfarenheter och sin entusiasm ger det många positiva effekter för Svenska kyrkan. Det blir enkelt för medlemmarna att etablera en dialog med Svenska kyrkan med hjälp av verktyg de är vana vid att använda. Och när omgivningen pratar om kyrkan är det viktigt att vi är många lyssnare som kan delta i diskussionerna. Om det är negativa kommentarer vill vi hellre att man pratar med oss än om oss. Det ger oss en chans att ge vår syn på saken och att lära av våra misstag. Detta i grunden positiva, strategiska förhållningssätt innebär som alltid vissa risker. Ett ogenomtänkt uttalande, som tidigare bara hade nått ett fåtal, kan nu via internet spridas över världen och nå en jättepublik. Ryckt ur sitt sammanhang kan det som sagts dessutom feltolkas och oftast finns det ingen möjlighet att stoppa spridningen. Ett inlägg eller en bild som har lagts upp på webben är i princip omöjlig att radera i efterhand. Det är lätt att hitta exempel där enskilda individers kommunikation har lett till stor skada för organisationer och företag. Exempel finns också på anställda som blivit avskedade efter att ha använt sociala media på ett sätt som av arbetsgivaren uppfattas som illojalt eller kränkande. Med tanke på denna risk kan man förstå om många organisationer och företag väljer att begränsa anställdas möjligheter att kommunicera i sociala media. Samtidigt är det förståeligt om anställda väljer tystnad före kommunikation om de är osäkra på vad de får säga. Tystnad kan, emellertid, bli förödande med dagens kommunikationsstruktur. I dag är det i allt större utsträckning enskilda individer som tillsammans bär de påverkande budskapen inom de sociala medierna. Denna policy har skrivits för att vara en hjälp för anställda i Svenska kyrkan, så att de kan använda sociala medier och undvika de värsta fallgroparna. I första hand handlar policyn om den yrkesmässiga användningen av sociala media men även vid privat användning av sociala media tror vi att många anställda kan ha nytta av råden.

9 Anställda i Svenska kyrkan ska naturligtvis alltid följa de policyer och riktlinjer som gäller för anställningen, även när man är aktiv på nätet. För präster och diakoner gäller som alltid de särskilda ansvarsregler som finns under biskopens tillsynsansvar. Vid samtal i sociala medier i arbetet finns några grundregler som ska följas: 1. Transparens och tydlighet 2. Kompetens 3. Ärlighet och ansvarstagande 4. Hövlighet och gott omdöme 5. Respekt för andra 6. Konfidentiella interna uppgifter 7. Respekt för upphovsrätt 8. Varsamhet med resurser 9. Samarbete med de olika IT-funktionerna 1. Var transparent och tydlig! Uttalar du dig i egenskap av anställd av Trossamfundet Svenska kyrkan ska du alltid vara noga med att berätta vem du är, var du jobbar och dessutom fundera över om det ingår i din roll att uttala dig i ämnet. Redovisa alltid egna särintressen med anknytning till ämnet. Även om du kommenterar frågor som rör Svenska kyrkan men ger dina personliga reflektioner, så är det viktigt att du ändå är öppen med var du arbetar. Komplettera i sådana fall ditt inlägg med en text som säger: De åsikter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av Svenska kyrkan. Vid marknadsaktiviteter då Svenska kyrkan på något sätt sponsrar exempelvis bloggare med syftet att dessa ska skriva om Svenska kyrkan, ska sådan sponsring alltid redovisas öppet. Sträva alltid efter att ge så komplett information som möjligt i profilbeskrivningar för sociala nätverk. 2. Bidra med din kompetens! Skriv inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Medlemmar och partners har rätt att förvänta sig att Svenska kyrkans inlägg och kommentarer håller hög kvalitet. Kunskapsnivån inom olika forum kan variera avsevärt och det är viktigt att du är väl bekant med de forum där du uttalar dig. Om du tycker att ett inlägg bör besvaras men känner tveksamhet angående forumet, eller 3. din Var kompetens ärlig och inom ansvarstagande! eller pressgruppen om inlägget, så att de kan hitta en kompetent området, bör du i stället tipsa Svenska kyrkans informationsservice person som besvarar det. Undanhåll inte information, men lova inte mer än du kan hålla. Gör aldrig några andra utfästelser om framtida resultat

10 3. Var ärlig och ansvarstagande! Undanhåll inte information, men lova inte mer än du kan hålla. Gör aldrig några andra utfästelser om framtida resultat och liknande än vad som är Svenska kyrkans officiella linje. Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information, så erkänn detta och rätta det omedelbart. Sociala medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina synpunkter. Med dessa möjligheter följer också ett ansvar för vad som sägs. Ärlighet och ansvarstagande skapar förtroende både för dig själv och för Svenska kyrkan. 4. Var tillmötesgående och visa gott omdöme! Var alltid hövlig och vänlig. Kortfattad skriftlig information av den typ som det ofta handlar om inom social media kan ibland uppfattas som mycket hårdare av mottagaren än vad sändaren avsåg. Detta gäller i synnerhet i diskussioner där parterna har vitt skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett inlägg om Svenska kyrkan som negativt och felaktigt. Håll dig lugn, förklara din ståndpunkt sakligt och undvik meningsutbyte i affekt. Använd ett vårdat språk och undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Använd aldrig en nedlåtande ton om andra. Beakta också att ditt svar, även om det är riktat till en viss person, kommer att läsas av många andra, exempelvis Svenska kyrkans samarbetspartner och tidigare anställda. Att tänka efter en extra gång innan du postar ett inlägg och använda sunt förnuft gör att du ger ett sansat och vederhäftigt intryck. 5. Respektera andras rätt att uttrycka sig! Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär i detta fall att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter på Svenska kyrkan. Alla som har ett sådant engagemang för Svenska kyrkan att de använder sin tid till att skriva om oss på sociala nätverk är personer som vi vill ha en dialog med. Att andra talar om Svenska kyrkan är en realitet som vi måste förhålla oss till. Vi kan inte kontrollera denna kommunikation, men vi kan delta och ge vår syn, rätta direkta felaktigheter och lära oss av misstag. 6. Skydda interna uppgifter! Lämna aldrig ut information om enskilda personer, pågående affärer, upphandlingar, leverantörer, anställda eller liknande. När det gäller andras spekulationer kring Svenska kyrkans interna uppgifter är det oftast bäst att inte svara alls. Dementerar du påståenden vid ett tillfälle och inte vill svara vid ett annat, så kommer slutsatsen från läsarna att vara att spekulationen stämmer i det andra fallet. Fråga alltid andra personer om tillåtelse innan du skriver något om dem. Beakta också risken med att lämna ut mycket personlig information som inloggningsoch larmrutiner. 7. Respektera upphovsrätten! Svenska kyrkans officiella logotyper och varumärken får endast användas för godkända ändamål. Det är inte tillåtet att använda Svenska kyrkans logotyp som privat profilbild eller

11 på en blogg som är din privata. Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. Använd gärna externa länkar för att peka på dina källor, men var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Var medveten om att en länk kan uppfattas som om Svenska kyrkan rekommenderar en viss leverantör. Det finns också risk att den plats du länkar till ändrar sitt innehåll till något som Svenska kyrkan inte vill förknippas med. Var därför källkritisk och länka endast till platser som drivs av seriösa ägare. 8. Var varsam med Svenska kyrkans resurser! Möjligheten att vara ständigt uppkopplad gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv blir allt otydligare. Många anställda passar på att kontrollera sin e-post hemifrån, och får ibland privat e-post till arbetet. Vissa passar också på att kolla sin Facebook eller Twitter på jobbet. Tänk på att inte säga mer än du skulle ha gjort på en middagsbjudning där du inte känner alla. Delar av nyhetsflödet på dessa tjänster kan vara av privat karaktär medan annat är av professionellt intresse. För många går det därför inte att dra en skarp gräns mellan privat och yrkesmässig användning av social media. Dock bör privat användning av sociala media på arbetstid begränsas till ett minimum. Men på samma sätt som det är okej att sköta privata ärenden på jobbet under exempelvis en fikarast är begränsad privat användning av social media acceptabelt. 9. Samarbeta med experter inom IT och säkerhet! Sociala medier är ett snabbt och effektivt redskap för att sprida information. Tyvärr är det också ett snabbt och effektivt sätt att sprida oönskad information som trojaner, virus och annan skadlig programvara. För att minska sådana risker använder Svenska kyrkan ett antal olika tekniska lösningar som brandväggar, virusskydd med mera. I vissa fall kan dessa säkerhetsmått begränsa möjligheten för åtkomst till sociala medier. Försök aldrig kringgå sådana begränsningar, utan inled vid behov en diskussion med er lokala IT-avdelning eller kanslistöd så att de kan undersöka möjligheterna att på ett säkert sätt skapa tillgång till de resurser du behöver nå. Påföljd vid missbruk Vid missbruk kan disciplinära åtgärder bli aktuella.

12 Policy för reklam och marknadsföring Reklam och marknadsföring Syfte Syftet med all reklam är att göra kyrkan och dess verksamhet känd och samtidigt skapa en positiv bild av Svenska kyrkans arbete så att fler människor aktivt väljer att vara medlemmar. Vilken typ av reklam och var? Det är viktigt för en organisation som Svenska kyrkan att vara noggrann i valet av reklamplats. Reklamen skall vara genomtänkt. För varje insats bör en analys göras av målgrupp, spridningsområde och genomslagskraft för det medium man valt att använda sig av. Målen kan vara såväl långsiktiga som kortsiktiga. Efter varje insats bör en utvärdering göras för att se om uppsatta mål nåtts. Omvärlds- och nulägesanalyser måste ske kontinuerligt. Reklam och marknadsföring ska vara kostnadseffektiv, dvs valet av kanaler bör göras med omsorg så att så många som möjligt inom målgruppen nås av budskapet. Marknadsföringsinsatser bör i första hand vara lokalt förankrade, gärna i samarbete med närliggande samfälligheter och församlingar. Sponsring Syfte Syfte med sponsring är att skapa en positiv bild av Svenska kyrkan och att stärka Svenska kyrkans varumärke. Sponsring är inte välgörenhet, utan rör sig om ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig nytta. Vilka organisationer ska vi samarbeta med? Samarbete och utbyte av tjänster kan ske med lokala föreningar, t ex idrottsföreningar, kulturorganisationer eller naturvårds- och sociala projekt. Målgrupper ska tydligt kunna urskiljas. Prioriteringar Med begränsade resurser måste prioriteringar göras. Dels ska hänsyn tas till uppställda kommunikationsmål och följa uppgjorda kommunikationsplaner, dels måste olika projekt värderas efter den uppmärksamhet de beräknas få. Det är önskvärt med en spridning till olika målgrupper.

13 När kan vi tänka oss att sponsra? Här finns tre huvudlinjer som vi kan hålla oss till. När det gynnar vår verksamhet. När det gynnar vår rekrytering och vår personal. När det gynnar vår organisation ur ett medborgarperpektiv, dvs skapar good will. Sponsring ska vara lokalt förankrad Budskap Sponsringen måste stämma med Svenska kyrkans värdegrund och budskap, och präglas av etik och kvalitet. Avsändare All reklam skall ha en tydlig avsändare. Det ska framgå att det är Svenska kyrkan som står för budskapet Målgrupper Tänkbara målgrupper kan vara: Allmänheten Barnfamiljer Ungdomar Studenter Nyinflyttade Pensionärer Invandrare Anställda (som ett led i den interna marknadsföringen).

14 Mediakontakter Målet för våra kontakter med media är att ge samhället en positiv bild av Svenska kyrkans liv och verksamhet. Goda kontakter med media gör det lättare för oss att få fram vårt budskap. Media är dock inte en intressent, utan en kanal. Om du blir kontaktad av media: Vem äger frågan? Om du inte är säker på det, hänvisa till samfällighetens informatör. Om du äger frågan: Var vänlig och tillmötesgående, men lämna inte ut personer. Säg alltid sanningen. Var saklig. Svara bara på det som journalisten frågar. Spekulera inte. Vet du inte svaret, säg det och be att få återkomma då du tagit reda på hur det förhåller sig. Om du framför en personlig åsikt, var noga med att tala om att det är din egen, inte organisationens. Pressmeddelande Att skicka ett pressmeddelande är att aktivt söka kontakt med media. Tänk efter om det du vill att man ska skriva om är av allmänt intresse. Skriv kortfattat, börja med huvudbudskapet och spara eventuella detaljer till slutet. Var noga med att formulera en intressant och intresseväckande rubrik. Använd ett tillgängligt språk. Ange alltid tydligt avsändare och datum. Om det handlar om ett evenemang, ange tid, plats och hur man kommer dit. Ange alltid en kontaktperson som vid behov kan lämna ytterligare information. Spara alltid en kopia! Det värsta som kan hända är att artikeln inte blir publicerad... My news desk är en tjänst man kan använda för att få ut sina pressmeddelanden och artiklar till flera tidningar:

15 Kriskommunikation Kriskommunikation i Svenska kyrkan i Linköping En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella eller immateriella värden och som samtidigt riskerar minska vårt förtroendekapital. Kriser kan vara av två slag: de som utlösts av en traumatisk händelse t ex olycka eller brand, eller förtroendekriser. De förstnämnda kan, illa skötta, utvecklas till de senare. Risker som kan bli kriser: Skandaler Regel- och lagbrott Arbetskonflikter Ekonomiska brott Datorhaveri Dödsfall Naturkatastrof Politiska frågor Miljöutsläpp Svåra olyckor Faktorer som är avgörande för en lyckad kommunikationsinsats: Snabbhet Med beredskap ökar snabbheten. Ingen kris är väntad, då vore det ingen kris. Se över vilka handlingar som ska finnas i en pärm som alla känner till. En kriskommunikationsplan ska innehålla uppgifter om ansvar och rollfördelning. De ska vara tillgängliga, regelbundet uppdaterade, reviderade och praktiserade. I kriskommunikationsplanen ska finnas aktuella telefonnummer och kontaktpersoner. Entydighet En eller ett fåtal talesmän. Alla bör känna till vem man ska vända sig till och vem som äger just den här frågan. Korrekthet och noggrannhet All information bör vara kvalitetssäkrad, dvs en ensam talesman eller en grupp har till uppgift att granska all information i omlopp.

16 Omvärldsanalys Regelbundet uppdaterade omvärldsanalyser ökar situationsanpassningen Öppenhet En öppen dialog med intressenterna ökar förtroendet Förebyggande arbete Ju högre förtroendekapital en organisation har, desto lättare har man att få gehör i en kris. Detta kräver ett gediget grundarbete då normaltillstånd råder. All kommunikation bör ske enligt gällande strategier. Alla aktiviteter bör konsekvensanalyseras med tanke på hur de kan uppfattas utåt. Definiera och åtgärda svaga länkar.

17 En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

18

19

20

21

22

23

24 Kommunikationsplan och kalender En kommunikationsplan är en plan för ett år i taget som tar hänsyn till årets händelser och aktiviteter. Planen har sin grund i kommunikationsstrategin och ska sträva efter att uppfylla vision och mål. För att kunna göra en väl fungerande kommunikationsplan bör man med jämna mellanrum uppdatera sin omvärldsanalys. En kommunikationsplan bör upprättas inför varje nytt verksamhetsår. Mall för kommunikationsplanen hittar du under mallar.

25 Planering Målsättning och syfte En viktig del i planeringen är att fundera över vilken ambition man har med kommunikationsinsatsen. Veta Känna till Ökad kunskap God kunskap om allt Känna Acceptera Ökat engagemang Brinna för Göra Tänka sig göra Prova något enkelt Alltid göra, göra något annorlunda Vad är målet med kommunikationsinsatsen, dvs, vad vill jag uppnå? Exempel på mål kan vara: Att skapa goda relationer Att påverka bilden av Svenska kyrkan hos en bred allmänhet Att förhindra utträden Att få fler människor att döpa sina barn Att få fler konfirmander Att öka antalet gudstjänstdeltagare Att öka antalet deltagare i körer och/eller gruppverksamhet Att få fler deltagare i ett visst evenemang, t ex konserter, gemenskapsdagar, pilgrimsvandringar, etc Man bör vara så tydlig man kan då man sätter sina mål. Det är exempelvis orimligt att tänka sig att man vill att alla ska besöka en aktivitet, eller att alla ska vara medlemmar i Svenska kyrkan. Fundera över vad som är en målsättning man kan leva upp till och vad som är önskvärt. Mål- eller intressentgrupp Intressentgruppen är den grupp jag i första hand vill påverka eller skapa en relation till. En väl definierad målgrupp bidrar till en bättre effekt och bättre använda pengar. Exempel på målgrupper är: Barn Ungdomar

26 Budskap (information) För att ett budskap ska nå sin mottagare och förstås på rätt sätt måste det anpassas efter både målsättning och målgrupp. Tänk efter vad det är du vill säga. Utgå alltid från den som ska ta emot ditt budskap. Det är inte säkert att det som är självklart för oss som arbetar i kyrkan är begripligt för den som inte är insatt i kyrkans liv. Budskapet ska kommunicera öppenhet och dialog. Budskapet ska ta hänsyn till målgruppens förkunskaper och intresseområden. Språket ska vara enkelt, rakt och vardagligt, samtidigt som det är korrekt och ger ett intryck av professionalitet. Undvik kyrkiska. Bilder och illustrationer ska vara tydliga och fungera som förstärkare av textbudskapet.

27 Kanalvalsstrategi Hur ska jag få ut mitt budskap på bästa sätt? Här behövs en mediastrategi. Medier väljs huvudsaklingen utifrån fyra kriterier: frekvens, tid/kontinuitet,räckvidd och genomslagskraft (signalstyrka). Frekvens/tid/kontinuitet Med frekvens menas hur ofta budskapet sänds ut. Bedriver man en kampanj som ska resultera i en viss handling hos mottagaren kanske man vill att denne ska nås av budskapet från flera håll under en begränsad tid. Ett exempel på detta är valkampanjer. Det är inte säkert att det är bättre att kampanjen pågår länge, då kan männniskor bli informationströtta innan evenemanget ens har ägt rum. Arbetar man däremot med långsiktiga mål, där syftet är att påverka attityder och att bygga varumärken, är det bättre att budskapet når mottagarna under en lång period, men kanske inte så ofta. Att förändra en attityd kan ta år och här gäller det att vara uthållig och konsekvent. Kännedom, nå många under en lång period låg frekvens Kunskap Attityd Beteende, handling Top of mind, det alla talar om hög frekvens, Exempel på medier med hög frekvens är radio och utomhusreklam (under själva kampanjen). Strategiska och långsiktiga mål nås bl a genom bio, populärpress och TV, medan taktiska mål som ska leda till handling nås genom dagspress och direktmarknadsföring. Räckvidd Det finns ingen anledning för oss att använda rikstäckande medier. Vi finns och verkar lokalt och då ska vi synas lokalt. Frågan är snarare hur lokalt, inom Linköping, inom samfälligheten eller inom den egna församlingen eller det egna distriktet. Frågan är också om vi med den valda kanalen når rätt målgrupp. En annan ovärderlig kanal är den personliga kontakten, men den har givetvis begränsningar i fråga om hur många du når. Stor räckvidd har t ex TV, utomhusreklam och morgonpress

28 Genomslagskraft Hur stor påverkan har den kanal jag valt och hur många människor nås samtidigt? Givetvis är det bästa att välja en kanal som har så stor genomslagskraft som möjligt, men oftast är detta kopplat till hur hög kostnaden är. TV har stor genomslagskraft, men är dyrt att använda och frågan är om kostnaden kan försvaras av det uppnådda målet. Bio har också hög genomslagskraft, liksom internet. Andra faktorer Naturligtvis finns det andra faktorer som påverkar kanalvalet. Vilka medier är människor välvilligt inställda till och vilka irriterar dem? Man blir lättare arg på sådant man blir påtvingad. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det inte har någon påverkan. Reklam vi tycker om är t ex bioreklam, sponsring och oadresserad direktreklam. Reklam vi ogillar är e-post (SPAM), internetreklam och TV-reklam. Olika målgrupper nås via olika kanaler. Ungdomar har andra vanor än barnfamiljer och den äldre generationen. Invandrare, studenter och andra grupper har egna mötesplatser där de kan nås.

29 Grafisk manualer Den grafiska manualen är hämtad från Svenska kyrkans webbplats och utgör de delar av manualen som handlar om logotyp, färger och typsnitt. Där hittar du också övriga manualer som följer Svenska kyrkans grafiska profil, bild-, annons- och skyltmanual, samt manual för internationellt arbete. Du hittar manualerna på

30 Grafisk grundkurs Layout bygger på kontraster och harmonier. Mycket av det som upplevs som välkomponerat bygger på urgamla principer om mått och format. Gyllene snittet Många konstnärer inom bildkonst och arkitektur har fascinerats av gyllenen snittet (GS) och använt det i sina arbeten. Våra vanliga format A4 och A5 bygger just på GS. Andra exempel är grekiska tempel, tidnigar, böcker och t o m tändsticksaskar. Geometriskt bygger GS på att en linje delas i två olika långa delar, så att den lilla delen (A-- B) förhåller sig till den stora delen (B--C) som denna förhåller sig till linjen i dess helhet (A--C). A B C Detta kan räknas ut matematiskt och beskrivas i en serie, vars proportioner blir ungefär: 3:5:8:13:21:34 osv. Proportionsskalan kan tillämpas som vägledning vid val av storlek på typsnitt, sidformat och bilder.

31 Optiska mittpunkten Optiska mittpunkten är det ställe dit ögat automatiskt söker sig. Det kan vara bra att ha i åtanke då man utformar sin affisch, annons, broschyr eller tidning. Faktiska mitten Optiska mittpunkten Faktiska mitten på andra sidan Optiska mittpunkten för första sidan Optiska mittpunkten för uppslag

32 Text Läs vad som står om typografi i grafiska manualen. Termer Gemena Versaler Kapitäler små bokstäver med staplar och underhäng (a,b,g) stora bokstäver som alla har full höjd (A,B,G) (small caps) har formen av versaler, men på samma höjd som gemena (a,b,g) Typsnitt (teckensnitt) Tecken (bokstav, siffra eller annat tecken)grupperas i teckenfamiljer efter hur de är konstruerade. Dels beror det på om teckensnittet baseras på ovalen eller cirkeln, dels på om det har eller saknar seriffer, alltså de fötter som en del bokstäver har nertill på staplarna. Man kan dela in tecknen i fyra huvudgrupper: Antikva, som har seriffer och som oftast används i brödtext. Linjerna kan variera i grovlek. Detta teckensnitt, Sabon, är ett sådant. Linjärer, som saknar seriffer. Foundry Sterling är en linjär. Skripter, som efterliknar skrivstil, t ex Edwardian Script. Extremer, ornater och gotiker är fantasifulla teckensnitt som används i första hand i namn och logotyper. Då man använder olika teckensnitt tillsammans bör man stäva efter kontraster, inte likhet. Använd t ex inte två linjärer tillsammans, Teckensort Teckensort är de olika stilvariationer som finns, t ex fet (bold), halvfet (demi), kursiv (italic), mager (light). Genom dessa kan man skapa kontraster i texten. Textens storlek Tecknets storlek kallas teckengrad. Teckengraden bestäms av sammanhanget och av läsbarheten. Utgå från brödtexten (den löpande texten). Antalet tecken per rad bör helst vara 55 till 60 (inkl blanksteg) för att ögat ska kunna följa raderna på ett enkelt sätt.

33 Rubriker och eventuella mellanrubriker sätts efter gyllene snittets princip. (Om brödtexten är 13 punkter bör alltså rubriken vara 21 punkter.) Om man väljer mellan två teckengrader i en rubrik, välj det mindre. Bilder Bild och text kompletterar varandra på ett oslagbart sätt. Bilder kan antingen vara teckningar eller foton. Några bildfilformat: JPEG el. JPG är ett komprimerat bildformat som tar liten plats i datorn. Det komprimeras genom att detaljer tas bort varje gång man sparar om bilden. Man kan därför inte spara om JPEG alltför många gånger. TIFF kan sparas om hur många gånger som helst utan att försämras. Kan tryckas. Tar mycket plats i datorn. EPS ett format som oftast används för loggor i tryck, därför att bilden kan dras ut i storlek utan att försämras. Det finns även punktuppbyggd EPS. Kan tryckas. PNG, är ett format för grafiska bilder för utskrift i skrivare. Bitmap används för tecknade bilder i t ex Word GIF är ett format för grafiska bilder för webben Digitala bilder har en storlek som visas i dpi, dots per inch. För utskrift i skrivare bör bilden ha en upplösning av 150 dpi i utskriftsstorlek, för tryck fordras 300 dpi. Tänk på detta när du tar bilderna med digitalkamera. En stor bild kan minskas, men det är svårt att göra en liten bild större. Färger Det finns flera olika färgsystem. CMYK är det fyrfärgssystem som används vid tryck. Färgerna är cyan, magenta, gul och svart, som egentligen är en blandning av de tre övriga. RGB är det system som används digitalt. Färgerna är rött, grönt och blåviolett. Varje färg har en komplementfärg som i en cirkel ligger mitt emot varandra. Komplementfärgerna får varandra att lysa. Vem har inte sett hur vacker en orange blomma är i en blå vas? Blått - orange Grönt - rött Violett - gult

Kommunikationshandbok

Kommunikationshandbok Linköpings kyrkliga samfällighet Kommunikationshandbok strategi steg för steg grafisk manual Innehåll 1 Begreppsförklaringar. Telefonnummer mm 2 Vision och kärnvärden. Övergripande kommunikationsmål 3

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 POLICY FÖR SOCIALA MEDIER skapad 2012 Denna policy gäller för organisationen Svenska Blå Stjärnan, både anställda och medlemmar med överenskommelse eller förtroendeuppdrag, som skapar eller skriver i sociala

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Styrdokument Katrineholms kommuns kommunikationspolicy Senast reviderad av kommunfullmäktige, 9 Giltighetstid 2013-12-16--2017-12-31 2 (9) Beslutshistorik Giltighetstid 2013-12-16 2017-12-31 Antagen av

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Ärende till kyrkostyrelsen

Ärende till kyrkostyrelsen Ärende till kyrkostyrelsen Sammanträdesdatum 2016-06-14 Ärendenummer B 16 Diarienummer Ks 2016:113 Handläggare Helén Ottosson Lovén Beslut Anmälan Diskussion Information Barnkonsekvens-analys genomförd

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015.

Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. Riktlinjer för information och kommunikation i Simrishamns kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 17 juni 2015. kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre ALLA ÄR KOMMUNIKATÖRER Information

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

INFORMATIONS- POLICY

INFORMATIONS- POLICY INFORMATIONS- POLICY 2011-07-21 Inledning Utgångspunkten för vårt informationsarbete är att vi alla vill, kan och förväntas utbyta relevant information med varandra inom kommunorganisationen, med kommuninvånare

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation 1 (6) Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2014-12-03 201) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-12-03 Dokumentansvarig: Kommunikatör,

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6)

Kommunikationspolicy. Syfte. Vi är proaktiva och planerade. Vi är tillgängliga och välvilliga. Vi är tydliga och relevanta 1(6) 1(6) Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, verksamhetsmål och beslut. Kommunikationspolicyn

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017

KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 KOMMUNIKATIONSPLAN för Svensk Forms Regionalföreningar 2017 VISION Svensk Form ska vara en enad rikstäckande medlemsförening. Svensk Form ska vara den självklara nationella representanten för att stimulera

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer