Medborgardialog strategi eller verktyg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgardialog strategi eller verktyg?"

Transkript

1 Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte och mål Analysmodell Disposition Uppdragets genomförande Enkätstudie Bortfallsanalys Resultat och analys Principer för medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsprocess Utmaningar och möjligheter Avslutande reflektioner Referenser... 20

3 Sammanfattning Medborgardialog strategi eller verktyg? Den här rapporten är resultatet av ett uppdrag från Governo AB till företagets två praktikanter under höstterminen Uppdragets syftade till att genom en enkätundersökning bland landets kommunchefer skapa en bild av hur Sveriges kommuner arbetar med medborgardialog hur arbetar kommunerna med medborgardialog, hur långt har de kommit och vad tror kommuncheferna om framtiden? Ett särskilt fokus ligger på att analysera huruvida medborgardialogen är en naturlig del i kommunernas styrprocesser. Enkätfrågorna, analysmodellen och rapportens disposition är baserad på SKL:s styrkarta över viktiga byggstenar för en meningsfull medborgardialog. Av landets 290 kommuner svarade 34 %, det vill säga 94 kommunchefer, på enkäten. Resultatet visar att 93.5 % av de kommuner som deltagit i studien arbetar med medborgardialog i någon form och att 60 % har ett formulerat syfte och mål för arbetet. Dock kvarstår framtagandet av övergripande styrprinciper för arbetet med medborgardialog i cirka hälften av kommunerna. Majoriteten av kommunerna har inte tagit fram ett särskilt styr- eller policydokument för sitt arbete med medborgardialog. Majoriteten av kommunerna har en person som är särskilt ansvarig för medborgardialogen, men vilken befattning den personen har varierar mellan kommunerna. Detta tyder på att det finns olika synsätt på medborgardialog mellan kommunerna. I några kommuner ses arbetet som en kommunikationsfråga, i andra kommuner ses det som en fråga om verksamhetsutveckling och i vissa kommuner ses det mer som en ledningsfråga. Gemensamt för alla är att det är tjänstemännen och inte politiken som är ansvarig för både planering och genomförande av medborgardialogerna. Det är också främst tjänstemännen som använder sig av resultatet från medborgardialogerna i sitt utredningsarbete i olika ärenden. Ett antal utmaningar identifieras av kommunerna. Att engagera medborgarna och att få politikerna med på tåget är två stora utmaningar. Samtidigt ser 74.3 % av kommunerna att de i stor eller mycket stor utsträckning kommer att arbeta med medborgardialog i framtiden. Medborgardialog är således här för att stanna nu gäller det att samordna detta nya sätt att styra med mer traditionella styrmetoder för nya sätt att påverka samhällsutvecklingen. 2

4 1 Inledning Medborgardialog har kommit att bli en allt viktigare del av styrningen för svenska kommuner och landsting. 1 I ett samhälle med ett minskat politiskt engagemang bland medborgarna och stora skillnader i valdeltagande mellan valkretsar har det blivit allt viktigare för offentlig sektor att hitta nya vägar för att ta reda på vad medborgarna tycker och vill. Arbetet med medborgardialog har pågått under en längre period i olika delar av offentlig sektor. Sedan 2006 arbetar SKL med projektet Medborgardialog som syftar till att stödja kommuner och landsting i arbetet med en förbättrad dialog med medborgarna. Medborgardialog definieras av SKL som ett samlingsnamn för olika sätt att engagera medborgare i offentligt beslutsfattande. 2 Det finns flera olika forum eller verktyg som kan användas för att engagera medborgarna. Dessa kan t.ex. vara hemsidor, sociala medier, fokusgrupper, medborgarstämmor och olika typer av möten. De flesta kommuner arbetar idag med medborgardialog på ett eller annat sätt, men har, enligt SKL, haft svårt att implementera användandet av medborgardialog in i styrprocessen. 3 SKL menar att det saknas en systematik där dialogen är återkommande och kopplad till de beslut som fattas av de förtroendevalda. 4 I denna undersökning vill vi skapa en bild av hur kommunerna arbetar med medborgardialog med ett särskilt fokus på om dialogen utgör en naturlig del i kommunernas styrprocesser. 1.1 Syfte och mål Syftet med undersökningen är att skapa en bild av kommunernas arbete med medborgardialog. Undersökningen ska beskriva på vilka sätt dialogerna används som en del i kommunernas styrning, vilka metoder som används, hur kommuner kommunicerar i samband med dialoger och vilka resultat som uppnås. Målet är därmed också att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i kommunernas arbete med medborgardialog ur tjänstemännens perspektiv Avgränsning De tillfrågade i undersökningen är landets kommunchefer. Detta innebär att politikens syn inte är inkluderad i undersökningen. Analysen är av deskriptiv karaktär, vilket innebär att inga orsakssamband mellan enkätsvaren har genomförts. Det primära syftet i undersökningen är att ge en övergripande bild av hur arbetet med medborgardialog ser ut i kommunerna och att genom detta skapa ett underlag för diskussioner kring medborgardialog som en del i styrprocessen. 1.2 Analysmodell Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter 1 SKL, SKL, SKL, Intervju med Kjell-Åke Eriksson (handläggare, SKL), 18 november

5 Bild 1. SKL:s styrkarta för viktiga byggstenar för medborgardialog Resultatet från studien har sammanställts och analyserats utifrån en deskriptiv analysmetod. Analysmodellen har baserats på SKL:s styrkarta över viktiga byggstenar för att skapa en meningsfull medborgardialog. Byggstenarna i styrkartan beskriver vad som krävs för att skapa ett systematiskt arbete med medborgardialog. Byggstenarna innebär att kommunerna: identifierar tydliga principer för varför de vill arbeta med medborgardialog skapar en tydligt uttalad organisation för arbetet skapar en tydlighet kring hur och när medborgardialog ska användas (styrprocess) identifierar lämpliga metoder och verktyg som ska användas i arbetet hittar en tydlig kommunikationsstrategi med medborgarna om medborgardialogen utvärderar medborgardialogen Först när alla dessa bitar är på plats menar SKL att medborgardialogen blir systematisk och meningsfull. 5 I denna studie har vi av utrymmesskäl valt att inte inkludera utvärdering. Styrkartan har också kunnat ligga till grund för rapportens disposition och de enkätfrågor som har används i datainsamlingen. I uppdraget har en kvalitativ innehållsanalys baserat på Graneheim och Lundman 6 genomförts av de enkätfrågor som innehållit fritextsvar. Meningarna har kondenserats, kodats och kategoriserats. 1.3 Disposition Rapporten inleds med en beskrivning av uppdragets genomförande. Här beskrivs den förstudie och den enkätstudie som legat till grund för undersökningens analys. Därefter presenteras undersökningens resultat, baserat på SKL:s styrkarta som använts som analysmodell. Här presenteras också de utmaningar och möjligheter som de svarande kommuncheferna identifierat i arbetet med medborgardialog. Rapporten sista del består av ett kapitel med avslutande reflektioner. 2 Uppdragets genomförande Uppdraget har genomförts i två delar; en förstudie och enkätstudie. Nedan redogörs för respektive del. För att utveckla en förståelse för medborgardialog inleddes uppdraget med en förstudie i form av en litteraturgenomgång av SKL:s material som tagits fram för att stötta kommunerna i arbetet med medborgardialog. Som en del i förstudien genomfördes också en intervju med Kjell-Åke Eriksson, handläggare på SKL med ett särskilt fokus på medborgardialogsfrågor. Syftet med litteraturgenomgången och intervjun var att få en översiktlig bild av kommunernas arbete med medborgardialog och de metoder och verktyg som används i arbetet. Denna del i uppdraget var en förutsättning för att identifiera rätt frågeställningar samt för att kunna formulera enkätfrågor. SKL genom Kjell-Åke Eriksson och Kenneth Åhlvik, handläggare på avdelningen för styrning och ekonomi, medverkade som ett viktigt stöd i framtagandet av enkäten vad gäller innehåll och formuleringar. 5 SKL, Graneheim & Lundman, 2004, s

6 2.1 Enkätstudie Medborgardialog strategi eller verktyg? En webbenkät innehållande 15 enkätfrågor utformades. Enkätfrågorna kopplades till studiens syfte, mål och frågeställningar via analysmodellen. Eftersom det är svårt att på förhand veta vem som ansvarar för arbetet med medborgardialog i de olika kommunerna skickades enkäten till den högsta tjänstemannen i kommunen vilken bedöms ha kunskap om dessa frågor och därmed är bäst lämpad att besvara enkäten. Enkäten skickades därför elektroniskt till landets samtliga kommunchefer. Svarsportalen för respondenterna var aktiv under perioden 2-16 december När undersökningen avslutades hade 94 tjänstemän från olika kommuner svarat. Detta innebär att cirka 32 % av de tillfrågade svarade och att bortfallet således var 68 %. För att säkra undersökningens statistiska säkerhet räknades en urvalsstorlek ut utifrån målpopulation på 290 med 95 % säkerhet och en felmarginal på 10 % valdes. Detta innebär att en svarsfrekvens på minst 25 %, dvs. 72 svarande, krävdes för att ge ett statistiskt relevant resultat, vilket uppnåddes. Av de 94 var det 68 (72.3 %) som slutförde hela enkäten. Detta anses vara framgångsrikt i relation till den totala målpopulationens storlek. Svaren kan därmed, med viss försiktighet och reservation för felkällor, generaliseras till det övergripande arbetet med medborgardialog i Sveriges kommuner. Det ska förtydligas att de som svarat på enkäten är landets kommunchefer. Detta innebär att politikens syn på arbetet med medborgardialog saknas i undersökningen. Bilden nedan illustrerar geografisk svarsfrekvens och fördelning av respondenterna. Fyra av Sveriges 20 största kommuner och sex av de 20 minsta kommunerna finns representerade. Det finns också en god geografisk spridning vilket är önskvärt för att öka generaliserbarheten. Detta tyder även på att det finns ett generellt intresse i de svenska kommunerna för medborgardialog såväl i mindre orter som i storstadsregionerna. Bild 2. Geografisk svarsfrekvens och fördelning 2.2 Bortfallsanalys Drygt 68 % av de tillfrågade valde att inte svara på enkäten. Även om undersökningens statistiska relevans är säkerställd, är 68 % ändå ett visst bortfall. En mindre andel av bortfallet, ca 2 procentenheter (n=6), är kommuner som saknade kommundirektör, med vakant position eller pga. resmål, sjukdom eller annat under undersökningsperioden. En generell förklaring till bortfallet kan vara att kommuncheferna har en position som för med sig att de dagligen får frågor om att delta i enkäter och inte har möjlighet att delta i alla dessa. En annan möjlig förklaring kan vara att de som svarat på enkäten är de kommuner som arbetar med medborgardialog och ser ett värde av att delta i den. 5

7 En representativ spridning i kommunstorlek och geografisk placering är uppnådd bland de deltagande kommunerna, vilket ökar generaliserbarheten och bidrar till att uppnå syftet med att skapa en bild av hur svenska kommuner arbetar med medborgardialog. Syftet är inte att kartlägga vilka kommuner som arbetar med medborgardialog, utan på vilket sätt de som arbetar med medborgardialog gör det, och för detta syfte anses datainsamlingen vara tillräckligt tillförlitlig. 3 Resultat och analys I det här kapitlet presenteras de resultat enkätstudien visar och den analys som genomförts med hjälp av SKL:s styrkarta som presenterades i kapitel 2.2. Resultatet och analysen är disponerad efter de olika byggstenarna och inleds med en kort beskrivning av varje byggsten. 3.1 Principer för medborgardialog Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter Den första byggstenen i att integrera medborgardialogen som en del i styrningen handlar om att utveckla principer för medborgardialog. Principerna ska belysa varför kommunen arbetar med medborgardialog och vilka nyttor de vill uppnå. För att svara på huruvida kommunerna har tagit fram principer för medborgardialog har fyra frågor använts. En fråga som berör huruvida kommunerna arbetar med medborgardialog överhuvudtaget, en som berör varför de arbetar med medborgardialog, en som berör om kommunerna har något särskilt styr- eller policydokument för arbetet med medborgardialog samt en fråga som berör huruvida kommunen formulerat något konkret syfte eller mål för arbetet. Merparten av kommunerna arbetar med medborgardialog 93,5% 6,5% JA Nej Bild 3. Arbetar ni med medborgardialog i er kommun? Av de totalt 94 respondenterna, svarade 87 kommuner (93,5 %) att de arbetar med medborgardialog. I stor utsträckning syftar dialogen till att hålla medborgarna informerade om aktuella frågor, att skapa ett ökat kunskapsunderlag hos beslutsfattarna kring aktuella frågor och till att skapa en ökad förståelse/acceptans bland medborgarna för de beslut som fattas. I stor 6

8 utsträckning syftar också medborgardialogen till att ge medborgarna ett ökat inflytande i kommunens utveckling. Denna form av informationsutbyte är basen för alla kommuners arbete för att kunna fortsätta utveckla kommunikationen till en dialog. SKL har tagit fram en trappa som med fem steg illustrerar medborgares delaktighet och inflytande. Bild 4. Delaktighetstrappa 7 Enligt SKL:s delaktighetstrappa utgör information till medborgarna och vidare konsultation de två första trappstegen, vidare följer dialog och sedan inflytande och högst upp på trappan är medbeslutande. Trappan är en inte en statisk modell utan visar ett dynamiskt kontinuum. Kommuner rör sig upp och ner för trappan beroende på tillfälle, om medborgardialog genomförs eller om medborgare ges möjlighet till direktinflytande via omröstningar och val. Samtidigt är information och vidare konsultation, att ge medborgarna möjlighet att framföra sina åsikter viktiga förutsättningar för att kunna bygga en dialog som leder till inflytande och medbeslutande. Resultatet visar att kommunerna rör sig över hela spektra av trappsteg, men att medborgardialogerna oftast syftar till uppnå de första två stegen, dvs information och konsultation. Det översta trappsteget, medbeslutande, kvarstår som en utmaning för kommunerna att nå. En viktig fråga att diskutera är också huruvida det är dit kommunerna vill nå. Resultatet i den här studien visar att kommunerna i huvudsak ser på medborgardialog som ett verktyg eller en metod i en beslutsprocess. Med den synen på medborgardialog blir det också svårt för kommuner att uppnå det översta steget på trappan. För att uppnå de höga trappstegen med inflytande och medbeslutande kan det krävas att man också börjar se på medborgardialogen som en övergripande strategifråga. Arbetet med medborgardialog ingår i styrdokument Enkätsvaren visar att 29 % av de responderade kommunerna har ett styr-/policydokument för arbetet med medborgardialog. I 15 % av de responderade kommunerna ingår styr- /policydokument för arbetet med medborgardialog i ett annat styr-/policydokument. 55 % svarade att kommunen inte har något styr-/policydokument. Detta innebär att nästan hälften av kommunerna har någon form av fastställd målsättning att arbeta med medborgardialog, vilket är en hög siffra som tyder på att många kommuner kommit långt i arbetet att skapa systematiska och meningsfulla medborgardialoger. 7 SKL,

9 Ja kommunen har ett styr-/policydokument för medborgardialog 55 % 29 % 15 % Ja kommunen har ett styr-/policydokument för medborgardialog som ingår i annat styr- /policydokument Nej kommunen har inget styr-/policydokument för medborgardialog Bild 5. Finns det styr-/policydokument för arbetet med medborgardialog i er kommun? Av de tillfrågade svarade 60 % av kommunerna att de har ett formulerat syfte eller mål för arbetet. En tänkbar tolkning av resultatet kan vara att det är vanligt att kommunerna formulerar syfte och mål inför varje gång de använder sig av medborgardialog (exempelvis i ett stadsbyggnadsärende), men att det sällan finns något övergripande mål och syfte som genomsyrar medborgardialog genom kommunens hela styrprocess. Slutsatser 93,5 % av kommunerna arbetar med medborgardialog I nästan hälften av kommunerna, 45 %, finns medborgardialog med i ett styr-/policydokument 60 % av kommunerna har ett formulerat ett syfte eller mål för arbetet med medborgardialog Det kan krävas en diskussion kring vilken form av delaktighet man vill uppnå genom medborgardialogerna. För att komma upp i de höga formerna av delaktighet, inflytande och medbeslutande, kan krävas att man börjar se på medborgardialog som en övergripande strategifråga 3.2 Organisation Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter När kommunen beslutat att föra in medborgardialog som en del i styrprocessen och formulerat tydliga principer som genomsyrar detta är nästa viktiga byggsten att forma en organisation som hanterar arbetet. Ett framgångsrikt arbete med medborgardialog kräver att det avsätts resurser, både personella och ekonomiska. För att arbetet ska vara systematiskt krävs det också att 8

10 arbetet med medborgardialog ingår som en del i tjänsten och inte något som en person eller enhet gör som ett sidouppdrag. 8 För att svara på frågan om och hur kommunerna har format en organisation för arbetet med medborgardialog har vi ställt frågan om det finns någon person som är särskilt ansvarig för arbetet med medborgardialog och vilken befattning den personen i så fall har. Ansvar för medborgardialog finns men befattningen varierar Enkätsvaren visar att 65.5 % av de responderande kommunerna har en person som är särskilt ansvarig för medborgardialog i deras kommun. Resultatet tyder på att det avsätts resurser i majoriteten av de responderade kommunerna som därmed bidrar till systematik i utövandet. Resultatet visar också att den som är ansvarig för dialogerna i kommunen har olika befattningar i olika kommuner, det vill säga att det inte finns någon entydig befattning i alla kommuner som är ansvarig för medborgardialog. De vanligaste befattningar som nämnts är informatör/ informationschef, kanslichef, kommunikationschef/-direktör, kommunikationssekreterare, utvecklingsstrategi, projektledare, kommunsekreterare. 34 % 66 % Ja Nej Bild 6. Finns det någon person som är särskilt ansvarig för medborgardialog i er kommun? Medborgardialog verksamhetsutveckling eller kommunikationsfråga? Den stora variationen mellan vilken befattning som i olika kommuner ansvarar för arbetet med medborgardialog i kommunerna tyder på att det saknas en nationell entydig bild av var det är mest lämpligt att lägga ansvaret för medborgardialogen. Spridningen visar att vissa kommuner uppfattar medborgardialogen som en kommunikationsfråga, medan andra uppfattar arbetet som en fråga som rör verksamhetsutveckling. Vissa kommuner har angett kanslichef eller liknande som ansvarig för arbetet med medborgardialog, vilket tyder på att vissa kommuner kan uppfatta dialogerna som en ledningsfråga. En annan tolkning av resultatet kan också vara att det i vissa kommuner handlar mer om att en person är särskilt intresserad av att driva arbetet med medborgardialog och att det snarare handlar om den enskilda personens engagemang än om en systematik som genomsyrar hela kommunens arbete. Kommundirektörernas svar ger en bild av att ansvaret för medborgardialog i kommunerna ligger på tjänstemannanivå och inte hos politiken. Ingen av de svarande har uppgett att den politiska ledningen har någon form av ansvar för arbetet med medborgardialog. Resultatet kan tolkas som att medborgardialogen handlar om hur:et, som en metod eller verktyg, snarare än om övergripande principer som genomsyrar styrprocessen, och att det därför ligger på tjänstemännens bord snarare än politikens. 8 SKL,

11 Slutsatser Medborgardialog strategi eller verktyg? 65,5 % av kommunerna har någon som är särskilt ansvarig för arbetet med medborgardialog Det finns en stor variation mellan vilken befattning den ansvariga har Ansvaret för medborgardialog ligger hos tjänstemännen och inte politiken Medborgardialog betraktas i huvudsak som ett verktyg och inte som en övergripande strategifråga 3.3 Styrningsprocess Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter För att medborgardialogen på ett systematiskt sätt ska integreras som en naturlig del i styrprocessen krävs att kommunen redan i starten av en beslutsprocess tar ställning till om och i vilken utsträckning processen bör kompletteras med en medborgardialog. För att undersöka detta har två frågor använts. Den första frågan berör när i en beslutsprocess det är vanligast att kommunen beslutar att använda sig av medborgardialog. Den andra frågan berör när i beslutsprocessen resultaten från en medborgardialog används. Medborgardialog en tjänstemannafråga? Resultatet från enkäten visar att det framförallt är vanligt att kommunen beslutar om att använda sig av medborgardialog i ett ärende i tjänstemännens utredningsarbete, i nämnders beredning av ärendet, i kommunstyrelsens beredning av ärendet och i samband med remisser i olika instanser. Det är nästan lika vanligt att ta ställning till att använda medborgardialog i nämnders beredning av ärendet som i kommunstyrelsens beredning av ärendet. Vidare visar resultatet att det är i framförallt i tjänstemännens utredningsarbete, i nämnders beredning av ärendet, i kommunstyrelsens beredning av ärendet och i samband med remisser i olika instanser som det är vanligast att de synpunkter och den kunskap som framkommit i medborgardialoger används. Resultatet här bekräftar därmed bilden av att medborgardialog betraktas som en tjänstemannafråga och ett verktyg. 10

12 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bild 7. När i en beslutsprocess är det vanligt att er kommun tar ställning till att använda av er medborgardialog? (Flera svarsalternativ kan ha markerats) Resultaten används främst av tjänstemännen Resultaten visar att det är främst i den tidiga delen av beslutsprocessen som kommunerna tar ställning till om de ska använda sig av medborgardialog i ett ärende. En tolkning kan vara att medborgardialogen ofta fastnar i den tidiga delen av beslutsprocessen och att det inte är lika vanligt att resultaten tas tillvara i nämndernas eller i kommunstyrelsens beredning av ärendet. Alla frågor når inte kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på grund av att de inte har tillräcklig strategisk, politisk eller ekonomisk vikt. Att medborgardialogen kan betraktas som ett tjänstemannaverktyg av politikerna kan vara en tänkbar anledning till att medborgardialogen fastnar i tjänstemännens utredningsarbete. Detta kan tyda på att medborgardialog inte betraktas som en fråga med tillräckligt strategiskt eller ekonomiskt värde. Resultaten här bekräftar därmed bilden av att medborgardialog ofta hamnar på tjänstemännens bord; det är i tjänstemännens utredningsarbete som det beslutas att medborgardialog ska användas i en beslutsprocess och det är också i tjänstemännens utredningsarbete det är vanligast att resultatet från medborgardialogerna tas tillvara. Detta bekräftar också bilden av att medborgardialog inte betraktas som en strategi utan som ett verktyg 11

13 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bild 8. När i beslutsprocessen är det vanligt att de synpunkter och den kunskap som framkommit i medborgardialoger används? (Flera svarsalternativ kan ha markerats) Slutsatser Det är vanligast att kommunerna tar ställning till att använda sig av medborgardialog tidigt i en beslutsprocess, i tjänstemännens utredningsarbete Det är också vanligast att resultaten från genomförda dialoger tas tillvara i tjänstemännens utredningar Att medborgardialoger i huvudsak planeras, genomförs och används av tjänstemännen bekräftar än en gång medborgardialog är en fråga för tjänstemännen 3.4 Dialogprocess Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter Oftast börjar kommuner med den här byggstenen, att välja metoder och verktyg för hur de ska föra dialog med medborgarna och sen försöka hitta frågor som matchar den valda metoden. 9 På kort sikt kan det vara framgångsrikt att göra på detta sätt, men för att på längre sikt integrera medborgardialogen som en naturlig del i styrprocessen krävs att dialogen utgår från behoven av 9 Intervju med Kjell-Åke Eriksson (handläggare, SKL) 18 november

14 att öka kunskapen om medborgarnas åsikter, behoven av att informera medborgarna eller behoven av att öka medborgarnas delaktighet. Ett antal olika metoder används För att undersöka vilka metoder kommunerna använder sig av har vi ställt frågan i vilken utsträckning kommunerna använder sig av olika metoder i arbetet med medborgardialog. Resultatet visar att de responderade kommunerna i stor utsträckning använder sig av öppna möten/cafédialoger, möten utifrån specifik målgrupp, sociala medier och kommunens egen hemsida. I mycket liten utsträckning används medborgarstämmor och e-petitioner. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 85% 80% 57% 55% 14% 12% Stor utsträckning Bild 9. I vilken utsträckning använder ni er av följande metoder/verktyg i arbetet med medborgardialog? Digitala verktyg vanliga Resultaten visar att digitala verktyg (med undantag från e-petititoner) är ett viktigt inslag i arbetet med medborgardialog. Resultaten visar också att det är stora skillnader mellan användandet av sociala medier som ett forum för medborgardialog. Lika många som använder sig av sociala medier i mycket liten och liten utsträckning som mycket stor och stor utsträckning. En tolkning av dessa tydliga skillnader kan vara att sociala medier fortfarande känns som ett nytt och ganska svårt område. Den snabba kommunikation som sociala medier innebär är både en framgångsfaktor för en effektiv och enkel medborgardialog, men innebär också att kommunerna behöver avsätta mycket resurser för att kontrollera detta. En reflektion kring användandet av digitala verktyg i arbetet med medborgardialog är att dessa verktyg kan tendera att bli en envägskommunikation, som en anslagstavla i digital form. En utmaning för kommunerna är därmed att använda de digitala verktygen på ett mer levande sätt och använda den egna hemsidan och sociala medier till att föra dialog med medborgarna, och inte enbart till att informera. Slutsatser Möten utifrån specifik målgrupp, cafédialoger/öppna möten och den egna hemsidan är de vanligaste metoderna för att genomföra medborgardialoger Digitala verktyg är ett viktigt inslag i arbetet med medborgardialog 13

15 Användandet av sociala medier skiljer sig mycket åt mellan kommunerna, vilket tyder på att många kommuner ser användandet av sociala medier som en utmaning Det finns en risk att digitala verktyg tenderar att bli en envägskommunikation, som en anslagstavla i digital form. 3.5 Kommunikationsprocess Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Kommunikationsproces s Resultat: Utmaningar och möjligheter En viktig del i arbetet med medborgardialog är på vilket sätt kommunen väljer att kommunicera med medborgarna, både före, under och efter medborgardialogstillfället. Hur användes de åsikter som samlades in? Det är inte möjligt att nå alla invånare i en medborgardialog men alla invånare ska ha möjlighet att ta till sig information om den fråga som det ska fattas beslut om. Eftersom människor kommunicerar på olika sätt är det därför viktigt att kommunen använder sig av flera olika kommunikationskanaler. Lika viktigt som att kommunicera ut information om medborgardialogen inför medborgardialogstillfället är att återkoppla resultatet från medborgardialogen, både till de som deltagit och till övriga medborgare. För att undersöka hur kommunerna kommunicerar med medborgarna har vi använt oss av tre enkätfrågor. Den första frågan berör vilka kommunikationskanaler som används för att informera om och bjuda in till medborgardialogstillfällen. Nästa fråga handlar om i vilken utsträckning kommunerna återkopplar resultatet till de som deltagit. Den sista frågan handlar om i vilken utsträckning kommunerna återkopplar resultatet till alla invånare. Riktade inbjudningar vanligt förekommande Resultatet visar att det är framförallt är den egna hemsidan, lokalpress och riktade inbjudningar till specifik målgrupp som kommunerna använder sig av för att informera om och bjuda in till medborgardialogstillfällena. De kommunikationsmetoder som är mindre vanligt förekommande är utskick per post, affischering och radio och tv. En reflektion är att en specifik målgrupp används för att kunna få relevanta åsikter. Däri finns en felkälla att de som ibland anses vara en relevant målgrupp inte alltid är det. En annan reflektion är att det kan vara bättre att fråga vad allmänheten tycker än att gissa vad de tycker. Kommunala beslut leder sällan till att en isolerad grupp medborgare påverkas. Beslut får oftast ringar på vattnet och påverkar fler än de som påverkas direkt. Digitala verktyg och sociala medier kan ha en större taktiskt positionering med större upptagningsområde som dessutom kan anses vara mindre resurskrävande än dagspress. En reflektion är att digitala media ofta kan förbli en kanal för envägskommunikation för att det saknas möjligheter för medborgarna att lämna sina synpunkter och resurser för kommunerna att ta tillvara på dessa. Digitala medier kan även riskera att bli en kanal som förutsätter tillgång till internet och teknisk utrustning, vilket kan innebära att allas möjligheter och resurser bortses. 14

16 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 92% Egna hemsidan 83% 79% Lokalpress Riktad inbjudan till specifik målgrupp 73% Sociala medier 50% 39% 31% Dagspress Utskick per Affischering post 20% Radio/tv Stor utsträckning Bild 10. I vilken utsträckning använder ni följande kommunikationskanaler för att informera om och bjuda in till medborgardialogstillfällen? 10 Återkoppling av resultatet vanligt Vidare visar resultatet att kommunerna i relativt stor utsträckning arbetar med att återkoppla resultatet från medborgardialogen till de som deltagit % av de responderade kommunerna svarade att de i varken stor eller liten utsträckning återkopplar resultatet, lika stor andel, 37.5 % svarade att de i stor utsträckning återkopplar resultatet och 10.9 % av de responderade kommunerna svarade att de i mycket stor utsträckning återkopplar resultatet. 9.4 % av de svarade att detta görs i liten utsträckning. 10,9% 4,7% 0 9,4% 37,5% 37,5% Mycket liten utsträckning Varken stor eller liten utsträckning Mycket stor utsträckning Liten utsträckning Stor utsträckning Vet ej Bild 11. I vilken utsträckning återkopplar er kommun resultatet från medborgardialogen till de som deltagit? Resultatet visar även att kommunerna i relativt stor utsträckning återkopplar resultatet till alla invånare i kommunen. 41 % av de responderande kommunerna svarade att de i varken stor eller liten utsträckning informerar alla invånare om vad som kommit fram i genomförda 10 Diagrammet visar en sammansättning av variablerna varken liten eller stor, stor och mycket stor för att tydligare illustrerar skillnader i föredragna metoder 15

17 medborgardialoger % svarade att de informerar i stor utsträckning, 9.8 % svarade att de informerar i mycket stor utsträckning, lika stor andel svarade att de informerar i liten utsträckning, 3.3 % svarade att de informerar i mycket liten utsträckning och 8.2 % svarade att de inte vet i vilken utsträckning detta görs. 9,4% 7,8% 4,7% 9,4% 29,7% 39,1% Mycket liten utsträckning Varken stor eller liten utsträckning Mycket stor utsträckning Liten utsträckning Stor utsträckning Vet ej Bild 12. I vilken utsträckning informerar er kommun alla invånare om vad som kommit fram i genomförda medborgardialoger? Resultatet visar därmed också att kommunerna är bättre på att återkoppla resultatet från medborgardialogen till de som deltagit än till alla invånare i kommunen. Att resultaten från medborgardialogerna i stor utsträckning används tidigt i en beslutsprocess, i tjänstemännens utredningsarbete, kan innebära att det blir mindre intressant att återkoppla resultatet till alla invånare. Om resultaten använts närmare faktiska beslut i kommunstyrelsen är det möjligt att kommunerna uppfattat det som mer relevant att återkoppla resultatet till alla invånare i kommunen. Detta behöver inte innebära att medborgardialogen genomförs senare i en beslutsprocess, att genomföra en medborgardialog tidigt är viktigt för att undvika att politiker redan tagit ställning i frågor innan dialogen förs. Det viktiga är att koppla resultaten från en förd medborgardialog till det faktiska beslutet på ett tydligt sätt för att undvika att medborgardialogen blir en tjänstemannaprodukt som görs för att det ska göras. Med ett politiskt ägande av medborgardialogen och en tydlig koppling till besluten blir medborgardialogerna av större intresse för alla invånare i kommunen, vilket också gör det mer relevant att återkoppla resultatet till alla invånare. Slutsatser Kommunerna använder sig framförallt av den egna hemsidan, lokalpress och riktade inbjudningar till specifik målgrupp för att informera om och bjuda in till medborgardialogstillfällena Kommunerna arbetar också i relativt stor utsträckning med att återkoppla resultatet från medborgardialogen till de som deltagit. Resultatet visar även att kommunerna i relativt stor utsträckning återkopplar resultatet till alla invånare i kommunen, men att de är bättre på att återkoppla resultatet från medborgardialogen till de som deltagit än till alla invånare i kommunen. Ett tydligare politiskt ägande av medborgardialogerna och med en tydligare koppling till faktiska beslut kan göra det mer relevant att återkoppla resultaten till alla invånare 16

18 3.6 Utmaningar och möjligheter Principer för Medborgardialog Organisation Styrningsprocess Dialogprocess Resultat: Utmaningar och möjligheter Kommunikationsprocess Enligt de responderande kommunerna kan ett flertal effekter eller nyttor uppnås genom att använda sig av medborgardialog i styrprocessen. Dessutom ses ett antal utmaningar i att få arbetat att fungera optimalt. Medborgardialog för nya infallsvinklar och kunskap Klart är att medborgardialog innebär ett antal nyttor och fördelar för kommunerna. Svaren från enkätstudien säger att medborgardialoger bidrar till att ge möjlighet till fler infallsvinklar i en fråga, till att beslutsfattarna får ett ökat kunskapsunderlag, till ökade möjligheter att informera medborgarna i aktuella frågor och till att ge medborgarna ett ökat demokratiskt inflytande i kommunen. En utmaning i att skapa engagemang Arbetet med medborgardialog skiljer sig mellan olika kommuner och vissa kommuner upplever utmaningar med arbetet med medborgardialog. Kommunerna har i enkätstudien haft möjlighet att besvara frågan om eventuella utmaningar med ett fritextsvar. 43 av de svarande har här valt att ge ett sådant svar. Utifrån en förenklad innehållsanalys när meningarna kondenserades och sedan kodades identifierades fem kategorier: systematik, allmänhetens engagemang, politik, kommunikation och utförande. Resultatet visar att kommunerna ser utmaningar framförallt när det gäller samhällets engagemang och politiken. Bland fritextsvaren går det att läsa att kommunerna ser utmaningar i att få invånarna att engagera sig, att få deltagare till medborgardialogstillfällena och att få en bredd på de som deltar, så att inte bara vissa grupper representeras i dialogen. De responderade kommunerna ser också utmaningar i att få politikerna att förstå vikten av att använda sig av medborgardialog i en beslutsprocess, att det är svårt att få politikerna att engagera sig i fler aktiviteter än de redan gör och att det är svårt att få politikerna att släppa in medborgarna som en tydlig del i beslutsprocessen. Kommunerna identifierar också utmaningar med att hitta en bra balans mellan den representativa demokratin och medborgarnas direkta inflytande. Andra stora utmaningar som lyfts är att hitta en systematik i arbetet med medborgardialog. Här handlar svaren om att det är svårt att få medborgardialog som ett naturligt inslag i beredningsarbetet av fler processer, att vara konsekventa och skapa en kultur som stödjer medborgardialogen. En annan utmaning är att det är svårt att identifiera frågor som bör vara föremål för dialog i rätt tid. Vidare ser kommunerna utmaningar i att hitta medborgardialogerna ofta är tids- och resurskrävande och att det är svårt att hitta rätt kommunikationskanaler för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Stark framtidssyn på medborgardialogen Trots de utmaningar som de responderade kommunerna lyfter bedömer 60 % att de tror att de i stor utsträckning kommer att arbeta med medborgardialog i framtiden % svarade att de bedömer att de kommer arbeta med det i varken stor eller lite utsträckning % svarade att 17

19 de kommer arbeta med det i mycket stor utsträckning och enbart 1.4 % bedömer att de kommer arbeta med det i liten utsträckning. 2,9 % 1,4 % 14,3 % 21,4% 60,0% Mycket liten utsträckning Varken stor eller liten utsträckning Mycket stor utsträckning Liten utsträckning Stor utsträckning Vet ej Bild 13. I hur stor utsträckning bedömer du att ni i framtiden kommer att arbeta med medborgardialog Slutsatser Kommunerna använder sig av medborgardialog för att få ett ökat kunskapsunderlag, ökade möjligheter att informera medborgarna i aktuella frågor och för att ge medborgarna ökat inflytande Kommunerna ser utmaningar i arbetet med medborgardialog framförallt när det gäller samhällets engagemang och att få med politiken Kommunerna identifierar också utmaningar med att hitta en bra balans mellan den representativa demokratin och medborgarnas direkta inflytande 75 % av kommunerna bedömer att de i stor eller mycket stor utsträckning kommer att arbeta med medborgardialog i framtiden 4 Avslutande reflektioner Syftet med denna rapport och undersökningen den bygger på har varit att skapa en bild av hur Sveriges kommuner arbetar med medborgardialog med ett särskilt fokus på om medborgardialogen används som en naturlig del i styrprocessen. Vår undersökning visar att många kommuner arbetar med medborgardialog och att många kommuner har kommit långt i arbetet med att skapa systematiska och meningsfulla dialoger, men att det ofta saknas en tydlig övergripande systematik för arbetet på strategisk nivå. Undersökningen har visat att ansvaret för planeringen, genomförandet och användandet av medborgardialogerna ofta ligger på tjänstemännens bord och inte på politikens. Detta kan vara nyckeln till att det saknas en systematik. För att arbetet med medborgardialog ska få en naturlig del i styrprocessen krävs att medborgardialogen betraktas som en övergripande princip som 18

20 genomsyrar arbetet även på den politiska nivån och inte enbart som en metod eller ett verktyg. I de utmaningar som kommunerna uppgav bekräftas denna bild. Många av de svårigheter de svarande tjänstemännen uttrycker handlar om att få med politiken på tåget och att få politikerna att inse vikten av medborgardialog, men också att hitta en tydlig balans mellan den representativa demokratin och medborgardialogen. Det ska poängteras att tolkningen ovan baseras på de resultat som samlats in via enkäten och att inga anspråk görs på att skapa en heltäckande och fullständig bild av hur kommunernas arbete med medborgardialog går till. Resultatet och tolkningarna utgör ett sätt att se på kommunernas arbete med medborgardialog, och lämnar förstås frågor obesvarade. Dessa tolkningar och den undersökning de baseras på bör istället ses som ett underlag för diskussion. En diskussion som kan handla om att lyfta blicken från vilka metoder och verktyg som är bäst lämpade att använda sig av i arbetet med medborgardialog och istället reflektera kring medborgardialog som princip och hur medborgardialogen flyttas från tjänstemännens diskussioner om hur, till politikens diskussioner om varför. Varför inte släppa problematiken med att hitta en balans mellan den representativa demokratin och medborgarnas direkta inflytande och sluta se dessa som två motpoler. Ett sätt kan vara att låta medborgardialogen fungera som ett komplement till den representativa demokratin, som ett sätt för de folkvalda politikerna att på ett systematiskt sätt öka sina kunskaper om vad de medborgare de representerar har för åsikter och värderingar kring olika frågor. Det är viktigt att komma ihåg att tanken med medborgardialog är att dialogerna ska fungera som en strategi för politikerna, till skillnad från brukardialogerna som ska fungera som ett verktyg för verksamheterna. I ett Sverige där det partipolitiska engagemanget minskar och valdeltagandet sviktar bör det ses som högt relevant att använda sig av medborgardialoger och att göra det på ett systematiskt och strategiskt sätt. 19

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Yxningen, kommunhuset Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad, (M), Ann Hemmingsson

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59.

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Bakgrund Alingsås kommun har i dag dialog med invånare i Alingsås kommun på olika vis och vid olika

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Medborgardialog som del i styrningen.

Medborgardialog som del i styrningen. Medborgardialog som del i styrningen kjell-ake.eriksson@skl.se 1 Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

MEDBORGARDIALOG

MEDBORGARDIALOG MEDBORGARDIALOG 2016-09-26 DIGITAL MEDBORGARDIALOG VARFÖR? Medborgardialog är ett samtal med medborgare, där kommunen eller regionen visar förtroende och vill lyssna till åsikter och förslag. Medborgardialog

Läs mer

Utveckla medborgardialogen.

Utveckla medborgardialogen. Utveckla medborgardialogen Lena.langlet@skl.se 1 Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling

Läs mer

Invånardialog. Stöd för. i Laholms kommun

Invånardialog. Stöd för. i Laholms kommun Stöd för Invånardialog i Laholms kommun Politiker såväl som tjänstemän är i grunden till för invånarna. Med allmänhetens ökande krav på öppenhet och möjligheter att påverka blir därmed invånardialog ett

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunal författningssamling Arbetsordning

Kommunal författningssamling Arbetsordning Kommunal författningssamling Arbetsordning 2007 Nr 9 Arbetsordning för medborgarstämmor Antagen av kommunfullmäktige den 6 september 2007 Gäller fr.o.m. den 7 september 2007 Ersätter KFS 1998 nr 9 ADRESS

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocesser

Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocesser Riktlinjer för medborgardialog som en del i styrprocesser Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Framtagen av: Bengt Storbacka (S), Agneta Nilsdotter (MP), Christina Pettersson (C), Hlödur

Läs mer

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre

Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog. Som en del av ett proaktivt styre Skellefteå kommun Utvecklad medborgardialog Som en del av ett proaktivt styre 1 Varför medborgardialog? Demokratin utmaningar politiken Ojämnt valdeltagande 1 % aktiva i politiska partier Lågt förtroende

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

HANDBOK I MEDBORGARDIALOG

HANDBOK I MEDBORGARDIALOG HANDBOK I MEDBORGARDIALOG Författare: Teresa Lindholm Författare: Teresa Lindholm Foto omslag och baksida: Arash Atri/bildarkivet.se Tryckeri: Haninge kommuns tryckeri Tryckår: 2012 Innehåll Förord...

Läs mer

IT-verktyg i demokratins tjänst

IT-verktyg i demokratins tjänst IT-verktyg i demokratins tjänst Del 1 utmaningar Geopanel Chatt E-petition Budgetsimulator E-panel Webb SMS Dialogforum 3 IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 utmaningar Upplysningar om innehållet: Lena

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Innehåll 1. Bakgrund och syfte 2. Principer för medborgardialog i Ronneby kommun 3. Dialogmodellen 4. Vad vill vi uppnå? 5. När i beslutsprocessen ska vi föra dialog? 6.

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad

Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014. Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt, konfliktsyn och stadens läroprocess - Dialoger kring betalstationerna i Backa 2013-2014 Bernard Le Roux, S2020 Göteborgs Stad Förhållningssätt Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN

Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje fo r sala.se KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR SALA.SE 2014-2016 1 (3) 2014-02-12 RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSEN Riktlinje för sala.se och övriga publika internetkanaler Internet rymmer idag ett stort

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö I dialog med Malmöborna Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö Vad är edemokrati? E-demokrati är ett samlingsnamn för ICT (Information and Communication Technology) som bidrar till att

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Samspel med medborgarna Inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel

Södermöres Medborgarpanel Södermöres Medborgarpanel 30 april-7 maj 2013 Tema: Principer för medborgardialog Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 55 av 136 har svarat, svarsfrekvens 40,5 % Enkät februari 2013, tema service; 66% Enkät

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Handbok i invånardialog. Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun

Handbok i invånardialog. Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Produktion: Informatörerna på Service Text: Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg, Kungsbacka kommun Grafisk form: Fredrik

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl 1(5) Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby, den 7 juni 2015 kl. 08.00 15.00 Magnus Gunnarsson (M), ordförande Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S)

Läs mer

Effektiv medborgardialog

Effektiv medborgardialog Kommunikationsdagarna 2011 Göteborg 25-26 augusti Effektiv medborgardialog Thomas Nilsson Region Skåne 1 Skåne i siffror Kommuner 33 Invånare 1 243 329 Yta Befolkningstäthet År 2010 11 000 km2 Regional

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Stegen och trappan olika syn på deltagande

Stegen och trappan olika syn på deltagande Stegen och trappan olika syn på deltagande När strategier och metoder för medborgardeltagande utformas tar man ofta hjälp av grafiska modeller. Vanligt förekommande är SKL:s delaktighetstrappa som hämtat

Läs mer

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Haparanda Stads Kvalitetssatsning Haparanda Stads Kvalitetssatsning Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara?

Utveckla principer för medborgardialog. Är vi påverkbara? Utveckla principer för medborgardialog Är vi påverkbara? 8 Utveckla principer för medborgardialog NR 8 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen?

Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? emma corkhill stegen och kuben Stegen och kuben vad döljer sig bakom medborgardialogen? Problemet med modeller är att de riskerar att förenkla och kategorisera en komplicerad verklighet till den grad att

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer