Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering

2 Sida: 2 av 20

3 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland Arbetsförmedlingen, Svenska Institutet och Migrationsverket ska i samverkan utreda och analysera hur ökade informationsinsatser ytterligare skulle kunna underlätta för arbetskraftsinvandringen från tredjeland till Sverige. I arbetet, som ska utgå från gällande regelverk för arbetskraftsinvandring och arbetsgivarnas behov, ska såväl tredjelandsmedborgares som svenska arbetsgivares behov av information beaktas. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet och redovisa en för myndigheterna gemensam strategi för detta arbete. (Regleringsbrev för budgetåret 2012) En arbetsgrupp bestående av från Arbetsförmedlingen, Andres Delgado från Migrationsverket och Eva Kersten från Svenska institutet har genomfört analys- och utredningsarbetet samt arbetat fram förslag till myndighetsgemensam strategi, som generaldirektörerna från de tre myndigheterna diskuterat på ett gemensamt styrgruppsmöte. Ärendet har beretts och beslutats inom Migrationsverket och Svenska institutet. Arbetsförmedlingen har samordnat arbetet och beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Ärendet har föredragits av. I den slutliga handläggningen har chefen för analysavdelningen Clas Olsson och chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist

4 Sida: 4 av 20

5 Sida: 5 av 20 Innehållsförteckning Bakgrund... 7 Informationsinsatser som kan underlätta arbetskraftsinvandringen från tredjeland Strategi för att underlätta hela arbetskraftsinvandringsprocessen Ge myndigheterna ett uppdrag att i samverkan utveckla en metod som stöttar hela arbetskraftsinvandringsprocessen Strategi för att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land att arbeta och leva i Utökat uppdrag om riktade insatser mot specifika målgrupper Använd nya informationskanaler sociala medier Strategiförslag som underlättar matchningen mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare Ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utreda vad ett utvidgat uppdrag på arbetskraftsinvandringsområdet skulle kunna omfatta och innebära Information om svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov behöver göras mer lättillgänglig för arbetssökande tredjelandsmedborgare Strategi för att förbättra och förkorta tiden för tillståndsgivningen Förbättringar i Migrationsverkets kanalstrategi Låt arbetsgivare initiera ansökan Utöka möjligheten för utannonsering av tjänst Utveckla statistik om arbetsgivare... 17

6 Sida: 6 av 20

7 Sida: 7 av 20 Bakgrund I syfte att effektivisera och underlätta (dvs länder utanför EU/EES och Schweiz) genomfördes stora förändringar av regelverket kring arbetskraftsinvandring. De nya reglerna trädde i kraft i slutet av 2008 och innebär att Sverige numera har det öppnaste systemet för arbetskraftsinvandring av alla OECD-länder. Under åren 2010 till och med 2025 minskar arbetskraften av demografiska skäl i alla delar av Sverige utom storstadslänen. Vissa branscher och yrkesområden drabbas betydligt hårdare än andra, vilket sannolikt kommer att leda till ökade rekryteringsproblem för företagen. 1 De demografiska förändringarna liknar varandra i de flesta av Europas länder. 2 Det talar för att intern rörlighet av arbetskraften inom EU inte kommer att vara tillräckligt för att lösa framtida rekryteringsproblem. Snarare kommer den internationella konkurrensen om arbetskraften att skärpas. De demografiskt betingade utmaningarna utgör den samhällsekonomiska bakgrunden till det nya regelverket: En ökad arbetskraftsinvandring är ett av flera instrument i arbetet för att på kort och lång sikt motverka arbetskraftsbrist och upprätthålla arbetskraftsutbudet. 3 En bärande tanke med det nya regelverket är att förbättra möjligheterna för arbetsgivare att rekrytera personer med rätt kompetens genom att underlätta rekrytering av arbetskraft från tredjeland. På så vis kan s.k. flaskhalsproblem undvikas och expansion av företag underlättas, vilket i förlängningen skapar fler jobb. 4 Trots det öppna systemet har det dock inte skett något större nivåskifte i de beviljade arbetstillstånden och få arbetsgivare löser problem med arbetskraftsbrist genom att rekrytera utomlands. 5 Arbetsförmedlingens, Migrationsverkets och Svenska institutets analys- och utredningsarbete visar att det inte räcker med ökade informationsinsatser i dess traditionella mening för att ytterligare underlätta för arbetskraftsinvandring från tredjeland. Myndigheterna anser det viktigt med en helhetssyn på processen, där marknadsföring, matchning och tillståndsgivning är viktiga kuggar som behöver smörjas och bättre hakas i varandra för att hjulen ska snurra med mindre gnissel. Frågan om bosättning och integration är också en viktig kugge för att få arbetskraftsinvandringsprocessen att fungera. Den inrymmer allt från boende och effektiv språkinlärning till praktiska frågor i vardagslivet. Detta ligger dock utanför dessa tre myndigheters uppdrag att lösa. 1 Arbetsförmedlingen 2010, Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I riket och i ett regionalt perspektiv, Ura 2010:5 2 SOU 2005:50, Arbetskraftsinvandring till Sverige befolkning, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick 3 Prop. 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring 4 Prop. 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring 5 Se vidare bilagan till denna rapport.

8 Sida: 8 av 20 Det är dock viktigt att ta i beaktande att en ofullständig arbetskraftsinvandringsprocess kan leda till oönskade effekter i direkt motsats till det man vill uppnå med det nya regelverket. Om Sverige förknippas med svårighet att arbetsmigrera kan det repellera potentiella arbetskraftsimmigranter snarare än att attrahera dem.

9 Sida: 9 av 20 Informationsinsatser som kan underlätta arbetskraftsinvandringen från tredjeland Utredning och analys har visat att arbetsgivare och tredjelandsmedborgare på det stora hela är nöjda med den information som presenteras och de kanaler genom vilka den levereras. 6 Den information som idag finns tillgänglig handlar dock främst om att förtydliga regelverket och processen kring ansökning och tillståndsgivning. För att ge förslag på informationsinsatser som ytterligare skulle kunna underlätta för krävs en vidare syn på processen. Arbetskraftsinvandringsprocessen har här delats in i tre områden: marknadsföring, matchning och tillståndsgivning. De stora luckorna finns inom marknadsförings- och i synnerhet matchningsområdet. De strategiförslag som arbetats fram är tänkta att sammantaget stödja hela arbetskraftsinvandringsprocessen. Sammanfattning av strategiförslag: 1 Strategi för att underlätta hela arbetskraftsinvandringsprocessen 1.1 Ge myndigheterna ett uppdrag att i samverkan utveckla en metod som stöttar hela arbetskraftsinvandringsprocessen 2 Strategi för att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land att arbeta och leva i 2.1 Ge Svenska institutet ett utökat uppdrag om riktade insatser mot specifika målgrupper 2.2 Utveckla nya informationskanaler 3 Strategiförslag som underlättar matchningen mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare 3.1 Ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utreda vad ett utvidgat uppdrag skulle kunna omfatta och innebära 3.2 Informationen om svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov behöver göras mer lättillgänglig för arbetssökande tredjelandsmedborgare 4 Strategi för att förbättra och förkorta tiden för tillståndsgivningen 4.1 Förbättringar av Migrationsverkets kanalstrategi 4.2 Låt arbetsgivarna initiera ansökan 4.3 Utöka möjligheten för utannonsering av tjänst 4.4 Utveckla statistiken om arbetsgivare 6 Se vidare bilagan till denna rapport.

10 Sida: 10 av 20 1 Strategi för att underlätta hela arbetskraftsinvandringsprocessen Upparbetade metoder som på ett samordnat sätt stöttar hela arbetskraftsinvandringsprocessen saknas, eftersom ingen myndighet i dagsläget har till uppgift att underlätta själva matchningsprocessen och tillhandahålla den information som behövs för att svenska arbetsgivare och arbetstagare bosatta i tredjeland ska finna varandra. En sådan skulle dock vara önskvärd och förefaller inte långsökt sett till myndigheternas olika kompetenser och nuvarande uppdrag. Det finns gemensamma beröringspunkter i Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets uppdrag. Arbetsförmedlingen har som uppgift att verka för att arbetsgivarnas vakanstider blir så korta som möjligt och Migrationsverket har som målsättning att korta tillståndstiderna. Båda myndigheterna har i uppdrag att inom ramen för respektive myndighets område ha en god dialog med arbetsgivare för att tillgodose deras behov. Svenska institutet har i uppdrag att marknadsföra Sverige som en attraktiv arbetsdestination så att tredjelandsmedborgare väljer Sverige som sitt förstahandsval vid arbetsmigration. 1.1 Ge myndigheterna ett uppdrag att i samverkan utveckla en metod som stöttar hela arbetskraftsinvandringsprocessen Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Svenska institutet skulle kunna genomföras i form av ett gemensamt pilotprojekt med syfte att utveckla och pröva en samordnad metod och arbetssätt som går att generalisera i de fall där arbetsgivaren varken finner arbetskraft innanför Sveriges eller EU:s gränser eller på egen hand från tredjeland. Viktiga beståndsdelar i en sådan metod skulle vara: marknadsföringsinsatser innehållande målgruppsanpassade verktyg för marknadsföring av Sverige som ett attraktivt land att leva och arbeta i, stöd till arbetsgivaren i att finna arbetssökande med eftersökt kompetens (här skulle Arbetsförmedlingen kunna utnyttja sina upparbetade och goda nätverk med systermyndigheter i tredjeland. Även Svenska institutet kan agera brobryggare utifrån sina upparbetade nätverk i tredjeland), aktiviteter som stöd för mötet mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare, exempelvis i form av rekryteringsträffar på plats i tredjeland eller på distans via digital kommunikation,

11 Sida: 11 av 20 stöd för validering av utländska meriter (med hjälp av Högskoleverket/Universitets och högskolerådet), särskilda rutiner för att korta tidsåtgången för tillståndshandläggningen. Tidsmässigt uppskattas arbetet inom ett sådant pilotprojekt pågå i två år. Strategiförslaget förutsätter att det finns en viljeinriktning att ge Arbetsförmedlingen ett utökat uppdrag vad gäller att bistå arbetsgivare i rekrytering från utlandet. En viktig del i en framgångsrik arbetskraftsinvandringsprocess är ackreditering och validering av utländska examina. För att nå största verkan av pilotprojektet bör därför Högskoleverket/Universitets och högskolerådet få ett uppdrag och extra resurser för att avsätta personal för detta ändamål. 2 Strategi för att marknadsföra Sverige som ett attraktivt land att arbeta och leva i Sverige uppfattas generellt som ett attraktivt land att studera och arbeta i och är också känt som ett öppet och demokratisk land med hög livskvalitet. I länder utanför västvärlden är dock Sverige betydligt mindre känt. När länder som Kina, Indien och Brasilien blir alltmer inflytelserika blir det viktigt för Sverige att stärka sin position som talangmagnet. På sikt kommer bristen på relevant arbetskraft att bli alltmer uppenbar och konkurrensen mellan industriländer med likartade behov kommer att förstärkas. Sverige har nu en unik möjlighet att förekomma sina konkurrenter genom att marknadsföra sig brett, mot intressanta målgrupper för svenska arbetsgivare, som en attraktiv arbetsdestination genom att berätta för omvärlden om vilka karriärmöjligheter som finns här, vilka branscher som är starka, vilka yrkesgrupper Sverige lider brist på samt vilka arbetsgivare som aktivt söker personal från tredjeland. Med en förstärkt marknadsföringsinsats i kombination med rådande flexibla arbetskraftsinvandringsregler kan Sverige underlätta en bred och behovsbaserad arbetskraftsinvandring helt i linje med vad de svenska arbetsgivarna behöver. Men för att nå dit måste de riktade marknadsföringsinsatserna öka de kommande åren. Svenska institutet har i uppdrag att: o o främja intresset för Sverige hos arbetssökande utländska medborgare och vara samordnande myndighet för internationella informationsinsatser inom området, samt / / att skapa en internetbaserad informationssida för arbetssökande tredjelandsmedborgare samt vara samordnande myndighet för övriga informationsinsatser.

12 Sida: 12 av 20 Syftet med dessa uppdrag är att säkerställa att tredjelandsmedborgare ges möjlighet att erhålla information om möjligheten att framgångsrikt arbetsimmigrera till Sverige samt välja Sverige framför andra länder att arbetsimmigrera till. Webbportalen Workinginsweden.se lanserades Dock är målgruppen tredjelandsmedborgare utan specifikation av yrkesgrupp, utbildningsnivå eller språkkunskaper en för omfattande målgrupp för att framgångsrikt kunna utforma träffande budskap samt säkert kunna mäta framgången i efterhand. Svenska institutet bör därför erhålla ett utökat uppdrag som möjliggör riktade marknadsföringsinsatser, både inom och utom EU, mot särskilda målgrupper som det råder brist på i Sverige eller som av andra anledningar är intressanta för svenska arbetsgivare att rekrytera. Ett utökat marknadsföringsuppdrag skulle även kunna innebära ett nära samarbete mellan Svenska institutet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, vilka med gemensamma insatser, inom respektive del av processen, samverkar till att förbättra förutsättningarna för en ökad arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslag på innehåll i ett utökat uppdrag för Svenska institutet är riktade insatser mot specifika målgrupper samt användning av fler medier, till exempel sociala medier som nya informationskanaler. 2.1 Utökat uppdrag om riktade insatser mot specifika målgrupper Identifiera specifika målgrupper och utforma riktade informationsinsatser. Vid kraftig brist på vissa yrkesgrupper bör riktade informationsinsatser utformas och matchningsaktiviteter genomföras i utvalda länder, både inom och utom EU. Ett relevant exempel i dagsläget är yrkesgrupperna ingenjörer och IT-specialister samt specialister inom hälso- och sjukvården, där kraftig brist råder och många arbetsgivare har svårigheter att rekrytera. Ta fram ett marknadsföringspaket om Sverige som en attraktiv arbetsdestination att använda vid mässor. Ett nationellt marknadsföringspaket tas fram och utformas för att användas i mäss- och seminariesammanhang, på stora internationella eller mindre självanordnade mässor och seminarier. Det ska kunna användas av alla svenska myndigheter, på ett eller annat sätt involverade i informationsarbetet med arbetskraftsinvandring (inklusive svenska ambassader och konsulat). Paketet kan innehålla roll-ups med lämpliga budskap, case-historier med arbetstagare, kortfilm om hur det kan vara att arbeta i Sverige, en kommersiell presentation om varför en

13 Sida: 13 av 20 arbetstagare från tredjeland bör överväga Sverige som arbetsdestination, informativa broschyrer samt andra lämpliga marknadsföringsverktyg. Attrahera potentiella och redan etablerade internationella studenter att arbeta i Sverige. Då Svenska institutet även har uppdraget att marknadsföra Sverige som en attraktiv studiedestination för tredjelandsmedborgare, kan det vara lämpligt att vidareutveckla webbportalerna Studyinsweden.se och Workinginsweden.se för att informera potentiella och redan etablerade internationella studenter om möjligheterna att stanna och arbeta i Sverige efter examen. Där skulle även information kunna riktas mot specifika målgrupper till exempel utländska forskare för att få dem att attraheras att söka sig till Sverige för att arbeta. Ovan nämnda plattform skulle även kunna innehålla annonser med lediga forskartjänster, och därmed fungera som en nationell samlingsplats för lediga forskningstjänster för att öka tillgängligheten till arbete inom detta bristområde. Utbilda utländska Sverige-ambassadörer vid våra universitet och högskolor. För att bättre nå ut med information till internationella studenter på svenska universitet och högskolor om möjligheten att arbeta i Sverige bör ett nätverk av Sverige-ambassadörer skapas, där en person per lärosäte utses, utbildas i regelverket om arbetskraftsinvandring samt får tillgång till marknadsföringsverktyg för att bättre bedriva löpande informationsarbete på plats. Kunskap om hur regelverket fungerar i praktiken kommer även kunna inhämtas genom detta nätverk. 2.2 Använd nya informationskanaler sociala medier Aktiv närvaro i sociala medier ger stor utdelning för liten kostnad. Att aktivt använda sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att nå en förhållandevis stor målgrupp, som även är förhållandevis lätt att mäta. Avsikten är att attrahera en tydlig målgrupp som är specifikt intresserade av att flytta till och arbeta i Sverige. Ett twitter-konto, facebook och en blogg är lämpliga kanaler att använda. Ett Workinginsweden-twitter konto finns registrerat sedan tidigare men kräver utökade personalresurser för att kunna tas i bruk. Utveckla en app för att marknadsföra Sverige som en attraktiv arbetsdestination Ett komplement till de sociala medierna är att skapa en smartphone-app med uppgift att marknadsföra Sverige som en

14 Sida: 14 av 20 attraktiv arbetsdestination. Den kan tänkas innehålla information om varför Sverige är ett attraktivt land att arbeta i, en koppling till en jobbdatabas samt en kort beskrivning om hur en potentiell arbetstagare kan gå till väga för att arbetskraftsinvandra till Sverige. 3 Strategiförslag som underlättar matchningen mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare Att bistå i matchningen handlar om att underlätta mötet mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare. Svenska arbetsgivare behöver vägar för att finna den efterfrågade kompetensen och arbetssökande tredjelandsmedborgare behöver mer lättillgänglig information om svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov. Få arbetsgivare som upplever arbetskraftsbrist använder sig av möjligheten att rekrytera från tredjeland för att lösa arbetskraftsbristen. Gemensamt för majoriteten arbetsgivare som rekryterar från tredjeland är att de verkar ha upparbetade kontaktnät. Detta tyder på att matchningsproblematiken är en viktig förklaring till varför inte fler arbetsgivare rekryterar från tredjeland. Information är den avgörande länken mellan arbetsgivare och arbetssökande i matchningsprocessen, men själva insamlandet är oftast kostsamt. I fallet med rekrytering från tredjeland tillförs ytterligare en dimension och det är synliggörandet och bedömningen av utländska meriter. Det finns få tillgängliga och effektiva rekryteringsvägar vid rekrytering från tredjeland. Detta är särskilt slående för de mindre företagen. Arbetsgivaren skiljer vanligtvis inte på utländsk arbetskraft från EU eller tredjeland. Det viktiga för arbetsgivaren är att finna rätt kompetens och för den arbetssökande (oberoende om det är en EU- eller tredjelandsmedborgare) att känna till svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov. Därför borde våra stödsystem inte heller göra åtskillnad. För att förbättra informationsinsatserna på matchningsområdet föreslår vi följande: 3.1 Ge Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utreda vad ett utvidgat uppdrag på arbetskraftsinvandringsområdet skulle kunna omfatta och innebära Ingen myndighet har idag ansvaret för att underlätta mötet mellan svenska arbetsgivare och tredjelandsmedborgare, det vill säga själva matchningsdelen av arbetskraftsinvandringsprocessen. I Tyskland, som också uppmärksammat behovet av och vidtar åtgärder för att öka arbetskraftsinvandringen från tredjeland, har den statliga arbetsförmedlingen Bundesagentur für Arbeit olika aktiviteter för att medverka till att möta efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

15 Sida: 15 av 20 Arbetsförmedlingen bör få i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av ett utökat uppdrag att serva svenska arbetsgivare som inte finner arbetskraft inom Sveriges och EU:s gränser. Inom ett sådant utredningsuppdrag skulle bland annat följande områden kunna belysas närmre: - Förutsättningar för ett djupare samarbete med offentliga arbetsförmedlingsmyndigheter i tredjeland - Vilken information finns/behöver finnas tillgänglig om tillgången på arbetskraft (kompetens)? - Påverkan av ett utvidgat uppdrag på organisation och resurser - Benchmarking lärdomar av hur man arbetar inom Eures och i enskilda EU-länder Ovanstående områden föreslås analyseras och prövas inom ramen för det föreslagna myndighetsgemensamma pilotprojektet. 3.2 Information om svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov behöver göras mer lättillgänglig för arbetssökande tredjelandsmedborgare Idag är informationen till tredjelandsmedborgare ofullständig i det att den inte inkluderar information om svenska arbetsgivares faktiska rekryteringsbehov, i form av lediga jobb. En återkommande förväntan bland besökarna på Workinginsweden.se är att finna lediga tjänster på webbportalen. Referensen till Eures-portalen uppfattas som otillräcklig och svår att navigera i. Det förekommer också kritik mot att en stor del av annonserna är på svenska, vilket är en följd av att alla registrerade annonser automatiskt förs över från Platsbanken till Eures-portalen. Två områden att utveckla för att underlätta informationsflödet mellan svenska arbetsgivare och arbetssökande från tredjeland är: Tillgängliggörande av lediga tjänster på ett effektivt sätt Platsbanken gör idag ingen åtskillnad mellan de arbetsgivare som annonserar för hemmamarknaden och de som explicit söker arbetskraft utomlands. För att målgruppsanpassa informationen behöver annonserna från de arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera utomlands därför tillgängliggöras på ett mer effektivt sätt. Workinginsweden.se skulle sedan kunna spegla de relevanta annonserna publicerade hos Arbetsförmedlingen. Detta skulle underlätta informationsspridningen för arbetsgivarna och informationssökandet för tredjelandsmedborgare. Översättning av Yrkeskompassen till engelska Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens webbsida visar yrkesinformation, arbetsmarknadsläge samt prognoser för olika yrken. Om den översätts till engelska skulle den vara till stor hjälp för många engelskspråkiga

16 Sida: 16 av 20 tredjelandsmedborgare. En koppling från webbportalen Workinginsweden.se till Yrkeskompassen skulle kunna upprättas (antingen via länk, men företrädesvis direkt på hemsidan via webbservicelösning). 4 Strategi för att förbättra och förkorta tiden för tillståndsgivningen 4.1 Förbättringar i Migrationsverkets kanalstrategi Av de målgruppsanalyser som Migrationsverket gjort framkommer att verkets hemsida är den i särklass mest använda informationskällan för arbetstillståndsprocessen, både i fråga om själva ansökningsförfarandet och övriga frågor. Målgruppen är mycket nöjd med den information som ges via den och genom Kundtjänsten (drygt 86 procent) men klagar samtidigt på tillgänglighet och väntetider. Frågor om regler, ansökningsförfarande, handläggningstid och väntetider dominerar som intressanta för målgruppen. Även huvudkanalerna webb och telefon är målgruppens preferenser och man önskar inte några alternativa kanaler förutom möjligheten att i större utsträckning använda e-post. Mätningarna visar även att nästan vartannat samtal kommer från arbetsgivare. Trots detta har de inte en egen ingång vare sig via telefon eller e-post. Här kan lärdomar dras från vårt grannland Norge som har en speciell arbetsgivarservice med telefontid varje dag. Arbetsgivare kan kontakta servicen både per telefon och per mejl. Utifrån dessa iakttagelser i de kundundersökningar som verket gjort föreslås följande förbättringar: Bättre undersegmentering av målgrupperna Huvudmålgruppen bör underindelas i Sökande, Arbetsgivare och Fack. I grupperna Sökande och Arbetsgivare bör förstagångssökande eller arbetsgivare som är nya i ansökningsprocessen fångas upp tidigt och ges särskild information om tillvägagångssätt. Hemsidan bör underindelas i undergrupperna med information som riktas särskilt till dem. Kundtjänsten bör öppna en särskild linje för arbetsgivare som också bör prioriteras upp i kön. Migrationsverket bör även marknadsföra möjligheten att använda sig av e-post för fackförbund för inkommande frågor, och e-post eller sms för svar om exempelvis att ett beslut är taget.

17 Sida: 17 av Låt arbetsgivare initiera ansökan Det kan med fog ifrågasättas om arbetstagare/sökande är den enda initiativtagaren till en ansökan. Tillståndsgivningen är traditionellt inriktad mot den enskilde arbetstagaren. I många fall är det dock arbetsgivaren som är den som initierar processen. Detta gäller i samtliga processled. Det enda villkoret för att initiera en ansökan är att ett anställningserbjudande finns. I realiteten är det redan så att verket inte kan styra vem som exempelvis fyller i anställningserbjudandet på nätet och inte heller varifrån detta sker. En formell fullmakt för arbetsgivaren skulle därför ge både denna och verket möjligheter att underlätta all kommunikation, inklusive beslut och kompletteringar genom att de kan tillställas arbetsgivaren i Sverige. Vi föreslår därför att formuläret utökas med ett avsnitt om fullmakt för arbetsgivaren att företräda arbetstagaren i tillståndsprocessen. 4.3 Utöka möjligheten för utannonsering av tjänst Migrationsverket ska vid sin prövning kontrollera att arbetsgivaren annonserat på ett sådant sätt att gemenskaps-/unionsföreträdet tillgodosetts och att annonsen legat ute i minst tio dagar med utgångspunkt från den angivna tidpunkten för annonseringen. De föreskrifter som gäller idag tar inte fullt ut hänsyn till det verkliga förfarandet vid anställning. I många fall har matchningen i anställningsprocessen skett genom att den enskilde själv tagit kontakt med arbetsgivaren eller genom informella kontaktnät i arbetsgivarens eller arbetstagarens krets. Dessa rekryteringsvägar är vanliga även i rörelser inom den inhemska arbetsmarknaden. Vi föreslår därför att Migrationsverket ser över möjligheten att utöka möjliga platsorgan för att en utannonsering ska anses kunna tillfredsställa unionsföreträdet. I de fall verket certifierat företag bör det även räcka med att arbetsgivaren visar att annonseringen gjorts tillgänglig inom Europa genom exempelvis den egna hemsidan. Anlitandet av bemannings- och rekryteringsföretag med bas i flera länder (inom och utom Europa) bör också kunna betraktas som en giltig rekryteringskanal. 4.4 Utveckla statistik om arbetsgivare Avsaknaden av statistik om arbetsgivare omöjliggör en god uppföljning, målgruppsanalys och riktade informationsinsatser mot undergrupperingar bland dem.

18 Sida: 18 av 20 Verket har svårt att fånga upp arbetsgivare som inte är vana vid ansökningsprocessen och deras krav tillgodoses inte. I motsatt ände finns företag som är väl förtrogna med förfarandet men som saknar snabba kontaktvägar in till verket när behovet finns. Statistiken behöver också förbättras så att matchningen mot arbetsmarknadens behov synliggörs. Det är värdefull information för alla parter på arbetsmarknaden och för att verket ska kunna återrapportera exempelvis hur myndigheten beaktat arbetsgivares behov och arbetat för att upprätthålla en dialog med dem. Vidare är en bättre statistik fundamental för att kunna göra riktade kontrollinsatser mot vissa branscher vid behov. Med anledning av att det förekommer personuppgifter, det vill säga firmanamn och organisationsnummer, bör rätten till ett verksamhetsregister och möjligheten till kontroller säkerställas i antingen utlänningslag eller i Migrationsverkets registerförordning. Vi föreslår därför att Migrationsverket ges möjlighet att få föra register över arbetsgivare.

19 Sida: 19 av 20

20 Sida: 20 av 20 Arbetsförmedlingen Besöksadress Hälsingegatan 38 Stockholm Postadress Stockholm Telefon:

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012. - Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012. - Strategi för ökade informationsinsatser om arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 - arbetskraftsinvandring från tredjeland Bilaga 2012-10-15 Sida: 2 av 72 Sida: 3 av 72 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-10-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:2 Målnummer: UM1963-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-01-31 Rubrik: Arbetstillstånd är en förutsättning för att en utlänning ska få arbeta i Sverige

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10004-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens dom den 16 december 2014 i mål nr

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström

Sida: 2 av 14. 17b ii): Flyttningsbidrag Helene Dahlström Arbetsförmedlingens Återrapportering -09-28 Tidsperiod: tertial 2 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-/414101 Datum: -09-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för, Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sida: 1 av 7 Af-2016/00430191 Datum: 2016-12-13 Avsändarens referens: Ju2016/08546/L7 Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta

Sida: 2 av 16. Informationskampanj kring funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 - Informationskampanj kring funktionsnedsatta Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af 2010/436389 Datum: 2011-07-08 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring. Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare

Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring. Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring Resultat från en enkätundersökning bland arbetsgivare Text Linda Pärlemo 2013-06-10 Sida: 1 Sammanfattning Arbetskraftsbrist och flaskhalsproblem är tillväxthämmande,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2 1 (7) Datum Vårt dnr 2007-11-15 013-2007-2792 Ert datum Ert dnr 2007-07-17 ju2007/6628/ema Justitiedepartementet Enheten för Migration och Asylpolitik 103 39 Stockholm Nuteks remissvar gällande SOU 2005:50

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER Lektion 18 SCIC 31/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Aktuell debatt om arbetskraftsinvandring (http://www.riksdagen.se/sv/debatter-- beslut/ovriga-debatter/ovrigt/ovrigdebatt/?did=h0c120130214ad&doctype=ad#pos=36)

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare

Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre Bli en attraktiv arbetsgivare Anna Dyhre pratade under kompetensdagen om hur man blir en attraktiv arbetsgivare. Anna var tidigare chef för Universum Sverige och är numera rådgivare och föreläsare

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift En rapport från Svenska institutet Innehåll Förord av generaldirektör Olle Wästberg s. 3 Om undersökningen s. 4 Sverigeintresserade studenter mer

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna

Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna Regeringsbeslut III 1 2017-07-06 N2017/04673/PBB Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen 200 Datum Diarienr 2009 05 13 92 2009 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen Beslut Datainspektionen bedömer att Bolagsverket med stöd av en intresseavvägning enligt 10 punkten

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Arbetstillstånd LATHUND

Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd LATHUND Arbetstillstånd 1. Annonsera 2. Anställningserbjudande 3. Fackligt yttrande 4. Ansökan Migrationsverket 5. Beslut 6. UT-kort 7. Familjemedlemmar 8. Förlängning 9. Permanent arbetstillstånd

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Datum Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Ersätter dokument: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig:

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares

Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU14 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Sammanfattning I betänkandet behandlar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Remissyttrande: RUFS Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Sida: 1 av 5 V Arbetsförmedlinj Dnr Af-2013-379002 Datum: 2013-11-27 Avsändarens referens: LS 1304-0578 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 10422 Stockholm Remissyttrande:

Läs mer

Yttrande över Å:s anmälan till JO

Yttrande över Å:s anmälan till JO Justitieombudsmannen Barbro Molander Juridiska avdelningen Yttrande över Å:s anmälan till JO Å:s anmälan Å har hos JO under sex punkter ifrågasatt att Rådet som krav har ställt att en ansökan om projektmedel

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 39 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014. Arbetsgivarkontakter Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2015-02-20 Avser januari till december 2014 Sida: 2 av 42 Sida: 3 av 42 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2015-02-20 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utbildningsdepartementet Vår referens: Enheten för studiefinansiering och SN Dnr 71/2008 vuxenutbildning Er referens: 103 33 Stockholm U2008/205/SV Stockholm, 2008-06-05 Remissyttrande Valideringsdelegationens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay DIVERSITAS AB Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay Working For AGENDA Utmaningen Lösningen Presentation av Working For 2012-01-31

Läs mer

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd

Analys av kostnadsutvecklingen vad gäller försörjningsstöd Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Analys av kostnadsutvecklingen vad

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer