ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN Sektorernas centrala mål och åtgärder under strategiperioden SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Framtidsstrategin för social- och hälsovårdens informationsförvaltning påverkas väsentligt av hur de nationella och regionala utvecklingsprojekten för informationssystem avancerar. E-receptet, den nationella databasen för läkemedel, det patientdataarkivet, dataförvaltningsservicen och nättjänsten Mina uppgifter, som är öppen för alla medborgare, utgör nya offentliga tjänster för finländare. De här tjänsterna ingår i det nationella hälsoarkivets tjänster (s. k.kanta-tjänster). De bygger på lagstiftning och bildar en unik servicehelhet, som har blivit och blir stegvis tillgänglig för befolkningen, hälsovården och apoteken under perioden På motsvarande sätt fortsätter utvecklingen av den nationella klientdatabanken för socialvården (KanSa) genom att social- och hälsovårdsministeriet inleder lagstiftningsarbetet under Enligt planerna ska KanSapilottestas från Kommunerna stöds i dessa sammanhang av THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) enhet för operativ styrning av informationsadministrationen inom social- och hälsovården (OPER), som arbetar via sjukvårdsdistrikten. Huvudstadsregionens samarbete inom klient- och patientdataprojektet I huvudstadsregionen pågår ett brett upplagt utvecklingsarbete för att skapa ett gemensamt informationssystem för social- och hälsovården. Avsikten med projektet Apotti för skapande av ett gemensamt klient- och patientdatasystem är att utveckla socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården så att verksamheten blir enhetligare, säkrare, kvalitativt bättre och kostnadseffektivare. För att så ska ske behöver kommuninvånarna och de anställda ett klient- och patientdatasystem som bl. a. möjliggör bättre e-tjänster än de vi har idag, garanterar uppgifternas tillgänglighet i realtid oberoende av service- och vårdenhet samt stöder yrkespersonernas kompetens. Apotti är ett samarbetsprojekt. I projektet deltar Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Kervo och Grankulla samt HNS. I och med att KL-Kuntahankinnat Oy kommit med kan också andra kommuner i HNS-området ansluta sig till projektet. Utvecklandet av ett gemensamt system spelar en avgörande roll när det gäller framtiden för Grankulla stads datasystem för social- och hälsovården. Anskaffningen och införandet av det enhetliga informationssystemet för vårdsektorn uppskattas dock ta ytterligare 4 5 år, och först efter det är övergången möjlig.social- och hälsovården i Grankulla fortsätter under strategiperioden att också använda sina nuvarande system, som vidareutvecklas till de delar som det är ekonomiskt och ur verksamhetssynpunkt förnuftigt. I Grankulla används Mediatri inom hälsovården och Effica inom mun- och tandvården samt socialvården. I samarbete med HSR-kommunerna genomförs också flera nationella och regionala projekt för e-tjänster, och man deltar även i arbetet för övergripande arkitektur inom den egna sektorn enligt lagen om informationsförvaltning. Informationsproduktionen stöder ledarskapet och verksamhetsplaneringen. En enhetlig riksomfattande informationsproduktion gör det möjligt att jämföra verksamheterna i olika kommuner. Inom ramen för uppföljningen av verksamhetens genomslagskraft fortsätter man att utveckla bedömningen av konsekvenser för människan. En elektronisk välfärdsrapport är i bruk i Grankulla. Inom äldreomsorgen försöker man genom utveckling av datatekniken förbättra de äldres trygghet i vardagen med hjälp av t. ex. Välfärds-TV, trygghetsarmband, demenslarm, system för klientkallelse och annan säkerhetsteknik i enlighet med den äldrepolitiska strategin, arbetsgruppen Ikähoivas rapport och

2 kvalitetsrekommendationerna. Mobilsystemen i hemvården byggs upp och länkningen/förbindelserna mellan äldreomsorgens olika enheter ordnas enligt kvalitetsrekommendationerna. Datasäkerhetsfrågorna är synnerligen viktiga i social- och hälsovården. För sektorn bör utarbetas ett datasäkerhetsprogram och inom enheterna bör utses ansvarspersoner för datasäkerhet och dataskydd. Dataadministrationens expertinsatser inom sektorn bör ökas så att de svarar mot de alltmer omfattande programhelheterna. Staden deltar i anskaffningen av informationssystemet Apotti genom att medverka i projektets styr- och utvecklingsgrupper. Primärhälsovårdens och socialväsendets behov lyfts fram för att trygga funktionerna i dessa delområden i samband med den planerade anskaffningen. Som ett inslag i arbetet för en övergripande arkitektur i huvudstadsregionen utvecklar vi våra egna verksamhetsprocesser mot större kompatibilitet. Implementeringen av KanTa (och KanSa) fortsätter enligt det nationella tidsschemat. E-tjänsterna utvecklas som en del av HSR-samarbetet (servicesedlar, elektroniska ansökningar) Vidareutveckling och mer omfattande bruk av Mediatri och Effica Förbättrande av de äldres trygghet i vardagen med hjälp av IT-utrustning och införande av mobilsystem i hemvården under strategiperioden Utveckling av social- och hälsovårdspersonalens kunnande i fråga om datateknik och datasystem Tryggande av datasäkerheten:ett datasäkerhetsprogram utarbetas; ansvarspersoner för datasäkerhet och dataskydd utses BILDNINGSSEKTORN Mål 2016 Bildningssektorn är en föregångare och uppskattad aktör när det gäller användning av informations- och kommunikationsteknik. Det sker inlärning överallt, och datasystemen bör utgöra en naturlig ingrediens i dagens offentliga miljöer. Hela staden utgör kommuninvånarnas upplevelsemiljö och elevernas inlärningsmiljö. En mångsidig och tidsenlig informations- och kommunikationsteknisk utrustning i skolorna är en jämlikhetsfråga. Den pågående läroplans- och studentexamensreformen förutsätter att varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Bildningssektorn vill iaktta principerna för en hållbar utveckling i sin verksamhet. Bildningssektorn är en föregångare i att skapa samarbete och delar aktivt med sig av sina erfarenheter både inom och utanför kommunen. De pedagogiska miljöerna och informationssystemen tjänar skolornas

3 centrala uppgifter: stödet för växande och lärande samt arbetet för välbefinnande och delaktighet. Av den digitala arbetsmiljön förväntas att de tjänster som erbjuds användarna är lätta att använda, funktionssäkra och trygga och att de svarar mot skolornas behov och målen i läroplanerna. Kultur- och fritidsväsendet utvecklar utbudet på e-tjänster för att servicen ska vara så lättillgänglig som möjligt för kommuninvånarna. Medborgarinstitutet förebygger digital marginalisering genom att erbjuda datateknisk utbildning som svarar mot kundernas behov. Kulturtjänsterna håller sina e-tjänster på minst samma nivå med den övriga huvudstadsregionen. Det stöd och den utbildning som erbjuds personalen svarar mot sektorernas behov och mål. Målet är att undervisningspersonalen klarar av att pedagogiskt tillämpa informations- och kommunikationstekniken. En del av personalen har också förutsättningar att utbilda andra lärare och att skapa samarbetsnät med utomstående aktörer. Verksamhetsmiljön idag Finska skolförvaltningen administrerar själv sina datasystem och köper de tjänster den behöver av serviceproducenter. Aktuella frågor i verksamheten har skrivits in som mål i alla skolors läsårsplaner. Skolförvaltningen har dessutom gjort upp en egen informations- och kommunikationsstrategi för strategiperioden. com/tvt Datasystemens funktion baserar sig på en nät- och servercentrerad struktur, öppen källkod samt öppna standarder och gränssnitt mellan systemen. Skolorna har öppet trådlöst nät. De nätbaserade tjänster som skolan behöver fungerar i huvudsak enligt principen om en enda inloggning och är koncentrerade till en virtuell maskinsal i molnet, där service erbjuds över internet. Eleverna har möjlighet att ansluta sig till arbetsmiljön via både skolans och egna datorer. I varje klassrum finns en videokanon, en dator och högtalare. Gymnasierna har tillgång till dokumentkameror, och interaktiva vita tavlor testas. Svenska skolförvaltningens datanät och utrustning administreras och underhålls av stadens ITadministration. Skolornas nätmiljö är MS-baserad och undervisningslokalerna är försedda med datorer, dokumentkameror och projektorer. Skolorna har trådlöst nät. Interaktiva tavlor används särskilt i de lägre årskurserna. Gymnasiet arrangerar distanskurser i samarbete med andra svenska gymnasier. Undervisningsplattformen Fronter används i alla årskurser. Lärarnas fortbildning utvecklas i samråd med grannkommunerna. Alla skolor i Grankulla testar som bäst olika typer av pekplattor och bärbara datorer. Utvecklingsarbetet har finansierats med bl. a. medel som Utbildningsstyrelsen beviljar för utveckling av inlärningsmiljöerna. De nya elever som inleder sina gymnasiestudier hösten 2013 kommer att vara de första som deltar i elektroniska studentskrivningar. Gymnasierna förbereder sig tillsammans för detta redan nu. Första årets studerande vid Kauniaistenlukio har fått personliga pekplattor.

4 Varje elev bör garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. I detta syfte engageras skolorna i en utredning om olika informations- och kommunikationstekniska lösningars kostnadseffektivitet och funktionalitet i undervisningen. Även tillgången på informationsteknik (elever/apparat i varje skola) utreds, och likaså lärarnas ITkompetens samt behoven av informations- och kommunikationsteknik inom småbarnsfostran. Utifrån utredningarna planeras och verkställs sedan nödvändiga åtgärder. Tillgången på IT-pedagogiskt stöd och IT-fortbildning garanteras efter behov vid alla enheter inom bildningssektorn. Erfarenheter och insikter delas aktivt mellan enheterna och regionens kommuner. De trådlösa nätverken i fastigheterna utvecklas för att bemöta de behov som den ökade användningen ger upphov till. Skolorna förbereder sig för införandet av elektroniska studentprov Personliga arbetsredskap utgör ett mål i den grundläggande utbildningen och garanteras för gymnasiestuderande senast Den pedagogiska användningen av e-bokläsare och e-böcker bör undersökas och utvecklas. Kultur- och fritidstjänsterna deltar i gemensamma it-lösningar med andra kommuner. Användningen av sociala medier och webbsidor i kommunikationen utvecklas. Mobila tjänster utvecklas och molntjänster tas i bruk. Kommuninvånarnas behov när det gäller utrustning, program och handledning utreds regelbundet genom kundenkäter. E-tjänsterna utvecklas (bl. a. idrottsbyråns anmälningssystem). Bibliotekets urval av e-böcker utökas. Utvecklingen av nätmuseet fortsätter. SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN Mål Samhällstekniska sektorns centrala mål i fråga om IT-funktionerna är att göra sektorns gemensamma geografiska informationssystem Tekla GIS, som alla resultatområden inom samhällstekniken använder sig av, mer täckande och att förbättra dess funktion. Tekla GIS används i arbetsstationsversion för editering av kartor och register och i serverversion för visning och utskrift. Därtill har man som en komponent i Tekla GIS lanserat en internetkarttjänst för invånarnas behov; den består av en guidekarta, en fastighetskarta, en flygbild och en aktuell detaljplan inklusive bestämmelser. EU:s INSPIRE-direktiv, som siktar på att effektivisera användningen av geografiskt informationsmaterial, öka samarbetet mellan myndigheterna och åstadkomma mångsidig service för medborgare, förpliktar kommunerna att under de närmaste åren producera metadata (beskrivningar och definitioner) för den geografiska information som omfattas av INSPIRE samt läs- och nedladdningstjänster och via Lantmäteriverket också uppföljningsinformation om användningen av materialet. I och med direktivet kommer många geografiska informationsmaterial att bli tillgängliga i enhetlig form i alla EU-länder före Med tanke på verkställandet av INSPIRE-direktivet har samhällstekniken redan producerat metadata för de geografiska datamängderna, och avsikten är att i följande fas som s. k. gränssnittservice ta fram visningstjänster och senare nedladdningstjänster. Vid genomförandet av servicen stöder man sig på

5 projektet KommunGML, som genomdrivits av Kommunförbundet tillsammans med leverantörer av geodatasystem och som definierar standardgränssnitten. Samhällstekniken har som ambition att i enlighet med hela stadens målsättning öka möjligheterna till elektronisk kommunikation i sina tjänster. Då kan kommuninvånarna uträtta sina ärenden vid tidpunkter som de själva väljer och som bäst passar dem. I praktiken innebär detta ofta att man till att börja med tar i bruk elektroniska blanketter. Samtidigt bör man dock granska ändamålsenligheten i hela processen och överväga vilka ärenden som ska helt eller delvis skötas elektroniskt. Vid skapandet av e-tjänster inom samhällstekniken bör man utnyttja resultaten av Projektet Elektroniska tjänster för den byggda miljön i kommunerna (KRYSP), som genomförts som uppföljningsprojekt efter KommunGML. KRYSP-projektet gör det möjligt att ta i bruk följande webbläsarbaserade e-tjänster som integrerats med Tekla GIS: Kartbaserat responssystem Elektronisk skötsel av ärenden som gäller bygglov, åtgärdstillstånd och undantagsbeslut under hela byggprojektet Ansökan om miljö-, förläggnings- och grävtillstånd samt tillstånd som gäller allmänna områden Vid övergången till elektronisk arkivering bör staden försäkra sig om att det är möjligt att skapa ett sådant gränssnitt mellan det system som skaffas och samhällsteknikens geodatasystem att programmen kan kommunicera med varandra. Då kan man utnyttja användargränssnittet för kartor vid arkivering av sådana dokument som har anknytning till ett objekt på kartan. Sådana dokument är exempelvis byggnadsritningar. Deodatasystemet utvidgas genom anskaffning av gatuvyprogrammetblomstreet och de gatuvybeskrivningar som det kräver. Programmet integreras med Tekla GIS och WebMap. Visnings- och nedladdningstjänster för geografisk information byggs upp som gränssnittstjänster i enlighet med INSPIRE-direktivet. Kartläggningen av stadens underjordiska ledningar och inmatandet av dem i geodatasystemet fortsätter. Målet är hundraprocentig täckning. Staden gör sig beredd att införa riksomfattande, bestående byggnadssignum och vidtar de åtgärder som krävs för detta. Staden gör sig beredd att vidta åtgärder som reformeringen av det riksomfattande systemet för fastighetssignum kräver. ALLMÄN FÖRVALTNING Mål 2016 Allmänna förvaltningen har satt upp följande mål för strategiperioden: - Stadens tjänster är tillgängliga för kommuninvånarna som flerkanalstjänster, och en smidig elektronisk skötsel av ärenden har möjliggjorts på bred basis i alla sektorer med hjälp av lättanvända applikationer och program.

6 - Kommuninvånarnas och stadens interaktiva påverkan via nätet har blivit ett vardagligt förfaringssätt som stöder beslutsfattandet och ökar invånarnas delaktighet. - Tack vare goda IT-kunskaper, bra tekniska arbetsredskap och en välutrustad arbetsmiljö har förvaltningen blivit smidigare och de administrativa processerna och kundservicen förbättrats ytterligare. - Ekonomiförvaltningens datasystem stöder bättre än hittills förutsägbarheten i stadens ekonomi och uppföljningen av den. - De anställda upplever att de i sitt arbete kan smidigt använda de datasystem och den datatekniska utrustning som de behöver. Utvecklingsobjekt i verksamheten Grankulla stad har redan nu i bruk flera e-tjänster, som stöder serviceprocesserna i olika sektorer. Allmänna förvaltningen har som mål att stödja och främja införandet av e-tjänster genom att i samråd med sektorerna utreda hur och med vilka e-tjänster serviceprocesserna kan effektiviseras och kundservicen förbättras. Avsikten med utvecklandet av e-tjänsterna är att skapa ett serviceutbud som fungerar via flera kanaler. För att e-tjänsterna ska vara effektiva och för att man ska få ut verklig nytta av systemen måste tjänsterna vara användarvänliga och avgiftsfria för användarna samt tillgängliga för invånare i bred skala. Ett absolut krav som ställs på e-tjänsterna är dessutom datasäkerhet. Vid sidan av webbaserade elektroniska tjänster är också olika mobiltjänster alltjämt mycket populära. Stadens övergång till ett mobiltelefonsystem under 2012 gör det möjligt att t. ex. utveckla stadens mobiltjänster (exempelvis information om behandlingen av bokningar och avbokningar eller ansökningar samt förmedling av beslut via sms). Med tanke på utvecklandet av informationen och invånardemokratin utvecklas goda, kundorienterade tjänster utgående från öppen och offentlig växelverkan. Öppenheten i förvaltningen främjas genom att man ger invånarna ökade möjligheter att delta och påverka via flera olika kanaler. Grankulla stad har redan idag ett rätt välutvecklat utbud av flerkanalstjänster som gör det möjligt att beakta invånarnas åsikter och synpunkter i det dagliga arbetet. Man kan till exempel lämna medborgarinitiativ och respons på stadens service både på traditionellt sätt (brev, direktkontakt mm. ) och via stadens webbplats. Dessutom finns det t. ex. inom gatuunderhållet ett responssystem som bygger på samhällstekniska sektorns digitala kartmaterial. Stadens information sköts via tryckta medier och stadens webbplats, och därtill använder man aktivt de sociala medierna (Facebook och Twitter). Allmänna förvaltningen strävar efter att utveckla användningen av de traditionella påverkansmöjligheterna och de existerande respons- och informationskanalerna så att möjligheterna att påverka ärenden under beredning och i beslutsfattandet ytterligare förbättras. För att uppnå detta mål utvecklar man bl. a. användningen av sociala medier, inte bara för information utan också vid hörandet av invånare så att det skapas en interaktiv kanal. Målet är att kommuninvånarna ska få en ny, lättillgänglig kanal för kommentering av ärenden i beslutsfattandet och under beredning. Staden följer också den regionala och nationella utvecklingen av olika kanaler för påverkan. Under strategiperioden satsar staden på att bättre än tidigare utnyttja informationsteknik i sina arbetsrutiner. Målet är ett med hjälp av goda IT-kunskaper, bra tekniska arbetsredskap och en välutrustad arbetsmiljö effektivisera förvaltningen, göra de administrativa processerna smidigare och förbättra kundservicen. En ur IT-synpunkt modern arbetsmiljö och utrustning gör det också möjligt att utveckla och effektivisera arbetsrutinerna. En effektiv förvaltning behöver möjligheter att arbeta också utanför den egentliga arbetsplatsen. Genom att skapa möjligheter till arbete som inte är bundet till en viss plats kan man möjliggöra flexibelt arbete (distansarbete), som i framtiden blir allt vanligare även inom den offentliga sektorn.

7 Hela personalens IT-kompetens utvecklas och upprätthålls genom att staden anvisar tillräckliga resurser för IT-utbildning. Det datatekniska kunnandet bland personalen i Grankulla utvecklas inom tre huvudområden: -IT-administrationens informationstekniska kompetens inom sitt verksamhetsområde, som ständigt utvidgas och utvecklas -De anställdas kunnande i utnyttjandet av informationsteknik i serviceproduktionen -De anställdas kunnande som användare av arbetsstationer, bastillämpningar och informationssystem. Möjligheterna till utökning av sektorernas e-tjänster kartläggs 2013 och utvidgningen av utbudet genomförs Möjligheterna att i större omfattning än idag utnyttja mobiltjänster i stadens service utreds Staden utnyttjar den nya mediemiljön för främjande av delaktighet och påverkan och utvecklar möjligheten till interaktiv påverkan via nätet till stöd för beslutsfattandet samt en öppen förvaltningskultur (t. ex. invånarenkäter och åsiktsbarometrar, bättre möjligheter att kommentera ärenden under beredning mm. ) Förvaltningsprocesserna effektiviseras med hjälp av bättre system med större kompatibilitet genom att till exempel driva igenom följande projekt: -Övergång till elektroniskt mötesförfarande -Samordning och förenkling av processerna inom löne- och personaladministrationen (HR-arbetsbord) -Utveckling av rumsreserveringssystemet (integrerad fakturering) -Övergång till elektronisk arkivering En trådlös och mobil arbetsmiljö byggs upp Ekonomiförvaltningens system utvecklas så att de stöder den ekonomiska uppföljningen och framförhållningen Användningen av befintliga program i förvaltningsprocesserna effektiviseras (t. ex. effektivare användning av ärendehanteringssystemet) De anställdas IT-kunnande främjas genom att man aktivt erbjuder dem mångsidig utbildning.

IT-strategi 2012 2015

IT-strategi 2012 2015 IT-strategi 2012 2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Allmänna insatsområden i IT-strategin... 4 2.1 Insatsområde 1: Utveckling av den övergripande arkitekturen...

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun

1. Fyll i din kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Tjänst eller befattning. E-post. Kommun IT i kommunerna 2013 Enkäten IT i kommunerna 2013 är Kommunförbundets utredning om IT och informationsförvaltning i kommunerna och samkommunerna. Enkäten tar fram jämförande uppgifter för Kommunförbundets

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun KT i skolorna 2013 Enkäten IKT i skolorna 2013 är en del av en omfattande IT-kartläggning som riktar sig till kommunerna och samkommunerna. Den här enkäten gäller kommunala skolor och läroanstalter som

Läs mer

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby

Utvecklingsplan. elev i nykarleby ein.fi. education in nykarleby Utvecklingsplan elev i nykarleby ein.fi education in nykarleby 1 Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen av utrustning som införskaffas. Innehåll Utvecklingsplan för den pedagogiska användningen

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM MÅLEN FÖR DEN NATIONELLA INFORMA- TIONSSAMHÄLLSPOLITIKEN 2007 2011 2 1 Inledning Informations- och kommunikationstekniken spelar en allt större roll i medborgarnas och företagens

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3

Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 Piratpartiet Linköping Kommunprogram version 1.1.3 Uppdaterad 2012-11-20 Piratpartiet LinköpingKommunprogram version 1.1.3 1. Ideologisk utgångspunkt och övergripande strategi 1.1 Syfte 1.2 Utgångspunkt

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård

Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Om valfrihet inom hälso- och sjukvård Pia Maria Jonsson Med dr Chefsexpert pia.maria.jonsson@thl.fi Valfrihet varför? 1. Förstärker medborgarnas /konsumenternas /patienternas ställning (egenvärde) 2. Bidrar

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 STF godkänt 27.4.2015 28 Innehållsförteckning 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 2 2. Den språkliga verksamhetsmiljön... 2 2.1 Lagstiftning och andra

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

IS/IT-program för Jönköpings kommun

IS/IT-program för Jönköpings kommun JONKÖPINGS KOMMUN IS/IT-program för Jönköpings kommun Ks/2012:481 kommunfullmäktige M kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning IS/IT-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 302

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011

Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Handlingsplan baserad på Gatukontorets IT-strategi 2011 Status: Bruttolista Version: 2012-03-20 Innehåll INTRODUKTION... 3 REDOVISNING AV ETT PROJEKT/UTREDNING... 4 HUVUDPROJEKT: ÖKAD MOBILITET... 5 1.

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi

KOMPETENS OCH BILDNING 2025. Utbildningsstyrelsens strategi KOMPETENS OCH BILDNING 2025 Utbildningsstyrelsens strategi Innehåll Förord...3 Effektivitetsaspekten...6 1. Kompetensen stärks och lärande kulturen förnyas...6 2. Ledarskapet i utbildningen stärks...7

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer