ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN"

Transkript

1 ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV IT-STRATEGIN Sektorernas centrala mål och åtgärder under strategiperioden SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Framtidsstrategin för social- och hälsovårdens informationsförvaltning påverkas väsentligt av hur de nationella och regionala utvecklingsprojekten för informationssystem avancerar. E-receptet, den nationella databasen för läkemedel, det patientdataarkivet, dataförvaltningsservicen och nättjänsten Mina uppgifter, som är öppen för alla medborgare, utgör nya offentliga tjänster för finländare. De här tjänsterna ingår i det nationella hälsoarkivets tjänster (s. k.kanta-tjänster). De bygger på lagstiftning och bildar en unik servicehelhet, som har blivit och blir stegvis tillgänglig för befolkningen, hälsovården och apoteken under perioden På motsvarande sätt fortsätter utvecklingen av den nationella klientdatabanken för socialvården (KanSa) genom att social- och hälsovårdsministeriet inleder lagstiftningsarbetet under Enligt planerna ska KanSapilottestas från Kommunerna stöds i dessa sammanhang av THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) enhet för operativ styrning av informationsadministrationen inom social- och hälsovården (OPER), som arbetar via sjukvårdsdistrikten. Huvudstadsregionens samarbete inom klient- och patientdataprojektet I huvudstadsregionen pågår ett brett upplagt utvecklingsarbete för att skapa ett gemensamt informationssystem för social- och hälsovården. Avsikten med projektet Apotti för skapande av ett gemensamt klient- och patientdatasystem är att utveckla socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården så att verksamheten blir enhetligare, säkrare, kvalitativt bättre och kostnadseffektivare. För att så ska ske behöver kommuninvånarna och de anställda ett klient- och patientdatasystem som bl. a. möjliggör bättre e-tjänster än de vi har idag, garanterar uppgifternas tillgänglighet i realtid oberoende av service- och vårdenhet samt stöder yrkespersonernas kompetens. Apotti är ett samarbetsprojekt. I projektet deltar Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Kervo och Grankulla samt HNS. I och med att KL-Kuntahankinnat Oy kommit med kan också andra kommuner i HNS-området ansluta sig till projektet. Utvecklandet av ett gemensamt system spelar en avgörande roll när det gäller framtiden för Grankulla stads datasystem för social- och hälsovården. Anskaffningen och införandet av det enhetliga informationssystemet för vårdsektorn uppskattas dock ta ytterligare 4 5 år, och först efter det är övergången möjlig.social- och hälsovården i Grankulla fortsätter under strategiperioden att också använda sina nuvarande system, som vidareutvecklas till de delar som det är ekonomiskt och ur verksamhetssynpunkt förnuftigt. I Grankulla används Mediatri inom hälsovården och Effica inom mun- och tandvården samt socialvården. I samarbete med HSR-kommunerna genomförs också flera nationella och regionala projekt för e-tjänster, och man deltar även i arbetet för övergripande arkitektur inom den egna sektorn enligt lagen om informationsförvaltning. Informationsproduktionen stöder ledarskapet och verksamhetsplaneringen. En enhetlig riksomfattande informationsproduktion gör det möjligt att jämföra verksamheterna i olika kommuner. Inom ramen för uppföljningen av verksamhetens genomslagskraft fortsätter man att utveckla bedömningen av konsekvenser för människan. En elektronisk välfärdsrapport är i bruk i Grankulla. Inom äldreomsorgen försöker man genom utveckling av datatekniken förbättra de äldres trygghet i vardagen med hjälp av t. ex. Välfärds-TV, trygghetsarmband, demenslarm, system för klientkallelse och annan säkerhetsteknik i enlighet med den äldrepolitiska strategin, arbetsgruppen Ikähoivas rapport och

2 kvalitetsrekommendationerna. Mobilsystemen i hemvården byggs upp och länkningen/förbindelserna mellan äldreomsorgens olika enheter ordnas enligt kvalitetsrekommendationerna. Datasäkerhetsfrågorna är synnerligen viktiga i social- och hälsovården. För sektorn bör utarbetas ett datasäkerhetsprogram och inom enheterna bör utses ansvarspersoner för datasäkerhet och dataskydd. Dataadministrationens expertinsatser inom sektorn bör ökas så att de svarar mot de alltmer omfattande programhelheterna. Staden deltar i anskaffningen av informationssystemet Apotti genom att medverka i projektets styr- och utvecklingsgrupper. Primärhälsovårdens och socialväsendets behov lyfts fram för att trygga funktionerna i dessa delområden i samband med den planerade anskaffningen. Som ett inslag i arbetet för en övergripande arkitektur i huvudstadsregionen utvecklar vi våra egna verksamhetsprocesser mot större kompatibilitet. Implementeringen av KanTa (och KanSa) fortsätter enligt det nationella tidsschemat. E-tjänsterna utvecklas som en del av HSR-samarbetet (servicesedlar, elektroniska ansökningar) Vidareutveckling och mer omfattande bruk av Mediatri och Effica Förbättrande av de äldres trygghet i vardagen med hjälp av IT-utrustning och införande av mobilsystem i hemvården under strategiperioden Utveckling av social- och hälsovårdspersonalens kunnande i fråga om datateknik och datasystem Tryggande av datasäkerheten:ett datasäkerhetsprogram utarbetas; ansvarspersoner för datasäkerhet och dataskydd utses BILDNINGSSEKTORN Mål 2016 Bildningssektorn är en föregångare och uppskattad aktör när det gäller användning av informations- och kommunikationsteknik. Det sker inlärning överallt, och datasystemen bör utgöra en naturlig ingrediens i dagens offentliga miljöer. Hela staden utgör kommuninvånarnas upplevelsemiljö och elevernas inlärningsmiljö. En mångsidig och tidsenlig informations- och kommunikationsteknisk utrustning i skolorna är en jämlikhetsfråga. Den pågående läroplans- och studentexamensreformen förutsätter att varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Bildningssektorn vill iaktta principerna för en hållbar utveckling i sin verksamhet. Bildningssektorn är en föregångare i att skapa samarbete och delar aktivt med sig av sina erfarenheter både inom och utanför kommunen. De pedagogiska miljöerna och informationssystemen tjänar skolornas

3 centrala uppgifter: stödet för växande och lärande samt arbetet för välbefinnande och delaktighet. Av den digitala arbetsmiljön förväntas att de tjänster som erbjuds användarna är lätta att använda, funktionssäkra och trygga och att de svarar mot skolornas behov och målen i läroplanerna. Kultur- och fritidsväsendet utvecklar utbudet på e-tjänster för att servicen ska vara så lättillgänglig som möjligt för kommuninvånarna. Medborgarinstitutet förebygger digital marginalisering genom att erbjuda datateknisk utbildning som svarar mot kundernas behov. Kulturtjänsterna håller sina e-tjänster på minst samma nivå med den övriga huvudstadsregionen. Det stöd och den utbildning som erbjuds personalen svarar mot sektorernas behov och mål. Målet är att undervisningspersonalen klarar av att pedagogiskt tillämpa informations- och kommunikationstekniken. En del av personalen har också förutsättningar att utbilda andra lärare och att skapa samarbetsnät med utomstående aktörer. Verksamhetsmiljön idag Finska skolförvaltningen administrerar själv sina datasystem och köper de tjänster den behöver av serviceproducenter. Aktuella frågor i verksamheten har skrivits in som mål i alla skolors läsårsplaner. Skolförvaltningen har dessutom gjort upp en egen informations- och kommunikationsstrategi för strategiperioden. com/tvt Datasystemens funktion baserar sig på en nät- och servercentrerad struktur, öppen källkod samt öppna standarder och gränssnitt mellan systemen. Skolorna har öppet trådlöst nät. De nätbaserade tjänster som skolan behöver fungerar i huvudsak enligt principen om en enda inloggning och är koncentrerade till en virtuell maskinsal i molnet, där service erbjuds över internet. Eleverna har möjlighet att ansluta sig till arbetsmiljön via både skolans och egna datorer. I varje klassrum finns en videokanon, en dator och högtalare. Gymnasierna har tillgång till dokumentkameror, och interaktiva vita tavlor testas. Svenska skolförvaltningens datanät och utrustning administreras och underhålls av stadens ITadministration. Skolornas nätmiljö är MS-baserad och undervisningslokalerna är försedda med datorer, dokumentkameror och projektorer. Skolorna har trådlöst nät. Interaktiva tavlor används särskilt i de lägre årskurserna. Gymnasiet arrangerar distanskurser i samarbete med andra svenska gymnasier. Undervisningsplattformen Fronter används i alla årskurser. Lärarnas fortbildning utvecklas i samråd med grannkommunerna. Alla skolor i Grankulla testar som bäst olika typer av pekplattor och bärbara datorer. Utvecklingsarbetet har finansierats med bl. a. medel som Utbildningsstyrelsen beviljar för utveckling av inlärningsmiljöerna. De nya elever som inleder sina gymnasiestudier hösten 2013 kommer att vara de första som deltar i elektroniska studentskrivningar. Gymnasierna förbereder sig tillsammans för detta redan nu. Första årets studerande vid Kauniaistenlukio har fått personliga pekplattor.

4 Varje elev bör garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. I detta syfte engageras skolorna i en utredning om olika informations- och kommunikationstekniska lösningars kostnadseffektivitet och funktionalitet i undervisningen. Även tillgången på informationsteknik (elever/apparat i varje skola) utreds, och likaså lärarnas ITkompetens samt behoven av informations- och kommunikationsteknik inom småbarnsfostran. Utifrån utredningarna planeras och verkställs sedan nödvändiga åtgärder. Tillgången på IT-pedagogiskt stöd och IT-fortbildning garanteras efter behov vid alla enheter inom bildningssektorn. Erfarenheter och insikter delas aktivt mellan enheterna och regionens kommuner. De trådlösa nätverken i fastigheterna utvecklas för att bemöta de behov som den ökade användningen ger upphov till. Skolorna förbereder sig för införandet av elektroniska studentprov Personliga arbetsredskap utgör ett mål i den grundläggande utbildningen och garanteras för gymnasiestuderande senast Den pedagogiska användningen av e-bokläsare och e-böcker bör undersökas och utvecklas. Kultur- och fritidstjänsterna deltar i gemensamma it-lösningar med andra kommuner. Användningen av sociala medier och webbsidor i kommunikationen utvecklas. Mobila tjänster utvecklas och molntjänster tas i bruk. Kommuninvånarnas behov när det gäller utrustning, program och handledning utreds regelbundet genom kundenkäter. E-tjänsterna utvecklas (bl. a. idrottsbyråns anmälningssystem). Bibliotekets urval av e-böcker utökas. Utvecklingen av nätmuseet fortsätter. SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN Mål Samhällstekniska sektorns centrala mål i fråga om IT-funktionerna är att göra sektorns gemensamma geografiska informationssystem Tekla GIS, som alla resultatområden inom samhällstekniken använder sig av, mer täckande och att förbättra dess funktion. Tekla GIS används i arbetsstationsversion för editering av kartor och register och i serverversion för visning och utskrift. Därtill har man som en komponent i Tekla GIS lanserat en internetkarttjänst för invånarnas behov; den består av en guidekarta, en fastighetskarta, en flygbild och en aktuell detaljplan inklusive bestämmelser. EU:s INSPIRE-direktiv, som siktar på att effektivisera användningen av geografiskt informationsmaterial, öka samarbetet mellan myndigheterna och åstadkomma mångsidig service för medborgare, förpliktar kommunerna att under de närmaste åren producera metadata (beskrivningar och definitioner) för den geografiska information som omfattas av INSPIRE samt läs- och nedladdningstjänster och via Lantmäteriverket också uppföljningsinformation om användningen av materialet. I och med direktivet kommer många geografiska informationsmaterial att bli tillgängliga i enhetlig form i alla EU-länder före Med tanke på verkställandet av INSPIRE-direktivet har samhällstekniken redan producerat metadata för de geografiska datamängderna, och avsikten är att i följande fas som s. k. gränssnittservice ta fram visningstjänster och senare nedladdningstjänster. Vid genomförandet av servicen stöder man sig på

5 projektet KommunGML, som genomdrivits av Kommunförbundet tillsammans med leverantörer av geodatasystem och som definierar standardgränssnitten. Samhällstekniken har som ambition att i enlighet med hela stadens målsättning öka möjligheterna till elektronisk kommunikation i sina tjänster. Då kan kommuninvånarna uträtta sina ärenden vid tidpunkter som de själva väljer och som bäst passar dem. I praktiken innebär detta ofta att man till att börja med tar i bruk elektroniska blanketter. Samtidigt bör man dock granska ändamålsenligheten i hela processen och överväga vilka ärenden som ska helt eller delvis skötas elektroniskt. Vid skapandet av e-tjänster inom samhällstekniken bör man utnyttja resultaten av Projektet Elektroniska tjänster för den byggda miljön i kommunerna (KRYSP), som genomförts som uppföljningsprojekt efter KommunGML. KRYSP-projektet gör det möjligt att ta i bruk följande webbläsarbaserade e-tjänster som integrerats med Tekla GIS: Kartbaserat responssystem Elektronisk skötsel av ärenden som gäller bygglov, åtgärdstillstånd och undantagsbeslut under hela byggprojektet Ansökan om miljö-, förläggnings- och grävtillstånd samt tillstånd som gäller allmänna områden Vid övergången till elektronisk arkivering bör staden försäkra sig om att det är möjligt att skapa ett sådant gränssnitt mellan det system som skaffas och samhällsteknikens geodatasystem att programmen kan kommunicera med varandra. Då kan man utnyttja användargränssnittet för kartor vid arkivering av sådana dokument som har anknytning till ett objekt på kartan. Sådana dokument är exempelvis byggnadsritningar. Deodatasystemet utvidgas genom anskaffning av gatuvyprogrammetblomstreet och de gatuvybeskrivningar som det kräver. Programmet integreras med Tekla GIS och WebMap. Visnings- och nedladdningstjänster för geografisk information byggs upp som gränssnittstjänster i enlighet med INSPIRE-direktivet. Kartläggningen av stadens underjordiska ledningar och inmatandet av dem i geodatasystemet fortsätter. Målet är hundraprocentig täckning. Staden gör sig beredd att införa riksomfattande, bestående byggnadssignum och vidtar de åtgärder som krävs för detta. Staden gör sig beredd att vidta åtgärder som reformeringen av det riksomfattande systemet för fastighetssignum kräver. ALLMÄN FÖRVALTNING Mål 2016 Allmänna förvaltningen har satt upp följande mål för strategiperioden: - Stadens tjänster är tillgängliga för kommuninvånarna som flerkanalstjänster, och en smidig elektronisk skötsel av ärenden har möjliggjorts på bred basis i alla sektorer med hjälp av lättanvända applikationer och program.

6 - Kommuninvånarnas och stadens interaktiva påverkan via nätet har blivit ett vardagligt förfaringssätt som stöder beslutsfattandet och ökar invånarnas delaktighet. - Tack vare goda IT-kunskaper, bra tekniska arbetsredskap och en välutrustad arbetsmiljö har förvaltningen blivit smidigare och de administrativa processerna och kundservicen förbättrats ytterligare. - Ekonomiförvaltningens datasystem stöder bättre än hittills förutsägbarheten i stadens ekonomi och uppföljningen av den. - De anställda upplever att de i sitt arbete kan smidigt använda de datasystem och den datatekniska utrustning som de behöver. Utvecklingsobjekt i verksamheten Grankulla stad har redan nu i bruk flera e-tjänster, som stöder serviceprocesserna i olika sektorer. Allmänna förvaltningen har som mål att stödja och främja införandet av e-tjänster genom att i samråd med sektorerna utreda hur och med vilka e-tjänster serviceprocesserna kan effektiviseras och kundservicen förbättras. Avsikten med utvecklandet av e-tjänsterna är att skapa ett serviceutbud som fungerar via flera kanaler. För att e-tjänsterna ska vara effektiva och för att man ska få ut verklig nytta av systemen måste tjänsterna vara användarvänliga och avgiftsfria för användarna samt tillgängliga för invånare i bred skala. Ett absolut krav som ställs på e-tjänsterna är dessutom datasäkerhet. Vid sidan av webbaserade elektroniska tjänster är också olika mobiltjänster alltjämt mycket populära. Stadens övergång till ett mobiltelefonsystem under 2012 gör det möjligt att t. ex. utveckla stadens mobiltjänster (exempelvis information om behandlingen av bokningar och avbokningar eller ansökningar samt förmedling av beslut via sms). Med tanke på utvecklandet av informationen och invånardemokratin utvecklas goda, kundorienterade tjänster utgående från öppen och offentlig växelverkan. Öppenheten i förvaltningen främjas genom att man ger invånarna ökade möjligheter att delta och påverka via flera olika kanaler. Grankulla stad har redan idag ett rätt välutvecklat utbud av flerkanalstjänster som gör det möjligt att beakta invånarnas åsikter och synpunkter i det dagliga arbetet. Man kan till exempel lämna medborgarinitiativ och respons på stadens service både på traditionellt sätt (brev, direktkontakt mm. ) och via stadens webbplats. Dessutom finns det t. ex. inom gatuunderhållet ett responssystem som bygger på samhällstekniska sektorns digitala kartmaterial. Stadens information sköts via tryckta medier och stadens webbplats, och därtill använder man aktivt de sociala medierna (Facebook och Twitter). Allmänna förvaltningen strävar efter att utveckla användningen av de traditionella påverkansmöjligheterna och de existerande respons- och informationskanalerna så att möjligheterna att påverka ärenden under beredning och i beslutsfattandet ytterligare förbättras. För att uppnå detta mål utvecklar man bl. a. användningen av sociala medier, inte bara för information utan också vid hörandet av invånare så att det skapas en interaktiv kanal. Målet är att kommuninvånarna ska få en ny, lättillgänglig kanal för kommentering av ärenden i beslutsfattandet och under beredning. Staden följer också den regionala och nationella utvecklingen av olika kanaler för påverkan. Under strategiperioden satsar staden på att bättre än tidigare utnyttja informationsteknik i sina arbetsrutiner. Målet är ett med hjälp av goda IT-kunskaper, bra tekniska arbetsredskap och en välutrustad arbetsmiljö effektivisera förvaltningen, göra de administrativa processerna smidigare och förbättra kundservicen. En ur IT-synpunkt modern arbetsmiljö och utrustning gör det också möjligt att utveckla och effektivisera arbetsrutinerna. En effektiv förvaltning behöver möjligheter att arbeta också utanför den egentliga arbetsplatsen. Genom att skapa möjligheter till arbete som inte är bundet till en viss plats kan man möjliggöra flexibelt arbete (distansarbete), som i framtiden blir allt vanligare även inom den offentliga sektorn.

7 Hela personalens IT-kompetens utvecklas och upprätthålls genom att staden anvisar tillräckliga resurser för IT-utbildning. Det datatekniska kunnandet bland personalen i Grankulla utvecklas inom tre huvudområden: -IT-administrationens informationstekniska kompetens inom sitt verksamhetsområde, som ständigt utvidgas och utvecklas -De anställdas kunnande i utnyttjandet av informationsteknik i serviceproduktionen -De anställdas kunnande som användare av arbetsstationer, bastillämpningar och informationssystem. Möjligheterna till utökning av sektorernas e-tjänster kartläggs 2013 och utvidgningen av utbudet genomförs Möjligheterna att i större omfattning än idag utnyttja mobiltjänster i stadens service utreds Staden utnyttjar den nya mediemiljön för främjande av delaktighet och påverkan och utvecklar möjligheten till interaktiv påverkan via nätet till stöd för beslutsfattandet samt en öppen förvaltningskultur (t. ex. invånarenkäter och åsiktsbarometrar, bättre möjligheter att kommentera ärenden under beredning mm. ) Förvaltningsprocesserna effektiviseras med hjälp av bättre system med större kompatibilitet genom att till exempel driva igenom följande projekt: -Övergång till elektroniskt mötesförfarande -Samordning och förenkling av processerna inom löne- och personaladministrationen (HR-arbetsbord) -Utveckling av rumsreserveringssystemet (integrerad fakturering) -Övergång till elektronisk arkivering En trådlös och mobil arbetsmiljö byggs upp Ekonomiförvaltningens system utvecklas så att de stöder den ekonomiska uppföljningen och framförhållningen Användningen av befintliga program i förvaltningsprocesserna effektiviseras (t. ex. effektivare användning av ärendehanteringssystemet) De anställdas IT-kunnande främjas genom att man aktivt erbjuder dem mångsidig utbildning.

IT-strategi 2012 2015

IT-strategi 2012 2015 IT-strategi 2012 2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Allmänna insatsområden i IT-strategin... 4 2.1 Insatsområde 1: Utveckling av den övergripande arkitekturen...

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet

Kriterier för pilotförsöken med valfrihet Kriterier för pilotförsöken med valfrihet 1) Kriterier för deltagande i pilotförsöket med social- och hälsocentraler I projektplanen för den som ansöker om pilotförsök ges det en beskrivning av hur kriterierna

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9 Förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen 2004 2007 Broschyrer 2004:9 Trygghet är en grundläggande rättighet Trygghet är en grundläggande rättighet för envar och en förutsättning för välbefinnande.

Läs mer

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi

Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi SFUN 1/27.1.2016 3 Dnr 22/07.00.00/2016 Kyrkslätts bildningsväsendes informations- och kommunikationsteknikstrategi 2016-2019 Inledning Med informations- och kommunikationsteknik (IKT / ICT) avses all

Läs mer

Oy Apotti Ab Affärsplan

Oy Apotti Ab Affärsplan 1 Oy Apotti Ab Affärsplan Version 2.00 7.5.2015. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bolagets strategiska mål... 4 3 Bolagets verksamhetsidé och vision samt affärsidé... 5 3.1 Verksamhetsidé och

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens.

IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Datum 2009-03-09 1 (6) Krusboda skola Lokal IT-plan HT2009-VT2010 2 (6) En likvärdig skola IT-planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt

Läs mer

Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier)

Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier) 6. kan använda i 5. kan tillämpa i av 3. kan visa för eleverna 2. kan själv 1. kan inte själv / Kunskapskartläggning för IKT i undervisningen (gymnasier) Skolans namn: Kollektiv kunskapsutveckling Denna

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/6 05.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) Opetuslautakunta OTJ/6 05.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Utbildningsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen gällande fullmäktigeledamot Björnberg-Enckells m.fl. budgetmotion om ITstrategi för skolorna HEL 2012-004357

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR

Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:44 Spetsprojekt 1, Kundorienterad service ÅTGÄRD 4 FÖRSÖK MED SERVICESEDLAR 2016 2018 Ansökningsannons Helsingfors 2016 2 PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

Suomi.fi-servicedatalager

Suomi.fi-servicedatalager Identifiera en tjänst Suomi.fi-servicedatalager Allt väsentligt om tjänster på ett enda ställe Vad menas med SDL-datainnehåll? SERVICEKANAL E-tjänst SERVICEKANAL Webbsida Ansvarar för tjänsten och/eller

Läs mer

Öppen delaktighet på lika villkor. Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska

Öppen delaktighet på lika villkor. Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska Öppen delaktighet på lika villkor Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014 på lättläst svenska Öppen delaktighet på lika villkor Referat av statsrådets demokratipolitiska redogörelse

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun

1. Kontaktinformation * Förnamn. Efternamn. Mobiltelefon. E-post. Postort. Organisation. Kommun KT i skolorna 2013 Enkäten IKT i skolorna 2013 är en del av en omfattande IT-kartläggning som riktar sig till kommunerna och samkommunerna. Den här enkäten gäller kommunala skolor och läroanstalter som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Datasäkerhetspolicy för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården

Datasäkerhetspolicy för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården 1 (5) för verksamhetsenheter inom social- och hälsovården Godkänd: Social- och hälsovårdsnämnden, datum 25.9.2012 1. Inledning Informationsbehandlingen stöder serviceproduktionen inom Social- och hälsovårdsverket

Läs mer

IT-strategi. Sida 1 (6)

IT-strategi. Sida 1 (6) Sida 1 (6) 2013-05-03 IT-strategi I en förskola och skola i världsklass är modern infrastruktur, hög tillgänglighet och hög digital kompetens självklarheter. Genom att it-verktygen används för lärande,

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster

I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster I riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster Lämpligt stöd vid rätt tidpunkt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av de 26 spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Kvalitetskriterier för individuellt stöd

Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, toukokuu 2011 1 Syftet med kvalitetskriterierna: Kvalitetskriterierna är avsedda för funktionshindrade människor, deras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

ÄRENDE FDUV:s kommentar gällande Kårkulla samkommuns boendeplan 2012 2020

ÄRENDE FDUV:s kommentar gällande Kårkulla samkommuns boendeplan 2012 2020 Till Kårkulla samkommun ÄRENDE FDUV:s kommentar gällande Kårkulla samkommuns boendeplan 2012 2020 FDUV är en nationell intresseorganisation för svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning och deras

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag

SAMHÄLLSLÄRA. Läroämnets uppdrag SAMHÄLLSLÄRA Läroämnets uppdrag Syftet med undervisningen i samhällslära är att stödja elevens tillväxt till en aktiv, ansvarsfull och företagsam person. Elevens vägleds att agera enligt demokratins värden

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet

Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet 2008-02-26 Vår ref: 2008/259/184 Er ref: M2008/413/H Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Remiss med anledning av införande av Inspire direktivet Nedan följer

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Vad innebär valfrihet för mig

Vad innebär valfrihet för mig Vad innebär valfrihet för mig Enligt utkastet till lag om valfrihet 21.12.2016 1 21.12.2016 Valfrihet är en del av social och hälsovårdsreformen Syftet med social och hälsovårdsreformen är att se till

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi

Migrationsverkets Kommunikationsstrategi Migrationsverkets Kommunikationsstrategi 2013 2017 Utgångspunkt Migrationsverkets kommunikationsstrategi 2013 2017 grundar sig på de skyldigheter och rättigheter som har fastställts för statsförvaltningen

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Välfärd och konkurrenskraft genom goda förbindelser

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Nödcentralsverket Strategi

Nödcentralsverket Strategi Nödcentralsverket Strategi 2016 2020 Nödcentralsverkets publikation HAK-2015-631 Innehåll Inledning Nödcentralsverket 2020 3 Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten under strategiperioden 2016 2020 4

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren

Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren SID 1 (7) Handlingsplan för digitalisering av grundskolan för åren 2016-2018 Innehåll Vision... 2 Solna stads vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens vision... 2 Barn och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet

Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Förvaltningen som en möjlighet till öppenhet Finland är exceptionellt bra på att skapa möjligheter och vara en föregångare när det gäller digital förvaltning. Förvaltningen och det civila samhället stöder

Läs mer

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökningstid 17.3.2016 kl. 12.00 21.4.2016 kl. 16.15 Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 340/2011 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 6 april I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Målen för lärarutbildningen 2013 2016

Målen för lärarutbildningen 2013 2016 SOOL Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL, är en nationell takorganisation för alla studenter på lärarutbildningar i Finland. I avsikt att förbättra lärarutbildningen strävar SOOL efter att befordra

Läs mer

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande:

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande: SFUN 10.9.2015, Bilaga INVESTERINGSFÖRSLAG, ELEKTRONISKA STUDENTSKRIVNINGAR Budget 2015 Ekonomiplan 2015-2017 BAKGRUND Elektroniska studentskrivningar Studentskrivningarna digitaliseras enligt statsrådets

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer