Dnr: Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012"

Transkript

1 Dnr: Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

2 Projektrapport 2: Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: E-post: Sammanfattning Under 2012 har en regional strategi tagits fram för kriskommunikationssamverkan inom Kriskommunikationsnätverket för Örebro län 1. Syftet var att skapa samsyn mellan berörda aktörer i länet så att vi kan nå ut med korrekt, snabb och ensad information till våra målgrupper samt bedriva effektivare omvärldsbevakning. Projektet handlade också om att nå ökad kunskap kring hur man kan använda sociala medier vid kris. Som grund för strategin genomfördes en undersökning för att kartlägga aktörernas resurser avseende personal, tekniska system och informationskanaler. Under året anordnades ett internat som startskott för strategiarbetet och senare under året arrangerades en konferens med fokus på sociala mediers betydelse vi olika händelser och kriser. Projektet har varit en viktig process som resulterat i en strategi som är oerhört betydelsefull för det fortsatta arbetet med att stärka samverkan och förmågan att hantera en kris. Kunskapsnivån om sociala mediers betydelse vid kriser har stärkts avsevärt vilket kommer ha stor betydelse för nätverkets förmåga att nyttja den nya tekniken i framtiden. Bakgrund Som en del av det geografiska områdesansvaret har Länsstyrelsen som uppgift att verka för samordning av information och att sammanställa lägesinformation. För att stärka detta arbete har ett nätverk för kriskommunikation bildats med syfte att inom länet få till stånd en bra samordning. Det är viktigt att vi i vardagen samarbetar, kompetensutvecklar och ensar oss så att vi är väl rustade när krisen inträffar. Gruppen bildades som ett resultat av arbetet under pandemin år Kriskommunikationsnätverket har tagit fram gemensamma mål som vägledning för det fortsatta arbetet. Som ett naturligt nästa steg fanns ett stort behov av att utveckla metoder, arbetssätt och verktyg för bättre samverkan före, under och efter en kris. Det är viktigt att klarlägga vilket ansvar och vilka roller respektive aktör har samt skapa samsyn kring hur 1 Kriskommunikationsnätverket i Örebro län består av utpekade representanter från länets 12 kommuner, Bergslagens Räddningstjänst, Nerikes Brandkår, Polisen i Örebro län, Örebro läns landsting på initiativ av Länsstyrelsen i Örebro län.

3 samverkan och samordning bör ske och när det bör ske, avseende krisinformation. En viktig del i arbetet är också att kartlägga vilka kanaler och tekniska system respektive aktörer har samt hur och i vilken utsträckning omvärldsbevakning sker. Det utgör grunden för att vi i framtiden ska kunna fördjupa vår samverkan och höja länets förmåga vid en kris. Ett arbete hade tidigare påbörjats med att inhämta kunskaper kring hur sociala medier kan nyttjas för kriskommunikation. Ett viktigt arbete som behöver fortsätta för att kunna möta upp framtida förväntningar från inte minst allmänhet och media. Mål Målet med projektet var att skapa bättre informationssamordning och ökad samsyn mellan berörda aktörer i länet så att vi kan bedriva effektivare omvärldsbevakning och dela information som leder till att vi på ett snabbt, korrekt och ensat sätt kan nå ut med information till våra målgrupper. Utveckla strategi för krisinformationssamverkan. Utveckla rutiner/metoder för omvärldsbevakning, delgivning av information. Skapa samsyn kring när behov finns att delge varandra information. Kartläggning av aktörernas informationssystem, kanaler och omvärldsbevakning. Ökad kunskap om hur vi rent praktiskt kan nyttja sociala medier för omvärldsbevakning och som kanal för kriskommunikation. Metod Även om slutprodukten i form av en gemensam strategi för kriskommunikationssamverkan är ett viktigt mål, var själva processen för framtagningen av strategin det allra viktigaste. Den gemensamma kriskommunikationsstrategin grundar sig på en enkätundersökning samt djupintervjuer av samtliga deltagare i Örebro läns kriskommunikationsnätverk. Syftet var att kartlägga vilka resurser respektive organisation har när det gäller personal, tekniska system samt vilka kanaler som används såväl före som under en kris. Genom undersökningen har vi kunnat identifiera styrkor och svagheter i vår kriskommunikationshantering samt funnit gemensamma nämnare där vi ser utvecklingsmöjligheter för samverkan. För att höja kunskapsnivån och söka inspiration genomförde vi dels ett internat, dels en konferens där vi fick ta del av de senaste rönen genom framstående forskare och yrkesverksamma. Inte minst skapade det tillfälle för diskussion, ökad personkännedom och kännedom om varandras organisationer. En arbetsgrupp med bred representation från nätverket tillsattes för det faktiska arbetet med att ta fram strategin. Förslaget på strategi har sedan presenterats och bearbetats av hela kriskommunikationsnätverket.

4 Aktiviteter Undersökning En webbenkät skickades ut till samtliga representanter i Örebro läns kriskommunikationsnätverk med syfte att kartlägga respektive organisations personella resurser, tekniska system och informationskanaler. Dessutom genomfördes djupintervjuer för att få svar på synen på samverkan, hur vi kan och bör samverka och när vi ska samverka. Internat Den februari genomfördes ett internat som kick-start på processen med att ta fram en gemensam strategi. Syftet var att öka nätverkets kunskap inom strategisk kommunikation och kriskommunikation samt ge inspiration och drivkraft till projektet och processen. Till vår hjälp anlitade vi Jesper Falkheimer som kursledare, en av landets främsta kriskommunikationsforskare. Arbetsgruppmöten En arbetsgrupp utsågs för att arbeta fram ett förslag på strategi. Gruppen utformades så att det fanns representanter från räddningstjänst, landsting, kommun och länsstyrelse. Vid höstens ordinarie träff för nätverket presenterades strategiförslaget. Dessförinnan hade hela nätverket fått ta del av arbetet så att alla hade möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Strategin har sedan presenterats för T-sam, Örebro läns övergripande krissamverkansorgan. #smkris #smkris var en kriskommunikationskonferens med fokus på sociala medier. Dagen arrangerades den 9 oktober i samarbete med Örebro universitet. Konferensen var en dag då forskare mötte praktiker för att föreläsa och diskutera om vilken betydelse sociala medier har vid olika händelser och kriser - Hur påverkar det kommunikatörens sätt att arbeta såväl i vardagen som vid en kris? Hur nyttjar jag tekniken i praktiken och är organisationen mogen för det? Tack vare att vi höll en kostnadsfri och öppen konferens tillsammans med Örebro universitet fick vi möjligheten att bjuda in väldigt meriterade föreläsare. Följande personer deltog som föredragshållare under dagen: Isaac Griberg - Social Media Officer vid Internationella Rödakorskommittén (ICRC) i Genève. Utvecklar och implementerar en global strategi för sociala medier för att kommunicera om organisationens operationer runt om i världen. Jonas Landgren - Doktor i informatik med fokus på krishantering vid Göteborgs universitet. Forskar om myndigheters krishantering och användning av teknikstöd för att förstå, hantera och kommunicera vid stora olyckor och kriser. Helen Andersson - Lektor vid Örebro universitet. Forskar inom samtal och interaktion och bedriver just nu ett projekt kring språket och dess betydelse i sociala medier.

5 Mats Eriksson - Lektor vid Örebro universitet. Forskar om kriskommunikation i en digital tidsålder för att att studera och analysera myndigheters, företags och medborgarnas upplevelser och erfarenheter av risk- och kriskommunikation via nätbaserade medier. Dessutom hölls två diskussionsseminarier där följande personer även deltog: Mats Nylén, Kommunikationschef, Polisen i Örebro län Jörgen Westlin, Kommunikationsstrateg, Polisen i Örebro län Nadia Dala, Verksamhetsutvecklare av sociala medier, Arbetsförmedlingen Lars-Erik Warg, Docent i psykologi och expert på riskkommunikation, Universitetssjukhuset Örebro. Konferensen riktade sig i första hand till offentlig verksamhet och frivilligorganisationer i Örebro län samt studenter vid Örebro universitet. Men vi välkomnade även andra offentliga verksamheter och aktörer runt om i landet. LIVE-sändning Konferensen sändes även live på webben och kan fortfarande ses i efterhand. Dessutom fanns det möjlighet att ställa frågor via Twitter under hashtaggen #smkris. Budget Den totala budgeten för projektet var :-. Utfallet blev :-. Vi var medvetna på ett relativt tidigt stadium att vi skulle dra över budget något. Vi ansåg dock att det var viktigt att projektet skulle fullföljas enligt plan varför vi genomförda vissa omprioriteringar ekonomiskt för att täcka kostnaderna. Se bilaga för detaljerad redovisning. Resultat och effekter Projektet har resulterat i att vi idag har en gemensam strategi för kriskommunikationssamverkan inom Kriskommunikationsnätverket för Örebro län. Det är ett viktigt steg mot en förbättrad samverkan som bidrar till ökad krishanteringsförmåga. Vi har också ett underlag som visar på vilka resurser som finns i nätverkets organisationer när det gäller personal, tekniska system och vilka kanaler som nyttjas såväl före som under en kris. Arbetet har bidragit till ökad personkännedom och kännedom om varandras organisationer och vilka förutsättningar vi har. Personkännedomen är något som ofta lyfts fram som en framgångsfaktor för effektiv krishantering. Vi har uppnått en nivå där vi på ett öppet och prestigelöst sätt kan söka kontakt och stöd hos varandra, såväl i vardagen som vid kris. Konferens med mersmak Kriskommunikationskonferensen den 9 oktober skapade en rad mervärden. Vi uppnådde inte bara ökad kunskap inom nätverket, vi bidrog även till att sprida denna kunskap och belysa

6 frågan till fler organisationer utanför nätverket såväl regionalt som nationellt, offentligt som privat. Dagen lockade till sig knappt 140 deltagare bestående av en blandning av kommunikatörer från kommuner och statliga verksamheter, frivilligorganisationer, privata aktörer och även några politiker. LIVE-sändningen från konferensen följdes av 249 personer och hittills har totalt 395 personer tagit del av sändningen i efterhand. Vi hade även hög aktivitet på Twitter och låg topp 5 i Sverige bland trendande ämnen under dagen, som högst låg vi 3:a. Samarbetet och kontakten med Örebro universitet har lett fram till ett fortsatt samarbete där Länsstyrelsen numera ingår som extern representant i styrgruppen för nystartade Centrum för kriskommunikation. Som ett resultat av våra kontakter med Jonas Landgren vid Chalmers har vi bjudits in att delta i ett EU-projekt inom kriskommunikation och sociala medier. En fantastisk möjlighet för oss och länets kriskommunikationsnätverk att fortsätta utvecklingen av att nyttja sociala medier vid kris. Framgångsfaktorer För att lyckas med ett projekt som detta är det viktigt att skapa engagemang och intresse, att alla känner sig delaktiga. Delaktigheten är oerhört viktig för att slutresultatet ska få någon faktisk effekt, annars riskerar det, i det här fallet strategin, att bli en skrivbordsprodukt som hamnar i byrålådan. Det är också oerhört viktigt att arbetet inte slutar här, utan att strategin förblir ett levande dokument som ständigt utvecklas utifrån praktiska erfarenheter från framtida händelser. En framgångsfaktor för själva konferensen var att vi sökte ett samarbete med Örebro universitet som besatt kunskap på området och en lämplig mötesplats och arena. Genom samarbetet kunde vi också hålla nere kostnaderna och tillgängliggöra innehållet till långt fler än enbart nätverket. Kvarstående behov Framtagandet av strategin för vår kriskommunikationssamverkan är bara början på resan för att uppnå en förbättrad samverkan och ökad krishanteringsförmåga. Strategin är ett viktigt underlag och viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att utveckla faktiska och handgripliga rutiner för hur vi går tillväga vid en händelse. Det utgör också en viktig utgångspunkt i allas förståelse för behovet av samverkan och att alla behöver bidra och ta sitt ansvar. Mycket arbete kvarstår, inte minst med att verka för att minska glappet internt inom respektive organisation när det gäller kommunikationen mellan ansvarig kriskommunikatör och operativt ansvarig som tex TiB eller beredskapssamordnare. Denna fråga är högst central

7 för att uppnå god samverkan, krishanteringsförmåga och förmåga att kommunicera gentemot allmänhet och media på ett snabbt, korrekt och trovärdigt sätt. Utifrån strategin finns även behov av att arbeta fram underlag som stöd för hur vi exempelvis bedriver omvärldsbevakning på ett systematiskt sätt och utveckla fler områden där vi kan avlasta och stötta varandra vid en händelse. Den genomförda undersökningen visade bland annat på en gemensam beröringspunkt där flertalet kommuner använder samma publiceringsverktyg för externwebben - Kan vi utveckla vår samverkan på det operativa planet och till exempel låta utomstående gå in och publicera gemensam krisinformation vid en händelse? Som sagt, många frågor återstår men detta projekt var ett viktigt steg på vägen.

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer