Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907"

Transkript

1 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen

2 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3 Att förstå communityidén 1.4 Koppling till vårt varumärke 1.5 Kort marknadsöversikt 1.6 Koppling till styrdokument 2. Strategi 2.1 Kanalstrategi 2.2 Vår verksamhet 2.3 Syfte och mål 2.4 Mätbara mål 2.5 Exempel på mätetal och uppföljning 2.6 Målgrupper 2.7 Frekvens och svarstider 2.8 Omfattning 2.9 Organisation, ansvar och resurser 2.10 Omvärldsbevakning 2.11 Kriskommunikation 2.12Att öppna och avsluta ett konto 2.13 Avsändare 2.14 Grafisk profil 2.15 Bemötande och tilltal 2.16 Användning av sociala medier i arbetsrelaterat syfte 2.17 Koppling till extern webb 2.18 Intern samverkan 2.19 Marknadsföring 3. Juridik 3.1 Olika roller vid användning av sociala medier 3.2 Bevarande och gallring av sociala medier 3.3 Att tänka på 3.4 Dessa lagar kan beröras vid användning av sociala medier

3 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? I takt med digitaliseringens ökade möjligheter till dialog, har interaktiva kanaler blivit allt vanligare. Samlingsnamnet för dessa benämns sociala medier och innebär olika webbtekniska lösningar kombinerade med social interaktion och användargenererat innehåll. Även webben kan med sina interaktiva funktioner också ingå i det sociala medielandskapet, även om det är en kanal som i dagligt tal inte inbegrips i det sammanhanget. Gemensamt för samtliga dessa mediekanaler är att konversationen står i fokus. Användaren förväntar sig återkoppling på sina inlägg relativt omgående. Liksom vid övrig kommunikation, måste vi som offentlig organisation, ha beredskap och kompetens för att kommunicera på lämpligt sätt via rätt kanal för att nå avsedd målgrupp. Detta har givetvis även sin bäring på sociala medierna, vars betydelse kommer att öka allt mer. 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag Facebook Den i dagsläget absolut mest använda av de sociala mediekanalerna. Här samlas människor i alla åldrar och från alla yrkesgrupper. De flesta organisationer väljer, precis som Västerås stad, att använda en så kallad fan-sida. Det innebär att innehållet är offentligt även för dem som inte väljer att vara våra fans. Det innebär också att man inte kan bli vän med Västerås stad. För oss är det praktiskt eftersom vi då inte behöver hantera och svara på vänförfrågningar. Facebook-sidan ger en bra överblick över det vi publicerar. Alla länkar och bilder som publiceras där samlas så att den som är intresserad kan gå tillbaka och läsa äldre material. Det finns även möjlighet att marknadsföra speciella evenemang på sidan. Twitter Består av ett ständigt flöde av information där det också går att publicera till exempel länkar, och bilder. Uppdateringarna försvinner dock snabbt och sökbarheten är begränsad. Styrkan med Twitter är istället dess möjlighet till direktkontakt och kommunikation. Många som använder Twitter är ständigt uppkopplade via sin mobiltelefon och när de vänder sig till Västerås stad med exempelvis en praktisk fråga, har vi en fantastisk möjlighet att ge snabb respons och service. Direktkontakten med followers ger även Västerås stad en unik chans att visa att det finns människor bakom stadsvapnet. Twitter är dessutom helt utan konkurrens när det gäller att snabbt få ut viktigt information, eftersom det som är av vikt skickas vidare både inom och utanför Twittervärlden. Jämfört med Fackbook är användarna av Twitter en mindre skara men är bland annat de tongivande inom kommunikation- journalistik- och reklambranschen vilket ger en stor spridning av det som sker på Twitter. Youtube En kanal där alla som har ett konto kan publicera videoklipp. Västerås stad har ett konto på Youtube. De klipp vi lägger där kan sedan länkas till via Facebook och Twitter. På det sättet är det fler som ser de produktioner som görs inom Västerås stad.

4 Flickr En webbplats där den som har konto kan publicera bilder. Med ett konto på Flickr kan Västerås stad marknadsföra staden långt utanför de kanaler vi själva använder. Användarna av Flickr är många och Västerås stad kan själva välja vilka regler som gäller för användande av våra bilder. Bloggar Ett forum där en tjänsteman eller en grupp medarbetare inom en enhet kan berätta kontinuerligt om vad som händer inom ett speciellt område eller verksamhet. 1.3 Att förstå communityidén Grundidén med en community (ett digitalt nätverk som bildar en grupp på till exempel Facebook) är att gruppen, oavsett om det är en organisation eller ett företag, kan hjälpa andra och att de i sin tur kan bidra till värdet i vår kanal. Det är viktigt att balansera personlig och professionell information, och förstå den viktiga roll som öppenheten spelar. Tänk på att communityt inte ska vara en miljö där konkurrens uppmuntras eller betonas, utan snarare en plattform där den målgrupp det berör, känner sig bekväm att dela, ta kontakt och få hjälp. Vi bör också beakta att vår närvaro ger mer utdelning för organisationen om vi höjer värdet för våra läsare, så att de verkligen kan ha nytta av den information de får där. 1.4 Koppling till vårt varumärke I det sociala medielandskapet påverkas vårt varumärke genom vad andra säger om Västerås eller Västerås stad. Varumärkesbyggandet kan därför hjälpas eller stjälpas i dessa kanaler. Även om vi väljer att inte delta i det sociala medielandskapet, så byggs ändå vårt varumärke där. Skillnaden är bara att vi då inte är med och bidrar till byggandet. 1.5 Kort marknadsöversikt Sociala medier används allt mer frekvent och mer än var tredje svensk mellan år är medlem i något eller några sociala nätverk på Internet. Tittar vi på åldersgruppen år är motsvarande siffra 84 %. I april 2010 har Facebook över 3,3 miljoner (35%) svenskar registrerade och 400 miljoner registrerade användare totalt. De flesta bedömare är överens om att det här är kanaler som kommer att utvecklas och användas allt mer frekvent. Även om många anser att användandet av sociala nätverk är enkelt, så betyder det inte att resan blir lätt eller att strategiarbetet är enkelt. Därför behöver vi hjälpas åt och planera för att integrera sociala medier i vår organisation. 1.6 Koppling till styrdokument Kopplingen mellan stadens styrdokument och användningen av sociala medier, är tydlig. Delaktighet, engagemang, öppenhet, snabbhet, inflytande och dialog är begrepp tagna ur styrdokument inom kommunikationsområdet och som alla stödjer användandet av sociala medier. Sociala medier blir därmed ett hjälpmedel och ett verktyg för att leva upp till innehållet i styrdokumenten.

5 I detta dokument har innehållet i strategiavsnittet valts utifrån förutsättningarna för att vi ska leva upp till våra mål. Under Riktlinjer har vi enbart valt att lägga sådant som fungerar som vägledning i hur vi ska hantera och förhålla oss till frågor i arbetet med Sociala medier. Sist har vi de juridiska frågorna, som på grund av kanalens låga ålder omformas vartefter nya erfarenheter dyker upp. 2. Strategi Nedan presenteras syfte och mål med Västerås stads närvaro i Sociala medier samt vilken strategi som krävs för att nå uppsatta mål. Strategi kan generellt definieras som: ett mönster av beslut och handlingar i nutid för att säkra framtida framgång. Syftet med strategin är att tydliggöra vad som bör göras för att nå Västerås Stads övergripande mål avseende sociala medier. 2.1 Kanalstrategi Eftersom konversationen står i centrum i de sociala medielandskapet så ska dessa kanaler användas i frågor och aktiviteter där just dialogen har en central roll. På de centrala och övergripande kontona pågår, förutom direkta frågeinlägg, en ständig konversation om skiftande ämnen beroende på vilka nyheter som publicerats, vilka beslut som tagits och vad som är aktuellt inom den lokala samhällsdebatten. När vi däremot registrerar tillfälliga konton ska det alltid vara utifrån ett behov att öka dialogen i en viss fråga, viljan att få synpunkter från medborgarna eller att generellt öka transparensen inom en viss verksamhet. 2.2 Vår verksamhet Våra styrkor och det som vi är bra på är det som vi bör kommunicera ut till våra målgrupper. Västerås stad tillhandahåller service och ett stort utbud av tjänster till våra invånare. Här följer några exempel på områden där det sociala medielandskapet skulle kunna skapa möjligheter genom att föra dialog. Exemplen är hämtade från det strategiarbete som genomförts tillsammans med olika verksamheter i organisationen: Nya skolan, konsumentrådgivning, studievägledning för vuxna, ämnen inom barnomsorg, socialtjänst och äldreomsorg, dialog runt barnombudsfrågor och barnpilotssatsningen, kollektivtrafik, motionsspår och sophämtning. Inom kulturområdet identifierades evenemangskalender, cityfestivalen, kampanjerbjudanden, bibliotek och Vallby Friluftsmuseum. Listan över olika frågor, ämnen och områden där vår organisation skulle berikas genom ökad dialog med medborgarna, kan göras lång. Hela organisationen måste aktivt arbeta med att bedöma vilka frågor som är lämpliga att ta upp i sociala mediekanaler. En sådan frågebank bör finnas både på central nivå och ute i respektive verksamhet. Parallellt med en sådan listning kommer givetvis oplanerade ämnen att dyka upp, som också kan vara aktuella för att kommuniceras i olika sociala mediekanaler.

6 2.3 Syfte och mål I vårt strategiarbete vad gäller sociala medier, har vi identifierat följande nyckelord som åskådliggör syftet med vår närvaro. Vi ska öka: Vår tillgänglighet Vår lyhördhet Vår trovärdighet Transparensen Vårt eget och omvärldens engagemang Vår närvaro Vår aktivitet Utifrån dessa nyckelord har vi prioriterat vilka mål vi ska ha med att finnas ute i det sociala medielandskapet: 1. Våra varumärken Västerås Stad och Västerås, blir mer mänskligt för omvärlden genom att vi öppnar upp för dialog och delar med oss av den kompetens, personlighet och engagemang som finns hos oss som arbetar här. 2. Att bli mer lyhörda för vad västeråsarna har att säga och hur de upplever saker. 3. Att den feedback vi får från västeråsarna snabbare tas emot och hanteras av vår organisation. 4. Att upprätta dialog med fler målgrupper. 5. Att öka antalet kontakter med västeråsare och presumtiva invånare. 2.4 Mätbara mål Även om sociala medier främst handlar om interaktion mellan människor, vilket inte är något som man vanligtvis mäter eller definierar med siffror, bör vi ändå försöka mäta vår närvaro där. Ett av våra övergripande mål, att vårt varumärke blir mer mänskligt, nås just genom ökad dialog. En transparent och öppen dialog ger organisationen en mänskligare framtoning och kommer närmare målgruppen. Bristen på historia och erfarenhet inom sociala medier ökar svårigheten att i dagsläget sätta mätbara mål. Nivån på målen är även avhängig resurstilldelningen. Inför 2011 avser vi att sätta upp ett antal mätbara mål som sedan ska följas upp. Det innebär att vi noggrant ska följa utvecklingen under hösten Exempel på mätetal och uppföljning En viktig signal om vad vi får för utväxling av vår närvaro och därmed kan nå upp till våra mål, är att mäta hur engagemanget har ökat för vår organisation. Det gör vi genom att välja ut sådant som är med och föder dialogen och interaktionen. Genom att nätverka med västeråsarna så får vi insikter i strömningar, synpunkter och opinioner på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Undersökningar och kommunikationsinsatser, som vi idag betalar för kan i viss mån styras om till dessa kanaler. Att följa stora besökargruppers beteende är ett effektivt sätt att fånga upp trender och bland annat underlätta vår tjänsteutveckling.

7 Då vi öppnar ett nytt konto kan vi vid olika tidpunkter, till exempel i slutet av varje vecka, välja att mäta: Antal personer som gillat vårt innehåll och våra uppdateringar Antal kommentarer Vilket innehåll och vilka uppdateringar som gillats och kommenterats mest Antal fans/followers Antal internaktioner Antal fans som lämnat sidan Vid utvärdering följs besökare, inlägg och andra interaktioner under en längre tidsperiod. Det är den långsiktiga trenden som är intressant och framför allt de tillfällen då Västerås stad interagerar med människor som besöker våra sidor. Utvärderingen kan till exempel dokumenteras i kvartalsrapporter. Ett sätt att försöka få en bild av hur många intresserade followers och fans man har är att starta en särskild aktivitet där man efterfrågar medverkan från läsarna. Det kan till exempel handla om att be om synpunkter i samband med någon större förändring i Västerås. Gensvaret kan ge en bra bild av vilket engagemang som finns. Ett annat sätt att få veta mer om sina followers och fans är att gå tillbaka och se vilka frågor och områden som har resulterat i flest kommentarer och reaktioner. Det ger också oss hjälp att se i vilken riktning vi ska gå när det gäller vad och hur vi ska kommunicera i de sociala mediekanalerna. Ett sista viktigt verktyg är att följa upp vilka ärenden, synpunkter och frågor som går till diarieföring. 2.6 Målgrupper På våra centrala konton kommer vår målgrupp att vara alla. Ämnets art avgör vilka grupper som engageras mest av en viss fråga. När vi öppnar tillfälliga konton för kampanjer eller utvalda aktiviteter, så får vi, som vid all annan kommunikation vid varje enskilt tillfälle göra en målgruppsanalys och utifrån det välja mediekanal. Med tanke på bredden av mottagare och rörligheten i det sociala medielandskapet, så är lyhördheten ett viktigt verktyg som gör det möjligt för oss att höra vilka grupper som det är mest angeläget att rikta sig emot för tillfället eller i en viss fråga. Respektive verksamhet kan däremot göra en generell målgruppsanalys för sina specifika målgrupper. Detta kan göras som en matris kopplat till de frågor som verksamheten ansvarar för. 2.7 Frekvens och svarstider Sociala medier handlar om konversation och ställer därmed höga krav på närvaro. En genomgående regel är att vi som organisation på vardagar ska svara inom 24 timmar. Under helgerna ska någon form av återkoppling på de inlägg där det förväntas respons, ges under förmiddagen dag efter helgdag. Det finns idag verktyg som kan användas för att på ett överskådligt sätt kunna se de inlägg som berör oss. På det viset behövs inte en bevakning ske av varje mediekanal var för sig. De olika mediekanalerna har olika nivåer på snabbhetskrav. Twitter..

8 är den snabbaste kanalen där uppdateringarna snabbt försvinner och sökbarheten är begränsad. Under kontorstid bör därför målet vara att svara inom 2 timmar, givetvis gärna snabbare. Facebook... har en annan karaktär och där bör målet vara att svara inom samma arbetsdag. Bloggar... handlar mer om att få ut ett budskap och bygga en relation. De kommentarer som blir följden bör under vardagar få en återkoppling inom 24 timmar. Flickr... har en mer statisk karaktär eftersom det handlar om publicering av bilder. 2.8 Omfattning Stadsledningen På central nivå i staden ska ett övergripande konto finnas för de mediekanaler som är mest frekventa (i april 2010 är detta Facebook, Twitter, Youtube och Flickr). Bloggar är givetvis också en viktig mediekanal men finns i dagsläget inte på central nivå (se kap Beskrivning av mediekanaler). Verksamheten Varje förvaltning/stab har rätt att öppna egna konton utifrån det övergripande behov som finns. Också enheter längre ut i organisation kan öppna konton (se kap Organisation och ansvar). Avsändaren ska dock alltid vara tydlig (se kap Avsändare) och en ägare av kontot ska vara tydligt angivet i samband med registreringen. Kampanjkommunikation Överallt i organisationen kan behov finnas att föra dialog med medborgarna i en specifik fråga under en begränsad tid. Där är sociala medier ett utmärkt verktyg (se kap Start och avslut av konto). Personlig kommunikation Det kan ibland finnas behov av att en viss person företräder organisationen och har en dialog med en specifik målgrupp. Det är fullt möjligt inom sociala medier. Beakta dock alltid att det är organisationen som personen representerar (se kap Bemötande och tilltal). 2.9 Organisation, ansvar och resurser Eftersom sociala medier består av interaktiva kanaler där dialogen är en förutsättning, kräver det närvaro. Själva verktygen är kostnadsfria, men arbetet måste tilldelas personella resurser. Kraven på att vara en flexibel och tillgänglig organisation kommer att öka allt mer, vartefter kommunikationskanalerna ökar och förändras. Precis som västeråsarna kräver att vi ska svara i telefonen, på mail och ge service via vår webbplats, så ser vi nu början på ytterligare en arena där vi förväntas närvara. Det skapar också möjligheter att öka dialogen och därigenom ytterligare förstärka relationen med medborgarna. Vid varje ny aktivitet i det sociala medielandskapet måste vi bedöma närvaron utifrån de resurser vi ha att tillgå. Att inte vara närvarande, utan enbart använda kontot för att föra ut ett budskap, är

9 direkt olämpligt. Det får motsatt effekt utifrån de syften och mål vi har beslutat om vid användningen av sociala medier. Ansvarig för stadens sociala medier är processägaren för kommunikationsprocessen. Informationschefen kan sedan delegera det operativa ansvaret för övergripande nivå/central nivå. Eftersom kanalen är relativt ny, krävs att det finns en operativt ansvarig som har huvudansvaret och specialiserar sig på detta område. Vid frånvaro av operativt ansvarig ska alltid en ersättare finnas. Även ute i olika publika och kommunikativt intensiva verksamheter, bör det finnas medarbetare som specialiserar sig på området sociala medier. Centralt ansvarig för sociala medier ska: Vara operativt närvarande för att svara och föra dialog med dem som besöker de mediekanaler som finns på central nivå. Bedöma publicering och bearbeta innehåll från vår externa webbplats till sociala medier. Omvärldsbevaka och aktivt följa utvecklingen inom området Föreslå anpassningar och uppdateringar av styrdokument utifrån omvärldsförändringar Bevaka varumärket för att undvika kapning eller annan missanvändning Vara samordnande för stadens alla verksamheter inom området Ansvara för struktur och helhetstänk avseende sociala medier Vara ett stöd och rådgivande för övriga verksamheter Ansvara för utbildning och kompetensutveckling inom organisationen Vara samordnare genom att sprida, hänvisa frågor till övriga verksamheter samt vid behov kontakta dessa för informationsinhämtning. Hos förvaltningar och staber är det alltid linjechefen som är ytterst ansvarig för de konton som öppnas inom den egna verksamheten. Liksom på den centrala nivån krävs det att någon medarbetare har det operativa huvudansvaret inom detta område. Det gör att man kan hålla ihop deltagandet på förvaltningen, men gynnar också samverkan med övriga verksamheter, inte minst med den centralt ansvarige. Omfattningen på engagemanget kan variera beroende på till exempel verksamhetens art och frekvensen på deltagandet i kanalerna Hantering av inlägg samt avpublicering Enskilda medarbetare som fått i uppdrag att i tjänsten närvara på sociala medier, ansvarar för hantering av inkomna synpunkter, svar och kommentarer. Ansvaret innebär att: Besvara inkomna synpunkter som riktas till myndigheten Vidarebefordra dessa till en befattningshavare som är bättre lämpad att besvara inlägget Avpublicera vissa inlägg (se avsnitt 3 Juridik punkt 3.2) Omvärldsbevakning En så interaktiv och föränderlig kanal som sociala medier, kräver att organisationen lever med kanalen. Det innebär att alla chefer och involverade medarbetare ska hålla sig uppdaterade om vad som händer inom området. Detta sker med visst stöd från centralt ansvarig för sociala medier, men det här området ska behandlas som övrig utveckling inom kommunikationsområdet.

10 2.12 Kriskommunikation Med tanke på snabbheten i de sociala medierna, så lämpar de sig utmärkt vid olika krissituationer. Eftersom det i dagsläget är begränsade grupper som använder dessa mediekanaler så kan det fungera som ett av flera kommunikationskanaler. De sociala medierna är ett utmärkt komplement för att samla information om hur bilden av Västerås stad ser ut just nu, vid en kris. Om ett felaktigt budskap eller ett budskap som kan missförstås har kommunicerats, ska den felaktiga texten avpubliceras och en korrigerad text läggas ut. Har den ursprungliga texten lett till frågor och kommentarer ska dessa besvaras på så sätt att alla frågetecken rätas ut. Eftersom information sprider sig blixtsnabbt så är det extra viktigt att omvärldsspana i dessa kanaler vid en kris. Detta för att få veta vilken information som sprids och vilken bild som ges av krisen, staden och krisarbetet. Man ska också vara medveten om att stadens information jämförs med information i radio, TV och tidningar. Det ska också ingå som ett alternativt val av kanal i de styrdokument som finns angående kommunikation vid kris Att öppna och avsluta ett konto inom Västerås stad Kunskapen om den övergripande strukturen och omfattningen av vår medverkan, ska finnas hos den centralt ansvarige för sociala medier. Det förutsätter att denne alltid blir informerad om öppnandet av ett nytt konto eller blogg någonstans i organisationen. Vid registrering av konto ska alltid närmaste chef tillfrågas. Denne ska antingen själv fått tillräckligt mycket kunskap för att kunna ta beslutet, alternativt vända sig till överordnad chef för att ta beslut. Innan ett konto öppnas ska också den som har informationsansvaret på förvaltningen/staben kontaktas liksom den som fått ansvaret för sociala medier inom enheten och på central nivå. Vi registrering av konto ska alltid användarnamn och lösenord finnas tillgängliga för kollegor i organisationen. Om den som registrerar kontot blir frånvarande skall det alltid finnas en definierad person som är ställföreträdande och som har access till kontot. Sätt in kontoinställningar så öppna de kan. Vi ska vara transparenta inte hemliga. Vid avslut av konto sker samma förfarande som vid registrering. Avslutet ska vara förankrat hos chef och information om stängningen ska meddelas ansvarig för informationsfrågor, ansvarig för sociala medier samt till den centralt ansvarige. Några dagar före stängning ska information om detta ske i den kanalen där kontot ska avslutas. Ge alltid en förklaring till avslutet och tacka för engagemanget och hänvisa gärna till andra konton som vi har. Exempel på formulering vid avslut av ett tillfälligt kampanjkonto kan vara: På grund av att beslut nu ska tas i detta ärende så avser vi att avsluta kontot och tackar för ditt engagemang och dina synpunkter. Beslut om ärendet i just den här frågan kan du läsa om på vår webbplats efter kommunstyrelsens sammanträde den xx/xx 20XX. Vi hoppas att du kommer att följa oss i andra frågor och i våra övriga befintliga mediekanaler.

11 2.14 Avsändare På samtliga konton som finns inom ramen för Västerås stads organisation ska det klart framgå att det är staden som är den yttersta avsändaren genom att logotypen finns med. Enhetens namn bör också finnas med. En bedömning ska alltid göras om det till exempel är förvaltningen eller en mindre enhets namn som ska vara avsändare, vilket är beroende på ämne och målgrupp (se instruktioner och exempel i kap Grafisk profil). Liksom i övrig kommunikation ska vi tänka utifrån ett mottagarperspektiv och inte utifrån ett internt organisationsperspektiv. Tydliggör alltid din roll så att det klart framgår om du är förtroendevald, tjänsteman eller privatperson (se också avsnittet Juridik) Grafisk profil Vi följer vår grafiska profil så långt det är möjligt även i dessa kanaler. I dagsläget har vi inget specifik lay out, förutom att miniminivån är att alltid ha med vår logotype (stadsvapnet) Bemötande och tilltal I det sociala medielandskapet råder en något personligare ton än då vi uttrycker oss i skrift i andra sammanhang. I övrigt gäller samma skrivregler som för vår webbplats. Skriv direkt till läsaren. Använd alltid du (med liten bokstav) Använd inte slarvigt språk med svåra förkortningar. Var tydlig som avsändare, men undvik upprepningar Svara alltid i en trevlig och positiv ton även om ett inlägg är otrevligt skrivet Vi svarar inte på påhopp eller personangrepp. Eftersom tonen kan vara något mer personlig inom sociala medier och syftet är att vi ska bli mer öppna, innebär det också att du som företrädare för Västerås stad måste ta ansvar för det du skriver, utöva gott omdöme och sunt förnuft. Internet är fullt av olika åsikter, och det är okej att dela med sig, men tänk på att människor tolkar det som skrivs. Som representant för Västerås stad kan din ton vara personlig, men aldrig privat. Kom ihåg att dina läsare omfattar såväl medborgare, potentiella kunder samt nuvarande, tidigare och framtida medarbetare. Innan du publicerar något bör du tänka efter så att vi inte stöter bort någon grupp Användning av sociala medier i arbetsrelaterat syfte Med tanke på dessa kanalers ringa ålder så kan extra insatser, för att öka kunskapen om sociala medier och dess användningsområden och möjligheter, vara lämpligt. Stadsledningen kommer att initiera kontinuerlig utbildning vid behov. Ytterst är det upp till varje förvaltnings-/stabschef att ansvara för att kompetensen ligger på en relevant nivå inom området. Med hänvisning till Riktlinjer för IT-användning (se kapitel 4.1) finns riktlinjer för privat användning av digitala kanaler på arbetstid. När det däremot gäller yrkesrelaterad användning så kan medarbetare med fördel nyttja dessa kanaler. Det bidrar också till en kompetenshöjning inom området. Däremot bör medarbetarens roll alltid beaktas eftersom det inte står alla fritt (utan chefs godkännande och informera centralt ansvarig) att öppna konton.

12 2.18 Koppling till extern webbplats Vår externa webb är ibland en ingång till våra sociala mediekanaler. Det sker i de fall då man av någon anledning vill komma i kontakt med oss och ser sociala medier som en lämplig kanal, men inte kommer den vägen. Länk till en sammanfattningssida Under Om Västerås och vidare i vänstermarginalen ligger en länk under Sociala medier. Här kommer den centralt ansvarige att också ansvara för en informationssida som är en sorts portal till alla våra konton. För att få en komplett bild är det viktigt att den ansvarige alltid får information om en registrering och avslut av ett konto (se kap Att öppna och avsluta ett konto). Dela-funktion Ytterligare en koppling till vår webbplats är den dela -ikon som ligger under respektive nyhets- och informationssida. Denna koppling är ett utmärkt sätt att få vårt material att spridas och diskuteras på andras mediekanaler. Det är också den vägen som vi sedan ökar våra fans och followers. Övrig samverkan med webbplatsen Då nyheter läggs ut på någon mediekanal ska vi länka tillbaka till vasteras.se. Den som skriver på sociala medier ska ha kunskap om vem som publicerar på den externa webbplatsen så att samarbete kan ske. När staden deltar i evenemang och använder sociala medier ska detta marknadsföras på vasteras.se. När vi vill uppmärksamma våra besökare om någon händelse som anknyter till sociala medier till exempel då vi twittrar på ett evenemang som vi genomför, ska detta kommuniceras på vår webbplats. Initialt har samtliga pressmeddelanden och nyheter från webbplatsens startsida också lagts ut på Facebook och Twitter. Vartefter vi utvecklar användningen av sociala mediekanaler na, så bör det istället göras en professionell bedömning om vilket innehåll på webben som bör publiceras inom våra sociala medier. Detta val innehåller också en bedömning om publicering av webbmaterial kräver bearbetning av texten (se kapitel 2.10) Intern samverkan Precis som grundidén med sociala medier, så bör vår interna filosofi också vara att samverka och hjälpa varandra, inom organisationen. Det gör vi bäst genom att utifrån ett användarperspektiv hjälpa och underlätta varandras synlighet. Genom att så ofta som det är relevant, länka till varandras webbplatser, konton och inlägg höjer vi också vår placering på Google, vilket gynnar hela organisationen och underlättar för användarna att hitta oss Marknadsföring Västerås stads närvaro i de sociala mediekanalerna ska lyftas fram i våra andra kommunikationskanaler, exempelvis på webbplatsen och på annonssidorna i VT och VLT.

13 Det finns fortfarande ett stort medieintresse för de kommuner som är aktiva i de sociala mediekanalerna och det bör utnyttjas. När Västerås stad gör en förändring i sin närvaro i kanalerna, startar någon form av kampanj eller helt enkelt gör något som är nytt som rör de sociala medierna, så ska detta kommuniceras på vår webbplats men även i form av pressmeddelande. Mediebevakning ger alltid resultat i form av ökat intresse och det är en möjlighet för Västerås stad att nå ut till och få kontakt med fler. För övrigt sker den viktigaste marknadsföringen inom respektive mediekanal. Har vi en intressant Facebook-sida där det händer mycket kommer vår skara av fans att öka. På Twitter är det främst graden av mänsklighet och dialog som ger fler followers. Därför behöver en del tid läggas på att hitta de personer som Västerås stad vill ha kontakt med och följa dem. En organisation som följer många och visar intresse för det som sker på Twitter möts med intresse och nyfikenhet. Motsatsen är de företag och organisationer som megafontwittrar, det vill säga som bara lägger ut sin information utan att visa intresse för hur det tas emot eller vilka reaktioner och frågor som kan uppkomma. 3. Juridik När nya medier utvecklas och ökar i användning uppstår ofta svårigheter att tillämpa lagregler som inte är utformade för de nya mediernas särskilda förutsättningar. Sådan är situationen just nu när det gäller den ökande användningen av sociala medier. Bedömningen av när lagar gäller vid användningen av olika sociala medier och hur de i så fall ska tillämpas, måste bli en tolkning av gällande lagstiftning. Man bör vara medveten om att tolkningen kan förändras i takt med att olika frågeställningar klargörs genom rättspraxis. Medierna i sig och deras användningsområde och funktionalitet kan också påverka bedömningen. För närvarande finns få vägledande avgöranden i domstol eller från tillsynsmyndigheter när det gäller nya sociala medier. Nedan återfinns en beskrivning av ett antal olika lagar som kan påverka när kommunen som myndighet och dess anställda använder sig av sociala medier. Ytterligare information finns även i SKL:s cirkulär Sociala medier och handlingsoffentligheten. 3.1 Olika roller vid användning av sociala medier Kommunen som användare av sociala medier När kommunen väljer att kommunicera i nya forum eller öppna upp nya kanaler till exempel i sociala medier ska det alltid anges tydligt att det är en kanal som myndigheten står bakom. Även om det är en enskild anställd som har ett mer personligt tilltal ska det framgå tydligt att det är på myndighetens uppdrag. Alla kanaler som används av myndigheten ska vara sanktionerade, kända och bevakade av fler än en användare. Myndigheten måste vara beredd på att användningen av sociala medier öppnar upp kanaler för inkommande allmänna handlingar. Det krävs därför att meddelanden och inlägg bevakas och att frågor som rör myndighetens verksamhet besvaras eller bereds. Se vidare under avsnitt om offentlighetsprincipen nedan.

14 Förtroendevalda som användare av sociala medier När det är en förtroendevald som bloggar, twittrar eller deltar i diskussionsforum kan det finnas en risk för sammanblandning av i vilken roll yttranden görs. Där det finns möjlighet bör därför den förtroendevalde själv försöka att på ett tydligt sätt ange i vilken roll yttrandet görs som förtroendevald i en nämnd, som representant för ett politiskt parti eller som privatperson. För förtroendevalda gäller samma regler avseende diarieföring, som för övriga representanter för organisationen. Förtroendevalda som innehar ledande roller, till exempel som ordförande eller vice ordförande i nämnd, måste alltid vara beredd på att uppfattas som företrädare för nämnden och vara medveten om att uttalanden kan tolkas som besked från myndigheten. Förtroendevalda utan sådana framträdande roller behöver däremot inte utgå ifrån att deras uttalanden kommer att uppfattas som myndighetsbesked. Den som deltar utifrån en partipolitisk roll och inte i rollen som förtroendevald inom organisationen, omfattas inte av ovanstående utan avgör helt innehållet i bloggen eller inlägget. Bloggar med blandat innehåll Det kan vara svårt för allmänheten att förstå om det är myndigheten som står bakom innehållet i till exempel bloggar där man blandar privata och arbetsrelaterade frågor. Det gäller särskilt när chefer eller ordförande i nämnder bloggar eftersom de lättare uppfattas som talespersoner. Man bör därför vara tydlig med sin roll när man är aktiv som bloggare eller i andra sociala medier. Bloggar som blandar privat och arbetsrelaterat innehåll bör undvikas. Anställdas privata användning Anställda i myndigheter har yttrandefrihet och den får endast begränsas genom lag. En sådan begränsning finns genom reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Anställda har rätt att i en egen blogg uttrycka sina privata åsikter och även kritik mot myndigheten/arbetsgivaren. Den anställde får dock inte utge sig för att vara talesperson för myndighetens beslut och angelägenheter om denne inte har ett sådant uppdrag. Anställda får inte heller bryta mot sekretess eller tystnadsplikt eller till exempel publicera foton tagna på arbetsplatsen. Även om tystnadsplikten ger en rätt att framföra kritik mot arbetsgivaren, har alla anställda samtidigt en lojalitetsplikt. Den innebär att anställda har en skyldighet att lojalt genomföra sina arbetsuppgifter och rätta sig efter arbetsgivarens beslut och instruktioner även om man är kritisk mot dem. Inom Västerås stad finns regler om hur anställda får använda sig av IT-stödet (Riktlinje om anställdas IT-användning, beslutad den XX 2010) som innebär att anställda i begränsad utsträckning får använda IT-utrustningen för privata behov, om det inte stör arbetet. Det är närmaste chefen som bedömer vad som kan accepteras. Alla anställdas surfning, e-post osv. loggas, dvs. sparas och kontroller genomförs regelbundet. Dessa riktlinjer gäller även inom sociala medier och kräver ingen specifik skrivning för detta område. Se närmare information om kontrollerna i IT-riktlinjen. 3.2 Bevarande och gallring sociala medier samt avpublicering

15 För sociala medier som används av Västerås stad eller som används av någon i egenskap av förtroendevald eller anställd i staden gäller speciella regler, både vad gäller hur till exempel inlägg/kommentarer ska gallras och hur de ska bevaras. I korthet gäller att inlägg och frågor som uppkommer på sociala medier och som kräver handläggning ska tas omhand, antingen genom att man öppnar ett separat ärende eller som ett tillägg i ett pågående ärende. Elektronisk utskrift ska för detta ändamål göras av det sociala mediet och tillföras annat verksamhetssystem (t ex VÄHS). För framtiden bör vi dock även bevara sociala medier som ett fenomen i samhället idag. Detta betyder att man med jämna mellanrum bör göra ett elektroniskt uttag av det sociala mediet i sin helhet under en bestämd tidsperiod. Hur ofta uttag ska göras måste bedömas från fall till fall. En sida som är mycket aktiv bör dokumenteras med 3-4 månaders intervall. Uttaget bör omfatta åtminstone några veckor. Om det är en särskild fråga som debatteras bör uttag göras oftare. Ansvarig för detta uttag bör vara den person som utses av myndigheten att bevaka och kontrollera mediet. Gallring av inlägg och kommentarer får, efter bedömning, göras med hänvisning till arkivmyndighetens gallringsbeslut rörande handlingar av ringa betydelse och av rutinmässig karaktär (dnr 99/149 KFN69). Se bilaga 1 Checklista för uttag och bevarande av social medier. Kommentarer synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument, ska skyndsamt avpubliceras eller raderas. Innan radering måste innehållet av meddelandet samt information om dess avsändare sparas. Såväl avpublicerat som raderat innehåll, måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. Kommentarer får inte innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier Olovliga våldsskildringar eller pornografi Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet Olovligt bruk och publicering av upphovsrättsligt skyddat material Svordomar eller obscena ord Kommersiella budskap eller reklam Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument bör skyndsamt avpubliceras eller raderas. Innan radering måste innehållet av meddelandet och information om dess användare sparas. Såväl avpublicerat som raderat innehåll måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. 3.3 Att tänka på - summering Meddelanden och frågor som kommer in till myndigheten via sociala medier, är allmänna handlingar som kan behöva tas om hand och besvaras, tillföras i pågående ärenden eller liknande. Inlägg, kommentarer och svar kan ibland behöva registreras i VÄHS. Meddelanden som är av tillfällig karaktär eller som inte rör myndighetens verksamhet eller kräver någon åtgärd kan tas bort (gallras) från det sociala mediet. Gallringsbeslut finns.

16 Frågor som rör personliga ärenden eller innehåller sekretess bör föras över till ett mer slutet kommunikationssätt när myndigheten svarar. 3.4 Dessa lagar kan beröras vid användning av sociala medier Offentlighetsprincipen Meddelanden som skickas in till eller görs tillgängliga för myndigheten eller tjänstemän/politiker blir normalt att betrakta som inkommen allmän handling. Det gäller även om avsändaren använder sig av e-post, SMS eller annan form av elektronisk kommunikation som myndigheten har valt att använda. Sociala medier kan alltså medföra att nya kanaler för inkommande och upprättade allmänna handlingar öppnas. Detta kräver kontinuerlig bevakning med tydligt utpekad personal som ansvarar för att bevaka inboxar och inlägg och ser till att besvara frågor eller vidarebefordra dem till rätt enhet. Texter eller inlägg som myndigheten själv väljer att publicera via det sociala mediet blir en upprättad allmän handling om den som använder dessa kanaler gör det i tjänsten och i sin roll som förtroendevald eller tjänsteman. Om man lämnar besked eller sakupplysningar om ärenden eller myndighetens verksamhet kan det finnas behov av att bevara informationen i diariet. Samma gäller om det uppstår en kommunikation till exempel via Twitter, där någon frågar om myndighetens verksamhet och en tjänsteman svarar och lämnar besked. För att myndigheten ska kunna hålla reda på i vilka IT-stöd eller i sociala medier som det kan finnas allmänna handlingar är det en god idé att samla informationen om vilka olika forum man är aktiv i, till exempel hos myndighetens registrator. Då blir det även tydligare vilka bloggar, deltagande i nätcommunities osv. som är sanktionerade av myndigheten. Även om det vanligtvis är en viss anställd som skriver ska fler har lösenord vid ev. sjukdom och ledighet. Offentlighets- och sekretesslagen - registrering Inkommande och upprättade handlingar ska registreras i myndighetens diarium eller hållas ordnade på annat sätt. Handlingar som innehåller sekretess måste registreras. För andra inkommande meddelanden, via t.ex. e-post eller inlägg i ett socialt media, är det tillräckligt att de hålls ordnade i kronologisk ordning så att man utan svårighet kan fastställa när de kom in. Beroende på hur inlägg eller meddelanden till myndigheten är ordnade och lagras i olika sociala medier, får myndigheten ta ställning till om det räcker att de ligger kvar på samma plats där de har lämnats, eller om man bör lagra dem i annan ordning och eventuellt även registrera dem i diariet. Det avgörande är att man kan fastställa när de kom in och att myndigheten disponerar över meddelandet så att det inte kan ändras eller tas bort av någon annan. Det är lämpligt att inlägg som inkommit till myndigheten via ett socialt medium och som man bedömer kräver ett mer omfattande svar eller handläggning, registreras i diariet även om det inte innehåller sekretess. Av 4 kap. 2 OSL samt 6 Arkivlagen följer att alla myndigheter ska ha en beskrivning över alla allmänna handlingar. Beskrivningen ska även omfatta myndighetens databaser eller liknande ITmedier som innehåller information som kan vara allmän handling. Myndigheten bör alltså i

17 redovisningsplanen 1 registrera genom vilka sociala medier man kommunicerar och där det förekommer handlingar. Arkivlagen Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras (förstöras) om man tar hänsyn till det behov av information som myndigheten själv har, vid rättsskipning, tillgången till information för allmänhetens rätt till insyn i en myndighets handlingar samt behov av information vid forskning. För att allmänna handlingar ska kunna gallras måste myndigheten fatta ett gallringsbeslut. Handlingar som uppstår vid användandet av sociala medier i tjänsten och som rör myndighetens verksamhet eller som är relevanta i ett ärende ska, som beskrivs ovan, bedömas och vid behov överföras till diariet (VÄHS). Övriga handlingar som inkommer eller upprättas på t.ex. en blogg som inlägg eller kommentarer där innehållet inte har något bestående värde för myndigheten på längre sikt kan alltså gallras, med hänsyn tagen till arkivlagens bestämmelser. Ett generellt gallringsbeslut, antaget av arkivmyndigheten 1999, slår fast att handlingar som är av rutinmässig karaktär och av ringa betydelse för myndighetens verksamhet får gallras vid inaktualitet. Ett exempel En av stadens förvaltningschefer bloggar några gånger i veckan och får ibland svar och kommentarer på sina inlägg. Bloggen är en del av de kontakter förvaltningen har med allmänheten och innehåller alltså allmänna handlingar. Förvaltningschefen bedömer själv om svaren behöver diarieföras. Efter några månaders bloggande börjar inläggen förlora i aktualitet och man vill ta bort en del. Med stöd av ovan nämnda gallringsbeslut kan man då gallra (ta bort/förstöra) de inlägg som blivit inaktuella. Offentlighets- och sekretesslagen sekretess Det kan förekomma att personer som kommunicerar med myndigheten i sociala, öppna forum, själva tar upp frågor som är av personlig karaktär och som till och med kan omfattas av sekretess. Det är då lämpligt att flytta konversationen till en mer traditionell ärendehantering. Vanlig okrypterad e-post håller inte heller tillräckligt hög säkerhet för att få användas för att utväxla sekretessbelagd information. Vi svarar även här på ett trevligt sätt om orsaken till att konversationen inte kan fortsätta i denna mediekanal och informerar om vilken kanal vi tänker flytta konversationen till. Öppna sociala medier är utan särskilda säkerhetsåtgärder inte lämpliga forum för kommunikation inom verksamhetsområden där det normalt förekommer sekretessbelagd information, t.ex. inom förskolan, vård- och omsorg. Generellt krävs krypterad kommunikation över öppna nät samt säker inloggning för att få kommunicera känslig information. Brottsbalken tystnadsplikt Samma regler om sekretess gäller oavsett i vilket sammanhang den anställde befinner sig i privat umgänge eller som aktiv i olika sociala medier. 1 Varje nämnd ska hålla en aktuell lista över sina handlingar en redovisning över allmänna handlingar. I Västerås kallas den redovisningsplan.

18 Enligt 20 kap 3 brottsbalken kan en anställd inom en myndighet dömas för brott mot tystnadsplikt om han eller hon röjer uppgift som ska hemlighållas enligt reglerna om sekretess. Straffet kan bli fängelse eller böter och en fällande dom medför ofta även en arbetsrättslig påföljd som avsked. Förvaltningslagen och serviceskyldigheten För alla myndigheter gäller en allmän serviceskyldighet gentemot allmänheten, 4 förvaltningslagen. Den innebär att myndigheterna ska: Lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, Hjälpa till i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet, Besvara frågor från enskilda så snart som möjligt och Hjälpa till rätta om någon av misstag har vänt sig till fel myndighet. Detta gäller oavsett vilken väg eller via vilket media frågan kommer in. Om en myndighet öppnar upp för en ömsesidig kommunikation med allmänheten i ett socialt media där det finns utrymme för inlägg från privatpersoner måste verksamheten följa inläggen och vara beredd på att vissa av dem måste besvaras. Ett exempel I en kommun har ungdomsförvaltningen en Facebook-profil för ungdomsfrågor. Där har besökare lagt upp en fråga om en flykting ska få stanna i Sverige med kritik mot hur hans ärende har hanterats av myndigheterna. En sådan fråga bör bemötas av ansvarig nämnd för att ge besked om att kommunen dels inte har ansvaret för att bedöma om flyktingar ska få stanna i Sverige och även information om vilken annan myndighet som ansvarar. Om de inkommande meddelandena innehåller frågor eller faktaupplysningar som är relevanta i ett pågående ärende hos myndigheten ska informationen tillföras ärendet. Yttrandefrihet för anställda Av 2 kap. 1 Regeringsformen (RF) samt 1 kap. 2 Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) följer att anställda hos myndigheter har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare. Det ger en rätt att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Denna rätt får enligt 2 kap. 12 RF endast begränsas genom lag lag om sekretess och tystnadsplikt. Skyddet för yttrandefriheten innehåller också ett förbud för myndigheten (arbetsgivaren) att efterforska vem som har yttrat sig (efterforskningsförbud). Myndigheten får inte heller genom kritik eller repressalier motarbeta den anställdes rätt att yttra sig (repressalieförbud). Arbetsgivaren måste alltså vara mycket noga med att inte försöka begränsa eller påverka de anställdas rätt till yttrandefrihet. Som framgår ovan har de anställda samtidigt en lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbetsgivarens instruktioner.

19 YGL Meddelarfrihet Anställda kan även använda sin yttrandefrihet till att lämna upplysningar till massmedia, t.ex. om missförhållanden i myndighetens verksamhet. När anställda på detta sätt meddelar sig till massmedia förstärks skyddet genom rätten att vara anonym och journalistens möjlighet att hemlighålla sina källor. Denna meddelarfrihet gäller normalt när den anställde har en direktkontakt med en journalist och kan i vissa fall t.o.m. ge en rätt att avslöja information som annars omfattas av tystnadsplikt. Bestämmelserna ger dock inte någon generell rätt att via sociala medier eller på annat sätt fritt sprida hemliga uppgifter eller en rätt att vara anonym då det inte enbart är en journalist som den anställde lämnar upplysningar till. Personuppgiftslagen (PuL) Det är den som bestämmer ändamålet med en behandling av personuppgifter som ansvarar för att följa reglerna om integritetsskydd i PuL. I kommunen är det den nämnd som ansvarar för verksamheten som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Utgångspunkten brukar vara att den som skriver t.ex. e-post ansvarar för hur man handskas med personuppgifter i meddelandet eftersom denne väljer om det ska tas med känsliga hälsouppgifter eller om man uttrycker sig på ett kränkande sätt om andra. För sociala medier kan det dock bli så att den som ligger bakom forumet ses som ansvarig för personuppgifterna som förekommer i inlägg och meddelandena som andra har lagt upp. Ansvaret beror på om den som har lagt upp forumet styr inriktningen och vilken typ av uppgifter som ska finnas i inläggen. För att inte riskera att myndigheten i efterhand anses ansvarig för känsliga personuppgifter som förekommer i inlägg från andra kan man informera om uppföranderegler för forumet i de sociala medier där det är möjligt. Då kan myndigheten dels utrycka sin inställning att känsliga personuppgifter och kränkande uttalanden om andra personer inte hör hemma i ett öppet forum och dels förklara att myndigheten kan komma att ta bort olämpliga inlägg. Det är inte tillåtet för myndigheten att i en blogg eller i andra sociala medier återge namn på privatpersoner som t.ex. har klagat till myndigheten eller som har varit aktuella i verksamheten. Det gäller även om informationen inte omfattas av sekretess. Uppgifterna kan ändå anses som känsliga uppgifter enligt reglerna i PuL. Det finns inget hinder mot att namnge anställda för att informera om vem som ansvarar för vissa arbetsuppgifter eller att använda namn på personer som själva varit aktiva i offentlig debatt eller kommunikation. Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor, BBS-lagen Lagen innebär ett ansvar för den som öppnar upp en webbplats eller annat forum för elektronisk förmedling av meddelanden på en anslagstavla. Ansvaret medför att den som öppnar upp forumet ansvarar för att vissa meddelanden med olämpligt innehåll tas bort, dvs. en skyldighet att hålla uppsikt. Lagen gäller för till exempel diskussionsforum som öppnas på kommunens egen webbplats, men gäller sannolikt även för kommunens profilsida i till exempel Facebook där andra kan göra inlägg. Det som måste rensas bort är meddelanden och inlägg som innehåller sådant som uppenbart är: Hets mot folkgrupp,

20 Uppvigling, Barnpornografibrott, Olaga våldsskildring, eller intrång i upphovsrätt. Även mot bakgrund av denna lag finns ett behov av att dels kontinuerligt bevaka de forum i sociala medier där myndigheten är aktiv och dels att informera om uppföranderegler för användarna.

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala medier

Strategi och riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Datum 2017-05-02 Antagen av KS Reviderad datum Paragraf 82 1(11) Strategi och riktlinjer för sociala medier 2(11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Strategi för sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier + juridik = sant Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur Gränsen mellan

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för webb och sociala medier. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning Inledning...4 Mål...4 Syfte...4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier Stockholms läns landstings Riktlinjer för sociala medier Inledning Det är en utmaning för Stockholms läns landsting att utveckla nya former för service till och dialog med dem som vi är till för. Detsamma

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer