Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren Foto: Leo Pastuhoff

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff"

Transkript

1 Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff

2 Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013 gjorde intervjuer på avdelning 65 Falu lasarett, en avdelning för avgiftning av alkohol och droger för att sen sammanfatta till en rapport. Vi intervjuade 11 patienter 9 män och 2 kvinnor i åldern mellan 23 och 60 år. Vi intervjuade även två grupper med personal med 4 stycken i vardera så kallade fokusgrupp. Patienterna fick frågor hur de tyckte de blev bemötta på avdelningen, tillgängligheten av personalen, hur de tyckte miljön var, rum, maten, aktiviteter och vad de tyckte om planeringen runt vård och behandling efter tiden på avdelningen. Personalen fick frågor om sitt arbete och sin syn på patienterna. Nedanstående punkter är en kortfattad sammanfattning av resultatet från våra intervjuer: Samtliga patienter vi intervjuade ansåg att de blev väl omhändertagna och ordentligt undersökta när de anlände till avdelningen Patienterna uppgav att de trivdes på avdelningen och att de blev väl bemötta och lyssnade på Patienterna önskar mer tydlig information kring vilken hjälp man kan få, dels under vistelsen på avdelning 65 och dels hur framtiden efter utskrivning skall te sig Det framkom att patienterna önskade mer hjälp när det gällde utskrivningsplaner och samverkan med sin hemkommun Både personal och patienter gör oss uppmärksam på att personaltätheten på avdelningen borde vara högre Personalen uppgav att de trivdes på sin arbetsplats, men att de saknade handledning, möjligheter till vidareutbildningar samt bättre kunskaper om krishantering Vi vill rikta ett stort tack till alla de som varit delaktiga (både patienter och personal) på avdelning 65, Falu lasarett i denna revision. Tack för det stora tålamod Ni visade oss utan Er hade det här inte gått! Nina Lund, Mariann Sjögren, Leo Pastuhoff, Marianne Nordqvist och Ola Svanström 2

3 Inledning Just nu pågår ett nationellt arbete som har som övergripande mål att bidra till en ökad brukarmedverkan i verksamheter som tillhandahåller vård och behandling, t.ex. socialtjänst och landsting. Den kunskap ett ökat brukarinflytande medför är värdefull utifrån flera aspekter. Dels för att brukarmedverkan ses såsom en viktig kompontent i en evidensbaserad praktik. Tillsammans med bästa tillgängliga kunskap och professionell expertis, är brukares erfarenheter en viktig kunskapskälla när det gäller att utveckla en samlad kunskapsbildning. En annan viktig aspekt är att samhällets brukarrörelser alltmer efterfrågar inflytande och medverkande i frågor som rör verksamhet och organisation gällande vård och omsorg. Även från regeringshåll (S2011/986/FST) framhålls att brukarinflytande skall beaktas i alla former av vård. En aktiv brukarmedverkan och möjligheter att få inflytande över den vård som erbjuds har många fördelar. Ett ökat brukarinflytande ger en ökad jämlikhet och skapar en grund för att våra vårdinstanser baseras på bättre demokratiska förhållningssätt där värden såsom delaktighet, tilltro och ömsesidig respekt blir ledord. Att ta del av kunskaper från brukarna ger också möjligheter till förbättringar som avser kvalité och service i vården, det vill säga en möjlighet att göra rätt saker direkt 1. Det är viktigt att både vara brukare och ha ett samtidigt inflytande. Inflytandet måste vara verkligt och brukarna måste ha chansen att kunna påverka, för att det ska kallas brukarinflytande. Att genomföra en brukarrevision innebär att brukare och/eller närstående samlar kunskap och erfarenheter från personer som är inskrivna/nyttjar olika typer av vård- och omsorgsverksamheter. I en brukarrevision försöker man få en bild av vad vårdtagaren/brukaren har för upplevelser av de vårdinsatser som utges i verksamheten. Kännetecknande för en brukarrevision är att undersökningen genomförs av personer som själva har erfarenheter av att ha varit användare och/eller anhöriga av en vårdinsats. Bakgrund Med anledning av de direktiv som föreskriver att verksamheter beaktar och synliggör brukares delaktighet och inflytande i frågor som rör vård- och behandling, har det på uppdrag av Region Dalarna startats ett brukarmedverkansprojekt i länet. 1 Brukarstyrd brukarrevision, en väg till ökat brukarinflytande metodhandledning. Verdandi socialpolitisk debatt nr 105. Verdandi 3

4 Tanken med projektet är att socialtjänstens verksamheter i Dalarnas kommuner samt närliggande verksamheter inom Landstinget Dalarna, skall bistå och stödja ett uppbyggnadsarbete som har fokus på att skapa en kompetensbank och en hållbar, framtida organisation för en brukarrevisionsverksamhet i Dalarna. Inom ramen för projektet ingår dels en brukarutbildning på totalt fyra heldagar. Personal från Högskolan Dalarna har hållit i denna utbildning. Vi som har skrivit den här rapporten har genomgått utbildningen. Vi är sålunda fem personer som har egen erfarenhet av att nyttja olika typer av vård- och/eller stödinsatser. Parallellt med utbildningen har vi utfört ett arbete med att genomföra en brukarrevision vid en verksamhet som innefattar brukare/vårdtagare. I det här fallet har en brukarrevision skett på avdelning 65 på Falu lasarett. Verksamhetens huvuduppdrag är abstinens- och motivations behandling vilket bedrivs i slutenvårdsform. I verksamheten ingår även en mottagningsverksamhet för underhållsbehandling vid opiatberoende. Avdelningen har ett länsövergripande uppdrag att arbeta med missbruks- och beroendebehandling utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Vid behov tar avdelningen in patienter som kommer från Gävleborgs län. Avdelningen inrymmer sex akutplatser, där man i regel stannar första dygnet. Det finns också elva motivationsplatser. Det sker både planerad intagning och att patienter kommer direkt själva. Avdelning 65 är öppen för jour- och bedömningar av patienter med behov av abstinensbehandling under vardagar mellan kl samt helger mellan kl Denna brukarrevision har avslutats med att vi fem brukarrevisorer, med stöd av personal från högskolan Dalarna 2, sammanställt en rapport kring på de åsikter som samlats in från avdelning 65 på Falu lasarett. Hur vi gick tillväga Vi började med att ta kontakt med avdelningens enhetschef. Vi informerade om hur vi tänkt gå tillväga med revisionen. Vi bad om ett datum när vi kunde komma på informationsfika, där vi kunde informera personal och kanske få möjlighet att prata med någon inskriven brukare. På informationsfikat berättade vi vad en brukarevision är för något och hur vi tänkte lägga 2 Mer information gällande projektet kan ges genom projektbeskrivningen som finns på Högskolan Dalarnas hemsida. 4

5 upp arbetet på avdelningen. Vi fick god hjälp av enhetschefen samt personalen att informera inneliggande brukare om vad en brukarevision är för något och varför det är viktigt att det görs. Vi lämnade broschyrer som förklarade mer ingående varför en brukarrevision görs, vi lämnade också ett informationsblad (se bilaga), där vi beskrev utifrån en etisk synvinkel, hur vi valt att lägga upp arbetet. Därefter lade vi upp en plan, tillsammans med personalen, för vilka dagar som det passade att vi kunde komma på intervjubesök. Vi informerade mycket noggrant att deltagande i intervjuer var absolut frivilligt, att intervjuerna kunde avbrytas när som helst av den som deltog och att detta inte särskilt behövde motiveras. Vi informerade även om vikten av att den deltagande var garanterad anonymitet och att vi var noga med att all information som vi samlade skulle sekretessbeläggas. Det blev sammanlagt fyra dagar med patientintervjuer och en dag med personalintervjuer. Vilka deltog i intervjuerna? Vi intervjuade både brukare och personal. De inneliggande brukarna intervjuade vi var och en för sig. Vi var två brukarrevisorer som var med på varje intervju och den varade mellan minuter. Någon av oss skrev och antecknade som stöd för minnet. Vi följde en på förhand upprättad intervjuguide. När det gällde personalen så intervjuade vi dem i så kallade fokusgrupper. Det innebar att vi delade in personal som anmälde sig såsom intresserade av att delta i en gruppintervju, i två grupper. Det var fyra personal i varje grupp. Samtliga fem brukarrevisorer ingick i varje grupp, där någon av oss skrev och någon hade mer ansvar för själva intervjuandet. Vi utgick även här från en i förväg upprättad intervjuguide, dock utan att följa den så strikt. Den personal som vi intervjuade hade olika yrkesbakgrund. Några var sjuksköterskor, några var skötare. En av dem arbetade som timvikarie på avdelningen. Intervjuerna varade ungefär en timme vardera. Vi gjorde en fokusgruppintervju på förmiddagen och en på eftermiddagen samma dag. Presentation av enskilda patientintervjuer När vi intervjuade de inneliggande patienterna utgick vi från 5 teman som var länkade till vår intervjuguide. Dessa teman var bemötandet/inskrivningen, handlingsplaner, maten, aktiviteter, miljön och övrigt. Vi beskriver dessa teman under respektive underrubrik. 5

6 Bemötande/inskrivning Patienterna upplevde att de blev respektfullt bemötta, och det uttryckte 10 av de 11 intervjuade patienterna. Den patient som inte kände sig nöjd beskrev det så här: När det gäller bemötandet så kan man bli avsnäst, och viss personal verkar konstant vara besvärade De vi intervjuade kände att det fanns personal tillgängliga om de behövde och de tyckte att de blev väl omhändertagna och fysiskt undersökta när de blev inskrivna. När det fanns tid så satte sig personalen ned och pratade med de inskrivna. Vi som intervjuade fick beskrivningar från patienterna av att det rådde en god stämning på avdelningen och att personalen var uppmärksamma kring de behov som patienterna behövde få tillgodosedda. Nästan ingen klagade på bemötandet, däremot så gick det som en röd tråd genom alla intervjuer att patienterna upplevde att personalstyrkan var underbemannad. De patienter vi intervjuade beskrev också att personalen verkade ha arbetat där länge och att de därmed hade bra arbetsrutiner. Patienterna beskrev detta på olika sätt: Personalen verkar ha koll på läget. Det är helt OK här Man blir bra bemött men det är underbemannat och man får vänta länge ibland Jag upplever läkaren som mycket duktig och kunnig Det är nästan den bästa läkaren som jag haft De tilltalar en vid namn och frågar och är uppmärksamma När det gäller beskrivningar kring hur man upplevde tiden vid inskrivning berättade patienterna att de kom till avdelningen efter en planering via annan verksamhet. Det kunde t.ex. vara socialtjänsten, öppenvårdpsykiatrin, husläkare eller anhöriga som hade föreslagit och erbjudit hjälp med avgiftning. Två av de intervjuade blev inlagda i ett akut skede. Samtliga intervjuade berättade att de kände sig motiverade att försöka bryta med sitt missbruk. Tre patienter tyckte att de fått vänta länge med få tillstånd att bli inskrivna på avdelning 65. När det gäller de första intrycken av inskrivningen beskrev patienterna detta så här: Man fick snabb hjälp man är ju så dålig när man är abstinent 6

7 Fick inget negativt intryck när jag kom hit, ingen var dum eller otrevlig i alla fall. De var redan förvarnade att jag skulle komma hit Handlingsplaner Utifrån ett brukarperspektiv är det viktigt att ha någon form av planering inför utskrivning. Det framkom från våra intervjuer med patienterna att fyra av dem inte hade någon framtida planering som skulle ta vid efter utskrivning. Tre av patienterna tyckte att de hade en bra framtida planering inför utskrivning. Två patienter väntade på att få en handlingsplan och två patienter sade att de hade ordnat för själva inför utskrivning. Patienterna ansåg dock att personalen hade svårt att hinna med att planera och att samtidigt motivera patienterna. De patienter vi intervjuade beskrev synpunkter kring handlingsplaner på följande sätt: Vet inte alls vad som händer, kanske ut på gatan igen? Jag behöver en plan och vill ha hjälp med det. Jag förstår inte det här själv Jag har fått mycket hjälp av personalen. Jag har tillsammans med min chef och personalen en bra vårdplanering Maten De inneliggande patienterna bjöds på mat och mellanmålsfika vid 5 tillfällen per dag. En majoritet av patienterna tyckte att maten var bra. Några tyckte dock att man fick för små portioner. Några patienter önskade att det kunde stå en kaffetermos framme och att det skulle finnas tillgång till en nattmacka om man önskade sig det. De intervjuade patienterna beskrev att de önskade en större flexibilitet från personalens sida när det gällde maten. Nedanstående citat visar patienternas inställning till matutbudet: Det är väldigt god mat. Har läst att sjukhuset har Sveriges bästa sjukhusmat Maten är OK, men för lite det behövs mer när man har B-vitaminbrist Jag önskar kaffe efter maten även nattmacka när man inte kan sova 7

8 Aktiviteter På motivationsavdelningen anordnades dagliga gruppmöten och dessa möten var obligatoriska. Samtliga patienter tycker att dessa möten, som ofta bedrevs i AA-rörelsens regi kändes bra och givande och de tyckte att det var bra att de var obligatoriska för då går man ju på dem. Mötesträffarna återkommer fyra gånger om dagen. Vid tre av dessa möten finns personalen med. På kvällsmötet är det gruppen själva som träffas och diskuterar ett ämne som de fått av personalen. Detta ämne är relaterat till frågor som rör alkohol, droger och beroendeproblematik. Någon patient som varit inskriven flera gånger tyckte att det fortfarande var precis samma aktiviteter och ungefär samma samtalsämnen i grupperna. Denne patient önskade att det kunde vara något nytänkande i vård och behandlingen. Patienterna beskrev sina upplevelser kring dessa möten enligt följande: AA-rörelsen kommer hit en gång i veckan och har möte. Det är uppskattat Länkarna kommer också med jämna mellanrum Det är OK med att 12-stegsprogrammet finns här jag har inga problem med det Vårdmiljön Många patienter som vi intervjuade påpekade att det var kallt och att det drog från fönstren. Någon patient ansåg att denne behövde ha en extrafilt på kvällarna när det var dags att titta på TV, för det var så kallt i lokalerna. En del tyckte att det var en sliten miljö de befann sig i och att det skulle behövas lite renoveringar både lite här och där. Några patienter tyckte att det vore skönt att få ett enkelrum, eftersom det kunde kännas obekvämt att dela rum med någon man inte kände. Två av de intervjuade uttryckte att de tyckte att vårdtiden var för kort, för några varade vården mellan 8-10 dagar. Medelvårdtiden var 5 dagar för de patienter som vi intervjuade. Så här uttryckte sig några patienter kring vård- och behandlingstider: Upptagningsområdet är ganska stort och ibland får man gå tidigare fastän man inte mår riktigt bra, för att någon annan behöver platsen Behandlingstiden skulle vara lite längre. Har man druckit länge hinner man inte avgiftas på 5 dagar 8

9 Övrigt De intervjuade patienterna berättade att de saknade kioskvagn och att det gav problem när man ville handla något. Man berättade också att det var svårt att få information ibland, eftersom man ibland inte förstod vem av personalen som skulle hjälpa till med vad. Några patienter nämnde att de ville ha tillgång till ett informationsblad, där det informerades vem man kunde vända sig till i olika frågor. På det stora hela beskrev patienterna att de tyckte avdelning 65 fungerade bra och att det verkade finnas välinarbetade rutiner för personalen. Personalgruppen verkade fungera bra, enligt patienterna. De upplevde också att beroendeläkarna var kunniga. Några patienter önskade en högre grad av flexibilitet från personalens sida, t.ex. när TV:n måste stängas av klockan 10, oavsett om filmen var klar eller inte. Vi frågade också om det något mer som patienterna skulle ha önskat sig från avdelning 65. En patient svarade då så här: Nej, av fem stjärnor skulle jag vilja ge den här avdelningen fem Presentation av fokusgruppsintervjuer med personal Från personalintervjuerna framgick att all personal gjorde samma sak på avdelningen oavsett vad de hade för titel, förutom vissa saker som inte alla hade delegation att göra. Alla personal berättade samma sak, att de trivdes mycket bra på sin arbetsplats och att de tyckte att klimatet och sammanhållningen var mycket god. Personalen förmedlade att de tyckte om sitt arbete och de arbetsuppgifter de hade. Mådde någon dåligt eller hade en sämre dag upplevde de att man ställde upp på varandra. När det hände något som någon påverkades av berättade flera av dem att de fick hjälp av varandra att klara av det och de hade kramterpi vid sådana tillfällen. Alla personal som vi pratade med tyckte att de blev lyssnade på av resten av personalen och att de kände sig trygga med sina kollegier. Samverkan med kommun, landsting och behandlingshem Personalen berättar att de tycker att samarbetet med kommunerna är svårt att få till. De upplevde att det ofta från kommunernas sida, förmedlades att det var andras bord och patienterna inte visste vart de ska vända sig. För en del kommuner fungerade det bra med kontakten gällande utskrivningsplaner men för andra kommuner fungerade det väldigt dåligt. 9

10 Det kunde därför bli mycket svårt att planera för fortsatt behandling efter tiden på avdelningen. Det i sin tur drabbar då patienterna som har varit på avdelningen och blivit motiverade av personalen att jobba vidare med sin nykterhet. En del som kommer vet vart de vill sedan, kanske till ett behandlingshem men även då måste ju kommunen in och bevilja vistelsen. Det kunde bli svårt. En del kommuner var bättre än andra att delta i planeringen för fortsatt behandling och de ville ha en vårdplanering tillsammans med avdelningen och patienten. Några kommuner tycker inte att vi på avdelningen ska lägga oss i planeringen när patienterna åker härifrån, berättar en av grupperna vi intervjuade. Det tyckte inte personalen kändes bra när de lagt ner mycket tid på att motivera patienterna, berättade de vidare. Ibland blir patienterna kvar på avdelningen fast det är fysiska sjukdomar som dominerar. Ingen annan avdelning på sjukhuset vill ta emot dem när de även har missbruksproblem. Även här berättades att personalen kände det som om att olika kommuner prioriterade sin missbruksvård olika och att en de upplevde att en del kommuner inte alls lägger ner speciellt stora resurser på den här patientgruppen. Bor alltså patienterna i fel kommun kan det vara svårt att få till en bra behandling när de är färdig avgiftade och behöver annan hjälp. Det finns en kurator knuten till avdelningen och av denne kan patienterna få hjälp att kontakta sin egen kommun och planera för vidare behandling. Personalen vill helst att patienterna ringer själva och ordnar med sin egen kommun. Inget direkt samarbete finns med något behandlingshem utan det måste gå genom den kommun man är mantalsskriven i. Utbildning, handledning, krishantering, information och personaltäthet De anställda förmedlade samma sak kring upplevelser av att det för det mesta saknades personal. Är någon sjuk eller borta av någon anledning kommer det att vara en personal för lite. Personalen uppgav därför att de inte kände som om de kunde gå ifrån avdelningen under sin matrast om det skulle inträffa något och de skulle behövas. Många ansåg därför att de jobbade gratis en halvtimme varje dag. Även vid pensionsavgångar upplevde de att det inte sattes in personal, vilket har lett till en upplevelse av en konstant för låg bemanning. Att få gå på vidareutbildning på t.ex. högskolan kändes inte alls möjligt då de all personal tyckte att de lämnade sina arbetskamrater i sticket, eftersom ingen vikarie sattes in. Omtanken om varandra fick komma före behovet att få uppdateras med mer och ny kunskap. 10

11 Handledning saknades och detta uttrycktes vid samtliga personalintervjuer. Krishantering löste personalen med egen kramterapi, som de själva uttryckte det. Personalen berättade att den goda omtanken om varandra hjälpte dem när något upprörande hände och att de försökte peppa varandra för att orka behålla sitt engagemang om patienterna och hålla arbetsglädjen uppe. Att läsa på nätet var ett sätt som personalen använde sig av när de kände att de behövde kunskap som de saknade. Personalen uppgav som ett exempel, att det hela tiden dyker upp nya droger och att det var svårt att hinna med att få den kunskap de tycker sig behöva kring detta. Även när det gällde nya behandlingssätt, behöver man ju hålla sig uppdaterad. Ibland kom polisen och informerade om droger som cirkulerar i samhället och på nätet. Det finns utbildningsdagar men arbetsbelastningen gör att alla inte kan gå. Den utbildningen sker ofta genom videolänk från högskolan. Flera av personalen förmedlade att de önskade att de kunde gå och vidareutveckla sig genom utbildning om inte arbetskamraterna skulle bli lidande och få tyngre arbetsbörda. Personalen framförde önskemål om mer internutbildning. De upplevde att de var de som fick hjälpa AT-läkarna med kunskap om missbruk, avgiftning och medicin vilket också gjorde att de behövde mycket kunskap. Personalen önskade att läkarna skulle ha mer kunskap om missbruk när de kom till avdelningen på sin praktik. Det framkom att det ibland kunde bli svårt vid avgiftningar när läkaren inte hade kunskap som avsåg området medicin och avgiftning. Miljön på avdelning var vad en av personalgrupperna tog upp när vi frågade om det var något som de ville ta upp som vi inte frågat om. Vi har blivit lovade att något ska göras men inget händer. All personal förmedlade att de tyckte att lokalerna var nedslitna och att de ansåg att andra avdelningar fick renoverat, men inget skedde på deras arbetsplats. De uttryckte upplevelser kring att det berodde på att missbruksvården fortfarande hade låg status inom sjukvården. Personalen berättade att det förekom att patienter önskade enkelrum. Å andra sidan tyckte en del patienter om att dela rum och ha någon att prata med. Personalen berättade att de tänkte på vilka de parade ihop på rummen, att patienterna skulle passa ihop. Engagemang När frågan kring hur de betraktade möjligheter till ett tillfrisknade hos de patienter de vårdade, svarade de flesta att de trodde på det men att det ibland kunde vara svårt när vissa 11

12 patienter varit inneliggande många gånger. Någon personal sa att de lade mer tid på förstagångs inneliggande patienter än på stamkunder. Några förmedlade att de upplevde att en del patienter kom in på avdelningen för att de inte hade någon annanstans att ta vägen. All personal beskrev att de upplevde ett stort engagemang för sitt arbete och alla förmedlade att de tyckte att deras arbete var meningsfullt. De flesta pratade om anhöriga som en tillgång för patienterna och sa att de uppmuntrade dem att söka hjälp för egen del. En del personal sa att de kunde vara bra att anhöriga inte fick vara delaktiga och besöka sina inneliggande anhöriga under tiden de var inskrivna på avdelningen. Detta för att skydda patienten från påverkan utifrån, under den akuta tiden. Någon personal sa att de inte hinner med de anhöriga men informerar dem om vad och var hjälp finns att få för dem. Anhöriga fick däremot vara med på vårdplaneringen när information om vad som skulle hända efter vistelsen på avdelningen, skulle planeras för. Under intervjuerna med personalen fick vi veta att det finns ett så kallat kontaktmannaskap på avdelningen vilket innebär att en utsedd person från personalen följer en patient under hela vistelsen på avdelningen. Några av personalen berättade att ibland hann inte kontaktpersonen ens träffa patienten innan denne skrevs ut. All personal berättade att motivationsarbetet var den största arbetsuppgiften men att de ofta upplevde att tiden inte räckte till för att hinna motivera en patient att finna nya vägar ur sitt missbruk. När någon av personalen blev sjuk eller det av andra anledningar fattades personal, blev det ännu mindre tid att över för att räcka till för alla patienter. All personal uppgav att de skulle vilja hinna prata och engagera sig mer i var och en av patienterna. En personal svarade på frågan om denne skulle bli inlagd på avdelningen hur denne då ville bli bemött; med respekt och att någon hade tid att prata med mig, blev svaret. Sammanfattning Vi var 5 revisorer som i november och december 2013 gjorde intervjuer på avdelning 65 Falu lasarett. Patienterna fick frågor hur de tyckte de blev bemötta på avdelningen, tillgängligheten av personalen, hur de tyckte miljön var, rum, maten, aktiviteter och vad de tyckte om planeringen runt vård och behandling efter tiden på avdelningen. Personalen fick frågor om sitt arbete och sin syn på patienterna. Alla patienter som tillfrågades ställde upp på att bli intervjuade och förmedlade att det kändes bra att vi var intresserade av dem och deras 12

13 situation. Likaså personalen hade en positiv inställning till oss brukare som genomförde revisionen och till själva revisionen. Vi brukarrevisorer upplevde en positiv anda på avdelningen och alla patienter som vi intervjuade berättade att de trivdes och kände sig väl bemötta. De flesta tyckte att det fanns personal tillgängligt när de behövde någon att fråga och prata med. Alla patienter tyckte de blev väl omhändertagna vid inskrivningen och noggrant fysiskt undersökta. Patienterna beskrev läkarna såsom kunniga. Personalen tyckte inte AT-läkarna hade den kunskap de behövde när de kom till avdelningen för att göra sin praktik utan de var personalen som fick hjälpa dem. De flesta patienter tyckte maten var bra. Någon patient tyckte det var för små portioner. Någon önskade att få ösa upp sin mat själv. Några beskrev hur de fick stor hunger på grund av vitamin brist och att de behövde något extra på kvällen eller natten. En termos med kaffe som fanns tillgänglig mellan måltiderna önskades av alla patienter. Möjlighet att få något handlat var något många patienter pratade om. Framför allt de som inte hade anhöriga att anlita till detta och de som bodde i kommuner längre bort. Den personal vi intervjuade sa att de trivdes med sitt arbete och sina arbetskompisar. De kände sig trygga med varandra och upplevde att de kunna be varandra om hjälp och stöd om de behövde. Personalen saknade handledning och hade önskemål om att få gå på vidareutbildning. Personalen upplevde sig nästan alltid underbemannade vilket gjorde att de inte tyckte att de kunde gå på utbildning och förkovra sig. De tyckte inte heller att de kunde gå från avdelningen på sin rast, eftersom de kände ett ansvar för sina arbetskamrater. Ett flertal av patienterna förmedlade att de ville ha mer hjälp med planeringen för tiden efter vistelsen på avdelningen. Även skriftlig information om detta önskades av många. Vårdavdelningen var gammal och nedsliten och några patienter tyckte det var kallt och dragit. Personalen förmedlade att de länge väntat på att få avdelningen reparerad. De tyckte nu att det var deras tur på sjukhuset, att få en renoverad avdelning. De flesta av patienterna vi intervjuade tyckte att det var bra att det var obligatoriska aktiviteter på avdelningen. Någon patient önskade dock att det skulle vara mer nytänkande i vård- och behandlingen. 13

14 Vår slutsats var att personalen gjorde ett fantastiskt arbete utifrån deras förutsättningar och att alla patienter tyckte att de blev väl bemötta. Reflektioner Vi samtliga revisorer reflekterade över att alla patienter som vi intervjuade tyckte att de blev väl bemötta och att de upplevde att det fanns personal tillgänglig när de behövde. Personalen signalerade att de upplevde sig underbemannade hela tiden och att de inte tyckte tiden räckte till. Både patienter och personal, uttryckte oberoende av varandra, att lokalerna var slitna och behövde ses över. Personalen berättade att de tyckte om sitt arbete och de förmedlade ett stort engagemang för sina patienter. De saknade krishantering och handledning och hade därför hittat sina egna sätt att lösa det på. Ändå förmedlade patienterna att de kände trygghet och att de blev mycket bra omhändertagna. Frågan som kom upp var att hur länge personalen kommer att orka hålla sitt engagemang uppe? Skulle det inte vara tid att satsa på denna personalgrupp och ge dem fler vikarier och handledning för att orka fortsätta göra sitt arbete med glädje? Skulle det inte vara viktigt att ge personalen en möjlighet att vidareutbilda sig? Vi reflekterade också över att patienterna ibland inte hann träffa sina kontaktpersoner som var utsedda bland personalen innan de blev utskrivna. Det framkom att patienterna ibland saknade information kring hur vistelsen på avdelning 65 var utformad. Kanske en whiteboardtavla eller en anslagstavla skulle kunna vara bra för att förmedla informationen bättre? Vi reflekterade också över att personalen motiverade patienterna att söka sig till nykterhet och att söka behandling när de blev utskrivna från avdelningen men att det var svårt att få till ett samarbete med vissa kommuner. Hur ska då patienterna kunna bli hjälpta att hitta en väg ur sitt missbruk? Samtliga patienter berättade att orken inte räckte till för att kontakta sin kommun och få till något efter vistelsen på avdelningen. Många patienter förmedlade att de behövde någon som hjälpte dem att samordna de insatser de behövde. Patienterna uttryckte en vilja men fick ändå inte ihop samarbetet med andra aktörer som de önskade. De tyckte att de hade nog med sin avgiftning och allt vad det innebar. Patienterna förmedlade också att det därför var lätt att falla tillbaka i missbruk när de kom hem. Idag finns det utbildade Vård- och stödsamordnare/cm Case Manager i kommuner och landsting i länet. Deras uppgift är att hjälpa patienten/brukaren att samordna sina insatser i sin kommun och i sitt landsting och vara den som organiserar hjälpen så alla jobbar åt samma håll. 14

15 Det är kanske något för missbruksvården att börja använda sig av. Ett sådant stöd ansöker patienten/brukaren om i sin hemkommun. Inom ramen för vård- och stödsamordnaren tillsätts en s.k. resursgrupp där olika personer ingår som patienten/brukaren väljer ha med i sin grupp. Det kan vara läkare, psykolog, missbruks- behandlare, anhöriga, boendestödjare samt någon från socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan även ingå om det skulle finnas behov av dessa insatser. Förslag på förbättringsområden/att tänka på Större flexibilitet bland personalen när det gäller tillgång till matportioner, kaffe mellan måltiderna med tilltugg och något att äta nattetid vid sömnlöshet. Större flexibilitet kring rutiner, t.ex. när TV:n stängs av på kvällarna. Någon patient önskade få se klart det program som man börjat titta på. Patienterna önskade möjlighet att få handla av t.ex. en kioskvagn under vistelsen på avdelningen. Mer skriftlig information till patienterna kring planering efter vistelsen på avdelning. Om vad och till vem de kan vända sig för att få hjälp med detta. Se över tillgång på personal i förhållande till arbetsuppgifter, sjukfrånvaro och inskolningar Personalen behöver tillgång till regelbunden handledning Se över lokalerna, plan för renoveringar och övrigt underhåll behöver upprättas Se över möjligheten för att patienter som önskar, skall kunna få tillgång till enkelrum Bilagor Bilaga 1. Informationsbrev Bilaga 2. Intervjuguide/patienter Bilaga 3. Intervjuguide/personal 15

16 Informationsmöte inför brukarrevision Hej! Vi har ett uppdrag från Region Dalarna att samla kunskaper och erfarenheter från Er som finns i den här verksamheten, en så kallad brukarrevision. Brukarinflytande är något som numera uppmärksammas från regeringshåll och som bör beaktas i alla former av vård. Vi vill intervjua patienter och personal som finns i verksamheten. För att förbereda oss inför intervjuerna har vi genomgått en brukarrevisionsutbildning. Vi som är utsedda att intervjua på avdelning 65 i Falun heter; Nina Lund Leo Pastuhoff Mariann Sjögren Marianne Nordqvist Ola Svanström Helén Olsson Vårt etiska förhållningssätt Deltagande i intervjuer är absolut frivilligt, intervjuerna kan avbrytas när som helst av den som deltar och någon motivering till detta behöver ej anges. Du som medverkar är garanterad anonymitet och vi är noga med att sekretessbelägga all information från dig. Vi vill gärna spela in intervjuerna på band, men lovar att avidentifiera och radera banden så snart de är utskrivna. Den färdiga rapporten kommer att vara fullständigt anonymiserad och Din medverkan kommer inte att kunna identifieras. Vi räknar med att intervjuerna tar ca minuter och vi vill ställa mellan 5-10 frågor till Dig (när det gäller intervjuer med personal skulle vi vilja att det sker via så kallade fokusgruppsintervjuer med mellan 4-8 personal i gruppen). Frågorna kommer att vara fokuserade på att få en beskrivning av Dina erfarenheter och upplevelser av vistelsen/att arbeta på avdelningen 65. Väcker intervjuerna frågor eller oro hos dig, kan du gärna återkomma till de som intervjuar (se kommande mejladresser). Du som brukare är mycket viktig i denna revision, eftersom Du har de mest värdefulla kunskaperna kring hur det är att vara patient på avdelning 65. Vi vill på förhand tacka både personal och patienter på avdelningen 65 för att Ni gör det möjligt att bidra med kunskaper som i förlängningen kan leda till förbättringar av verksamheten. Intervjuerna kommer att sammanställas i en rapport, som Ni senare kommer att få ta del av. Rapporten skall betraktas såsom en åsikts sammanställning, och kan ligga till grund för ett förbättrings/förändringsarbete. 16

17 Bilaga 2. Frågor till brukare, individuella intervjuer Kön, ålder, missbruk Inlagd för första gången eller har Du tidigare erfarenheter? Inkommande Hur kom Du in på avdelning 65, vilken information har Du fått när du kom hit? Vet/visste Du vad som kommer att hända under tiden nu när Du är här? Vad var de första intrycken av personalen när Du kom hit? Mest positiva/mest negativa? Nämn något som är viktigt att tänka på från personalens sida när det gäller bemötande? Vistelsen Vad behöver du för att känna dig trygg och omhändertagen på avdelningen? Beskriv hur Du upplever vårdmiljön här avseende lokaler, mobbning och trivsel Kan personalen ge Dig den tid Du behöver? Känner du dig sedd av personalen? Hur fungerar din kontakt med din läkare/psykiatriker? Hur är det med medicineringen? lätt, svårt eller tillräckligt? Finns det något personalen hade kunnat göra annorlunda? Vad minns du bäst? Efter vistelsen Kan Du bidra med något för att göra saker och ting bättre här för nästkommande patienter? Vilken annan vård skulle Du behöva efter denna vistelse? Finns det en plan för Dig efter utskrivning? På vilket sätt hindrar/hjälper Dina anhöriga eller närstående Dig? Vilken hjälp med kontakter har Du fått under din vistelse här? Är det något vi inte har tänkt på? Något mer som borde tilläggas? 17

18 Bilaga 3. Frågor till personal, fokusgruppsintervjuer Beläggning Är det endast akutinläggningar eller finns det även planerade inläggningar på avdelningen? Hur ser beläggning ut? Beskriv lite kring ålder och kön, om förstagångsinskrivna patienter och återkommande inskrivna Hur går dygnet-runt-intag till? Planering Hur tycker Ni att landstinget/kommunerna ser på missbruksvården? Hur uppfattar Ni rutinerna på avdelningen, flexibla/stelbenta? Anhöriga, ges de något utrymme till delaktighet under vistelsen? När Ni i personalgruppen träffas, hur ofta sker det? vad diskuteras? Finns det någon kurator på avdelningen? Vad behöver du som personal för att kunna utvecklas i ditt arbete? Vilka faktorer finns med då Ni bedömer Era åtgärder, och hur utför Ni dem? Har personalen i sitt arbete möjligheter till handledning eller studier? Är detta tillräckligt? Hur mycket av det man lär sig nytt används praktiskt? Till exempel kunskaper om nya droger eller behandlingar? Vad händer efter patienternas tid här? Tillgänglighet Hur upplever Ni Er arbetsbelastning? Räcker personalen till? Hur kan arbetsbelastningen förändras? Hur hålls motivationen för arbetet uppe bland personalen? Bemötande Hur ser ni på patientgruppens möjligheter att tillfriskna? Hur tas den fysiska hälsan hand om? Hur väl känner patienterna till sina rättigheter när det gäller val av läkare eller arbetssätt för tillnyktring? finns det några alternativ att tillgå, vad man kan välja mellan? Vet personalen om vilka extra rättigheter som skall ges till patienterna? Vilka valfriheter man har? Vad är ert mål med de patienter som kommit hit? Hur skulle ni vilja bli bemötta om Ni själva fick behov av en avgiftande behandling? Är det något vi inte har tänkt på att fråga om? Något mer som borde tilläggas? 18

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer