Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt."

Transkript

1 Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad alt delta~.a 1 valet. 2 a e nom till kretsordföranden inlämnad förseglad valsedel; dock bor denna hafva kommit kretsordföranden till handa före valsedlarnas öpp~ande... Kretsordföranden åligger alt före oktober månads utgang.. ttll ceni trulstyreisen 3 insända justeradt Yalpr_otokoll, upptagande namn och rostetal alla som vid valet erhållit röster, Jämte deras adresser. '. Valet afslutas i tillkallade vittnens närvaro af. ce~~ral~ty~else.~, hvarvid 4 de, sum fått högsta antalen röster, varda styrel~eledamoter fran foljande k alenderårs början, cch de tre i röstetal närmast staende varda styrelsesuppleanter under _följande kalenderåret Vid fyllnadsval enligt 8: 5 heslämmas de valdas t)anstgonngstider efter röstetalen, så att den, som erhållit läg1e ant:xl röster, erhåller kor-. tare tjiinstgöringstid. 6. Afgående slyr ~lsemedlemmar kunna omväljas. I2. r. Vid samma tid och på samma sätt, som i I 1 omförrr~äles, verkställa kretsarna revisorsval lviedlem af revisionen väljes för en tid af tre lir. Turvis afgår hvarje år en ledamot ur densamma.. 2. Valet a f slutas på samma sätt, som i I 1: 4 angtfves,. af ce.~tr~~styrelsen, hvanid deo, som f~tt hög:ta ant;let röster, var~e~ :.evisor :,or lapande kalenderår~! samt de bada C,öiJa.l_lcle aren, och doe tva 1 rostetalnarmast stående varda revisorssuppleanter for lopande kalenderaret: Afgå revisorer under de rör dem. bestämda t]_äns~_gonngosttd:rna, utses vid nästa valtillfälle icke allenast en revisor utan darutofver sa manga, att revisionen v Hd er fulltalig Vid fyllnadsval tiil revisionen bestämmas de valdas 1Ja?stgm:mgstider 4 efter sam n' a grunder, som i I I: 5 äro för fyllnadsval tjll centralstyrelsen föreskrifna. I J Val af centralstyrelsemedlemmar samt revisorer ske med slutna sedlar; öfriga val kunna ske öppet. Vid lika rösletal skiljer lotten., Arbetssätt. 14. Alla frågor, ~om under närmast följande år önskas behandlade 1 af föreningen, skola före elen I 5 uove1nber skriftligen insändas till centralstyrelsen omedelbart eller genom kretsordför7.nde. o.. _ z.. På. centralstyrelsen beror, om vackt, fraga slmll tlll all~nan b~ handling ir..om föreningen upptag<1s. Dock måste tiu sådan bebandltog allt1d 1 upptagas ett ärende, som, sedan det blifvit af centralstyrelsen afslaget eller uppskjutet, å nyo framlägges af minst fem kretsar. I 5 I. Centralstyrelsen utsänder upptagna frågor med eller. utan åtföl ~ande ~-etä~kanden till kretsord förand ena, b vilka om besörja deras behandling 1 kretsforemngarna. Dessas beslut bestämmas genom öppen omröstning samt. genom en.kelt. röstflertal Röst afgilves härvid personligen, icke genom fullmakt. Vtd hka röstetal gäller den mening, ordföranden biträder. 2. Proto~wllsutdrag, upptagande kretsförenings uttalande, insändes till centralstyrelsen mom af denna utsatt tid. 3 Centralstyrelsen slutbehandlar alla frågor, delgifver. kretsföreningarna resultaten och vidtager de åtgärder, som af besluten.föranledas. 16. r. Allmänt möte kan af centralstyrelsen anordnas efter därom vid föreg~ende sådant möte eller genom omröstning i kretsföreningarna fattadt beslut. 2. Då centralstyrelsen finner sådant nödigt, kan hon anordna möte mellan af kretsföreningarna utsedda ombud. Ekonomi och revision. I7. H varje medlem erlägger en årsafgift af en krona,. som inbetalas till kretsstyrelsen före oktober månads utgång. I8. r. Kretsordförande öfversänder till centralstyrelsens kassör före årets slut de influtna årsafgifterna jämte förteckning öfver dem, som betalt.. 2. Förteckningarna skola upptaga de betalandes namn, födelseår, tttel och adress. 19. I. A~la utgifter för föreningen bestridas af henne själ f. 2. V1d styrelsemedlemmars eller revisorers resor för föreningen betalas resekostnaden jämte dagtraktamente enligt femte klassen i gällande reseregi e m en te. 3 sekreterare och kassaförvaltare åtnjuta skäligt arfvode, som af centralstyrelsen föreslås och som bestämmes vid kretsföreningarnas i I r omförmälda sammanträden. 20. I. Centralstyrelsen är lagligen ansvarig för all i hennes vård befintlig föreningens egendom. 2. Kassaförvaltaren åligger att ställa 'af centralstyrelsen godkänd säkerhet för de föreningens medel, ban har om händer. 97 'l

2 Föreningens räkenskaper föras för kalender~r... r I. S d I februari öfverlämnas förenmgens rakenskaper. or o 2. ~n as t... en der detsamma inregistrerade handlingar och protoföregaende. aret pmte u~ f" d I där å följande mars återställa dem koll till revisorerna, oh~.tll~~a o~e be~~ttelse cftver den verkställda revisionen. till centralstyrelsen, a ho J a a t "d för val af ledamöter i central- Vid kretsforemngarnts ~aim:~~~::ne:a revisionsberättelsen, därvid anstyrelsen föredra~es o den o t "kenskaper och förvaltning beviljas eller svarsfrihet för foregaende ~r e~. rad f n beslutas öfver de åtgärder, som nekas centralstyrelsen. I sistnamn a a. böra vidtagas. Föreningens upplösning. 23. k vid omröstning i kretsförening- F öreningens upplösning kan.s e, ~m arna minst tre fjärdedelar af de a f gl f na ros t er na äro för densamma. 24. Skola hennes tillg&ngar användas till n!l.got Vl'd föreningens upplösning d 0 \ h rom för folkskolan euer hennes lärare eller lärarinnor nyttigt än ama ' va föreningen förut beslutat. Ändring af stadgarna. 25. li t'll" t'll dessa stadgar kan väckas enn Förslag om ändnng af e er l aggl l t behandlas liksom öfriga dast af kretsförening eller af centralstyre sen sam ärenden i enlighet med I 4 och I 5 Anvisningar för Sverig'es allmänna foll\skollärareförening's länsom bud. 1. Ombudets uppgift är att inom sitt område i allmänhet bevaka och befordra föreningens intressen samt särskildt verka därfor, att hennes mål blir rätt uppfattadt och behjärtadt, så att hon vinner så allmän anslutning som möjligt. 2. Ombudet bör härför ställa sig i förbindelse med styrelserna för redan befintliga kretsföreningar samt söka påverka dem att nitiskt befordra intresse för och anslutning till föreningen. 3. I trakter, där kretsföreningar ännu saknas me.n anses kunna upprättas, bör ombudet genom att vända sig till lämpliga personer söka få sådana organiserade. 4 Simlie någon kretsförening visa påtagliga tecken till aftynande (t. ex. därigenom att dess vanliga möten uteblifva, utan att kretsen själf därom beslutat), bör ombudet ställa sig i förbindelse rried någon af de mera intresserade lärarue inom densamma för att genom personlig pliverkan söka hålla intresset för lärarekårens gemensamnia angelägenheter vid makt. S Ombudet anmodas noga undvika hvarje åtgärd, som skulle kunna framkalla den miss"tanken, att något ingrepp i kretsar1,1as rätt att fritt besluta om sina egna angelägenheter åsyftas. 6. Skulle ombudets personliga närvaro i något fall befinnas kunna i högre grad gagna föreningen, må hemställan om reseunderstöd insändas till centralstyrelsen, som då i hvarje särskildt fall därom beslutar.. 7. Å postporton och andra dylika utlägg insänder ombudet räkning till centralstyrelsen vid årets slut, hvarefter ersättning därför utanordnas. 8. Redogörelse för ombudets åtgöranden och erfarenheter under det gångna året insändes senast den I 5 december.

3 100 Centralstyrelse Ordförande: Emil Hammarlund, Stockholm. v. ordförande: J. Gust. Så'derberg, Lidköping. Sekreterare: Alexander fonsson, Stockholm. ~assaförvaltare: j. J. Dalstrijm, Stocltbolm. Ofriga ledamöter: Frzdtjuv Berg, Stockholm. Aljr. Dalin, Huskvaroa. f. Franzen. Lund. J oh :s Johansson, Göteborg. Hulda Lundin, Stockholm. Suppleanter : Hf. Boströ'm, Sundsvall. Stma Quint, Stockbolm. Otto Salomon, Nääs. Länsom bud Stockholms ]än: Alfr. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsala län: Oskar Stjernströ'm, Vendelsby. ~ödenvanlands län : Otto Bejbom 1 Strängnäs. Ostergötlands län : I(. J. Vzrin, O. To\istad, Mantorp. Jönköpings län : Joh. Lindberg, N. Ljunga, Säfsjö. Kronobergs län: Frans Berggren, Växjö. Kalmar län, norra delen: J. Nilsson, Västervik. södra delen: A. Nzlsson, Kalmar. Gotlands län: Alfr. Rosvall, Eskelhem. Blekinge län: P. Persson, Möljeryd. Kristianstads län : J. M. Hansson, Lärkesholm,. Åsljunga. Malmöhus län : Nzls Lundahl, Lund. Hallands län : S. Sandqvist, Hålmstad. Göteborgs län, södra delen: J. A. Bjö'rklund, Mölndal. norra delen : C. R. Stubelius, Fjäll backa. Älfsborgs län, västgötadelen: J. P. Olsson, Nittorp, Gölingstorp. Dalsland: E. Larsson, Biickefors. S)_{araborgs län, sydvästra delen: A. Th. Engstrand, Broddarp. nordöstra delen; A ron Olsson, Versås. V ärmlands län : G. M. Sandin, Grums. Örebro län : Aljr. Friden, Örebro.. Västmaillands län: N. V. Tö'rnell, Väster Färnebo. Kopparbergs län : Johan Ahlin, Gränge~berg. Gäfleborgs län, Gestrikland: P. O. Akerlund, Strömsbro. Helsingland: And. )oh. Hydin, Ljusdal. Västernorrlands län, Medelpad: Aug. Bjö'rklund, Sundsvall. Ångermanland: Aug. Deg-erma1t, Hemösan d. Jämtlands län: David F/odin, Östersund. Västerbottens län:.i. Edv. Dalstrå'm, Nordmaling. Norrbottens län : P. A. Altin, Gyljen, Öfver-Kalix. Medlemsförteeknin (enligt till centralstyrelsen g deeem~~~~~~~). uppgifter för den 31. A mn. I. Uppgifterna om mgangna meddelallden kretsordförand e äro en l ig h et med senast l Amn. 2. Där ej:.. l... l sars Gld titel finnes litsatt.. d.. arare e ler lärarinna. ' ' ar ve erborande medlem Anm. J. Så viclt sådant..... marne nppgifvits åtminstone ett. f:_aut l110jhgt,.. hm: för de kvinnliga mecllem- Anm 4 S'ff ornnmn fullstand 1 ot.. l rorna d ter n a.. "'. Anm. 5. Föreningarna föl 'mn~.~ an~lf~ra födelseåret. Inom h varje förening upptagas 1;1~dl:J~1~~~n~ e d.en l~ abnli?a officiella ordningen. l a a etisk ordning. Stockholms stad. Stockhfo.~ms folkskollärare= orening ( 329 ) Ordförande: Ca; l bdman. A hlberg K J, 6 2, J Ahlen_ s A, 54, J Ahlenms Emmy, Ö Ahrnborg Hanna Ö Almin I~ A, ss: Kh Almin Vilbelmina, A F Almberger Amelie, Kt Almström Emma Kh Airlen Gusl. A, ; ed.-sekr. Andersson A L, 54, Kt Andersson Anhild, A F Andersson Augusta, Kt Andersson B A 6 2 J Andersson Ebon', Ö ' A ndersson Emelie, J A ndersson Emilia, Kt Andersson Hanna, Kh Andersson Hulda, Kh Ande~ sson Matilda, A F Andren O, Kristineberg A splund Davida, Kh Aspman Maria, Kl Axelson Agda, Kl. Banman Elvira, Ö Beckman E, elirektör Beckman Hedvig, K h Bengtsson C v, 52, N Bengtsson Maria N Berg Frid tjuv, S 1, N Berg Hildegun, ö Berg Hjalmar, 59, Kl Berg :i\~ari e Louise, Kl Berg Vlihelmina, ö Berggren Hilma, A F Bergh Gustaf, 62, Kb Bergman Ameli, Kh B e rgm ~n J S, 46, A F Bergqv1st A, 59, A F Bergström Anna, Ö Bergström Vilhelmina, Ö Bergvall M, 68 Kl Björkander T v, 49, Ö Blomqvist A K, 53, Kh

4 Blomqvist Axel, SS Ö Bolin Klara, Kh llorin Ida, A F Boström Augusta, Ö E randin Ida, J.. J3ranzell A V, 6?, 0 Brodin H edvig, Ö Broström K O, 5 2 ' NI Burström Eugenie, Kt Carli Ernst, 6o, J Carlsson Adolfine, A ' c:rlsson Otto, 59, M Carlsson Sigrid, N Cederblad Anna, A F Cbristiernson J l{, K t (.t Cbrislieruson Ker s ~m, I. Christiernsson :Mana, Kt Clariu Matilda,.. Kl Dahl Hedvig, O.. Dahlberg Anna, O Dalborg M, 67 A F Dalström Anna, Kl Dalström J J, 5 A F Danielsson Ada, M D anielsson Amauda, M Danielson Hans, 6r, Kt D egerman ~'latilda, N D eijenberg Elin, Kb Denoyer Andriette, Kt D enoyer Eme1ie, Kt Dillen Emma, J Eden A, 66, Kb Eden Hilma, Kb Eden J G, 57' l\'i Eden L A, 5 2 J Ebrenströrn G, :rvi Ebrngren p' slöjdlärare, N Ebrling Hilma, ~ Ekblom Hilm a, h.t Eklund Louise, Kl Ekström Ida, J Ekström Jenny, J. l" Ekström J oh n, 58, ~-ecknmgs ara re vid Stockbolms reallaroverk Engelke Anna, A F Enoe1lau Louise, Kt Eu~lnnd Alida, Kb Englund Anna.' _A F Enaström Cecllta,. A F Er~ss o n Elisabet, A F Erikson Selma, Kt F Eriksson Anna, A F Eriksson E milie, Kb. Eriksson Hjalmar, 63, Ivi Eriksson K, 52, Kb Falkberg Vilbelmina, Kl Farup Ni arta, A F Fiscbier Julia, M Flodin A gnes, Kb Forssell Louise, K l Forssen E, '6z, Ö Fredriksson Bilda, 1'ii Geler tsen Ber ta, J Gleisman Anna, K t Grönblad Elin, Kt Grönvall Elin, A.~ Gustafson Ebba, O Gustafsson Fl ilda, J Hallberg Anna, }Zl Hallden Beda, O Hamacher A xelina, J liammar1uncl Amauda, fru Hammarlund Emil,. 53, ntgifvare af Svensk Läraretidnmg H amn er J, 34, Kl Hanmer Tberese, D H amner T onny, D Hansson Betty, D Hansson E lina, D Hedenström lv ~u s ta, Kl Hedlund E ster, B edlund V, A F Hedly Anna Brita, M H edly Elin; M _.. H ellberg Augusta, O H ellberg A xelina, Kh.. H ellström Axelina, fru, O Hellström. Lilly, redaktionssekreterare H ennig Anna, Kb.. H euricsson Edith, O Holmberg Maria, M Holmgren A, Kh Holmgren Ellen, J Holmqvist Alma, Kt Hultman Eva, A F 2 Hultman Fredrika, A ~. l r. Humbia C R, z8, mustkeltre {or Hti.binette A, 37, M!hi.binette Letty, Kt Häggdahl Kristina, A. F Höökenberg H elena, Kl Ihrstedt Hilda, Kt J ansson Anna, Kb Tansson Augusta, A F J ansson Elin, Kb J ansson J, 39, Kt J ansson Lucia, A F J ansson Ma ti ld ~_, A F J ansson Svea, O J ohansson Amalia, Kl J ohansson J, 39, A F J obnson n ilda, A F J obnson Hilcla, J J onsson A, 56, K t J onsson Anna, Kt Ton sson Elin, J J onsson P, Kt J osefsson Alma, Kl J önsson Maria, J Jönsson Olga, J.. Karlsson Gustaf, O Karlsson L, 62, A F Karlsson T elda, A F Kempendahl Anna, N.K ibl cl"ist J L, 70, M Kinnvall S A, 40, Kl I< jellerström Ingeborg, Ö Landelius Anna, lärarinna vid folkundervisningssällskapets skola L andelius Maria, J L andin Fanny, "'-' Larsson Elisabetb, Kh Levin Adolf, 6 r, Kl Lidholm Berta, J L idholm K, 56, A F Lidman C, 6r, M Lilja M aria, K t Lindberg Berta, A F Lindegård A, Kb Linden A, 53 Kl Linden Elin, Ö L inden J P, 6z, Kt Linden T elda, Kt LinclgJen J F, 66, N Lindgren Rosalie, M.. Lindskog C G, 48, O Lindskog F, 69, J Lindström Anna, Kb Lindström Elin, J Lindström K A, 59, Kt lind Maria, N L eeunder Cecilia, A F L undberg Elisabeth, Kt 3 Lundberg Hildegard, Ö Lundblad Nanna, A F Lundin Hilda, Kl Lundin Hulda, slöjdinspektris Lundmark Augusta, M Lundmark Augusta, ritlärarinna. Lundqvist E, Solna, Tomteboda Lnndq"vist Emma, M Lundström Filippa, A F Lundström Laura, A F Lundvall Louise, Ö Lysander l\j Löfgren Agnes, Kt Magnusson Ame1ie, Kh Magnusson Louise, A.. F Malmberg Thorbild, O Malmgren Matilda, M 1VIarin Maria, Kb Meyer Augusta, Kl Molin J, 50, öfverkontrollör Morens Selma, J Moreau Mathilda, Kt Munay Alma, N Nilsson Hanna, Kt Nilsson Bengta, Kt Nilsson Emma, A F Nilsson G, 54, M Nilsson Maria, A F Nilsson Sofi, Kl Nilsson Sven, 44, N Nordström Helfricl, Kt Nyqvist Lotty, J Nyström Anna, Kt Nyström D, f. d. förste lärare Nystedt Gerda, Ö Nätterqvist E, 49, A F Nätterqvist Sigrid, Kl Olsscn J, 57, Kb Palmgren K E, 40, rektor Yid Palmgrenska samskolan Pehrsson Agnes, M Persson P E, 56, A F Petersson Alma, A F Petersson Amanda, A F Peterss 1n E lin, N. Pettersson Anna, Kh Pettersson Charlotta, A F Pettersson Klara, J Pettersson Olga, Ö Pettersson Vtktoria, Kt Petre Matilda, Ö

5 Ovarnström Angusta. Matilda, J Qvint Stiua, utgifvare af Folkskolans Barntidning Ramström L, 6 5, K h Rappe Mina, A ;F Redelins H, Kt Redelins N, K t Redtz Hilma, Kt Rheborg Lisen, A F Rhenbom Olivia, Kl Rietz Angusta, Kh Risenius Anna, J Rosengren Karolina, D Rosling Anna, J Rumstedt Gerda, Kb Rnndqvist Alma, :rvr. Ruus Märta, M Rydberg Ingeborg, M Rydberg l\faria, ~1 Rylander Anna, O Rönnell E, 64, Kt Sahlin Cecilia, M Sandberg l\iaria, K t Sandström Helny, J Sellman Anna, N setterlund c J, 48, ö Sjöberg Louise, Ö Sjöberg Sigrid, J Sjöberg Sigrid, lvi Sjögren Amalia, Kt Sjöholm A, 56, l\'i Sjölander Hilda, J Sjölander Jenny. J Sjöstedt Anna, N Sjöstedt Sv., Kt Sjöqvist Gustaf, 6 I, Ö Spilhammar Anna, N Stade C J, 68, Kb Stenberg O, 59, Kt Strandberg Hilda, Kh Strandberg Sigrid, Kt Strömbäck Ebba, J Sundberg V, 58, Kl Svanström Jenny, Kt Svensson Anna, Ö Svensson Augusta, Ö Sätherlund Alma, A F Tefsky Augusta, A F Themen Ida, N Thomasson Fredrique, A F Tidner A, S 5, Kl Tyden A G, 66, Kt. Vahlström L, 64, A F Vallis Hanna, K l V a!lins Sigrid, Ö Vassberg Anton, 57, J Vassberg Elin, J Vassberg Emma, J Vassberg Kristoffer, 63, M Vennerqvist R, 5 r, redaktör V erelius Anna, K t Vessman Hilma, Kh Vesterberg Alma, M Vesterberg C, 64, N Vestman Amanda, D Viberg Maria, Kt Vihlander A G, 64, Kt Vikström Hihna, M Vinberg Ulrika, K~. Vinbladh Alfhild, O Vinslov Ö, 45, D Vinslov Berta, fru Vraner H, redaktionssekreterare Zander Emilie, skolrådsledamot Zethrreus Alfrida, Ö Zetterholm Ellen, J Åberg Alma, Kt Åkerberg Hilma, J Åkerlund Emelie, Ö Åkerblom Anna, M Ångström Emma, Kb Åsbrink A O, K t Österberg Hanna, K t Österberg J A, 49, Kl Österberg Maria, Ö Österberg Thora, D Ö;tling Ebba, A F [A F = Adolf Fredriks folkskola, D = Djurgårdens, J = Jakobs, Kh = Kungsholmens, I~l = Klara,,Kt =;o l~at~ rina, M = Mana, N = Nikola1, O - Östermalms. Postadress: Stockholm] 4 Stockholms län. södertörns lärare= och lära= rinneförening (74) Ordförande: P. Lagerblad. Andersson A, 66, Dalarö Andersson S J, z8, Oruö Andersson Pauline, 49, Vårby, Fittja Axelson Gerda, 76, Botkyrka, T Eldund A K, 53, Salem, T E klund Lotten, Vårdinge Elg A, skolråd, Dalarö Enaoder Anna, slöjdl:a, Sd Enander Ellen, Igelsta, Sd Engström Malla, 66, Lina, Sd Eriksson Anna, Vårdinge Frödin Emy, 59, Gubbängen, St Gabrielsson Bema, 70, Dalarö {.i lan z Selma, Scl -Graner C, 70, Brännkyrka, Älfsjö Hagström K A, kyrkoherde, 46, Botkyrka, T Hallström Märta, Sd Hellberg Hulda, 68, T Hellström A, godsförvaltare, Snäck- stavik, T!Holmen J E, 58, Hall, Sd Holmgren Anna, L Holmgren KJ E, 57, Neglinge, Nacka Hägerman L, 52, G Hindersson 1\.Jaria, 67, Gubbängen, St [ngelström A, Gålön, Dalarö Jansson J F, so, Hall, Sd Jonsson Bilda, 66, Riksten, T Karlsson P A, 52, Uringe, T ](astman C V, kanslir:, hedersl., St Rindberg G, 69, Ornö Lagerblad An1elie, fru, T!Lagerblad P, 43, T Larsson G, skolråd., Ens ta, G 'Larsson Julia, 78, Snäckstavik, G Liden I G, 65, G L indstam N, 66, pastor. L Lundberg Cecilia, 49, L.Lunclell Gerda, 54, Scl Lundqvist Måtilda, 63, L!Lundström A, 6 5, Scl Le Moine, N R, 49, Öh erjärna, Järna L e Moine Sofie, fru, Öfverjärna, Järna Malmen J J, 5 I, Huddinge Norlin Hilda, Vårdinge 1\'orrbom John, Sd I\'orrby J, Sandhamn Nyström C, Ö Dlsson Mats, Ö Pettersson A, kontraktsprost, Ö Pettersson Lotten, Sd ~~imbert A, pastor, Sd R ydberg, skolråd, Malmsjö, T s Samuelsson J, 6o, T Samuelsson P, 58, Turinge Sandberg C E, 31, heders!., Sd. Schill K, So Schultz Axinia, 62, Sd Sjölander A J, 6 r, Vårdinge, Mölnbo Strandl)erg J A, 59, Nykvarn Svensson Anna, G Svensson Lilly, L Svensson Maria, T Söderberg G, 5 r, So Södervall Maria, 66, Malmsjö, T Sörlin P, 52,.Sd Törnberg Charlotta, 58, Nykvarn Ullin S H, 28, heders!., Turinge, Sd Wrern L M, rektor, f. d. folkskoleinsp., hedersl., St Vallenström A V, 48, Enhörna Vesterin G A, 6z, Västerhaninge Visen K, redaktör, Sd Viktorsson M A, 44, skolråd, Igelsta, Sd ~etterqvist I, 49, skolrådsordf., Dalarö Ostergren A E, 56, Sd [G = Grödinge, L = Liljeholmen Sd = Södertälje, So = SQrund:), St = St~ckholm, T = Tumba, O = O:terhaninge] Färentuna härads lärare= och lärarinneförening (I 7) Ordförande: A. V. J Andasson. Andersson A V J, 64, Färentuna, S Andersson Amanda, 7 4 Munsö, E Björck F A K, 58, Menhamra,.E Björklund Beda, 7 I, Färentuna, S Gustafsson Emma, 76, Sånga, S Hellström V F, 5 z, Sundby, E KaJen Ebba, 6 I, Bockholms-Sättra, E Liljeqvist Elsa, 7 z, Skå, S Mngnusson Clara, Ekebyhof, E Nyberg Hulda, 7 I, Hillersjö, S Olin L, 59, Sånga, S Olsson Eb9a, 63, Sundby, E Pettersson Hilma, 68, Stenhamra, S Rydberg N G, 68, Adelsö, E Thunb.Jad N j, 4I, kyrkoherde, Munsö, E yernborg A, 58, Munsö, E Aberg Zelma, 54, Hillersjö, S [E = Ekerö, S = Svartsjö]

6 Sollentuna härads kretsföre= ning (19) Ordförande: J Gerdelt'us. Andersson Vilhelmina, T BooLerg Therese, Ah;ik 1 Stockholm Brunnberg Fr., 5 I, Sp Forsberg Gunhild, 62, Sp Fromm Agnes, 7 s, Hessel by, Sp Gerdelins Ida, fru, 64, Bromma, S Gerdelius J, 59, Bromma, S Hellström S V A, 57, ~ollentnna, R He1je Oskar A, 7 3, Ed, V Lindblom Berta, 7 8, Sollentuna, R Lindeberg J P Ad., 61, Hesselb.y, Sp Lindgren Gun borg,.7 7, Sp Olsson Elisabet, ss, Bromma, S Rambach!Z V, 66, S Sandberg Alma, S Sandberg Amanda, S Sandbäck C E, 54, T Vallandet: J A, 54, Järfälla, J Vallner Marie, 70, Sp [J = Jakobsberg, R =-= Rotebro, S = Sundbyberg, Sp = Spånga, T =Ture berg, V.= Väsby] Södra Roslagskretsen (zz) Ördförande-: If:. A. Thb'rnborg. Andersson And., 69, T Andersson Axel, 57, landtbr., D Andersson C E, 52, skolråd, D Blmi1enberg H,G, 4S, kyrkoherde, Ö. Ryd, Rydbo Carlsson C A, 42,.Össeby-Garn, B Elfvin Sigrid, Östra Ryd, Rydbo Ferngren E, 36, Öster-Åker, Å Ferngren Linnea, 76, Össeby-Garn, B Hedberg David, 65, Ulriksdal, Järfva Hedberg Stina, fru, Uhiksdal, järfva Kjellberg A, 65, Öster-Åker, Å Kjellberg Hi lm a, fru, 6 5, Ö.-Åkcr, Å Lindblom V, 35, Fresta, Väsby Linde 1\fathilda, 59, Össeby-Garn, B Pettersson Cl&s, 47, skolråd 1 D Sundeli F, 57, K års ta Thörnborg Anna, fru, Danderyd Thörnborg K A, 64, Stocksund Torell P F, 55; Vallentuna Vahlroth A, 33, Östra Ryd, Rydbo Öhlin C G, 47, Djursholm Öhlin Tora, 74, Djursholm [B = Brottby, D = Danderyd, M Mörby, N = Näl'tuna, R= Rosersbero T = Täby, Å =.M.kershet gj "' ' Seminghundra kretsförc.:. ning (7 ) Ordförande: J. F. Johansso7l. Brodin E, 65, Lunda, M Carlsson Z, 6 r, Frösunda Eriksson Tilda, 6 5, Lund a, M Johansson J F, 51, Skepptuna Magnusson J A, 57, Gottröra Ohlsson A, Närtuna Pettersson G A, 49, Gottröra [M= Mörby) Östra Roslags kretsföre"' ning (34) Ordförande: Rtkar d Hagberg. Ahlin E, 40, Gräsö, Öd Andersson A G, 59, Roslagsbro Arvidsson J A, 66; Valö Djurström J E, 40, Ununge; Edsbro Edlind Anna, 7I, Hökhufvud, G Edman Maria, 38, Ö F redriksson Hulda, Ber!, inge, Fors1'nark: Frendin v A, kyrkoh., Hökhufvucl, G Hagberg E R, 65. ö Jansson G, 72, Öd Lindberg Algot, 5S, bokhandlare, Ö Lindstedt J, skolråd, Raggarö, Ö Ljung Miirta, Tomta, Grisslehamn Lodenius J V, 56, Länna, Grofsta, Norrtälje Lundberg Anna, 66, Längalma, Ö Lunden A, 62, Harg Lundqvist M, rådman, Ö Löf P J A, 54, Roslagsbro Mandelgren A P, 41, Valö Mattsson Anna, Ö Mattsson K O, 63, Väddö Nilsson Anna, 7 I, V al ö Nilsson Elna, 56, Öd ~ilsson Maria, 57, Harg Nyberg E, 6r, Forsmark Petlersson P, 43, Börstil, Harg Sandqvist C, 4 I, riksdagsman, Söderby, Ö Sjulander C A, 59, skolråd, Ö Sundberg R, 55, hand!., skolråds!., Ö Torbiörnsson Amanda, 46, ti n, Ö Torbiörnsson T, 3S, postmästare, Ö Vahlqvist F J, 51, Börstil Vendin C E, 63, Höklmfvud, G Västerlund Anna, 72, Börstil, Harg [E ~ J;,:debo,.. G = G i mo, Ö = Öst hammar, Od = OregnmclJ Uppsala län, Älfkarleby kretsförening (33 ) Ordförande: F. I:!å'ggander. Andersson Ingegerd, 72, \lfkarl eö Banander A V, 63, Harnäs Brundin G, v. komminister, 72, A En berg Fricla, 7.i, Boclarne, S Ericsson C J, 46, Östanå, \.. Eriksson Aclolfina, 64, S Eriksson A, 65, Marma Eriksson Augusta, 7 r, Slmtskär Eriksson Hulda, 74, Harnäs Eriksson Vilma, 77, Östanå, A Fischer Anna, 4S, Östanå, A Fredriksson E, 75, Bodarne, S Gelin K E, 65, Gårclskär, Ä Hammarström Augusta, 73, S Hjorth F, 59, S Hjorth Selma, 50, S Häggancler F, s6, A' Höggren Emma, 79, Öfverboda, S Jacobson H9.nna, frn, 50, Bodarne, S. Jacobson J A, 55, insp., Siggeb~cla, S Johansson K C, 55, skolråds!., Marma Karlsson, Tilda, 76, Hyttön, A Lindgren A G, 49, S Lind h J U, 3 r,f. d.lär., heders!., Harnäs Lindholm K J E, 7 r, landtbr., Ä Li~?hohu J. E, 4 I, landstingsman, Ostanå, A Lindholm P J, 49, landtbrukare, Ä Lundmark Maria, 65, Skutskär Mohlin N J, 40, lcyrkoh., Öfverboda, S Pettersson Anna, 7S, Sågarbo, S Roseli Signe, 7 o, Bodarne, S Skarf, B il da, 73, S Villner E, 62, Västanå, \.. (S = Skutskär, Ä = Älrkarleö] Nordöstra Upplands krets,;, förening (19) Ordförande: C. SJölz,Jlm. Arnelins G, 6o, Åkerby, L Eriksson M E, 43, Strömsbergs bruk,t. Fällgren M, 64, Tolfta, T Hedberg Anna, 64, Hållnäs, L Israeli Frideborg, 70, Hårtorp, Lilln Malma Lundberg Ottilia, 6o Skärplin"e L Lund q vist, J V, 57, ~Vahln lis, L ' Norborg J, 63, Strömsberg, T Nordahl C, 64, Ingstarbo, L Nyman Emma, 5S, Försäter, L Persson G, 76, Hållnäs, L Pettersson Anna, 55, L Samuelson Selma, 6o, Zahisberg, L Sjögren Anna, Fagerdal, T Sjöholm C, 6o, L Stenfeldt Jenny, 76, Granelnncl, Tobo yennerström Elisabeth, 73, L <?hman A S, Sanclby, V Osterlind Anna, 70, Edsätra L IL = Leursta bruk, T = Tie1 p, V = Vesslan d] Tierps skolförening (rg) Ordförande: Joh. P. Berg. Ahlström Mathilda, Mehede, lviarma Berg J P, 4S, T Bergström A lma, 69, Djupa, T Blomberg Henrika, 49, Lockelsbo, T Boberg, Erika, 54, T Dyberg J P, Lundsved; Orrskog Eriksson Anna, :Mossbo, Tobo Eriksson Kristina, 64, Halls, T Ekholm Job., Ängsbolaget, On skog EnglundAnna:Mathilda, Stönnansbo, T Fröier Gerda, Vallby, T Lindevall A, 4 r, Ullfors, T Lindström Erika, 66, Yfre, T Lundin J F, 5 I, Yttr:e, T Lundqvist Amanda, fru, il'fun ga, T Lundqvist E, 69,- l\innga Pettersson Christin, Svanby, T Planman Charlotta, 66, Degerbo, T V estlund Rosa, fru, Eskesta, T [T = Tiet p J. 6

7 \, Örbyhus kretsförening (22) Ordförande: O. Stjernströ'm. Andersson P E, skolr., V end el, Ö Almgren K P, 74, Heden, V Bergman A, 43, D Boman Emma, 66, Haglösa, D Bom Maria, 7 7, Kis berg, V Bäckström Theresa, 6 5, T Engman G, Älglösa, D Eurenius J II F, A4, D Grönvall Agnes, 69, Upplanda, Ö J o bansson Anna, 7 z, Heden, V Liselins J, 66, Väster Ekeby, V Lundberg Maria, 77, Sunnanås, T N ord in E V, 55, Österby, D Pettersson Augusta, 59, D Ransen A, so, Film, D Sandin Anna; fru, 76, Granelnnd, T Sandin K F, 7 r, Granelund, T Stj ernström O, 58, V Svensson 1\1aria, 6z, V Tunander J, 6 5, Haglösa, D Vesterlund Selma, 68, Vikstabeden, V Viksell Adolfina, 43, Gyllby, Ö [D = Da.!lnemC?,ra, T = Tobo, V - Venclelsby, O = OrbyhusJ Uppsala Kretsförening (r S) Ordförande: C. J. Lundell. Ekman F, 59, U Forslund C G, 50, Å kerby Gauffin J B, 48, u Hagström C A, 74, U Lindström J A, 64, U Lundeli C J, so, U Lundberg Alfr., 63, U Lundqvist A V, 28, U Lundgren J E, 54, U Norlin P J, 42, Almunge R othelius K E, 6o, Vittinge SYanström E B, s 7' n Thunman J, so, U Ullberg, J E, 64, U Vielerbeck Aug., 47, U [U = Uppsala] Hagondatraktens krets.. förening (S) Ordförande: A. Lundgnn. Alström E A, 55, B Alström J A, so, Skogs-Tibble, Å Lundgren A, 59, Hagby 7 V Rosen E, 64, V Söderlund V, 63, Järlåsa, Å fb = Balingsta, V = Vänge, Å = Åland J Sydvästra Upplands förening af folkskolevänner (37) Ordförande: E. V. Eriksson. Ahlberg P A, 6 I 7 Yttergran, Bålsta Andersson J O, 63, Kalmar, Bålsta Apelqvist Edvina, 59, Vårfrukyrka, E Apelqvist J F, 6o, Vårfrukyrka, E Björkman G L, 44, glasmäst., E Broden K A, 56, Hjälstaby Brolen P O, 65, Torstuna, T Carlsson C G, Veckbolm 7 E Ekberg G S K, 70, Isby, Simluna Engva!l E A, 65, T Ericson J, 24, f. d. skollänue, E Eriksson E V, 4S, E Frid e il J A, 5 I, Ekotsund Foi ssell J P, 59, Tärna Gustafsson K J V, kommin., E Hellman C G, 33, Långtora Herlander A, 6o, Frösthult, E Hult_man, K J, 75, Herkulsberga, E Larsson G V, 69, Sparrsätra, E Liljestrand G A, 6o, Svinnegarn, E Lindblom F 7 Kungsbushy, Veckholm Lindroth G, 74, ljacksta 7 Veckholm Lundin J A, 53, redaktör, E Lövgren J E, 57, Litslena, Grill by Möller Amanda, s6, Ekolsund Nordboo J E, 71, Arnö, E Ohlsson S:gne M E, 69 7 Frösthnlt, E Pettersson Agnes, 65, Säfs!a, E Petterson O S, kyrkoh., Frösthult, E Stenberg C A, 5 S, Löt, Grill by Vallin H, 34, E Vilen C E, 42, Lillkyrka, E V ilen E, 6 s, Torsvi, Veckholm Viren Maria 7 73, Sparrsätra, E Ålander K F, 38, Härnevi, E Ålin F O, so, Teda, E Åmarlc F V, 43, rektor, E [E = Enköping, T = Torstunaby] Södermanlands län, Nyköpingskretsens lät are= förening (42) Ordförande: N. G. Ljunggnm. Andersson J F, landtbr., Edeby, Bj Asplund Anna, 65, Bör bo, N Bengtson Anna, 61, N Berger C O, Valinge, Stigtomta Berggren K NI, S 2, Bagartcrp, N Berggren P E, 48, S'ärta, N Börjesson K A, 50, N Eriksson Alma, St. Kungslaclug., N Florman O A, 42, kyrlwb., Lunda, N Flodkvist A, 6o, Vrena :Fredriksson E, Tuna, N Fredriksson G A 7 Glindran, Bj Hallgren Anna, 59, Ekeby, N llartzell, Adolfina, 47, N Heilman K G, 64 1 Tegnebol, Bj Hellman K J, 52, Tunaberg, N Hellström A V, 57, N Jansson Emilia, 59, Stigtomla Kihlström D R, 53, Bj Larsson L F, 5 r, SYärta, N Larsson K V, 67, Tunaberg, N Lindberg A G, Laggarbohl, Bj Lindmark Augusta, 53, N Lindskog Elin, N Lindstedt Anna, N Ljunggren N G, 55, N Lundh Augusta, Husby, N Mörk E K, 63, Bt N ord in Lina, 6o, Helgona, N Norelius C E, 26, kommin., Svärta, N 1\yberg Valborg, 7 5, Bogslöt, N Pettersson Augusta, 54, Svärta, N Pettersson Fr., Tjärsta, Bj Sablen J E, 64, Ekeby, Bergshammar Sa nd~ten F O, k'1mminisler, 53, N Silen Amaucla S tuhrm Lotten, fru, 65, Oxelösund Vidner O, 66, Tuna, N Yisen Sigrid, 62, Svärta, N Ahren P, 58, Husby 7 Bt Örtengren Br:, 6z, N Österlund C F, handl., Bj [Bj = Björkvik; Bt = Bettna, N = Nyköping) Trosatraktens lärareförening (23) Ordförande: E. 1-Iolme?', Andersson C G, fjärdingsm., Hillsta, H Andersson C, Häggnäs, Hölö Andersson Cecilia, slöjd!., Tullgarn Andersson J A, Nora, landtbr., V Björkblom, A L, 52, Skåäng, V Blomberg K A, 49, Hagberg, T Ekman Viktor, bandl. 7 V Flodqvist A, 56, Hölö Gustafsson K L, landtbr., H ejsta, Hölö Göransson L, band!., H Hedström A V, 6o, Västerljung, H Hedström Edla, fru, Västerljung, H Hellman E, redaktör, T Holmer E, 56, Trosa landsförsaml., V Holmer Ida, 59, V Hofving C A 7 inspektor, H r Hofving Rosalie, fru, H Johansson Aug., 53, landtbr., v Karlsson Ida, H Ljungberg A F, 29, f. d. skollärare, H Nlicbaelsson H, 52, T ullgarn, J Nyman Eclla Sofia Nyström K, vaktmästare, Tullgarn, J 1 H = Håls viken, J =--= Järna, T = Trosa, V = VagnhäraclJ Daga härads kretsförening (.ro) Ordförande : C. G. Strö'mberg. Dalbom Albertina, 44, B Johansson Maria, 6i, Tomta, B Karlsson K J, 34, Frustuna 7 Gn Karlsson Gunnar, 69, Frustuna, Gn Karlsten A P, 63, skolråd, Gn Lindkvist J Leon., 36, Gå Ljung Alfred, 64, Gå Melander Karin, 69, S Rigner Elisabet, 66, småskoll.:a, Gn Strömberg C G, 38, B [B = Björnluncla, Gn = Gnesta, Gå = Gåsinge. S = Stjärnhofj 8 9

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com

Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com Bergsviks Ridsportförening Malin Fjällborg malinfjellborg@hotmail.com Bergsviks Ridsportförening Yvonne Buchborn

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Gummiloppet 2010. Plac. Namn Förening / Företag / Ort Startnr: Tid 330 27,04 2 Karlsson Oskar 243 28,13 3 Magnusson Simon Fryle

Gummiloppet 2010. Plac. Namn Förening / Företag / Ort Startnr: Tid 330 27,04 2 Karlsson Oskar 243 28,13 3 Magnusson Simon Fryle Klass 1 Herrar 8 km 1 Johansson Lars Enhörna IF 330 27,04 2 Karlsson Oskar 243 28,13 3 Magnusson Simon Fryle 349 28,54 4 Lundberg Sebastian Ljungby FIK 344 29,09 5 Karlsson Tomas Anderstorps OK 235 30,08

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer