Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt."

Transkript

1 Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad alt delta~.a 1 valet. 2 a e nom till kretsordföranden inlämnad förseglad valsedel; dock bor denna hafva kommit kretsordföranden till handa före valsedlarnas öpp~ande... Kretsordföranden åligger alt före oktober månads utgang.. ttll ceni trulstyreisen 3 insända justeradt Yalpr_otokoll, upptagande namn och rostetal alla som vid valet erhållit röster, Jämte deras adresser. '. Valet afslutas i tillkallade vittnens närvaro af. ce~~ral~ty~else.~, hvarvid 4 de, sum fått högsta antalen röster, varda styrel~eledamoter fran foljande k alenderårs början, cch de tre i röstetal närmast staende varda styrelsesuppleanter under _följande kalenderåret Vid fyllnadsval enligt 8: 5 heslämmas de valdas t)anstgonngstider efter röstetalen, så att den, som erhållit läg1e ant:xl röster, erhåller kor-. tare tjiinstgöringstid. 6. Afgående slyr ~lsemedlemmar kunna omväljas. I2. r. Vid samma tid och på samma sätt, som i I 1 omförrr~äles, verkställa kretsarna revisorsval lviedlem af revisionen väljes för en tid af tre lir. Turvis afgår hvarje år en ledamot ur densamma.. 2. Valet a f slutas på samma sätt, som i I 1: 4 angtfves,. af ce.~tr~~styrelsen, hvanid deo, som f~tt hög:ta ant;let röster, var~e~ :.evisor :,or lapande kalenderår~! samt de bada C,öiJa.l_lcle aren, och doe tva 1 rostetalnarmast stående varda revisorssuppleanter for lopande kalenderaret: Afgå revisorer under de rör dem. bestämda t]_äns~_gonngosttd:rna, utses vid nästa valtillfälle icke allenast en revisor utan darutofver sa manga, att revisionen v Hd er fulltalig Vid fyllnadsval tiil revisionen bestämmas de valdas 1Ja?stgm:mgstider 4 efter sam n' a grunder, som i I I: 5 äro för fyllnadsval tjll centralstyrelsen föreskrifna. I J Val af centralstyrelsemedlemmar samt revisorer ske med slutna sedlar; öfriga val kunna ske öppet. Vid lika rösletal skiljer lotten., Arbetssätt. 14. Alla frågor, ~om under närmast följande år önskas behandlade 1 af föreningen, skola före elen I 5 uove1nber skriftligen insändas till centralstyrelsen omedelbart eller genom kretsordför7.nde. o.. _ z.. På. centralstyrelsen beror, om vackt, fraga slmll tlll all~nan b~ handling ir..om föreningen upptag<1s. Dock måste tiu sådan bebandltog allt1d 1 upptagas ett ärende, som, sedan det blifvit af centralstyrelsen afslaget eller uppskjutet, å nyo framlägges af minst fem kretsar. I 5 I. Centralstyrelsen utsänder upptagna frågor med eller. utan åtföl ~ande ~-etä~kanden till kretsord förand ena, b vilka om besörja deras behandling 1 kretsforemngarna. Dessas beslut bestämmas genom öppen omröstning samt. genom en.kelt. röstflertal Röst afgilves härvid personligen, icke genom fullmakt. Vtd hka röstetal gäller den mening, ordföranden biträder. 2. Proto~wllsutdrag, upptagande kretsförenings uttalande, insändes till centralstyrelsen mom af denna utsatt tid. 3 Centralstyrelsen slutbehandlar alla frågor, delgifver. kretsföreningarna resultaten och vidtager de åtgärder, som af besluten.föranledas. 16. r. Allmänt möte kan af centralstyrelsen anordnas efter därom vid föreg~ende sådant möte eller genom omröstning i kretsföreningarna fattadt beslut. 2. Då centralstyrelsen finner sådant nödigt, kan hon anordna möte mellan af kretsföreningarna utsedda ombud. Ekonomi och revision. I7. H varje medlem erlägger en årsafgift af en krona,. som inbetalas till kretsstyrelsen före oktober månads utgång. I8. r. Kretsordförande öfversänder till centralstyrelsens kassör före årets slut de influtna årsafgifterna jämte förteckning öfver dem, som betalt.. 2. Förteckningarna skola upptaga de betalandes namn, födelseår, tttel och adress. 19. I. A~la utgifter för föreningen bestridas af henne själ f. 2. V1d styrelsemedlemmars eller revisorers resor för föreningen betalas resekostnaden jämte dagtraktamente enligt femte klassen i gällande reseregi e m en te. 3 sekreterare och kassaförvaltare åtnjuta skäligt arfvode, som af centralstyrelsen föreslås och som bestämmes vid kretsföreningarnas i I r omförmälda sammanträden. 20. I. Centralstyrelsen är lagligen ansvarig för all i hennes vård befintlig föreningens egendom. 2. Kassaförvaltaren åligger att ställa 'af centralstyrelsen godkänd säkerhet för de föreningens medel, ban har om händer. 97 'l

2 Föreningens räkenskaper föras för kalender~r... r I. S d I februari öfverlämnas förenmgens rakenskaper. or o 2. ~n as t... en der detsamma inregistrerade handlingar och protoföregaende. aret pmte u~ f" d I där å följande mars återställa dem koll till revisorerna, oh~.tll~~a o~e be~~ttelse cftver den verkställda revisionen. till centralstyrelsen, a ho J a a t "d för val af ledamöter i central- Vid kretsforemngarnts ~aim:~~~::ne:a revisionsberättelsen, därvid anstyrelsen föredra~es o den o t "kenskaper och förvaltning beviljas eller svarsfrihet för foregaende ~r e~. rad f n beslutas öfver de åtgärder, som nekas centralstyrelsen. I sistnamn a a. böra vidtagas. Föreningens upplösning. 23. k vid omröstning i kretsförening- F öreningens upplösning kan.s e, ~m arna minst tre fjärdedelar af de a f gl f na ros t er na äro för densamma. 24. Skola hennes tillg&ngar användas till n!l.got Vl'd föreningens upplösning d 0 \ h rom för folkskolan euer hennes lärare eller lärarinnor nyttigt än ama ' va föreningen förut beslutat. Ändring af stadgarna. 25. li t'll" t'll dessa stadgar kan väckas enn Förslag om ändnng af e er l aggl l t behandlas liksom öfriga dast af kretsförening eller af centralstyre sen sam ärenden i enlighet med I 4 och I 5 Anvisningar för Sverig'es allmänna foll\skollärareförening's länsom bud. 1. Ombudets uppgift är att inom sitt område i allmänhet bevaka och befordra föreningens intressen samt särskildt verka därfor, att hennes mål blir rätt uppfattadt och behjärtadt, så att hon vinner så allmän anslutning som möjligt. 2. Ombudet bör härför ställa sig i förbindelse med styrelserna för redan befintliga kretsföreningar samt söka påverka dem att nitiskt befordra intresse för och anslutning till föreningen. 3. I trakter, där kretsföreningar ännu saknas me.n anses kunna upprättas, bör ombudet genom att vända sig till lämpliga personer söka få sådana organiserade. 4 Simlie någon kretsförening visa påtagliga tecken till aftynande (t. ex. därigenom att dess vanliga möten uteblifva, utan att kretsen själf därom beslutat), bör ombudet ställa sig i förbindelse rried någon af de mera intresserade lärarue inom densamma för att genom personlig pliverkan söka hålla intresset för lärarekårens gemensamnia angelägenheter vid makt. S Ombudet anmodas noga undvika hvarje åtgärd, som skulle kunna framkalla den miss"tanken, att något ingrepp i kretsar1,1as rätt att fritt besluta om sina egna angelägenheter åsyftas. 6. Skulle ombudets personliga närvaro i något fall befinnas kunna i högre grad gagna föreningen, må hemställan om reseunderstöd insändas till centralstyrelsen, som då i hvarje särskildt fall därom beslutar.. 7. Å postporton och andra dylika utlägg insänder ombudet räkning till centralstyrelsen vid årets slut, hvarefter ersättning därför utanordnas. 8. Redogörelse för ombudets åtgöranden och erfarenheter under det gångna året insändes senast den I 5 december.

3 100 Centralstyrelse Ordförande: Emil Hammarlund, Stockholm. v. ordförande: J. Gust. Så'derberg, Lidköping. Sekreterare: Alexander fonsson, Stockholm. ~assaförvaltare: j. J. Dalstrijm, Stocltbolm. Ofriga ledamöter: Frzdtjuv Berg, Stockholm. Aljr. Dalin, Huskvaroa. f. Franzen. Lund. J oh :s Johansson, Göteborg. Hulda Lundin, Stockholm. Suppleanter : Hf. Boströ'm, Sundsvall. Stma Quint, Stockbolm. Otto Salomon, Nääs. Länsom bud Stockholms ]än: Alfr. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsala län: Oskar Stjernströ'm, Vendelsby. ~ödenvanlands län : Otto Bejbom 1 Strängnäs. Ostergötlands län : I(. J. Vzrin, O. To\istad, Mantorp. Jönköpings län : Joh. Lindberg, N. Ljunga, Säfsjö. Kronobergs län: Frans Berggren, Växjö. Kalmar län, norra delen: J. Nilsson, Västervik. södra delen: A. Nzlsson, Kalmar. Gotlands län: Alfr. Rosvall, Eskelhem. Blekinge län: P. Persson, Möljeryd. Kristianstads län : J. M. Hansson, Lärkesholm,. Åsljunga. Malmöhus län : Nzls Lundahl, Lund. Hallands län : S. Sandqvist, Hålmstad. Göteborgs län, södra delen: J. A. Bjö'rklund, Mölndal. norra delen : C. R. Stubelius, Fjäll backa. Älfsborgs län, västgötadelen: J. P. Olsson, Nittorp, Gölingstorp. Dalsland: E. Larsson, Biickefors. S)_{araborgs län, sydvästra delen: A. Th. Engstrand, Broddarp. nordöstra delen; A ron Olsson, Versås. V ärmlands län : G. M. Sandin, Grums. Örebro län : Aljr. Friden, Örebro.. Västmaillands län: N. V. Tö'rnell, Väster Färnebo. Kopparbergs län : Johan Ahlin, Gränge~berg. Gäfleborgs län, Gestrikland: P. O. Akerlund, Strömsbro. Helsingland: And. )oh. Hydin, Ljusdal. Västernorrlands län, Medelpad: Aug. Bjö'rklund, Sundsvall. Ångermanland: Aug. Deg-erma1t, Hemösan d. Jämtlands län: David F/odin, Östersund. Västerbottens län:.i. Edv. Dalstrå'm, Nordmaling. Norrbottens län : P. A. Altin, Gyljen, Öfver-Kalix. Medlemsförteeknin (enligt till centralstyrelsen g deeem~~~~~~~). uppgifter för den 31. A mn. I. Uppgifterna om mgangna meddelallden kretsordförand e äro en l ig h et med senast l Amn. 2. Där ej:.. l... l sars Gld titel finnes litsatt.. d.. arare e ler lärarinna. ' ' ar ve erborande medlem Anm. J. Så viclt sådant..... marne nppgifvits åtminstone ett. f:_aut l110jhgt,.. hm: för de kvinnliga mecllem- Anm 4 S'ff ornnmn fullstand 1 ot.. l rorna d ter n a.. "'. Anm. 5. Föreningarna föl 'mn~.~ an~lf~ra födelseåret. Inom h varje förening upptagas 1;1~dl:J~1~~~n~ e d.en l~ abnli?a officiella ordningen. l a a etisk ordning. Stockholms stad. Stockhfo.~ms folkskollärare= orening ( 329 ) Ordförande: Ca; l bdman. A hlberg K J, 6 2, J Ahlen_ s A, 54, J Ahlenms Emmy, Ö Ahrnborg Hanna Ö Almin I~ A, ss: Kh Almin Vilbelmina, A F Almberger Amelie, Kt Almström Emma Kh Airlen Gusl. A, ; ed.-sekr. Andersson A L, 54, Kt Andersson Anhild, A F Andersson Augusta, Kt Andersson B A 6 2 J Andersson Ebon', Ö ' A ndersson Emelie, J A ndersson Emilia, Kt Andersson Hanna, Kh Andersson Hulda, Kh Ande~ sson Matilda, A F Andren O, Kristineberg A splund Davida, Kh Aspman Maria, Kl Axelson Agda, Kl. Banman Elvira, Ö Beckman E, elirektör Beckman Hedvig, K h Bengtsson C v, 52, N Bengtsson Maria N Berg Frid tjuv, S 1, N Berg Hildegun, ö Berg Hjalmar, 59, Kl Berg :i\~ari e Louise, Kl Berg Vlihelmina, ö Berggren Hilma, A F Bergh Gustaf, 62, Kb Bergman Ameli, Kh B e rgm ~n J S, 46, A F Bergqv1st A, 59, A F Bergström Anna, Ö Bergström Vilhelmina, Ö Bergvall M, 68 Kl Björkander T v, 49, Ö Blomqvist A K, 53, Kh

4 Blomqvist Axel, SS Ö Bolin Klara, Kh llorin Ida, A F Boström Augusta, Ö E randin Ida, J.. J3ranzell A V, 6?, 0 Brodin H edvig, Ö Broström K O, 5 2 ' NI Burström Eugenie, Kt Carli Ernst, 6o, J Carlsson Adolfine, A ' c:rlsson Otto, 59, M Carlsson Sigrid, N Cederblad Anna, A F Cbristiernson J l{, K t (.t Cbrislieruson Ker s ~m, I. Christiernsson :Mana, Kt Clariu Matilda,.. Kl Dahl Hedvig, O.. Dahlberg Anna, O Dalborg M, 67 A F Dalström Anna, Kl Dalström J J, 5 A F Danielsson Ada, M D anielsson Amauda, M Danielson Hans, 6r, Kt D egerman ~'latilda, N D eijenberg Elin, Kb Denoyer Andriette, Kt D enoyer Eme1ie, Kt Dillen Emma, J Eden A, 66, Kb Eden Hilma, Kb Eden J G, 57' l\'i Eden L A, 5 2 J Ebrenströrn G, :rvi Ebrngren p' slöjdlärare, N Ebrling Hilma, ~ Ekblom Hilm a, h.t Eklund Louise, Kl Ekström Ida, J Ekström Jenny, J. l" Ekström J oh n, 58, ~-ecknmgs ara re vid Stockbolms reallaroverk Engelke Anna, A F Enoe1lau Louise, Kt Eu~lnnd Alida, Kb Englund Anna.' _A F Enaström Cecllta,. A F Er~ss o n Elisabet, A F Erikson Selma, Kt F Eriksson Anna, A F Eriksson E milie, Kb. Eriksson Hjalmar, 63, Ivi Eriksson K, 52, Kb Falkberg Vilbelmina, Kl Farup Ni arta, A F Fiscbier Julia, M Flodin A gnes, Kb Forssell Louise, K l Forssen E, '6z, Ö Fredriksson Bilda, 1'ii Geler tsen Ber ta, J Gleisman Anna, K t Grönblad Elin, Kt Grönvall Elin, A.~ Gustafson Ebba, O Gustafsson Fl ilda, J Hallberg Anna, }Zl Hallden Beda, O Hamacher A xelina, J liammar1uncl Amauda, fru Hammarlund Emil,. 53, ntgifvare af Svensk Läraretidnmg H amn er J, 34, Kl Hanmer Tberese, D H amner T onny, D Hansson Betty, D Hansson E lina, D Hedenström lv ~u s ta, Kl Hedlund E ster, B edlund V, A F Hedly Anna Brita, M H edly Elin; M _.. H ellberg Augusta, O H ellberg A xelina, Kh.. H ellström Axelina, fru, O Hellström. Lilly, redaktionssekreterare H ennig Anna, Kb.. H euricsson Edith, O Holmberg Maria, M Holmgren A, Kh Holmgren Ellen, J Holmqvist Alma, Kt Hultman Eva, A F 2 Hultman Fredrika, A ~. l r. Humbia C R, z8, mustkeltre {or Hti.binette A, 37, M!hi.binette Letty, Kt Häggdahl Kristina, A. F Höökenberg H elena, Kl Ihrstedt Hilda, Kt J ansson Anna, Kb Tansson Augusta, A F J ansson Elin, Kb J ansson J, 39, Kt J ansson Lucia, A F J ansson Ma ti ld ~_, A F J ansson Svea, O J ohansson Amalia, Kl J ohansson J, 39, A F J obnson n ilda, A F J obnson Hilcla, J J onsson A, 56, K t J onsson Anna, Kt Ton sson Elin, J J onsson P, Kt J osefsson Alma, Kl J önsson Maria, J Jönsson Olga, J.. Karlsson Gustaf, O Karlsson L, 62, A F Karlsson T elda, A F Kempendahl Anna, N.K ibl cl"ist J L, 70, M Kinnvall S A, 40, Kl I< jellerström Ingeborg, Ö Landelius Anna, lärarinna vid folkundervisningssällskapets skola L andelius Maria, J L andin Fanny, "'-' Larsson Elisabetb, Kh Levin Adolf, 6 r, Kl Lidholm Berta, J L idholm K, 56, A F Lidman C, 6r, M Lilja M aria, K t Lindberg Berta, A F Lindegård A, Kb Linden A, 53 Kl Linden Elin, Ö L inden J P, 6z, Kt Linden T elda, Kt LinclgJen J F, 66, N Lindgren Rosalie, M.. Lindskog C G, 48, O Lindskog F, 69, J Lindström Anna, Kb Lindström Elin, J Lindström K A, 59, Kt lind Maria, N L eeunder Cecilia, A F L undberg Elisabeth, Kt 3 Lundberg Hildegard, Ö Lundblad Nanna, A F Lundin Hilda, Kl Lundin Hulda, slöjdinspektris Lundmark Augusta, M Lundmark Augusta, ritlärarinna. Lundqvist E, Solna, Tomteboda Lnndq"vist Emma, M Lundström Filippa, A F Lundström Laura, A F Lundvall Louise, Ö Lysander l\j Löfgren Agnes, Kt Magnusson Ame1ie, Kh Magnusson Louise, A.. F Malmberg Thorbild, O Malmgren Matilda, M 1VIarin Maria, Kb Meyer Augusta, Kl Molin J, 50, öfverkontrollör Morens Selma, J Moreau Mathilda, Kt Munay Alma, N Nilsson Hanna, Kt Nilsson Bengta, Kt Nilsson Emma, A F Nilsson G, 54, M Nilsson Maria, A F Nilsson Sofi, Kl Nilsson Sven, 44, N Nordström Helfricl, Kt Nyqvist Lotty, J Nyström Anna, Kt Nyström D, f. d. förste lärare Nystedt Gerda, Ö Nätterqvist E, 49, A F Nätterqvist Sigrid, Kl Olsscn J, 57, Kb Palmgren K E, 40, rektor Yid Palmgrenska samskolan Pehrsson Agnes, M Persson P E, 56, A F Petersson Alma, A F Petersson Amanda, A F Peterss 1n E lin, N. Pettersson Anna, Kh Pettersson Charlotta, A F Pettersson Klara, J Pettersson Olga, Ö Pettersson Vtktoria, Kt Petre Matilda, Ö

5 Ovarnström Angusta. Matilda, J Qvint Stiua, utgifvare af Folkskolans Barntidning Ramström L, 6 5, K h Rappe Mina, A ;F Redelins H, Kt Redelins N, K t Redtz Hilma, Kt Rheborg Lisen, A F Rhenbom Olivia, Kl Rietz Angusta, Kh Risenius Anna, J Rosengren Karolina, D Rosling Anna, J Rumstedt Gerda, Kb Rnndqvist Alma, :rvr. Ruus Märta, M Rydberg Ingeborg, M Rydberg l\faria, ~1 Rylander Anna, O Rönnell E, 64, Kt Sahlin Cecilia, M Sandberg l\iaria, K t Sandström Helny, J Sellman Anna, N setterlund c J, 48, ö Sjöberg Louise, Ö Sjöberg Sigrid, J Sjöberg Sigrid, lvi Sjögren Amalia, Kt Sjöholm A, 56, l\'i Sjölander Hilda, J Sjölander Jenny. J Sjöstedt Anna, N Sjöstedt Sv., Kt Sjöqvist Gustaf, 6 I, Ö Spilhammar Anna, N Stade C J, 68, Kb Stenberg O, 59, Kt Strandberg Hilda, Kh Strandberg Sigrid, Kt Strömbäck Ebba, J Sundberg V, 58, Kl Svanström Jenny, Kt Svensson Anna, Ö Svensson Augusta, Ö Sätherlund Alma, A F Tefsky Augusta, A F Themen Ida, N Thomasson Fredrique, A F Tidner A, S 5, Kl Tyden A G, 66, Kt. Vahlström L, 64, A F Vallis Hanna, K l V a!lins Sigrid, Ö Vassberg Anton, 57, J Vassberg Elin, J Vassberg Emma, J Vassberg Kristoffer, 63, M Vennerqvist R, 5 r, redaktör V erelius Anna, K t Vessman Hilma, Kh Vesterberg Alma, M Vesterberg C, 64, N Vestman Amanda, D Viberg Maria, Kt Vihlander A G, 64, Kt Vikström Hihna, M Vinberg Ulrika, K~. Vinbladh Alfhild, O Vinslov Ö, 45, D Vinslov Berta, fru Vraner H, redaktionssekreterare Zander Emilie, skolrådsledamot Zethrreus Alfrida, Ö Zetterholm Ellen, J Åberg Alma, Kt Åkerberg Hilma, J Åkerlund Emelie, Ö Åkerblom Anna, M Ångström Emma, Kb Åsbrink A O, K t Österberg Hanna, K t Österberg J A, 49, Kl Österberg Maria, Ö Österberg Thora, D Ö;tling Ebba, A F [A F = Adolf Fredriks folkskola, D = Djurgårdens, J = Jakobs, Kh = Kungsholmens, I~l = Klara,,Kt =;o l~at~ rina, M = Mana, N = Nikola1, O - Östermalms. Postadress: Stockholm] 4 Stockholms län. södertörns lärare= och lära= rinneförening (74) Ordförande: P. Lagerblad. Andersson A, 66, Dalarö Andersson S J, z8, Oruö Andersson Pauline, 49, Vårby, Fittja Axelson Gerda, 76, Botkyrka, T Eldund A K, 53, Salem, T E klund Lotten, Vårdinge Elg A, skolråd, Dalarö Enaoder Anna, slöjdl:a, Sd Enander Ellen, Igelsta, Sd Engström Malla, 66, Lina, Sd Eriksson Anna, Vårdinge Frödin Emy, 59, Gubbängen, St Gabrielsson Bema, 70, Dalarö {.i lan z Selma, Scl -Graner C, 70, Brännkyrka, Älfsjö Hagström K A, kyrkoherde, 46, Botkyrka, T Hallström Märta, Sd Hellberg Hulda, 68, T Hellström A, godsförvaltare, Snäck- stavik, T!Holmen J E, 58, Hall, Sd Holmgren Anna, L Holmgren KJ E, 57, Neglinge, Nacka Hägerman L, 52, G Hindersson 1\.Jaria, 67, Gubbängen, St [ngelström A, Gålön, Dalarö Jansson J F, so, Hall, Sd Jonsson Bilda, 66, Riksten, T Karlsson P A, 52, Uringe, T ](astman C V, kanslir:, hedersl., St Rindberg G, 69, Ornö Lagerblad An1elie, fru, T!Lagerblad P, 43, T Larsson G, skolråd., Ens ta, G 'Larsson Julia, 78, Snäckstavik, G Liden I G, 65, G L indstam N, 66, pastor. L Lundberg Cecilia, 49, L.Lunclell Gerda, 54, Scl Lundqvist Måtilda, 63, L!Lundström A, 6 5, Scl Le Moine, N R, 49, Öh erjärna, Järna L e Moine Sofie, fru, Öfverjärna, Järna Malmen J J, 5 I, Huddinge Norlin Hilda, Vårdinge 1\'orrbom John, Sd I\'orrby J, Sandhamn Nyström C, Ö Dlsson Mats, Ö Pettersson A, kontraktsprost, Ö Pettersson Lotten, Sd ~~imbert A, pastor, Sd R ydberg, skolråd, Malmsjö, T s Samuelsson J, 6o, T Samuelsson P, 58, Turinge Sandberg C E, 31, heders!., Sd. Schill K, So Schultz Axinia, 62, Sd Sjölander A J, 6 r, Vårdinge, Mölnbo Strandl)erg J A, 59, Nykvarn Svensson Anna, G Svensson Lilly, L Svensson Maria, T Söderberg G, 5 r, So Södervall Maria, 66, Malmsjö, T Sörlin P, 52,.Sd Törnberg Charlotta, 58, Nykvarn Ullin S H, 28, heders!., Turinge, Sd Wrern L M, rektor, f. d. folkskoleinsp., hedersl., St Vallenström A V, 48, Enhörna Vesterin G A, 6z, Västerhaninge Visen K, redaktör, Sd Viktorsson M A, 44, skolråd, Igelsta, Sd ~etterqvist I, 49, skolrådsordf., Dalarö Ostergren A E, 56, Sd [G = Grödinge, L = Liljeholmen Sd = Södertälje, So = SQrund:), St = St~ckholm, T = Tumba, O = O:terhaninge] Färentuna härads lärare= och lärarinneförening (I 7) Ordförande: A. V. J Andasson. Andersson A V J, 64, Färentuna, S Andersson Amanda, 7 4 Munsö, E Björck F A K, 58, Menhamra,.E Björklund Beda, 7 I, Färentuna, S Gustafsson Emma, 76, Sånga, S Hellström V F, 5 z, Sundby, E KaJen Ebba, 6 I, Bockholms-Sättra, E Liljeqvist Elsa, 7 z, Skå, S Mngnusson Clara, Ekebyhof, E Nyberg Hulda, 7 I, Hillersjö, S Olin L, 59, Sånga, S Olsson Eb9a, 63, Sundby, E Pettersson Hilma, 68, Stenhamra, S Rydberg N G, 68, Adelsö, E Thunb.Jad N j, 4I, kyrkoherde, Munsö, E yernborg A, 58, Munsö, E Aberg Zelma, 54, Hillersjö, S [E = Ekerö, S = Svartsjö]

6 Sollentuna härads kretsföre= ning (19) Ordförande: J Gerdelt'us. Andersson Vilhelmina, T BooLerg Therese, Ah;ik 1 Stockholm Brunnberg Fr., 5 I, Sp Forsberg Gunhild, 62, Sp Fromm Agnes, 7 s, Hessel by, Sp Gerdelins Ida, fru, 64, Bromma, S Gerdelius J, 59, Bromma, S Hellström S V A, 57, ~ollentnna, R He1je Oskar A, 7 3, Ed, V Lindblom Berta, 7 8, Sollentuna, R Lindeberg J P Ad., 61, Hesselb.y, Sp Lindgren Gun borg,.7 7, Sp Olsson Elisabet, ss, Bromma, S Rambach!Z V, 66, S Sandberg Alma, S Sandberg Amanda, S Sandbäck C E, 54, T Vallandet: J A, 54, Järfälla, J Vallner Marie, 70, Sp [J = Jakobsberg, R =-= Rotebro, S = Sundbyberg, Sp = Spånga, T =Ture berg, V.= Väsby] Södra Roslagskretsen (zz) Ördförande-: If:. A. Thb'rnborg. Andersson And., 69, T Andersson Axel, 57, landtbr., D Andersson C E, 52, skolråd, D Blmi1enberg H,G, 4S, kyrkoherde, Ö. Ryd, Rydbo Carlsson C A, 42,.Össeby-Garn, B Elfvin Sigrid, Östra Ryd, Rydbo Ferngren E, 36, Öster-Åker, Å Ferngren Linnea, 76, Össeby-Garn, B Hedberg David, 65, Ulriksdal, Järfva Hedberg Stina, fru, Uhiksdal, järfva Kjellberg A, 65, Öster-Åker, Å Kjellberg Hi lm a, fru, 6 5, Ö.-Åkcr, Å Lindblom V, 35, Fresta, Väsby Linde 1\fathilda, 59, Össeby-Garn, B Pettersson Cl&s, 47, skolråd 1 D Sundeli F, 57, K års ta Thörnborg Anna, fru, Danderyd Thörnborg K A, 64, Stocksund Torell P F, 55; Vallentuna Vahlroth A, 33, Östra Ryd, Rydbo Öhlin C G, 47, Djursholm Öhlin Tora, 74, Djursholm [B = Brottby, D = Danderyd, M Mörby, N = Näl'tuna, R= Rosersbero T = Täby, Å =.M.kershet gj "' ' Seminghundra kretsförc.:. ning (7 ) Ordförande: J. F. Johansso7l. Brodin E, 65, Lunda, M Carlsson Z, 6 r, Frösunda Eriksson Tilda, 6 5, Lund a, M Johansson J F, 51, Skepptuna Magnusson J A, 57, Gottröra Ohlsson A, Närtuna Pettersson G A, 49, Gottröra [M= Mörby) Östra Roslags kretsföre"' ning (34) Ordförande: Rtkar d Hagberg. Ahlin E, 40, Gräsö, Öd Andersson A G, 59, Roslagsbro Arvidsson J A, 66; Valö Djurström J E, 40, Ununge; Edsbro Edlind Anna, 7I, Hökhufvud, G Edman Maria, 38, Ö F redriksson Hulda, Ber!, inge, Fors1'nark: Frendin v A, kyrkoh., Hökhufvucl, G Hagberg E R, 65. ö Jansson G, 72, Öd Lindberg Algot, 5S, bokhandlare, Ö Lindstedt J, skolråd, Raggarö, Ö Ljung Miirta, Tomta, Grisslehamn Lodenius J V, 56, Länna, Grofsta, Norrtälje Lundberg Anna, 66, Längalma, Ö Lunden A, 62, Harg Lundqvist M, rådman, Ö Löf P J A, 54, Roslagsbro Mandelgren A P, 41, Valö Mattsson Anna, Ö Mattsson K O, 63, Väddö Nilsson Anna, 7 I, V al ö Nilsson Elna, 56, Öd ~ilsson Maria, 57, Harg Nyberg E, 6r, Forsmark Petlersson P, 43, Börstil, Harg Sandqvist C, 4 I, riksdagsman, Söderby, Ö Sjulander C A, 59, skolråd, Ö Sundberg R, 55, hand!., skolråds!., Ö Torbiörnsson Amanda, 46, ti n, Ö Torbiörnsson T, 3S, postmästare, Ö Vahlqvist F J, 51, Börstil Vendin C E, 63, Höklmfvud, G Västerlund Anna, 72, Börstil, Harg [E ~ J;,:debo,.. G = G i mo, Ö = Öst hammar, Od = OregnmclJ Uppsala län, Älfkarleby kretsförening (33 ) Ordförande: F. I:!å'ggander. Andersson Ingegerd, 72, \lfkarl eö Banander A V, 63, Harnäs Brundin G, v. komminister, 72, A En berg Fricla, 7.i, Boclarne, S Ericsson C J, 46, Östanå, \.. Eriksson Aclolfina, 64, S Eriksson A, 65, Marma Eriksson Augusta, 7 r, Slmtskär Eriksson Hulda, 74, Harnäs Eriksson Vilma, 77, Östanå, A Fischer Anna, 4S, Östanå, A Fredriksson E, 75, Bodarne, S Gelin K E, 65, Gårclskär, Ä Hammarström Augusta, 73, S Hjorth F, 59, S Hjorth Selma, 50, S Häggancler F, s6, A' Höggren Emma, 79, Öfverboda, S Jacobson H9.nna, frn, 50, Bodarne, S. Jacobson J A, 55, insp., Siggeb~cla, S Johansson K C, 55, skolråds!., Marma Karlsson, Tilda, 76, Hyttön, A Lindgren A G, 49, S Lind h J U, 3 r,f. d.lär., heders!., Harnäs Lindholm K J E, 7 r, landtbr., Ä Li~?hohu J. E, 4 I, landstingsman, Ostanå, A Lindholm P J, 49, landtbrukare, Ä Lundmark Maria, 65, Skutskär Mohlin N J, 40, lcyrkoh., Öfverboda, S Pettersson Anna, 7S, Sågarbo, S Roseli Signe, 7 o, Bodarne, S Skarf, B il da, 73, S Villner E, 62, Västanå, \.. (S = Skutskär, Ä = Älrkarleö] Nordöstra Upplands krets,;, förening (19) Ordförande: C. SJölz,Jlm. Arnelins G, 6o, Åkerby, L Eriksson M E, 43, Strömsbergs bruk,t. Fällgren M, 64, Tolfta, T Hedberg Anna, 64, Hållnäs, L Israeli Frideborg, 70, Hårtorp, Lilln Malma Lundberg Ottilia, 6o Skärplin"e L Lund q vist, J V, 57, ~Vahln lis, L ' Norborg J, 63, Strömsberg, T Nordahl C, 64, Ingstarbo, L Nyman Emma, 5S, Försäter, L Persson G, 76, Hållnäs, L Pettersson Anna, 55, L Samuelson Selma, 6o, Zahisberg, L Sjögren Anna, Fagerdal, T Sjöholm C, 6o, L Stenfeldt Jenny, 76, Granelnncl, Tobo yennerström Elisabeth, 73, L <?hman A S, Sanclby, V Osterlind Anna, 70, Edsätra L IL = Leursta bruk, T = Tie1 p, V = Vesslan d] Tierps skolförening (rg) Ordförande: Joh. P. Berg. Ahlström Mathilda, Mehede, lviarma Berg J P, 4S, T Bergström A lma, 69, Djupa, T Blomberg Henrika, 49, Lockelsbo, T Boberg, Erika, 54, T Dyberg J P, Lundsved; Orrskog Eriksson Anna, :Mossbo, Tobo Eriksson Kristina, 64, Halls, T Ekholm Job., Ängsbolaget, On skog EnglundAnna:Mathilda, Stönnansbo, T Fröier Gerda, Vallby, T Lindevall A, 4 r, Ullfors, T Lindström Erika, 66, Yfre, T Lundin J F, 5 I, Yttr:e, T Lundqvist Amanda, fru, il'fun ga, T Lundqvist E, 69,- l\innga Pettersson Christin, Svanby, T Planman Charlotta, 66, Degerbo, T V estlund Rosa, fru, Eskesta, T [T = Tiet p J. 6

7 \, Örbyhus kretsförening (22) Ordförande: O. Stjernströ'm. Andersson P E, skolr., V end el, Ö Almgren K P, 74, Heden, V Bergman A, 43, D Boman Emma, 66, Haglösa, D Bom Maria, 7 7, Kis berg, V Bäckström Theresa, 6 5, T Engman G, Älglösa, D Eurenius J II F, A4, D Grönvall Agnes, 69, Upplanda, Ö J o bansson Anna, 7 z, Heden, V Liselins J, 66, Väster Ekeby, V Lundberg Maria, 77, Sunnanås, T N ord in E V, 55, Österby, D Pettersson Augusta, 59, D Ransen A, so, Film, D Sandin Anna; fru, 76, Granelnnd, T Sandin K F, 7 r, Granelund, T Stj ernström O, 58, V Svensson 1\1aria, 6z, V Tunander J, 6 5, Haglösa, D Vesterlund Selma, 68, Vikstabeden, V Viksell Adolfina, 43, Gyllby, Ö [D = Da.!lnemC?,ra, T = Tobo, V - Venclelsby, O = OrbyhusJ Uppsala Kretsförening (r S) Ordförande: C. J. Lundell. Ekman F, 59, U Forslund C G, 50, Å kerby Gauffin J B, 48, u Hagström C A, 74, U Lindström J A, 64, U Lundeli C J, so, U Lundberg Alfr., 63, U Lundqvist A V, 28, U Lundgren J E, 54, U Norlin P J, 42, Almunge R othelius K E, 6o, Vittinge SYanström E B, s 7' n Thunman J, so, U Ullberg, J E, 64, U Vielerbeck Aug., 47, U [U = Uppsala] Hagondatraktens krets.. förening (S) Ordförande: A. Lundgnn. Alström E A, 55, B Alström J A, so, Skogs-Tibble, Å Lundgren A, 59, Hagby 7 V Rosen E, 64, V Söderlund V, 63, Järlåsa, Å fb = Balingsta, V = Vänge, Å = Åland J Sydvästra Upplands förening af folkskolevänner (37) Ordförande: E. V. Eriksson. Ahlberg P A, 6 I 7 Yttergran, Bålsta Andersson J O, 63, Kalmar, Bålsta Apelqvist Edvina, 59, Vårfrukyrka, E Apelqvist J F, 6o, Vårfrukyrka, E Björkman G L, 44, glasmäst., E Broden K A, 56, Hjälstaby Brolen P O, 65, Torstuna, T Carlsson C G, Veckbolm 7 E Ekberg G S K, 70, Isby, Simluna Engva!l E A, 65, T Ericson J, 24, f. d. skollänue, E Eriksson E V, 4S, E Frid e il J A, 5 I, Ekotsund Foi ssell J P, 59, Tärna Gustafsson K J V, kommin., E Hellman C G, 33, Långtora Herlander A, 6o, Frösthult, E Hult_man, K J, 75, Herkulsberga, E Larsson G V, 69, Sparrsätra, E Liljestrand G A, 6o, Svinnegarn, E Lindblom F 7 Kungsbushy, Veckholm Lindroth G, 74, ljacksta 7 Veckholm Lundin J A, 53, redaktör, E Lövgren J E, 57, Litslena, Grill by Möller Amanda, s6, Ekolsund Nordboo J E, 71, Arnö, E Ohlsson S:gne M E, 69 7 Frösthnlt, E Pettersson Agnes, 65, Säfs!a, E Petterson O S, kyrkoh., Frösthult, E Stenberg C A, 5 S, Löt, Grill by Vallin H, 34, E Vilen C E, 42, Lillkyrka, E V ilen E, 6 s, Torsvi, Veckholm Viren Maria 7 73, Sparrsätra, E Ålander K F, 38, Härnevi, E Ålin F O, so, Teda, E Åmarlc F V, 43, rektor, E [E = Enköping, T = Torstunaby] Södermanlands län, Nyköpingskretsens lät are= förening (42) Ordförande: N. G. Ljunggnm. Andersson J F, landtbr., Edeby, Bj Asplund Anna, 65, Bör bo, N Bengtson Anna, 61, N Berger C O, Valinge, Stigtomta Berggren K NI, S 2, Bagartcrp, N Berggren P E, 48, S'ärta, N Börjesson K A, 50, N Eriksson Alma, St. Kungslaclug., N Florman O A, 42, kyrlwb., Lunda, N Flodkvist A, 6o, Vrena :Fredriksson E, Tuna, N Fredriksson G A 7 Glindran, Bj Hallgren Anna, 59, Ekeby, N llartzell, Adolfina, 47, N Heilman K G, 64 1 Tegnebol, Bj Hellman K J, 52, Tunaberg, N Hellström A V, 57, N Jansson Emilia, 59, Stigtomla Kihlström D R, 53, Bj Larsson L F, 5 r, SYärta, N Larsson K V, 67, Tunaberg, N Lindberg A G, Laggarbohl, Bj Lindmark Augusta, 53, N Lindskog Elin, N Lindstedt Anna, N Ljunggren N G, 55, N Lundh Augusta, Husby, N Mörk E K, 63, Bt N ord in Lina, 6o, Helgona, N Norelius C E, 26, kommin., Svärta, N 1\yberg Valborg, 7 5, Bogslöt, N Pettersson Augusta, 54, Svärta, N Pettersson Fr., Tjärsta, Bj Sablen J E, 64, Ekeby, Bergshammar Sa nd~ten F O, k'1mminisler, 53, N Silen Amaucla S tuhrm Lotten, fru, 65, Oxelösund Vidner O, 66, Tuna, N Yisen Sigrid, 62, Svärta, N Ahren P, 58, Husby 7 Bt Örtengren Br:, 6z, N Österlund C F, handl., Bj [Bj = Björkvik; Bt = Bettna, N = Nyköping) Trosatraktens lärareförening (23) Ordförande: E. 1-Iolme?', Andersson C G, fjärdingsm., Hillsta, H Andersson C, Häggnäs, Hölö Andersson Cecilia, slöjd!., Tullgarn Andersson J A, Nora, landtbr., V Björkblom, A L, 52, Skåäng, V Blomberg K A, 49, Hagberg, T Ekman Viktor, bandl. 7 V Flodqvist A, 56, Hölö Gustafsson K L, landtbr., H ejsta, Hölö Göransson L, band!., H Hedström A V, 6o, Västerljung, H Hedström Edla, fru, Västerljung, H Hellman E, redaktör, T Holmer E, 56, Trosa landsförsaml., V Holmer Ida, 59, V Hofving C A 7 inspektor, H r Hofving Rosalie, fru, H Johansson Aug., 53, landtbr., v Karlsson Ida, H Ljungberg A F, 29, f. d. skollärare, H Nlicbaelsson H, 52, T ullgarn, J Nyman Eclla Sofia Nyström K, vaktmästare, Tullgarn, J 1 H = Håls viken, J =--= Järna, T = Trosa, V = VagnhäraclJ Daga härads kretsförening (.ro) Ordförande : C. G. Strö'mberg. Dalbom Albertina, 44, B Johansson Maria, 6i, Tomta, B Karlsson K J, 34, Frustuna 7 Gn Karlsson Gunnar, 69, Frustuna, Gn Karlsten A P, 63, skolråd, Gn Lindkvist J Leon., 36, Gå Ljung Alfred, 64, Gå Melander Karin, 69, S Rigner Elisabet, 66, småskoll.:a, Gn Strömberg C G, 38, B [B = Björnluncla, Gn = Gnesta, Gå = Gåsinge. S = Stjärnhofj 8 9

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: Vätterstjärnan 2016 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: Vätterstjärnan 2016 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: , 09:00 KLASS: Minior-C_Gr 1 DATUM: 2016-02-21, 09:00 1 Moa Fransson Jönköpings SK 2 Edith Hagman Jönköpings SK 3 Victoramaria Nijm Jönköpings SK 4 Ella Sundling Jönköpings SK 5 Tuva Thorsson Rosenlunds Konståkningsförening

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Glada Hudik Piruetten 2016 Datum februari Arrangör Strands IF Plats Hudiksvalls ishall

Glada Hudik Piruetten 2016 Datum februari Arrangör Strands IF Plats Hudiksvalls ishall Klass: Minior C1 1 Ella Andersson Gävle KK 2 Vera Norén Gävle KK 3 Elna Bollner SK Gavleskäret 4 Nike Rosdahl Bollnäs KK 5 Selma Hansson Gävle KK 6 Hanna Bergström Strands IF 6 Alice Myhrberg Bollnäs KK

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT

Swe Cup 6 Sprint OFFICIELLA RESULTAT 2015-02-01 Swe Cup 6 Sprint Åktid L L T Total Diff. H11 Skidskytte sprint 1 2 KARLSSON Isak Anundsjö SF 15:44.0 3 5 8 15:44.0 0.0 H13 Skidskytte sprint 1 3 GRIP William Svegs IK 11:36.5 0 0 0 11:36.5 0.0

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016

Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016 Anmälda deltagare till Billingetrofén 2016 Juniorer A Damer Anna Larsdotter Rosenlunds Konståkningsförening Juniorer A Damer Ebba Sjögren Jönköpings Skridskoklubb Juniorer A Damer Filippa Ahlstrand Borås

Läs mer

Torpet Oxöga, under Lindhov, Hågelby rote, Botkyrka.

Torpet Oxöga, under Lindhov, Hågelby rote, Botkyrka. Torpet Oxöga, under Lindhov, Hågelby rote, Botkyrka. Bild från husförhörslängd 1760-69 MTL 1715 MTL 1717-18 HFL 1718-24 MTL 1721-30 MTL 1736 MTL 1740 MTL 1744 MTL 1744-45 MTL 1746-59 Pehr Hemmingsson Olof

Läs mer

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström

ÄTTLINGAR JOHAN EMIL ÖSTBERG ELLEN NYMAN TILL. Håkan Bergström ÄTTLINGAR TILL JOHAN EMIL ÖSTBERG & ELLEN NYMAN ----------------------- Håkan Bergström 2016-11-15-1 - Förord I följande uppställning finns information över ättlingar till Johan Emil Östberg och hans hustru

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2011 Män seniorer samt P19 och P17 60m 7.69? Linus Boyer -95 Visby 19.6 8.16? Mattias Andersson -95 Visby 19.6 8.69? Mattias Karlsson -72 Visby 19.6 10.30? Anders

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: Brinkaskäret KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: , 09:00 KLASS: Novice C Grupp 4 DATUM: 2015-01-25, 09:00 1 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna KK 2 Sandra Dyplin Eskilstuna IK 3 Agnes Ljungdahl Uppsala Allmänna KK 4 Erica Jacobsson Uppsala Allmänna KK 5 Lovis Kleen

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Startlista Unimetronspelen 2016

Startlista Unimetronspelen 2016 Startlista Unimetronspelen 2016 Värmlandsserien deltävling 2 F8 1 Amanda Strand Filipstads IF -09 1 Amanda Strand Filipstads IF -09 11 Moa Karlsson IF Göta -08 31 Ellen Alexandersson IFK Kristinehamn -09

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

3 47 Villiam Olsson -98 Ljungby FIK 23.49. 4 74 Adam Friberg -98 Eksjö södra IK 24.49. nr Namn Förening Resultat

3 47 Villiam Olsson -98 Ljungby FIK 23.49. 4 74 Adam Friberg -98 Eksjö södra IK 24.49. nr Namn Förening Resultat Män 200 m Klass: Män Vind: +1.4 m/s 1 109 Silver Siim Rånäs 4H 22.95 2 62 Mikael Storm -91 Tranås AIF 23.44 3 47 Villiam Olsson -98 Ljungby FIK 23.49 4 74 Adam Friberg -98 Eksjö södra IK 24.49 1500 m Klass:

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA 10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA Statistik: 10-bästa i Uppland genom tiderna Sammanställt av Urban Gustafsson och Kristin Bäckström KVINNOR t o m 2009 100m 11.95 Marie Westerlund -75 Gimo IF 1992 11.97

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1995:30 ADMINISTRATION A Utkom från trycket den 20 december 1995 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Regionsomgång Sydöstra

Regionsomgång Sydöstra Skyttiaden Resultat L11 1 Joel Josefsson Karlslunda Skf (HS) 425.0 Vidare till riksfinal 2 Gustav Karlsson Ålems Skf (HS) 422.9 Vidare till riksfinal 3 Maria Bondesson Gullabo Skf (HS) 422.7 Vidare till

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: SASK Trofén KLASS: Minior C-1 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: SASK Trofén KLASS: Minior C-1 DATUM: , 09:00 KLASS: Minior C-1 DATUM: 2014-11-15, 09:00 1 Tindra Hörner Tyresö KK 2 Tyra Lindqvist Vallentuna KK 3 Meja Lager IFK Österåkers KK 4 Lovisa Jankler KK i Salem 5 Martina Thomasson IFK Österåkers KK 6 Megan

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Delgivning

Delgivning Delgivning 2013-09-25 Gravrätt Kapellkyrkogården 1 1301 Gravsatta Johansson Beda Maria Johansson Karl Emil Strandkyrkogården 3 1559-1560 3 1627-1628 Olsén Augusta Pösém Karl Hjalmar Prytz Erik Johan Hernfrid

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan

GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson Catharina Magdalena Montelius David Robert Gullbergson Anna Erica Brolinson Sophia Gullbergson Johan GULLBERGSONÄTTLINGAR Pehr Olof Gullbergson född 18/10 döpt 19/10 1780 Vallby död 18/9 begravd 26/9 1864 Lillkyrka, häradsbokhållare, orgelbyggare gift 1805 med Catharina Magdalena Montelius född 24/8 döpt

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling

Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Avskrift av STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR FÖRSAMLINGSBÖCKER rörande ISÅSA BY i Nässjö församling Omfattande åren 1900, 1910 och 1920 och då enbart uppgift om familjesituationen, yrken och födelseår

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

RESULTAT TÄVLING: SASK Trofén 2015 KLASS: Minior C1 DATUM: , 09:00

RESULTAT TÄVLING: SASK Trofén 2015 KLASS: Minior C1 DATUM: , 09:00 KLASS: Minior C1 DATUM: 2015-12-05, 09:00 1 Fanny Szalkai Älta IF 2 Giselle Egenäs Stockholms Allmänna Skridskoklubb 3 Natalia Dlugosz Drevvikens KF 4 Lilly Sundberg Stockholms Allmänna Skridskoklubb 5

Läs mer

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs

RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs RESULTATLISTA Zon-tävling Antnäs 2010-03-09 H8 Intervallstart klassisk stil 1 km Start Namn Klubb 199 KOSKENIEMI Gus 1 MYRESTAM Kristoffer LGIF 2 MYRESTAM Benjamin LGIF 4 APELQVIST Marius Sunderby SK 5

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng Tranås AIF m ss,xx 1 397 ss,xx 219 cm 1 731 cm 1 624 cm 1 913 cm 1 578 Sofia Johansson 1998 2 27,81 697 0 124 465 415 529 860 597 0 Stina Johansson 1999 2 43,14 420 0 132 577 400 478 597 303 2764 583 Olivia

Läs mer

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final http://www.gullaboskytte.se/dackfynd_2011/t1m4s02.htm Final Stå final Plac Namn Klubb Kval Final 1 Martina Martinsson Dädesjö (HS) 404.6 153.7 2 Martin T Nilsson Mönsterås Skf (HS) 401.8 152.8 3 Sabina

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

1 av :05

1 av :05 Resultat Gren 1 (Finaler) - Per åldersgrupp med mellantider Tävlingsort Gävle Utskriftstid 13:12 Gren 1, 50m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre 1 Helmi Swanson 2004 Gävle 44.83 2 Viktoria Flyman 2003

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

Östergötlands Län - Film Number : Socken/Parish List

Östergötlands Län - Film Number : Socken/Parish List Östergötlands Län - List 4012130 Häradshammars församling 4012131 Kisa församling 4012132 Rappestads församling 4201789 Allhelgona församling 4201790 Allhelgona församling 4201791 Allhelgona församling

Läs mer

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT

DM-UDM Fristil OFFICIELLA RESULTAT 2014-02-01 DM-UDM Fristil Knatte mix Intervallstart fri stil 1 CLAESSON Alftred 7 FRIDELL Linus Forserums SOK 10 FRYKFELDT Felix IK Hakarpspojkarna 4 GEORGSSON Albin 11 GEORGSSON Karl 5 HANSSON Rut Landsbro

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Johansson, Agnes Margareta Sofia (f. Nilsson) f , Oppeby d , Ransberg

Johansson, Agnes Margareta Sofia (f. Nilsson) f , Oppeby d , Ransberg Jansson, Anna Lovisa (f. Nilsson) f. 1872-05-31, Gärdserum d. 1920-02-10, Gärdserum Johansdotter, Sara Charlotta (g. Simonsson) f. 1823-10-19, Gärdserum d. 1886-12-09, Gärdserum Johansson, Agnes Margareta

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

J ons':>on Eli n, J Jonsson P _. Josefsson A lma, Kl. J önsson Maria, J

J ons':>on Eli n, J Jonsson P _. Josefsson A lma, Kl. J önsson Maria, J Borin Ida, A F Boström Augnsta, Ö Braodin Ida, J Branzell A V, 6o, Ö Brodin Hedvig, Ö Broström K O, 52, :M Burström Eugenie, Kt Carli Ernst, 6o, J Carlsson Qtto, 59, M Carlsson Sigrid, N Cederblad Anna,

Läs mer

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT

Vännäs Skidfestival PRELIMINÄRA RESULTAT 2012-02-12 Vännäs Skidfestival Herrar Motion - 2.0km 1 1 ÅDAHL Oskar H 7-8 1 2 BJÖRKMAN David 2 5 NORDMARK Edwin 3 8 TÖRNBLOM Arvid Hissjö SK 4 3 TÖRNBLOM Ivar Hissjö SK D 7-8 1 9 ARVIDSSON Nea 2 10 ÅDAHL

Läs mer

WSK-spelen 23 maj 2010 Finnvedsvallen, Värnamo. 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 524-2, m Vind -1,0 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 12,47

WSK-spelen 23 maj 2010 Finnvedsvallen, Värnamo. 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 524-2, m Vind -1,0 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 12,47 WSK-spelen 23 maj 2010 Finnvedsvallen, Värnamo. Pojkar 17 år Längd 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 524-2,0 100 m -1,0 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo SK 12,47 200 m -2,5 1. Joakim Felixsson -94 Wärnamo

Läs mer

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4 F8 60 m FINAL 1 Wynja Magnusdotter IK Viking Friidrott 10,8 2 Irma Andersson Jäger IK Viking Friidrott 10,9 3 Ida Johansson IK Viking Friidrott 11,0 4 Edvina Norberg Ransäters AIS 11,2 5 Tindra Skoglund

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer