Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt."

Transkript

1 Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad alt delta~.a 1 valet. 2 a e nom till kretsordföranden inlämnad förseglad valsedel; dock bor denna hafva kommit kretsordföranden till handa före valsedlarnas öpp~ande... Kretsordföranden åligger alt före oktober månads utgang.. ttll ceni trulstyreisen 3 insända justeradt Yalpr_otokoll, upptagande namn och rostetal alla som vid valet erhållit röster, Jämte deras adresser. '. Valet afslutas i tillkallade vittnens närvaro af. ce~~ral~ty~else.~, hvarvid 4 de, sum fått högsta antalen röster, varda styrel~eledamoter fran foljande k alenderårs början, cch de tre i röstetal närmast staende varda styrelsesuppleanter under _följande kalenderåret Vid fyllnadsval enligt 8: 5 heslämmas de valdas t)anstgonngstider efter röstetalen, så att den, som erhållit läg1e ant:xl röster, erhåller kor-. tare tjiinstgöringstid. 6. Afgående slyr ~lsemedlemmar kunna omväljas. I2. r. Vid samma tid och på samma sätt, som i I 1 omförrr~äles, verkställa kretsarna revisorsval lviedlem af revisionen väljes för en tid af tre lir. Turvis afgår hvarje år en ledamot ur densamma.. 2. Valet a f slutas på samma sätt, som i I 1: 4 angtfves,. af ce.~tr~~styrelsen, hvanid deo, som f~tt hög:ta ant;let röster, var~e~ :.evisor :,or lapande kalenderår~! samt de bada C,öiJa.l_lcle aren, och doe tva 1 rostetalnarmast stående varda revisorssuppleanter for lopande kalenderaret: Afgå revisorer under de rör dem. bestämda t]_äns~_gonngosttd:rna, utses vid nästa valtillfälle icke allenast en revisor utan darutofver sa manga, att revisionen v Hd er fulltalig Vid fyllnadsval tiil revisionen bestämmas de valdas 1Ja?stgm:mgstider 4 efter sam n' a grunder, som i I I: 5 äro för fyllnadsval tjll centralstyrelsen föreskrifna. I J Val af centralstyrelsemedlemmar samt revisorer ske med slutna sedlar; öfriga val kunna ske öppet. Vid lika rösletal skiljer lotten., Arbetssätt. 14. Alla frågor, ~om under närmast följande år önskas behandlade 1 af föreningen, skola före elen I 5 uove1nber skriftligen insändas till centralstyrelsen omedelbart eller genom kretsordför7.nde. o.. _ z.. På. centralstyrelsen beror, om vackt, fraga slmll tlll all~nan b~ handling ir..om föreningen upptag<1s. Dock måste tiu sådan bebandltog allt1d 1 upptagas ett ärende, som, sedan det blifvit af centralstyrelsen afslaget eller uppskjutet, å nyo framlägges af minst fem kretsar. I 5 I. Centralstyrelsen utsänder upptagna frågor med eller. utan åtföl ~ande ~-etä~kanden till kretsord förand ena, b vilka om besörja deras behandling 1 kretsforemngarna. Dessas beslut bestämmas genom öppen omröstning samt. genom en.kelt. röstflertal Röst afgilves härvid personligen, icke genom fullmakt. Vtd hka röstetal gäller den mening, ordföranden biträder. 2. Proto~wllsutdrag, upptagande kretsförenings uttalande, insändes till centralstyrelsen mom af denna utsatt tid. 3 Centralstyrelsen slutbehandlar alla frågor, delgifver. kretsföreningarna resultaten och vidtager de åtgärder, som af besluten.föranledas. 16. r. Allmänt möte kan af centralstyrelsen anordnas efter därom vid föreg~ende sådant möte eller genom omröstning i kretsföreningarna fattadt beslut. 2. Då centralstyrelsen finner sådant nödigt, kan hon anordna möte mellan af kretsföreningarna utsedda ombud. Ekonomi och revision. I7. H varje medlem erlägger en årsafgift af en krona,. som inbetalas till kretsstyrelsen före oktober månads utgång. I8. r. Kretsordförande öfversänder till centralstyrelsens kassör före årets slut de influtna årsafgifterna jämte förteckning öfver dem, som betalt.. 2. Förteckningarna skola upptaga de betalandes namn, födelseår, tttel och adress. 19. I. A~la utgifter för föreningen bestridas af henne själ f. 2. V1d styrelsemedlemmars eller revisorers resor för föreningen betalas resekostnaden jämte dagtraktamente enligt femte klassen i gällande reseregi e m en te. 3 sekreterare och kassaförvaltare åtnjuta skäligt arfvode, som af centralstyrelsen föreslås och som bestämmes vid kretsföreningarnas i I r omförmälda sammanträden. 20. I. Centralstyrelsen är lagligen ansvarig för all i hennes vård befintlig föreningens egendom. 2. Kassaförvaltaren åligger att ställa 'af centralstyrelsen godkänd säkerhet för de föreningens medel, ban har om händer. 97 'l

2 Föreningens räkenskaper föras för kalender~r... r I. S d I februari öfverlämnas förenmgens rakenskaper. or o 2. ~n as t... en der detsamma inregistrerade handlingar och protoföregaende. aret pmte u~ f" d I där å följande mars återställa dem koll till revisorerna, oh~.tll~~a o~e be~~ttelse cftver den verkställda revisionen. till centralstyrelsen, a ho J a a t "d för val af ledamöter i central- Vid kretsforemngarnts ~aim:~~~::ne:a revisionsberättelsen, därvid anstyrelsen föredra~es o den o t "kenskaper och förvaltning beviljas eller svarsfrihet för foregaende ~r e~. rad f n beslutas öfver de åtgärder, som nekas centralstyrelsen. I sistnamn a a. böra vidtagas. Föreningens upplösning. 23. k vid omröstning i kretsförening- F öreningens upplösning kan.s e, ~m arna minst tre fjärdedelar af de a f gl f na ros t er na äro för densamma. 24. Skola hennes tillg&ngar användas till n!l.got Vl'd föreningens upplösning d 0 \ h rom för folkskolan euer hennes lärare eller lärarinnor nyttigt än ama ' va föreningen förut beslutat. Ändring af stadgarna. 25. li t'll" t'll dessa stadgar kan väckas enn Förslag om ändnng af e er l aggl l t behandlas liksom öfriga dast af kretsförening eller af centralstyre sen sam ärenden i enlighet med I 4 och I 5 Anvisningar för Sverig'es allmänna foll\skollärareförening's länsom bud. 1. Ombudets uppgift är att inom sitt område i allmänhet bevaka och befordra föreningens intressen samt särskildt verka därfor, att hennes mål blir rätt uppfattadt och behjärtadt, så att hon vinner så allmän anslutning som möjligt. 2. Ombudet bör härför ställa sig i förbindelse med styrelserna för redan befintliga kretsföreningar samt söka påverka dem att nitiskt befordra intresse för och anslutning till föreningen. 3. I trakter, där kretsföreningar ännu saknas me.n anses kunna upprättas, bör ombudet genom att vända sig till lämpliga personer söka få sådana organiserade. 4 Simlie någon kretsförening visa påtagliga tecken till aftynande (t. ex. därigenom att dess vanliga möten uteblifva, utan att kretsen själf därom beslutat), bör ombudet ställa sig i förbindelse rried någon af de mera intresserade lärarue inom densamma för att genom personlig pliverkan söka hålla intresset för lärarekårens gemensamnia angelägenheter vid makt. S Ombudet anmodas noga undvika hvarje åtgärd, som skulle kunna framkalla den miss"tanken, att något ingrepp i kretsar1,1as rätt att fritt besluta om sina egna angelägenheter åsyftas. 6. Skulle ombudets personliga närvaro i något fall befinnas kunna i högre grad gagna föreningen, må hemställan om reseunderstöd insändas till centralstyrelsen, som då i hvarje särskildt fall därom beslutar.. 7. Å postporton och andra dylika utlägg insänder ombudet räkning till centralstyrelsen vid årets slut, hvarefter ersättning därför utanordnas. 8. Redogörelse för ombudets åtgöranden och erfarenheter under det gångna året insändes senast den I 5 december.

3 100 Centralstyrelse Ordförande: Emil Hammarlund, Stockholm. v. ordförande: J. Gust. Så'derberg, Lidköping. Sekreterare: Alexander fonsson, Stockholm. ~assaförvaltare: j. J. Dalstrijm, Stocltbolm. Ofriga ledamöter: Frzdtjuv Berg, Stockholm. Aljr. Dalin, Huskvaroa. f. Franzen. Lund. J oh :s Johansson, Göteborg. Hulda Lundin, Stockholm. Suppleanter : Hf. Boströ'm, Sundsvall. Stma Quint, Stockbolm. Otto Salomon, Nääs. Länsom bud Stockholms ]än: Alfr. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsala län: Oskar Stjernströ'm, Vendelsby. ~ödenvanlands län : Otto Bejbom 1 Strängnäs. Ostergötlands län : I(. J. Vzrin, O. To\istad, Mantorp. Jönköpings län : Joh. Lindberg, N. Ljunga, Säfsjö. Kronobergs län: Frans Berggren, Växjö. Kalmar län, norra delen: J. Nilsson, Västervik. södra delen: A. Nzlsson, Kalmar. Gotlands län: Alfr. Rosvall, Eskelhem. Blekinge län: P. Persson, Möljeryd. Kristianstads län : J. M. Hansson, Lärkesholm,. Åsljunga. Malmöhus län : Nzls Lundahl, Lund. Hallands län : S. Sandqvist, Hålmstad. Göteborgs län, södra delen: J. A. Bjö'rklund, Mölndal. norra delen : C. R. Stubelius, Fjäll backa. Älfsborgs län, västgötadelen: J. P. Olsson, Nittorp, Gölingstorp. Dalsland: E. Larsson, Biickefors. S)_{araborgs län, sydvästra delen: A. Th. Engstrand, Broddarp. nordöstra delen; A ron Olsson, Versås. V ärmlands län : G. M. Sandin, Grums. Örebro län : Aljr. Friden, Örebro.. Västmaillands län: N. V. Tö'rnell, Väster Färnebo. Kopparbergs län : Johan Ahlin, Gränge~berg. Gäfleborgs län, Gestrikland: P. O. Akerlund, Strömsbro. Helsingland: And. )oh. Hydin, Ljusdal. Västernorrlands län, Medelpad: Aug. Bjö'rklund, Sundsvall. Ångermanland: Aug. Deg-erma1t, Hemösan d. Jämtlands län: David F/odin, Östersund. Västerbottens län:.i. Edv. Dalstrå'm, Nordmaling. Norrbottens län : P. A. Altin, Gyljen, Öfver-Kalix. Medlemsförteeknin (enligt till centralstyrelsen g deeem~~~~~~~). uppgifter för den 31. A mn. I. Uppgifterna om mgangna meddelallden kretsordförand e äro en l ig h et med senast l Amn. 2. Där ej:.. l... l sars Gld titel finnes litsatt.. d.. arare e ler lärarinna. ' ' ar ve erborande medlem Anm. J. Så viclt sådant..... marne nppgifvits åtminstone ett. f:_aut l110jhgt,.. hm: för de kvinnliga mecllem- Anm 4 S'ff ornnmn fullstand 1 ot.. l rorna d ter n a.. "'. Anm. 5. Föreningarna föl 'mn~.~ an~lf~ra födelseåret. Inom h varje förening upptagas 1;1~dl:J~1~~~n~ e d.en l~ abnli?a officiella ordningen. l a a etisk ordning. Stockholms stad. Stockhfo.~ms folkskollärare= orening ( 329 ) Ordförande: Ca; l bdman. A hlberg K J, 6 2, J Ahlen_ s A, 54, J Ahlenms Emmy, Ö Ahrnborg Hanna Ö Almin I~ A, ss: Kh Almin Vilbelmina, A F Almberger Amelie, Kt Almström Emma Kh Airlen Gusl. A, ; ed.-sekr. Andersson A L, 54, Kt Andersson Anhild, A F Andersson Augusta, Kt Andersson B A 6 2 J Andersson Ebon', Ö ' A ndersson Emelie, J A ndersson Emilia, Kt Andersson Hanna, Kh Andersson Hulda, Kh Ande~ sson Matilda, A F Andren O, Kristineberg A splund Davida, Kh Aspman Maria, Kl Axelson Agda, Kl. Banman Elvira, Ö Beckman E, elirektör Beckman Hedvig, K h Bengtsson C v, 52, N Bengtsson Maria N Berg Frid tjuv, S 1, N Berg Hildegun, ö Berg Hjalmar, 59, Kl Berg :i\~ari e Louise, Kl Berg Vlihelmina, ö Berggren Hilma, A F Bergh Gustaf, 62, Kb Bergman Ameli, Kh B e rgm ~n J S, 46, A F Bergqv1st A, 59, A F Bergström Anna, Ö Bergström Vilhelmina, Ö Bergvall M, 68 Kl Björkander T v, 49, Ö Blomqvist A K, 53, Kh

4 Blomqvist Axel, SS Ö Bolin Klara, Kh llorin Ida, A F Boström Augusta, Ö E randin Ida, J.. J3ranzell A V, 6?, 0 Brodin H edvig, Ö Broström K O, 5 2 ' NI Burström Eugenie, Kt Carli Ernst, 6o, J Carlsson Adolfine, A ' c:rlsson Otto, 59, M Carlsson Sigrid, N Cederblad Anna, A F Cbristiernson J l{, K t (.t Cbrislieruson Ker s ~m, I. Christiernsson :Mana, Kt Clariu Matilda,.. Kl Dahl Hedvig, O.. Dahlberg Anna, O Dalborg M, 67 A F Dalström Anna, Kl Dalström J J, 5 A F Danielsson Ada, M D anielsson Amauda, M Danielson Hans, 6r, Kt D egerman ~'latilda, N D eijenberg Elin, Kb Denoyer Andriette, Kt D enoyer Eme1ie, Kt Dillen Emma, J Eden A, 66, Kb Eden Hilma, Kb Eden J G, 57' l\'i Eden L A, 5 2 J Ebrenströrn G, :rvi Ebrngren p' slöjdlärare, N Ebrling Hilma, ~ Ekblom Hilm a, h.t Eklund Louise, Kl Ekström Ida, J Ekström Jenny, J. l" Ekström J oh n, 58, ~-ecknmgs ara re vid Stockbolms reallaroverk Engelke Anna, A F Enoe1lau Louise, Kt Eu~lnnd Alida, Kb Englund Anna.' _A F Enaström Cecllta,. A F Er~ss o n Elisabet, A F Erikson Selma, Kt F Eriksson Anna, A F Eriksson E milie, Kb. Eriksson Hjalmar, 63, Ivi Eriksson K, 52, Kb Falkberg Vilbelmina, Kl Farup Ni arta, A F Fiscbier Julia, M Flodin A gnes, Kb Forssell Louise, K l Forssen E, '6z, Ö Fredriksson Bilda, 1'ii Geler tsen Ber ta, J Gleisman Anna, K t Grönblad Elin, Kt Grönvall Elin, A.~ Gustafson Ebba, O Gustafsson Fl ilda, J Hallberg Anna, }Zl Hallden Beda, O Hamacher A xelina, J liammar1uncl Amauda, fru Hammarlund Emil,. 53, ntgifvare af Svensk Läraretidnmg H amn er J, 34, Kl Hanmer Tberese, D H amner T onny, D Hansson Betty, D Hansson E lina, D Hedenström lv ~u s ta, Kl Hedlund E ster, B edlund V, A F Hedly Anna Brita, M H edly Elin; M _.. H ellberg Augusta, O H ellberg A xelina, Kh.. H ellström Axelina, fru, O Hellström. Lilly, redaktionssekreterare H ennig Anna, Kb.. H euricsson Edith, O Holmberg Maria, M Holmgren A, Kh Holmgren Ellen, J Holmqvist Alma, Kt Hultman Eva, A F 2 Hultman Fredrika, A ~. l r. Humbia C R, z8, mustkeltre {or Hti.binette A, 37, M!hi.binette Letty, Kt Häggdahl Kristina, A. F Höökenberg H elena, Kl Ihrstedt Hilda, Kt J ansson Anna, Kb Tansson Augusta, A F J ansson Elin, Kb J ansson J, 39, Kt J ansson Lucia, A F J ansson Ma ti ld ~_, A F J ansson Svea, O J ohansson Amalia, Kl J ohansson J, 39, A F J obnson n ilda, A F J obnson Hilcla, J J onsson A, 56, K t J onsson Anna, Kt Ton sson Elin, J J onsson P, Kt J osefsson Alma, Kl J önsson Maria, J Jönsson Olga, J.. Karlsson Gustaf, O Karlsson L, 62, A F Karlsson T elda, A F Kempendahl Anna, N.K ibl cl"ist J L, 70, M Kinnvall S A, 40, Kl I< jellerström Ingeborg, Ö Landelius Anna, lärarinna vid folkundervisningssällskapets skola L andelius Maria, J L andin Fanny, "'-' Larsson Elisabetb, Kh Levin Adolf, 6 r, Kl Lidholm Berta, J L idholm K, 56, A F Lidman C, 6r, M Lilja M aria, K t Lindberg Berta, A F Lindegård A, Kb Linden A, 53 Kl Linden Elin, Ö L inden J P, 6z, Kt Linden T elda, Kt LinclgJen J F, 66, N Lindgren Rosalie, M.. Lindskog C G, 48, O Lindskog F, 69, J Lindström Anna, Kb Lindström Elin, J Lindström K A, 59, Kt lind Maria, N L eeunder Cecilia, A F L undberg Elisabeth, Kt 3 Lundberg Hildegard, Ö Lundblad Nanna, A F Lundin Hilda, Kl Lundin Hulda, slöjdinspektris Lundmark Augusta, M Lundmark Augusta, ritlärarinna. Lundqvist E, Solna, Tomteboda Lnndq"vist Emma, M Lundström Filippa, A F Lundström Laura, A F Lundvall Louise, Ö Lysander l\j Löfgren Agnes, Kt Magnusson Ame1ie, Kh Magnusson Louise, A.. F Malmberg Thorbild, O Malmgren Matilda, M 1VIarin Maria, Kb Meyer Augusta, Kl Molin J, 50, öfverkontrollör Morens Selma, J Moreau Mathilda, Kt Munay Alma, N Nilsson Hanna, Kt Nilsson Bengta, Kt Nilsson Emma, A F Nilsson G, 54, M Nilsson Maria, A F Nilsson Sofi, Kl Nilsson Sven, 44, N Nordström Helfricl, Kt Nyqvist Lotty, J Nyström Anna, Kt Nyström D, f. d. förste lärare Nystedt Gerda, Ö Nätterqvist E, 49, A F Nätterqvist Sigrid, Kl Olsscn J, 57, Kb Palmgren K E, 40, rektor Yid Palmgrenska samskolan Pehrsson Agnes, M Persson P E, 56, A F Petersson Alma, A F Petersson Amanda, A F Peterss 1n E lin, N. Pettersson Anna, Kh Pettersson Charlotta, A F Pettersson Klara, J Pettersson Olga, Ö Pettersson Vtktoria, Kt Petre Matilda, Ö

5 Ovarnström Angusta. Matilda, J Qvint Stiua, utgifvare af Folkskolans Barntidning Ramström L, 6 5, K h Rappe Mina, A ;F Redelins H, Kt Redelins N, K t Redtz Hilma, Kt Rheborg Lisen, A F Rhenbom Olivia, Kl Rietz Angusta, Kh Risenius Anna, J Rosengren Karolina, D Rosling Anna, J Rumstedt Gerda, Kb Rnndqvist Alma, :rvr. Ruus Märta, M Rydberg Ingeborg, M Rydberg l\faria, ~1 Rylander Anna, O Rönnell E, 64, Kt Sahlin Cecilia, M Sandberg l\iaria, K t Sandström Helny, J Sellman Anna, N setterlund c J, 48, ö Sjöberg Louise, Ö Sjöberg Sigrid, J Sjöberg Sigrid, lvi Sjögren Amalia, Kt Sjöholm A, 56, l\'i Sjölander Hilda, J Sjölander Jenny. J Sjöstedt Anna, N Sjöstedt Sv., Kt Sjöqvist Gustaf, 6 I, Ö Spilhammar Anna, N Stade C J, 68, Kb Stenberg O, 59, Kt Strandberg Hilda, Kh Strandberg Sigrid, Kt Strömbäck Ebba, J Sundberg V, 58, Kl Svanström Jenny, Kt Svensson Anna, Ö Svensson Augusta, Ö Sätherlund Alma, A F Tefsky Augusta, A F Themen Ida, N Thomasson Fredrique, A F Tidner A, S 5, Kl Tyden A G, 66, Kt. Vahlström L, 64, A F Vallis Hanna, K l V a!lins Sigrid, Ö Vassberg Anton, 57, J Vassberg Elin, J Vassberg Emma, J Vassberg Kristoffer, 63, M Vennerqvist R, 5 r, redaktör V erelius Anna, K t Vessman Hilma, Kh Vesterberg Alma, M Vesterberg C, 64, N Vestman Amanda, D Viberg Maria, Kt Vihlander A G, 64, Kt Vikström Hihna, M Vinberg Ulrika, K~. Vinbladh Alfhild, O Vinslov Ö, 45, D Vinslov Berta, fru Vraner H, redaktionssekreterare Zander Emilie, skolrådsledamot Zethrreus Alfrida, Ö Zetterholm Ellen, J Åberg Alma, Kt Åkerberg Hilma, J Åkerlund Emelie, Ö Åkerblom Anna, M Ångström Emma, Kb Åsbrink A O, K t Österberg Hanna, K t Österberg J A, 49, Kl Österberg Maria, Ö Österberg Thora, D Ö;tling Ebba, A F [A F = Adolf Fredriks folkskola, D = Djurgårdens, J = Jakobs, Kh = Kungsholmens, I~l = Klara,,Kt =;o l~at~ rina, M = Mana, N = Nikola1, O - Östermalms. Postadress: Stockholm] 4 Stockholms län. södertörns lärare= och lära= rinneförening (74) Ordförande: P. Lagerblad. Andersson A, 66, Dalarö Andersson S J, z8, Oruö Andersson Pauline, 49, Vårby, Fittja Axelson Gerda, 76, Botkyrka, T Eldund A K, 53, Salem, T E klund Lotten, Vårdinge Elg A, skolråd, Dalarö Enaoder Anna, slöjdl:a, Sd Enander Ellen, Igelsta, Sd Engström Malla, 66, Lina, Sd Eriksson Anna, Vårdinge Frödin Emy, 59, Gubbängen, St Gabrielsson Bema, 70, Dalarö {.i lan z Selma, Scl -Graner C, 70, Brännkyrka, Älfsjö Hagström K A, kyrkoherde, 46, Botkyrka, T Hallström Märta, Sd Hellberg Hulda, 68, T Hellström A, godsförvaltare, Snäck- stavik, T!Holmen J E, 58, Hall, Sd Holmgren Anna, L Holmgren KJ E, 57, Neglinge, Nacka Hägerman L, 52, G Hindersson 1\.Jaria, 67, Gubbängen, St [ngelström A, Gålön, Dalarö Jansson J F, so, Hall, Sd Jonsson Bilda, 66, Riksten, T Karlsson P A, 52, Uringe, T ](astman C V, kanslir:, hedersl., St Rindberg G, 69, Ornö Lagerblad An1elie, fru, T!Lagerblad P, 43, T Larsson G, skolråd., Ens ta, G 'Larsson Julia, 78, Snäckstavik, G Liden I G, 65, G L indstam N, 66, pastor. L Lundberg Cecilia, 49, L.Lunclell Gerda, 54, Scl Lundqvist Måtilda, 63, L!Lundström A, 6 5, Scl Le Moine, N R, 49, Öh erjärna, Järna L e Moine Sofie, fru, Öfverjärna, Järna Malmen J J, 5 I, Huddinge Norlin Hilda, Vårdinge 1\'orrbom John, Sd I\'orrby J, Sandhamn Nyström C, Ö Dlsson Mats, Ö Pettersson A, kontraktsprost, Ö Pettersson Lotten, Sd ~~imbert A, pastor, Sd R ydberg, skolråd, Malmsjö, T s Samuelsson J, 6o, T Samuelsson P, 58, Turinge Sandberg C E, 31, heders!., Sd. Schill K, So Schultz Axinia, 62, Sd Sjölander A J, 6 r, Vårdinge, Mölnbo Strandl)erg J A, 59, Nykvarn Svensson Anna, G Svensson Lilly, L Svensson Maria, T Söderberg G, 5 r, So Södervall Maria, 66, Malmsjö, T Sörlin P, 52,.Sd Törnberg Charlotta, 58, Nykvarn Ullin S H, 28, heders!., Turinge, Sd Wrern L M, rektor, f. d. folkskoleinsp., hedersl., St Vallenström A V, 48, Enhörna Vesterin G A, 6z, Västerhaninge Visen K, redaktör, Sd Viktorsson M A, 44, skolråd, Igelsta, Sd ~etterqvist I, 49, skolrådsordf., Dalarö Ostergren A E, 56, Sd [G = Grödinge, L = Liljeholmen Sd = Södertälje, So = SQrund:), St = St~ckholm, T = Tumba, O = O:terhaninge] Färentuna härads lärare= och lärarinneförening (I 7) Ordförande: A. V. J Andasson. Andersson A V J, 64, Färentuna, S Andersson Amanda, 7 4 Munsö, E Björck F A K, 58, Menhamra,.E Björklund Beda, 7 I, Färentuna, S Gustafsson Emma, 76, Sånga, S Hellström V F, 5 z, Sundby, E KaJen Ebba, 6 I, Bockholms-Sättra, E Liljeqvist Elsa, 7 z, Skå, S Mngnusson Clara, Ekebyhof, E Nyberg Hulda, 7 I, Hillersjö, S Olin L, 59, Sånga, S Olsson Eb9a, 63, Sundby, E Pettersson Hilma, 68, Stenhamra, S Rydberg N G, 68, Adelsö, E Thunb.Jad N j, 4I, kyrkoherde, Munsö, E yernborg A, 58, Munsö, E Aberg Zelma, 54, Hillersjö, S [E = Ekerö, S = Svartsjö]

6 Sollentuna härads kretsföre= ning (19) Ordförande: J Gerdelt'us. Andersson Vilhelmina, T BooLerg Therese, Ah;ik 1 Stockholm Brunnberg Fr., 5 I, Sp Forsberg Gunhild, 62, Sp Fromm Agnes, 7 s, Hessel by, Sp Gerdelins Ida, fru, 64, Bromma, S Gerdelius J, 59, Bromma, S Hellström S V A, 57, ~ollentnna, R He1je Oskar A, 7 3, Ed, V Lindblom Berta, 7 8, Sollentuna, R Lindeberg J P Ad., 61, Hesselb.y, Sp Lindgren Gun borg,.7 7, Sp Olsson Elisabet, ss, Bromma, S Rambach!Z V, 66, S Sandberg Alma, S Sandberg Amanda, S Sandbäck C E, 54, T Vallandet: J A, 54, Järfälla, J Vallner Marie, 70, Sp [J = Jakobsberg, R =-= Rotebro, S = Sundbyberg, Sp = Spånga, T =Ture berg, V.= Väsby] Södra Roslagskretsen (zz) Ördförande-: If:. A. Thb'rnborg. Andersson And., 69, T Andersson Axel, 57, landtbr., D Andersson C E, 52, skolråd, D Blmi1enberg H,G, 4S, kyrkoherde, Ö. Ryd, Rydbo Carlsson C A, 42,.Össeby-Garn, B Elfvin Sigrid, Östra Ryd, Rydbo Ferngren E, 36, Öster-Åker, Å Ferngren Linnea, 76, Össeby-Garn, B Hedberg David, 65, Ulriksdal, Järfva Hedberg Stina, fru, Uhiksdal, järfva Kjellberg A, 65, Öster-Åker, Å Kjellberg Hi lm a, fru, 6 5, Ö.-Åkcr, Å Lindblom V, 35, Fresta, Väsby Linde 1\fathilda, 59, Össeby-Garn, B Pettersson Cl&s, 47, skolråd 1 D Sundeli F, 57, K års ta Thörnborg Anna, fru, Danderyd Thörnborg K A, 64, Stocksund Torell P F, 55; Vallentuna Vahlroth A, 33, Östra Ryd, Rydbo Öhlin C G, 47, Djursholm Öhlin Tora, 74, Djursholm [B = Brottby, D = Danderyd, M Mörby, N = Näl'tuna, R= Rosersbero T = Täby, Å =.M.kershet gj "' ' Seminghundra kretsförc.:. ning (7 ) Ordförande: J. F. Johansso7l. Brodin E, 65, Lunda, M Carlsson Z, 6 r, Frösunda Eriksson Tilda, 6 5, Lund a, M Johansson J F, 51, Skepptuna Magnusson J A, 57, Gottröra Ohlsson A, Närtuna Pettersson G A, 49, Gottröra [M= Mörby) Östra Roslags kretsföre"' ning (34) Ordförande: Rtkar d Hagberg. Ahlin E, 40, Gräsö, Öd Andersson A G, 59, Roslagsbro Arvidsson J A, 66; Valö Djurström J E, 40, Ununge; Edsbro Edlind Anna, 7I, Hökhufvud, G Edman Maria, 38, Ö F redriksson Hulda, Ber!, inge, Fors1'nark: Frendin v A, kyrkoh., Hökhufvucl, G Hagberg E R, 65. ö Jansson G, 72, Öd Lindberg Algot, 5S, bokhandlare, Ö Lindstedt J, skolråd, Raggarö, Ö Ljung Miirta, Tomta, Grisslehamn Lodenius J V, 56, Länna, Grofsta, Norrtälje Lundberg Anna, 66, Längalma, Ö Lunden A, 62, Harg Lundqvist M, rådman, Ö Löf P J A, 54, Roslagsbro Mandelgren A P, 41, Valö Mattsson Anna, Ö Mattsson K O, 63, Väddö Nilsson Anna, 7 I, V al ö Nilsson Elna, 56, Öd ~ilsson Maria, 57, Harg Nyberg E, 6r, Forsmark Petlersson P, 43, Börstil, Harg Sandqvist C, 4 I, riksdagsman, Söderby, Ö Sjulander C A, 59, skolråd, Ö Sundberg R, 55, hand!., skolråds!., Ö Torbiörnsson Amanda, 46, ti n, Ö Torbiörnsson T, 3S, postmästare, Ö Vahlqvist F J, 51, Börstil Vendin C E, 63, Höklmfvud, G Västerlund Anna, 72, Börstil, Harg [E ~ J;,:debo,.. G = G i mo, Ö = Öst hammar, Od = OregnmclJ Uppsala län, Älfkarleby kretsförening (33 ) Ordförande: F. I:!å'ggander. Andersson Ingegerd, 72, \lfkarl eö Banander A V, 63, Harnäs Brundin G, v. komminister, 72, A En berg Fricla, 7.i, Boclarne, S Ericsson C J, 46, Östanå, \.. Eriksson Aclolfina, 64, S Eriksson A, 65, Marma Eriksson Augusta, 7 r, Slmtskär Eriksson Hulda, 74, Harnäs Eriksson Vilma, 77, Östanå, A Fischer Anna, 4S, Östanå, A Fredriksson E, 75, Bodarne, S Gelin K E, 65, Gårclskär, Ä Hammarström Augusta, 73, S Hjorth F, 59, S Hjorth Selma, 50, S Häggancler F, s6, A' Höggren Emma, 79, Öfverboda, S Jacobson H9.nna, frn, 50, Bodarne, S. Jacobson J A, 55, insp., Siggeb~cla, S Johansson K C, 55, skolråds!., Marma Karlsson, Tilda, 76, Hyttön, A Lindgren A G, 49, S Lind h J U, 3 r,f. d.lär., heders!., Harnäs Lindholm K J E, 7 r, landtbr., Ä Li~?hohu J. E, 4 I, landstingsman, Ostanå, A Lindholm P J, 49, landtbrukare, Ä Lundmark Maria, 65, Skutskär Mohlin N J, 40, lcyrkoh., Öfverboda, S Pettersson Anna, 7S, Sågarbo, S Roseli Signe, 7 o, Bodarne, S Skarf, B il da, 73, S Villner E, 62, Västanå, \.. (S = Skutskär, Ä = Älrkarleö] Nordöstra Upplands krets,;, förening (19) Ordförande: C. SJölz,Jlm. Arnelins G, 6o, Åkerby, L Eriksson M E, 43, Strömsbergs bruk,t. Fällgren M, 64, Tolfta, T Hedberg Anna, 64, Hållnäs, L Israeli Frideborg, 70, Hårtorp, Lilln Malma Lundberg Ottilia, 6o Skärplin"e L Lund q vist, J V, 57, ~Vahln lis, L ' Norborg J, 63, Strömsberg, T Nordahl C, 64, Ingstarbo, L Nyman Emma, 5S, Försäter, L Persson G, 76, Hållnäs, L Pettersson Anna, 55, L Samuelson Selma, 6o, Zahisberg, L Sjögren Anna, Fagerdal, T Sjöholm C, 6o, L Stenfeldt Jenny, 76, Granelnncl, Tobo yennerström Elisabeth, 73, L <?hman A S, Sanclby, V Osterlind Anna, 70, Edsätra L IL = Leursta bruk, T = Tie1 p, V = Vesslan d] Tierps skolförening (rg) Ordförande: Joh. P. Berg. Ahlström Mathilda, Mehede, lviarma Berg J P, 4S, T Bergström A lma, 69, Djupa, T Blomberg Henrika, 49, Lockelsbo, T Boberg, Erika, 54, T Dyberg J P, Lundsved; Orrskog Eriksson Anna, :Mossbo, Tobo Eriksson Kristina, 64, Halls, T Ekholm Job., Ängsbolaget, On skog EnglundAnna:Mathilda, Stönnansbo, T Fröier Gerda, Vallby, T Lindevall A, 4 r, Ullfors, T Lindström Erika, 66, Yfre, T Lundin J F, 5 I, Yttr:e, T Lundqvist Amanda, fru, il'fun ga, T Lundqvist E, 69,- l\innga Pettersson Christin, Svanby, T Planman Charlotta, 66, Degerbo, T V estlund Rosa, fru, Eskesta, T [T = Tiet p J. 6

7 \, Örbyhus kretsförening (22) Ordförande: O. Stjernströ'm. Andersson P E, skolr., V end el, Ö Almgren K P, 74, Heden, V Bergman A, 43, D Boman Emma, 66, Haglösa, D Bom Maria, 7 7, Kis berg, V Bäckström Theresa, 6 5, T Engman G, Älglösa, D Eurenius J II F, A4, D Grönvall Agnes, 69, Upplanda, Ö J o bansson Anna, 7 z, Heden, V Liselins J, 66, Väster Ekeby, V Lundberg Maria, 77, Sunnanås, T N ord in E V, 55, Österby, D Pettersson Augusta, 59, D Ransen A, so, Film, D Sandin Anna; fru, 76, Granelnnd, T Sandin K F, 7 r, Granelund, T Stj ernström O, 58, V Svensson 1\1aria, 6z, V Tunander J, 6 5, Haglösa, D Vesterlund Selma, 68, Vikstabeden, V Viksell Adolfina, 43, Gyllby, Ö [D = Da.!lnemC?,ra, T = Tobo, V - Venclelsby, O = OrbyhusJ Uppsala Kretsförening (r S) Ordförande: C. J. Lundell. Ekman F, 59, U Forslund C G, 50, Å kerby Gauffin J B, 48, u Hagström C A, 74, U Lindström J A, 64, U Lundeli C J, so, U Lundberg Alfr., 63, U Lundqvist A V, 28, U Lundgren J E, 54, U Norlin P J, 42, Almunge R othelius K E, 6o, Vittinge SYanström E B, s 7' n Thunman J, so, U Ullberg, J E, 64, U Vielerbeck Aug., 47, U [U = Uppsala] Hagondatraktens krets.. förening (S) Ordförande: A. Lundgnn. Alström E A, 55, B Alström J A, so, Skogs-Tibble, Å Lundgren A, 59, Hagby 7 V Rosen E, 64, V Söderlund V, 63, Järlåsa, Å fb = Balingsta, V = Vänge, Å = Åland J Sydvästra Upplands förening af folkskolevänner (37) Ordförande: E. V. Eriksson. Ahlberg P A, 6 I 7 Yttergran, Bålsta Andersson J O, 63, Kalmar, Bålsta Apelqvist Edvina, 59, Vårfrukyrka, E Apelqvist J F, 6o, Vårfrukyrka, E Björkman G L, 44, glasmäst., E Broden K A, 56, Hjälstaby Brolen P O, 65, Torstuna, T Carlsson C G, Veckbolm 7 E Ekberg G S K, 70, Isby, Simluna Engva!l E A, 65, T Ericson J, 24, f. d. skollänue, E Eriksson E V, 4S, E Frid e il J A, 5 I, Ekotsund Foi ssell J P, 59, Tärna Gustafsson K J V, kommin., E Hellman C G, 33, Långtora Herlander A, 6o, Frösthult, E Hult_man, K J, 75, Herkulsberga, E Larsson G V, 69, Sparrsätra, E Liljestrand G A, 6o, Svinnegarn, E Lindblom F 7 Kungsbushy, Veckholm Lindroth G, 74, ljacksta 7 Veckholm Lundin J A, 53, redaktör, E Lövgren J E, 57, Litslena, Grill by Möller Amanda, s6, Ekolsund Nordboo J E, 71, Arnö, E Ohlsson S:gne M E, 69 7 Frösthnlt, E Pettersson Agnes, 65, Säfs!a, E Petterson O S, kyrkoh., Frösthult, E Stenberg C A, 5 S, Löt, Grill by Vallin H, 34, E Vilen C E, 42, Lillkyrka, E V ilen E, 6 s, Torsvi, Veckholm Viren Maria 7 73, Sparrsätra, E Ålander K F, 38, Härnevi, E Ålin F O, so, Teda, E Åmarlc F V, 43, rektor, E [E = Enköping, T = Torstunaby] Södermanlands län, Nyköpingskretsens lät are= förening (42) Ordförande: N. G. Ljunggnm. Andersson J F, landtbr., Edeby, Bj Asplund Anna, 65, Bör bo, N Bengtson Anna, 61, N Berger C O, Valinge, Stigtomta Berggren K NI, S 2, Bagartcrp, N Berggren P E, 48, S'ärta, N Börjesson K A, 50, N Eriksson Alma, St. Kungslaclug., N Florman O A, 42, kyrlwb., Lunda, N Flodkvist A, 6o, Vrena :Fredriksson E, Tuna, N Fredriksson G A 7 Glindran, Bj Hallgren Anna, 59, Ekeby, N llartzell, Adolfina, 47, N Heilman K G, 64 1 Tegnebol, Bj Hellman K J, 52, Tunaberg, N Hellström A V, 57, N Jansson Emilia, 59, Stigtomla Kihlström D R, 53, Bj Larsson L F, 5 r, SYärta, N Larsson K V, 67, Tunaberg, N Lindberg A G, Laggarbohl, Bj Lindmark Augusta, 53, N Lindskog Elin, N Lindstedt Anna, N Ljunggren N G, 55, N Lundh Augusta, Husby, N Mörk E K, 63, Bt N ord in Lina, 6o, Helgona, N Norelius C E, 26, kommin., Svärta, N 1\yberg Valborg, 7 5, Bogslöt, N Pettersson Augusta, 54, Svärta, N Pettersson Fr., Tjärsta, Bj Sablen J E, 64, Ekeby, Bergshammar Sa nd~ten F O, k'1mminisler, 53, N Silen Amaucla S tuhrm Lotten, fru, 65, Oxelösund Vidner O, 66, Tuna, N Yisen Sigrid, 62, Svärta, N Ahren P, 58, Husby 7 Bt Örtengren Br:, 6z, N Österlund C F, handl., Bj [Bj = Björkvik; Bt = Bettna, N = Nyköping) Trosatraktens lärareförening (23) Ordförande: E. 1-Iolme?', Andersson C G, fjärdingsm., Hillsta, H Andersson C, Häggnäs, Hölö Andersson Cecilia, slöjd!., Tullgarn Andersson J A, Nora, landtbr., V Björkblom, A L, 52, Skåäng, V Blomberg K A, 49, Hagberg, T Ekman Viktor, bandl. 7 V Flodqvist A, 56, Hölö Gustafsson K L, landtbr., H ejsta, Hölö Göransson L, band!., H Hedström A V, 6o, Västerljung, H Hedström Edla, fru, Västerljung, H Hellman E, redaktör, T Holmer E, 56, Trosa landsförsaml., V Holmer Ida, 59, V Hofving C A 7 inspektor, H r Hofving Rosalie, fru, H Johansson Aug., 53, landtbr., v Karlsson Ida, H Ljungberg A F, 29, f. d. skollärare, H Nlicbaelsson H, 52, T ullgarn, J Nyman Eclla Sofia Nyström K, vaktmästare, Tullgarn, J 1 H = Håls viken, J =--= Järna, T = Trosa, V = VagnhäraclJ Daga härads kretsförening (.ro) Ordförande : C. G. Strö'mberg. Dalbom Albertina, 44, B Johansson Maria, 6i, Tomta, B Karlsson K J, 34, Frustuna 7 Gn Karlsson Gunnar, 69, Frustuna, Gn Karlsten A P, 63, skolråd, Gn Lindkvist J Leon., 36, Gå Ljung Alfred, 64, Gå Melander Karin, 69, S Rigner Elisabet, 66, småskoll.:a, Gn Strömberg C G, 38, B [B = Björnluncla, Gn = Gnesta, Gå = Gåsinge. S = Stjärnhofj 8 9

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN

el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN el SVENSKA '~ÄNlADELSBANKEN Kumla Tel. Kamrer 134, Kassa och bokföring.,34 g!can dinavi~!ca K 'C fl dita!c tifj. /'ola1flt. Avd.-kontor Oppet 10-14. Telefon 50 Eg n a f o n d e r: 132,000,000 Ekonomiska

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT Sv_Jerusalem_3_2007 18-09-2007 08.55 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 september 2007 NR 3 Fredshälsning! Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2010-12-14--15 209-218 Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december 2010. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Fack och nummer Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1920, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer