Curriculum vitae Björn Jansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitae Björn Jansson"

Transkript

1 Curriculum vitae Björn Jansson Personuppgifter Björn Henning Jansson Födelseår: 1952 Civilstånd; ogift sambo tel mob mail: Nuvarande verksamhet Styrelseordförande och partner i Tegle Jansson & Partners AB Seniorkonsult med inriktning på offentlig organisation samt lokal och regional utveckling Utbildning: Examina: Fil.kand./civilekonom i Göteborg 1977 Jur. kand. i Stockholm 1986 Ekonomie licentiat i Lund 1994 (avhandling om strukturella förändringar i kommuner och landsting) Övrig utbildning: EG rätt (5 p) Lunds universitet 1996 English Executive Course, The London School of English, 1996 Regeringskansliets utbildning för kommittésekreterare 1997 Diverse forskarkurser inom företagsekonomi vid Lunds universitet (competitiveness 2002 offentliga lokala och regionala strategier för tillväxt, organisationskultur 2004 lokala tillväxtkulturer, kommun, företag, utbildning) Språk (utöver svenska): Engelska (arbetsspråk) _

2 Tidigare befattningar: Rederiaktiebolaget Transatlantic, Göteborg, ekonomiavdelningen, 1976 Företagsekonomiska Inst., Göteborg, 1977 Ekonomisk forskning och utbildning med primär inriktning budgetering och styrning i kommuner och landsting, avdelningen för redovisning och finansiering Sveriges Förenade Studentkårer, 1980 Vice ordförande, heltidsarvoderad Svenska Livsmedelsar betareför bundet, 1982 Branschfrågor inom livsmedelsindustrin, jordbrukspolitik, lönepolitik, näringspolitik, lobbying gentemot regering och riksdag Jor dbur ksdepartementet, 1986 Ansvarig för jordbruksprisreglering inom animalieområdet SIF, 1986 Branschfrågor inom livsmedelsindustrin, lobbying gentemot regering och riksdag Höörs kommun, kommundirektör, 1987 Näringslivs, organisationsfrågor, ekonomistyrning, strategiska utvecklingsfrågor Kommunför bundet Malmöhus, för bundsdir ektör, 1991 Regional samverkan/utveckling, internationellt samarbete, näringslivsfrågor, intressebevakning, kommunernas anpassning till EU medlemskap, strategisk kommunal utveckling och forskning, lobbying gentemot regering och riksdag KoopUtveckling Skåne, vice or df , vd 96 Utveckling av kooperativt nyföretagande, lobbying mot regering och riksdag KPMG 1996 Regionansvarig för offentlig sektor, Region Syd, Senior manager Tillväxtfrågor för kommuner och regioner. Analys av industriella distrikt i Emilia Romagna. Analys av tillväxt och SME politik i Singapore. Huvudsekreterare i regeringens Småföretagsdelegation ( ) Näringspolitiska frågor, samverkans och utvecklingsfrågor med och för småföretag. Samverkan kommun, stat, småföretag. 2(8)

3 Komrev inom Öhrlings Pricewater housecoopers, 2000 Ansvarig för tillväxtkommuner och tillväxtfrågor i kommuner och regioner samt arbetet gentemot Inlandsdelegationen och Tillväxtdelegationen för Bergslagen (näringsliv och utveckling). Sammankallande i Nätverk för chefer i kommuner och regioner som arbetar med tillväxtfrågor. Analys av tillväxtfrågor i samverkan Silicon Valley och San Fransisco. Top Management konsult (2002 ) med inriktning på styrning och utveckling av komplexa organisationer. Strategisk rådgivare till kommunledningar i organisations och utvecklingsfrågor. Utveckling av kommunala ledningsgrupper (kommuncentralt och förvaltningsnivå). Kundansvar och förvaltningsrevisionsansvar för revisionsuppdrag. Yrkeser farenhet Sex års kvalificerad forskningserfarenhet inom området kommunal ledning/organisation/ekonomi, tio års erfarenhet av ledande ställning i kommunvärlden (kommundirektör, direktör för kommunalt länsförbund) samt åtta års erfarenhet av kvalificerade konsult och revisionsinsatser. Omfattande erfarenhet av kommunal ekonomi och organisation, politisk styrning, effektivitetsarbete och förändringsarbete i kommuner. Konsultinsatser som bollplank och mentor åt kommundirektörer och kommunalråd. Utveckling av ledningsgrupper på såväl övergripande nivå som förvaltningsnivå. Utveckling av politisk organisation och styrning. Utveckling av ledningsgrupper (centralt för kommunen förvaltningschefgruppen, och på större förvaltningar) Bred erfarenhet av utvecklingsfrågor med inriktning på näringslivsfrågor, kompetensutveckling, internationalisering, miljöanpassning, kollektivtrafik, fysisk planering, infrastruktur och teknisk försörjning. Utvecklings och integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor med framtidsinriktning och baserade på lokala förutsättningar och individernas behov. Former för strategisk samverkan mellan statliga organ och kommunala insatser. 3(8)

4 Näringsliv, tillväxt, kommunal och regional utveckling med inriktning på näringsliv och tillväxt Utredning för Kommunförbundet Värmland Framtid för Värmland Utredning för Kommunförbundet Halland Framtid för Hallands kommuner Bildande av Entreprenörsregionen tio kommuner i västra Småland och södra Halland Bildande av Utvecklingsrådet Västra Skaraborg samverkansorgan för kommuner och företag Utvärdering av arbetsmarknadspolitiken i Malmö Stad (GEFAS) Omvärldsanayls för Eda och Torsby kommuner Utvärdering av arbetsmarknadspolitiken i Kristianstad (C 4 Arbetsmarknad) och näringspolitiken i Kristianstad Utvärdering av kommunal näringspolitik (bl a Skurup, Simrishamn och Högsby) Utredning om utveckling av det regionala arbetet med näringslivs och tillväxtfrågor i Östergötland, med fokus på de offentliga näringslivsfrämjande organens insatser Utredningar om hamnars utveckling, regionala betydelse och möjlighet till regional samverkan mellan hamnar (bl a Halmstad, Hudiksvall) Studie för NUTEK om regional utveckling i Göteborgsregionen, med fokus på kluster och förnyelse av kluster Ansvarig för Komrev Öhrlings PricewaterhouseCoopers team för Inlandsdelegationen och Tillväxtdelegationen för Bergslagen analys av kommuners tillväxtförutsättningar samt processtöd för tillväxtarbete Västra Götalandsregionen, Djupstudie av livsmedelsklustret UNDP Yogoslavia, Local development TRAINING IN LOCAL DEVELOPMENT For Civil Servants in Western Serbia and Northern Montenegro Public administration reform i Vologda Oblast, Ryssland, biträdande uppdragsansvarig, ansvarig för openness and transparency (effektivitet, demokrati, medborgardialog) Utvärdering av EU projektet Untraditional Partner Formations (UPF), Nya samarbetsformer för arbetsmarknadsinsatser i samverkan mellan sex europeiska regioner/städer, DG Employment and Social Affairs Samverkan med strategiska parter för utveckling, Lunds kommun Utvärdering av processen kring arbetet med regionala tillväxtprogram (RTP) i Norrbottens län Arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedlingsverksamhet i Australien (utredning för Svenskt Näringsliv om alternativa modeller för arbetsförmedling) Effektivare arbetsmarknadspolitik ur kommunalt perspektiv (utveckling av nya modeller för lokal arbetsmarknadspolitik, projekt åt Sveriges kommuner och landsting) Utvärdering av verksamheten inom Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr (en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län med syfte att främja högre utbildning för service och tillväxt) 4(8)

5 Samhällspolitiska utredningar Småföretagspolitik, huvudsekreterare i regeringens småföretagsdelegation Alternativa utformningar av läkemedelsförmånerna, uppdrag åt Sveriges Kommuner och Landsting Alternativa modeller för lokal arbetsmarknadspolitik i Sverige och internationellt, uppdrag åt Sveriges Kommuner och Landsting Svensk energipolitik, utredning på uppdrag av SIF (numera Unionen) Kommunal or ganisation Översyn av förvaltningsorganisation/nämndsorganisation, bl a Ängelholm, Lidingö, Älmhult, Ödeshög, Växjö, Bjuv, Tomelilla, Ydre, Skurup Utveckling av ledningsgrupper (kommunens ledningsgrupp förvaltningschefsgruppen, förvaltningars ledningsgrupper, ett flertal kommuner, förvaltningar samt landsting och sjukhus) Coachning/bollplank åt kommunledningar och ledande tjänstemän Malmö stad, utvärdering av arbetsmarknadspolitiska insatser GEFAS Kristianstads kommun, utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska organisationen C 4 arbetsmarknad, Granskning av näringslivsverksamheten Utvärdering av kommunstyrelsens strategiska styrning av kommunen i bl a Växjö, Lund, Älmhult och Tomelilla Politikernas beslutsunderlag, Göteborgs stad Utvärdering av styrning av större investeringsprojekt, Bjuvs kommun Strategi för Kristianstads näringslivsverksamhet, översyn av organisation, samverkansformer och strategi för Kristianstads kommuns näringslivsverksamhet Genomlysning av organisation och styrning i Oskarshamns kommun avseende hela den kommunala organisationen från politisk styrning till första linjens chefer Utredning och utarbetande av förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltningar Vingåkers kommun Förslag till inrättande av ett näringslivsbolag gemensamt mellan företagen och kommunen i Staffanstorps kommun Kommunal revision Burlövs kommun, ansvarig för förvaltningsrevision, biträdande kundansvarig ( ) Ronneby, Osby och Bromölla kommuner, ansvarig för förvaltningsrevision (i olika perioder) Tomelilla kommun, kundansvarig och ansvarig för förvaltningsrevision ( ) Bjuvs kommun, kundansvarig och ansvarig för förvaltningsrevision ( ) Ängelholms kommun, ansvarig för förvaltningsrevision ( ) 5(8)

6 Växjö kommun, kundansvarig och ansvarig för förvaltningsrevision ( ) Båstads kommun, kundansvarig och ansvarig för förvaltningsrevision ( ) Helsingborgs stad; Granskning av styrning och kontroll vid gymnasieskolan, Granskning av offentlighetsprincipen i förvaltningarna, Granskning av kommunens insatser för att all elever skall lämna grundskolan med godkänt, Granskning av Kärnfastigheters professionalism som fastighetsförvaltare för staden, Granskning av kommunstyrelsens itavdelning, omorganisation av it verksamheten och kommunens it strategi. Region Skåne; granskning av upphandling inom regionfastigheter, granskning av ekonomistyrning inom hälso och sjukvården, granskning av ekonomisk planering och kontroll övergripande för regionen Landstinget i Kalmar län, Granskning av verksamhets och ekonomistyrning i hälso och sjukvården Landsting och sjukvår d Verksamhets och ekonomistyrning inom hälso och sjukvård, Region Skåne, Landstinget i Kalmar Län Region Skåne Ekonomisk planering och kontroll Regionfastigheters upphandlingsverksamhet (Region Skåne) Analys av alternativa modeller för läkemedelsförmånens utformning (Sveriges Kommuner och Landsting) Utveckling av ledningsgrupper för landsting, sjukhus och kliniker Styrning och ledning av komplexa kunskapsorganisationer Lunds universitet, utvärdering av införande av storinstitutioner, Styrning och ledning av datacentralen, Kommunstyrelsens styrning och utveckling av Växjö kommun Malmö högskola, övergripande styrning, Hantering av inköp och upphandling Lunds kommun Samverkan för strategisk utveckling Verksamhets och ekonomistyrning i landsting Utveckling av ledningsgrupper på olika nivåer i organisationer. Medarbetarmätningar och organisationsutveckling, bl a Malmö Opera och Musikteater, Tomelilla kommun, Sydskånska gymnasieförbundet. Kommunpolitikers beslutsunderlag, Göteborgs Stad Statliga utr edningar mm 6(8)

7 Inrikesdepartementet Gullspångs, Habo och Mullsjö kommuners länstillhörighet. Näringsdepartementet Svensk konkurrenspolitik Småföretagsdelegationen, huvudsekreterare NUTEK utveckling av NUTEK:s STAFETT program "Hjärntrupp" (referensgrupp av ledande forskare och konsulter) till projektet "Lokal Näringslivsutveckling" ( ) Studie om regional utveckling i Göteborgsregionen Publicerat urval Struktur och strategi Kommunledning i brytningstid, licentiatavhandling, företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet 1994 (om strukturförändringar i kommuner och landsting) Klusterutveckling i Göteborgsregionen Analys av förutsättningar och utvecklingstendenser, Nutek R 2002:11 (tillsammans med Rolf Wolff och Ulf Sternhufvud) Vad klarar marknaden Marknaden måste regleras för att fungera (om marknadslösningar i kommunal verksamhet) Tiden Regionromantiken (om nya regionala organisationer i Sverige) Tiden Regelförenkling för framtiden, SOU 1998:78 (Småföretagsdelegationens rapport nr 4) Rapport från fact findingresa till Bologna och Milano (SOU 1998:92, Bilaga 1, Småföretagsdelegationens rapport nr 5) Singapore politik för småföretag och tillväxt (SOU 1998:92, Bilaga 2, Småföretagsdelegationens rapport nr 5) Sverige, EU medlemskap och småföretagsfrågor (SOU 1998:92, Bilaga 1, Småföretagsdelegationens rapport nr 5) Sjukvården kan styras bättre om aktörerna får rätt förutsättningar, Läkartidningen (volym 100) Debattartiklar i Göteborgs Posten om Göteborgsregionens utveckling (tillsammans med Rolf Wolff) Debattartiklar i Dagens Industri om kommunala och regionala frågor (ett flertal, t ex om behovet att utveckla den lokala tillväxtkulturen i kommunerna) Löntar gar konsultinsatser Löntargarkonsult vid organisationsförändringar och rationaliseringar, bl a inom massmedia, livsmedelsindustri, kemisk industri och kommunal verksamhet Arizona Chemicals Sydsvenska Dagbladet Västra Götalandsregionen, NU sjukvården Medlemskap i organisationer Strategic Management Society 7(8)

8 SFS senat Kommunalekonomiska Föreningen (KEF) Lunds Rotary klubb SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) Övrigt Ordförande i den socialdemokratiska studentföreningen på Socialhögskolan i Göteborg Ordförande i Socialdemokratiska Studentföreningen i Göteborg Ledamot av SFS styrelse Ledamot av SFS resors styrelse Redaktör för tidskriften Socialistiskt Forum (8)

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus

Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Skånsk ledarskapsakademi med genus i fokus En förstudie av Sara Dalfelt Rapport nr 00:11

Läs mer

A K G R U N D O C H K V A L I F I K A T I O N E R

A K G R U N D O C H K V A L I F I K A T I O N E R 2013-03-08 Kaptensgatan 13 276 60 Skillinge Kyrkvägen 28 181 42 Lidingö 0733660310 christer.hallerby@c2s.se Jag är idag verksam som konsult i det egna företaget C2S AB samt i NOWA Kommunikation AB. Jag

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Skåne-Blekinge 2007 2013 Operativt program Skåne-Blekinge = Blekinge län Skåne län CCI 2007SE162PO001 SAMMANFATTNING...4

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Sverige behöver fler starka tillväxtregioner ARGUMENT OCH RESULTAT 1 Förord Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer