Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2013-2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad

2 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning 4. Vilka lagar talar om kränkning och vad säger de. 5. Vad säger de allmänna råden 6. Definitioner enligt skolverket 7. Trygghet på Ängskolan 8. Övergripande mål 9. Förebyggande arbete 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och behandling vid kränkning och trakasserier 10:2 Behandling av akut mobbing 10:3 REPULS 10:4 Elev som kränks av vuxen 10:5 Vuxen som kränks av elev 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld. 12. Dokumentation 13. Utvärdering av läsåret 11/ Elevernas riskbedömning 15. Mål för läsåret 12/13 15:1 intryck från skolstarten 15:2 Mål för läsåret 16. Uppföljning 17. Samverkan med polisen 18. Samverkan med sociala myndigheter Bilaga 1 Dokumentationsblankett Bilaga 2 Bekräftelse blankett

3 1. Beskrivning av Ängskolan Ängskolan är en 7-9 skola med 470 elever. Skolan år indelad i tre vertikala arbetslag som leds av en lagsamordnare. Skolan har profilklasser i: Idrott och hälsa Matematik och naturvetenskap Skolan har också en liten grupp för elever som har stort behov av stöd. Forum är skolans elevinflytandearbete där vi fått Spiras skolpris där de beskriver vårt arbete. Ängskolan har på ett strukturerat och genomtänkt sätt skapat nya mötesplatser för elever och lärare att föra en öppen debatt i viktiga frågor som rör det sociala klimatet i skolan såväl som i samhället i övrigt. Arbetssättet ger även en tillämpad kunskap i det demokratiska arbetssättet vilket stärker den sociala förmågan hos eleverna 2. Trygghetsgruppen På Ängskolan tar vi starkt avstånd från alla tendenser till kränkningar. Därför arbetar vi på skolan med Trygghetsgruppen. Gruppen består av representanter från skolledning och lärare. Rektor ansvarar för att handlingsplanen revideras inför varje nytt läsår. Sammankallande samlar gruppen tisd.kl ggr./ termin + vid behov. Trygghetsgruppens uppgift är att: utreda och behandla diskrimineringar och kränkningar agera vid minsta misstanke om kränkande behandling mellan elever och mellan personal och elever regelbundet informera elever och personal om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. Detta för att skapa ett levande dokument av handlingsplanen regelbundet informera Ängskolans föräldraråd om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. samla elever och föräldrars uppfattning om stämningen på skolan uppmana alla personal och elever att vara observanta på vardagliga händelser som i sin förlängning kan leda till oönskade konsekvenser leda värdegrundsarbetet med elever och personal på skolan Trygghetsgruppen består av: Lennart Forsman (rektor) Eva-Lena Hellman (kurator) konsultativt Bengt Andersson (lärare x-laget) , Monica Allansson (lärare x-laget) Jim Miller (lärare y-laget) Mari Kristensen (lärare y-laget) Pernilla K Rogersdotter (lärare y-laget) Björn Andersson (z-laget)

4 3. Ansvarsfördelning Rektor är ytterst ansvarig för all verksamhet på skolan. Därmed även arbetet med att förebygga och behandla diskrimineringar av olika slag. Anmälan ska alltid ske till huvudman. Rektor ansvarar för utredning och behandling då någon vuxen är inblandad i diskrimineringen. Rektor är behjälplig vid de fall det behövs en polisanmälan. Rektor tillsammans med kurator är behjälpliga för de fall det behövs en anmälan till sociala myndigheter. Elevvårdsteamet som består av kurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och studievägledare ansvarar för elevers extra behov och stöttning. All personal skall reagera och ingripa när de ser eller hör diskriminering, trakasserier och kränkningar. Klassföreståndarna är ansvariga för att forumarbetet i klassen fungerar och ansvarar för att främja öppenhet och trivsel i klassen. De ska vara vakna och uppmärksamma och ta itu med eventuella små problem i klassen. Klasslärare och klassföreståndare måste se och upptäcka om och när elever blir diskriminerade på olika sätt. Klassföreståndare skall anmäla till arbetslaget och trygghetsgruppen de fall som de inte själva arbetar med i klassen. Undervisande lärare ansvarar för att det råder god atmosfär i klassrummet och att alla ska kunna känna sig trygga. Lärarna bör vara mycket vakna så fort de ser tendenser till diskriminering, trakasserier och kränkningar av olika slag. De anmäler till arbetslagen och trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen ansvara för att utreda och behandla de diskriminerings och mobbbingfall de får kännedom om. Ansvarar för att och informera personalen om nya sätt att jobba med värdegrunden, har fortbildning på studiedagar och möten där diskussioner om hur skolan på bästa sätt kan jobba med värdegrunden. 4. Lagrum begrepp inom diskriminering och kränkande behandling: Diskrimineringslagen(2008:567) Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet. - arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad. - gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. -varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever samt förebygga och förhindra trakasserier som har samband med ovanstående diskrimineringsgrunder. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som man avser påbörja eller skall genomföras under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Diskrimineringslagen 4 I denna lag avses med diskriminering 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte

5 bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Skollagen Enligt 14 a kapitlet i skollagen ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet arbetar målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. Skolan skall: - Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. - Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. - Leva upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter I FN:s barn konvention artikel 36 lyfter man fram att barnen ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet. I artikel 2 fastslås barnets rätt att inte bli diskriminerat, och i artikel 19 klargörs att staten har en skyldighet att barnet mot alla former av fysisk, psykisk och sexuella övergrepp och andra former av vanvård. 5. Vad säger de allmänna råden om skolans likabehandlingsarbete? I likabehandlingsplanen skall det tydligt framgå att skolledningen tar avstånd från alla former av diskriminering och att skolledningen har ansvaret för arbetet med detta. Det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med ordningsregler och likabehandlingsplan vilket skapar ett gott klimat och delaktighet. Även föräldrarna skall göras delaktiga i arbetet. Samarbete och dialog med föräldrar är viktigt i såväl förebyggande som åtgärdande arbete. Det är viktigt med ett förebyggande arbeta mot diskriminering, försöka upptäcka elevernas språk, jargonger och attityder mot varandra och visa att det är vi vuxna som sätter gränserna. Skolan har skyldighet att utreda diskriminering och att skyndsamt meddela vårdnadshavare. Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet för att följa upp åtgärder och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Den är också en rättssäkerhetsfråga, eftersom den ger berörda barn, och vårdnadshavare insyn. Finns behov skall åtgärdsprogram upprättas. Det skall också framgå vilka åtgärder skolan använder för att komma till rätta med diskriminering av olika slag.

6 6. Definition enligt skolverket 2005 Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Skolan är ett exempel på en samhällsinstitution Diskrimineringsgrunderna enligt lagen är: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - sexuell läggning - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - ålder Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret Mobbning Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder obalans mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbningen Sexuella trakasserier Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses som mindre värda och därmed legitima att förtryckas, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi Avser motvilja mot eller förakt för homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 7. Trygghet på Ängskolan Alla har rätt att känna trygghet i sin vardag på skolan. Därför tycker vi att det är viktigt att alla elever och föräldrar känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Som elev och förälder ska man veta vem man ska vända sig till när man känner oro för en situation i skolan. På Ängskolan vet också all personal hur de ska agera om de känner oro för en elevs situation. Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan exempelvis riktas mot kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer, mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid

7 enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Ungdomars språk kan vara mycket hårt och just detta är det vanligaste sättet att kränka och trakassera varandra. Hur kamrater uppfattar orden och tar dem åt sig är inte lätt att veta. Därför är det viktigt att vi arbetar med ungdomarnas språk. Kränkningarna kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala ( t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms) 8. Läsåret 2013/2014 mål. Arbeta vidare med att öka insikten av ett positivt bemötande Öka insikten om vad det kan innebära när man skriver något olämpligt på nätet Öka förståelsen för elever med funktionshinder Vara en skola där man vågar visa vem man är Skapa möten med syfte att öka kunskap om (och förståelse för) människors olika sätt att vara. Medvetandegöra eleverna om vad det innebär att verka i ett demokratiskt system, och ge dem de färdigheter och den kunskap som behövs. 9. Förebyggande arbete De vuxna på skolan ska vara ett föredöme för eleverna. Skolans ordningsregler ska vara lätta, tydliga och positivt utformade. Vi skall alla arbeta för att reglerna följs. Eleverna ska medverka i utformningen av reglerna. Klassföreståndaren ansvarar för att eleverna känner till ordningsreglerna och deras innebörd. Under varje klassrådstid ska vi vara beredda att ta upp och diskutera det som händer på skolan. I föräldrainformationen Information om Ängskolan med bl. a ordningsreglerna som delas ut vid läsårets början samt i klassmöten ska föräldrarna informeras om och kvittera att man tagit del av skolans normer och värden. Kuratorn och skolsköterska finns på skolan för samtal och stöttning till elever och personal. Elevråd som sammanträder varannan vecka, elevstyrelse som sammanträder varje månad. Här har eleverna möjlighet att diskutera och påverka sin situation i skolan. Elevernas skyddsombud är med vid regelbundna skyddsronder på skolan. Vårt forumarbete där vi lär eleverna diskutera i diskussionsforum, framföra åsikter i studieråd, planera sin egen studiesituation i studieplaneringen och dessutom uppträda på scen på Parlamentet och lära sig att vara en bra publik. Rastvaktsystemet på skolan är viktigt för att upptäcka och förhindra diskriminering eftersom den oftast sker vid skåp och i korridorer Studiedagar kring solidaritet, oliktänkande och olika funktionshinder fördjupar elevernas förståelse för olika människors situation och problem i samhället. Faddersystemet där 4-6 elever ur år 9 är faddrar för år 7 elever är också ett sätt att få de yngre eleverna att känna sig trygga och veta vem de skall fråga eller vända sig till om något skulle inträffa. Faddrarna har även till uppgift att försöka upptäcka utanförskap och diskriminering.

8 Elevhälsoteamet som samverkar för att tala om vilka elever som behöver extra samtal och stöttning. Trygghetsgruppen träffas regelbundet för att diskutera aktuella fall och jobba med det förebyggande arbetet. Eleverna gör årligen en riskbedömning som ligger till grund revideringen av likabehandlingsplanen. Olika grupper som finns på skolan ex. elevråd, matråd, Sparta, Skolakademin, Café o le, ökar samhörigheten och främjar samarbetet mellan elever och mellan elever och vuxna. Kommunens ungdomsutvecklare som finns på skolan vissa tider. De finns där för att se och umgås med elever, ha samtal och stötta elever på olika sätt. Är det någon elev som behöver extra vuxenkontakt finna ungdomsutvecklarna där. De finns också där ungdomarna finns på sin fritid, på byn, på dansställen mm. Ungdomsutvecklarna erbjuder också föräldrautbildning till föräldrar som stöd till föräldrar. Genom regelbundna möten skola-soc-polis (GAIK) får skolan information som kan användas i förebyggande syfte. 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och Behandling vid kränkning och trakasserier är: Direkt tillsägelse. Samtal med elev som kränker. /Allvarssamtal Samtal med klassföreståndare och trygghetsgrupp. De bestämmer vem som tar sig an ärendet. Samtal med eleven som blir kränkt. Samtal med föräldrar Samtal i arbetslagen Diskussion i forumarbetet Samtal med rektor Föräldramöte Rektor fortsätter arbetet Polisanmälan 10:2 Behandling av akut mobbing Ett mobbingteam arbetar med behandlingen av mobbingen. I korta steg 1. Skolan får reda på att en viss elev troligen blir mobbad. Inom behandlingsteamet pratar man med varandra och bestämmer hur man ska arbeta med situationen. Är det mobbing? Vilka är mobbarna? 2. Försiktigt samtal med den mobbade. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade? 3. En morgon när alla mobbarna finns i skolan, kallas de en i taget till samtal. De upplyses om att man vet att de mobbar, att man ser allvarligt på situationen och att mobbingen omedelbart måste upphöra. 4. Om nödvändigt så upprepas dessa 5-10 minuters samtal 5. Efter 1-2 veckor har man ett uppföljningssamtal med mobbarna Föräldrakontakt De allmänna råden säger att vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt om situationen är akut. För oss är det viktigt att bevara elevernas förtroende, vi vill därför helst ha elevernas tillåtelse att ta kontakt med föräldrarna. Detta för att minska risken för att eleverna ska känna sig kränkta och

9 försvåra behandlingen. Vi vill också ge eleverna en chans att förändra sitt beteende inför kontakt med vårdnadshavare 10:3 REPULS Är en arbetsmetod där man lär eleven styra sina impulser. Elev och behandlare har regelbundna samtal utifrån ett arbetsmaterial. Det är viktigt att eleven är medveten om vad denna behandling innebär nämligen att diskutera och förändra sitt eget beteende, vill eleven inte detta fungerar inte behandlingen. Att öka självkontrollen resulterar i större personlig styrka och ökad självkänsla. Att man kan lära sig att få kontroll över sitt beteende. Att man blir mer respekterad av andra och sig själv om man kan framföra sina åsikter på ett bra sätt. Eleven har en egen arbetsbok där de försöker se på sig själva och se hur de reagerar i olika situationer. Här följer en mängd frågor man arbetar med under kursens gång: När är jag lugn? När blir jag arg? Hur reagerar jag när jag blir arg? Hur fungerar jag i grupp? Vem tar initiativet i det sociala livet? Vad gör mig trygg? Vad är moral? Vad är min moral? Hur beter jag mig när någon ljuger för mig? Hur reagerar kroppen i stressade situationer? Hur gör jag för att finna lugnet i mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för andra? Hur kan jag hävda mig utan att kränka andra? 10:4 Elev som kränks av vuxen Rektorn kallar kränkt elev för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den vuxne som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 10:5 Vuxen som kränks av elev Rektorn kallar kränkt vuxen för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den elev/elever som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld Att klart och tydligt i undervisningen och forumarbetet visa på demokratiska och mänskliga rättigheter. Ge stöd, råd och utreda situationer som kommer till vår kännedom. Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om hedersrelaterat våld 12. Dokumentation enligt plattformen Dokumentationen är en mycket viktig del för att rätt kunna följa upp och ändra åtgärder vid arbete mot diskriminering, men också som ett dokument som ger elever och föräldrar information om hur behandlingen genomförts. Det som skall dokumenteras är: Vad är det som hänt? När har det hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade? Vad gör vi åt det? När tog vi kontakt med föräldrarna? Vem

10 gör vad i arbetet? Dokumentationen sker på framtagen blankett och arkiveras i mobbingpärmen i arkivet. Dokumentationen ska ske på speciell blankett. Se bilaga. Dokumentationen ska också kunna kvitteras av föräldrar som fått ta del av dokumentationen. (Dokumentationen ska göras med arkivbeständig penna) 13. Utvärdering av läsåret Målen för läsåret är delvis genomförda. Likabehandlingsplanen är klar och genomgången av personal, elever och föräldrar. Värdegrundsdag för elever genomfördes. Varje klass fick en halvdag om mänskliga rättigheter. Det var en bra början för att kunna fortsätta arbetet med värdegrunden. Många tyckte det var bra att få hjälp utifrån att komma igång med arbetet. Temadag kring värdegrunden för personalen är ej genomförd. Detta mål för vi vidare till kommande år. 14. Elevers riskbedömning Elevernas riskbedömning av diskriminering, trakasserier och kränkningar förekommer endast i enstaka fall endast i kapprummet. Elevernas känsla är att det är tryggt på skolan att det inte sker mycket mobbing. 15. Läsåret 12/13 15:1 Intryck från terminsstart Klassens dag 10 sept. på e.m. hur vi fortsätter får utvärderingen avgöra. 15:2 Mål för läsåret Informera om likabehandlingsplan i alla klasser. Informera om likabehandlingsplanen till övriga personalgrupper på skolan som kök, städ och vaktmästeri. Planera upp värdegrundsarbetet på skolan. Värdegrundsarbetet ingår f.n. i forumarbetet. I elevernas riskbedömning har eleverna bedömt risken för kränkningar störst i kapprummet. Därför är det viktigt att rastvakterna cirkulerar enligt vaktschemat för att om möjligt upptäcka vad som händer så att elevernas trygghet ökar här. 16. Uppföljning Kollektiv uppföljning med enkät med elever och föräldrar Varje år ska genomföras en enkät bland eleverna för att undersöka trivseln och ev. förekomst av kränkningar Dessa enkäter är mycket viktiga för att förebygga mobbing och för att se hur eleverna upplever sin situation. Redovisning av dessa enkäter sker årligen i skolans kvalitetsredovisning. Den Individuella utvecklingsplanen för den enskilde eleven I individuella utvecklingsplanen som upprättas/följs upp varje termin förs samtal om hur eleven uppfattar sin situation, om de trivs, känner sig utanför eller diskriminerade. Uppföljning genom samtal i elevråd, elevstyrelse, föräldraråd samt trygghetsgruppen Genom att uppleva atmosfären i skolan där speciellt viktiga platser är centralkapprummet och uppehållsrum/café, kan vi se och uppleva om arbetet mot diskriminering varit framgångsrikt.

11 17. Samverkan med polisen Generellt Det som lagen föreskriver ska gälla även inom skolans verksamhet. Där behov av polisanmälan föreligger kontakta skolledningen! Polisanmälan får inte tas som anledning för skolan att inte reagera med egna åtgärder. Tillvägagångssätt Misstänker man att elev gjort sig skyldig till brottslig handling ska följande tillämpas: Skolan ska utreda om det som skett är brottsligt och bör polisanmälas - Polisanmälan ska ske om det inträffade är allvarligt och/eller den som begått det förmodade brottet inte inser allvaret i den begångna handlingen. - Anmälan ska göras av skolan som myndighet så att ingen enskild elev eller förälder ska kunna sättas under press. Rektor är behjälplig vid anmälan. - Gäller det misshandel ska den utsatte skickas till läkare för undersökning och dokumentation inför en ev. rättegång. - Anmälan görs även till Soc 18. Samverkan med sociala myndigheter Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden Ska jag anmäla eller inte? Blotta misstanken att ett barn far illa är skäl för anmälan. Om Du är tveksam kontakta kuratorn eller skolledningen! Du kan också kontakta SOC utan att ange barnets namn, beskriva fallet och få vägledning om hur du ska göra. Skolledning och kurator är behjälplig vid anmälan. Dokumentationsblanketter finns att hämta på plattformen!

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Fridtjuv Bergskolan F-5

Fridtjuv Bergskolan F-5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg Fridtjuv Bergskolan F-5 Syfte DK-planens syfte är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer