Likabehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2013-2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad

2 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning 4. Vilka lagar talar om kränkning och vad säger de. 5. Vad säger de allmänna råden 6. Definitioner enligt skolverket 7. Trygghet på Ängskolan 8. Övergripande mål 9. Förebyggande arbete 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och behandling vid kränkning och trakasserier 10:2 Behandling av akut mobbing 10:3 REPULS 10:4 Elev som kränks av vuxen 10:5 Vuxen som kränks av elev 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld. 12. Dokumentation 13. Utvärdering av läsåret 11/ Elevernas riskbedömning 15. Mål för läsåret 12/13 15:1 intryck från skolstarten 15:2 Mål för läsåret 16. Uppföljning 17. Samverkan med polisen 18. Samverkan med sociala myndigheter Bilaga 1 Dokumentationsblankett Bilaga 2 Bekräftelse blankett

3 1. Beskrivning av Ängskolan Ängskolan är en 7-9 skola med 470 elever. Skolan år indelad i tre vertikala arbetslag som leds av en lagsamordnare. Skolan har profilklasser i: Idrott och hälsa Matematik och naturvetenskap Skolan har också en liten grupp för elever som har stort behov av stöd. Forum är skolans elevinflytandearbete där vi fått Spiras skolpris där de beskriver vårt arbete. Ängskolan har på ett strukturerat och genomtänkt sätt skapat nya mötesplatser för elever och lärare att föra en öppen debatt i viktiga frågor som rör det sociala klimatet i skolan såväl som i samhället i övrigt. Arbetssättet ger även en tillämpad kunskap i det demokratiska arbetssättet vilket stärker den sociala förmågan hos eleverna 2. Trygghetsgruppen På Ängskolan tar vi starkt avstånd från alla tendenser till kränkningar. Därför arbetar vi på skolan med Trygghetsgruppen. Gruppen består av representanter från skolledning och lärare. Rektor ansvarar för att handlingsplanen revideras inför varje nytt läsår. Sammankallande samlar gruppen tisd.kl ggr./ termin + vid behov. Trygghetsgruppens uppgift är att: utreda och behandla diskrimineringar och kränkningar agera vid minsta misstanke om kränkande behandling mellan elever och mellan personal och elever regelbundet informera elever och personal om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. Detta för att skapa ett levande dokument av handlingsplanen regelbundet informera Ängskolans föräldraråd om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. samla elever och föräldrars uppfattning om stämningen på skolan uppmana alla personal och elever att vara observanta på vardagliga händelser som i sin förlängning kan leda till oönskade konsekvenser leda värdegrundsarbetet med elever och personal på skolan Trygghetsgruppen består av: Lennart Forsman (rektor) Eva-Lena Hellman (kurator) konsultativt Bengt Andersson (lärare x-laget) , Monica Allansson (lärare x-laget) Jim Miller (lärare y-laget) Mari Kristensen (lärare y-laget) Pernilla K Rogersdotter (lärare y-laget) Björn Andersson (z-laget)

4 3. Ansvarsfördelning Rektor är ytterst ansvarig för all verksamhet på skolan. Därmed även arbetet med att förebygga och behandla diskrimineringar av olika slag. Anmälan ska alltid ske till huvudman. Rektor ansvarar för utredning och behandling då någon vuxen är inblandad i diskrimineringen. Rektor är behjälplig vid de fall det behövs en polisanmälan. Rektor tillsammans med kurator är behjälpliga för de fall det behövs en anmälan till sociala myndigheter. Elevvårdsteamet som består av kurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och studievägledare ansvarar för elevers extra behov och stöttning. All personal skall reagera och ingripa när de ser eller hör diskriminering, trakasserier och kränkningar. Klassföreståndarna är ansvariga för att forumarbetet i klassen fungerar och ansvarar för att främja öppenhet och trivsel i klassen. De ska vara vakna och uppmärksamma och ta itu med eventuella små problem i klassen. Klasslärare och klassföreståndare måste se och upptäcka om och när elever blir diskriminerade på olika sätt. Klassföreståndare skall anmäla till arbetslaget och trygghetsgruppen de fall som de inte själva arbetar med i klassen. Undervisande lärare ansvarar för att det råder god atmosfär i klassrummet och att alla ska kunna känna sig trygga. Lärarna bör vara mycket vakna så fort de ser tendenser till diskriminering, trakasserier och kränkningar av olika slag. De anmäler till arbetslagen och trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen ansvara för att utreda och behandla de diskriminerings och mobbbingfall de får kännedom om. Ansvarar för att och informera personalen om nya sätt att jobba med värdegrunden, har fortbildning på studiedagar och möten där diskussioner om hur skolan på bästa sätt kan jobba med värdegrunden. 4. Lagrum begrepp inom diskriminering och kränkande behandling: Diskrimineringslagen(2008:567) Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet. - arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad. - gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. -varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever samt förebygga och förhindra trakasserier som har samband med ovanstående diskrimineringsgrunder. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som man avser påbörja eller skall genomföras under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Diskrimineringslagen 4 I denna lag avses med diskriminering 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte

5 bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Skollagen Enligt 14 a kapitlet i skollagen ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet arbetar målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. Skolan skall: - Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. - Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. - Leva upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter I FN:s barn konvention artikel 36 lyfter man fram att barnen ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet. I artikel 2 fastslås barnets rätt att inte bli diskriminerat, och i artikel 19 klargörs att staten har en skyldighet att barnet mot alla former av fysisk, psykisk och sexuella övergrepp och andra former av vanvård. 5. Vad säger de allmänna råden om skolans likabehandlingsarbete? I likabehandlingsplanen skall det tydligt framgå att skolledningen tar avstånd från alla former av diskriminering och att skolledningen har ansvaret för arbetet med detta. Det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med ordningsregler och likabehandlingsplan vilket skapar ett gott klimat och delaktighet. Även föräldrarna skall göras delaktiga i arbetet. Samarbete och dialog med föräldrar är viktigt i såväl förebyggande som åtgärdande arbete. Det är viktigt med ett förebyggande arbeta mot diskriminering, försöka upptäcka elevernas språk, jargonger och attityder mot varandra och visa att det är vi vuxna som sätter gränserna. Skolan har skyldighet att utreda diskriminering och att skyndsamt meddela vårdnadshavare. Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet för att följa upp åtgärder och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Den är också en rättssäkerhetsfråga, eftersom den ger berörda barn, och vårdnadshavare insyn. Finns behov skall åtgärdsprogram upprättas. Det skall också framgå vilka åtgärder skolan använder för att komma till rätta med diskriminering av olika slag.

6 6. Definition enligt skolverket 2005 Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Skolan är ett exempel på en samhällsinstitution Diskrimineringsgrunderna enligt lagen är: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - sexuell läggning - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - ålder Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret Mobbning Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder obalans mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbningen Sexuella trakasserier Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses som mindre värda och därmed legitima att förtryckas, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi Avser motvilja mot eller förakt för homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 7. Trygghet på Ängskolan Alla har rätt att känna trygghet i sin vardag på skolan. Därför tycker vi att det är viktigt att alla elever och föräldrar känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Som elev och förälder ska man veta vem man ska vända sig till när man känner oro för en situation i skolan. På Ängskolan vet också all personal hur de ska agera om de känner oro för en elevs situation. Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan exempelvis riktas mot kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer, mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid

7 enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Ungdomars språk kan vara mycket hårt och just detta är det vanligaste sättet att kränka och trakassera varandra. Hur kamrater uppfattar orden och tar dem åt sig är inte lätt att veta. Därför är det viktigt att vi arbetar med ungdomarnas språk. Kränkningarna kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala ( t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms) 8. Läsåret 2013/2014 mål. Arbeta vidare med att öka insikten av ett positivt bemötande Öka insikten om vad det kan innebära när man skriver något olämpligt på nätet Öka förståelsen för elever med funktionshinder Vara en skola där man vågar visa vem man är Skapa möten med syfte att öka kunskap om (och förståelse för) människors olika sätt att vara. Medvetandegöra eleverna om vad det innebär att verka i ett demokratiskt system, och ge dem de färdigheter och den kunskap som behövs. 9. Förebyggande arbete De vuxna på skolan ska vara ett föredöme för eleverna. Skolans ordningsregler ska vara lätta, tydliga och positivt utformade. Vi skall alla arbeta för att reglerna följs. Eleverna ska medverka i utformningen av reglerna. Klassföreståndaren ansvarar för att eleverna känner till ordningsreglerna och deras innebörd. Under varje klassrådstid ska vi vara beredda att ta upp och diskutera det som händer på skolan. I föräldrainformationen Information om Ängskolan med bl. a ordningsreglerna som delas ut vid läsårets början samt i klassmöten ska föräldrarna informeras om och kvittera att man tagit del av skolans normer och värden. Kuratorn och skolsköterska finns på skolan för samtal och stöttning till elever och personal. Elevråd som sammanträder varannan vecka, elevstyrelse som sammanträder varje månad. Här har eleverna möjlighet att diskutera och påverka sin situation i skolan. Elevernas skyddsombud är med vid regelbundna skyddsronder på skolan. Vårt forumarbete där vi lär eleverna diskutera i diskussionsforum, framföra åsikter i studieråd, planera sin egen studiesituation i studieplaneringen och dessutom uppträda på scen på Parlamentet och lära sig att vara en bra publik. Rastvaktsystemet på skolan är viktigt för att upptäcka och förhindra diskriminering eftersom den oftast sker vid skåp och i korridorer Studiedagar kring solidaritet, oliktänkande och olika funktionshinder fördjupar elevernas förståelse för olika människors situation och problem i samhället. Faddersystemet där 4-6 elever ur år 9 är faddrar för år 7 elever är också ett sätt att få de yngre eleverna att känna sig trygga och veta vem de skall fråga eller vända sig till om något skulle inträffa. Faddrarna har även till uppgift att försöka upptäcka utanförskap och diskriminering.

8 Elevhälsoteamet som samverkar för att tala om vilka elever som behöver extra samtal och stöttning. Trygghetsgruppen träffas regelbundet för att diskutera aktuella fall och jobba med det förebyggande arbetet. Eleverna gör årligen en riskbedömning som ligger till grund revideringen av likabehandlingsplanen. Olika grupper som finns på skolan ex. elevråd, matråd, Sparta, Skolakademin, Café o le, ökar samhörigheten och främjar samarbetet mellan elever och mellan elever och vuxna. Kommunens ungdomsutvecklare som finns på skolan vissa tider. De finns där för att se och umgås med elever, ha samtal och stötta elever på olika sätt. Är det någon elev som behöver extra vuxenkontakt finna ungdomsutvecklarna där. De finns också där ungdomarna finns på sin fritid, på byn, på dansställen mm. Ungdomsutvecklarna erbjuder också föräldrautbildning till föräldrar som stöd till föräldrar. Genom regelbundna möten skola-soc-polis (GAIK) får skolan information som kan användas i förebyggande syfte. 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och Behandling vid kränkning och trakasserier är: Direkt tillsägelse. Samtal med elev som kränker. /Allvarssamtal Samtal med klassföreståndare och trygghetsgrupp. De bestämmer vem som tar sig an ärendet. Samtal med eleven som blir kränkt. Samtal med föräldrar Samtal i arbetslagen Diskussion i forumarbetet Samtal med rektor Föräldramöte Rektor fortsätter arbetet Polisanmälan 10:2 Behandling av akut mobbing Ett mobbingteam arbetar med behandlingen av mobbingen. I korta steg 1. Skolan får reda på att en viss elev troligen blir mobbad. Inom behandlingsteamet pratar man med varandra och bestämmer hur man ska arbeta med situationen. Är det mobbing? Vilka är mobbarna? 2. Försiktigt samtal med den mobbade. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade? 3. En morgon när alla mobbarna finns i skolan, kallas de en i taget till samtal. De upplyses om att man vet att de mobbar, att man ser allvarligt på situationen och att mobbingen omedelbart måste upphöra. 4. Om nödvändigt så upprepas dessa 5-10 minuters samtal 5. Efter 1-2 veckor har man ett uppföljningssamtal med mobbarna Föräldrakontakt De allmänna råden säger att vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt om situationen är akut. För oss är det viktigt att bevara elevernas förtroende, vi vill därför helst ha elevernas tillåtelse att ta kontakt med föräldrarna. Detta för att minska risken för att eleverna ska känna sig kränkta och

9 försvåra behandlingen. Vi vill också ge eleverna en chans att förändra sitt beteende inför kontakt med vårdnadshavare 10:3 REPULS Är en arbetsmetod där man lär eleven styra sina impulser. Elev och behandlare har regelbundna samtal utifrån ett arbetsmaterial. Det är viktigt att eleven är medveten om vad denna behandling innebär nämligen att diskutera och förändra sitt eget beteende, vill eleven inte detta fungerar inte behandlingen. Att öka självkontrollen resulterar i större personlig styrka och ökad självkänsla. Att man kan lära sig att få kontroll över sitt beteende. Att man blir mer respekterad av andra och sig själv om man kan framföra sina åsikter på ett bra sätt. Eleven har en egen arbetsbok där de försöker se på sig själva och se hur de reagerar i olika situationer. Här följer en mängd frågor man arbetar med under kursens gång: När är jag lugn? När blir jag arg? Hur reagerar jag när jag blir arg? Hur fungerar jag i grupp? Vem tar initiativet i det sociala livet? Vad gör mig trygg? Vad är moral? Vad är min moral? Hur beter jag mig när någon ljuger för mig? Hur reagerar kroppen i stressade situationer? Hur gör jag för att finna lugnet i mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för andra? Hur kan jag hävda mig utan att kränka andra? 10:4 Elev som kränks av vuxen Rektorn kallar kränkt elev för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den vuxne som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 10:5 Vuxen som kränks av elev Rektorn kallar kränkt vuxen för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den elev/elever som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld Att klart och tydligt i undervisningen och forumarbetet visa på demokratiska och mänskliga rättigheter. Ge stöd, råd och utreda situationer som kommer till vår kännedom. Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om hedersrelaterat våld 12. Dokumentation enligt plattformen Dokumentationen är en mycket viktig del för att rätt kunna följa upp och ändra åtgärder vid arbete mot diskriminering, men också som ett dokument som ger elever och föräldrar information om hur behandlingen genomförts. Det som skall dokumenteras är: Vad är det som hänt? När har det hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade? Vad gör vi åt det? När tog vi kontakt med föräldrarna? Vem

10 gör vad i arbetet? Dokumentationen sker på framtagen blankett och arkiveras i mobbingpärmen i arkivet. Dokumentationen ska ske på speciell blankett. Se bilaga. Dokumentationen ska också kunna kvitteras av föräldrar som fått ta del av dokumentationen. (Dokumentationen ska göras med arkivbeständig penna) 13. Utvärdering av läsåret Målen för läsåret är delvis genomförda. Likabehandlingsplanen är klar och genomgången av personal, elever och föräldrar. Värdegrundsdag för elever genomfördes. Varje klass fick en halvdag om mänskliga rättigheter. Det var en bra början för att kunna fortsätta arbetet med värdegrunden. Många tyckte det var bra att få hjälp utifrån att komma igång med arbetet. Temadag kring värdegrunden för personalen är ej genomförd. Detta mål för vi vidare till kommande år. 14. Elevers riskbedömning Elevernas riskbedömning av diskriminering, trakasserier och kränkningar förekommer endast i enstaka fall endast i kapprummet. Elevernas känsla är att det är tryggt på skolan att det inte sker mycket mobbing. 15. Läsåret 12/13 15:1 Intryck från terminsstart Klassens dag 10 sept. på e.m. hur vi fortsätter får utvärderingen avgöra. 15:2 Mål för läsåret Informera om likabehandlingsplan i alla klasser. Informera om likabehandlingsplanen till övriga personalgrupper på skolan som kök, städ och vaktmästeri. Planera upp värdegrundsarbetet på skolan. Värdegrundsarbetet ingår f.n. i forumarbetet. I elevernas riskbedömning har eleverna bedömt risken för kränkningar störst i kapprummet. Därför är det viktigt att rastvakterna cirkulerar enligt vaktschemat för att om möjligt upptäcka vad som händer så att elevernas trygghet ökar här. 16. Uppföljning Kollektiv uppföljning med enkät med elever och föräldrar Varje år ska genomföras en enkät bland eleverna för att undersöka trivseln och ev. förekomst av kränkningar Dessa enkäter är mycket viktiga för att förebygga mobbing och för att se hur eleverna upplever sin situation. Redovisning av dessa enkäter sker årligen i skolans kvalitetsredovisning. Den Individuella utvecklingsplanen för den enskilde eleven I individuella utvecklingsplanen som upprättas/följs upp varje termin förs samtal om hur eleven uppfattar sin situation, om de trivs, känner sig utanför eller diskriminerade. Uppföljning genom samtal i elevråd, elevstyrelse, föräldraråd samt trygghetsgruppen Genom att uppleva atmosfären i skolan där speciellt viktiga platser är centralkapprummet och uppehållsrum/café, kan vi se och uppleva om arbetet mot diskriminering varit framgångsrikt.

11 17. Samverkan med polisen Generellt Det som lagen föreskriver ska gälla även inom skolans verksamhet. Där behov av polisanmälan föreligger kontakta skolledningen! Polisanmälan får inte tas som anledning för skolan att inte reagera med egna åtgärder. Tillvägagångssätt Misstänker man att elev gjort sig skyldig till brottslig handling ska följande tillämpas: Skolan ska utreda om det som skett är brottsligt och bör polisanmälas - Polisanmälan ska ske om det inträffade är allvarligt och/eller den som begått det förmodade brottet inte inser allvaret i den begångna handlingen. - Anmälan ska göras av skolan som myndighet så att ingen enskild elev eller förälder ska kunna sättas under press. Rektor är behjälplig vid anmälan. - Gäller det misshandel ska den utsatte skickas till läkare för undersökning och dokumentation inför en ev. rättegång. - Anmälan görs även till Soc 18. Samverkan med sociala myndigheter Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden Ska jag anmäla eller inte? Blotta misstanken att ett barn far illa är skäl för anmälan. Om Du är tveksam kontakta kuratorn eller skolledningen! Du kan också kontakta SOC utan att ange barnets namn, beskriva fallet och få vägledning om hur du ska göra. Skolledning och kurator är behjälplig vid anmälan. Dokumentationsblanketter finns att hämta på plattformen!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. LIKABEHANDLINGSPLAN Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. Uppdaterad

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

DET DU GÖR, SPELAR ROLL

DET DU GÖR, SPELAR ROLL DET DU GÖR, SPELAR ROLL Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2009-2010 inom Bagarmossen Brotorps skolor Bakgrund Bagarmossen Brotorps likabehandlingsplan

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Säteriets förskola LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en

Säteriets förskola LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en Säteriets förskola 2007-06-20 LIKABEHANDLINGSPLAN; SÄTERIETS FÖRSKOLA År 2006 kom en ny lag. Detta innebär att varje förskola och skola skall ha en likabehandlingsplan. Skolan och förskolan har skyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08

Likabehandlingsplan Gäller för lå 07/08 Likabehandlingsplan 2007-06-29 Gäller för lå 07/08 1 Grevhagsskolans vision och värdegrund Likabehandlingsplan Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Likabehandlingsplan för Eksjö gymnasium justerad 060829 Definitioner av nyckelbegrepp Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Läsåret 2009-2010 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-13874 Organisationsnr

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 14 a kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 14 a kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sköldinge skola 2011-11-11 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jörgen Karlsson 1 (8) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2015-11-09 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2015-11-09 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet

Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Likabehandlingsplan för Balltorps skolenhet Alla barn ska ha möjlighet till en glädjefylld och trygg tid i vår verksamhet där de ska känna tillit till oss vuxna och till varandra. Därför accepterar vi

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PERSBOSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN PERSBOSKOLAN VÄSTERÅS STAD Rev 2009-05-25 Persboskolan Kerstin Svenson LIKABEHANDLINGSPLAN PERSBOSKOLAN Skultuna Barn & Ungdoms mål och arbete mot kränkande behandling: Mål: Att kränkande behandling inte ska förekomma

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015 Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012

Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Söderportgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2011-2012 Aktuella styrdokument Skollagen kap. 14a 8 (plan mot kränkande behandling) Diskrimineringslagen 3 kap. 16 (likabehandlingsplan)

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef

Trygghetsplan för Förskola och pedagogisk omsorg i Linghem Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fastställd av Förskolechef Trygghetsplan 2016-06-09 för Förskola och pedagogisk omsorg i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Giltighetstid för denna plan: 2016-06-01 2017-12-31 Fastställd av Förskolechef Kristina Hellman

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Reviderad 080818 Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid Trojenborgsskolan i Skänninge och gäller för läsåret 2008/2009. Bakgrund Alla barn,

Läs mer

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering Barkarö Skolor Datum 2011-12-01 Ansvariga Gunnel Kristiansson rektor, Annika Sundström och Nina Pettersson Mål Målet för oss på Barkarö skola är

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer