Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan 2013-2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad

2 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning 4. Vilka lagar talar om kränkning och vad säger de. 5. Vad säger de allmänna råden 6. Definitioner enligt skolverket 7. Trygghet på Ängskolan 8. Övergripande mål 9. Förebyggande arbete 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och behandling vid kränkning och trakasserier 10:2 Behandling av akut mobbing 10:3 REPULS 10:4 Elev som kränks av vuxen 10:5 Vuxen som kränks av elev 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld. 12. Dokumentation 13. Utvärdering av läsåret 11/ Elevernas riskbedömning 15. Mål för läsåret 12/13 15:1 intryck från skolstarten 15:2 Mål för läsåret 16. Uppföljning 17. Samverkan med polisen 18. Samverkan med sociala myndigheter Bilaga 1 Dokumentationsblankett Bilaga 2 Bekräftelse blankett

3 1. Beskrivning av Ängskolan Ängskolan är en 7-9 skola med 470 elever. Skolan år indelad i tre vertikala arbetslag som leds av en lagsamordnare. Skolan har profilklasser i: Idrott och hälsa Matematik och naturvetenskap Skolan har också en liten grupp för elever som har stort behov av stöd. Forum är skolans elevinflytandearbete där vi fått Spiras skolpris där de beskriver vårt arbete. Ängskolan har på ett strukturerat och genomtänkt sätt skapat nya mötesplatser för elever och lärare att föra en öppen debatt i viktiga frågor som rör det sociala klimatet i skolan såväl som i samhället i övrigt. Arbetssättet ger även en tillämpad kunskap i det demokratiska arbetssättet vilket stärker den sociala förmågan hos eleverna 2. Trygghetsgruppen På Ängskolan tar vi starkt avstånd från alla tendenser till kränkningar. Därför arbetar vi på skolan med Trygghetsgruppen. Gruppen består av representanter från skolledning och lärare. Rektor ansvarar för att handlingsplanen revideras inför varje nytt läsår. Sammankallande samlar gruppen tisd.kl ggr./ termin + vid behov. Trygghetsgruppens uppgift är att: utreda och behandla diskrimineringar och kränkningar agera vid minsta misstanke om kränkande behandling mellan elever och mellan personal och elever regelbundet informera elever och personal om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. Detta för att skapa ett levande dokument av handlingsplanen regelbundet informera Ängskolans föräldraråd om begreppet kränkande behandling, skolans avståndstagande mot kränkande behandlingar samt åtgärder mot dessa. samla elever och föräldrars uppfattning om stämningen på skolan uppmana alla personal och elever att vara observanta på vardagliga händelser som i sin förlängning kan leda till oönskade konsekvenser leda värdegrundsarbetet med elever och personal på skolan Trygghetsgruppen består av: Lennart Forsman (rektor) Eva-Lena Hellman (kurator) konsultativt Bengt Andersson (lärare x-laget) , Monica Allansson (lärare x-laget) Jim Miller (lärare y-laget) Mari Kristensen (lärare y-laget) Pernilla K Rogersdotter (lärare y-laget) Björn Andersson (z-laget)

4 3. Ansvarsfördelning Rektor är ytterst ansvarig för all verksamhet på skolan. Därmed även arbetet med att förebygga och behandla diskrimineringar av olika slag. Anmälan ska alltid ske till huvudman. Rektor ansvarar för utredning och behandling då någon vuxen är inblandad i diskrimineringen. Rektor är behjälplig vid de fall det behövs en polisanmälan. Rektor tillsammans med kurator är behjälpliga för de fall det behövs en anmälan till sociala myndigheter. Elevvårdsteamet som består av kurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och studievägledare ansvarar för elevers extra behov och stöttning. All personal skall reagera och ingripa när de ser eller hör diskriminering, trakasserier och kränkningar. Klassföreståndarna är ansvariga för att forumarbetet i klassen fungerar och ansvarar för att främja öppenhet och trivsel i klassen. De ska vara vakna och uppmärksamma och ta itu med eventuella små problem i klassen. Klasslärare och klassföreståndare måste se och upptäcka om och när elever blir diskriminerade på olika sätt. Klassföreståndare skall anmäla till arbetslaget och trygghetsgruppen de fall som de inte själva arbetar med i klassen. Undervisande lärare ansvarar för att det råder god atmosfär i klassrummet och att alla ska kunna känna sig trygga. Lärarna bör vara mycket vakna så fort de ser tendenser till diskriminering, trakasserier och kränkningar av olika slag. De anmäler till arbetslagen och trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen ansvara för att utreda och behandla de diskriminerings och mobbbingfall de får kännedom om. Ansvarar för att och informera personalen om nya sätt att jobba med värdegrunden, har fortbildning på studiedagar och möten där diskussioner om hur skolan på bästa sätt kan jobba med värdegrunden. 4. Lagrum begrepp inom diskriminering och kränkande behandling: Diskrimineringslagen(2008:567) Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet. - arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad. - gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. -varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever samt förebygga och förhindra trakasserier som har samband med ovanstående diskrimineringsgrunder. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som man avser påbörja eller skall genomföras under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Diskrimineringslagen 4 I denna lag avses med diskriminering 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte

5 bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Skollagen Enligt 14 a kapitlet i skollagen ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet arbetar målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. Skolan skall: - Göra allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. - Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen. Planen skall innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. - Leva upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter I FN:s barn konvention artikel 36 lyfter man fram att barnen ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet. I artikel 2 fastslås barnets rätt att inte bli diskriminerat, och i artikel 19 klargörs att staten har en skyldighet att barnet mot alla former av fysisk, psykisk och sexuella övergrepp och andra former av vanvård. 5. Vad säger de allmänna råden om skolans likabehandlingsarbete? I likabehandlingsplanen skall det tydligt framgå att skolledningen tar avstånd från alla former av diskriminering och att skolledningen har ansvaret för arbetet med detta. Det är viktigt att eleverna görs delaktiga i arbetet med ordningsregler och likabehandlingsplan vilket skapar ett gott klimat och delaktighet. Även föräldrarna skall göras delaktiga i arbetet. Samarbete och dialog med föräldrar är viktigt i såväl förebyggande som åtgärdande arbete. Det är viktigt med ett förebyggande arbeta mot diskriminering, försöka upptäcka elevernas språk, jargonger och attityder mot varandra och visa att det är vi vuxna som sätter gränserna. Skolan har skyldighet att utreda diskriminering och att skyndsamt meddela vårdnadshavare. Dokumentationen är ett viktigt stöd i arbetet för att följa upp åtgärder och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Den är också en rättssäkerhetsfråga, eftersom den ger berörda barn, och vårdnadshavare insyn. Finns behov skall åtgärdsprogram upprättas. Det skall också framgå vilka åtgärder skolan använder för att komma till rätta med diskriminering av olika slag.

6 6. Definition enligt skolverket 2005 Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. Skolan är ett exempel på en samhällsinstitution Diskrimineringsgrunderna enligt lagen är: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - sexuell läggning - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionshinder - ålder Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret Mobbning Förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. Vidare råder obalans mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbningen Sexuella trakasserier Avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet. Rasism Bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper anses som mindre värda och därmed legitima att förtryckas, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi Avser motvilja mot eller förakt för homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. 7. Trygghet på Ängskolan Alla har rätt att känna trygghet i sin vardag på skolan. Därför tycker vi att det är viktigt att alla elever och föräldrar känner sig välkomna, sedda och bekräftade. Som elev och förälder ska man veta vem man ska vända sig till när man känner oro för en situation i skolan. På Ängskolan vet också all personal hur de ska agera om de känner oro för en elevs situation. Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck och kan exempelvis riktas mot kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer, mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid

7 enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Ungdomars språk kan vara mycket hårt och just detta är det vanligaste sättet att kränka och trakassera varandra. Hur kamrater uppfattar orden och tar dem åt sig är inte lätt att veta. Därför är det viktigt att vi arbetar med ungdomarnas språk. Kränkningarna kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala ( t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms) 8. Läsåret 2013/2014 mål. Arbeta vidare med att öka insikten av ett positivt bemötande Öka insikten om vad det kan innebära när man skriver något olämpligt på nätet Öka förståelsen för elever med funktionshinder Vara en skola där man vågar visa vem man är Skapa möten med syfte att öka kunskap om (och förståelse för) människors olika sätt att vara. Medvetandegöra eleverna om vad det innebär att verka i ett demokratiskt system, och ge dem de färdigheter och den kunskap som behövs. 9. Förebyggande arbete De vuxna på skolan ska vara ett föredöme för eleverna. Skolans ordningsregler ska vara lätta, tydliga och positivt utformade. Vi skall alla arbeta för att reglerna följs. Eleverna ska medverka i utformningen av reglerna. Klassföreståndaren ansvarar för att eleverna känner till ordningsreglerna och deras innebörd. Under varje klassrådstid ska vi vara beredda att ta upp och diskutera det som händer på skolan. I föräldrainformationen Information om Ängskolan med bl. a ordningsreglerna som delas ut vid läsårets början samt i klassmöten ska föräldrarna informeras om och kvittera att man tagit del av skolans normer och värden. Kuratorn och skolsköterska finns på skolan för samtal och stöttning till elever och personal. Elevråd som sammanträder varannan vecka, elevstyrelse som sammanträder varje månad. Här har eleverna möjlighet att diskutera och påverka sin situation i skolan. Elevernas skyddsombud är med vid regelbundna skyddsronder på skolan. Vårt forumarbete där vi lär eleverna diskutera i diskussionsforum, framföra åsikter i studieråd, planera sin egen studiesituation i studieplaneringen och dessutom uppträda på scen på Parlamentet och lära sig att vara en bra publik. Rastvaktsystemet på skolan är viktigt för att upptäcka och förhindra diskriminering eftersom den oftast sker vid skåp och i korridorer Studiedagar kring solidaritet, oliktänkande och olika funktionshinder fördjupar elevernas förståelse för olika människors situation och problem i samhället. Faddersystemet där 4-6 elever ur år 9 är faddrar för år 7 elever är också ett sätt att få de yngre eleverna att känna sig trygga och veta vem de skall fråga eller vända sig till om något skulle inträffa. Faddrarna har även till uppgift att försöka upptäcka utanförskap och diskriminering.

8 Elevhälsoteamet som samverkar för att tala om vilka elever som behöver extra samtal och stöttning. Trygghetsgruppen träffas regelbundet för att diskutera aktuella fall och jobba med det förebyggande arbetet. Eleverna gör årligen en riskbedömning som ligger till grund revideringen av likabehandlingsplanen. Olika grupper som finns på skolan ex. elevråd, matråd, Sparta, Skolakademin, Café o le, ökar samhörigheten och främjar samarbetet mellan elever och mellan elever och vuxna. Kommunens ungdomsutvecklare som finns på skolan vissa tider. De finns där för att se och umgås med elever, ha samtal och stötta elever på olika sätt. Är det någon elev som behöver extra vuxenkontakt finna ungdomsutvecklarna där. De finns också där ungdomarna finns på sin fritid, på byn, på dansställen mm. Ungdomsutvecklarna erbjuder också föräldrautbildning till föräldrar som stöd till föräldrar. Genom regelbundna möten skola-soc-polis (GAIK) får skolan information som kan användas i förebyggande syfte. 10. Beskrivning av de olika tillvägagångssätt och behandlingsmetoderna 10:1 Tillvägagångssätt och Behandling vid kränkning och trakasserier är: Direkt tillsägelse. Samtal med elev som kränker. /Allvarssamtal Samtal med klassföreståndare och trygghetsgrupp. De bestämmer vem som tar sig an ärendet. Samtal med eleven som blir kränkt. Samtal med föräldrar Samtal i arbetslagen Diskussion i forumarbetet Samtal med rektor Föräldramöte Rektor fortsätter arbetet Polisanmälan 10:2 Behandling av akut mobbing Ett mobbingteam arbetar med behandlingen av mobbingen. I korta steg 1. Skolan får reda på att en viss elev troligen blir mobbad. Inom behandlingsteamet pratar man med varandra och bestämmer hur man ska arbeta med situationen. Är det mobbing? Vilka är mobbarna? 2. Försiktigt samtal med den mobbade. Vad har hänt? Hur ofta? Vilka är inblandade? 3. En morgon när alla mobbarna finns i skolan, kallas de en i taget till samtal. De upplyses om att man vet att de mobbar, att man ser allvarligt på situationen och att mobbingen omedelbart måste upphöra. 4. Om nödvändigt så upprepas dessa 5-10 minuters samtal 5. Efter 1-2 veckor har man ett uppföljningssamtal med mobbarna Föräldrakontakt De allmänna råden säger att vårdnadshavare ska informeras så fort som möjligt om situationen är akut. För oss är det viktigt att bevara elevernas förtroende, vi vill därför helst ha elevernas tillåtelse att ta kontakt med föräldrarna. Detta för att minska risken för att eleverna ska känna sig kränkta och

9 försvåra behandlingen. Vi vill också ge eleverna en chans att förändra sitt beteende inför kontakt med vårdnadshavare 10:3 REPULS Är en arbetsmetod där man lär eleven styra sina impulser. Elev och behandlare har regelbundna samtal utifrån ett arbetsmaterial. Det är viktigt att eleven är medveten om vad denna behandling innebär nämligen att diskutera och förändra sitt eget beteende, vill eleven inte detta fungerar inte behandlingen. Att öka självkontrollen resulterar i större personlig styrka och ökad självkänsla. Att man kan lära sig att få kontroll över sitt beteende. Att man blir mer respekterad av andra och sig själv om man kan framföra sina åsikter på ett bra sätt. Eleven har en egen arbetsbok där de försöker se på sig själva och se hur de reagerar i olika situationer. Här följer en mängd frågor man arbetar med under kursens gång: När är jag lugn? När blir jag arg? Hur reagerar jag när jag blir arg? Hur fungerar jag i grupp? Vem tar initiativet i det sociala livet? Vad gör mig trygg? Vad är moral? Vad är min moral? Hur beter jag mig när någon ljuger för mig? Hur reagerar kroppen i stressade situationer? Hur gör jag för att finna lugnet i mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för mig? Vad får mitt beteende för konsekvenser för andra? Hur kan jag hävda mig utan att kränka andra? 10:4 Elev som kränks av vuxen Rektorn kallar kränkt elev för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den vuxne som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 10:5 Vuxen som kränks av elev Rektorn kallar kränkt vuxen för samtal och utredning. Ytterligare en vuxen närvarar som står för dokumentationen. Rektor kallar den elev/elever som kränker till samtal, även här närvarar ytterligare en vuxen som dokumenterar. Samtal/information till vårdnadshavare om så erfordras. Uppföljande samtal med elev och vuxen Vid behov fortsatt utredning och samtal där även fackförbund kan medverka. Eventuell polisanmälan. 11. Skolans arbete mot hedersrelaterat våld Att klart och tydligt i undervisningen och forumarbetet visa på demokratiska och mänskliga rättigheter. Ge stöd, råd och utreda situationer som kommer till vår kännedom. Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om hedersrelaterat våld 12. Dokumentation enligt plattformen Dokumentationen är en mycket viktig del för att rätt kunna följa upp och ändra åtgärder vid arbete mot diskriminering, men också som ett dokument som ger elever och föräldrar information om hur behandlingen genomförts. Det som skall dokumenteras är: Vad är det som hänt? När har det hänt? Hur ofta har det hänt? Vilka är inblandade? Vad gör vi åt det? När tog vi kontakt med föräldrarna? Vem

10 gör vad i arbetet? Dokumentationen sker på framtagen blankett och arkiveras i mobbingpärmen i arkivet. Dokumentationen ska ske på speciell blankett. Se bilaga. Dokumentationen ska också kunna kvitteras av föräldrar som fått ta del av dokumentationen. (Dokumentationen ska göras med arkivbeständig penna) 13. Utvärdering av läsåret Målen för läsåret är delvis genomförda. Likabehandlingsplanen är klar och genomgången av personal, elever och föräldrar. Värdegrundsdag för elever genomfördes. Varje klass fick en halvdag om mänskliga rättigheter. Det var en bra början för att kunna fortsätta arbetet med värdegrunden. Många tyckte det var bra att få hjälp utifrån att komma igång med arbetet. Temadag kring värdegrunden för personalen är ej genomförd. Detta mål för vi vidare till kommande år. 14. Elevers riskbedömning Elevernas riskbedömning av diskriminering, trakasserier och kränkningar förekommer endast i enstaka fall endast i kapprummet. Elevernas känsla är att det är tryggt på skolan att det inte sker mycket mobbing. 15. Läsåret 12/13 15:1 Intryck från terminsstart Klassens dag 10 sept. på e.m. hur vi fortsätter får utvärderingen avgöra. 15:2 Mål för läsåret Informera om likabehandlingsplan i alla klasser. Informera om likabehandlingsplanen till övriga personalgrupper på skolan som kök, städ och vaktmästeri. Planera upp värdegrundsarbetet på skolan. Värdegrundsarbetet ingår f.n. i forumarbetet. I elevernas riskbedömning har eleverna bedömt risken för kränkningar störst i kapprummet. Därför är det viktigt att rastvakterna cirkulerar enligt vaktschemat för att om möjligt upptäcka vad som händer så att elevernas trygghet ökar här. 16. Uppföljning Kollektiv uppföljning med enkät med elever och föräldrar Varje år ska genomföras en enkät bland eleverna för att undersöka trivseln och ev. förekomst av kränkningar Dessa enkäter är mycket viktiga för att förebygga mobbing och för att se hur eleverna upplever sin situation. Redovisning av dessa enkäter sker årligen i skolans kvalitetsredovisning. Den Individuella utvecklingsplanen för den enskilde eleven I individuella utvecklingsplanen som upprättas/följs upp varje termin förs samtal om hur eleven uppfattar sin situation, om de trivs, känner sig utanför eller diskriminerade. Uppföljning genom samtal i elevråd, elevstyrelse, föräldraråd samt trygghetsgruppen Genom att uppleva atmosfären i skolan där speciellt viktiga platser är centralkapprummet och uppehållsrum/café, kan vi se och uppleva om arbetet mot diskriminering varit framgångsrikt.

11 17. Samverkan med polisen Generellt Det som lagen föreskriver ska gälla även inom skolans verksamhet. Där behov av polisanmälan föreligger kontakta skolledningen! Polisanmälan får inte tas som anledning för skolan att inte reagera med egna åtgärder. Tillvägagångssätt Misstänker man att elev gjort sig skyldig till brottslig handling ska följande tillämpas: Skolan ska utreda om det som skett är brottsligt och bör polisanmälas - Polisanmälan ska ske om det inträffade är allvarligt och/eller den som begått det förmodade brottet inte inser allvaret i den begångna handlingen. - Anmälan ska göras av skolan som myndighet så att ingen enskild elev eller förälder ska kunna sättas under press. Rektor är behjälplig vid anmälan. - Gäller det misshandel ska den utsatte skickas till läkare för undersökning och dokumentation inför en ev. rättegång. - Anmälan görs även till Soc 18. Samverkan med sociala myndigheter Socialtjänstlagen 14 kap.1 (utdrag) Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden Ska jag anmäla eller inte? Blotta misstanken att ett barn far illa är skäl för anmälan. Om Du är tveksam kontakta kuratorn eller skolledningen! Du kan också kontakta SOC utan att ange barnets namn, beskriva fallet och få vägledning om hur du ska göra. Skolledning och kurator är behjälplig vid anmälan. Dokumentationsblanketter finns att hämta på plattformen!

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Trygghetsplan läsåret 2014-2015

Trygghetsplan läsåret 2014-2015 HIMMETA/MUNKTORPSSKOLANS Trygghetsplan läsåret 2014-2015 Bilaga: Handlingsplan Cliff Andersson 2014 K ÖPINGS KOMMUN 2 Inledning Trygghetsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Strömskolans Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Strömskolans Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Strömskolans Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 2015-08-04 Inledning Till dig som är elev Vi vill att: Alla ska trivas och känna glädje över att gå på Strömskolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19

Likabehandlingsplan 2010/2011. Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 2010-08-19 Likabehandlingsplan 2010/2011 2010-08-19 Byskolan Blenda Lönashultvägen 29 342 53 Lönashult 0470 75 05 24 Syfte med likabehandlingsplanen Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

2011-01-04 LIKABEHANDLINGSPLAN

2011-01-04 LIKABEHANDLINGSPLAN 2011-01-04 FINNSTASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 0 Innehållsförteckning Skolans mål... 2 Till dig som elev... 2 Till dig som vårdnadshavare... 2 Vad är kränkande behandling?... 3 Kränkande behandling i form

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Stenhagenskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Stenhagenskolan Vi har olika intressen, behov, erfarenheter och möjligheter Vi vill att just du: Ska komma till skolan och känna dig glad. Ska lära

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-26 Likabehandlingsplan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Plan mot kränkande behandling VASASKOLAN Läsåret 2014/2015 1 rev. 140901 1 Innehållsförteckning Inledning s.3 2 Uppdraget- Skollagen s.3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer