Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum okt 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014"

Transkript

1 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum okt 2014

2 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det är också en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och fortbildning. En plats där besökaren ges möjlighet att växa i sin roll som lärare eller skolledare. Skolforum erbjuder som vanligt workshops och möjligheter till möten för att diskutera och byta erfarenheter, ofta kring utmaningar och situationer som många lärare och skolledare delar. Syftet är att kombinationen av att lyssna till andra och att själv sätta ord på saker i sin tur leder till verklig utveckling. Årets Skolforum sätter bland annat fokus på frågor kring mänsklig rättigheter och förföljelser av folkgrupper men även kring ökad läsförståelse. Skolforum är Sveriges största läs- och diskussionsforum kring skolutveckling där man bl.a. presenterar ett urval böcker, artiklar, program och sajter som på olika sätt tar upp utveckling av lärare, skolledare och svensk skola. Tidningen Mässnytt Digital utgives av City Reklam Ansvarig utgivare och redaktör, Bertil Bredelius. Pr/info, Dan Meijer. Sättning och Layout, The Webminister Co.Ltd. Adress, Ledet 17, Alingsås Telefon E-post Hemsida

3 Klassisk skönlitteratur ett steg mot ökad läsförståelse Den 1 maj lanseras Litteraturbankens skola, med ett helt nytt, fritt tillgängligt pedagogiskt material riktat till lärare och litteraturpedagoger för arbetet med skönlitteratur. I fokus för Litteraturbankens skola står Selma Lagerlöfs författarskap. Bristande läsförståelse Svenska barn och ungdomar har enligt internationella undersökningar blivit allt sämre på att läsa. Det rapporteras om brister i läsförståelse, och tålamodet att läsa längre texter har dessutom minskat. Det är också skralt med lusten att läsa. Vågar lärare, i denna utsatta situation, läsa äldre texter med sina elever? Kraftullt verktyg Litteraturbankens skola ger läraren verk-tyg för att hjälpa eleven att ta till sig en av vårt lands genom tiderna mest färgstarka och välkända författare: Selma Lagerlöf. Här erbjuds didaktiska, metodiska och litteraturvetenskapliga bakgrundstexter samt förslag på litteraturaktiviteter och boksamtal för skolans alla stadier. Materialet har utvecklats av Anna Nordlund, litteraturvetare och Lagerlöf-forskare, och Ann Boglind, lärare och litteraturdidaktiker. Lagerlöf kan introduceras redan i skolans tidiga år. Berättelserna passar väldigt bra för högläsning. Det är lätt att läsa Lagerlöf, inte bara för att hennes språkbehandling är enkel utan också för att hon inlevelsefullt gestaltar starka känslor och skriver om allmänmänskliga problem, säger Anna Nordlund. Gemensam läsning Materialet innehåller bland annat förslag på litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever genom exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbetet med äldre och mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och av ett gemensamt arbete under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som presenterar olika sätt att läsa och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera sätt, säger Ann Boglind. Även för förskoleklasser Större delen av Litteraturbankens texter lämpar sig bättre för grundskolans senare år och gymnasiet. Men Litteraturbankens skola lyfter också fram texter som passar att läsa med yngre»på grund af den ädla idealitet / den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet/ som prägla hennes diktning» Motiveringen när Selma Lagerlöf som första kvinna och första svensk som fick Nobelpriset i litteratur1909. barn, ända ner till förskoleklass. Materialet passar också väl för bokcirklar och i biblioteksverksamhet. För mer information kontakta: Ann Boglind, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet Anna Nordlund, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet Mats Malm, Litteraturbankens föreståndare Monter A18:24

4 Kollegialt lärande effektiv kompetenseutveckling NTA ( naturvetenskap och teknik för alla ) fortsätter att skapa en helhet kring lärandet inom de teman man hittills utvecklat vilket i sin tur ger pedagogen utrymme för att väcka nyfikenhet och struktur i elevens lärande. Modellen för skolutvecklingen är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. -Forskning och erfarenheter visar entydigt att inlärandet är individuellt från person till person, vilket innebär att man i ett större sammanhang, som t.ex. i klassrum, så måste man hitta metoder det vill säga en fungerande pedagogik, säger Marja Andersson verksamhetschef på NTA Utveckling i yrkesrollen Under kommer man inom NTA-programmet fokusera på ett kompetensutvecklingsprogram för kollegialt lärande. Detta program bygger bl.a. på erfarenheter från Fibonacciprojektet ett treårigt EU-projekt vars syfte var spridning av ett frågebaserat arbetssätt inom undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. -Den viktigaste utgångspunkten är lärarnas befintliga kunskaper samt det engagemang som ger dem möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. Vi har många bra lärare i landet men vi har också funnit att om lärare samarbetar och kommunicerar med varandra så blir de ännu bättre. Gemensam plattform På sätt och vis fungerar kollegialt lärande som ett team work. Det vill säga att man lär av varandra och bildar samtidigt en gemensam front eller plattform för eleverna med ett fokus, inte bara på det egna ämnet utan det utvecklas samtidigt en ämnessamverkan. Verksamhetschef Marja Andersson -Det innebär att vi med kollegialt lärande samlar kunskaper, mål och värderingar vilket också gör att man får en kvalitetssäkring i undervisningen och detta i sin tur bidrar till att höja hela skolans nivå, framhåller Marja Andersson. Modellen för kollegialt lärande innehåller tre träffar med fokus på tre viktiga delar i skolarbetet: Fundera på- som synliggör elevernas erfarenheter i ett uppdrag. Experimentera handlar om hur man som lärare kan hjälpa eleverna att förstå hur de skall observera i ett uppdrag. Sammanfatta tar upp diskussion kring resultatet och hur man som lärare arbetar så att eleverna får visa sitt lärande. Erfarenheterna från EU-projektet visar att kollegialt lärande är ett ytterst kraftfullt verktyg som synliggör elevernas kunnande och som ger ökat utrymme för kommunikationen och interaktionen mellan lärare och elever. Monter A10:28

5 Nyfikenhet och experimentlusta starka drivkrafter Vetenskapens Hus möter idag mer än skolelever och lärare per år med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt. En av vägarna dit är unga människors nyfikenhet och inneboende experimentlusta. - Vi menar att det är otroligt viktigt att arbeta för att öka intresset inom dessa områden. Ett sätt att göra detta är att skapa möten vilket är en av anledningarna till att vi medverkar på Skolforum, säger Cecilia Kozma, föreståndare på Vetenskapens Hus. Hands on-experiment Ett annat sätt att skapa ett större intresse för de naturvetenskapliga ämnena är att låta unga pröva på naturvetenskap på riktigt. Därför erbjuder Vetenskapens Hus spännande laborationer till skolan som ett komplement till skolundervisningen. Vetenskapens Hus arbetar bland annat med hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik som erbjuds dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vetenskapens Hus genomför också aktiviteter på stan såsom ForskarFredag och Fysik i Kungsan. Skolprogram och helgaktiviteter för barn och ungdomar handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. -Dessa besöksledare verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Alla våra skolprogram följer läroplanen. Missa inte den spännande 3D skrivaren i Vetenskapens Hus monter Andra evenemang som erbjuds är Astronomins dag och natt, Teknikåttan- en rikstäckande naturvetenskapstävling, Edutainmentdag på Gröna Lund osv. Fördjupande fortbildningar Genom fortbildningar i laboratorier, miljöbesök, föreläsningar och unika studiebesök ges lärare såväl ökad motivation som kraftfulla verktyg i undervisningen. Cecilia Kozma framhåller att det är lärarna som är nycklarna till ungdomars lärande och därför erbjuder Vetenskapens Hus fortbildningar med inbjudna forskare och olika aktiviteter. Dessa lärarfortbildningar ger möjlighet att möta forskningen och fördjupa sig inom respektive ämnesområden. -Vi arbetar både ämnesfördjupande och ämnesövergripande för att tillmötesgå olika krav i kurs- och ämnesplaner och det finns även möjlighet att önska teman för fortbildningar. I montern kommer Vetenskapens Hus bl.a. att visa spännande 3D design och praktisk matematik. Under mässan anordnas också bussturer för besökare till laboratorierna vid AlbaNova universitetscentrum. Monter A15:30 Cecilia Kozma, föreståndare på Vetenskapens hus

6 Tävlingen som effektivt fördjupar intresset för IT Databävern (Bebras) är en årlig IT-tävling för skolelever från årskurs 2 till sista gymnasieåret och som blivit omåttligt populär. Med start i Litauen 2004 med ett blygsamt antal deltagare har tävlingen fått ett stort internationellt genomslag. Förra året samlade man cirka elever och i år räknar man med ännu fler deltagande från ett 30-tal länder. Alltmer digitaliserad Vardagen blir allt mer digitaliserad och därmed också möjligheterna till information från hela världen. Ur det perspektivet är det också viktigt att barn redan från tidig ålder får en djupare förståelse för IT. För att möta detta behov har ett 100-tal representanter från olika universitet skapat en tävling och ett material för undervisning som lyfter fram kunskaperna på ett sätt som skall intressera så många som möjligt. Inga förkunskaper Tävlingsfrågorna berör IT ur olika perspektiv hur tekniken påverkar oss i samhället, logiskt tänkande och problemlösning och kräver inga förkunskaper. Efter tävlingen blir alla frågorna öppet tillgäng-liga så att elever och lärare kan jobba vidare med uppgifterna. Till varje uppgift finns både en utförlig förklaring och en text som sätter in uppgiften i ett sammanhang och som sedan kan utgöra underlag för fortsatta diskussioner i klassrummet Fredrik Heintz på Linköpings universitet är samordnare och kontaktperson för Databävern i Sverige. - Tävlingsformen är ett effektivt sätt att skapa och Fredrik Heintz Samordnare öka intresset för IT och den pedagogiska poängen är att eleverna gärna fortsätter med att fördjupa sina kunskaper. Tävlingen är också ett värdefullt instrument för mätning av hur datakunskapen står sig mellan de deltagande länderna och kan därmed ge vägledning för politiker. Förberedelserna inför årets stora tävling i Sverige är i full gång. Vi jobbar hårt för att nå ut till så många skolor som möjligt och att göra det så enkelt som möjligt att delta. Vårt mål är att få minst 5000 elever i alla åldrar och från hela Sverige att delta i Databävern. Vi vill nå eleverna så tidigt som möjligt, redan i lågstadie-åldern. On-line Tävlingen pågår mellan den november och genomförs på deltagande skolor online i form av flervalsfrågor och interaktiva uppgifter. Träningsuppgifterna rättas automatiskt, vilket innebär att eleverna får direkt återkoppling på sina svar. Förra året deltog 1600 elever från Sverige. Visionen är att om 10 år kommer minst 80% av alla skolbarn i Sverige att delta i Databävern, vilket också kommer att signifikant höja kunskapsnivån i Sverige. Monter A08:20

7 Viktigt att stärka det demokratiska immunförsvaret Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för demokrati och att stärka alla människors vilja att arbeta för allas lika värde. Det innebär bl.a. att informera om Förintelsen och om olika regimers brott Eskil Franck Överintendent Levande historia mot mänskligheten. Ett i alla bemärkelser mycket tungt och viktigt uppdrag. Utgångspunkten är övertygelsen om att det går att förebygga intolerans genom att lära av historien. Historien visar otvetydigt inte minst senare års politiska utveckling inom flera EU-länder - att demokratin inte är statisk utan måste återvinnas, återuppväckas och försvaras gång på gång. - Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Därför bedriver vi utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning. Vår ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Vi hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande, framhåller Eskil Franck, överintendent på Levande Historia. Nyligen har Forum för levande historia börjat inrikta sig även mot lägre årskurser, d.v.s årkurs 4-6. Inom dessa årskurser ingår i läroplanen studier om mänskliga rättigheter. Däremot inte om folkmord och förföljelser. - Där kommer vi in bilden och kan vara en resurs för skolan i dessa frågor. I våren 2015 kommer man ha en utställning med workshop för denna nya målgrupp med En femteklass testar workshopövningar om mänskliga rättigheter i arbetet med att ta fram Alla människor! Foto: Juliana Wiklund bl.a övningar där eleverna kan arbeta på temat alla människors lika värde med ett historiskt perspektiv. Att ta del av andra människors upplevelser kan väcka känslor och leda till insikter om tidigare händelser och skeenden i vår historia som inte får hända igen. När eleverna gemensamt får ta del av filmklipp innehållande personliga vittnesmål skapas en utgångspunkt för reflektion och diskussion. - Vittnesmålet har en oerhörd kraft. Att möta personer som blivit utsatta lämnar ingen oberörd. Vi har haft många som med egna erfarenheter från förintelselägren och som inför knäpptysta skolklasser berättat om sina upplevelser som i sin ohygglighet ligger långt utanför vad man kan föreställa sig, säger Eskil Franck. Levande historias omfattande kunskapsdepå innehåller material om, förutom antisemitism, även antiziganism, folkmorden i Rwanda, m.fl. Även övergripande frågor som t.ex demokrati, mänskliga rättigheter, rasism, tolerans, och homo-, bi- och transfobi. Ett annat exempel är Den livsfarliga historien med pedagogiskt material som riktar sig mot gymnasiet med övningar och lärarhandledning om bruk och missbruk av historien, om nationalism och hur det kan leda till intolerans, krig och etnisk rensning. Men vilken nytta gör det att belysa nuet genom historien? - Vi har inga garantier men vi måste utgå från att det ger resultat. Och tyvärr är de här frågorna viktigare än någonsin och är som vi ser det ett sätt att stärka det demokratiska immunförsvaret, avslutar Eskil Franck. Monter A 12:40

8 Geologi i läroplanen ger ökad omvärldsinsikt Sveriges geologiska undersökning (SGU) har av regeringen fått uppdraget att inom bl.a. skolan öka kunskapen om geologin betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. -Tidigare har geologin fallit under de naturvetenskapliga ämnen. Men numera väger samhällsvetare in geologin som betydelsefull faktor i den samhälleliga och politiska utvecklingen, berättar projektledaren Kaarina Ringstad. -Vi konstaterar att man i de flesta andra länder lägger större vikt vid geologin som också betyder mycket när det gäller elevernas omvärldsbild.vi vill, på olika sätt, visa hur geologin på ett naturligt sätt kan komma in i skolans olika stadier, även i de mer samhällsorienterade ämnena. Geovetenskap är en av de fem stora naturvetenskaperna. Det handlar om jordklotet och de processer som verkar här, men också mycket om den vardag vi lever i. Det finns flera anledningar till att ta upp geovetenskap på skolschemat att ge en geologisk allmänbildning. Det handlar om jordklotet vi lever på hur det har formats, hur det formas just nu och hur det kommer att se ut i framtiden. Det handlar om hur tidigare kontinentalkrockar, nedvittrade bergskedjor, inlands-isar och hav har format det vi ser i vår närmiljö. Och om hur geologin hänger ihop med flora och fauna. Det handlar om de risker som finns naturligt runt oss i världen jordbävningar, vulkanism men också skred och ras och naturlig förekomst av giftiga ämnen i marken. Det handlar om miljöfrågorna genom geologin kan vi titta tillbaka på hur klimatet har förändrats över miljontals år. Det handlar om vårt kulturarv Sverige hade inte varit det samhälle det är idag utan den mineralrika berggrunden och kunskapen att Bild från SGUs inspirationsdag för lärare den 13 oktober, då man lyfte olika aspekter av geologi och avslutade med en geologisk vandring i närmiljö. Foto: Karl-Erik Alnavik Kaarina Ringstad, projektledare Foto: Ylva Sandstrand bryta och nyttja malmen. Än idag är Sverige en stor malmproducent och bland annat störst inom EU på att producera järnmalm. Det handlar också om motstridigheter inom Sverige och även när gäller mellanstatliga förhål-ningssätt. Olika markintressen som står mot varandra, tillgång till rent vatten (globalt en mycket stor fråga) och givetvis andra naturresurser som gas och olja. Mot den bakgrunden får det väl anses en smula märklig att geologi inte finns som eget ämne i skolan! -I läroplanen ingår inte geologi som ju ändå är så centralt i vårt samhället, även om inte alla är medvetna om det. Jag har förståelse för att det kan vara svårt att inrymma ämnet i läroplanen. Kunskap om geologi är kunskap både om jorden som vi lever på, de processer som har verkat och kommer att verka men också om det moderna samhället - råvaror, miljöpåverkan, att bygga i och på jord och berg, naturolyckor och mycket mer, sammanfattar Kaarina Ringstad. SGU samarbetar med flera organisationer och föreningar kring detta projekt. På Skolforum har man bjudit med både Geologins Dag och Lantmäteriet, som ligger bakom Geodata-samverkan och Geoskolan. Geologins Dag har bland annat tagit fram både ett underlag som visar var i läroplan geologin kommer (kopplat till läroplanens mål) och konkreta övningar. Monter A10:20

9 Värderingsverktyg underlättar arbetet med tillgänglighet Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform även i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev behandlas orättvist på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. I montern på Skolforum presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare ett nytt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, som utarbetats tillsammans med Handikappförbundet. Det är meningen att skolor ska kunna använda verktyget för att skatta sin tillgänglighet, upptäcka brister och utveckla sin lärmiljö, säger Marie Fogelberg, rådgivare på SPSM. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att Marie Fogelberg anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Verktyget är ett stöd och en hjälp att komma igång och arbeta systematiskt med de här frågorna. Vilket i sin tur leder till ökad likabehandling och bättre tillgänglighet för alla elever på skolan, fortsätter Marie Fogelberg. I värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ingår ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. Hitta läromedel är en ny digital tjänst som SPSM också presenterar på Skolforum. Vi har sett att det finns behov av en webbaserad söktjänst för läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Hitta läromedel ska underlätta för skolpersonal och andra att hitta läromedel som på olika sätt kan vara lämpliga för elever i behov av särskilt stöd, berättar Marie Fogelberg. Idag innehåller databasen läromedel för särskolan, men den håller på att fyllas med läromedel för andra skolformer. Målet är att på tre år lägga in uppskattningsvis sökbara läromedel i tjänsten. Välkomna till vår monter med dina frågor. Vi pratar gärna om hur vi tillsammans skapar en tillgänglig skola, som gör det möjligt för alla elever att vara delaktiga och få de kunskaper de behöver, avslutar Marie Fogelberg. Seminarier 27 oktober Kl , A7 Hitta läromedel en söktjänst med tillgängliga läromedel Kl , A5 Klart alla ska med! en presentation av verktyget för tillgänglighet 28 oktober Kl , A3 Om specialpedagogiskt stöd med tidsenliga lärverktyg för dator, platta, telefon och webb Kl , A5 Klart alla ska med! en presentation av verktyget för tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas, förskolornas och skolornas egna resurser. Monter A09:51

10 Brott mot barn ett ämne som sällan berörs Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp. Informationen är riktad så att brottsutsatta barn och ungdomar får möjlighet att själva söka information om sin situation. Resultatet blev webbplatsen jagvillveta.se, en barnbok om Liten och informationsbroschyrer som kan spridas via olika verksamheter som kommer i kontakt med barn som utsatts för brott. Liten, som Brottsoffermyndigheten har tagit framtillsammans med författaren Stina Wirsénären unik bok som behandlar ett ämne som sällan berörs i barnlitteratur men som berör alla barn. Boken om Liten handlar om en liten person som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Man får följa Litens strategier för att hantera en skrämmande vardag och till slut berättar Liten för fröken på förskolan om hur hen har det hemma. -Vi hoppas fånga upp dessa barn och unga och att de hittar information så att deras situation kan bli bättre och att de berättar för någon om hur de mår och om vad som har hänt, berättar projektledaren Hanna Netzell. -Den här typen av riktad information behövs. Många barn och ungdomarsom varit med om brott upplever att de inte fått någon information om hur de skall bete sig, om sina rättigheter eller vart de skall vända sig för att få hjälp. Mörkertal Skolan är en viktig arena där barn förväntar sig information men frågan är hur man hanterar detta. Många barn är med om brott men långt ifrån alla uppdagas och det finns ett stort antal mörkertal. -Ja, många brott mot barn och ungdomar sker inom familjen men få polisanmäls. Det kan vara fråga om fysiskt eller psykiskt våld, bevittnat våld eller sexuella övergrepp. Det är faktiskt också så att många inte ens vet om att de blivit utsatta eftersom förhållandena inom familjenlätt blir normaliserade i den utsattes ögon. Det kan också finnas såväl lojalitetskonflikter som skamkänslor med i bilden. Hanna Netzell betonar vikten av att skolan arbetar förebyggande på det här området. Monter A 18:22 Hanna Netzell projektledare

11 Läslyftet ny metod som skall öka läsförståelsen Ökad läsförståelse och bättre skrivförmåga är syftet med den stora satsning på elevers läsande och skrivande som Skolverket nyligen dragit igång. Ett 30-tal skolor deltar i en utprövningsomgång av Läslyftet. Internationella undersökningar har visat att läsförståelsen i Sverige sjunker. Nu sker därför en insats för att ge lärare möjlighet att pröva nya metoder och arbetssätt. Inom ramarna för det så kallade Läslyftet får lärare ta del av olika pedagogiska modeller. Läs- och skrivportalen öppen Materialet samlas på den nylanserade Läs- och skrivportalen som Skolverket ansvarar för. Portalen är ännu under uppbyggnad och Skolverket tar löpande fram fortbildningsunderlag. Upplägget är det samma som för den pågående satsningen Matematiklyftet. Lärare tar del av och diskuterar material, planerar sin undervisning utifrån det, prövar i klassrummen och diskuterar effekterna med sina kolleger. Vi hoppas att de uppskattar det här sättet att pröva och reflektera tillsammans, och att det är något många vill fortsätta med, säger Erica Jonvallen, undervisningsråd på Skolverket och projektledare i satsningen Läslyftet. Inte bara svensklärare De grundskolor som deltar i utprövningsomgången av Läslyftet utsågs för att spegla olika förutsättningar. Såväl kommunala som fristående skolor är representerade, och skolor med höga respektive låga resultat. Umeå universitet utvärderar försöket på uppdrag av Skolverket. Inför läsåret 2015/2016 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för att delta i Läslyftet. Fullt utbyggd vänder sig satsningen till lärare på alla nivåer, dock ej inom vuxenutbildningen. Erica Jonvallen understryker att det inte är enbart lärare i svenska som borde delta. Läroplanen är tydlig med att språkutveckling är alla lärares ansvar. Och det är genom språkutvecklingen som också utvecklingen av ny kunskap kan ske i alla ämnen. Den webbaserade kursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare i alla skolformer och kan genomföras i valfritt tempo. Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment. Genom kursen kommer man att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur man använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Läraren kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för egna utvecklingen. Lärare kommer också att få resonera om hur man kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Kursen riktar sig till dem som arbetar som lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen. Monter A02:21

12 Projekt för lustfyllt läsande och skrivande En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för både barn och vuxna till låga priser och som ger ut cirka 25 böcker om året, nästan enbart återutgivning av tidigare utgivna böcker, större delen för barn och unga. En bok för alla bedriver även ett läsfrämjande arbete där syftet är att öka läsandet speciellt bland läsovana grupper, och att främja bra litteratur. En bok för alla startades 1976 för att med statligt stöd ge ut kvalitetslitteratur till lågt pris. Förlaget var de första åren en del av Stiftelsen Litteraturfrämjandet men omvandlades 1992 till ett aktiebolag med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Ordfront samt Föreningen En bok för allas vänner som lika stora delägare. Statsstödet till verksamheten upphörde vid utgången av år 2007 vilket innebar att både verksamhet och utgivning krymptes men fortsatte enligt den ursprungliga grundidén. Under Skolforum kommer man att informera om olika läsfrämjande projekt som En bok för alla varit och är inblandade i. Skriv vidare! Skriv vidare! är namnet på ett nytt läsoch skrivprojekt som En bok för allas vänner genomfört hösten 2013 och våren Mellanstadieelever har skrivit en egen berättelse, tecknat en serie eller ritat en bild som anknyter till en valfri bok ur En Bok för allas sortiment. De har antingen skrivit enskilt eller i en grupp, på fritiden eller i skolan. Syftet med projektet har varit att stimulera barnens fantasi och deras eget lustfyllda läsande och skrivande. Ett urval av bidragen har publicerats i en antologi, Två brutna armar om en dröm som blev sann och andra berättelser ur ett läsoch skrivprojekt. Projektledaren Lena Lundgren har också skrivit en metodbok,skriv vidare! Metoder och reflektioner från ett läs- och skrivprojekt där hon delar med sig av erfarenheter och tips från projektet. Barnen-antologierna De tre barnantologierna Barnens första bok, Barnens andra bok och De små barnens bok har tillsammans spridits i nästan två miljoner exemplar till barn i Sverige. Många kommuner och landsting delar ut böckerna till nyfödda och deras föräldrar och i sexårsverk -samheten. Läs för mej, pappa! Läs för mej, pappa! syftade till att locka pappor att ta större ansvar för sina barns läsning. En bok för alla ordnade pappadagar där pappor från olika fackförbund deltog. De fick lära sig mer om barns språkutveckling, möta en författare, besöka biblioteket och få med sig ett bokpaket hem med fyra bilderböcker och en vuxenbok. Projektet var ett samarbete mellan En bok för alla, ABF, fackförbund inom LO och lokala kommunbibliotek. Fortfarande anordnas pappadagar runtom i landet. Monter A08:21

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer