SVAR PÅ MOTION FRÅN FOLKPARTIETS FULLMÄKTIGEGRUPP~J'')3''):}-<-'y MED RUBRIKEN "ERBJUD LÄRLINGSUTBILDNING I SÖDERTÄLJE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVAR PÅ MOTION FRÅN FOLKPARTIETS FULLMÄKTIGEGRUPP~J'')3''):}-<-'y MED RUBRIKEN "ERBJUD LÄRLINGSUTBILDNING I SÖDERTÄLJE."

Transkript

1 2/ SVAR PÅ MOTION FRÅN FOLKPARTIETS FULLMÄKTIGEGRUPP~J'')3''):}-<-'y MED RUBRIKEN "ERBJUD LÄRLINGSUTBILDNING I SÖDERTÄLJE. REDAN 2008" Till Kommunfullmäktige Fullmäktigegruppen i folkpartiet har i en motion föreslagit följande: "Kommunfullmäktige l. ger kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modem lärlingsutbildning i Södertälje kommun. 2. rekommenderar kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att lärlingsutbildningen blir en sökbar variant inom yrkesprogrammen redan höstterminen stödjer bildandet av ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund." Remissbehandling i Motionen remitterades till Utbildningsnämnden, Vårdinge kommundelsnämnd, Hölö-Mörkö kommundelsnämnd, Järna kommundelsnämnd och Enhörna kommundelsnämnd för yttrande. Vårdinge kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 28 augusti Järna kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 21 augusti Enhörna kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 30 augusti Hölö-Mörkö kommundelsnämnd yttrade sig över motionen den 20 augusti Utbildningsnämnden yttrade sig över motionen den 4 september Utbildningsnämnden anger i sitt yttrande i huvudsak följande: I utbildningskontorets tjänsteskrivelse stöds förslaget till beslut i sak, även om kontoret menar att det är svårt att genomföra förslaget till beslut inom den snäva tidsram som motionen innebar. Utbildningsnämnden fattade därför följande beslut: "Utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet." Carin Magnusson (m) anmälde reservation för m, fp, kd och c. I reservationen föreslår de att motionen ska bifallas. Hölö-Mörkö kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak foljande Hölö-Mörkö kommundelsnämndens beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut.

2 Järna kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande S, v och mp i Järna föreslår att utbildningskontorets förslag istället får följande lydelse: "att ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till en lärlingsutbildning med en första antagning så snart möjlighet därtill ges, dock senast att förslaget ska vara komplett med därtill hörande överväganden rörande bl a utbildningens olika delar (arbetsteknik, yrkesteori, och allmänna ämnen), utbildningens omfattning, arbetsplatsförankrat yrkeslärande, företagens kontra skolans ansvar, lärlingskontrakt, introduktion, arbetsrätt, ekonomi, lärare/handledare och samverkansformer med det lokala näringslivet och lokala fackförbundsavdelningar. att förslaget - i god tid innan beslut fattas i utbildningsnämnden - föreläggs kommundelsnämnderna för yttrande och beslut." Enhörna kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Enhörna kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Reservation till protokollet från m, fp, c och pp. Vårdinge kommundelsnämnds utlåtande anför i huvudsak följande Vårdinge kommundelsnämnds beslut överensstämmer med utbildningsnämndens beslut. Bertil Nilsson (fp) anmälde reservation till förmån får motionen. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige redan har fattat beslut i motionens anda. I samband med budgetförhandlingarna inför Mål&Budget gjordes följande överenskommelse, som sedan fastställdes i kommunfullmäktige: "Tillskapa fler yrkes- och lärlingsutbildningar ht 2008 Södertäljes gymnasieskolor har av tradition ett brett utbud av praktiska, yrkesinriktade program, som i stort sett alla är väsentligt dyrare än teoretiska program. Inom några år kommer vi att få en helt ny gymnasieorganisation med tre olika inriktningar, enligt alliansregeringens planer. En får teoretiska program, som leder till studentexamen och högskolebehörighet, en får yrkesutbildning, som inte behöver vara tre år och en för lärlingsutbildning och entreprenörskap i samverkan med näringslivet. Vi fåreslår att Södertälje kommun söker medel ur regeringens anslag på 500 miljoner kronor för att utöka lärlingsutbildningen redan från höstterminen Kostnad 0,5 Mkr." Den utvärdering av överenskommelsen som har gjorts visar tyvärr att kommunen inte har mäktat med att dra igång fler yrkes- och lärlingsutbildningar tillräckligt snabbt. I utvärderingen skrivs följande: "På ett övergripande plan har tid och resurser satsats på att stärka samverkan med näringslivet och andra kommuner. Detta för att undersöka möjligheterna att dela på, alternativt satsa tillsammans, för att tillskapa fler och nya yrkes- och lärlingsutbildningar. Ett exempel är arbetet med den regionala

3 teknikcollageverksamheten. Under våren har arbetet med och certifieringen av Teknikcollage fortsatt. En projektledare har under en begränsad tid varit anställd som ansvarig för att driva certifieringen. I uppdraget ingick även bl.a. att ansvar för kontakterna med industrikommitten och att samordna aktiviteter och möten för den regionala styrgruppen. Samarbetet kring den regionala teknikcollageverksamheten har möjliggjort ett bredare utbud av studieplatser för samverkanskommunerna. Utöver detta har Ekenbergskagymnasiet och Teknikgymnasiet under våren, i ett samarbete, tittat på hur de skulle kunna komplettera sina redan befmtliga utbildningar med yrkes- och lärlingsutbildningar. Inom ett antal av dom utbildningarna om redan finns idag ingår redan moment av lärlingspraktik. Under samma period inleddes också en rekryteringsprocess för att anställa en projektledare som skulle ansvara för att driva frågan, samverka för att hitta praktikplatser samt söka statliga medel. Rekryteringsprocessen avbröts dock innan sommaren i brist på lämpliga kandidater. Under hösten påbörjas en ny rekryteringsprocess. " Kommunstyrelsen förutsätter att berörda nämnder och kontor nu gör sitt bästa för att förverkliga de beslut som fattades i Mål&Budget Det finns en bred politisk vilja i Södertälje kommun om att fler lärlingsutbildningar ska genomföras, i enlighet med andan i motionen och i den tidigare överenskommelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att anse motionen besvarad med hänvisning till den uppgörelse som gjordes inför Mål&Budget , och den utvärdering av överenskommelsen som har gjorts under hösten 2008.

4 .zi~"'i. +.~ FOlkpartiet,-_._--' NIOTION 1 j -~... ~r i> (. ~: i i Vt/""";), Till kommunfullmäktige ERBJUD LÄRLINGSUTBILDNING I SÖDERTÄLJE KOl\Il\IUN REDAN 2008 I Alliansregeringens värproposition anslås mer än 500 miljoner kronor till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Södenälje har därför möjlighet att erbjuda en modern lärlingsutbildning inom gymnasieskolans yrkesprogram, med stor frihet till lokal utformning, redan till höstterminen Uppvärdera yrkesutbildning Det är dags att uppvärdera yrkesutbildningarna. Var tredje svensk tjugoåring saknar i dag gymnasieutbildning. Avhoppen från våra gymnasier här i Södertälje förskräcker och det individuella programmet är numera det klart största. Huvudorsaken är att alla elever tvingas läsa nästan ett helt år av allmänteori, oavsett om man vill söka sig till högskolan eller gå direkt ut i arbetslivet. Det gör att många ledsnar och helt struntar i skolan. Alla ungdomar vill inte bli akademiker och näringslivet behöver kvalificerade yrkesarbetare. Genom att förlägga minst halva utbildningstiden till en arbetsplats garanteras eleverna adekvata yrkeskunskaper. Folkpartiet anser att Södertälje kommun ska ta möjligheten att erbjuda en rejäl lärlingsutbildning. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör därför snarast få i uppdrag att dra upp riktlinjerna för hur gymnasieskolan tillsammans med lokala företagare och fackföreningar kan ta fram en sådan. En modern lärlingsutbildning Regeringens förslag tillläri ingsutbildningar innehåller följande: Lärlingsutbildningen ska vara en sökbar variant inom yrkesprogrammen. Halva utbildningstiden ska vara förlagd till en arbetsplats, för att garantera att eleverna får ta del av de senaste rönen inom yrket. Anställning av eleven blir tillåten. Möjlighet att reducera kärnämnen införs, dock måste eleven läsa minst 500 gymnasiepoäng där svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religionskunskap och idrott ska ingå. Eleven ska ha rätt att läsa in högskolebehörighet både under gymnasietiden och på Komvux. Arbetsplatser som erbjuder sig att ta emot, utbilda och handleda lärlingar ersätts ekonomiskt av kommunen, dels för praktikplatsen dels för handledarutbildning. Kommunen får kronor per år och lärlingsplats i ersättning från staten. Lärlingsråd med företrädare för skola. företag och fackförbund ska införas i de kommuner S0111 stm1ar lärlingsutbildningar. :!\u niir Sverige äntligen får en modern lärlingsutbiidning ska självklart Södertälje kommun ta chansen att erbjuda våra gymnasieungdomar hen dena alternativ.

5 Folkpartiets förslag till beslut Kommunful1mäktige l. ger kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en modern lärlingsutbildning i Södertälje kommun. J rekommenderar kommunstyrelsen och utbildningsnämnden att lärlingsutbildningen blir en sökbar variant inom yrkesprogrammen redan höstterminen stödjer bildandet av ett lokalt lärlingsråd med toreträdare för skola. näringsliv och fackförbund. Södertälje den 3 maj 2007

6 19 Södertälje kommun...-s-o".. -D-E-RT-I!"":.L-J-E~ln'iliii'i:O![ii'I"'ädes p rotokoll! -,,~, ~, Utbildningsnämnden ~;p;j:.,u.y.~'f G ; Di1r {"'" v Km / (,./ I,' Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dnr KS 2007/ D-plan 730 DnrUN07/64 Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modem lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprograrru:nen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utformandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resurs- och informationsarbete, varror en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Metin Hawsho (fp) yrkar bifall till motionen. Carin Magnusson (m) yrkar bifall till motionen. A.mie-Christine Malmqvist (c) yrkar bifall till motionen. Thomas Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens rorslag på majoritetens vägnar. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet. Reservation Carin Magnusson (m) anmäler reservation från alliansen (m, fp, c, kd) Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, Akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 1 _."_.1_.'_ l..-12_007_-09_-11 ~ _

7 RSÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET Tor-Erik Lillsebbas Verksamhetschef gymnasiet Utbildningsnämnden Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dm KS 2007/ D-plan 730 Dm UN 07/64 Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK ti11.kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modern lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprogrammen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utfonnandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resursoch infonnationsarbete, varför en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Ärendet Det finns redan idag ansatser inom yrkesprogrammen, där lärlingsliknande metoder används, bland annat på Ekenbergska gymnasiet och inom Teknikcollege. Dessa har utvecklats just därför att den traditionella yrkesutbildningen eller de traditionella teoretiska studierna helt enkelt inte har passat alla elever - utan deras fönnågor och kunskaper kommer bättre till sin rätt under praktikperioder och i sammanhang där inlärningen -även i teoretiska ämnen- startar i en praktisk miljö och där handens intellekt tar ett större utrymme än i traditionell katederundervisning. En lärlingsutbildning, i enlighet med de punkter som det redogörs för i vårpropositionen skulle kunna passa flera av våra elever som idag upplever att de teoretiska utbildningarna är svåra - för att inte säga omöj liga eller ointressanta - att ta sig igenom. Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org. nummer Södertälje E-postadress:

8 2 Samverkan med näringsliv och fackföreningar har fungerat väl i olika branschråd och yrkesråd som är nära knutna till våra befintliga yrkesutbildningar. Scania, AstraZeneca, Lantmännen MilIs och Metall med flera deltar till exempel i utvecklingen av Teknikcollege och inom NTA området finns ett väl etablerat samarbete med Företagarna och industrin i Södertälje. Inte sällan har i dessa möten med näringslivet frågan om ersättning till företagen, för deras del i den praktiska utbildningen diskuterats. Denna fråga är visserligen konjunkturkänslig. I tider av brist på arbetskraft - så är dessa diskussioner av mindre intresse. Skolan har däremot inte de möjligheterna till konjunkturkänslighet. Så ett tydligare och mer väldefinierat samarbete med näringsliv och organisationer, där även skolans villkor äger ett sj älvständigt värde, vore av godo. Ytterligare en punkt som också behöver beaktas i utformningen av lärlingsutbildningar är utbildningen av lärare och handledare. Idag upplever vi inom gymnasieskolans yrkeslinjer en mycket stor brist på yrkeslärare, och den förväntas bestå under ett antal år framöver. En lärlingsutbildning med kvalitet kräver också lärlingsutbildare och handledare med kvalitet. Arbetet med rekrytering ti1l2008 års antagning och formering/justering av utbildningar och informationsmaterial har redan inletts och skall vara klart i oktober. Detta för att grundskoleeleverna och deras föräldrar skall ha god tid på sig för reflektion och genomtänkta val. Att bygga nya utbildningar - i synnerhet när flera parter skall vara med och iklä sig åtaganden och framföra sina önskemål - kräver en längre planeringshorisont än motionen föreslår. En längre planeringstid garanterar också en god förankring i de demokratiska beslutsprocesserna i gymnasieskolor, näringsliv, politiska organ och hos andra intressenter. Utbildningskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet. Beslutet expedieras till: KS Akten

9 j! (' t": J (4'1'rl,- 1\,I \;,~ i UTBILDNINGSNÄMNDEN RESERVATION Allians för Södertälje Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Ärende 13 SVAR PÅ FOLKPARTIETS MOTION OM LÄRLINGSUTBILDNING PÅ GYMNASIET FRÅN OCH MED HÖSTTERMINEN 2008 Ärendelbeslut Utbildningsnämnden har idag beslutat ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en fårsta antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansfonner med det lokala näringslivet. Bakgrund I Alliansregeringens vårproposition anslås drygt en halv miljard kronor att fårdela till kommuner som är intresserade av att starta moderna lärlingsutbildningar redan till hösttenninen Folkpartiet har i en motion lagt fårslag om att Södertälje omgående ska ta vara på denna möjlighet, men där vänsterblocket vill fårdröja initiativet i ett år. Alliansens bedömning Södertäljes gymnasieskolor har av tradition ett brett utbud av praktiska, yrkesinriktade program. Inom några år kommer vi att få en helt ny gymnasieorganisation med tre olika inriktningar, enligt alliansregeringens planer. En får teoretiska program, som leder till studentexamen och högskolebehörighet, en får yrkesutbildning, som inte behöver vara tre år och en får lärlingsutbildning och entreprenörskap i samverkan med näringslivet. Start höstterminen 2008 Med hänsyn till de stora brister i pedagogisk måluppfyllelse och faktiska avhopp som flera gymnasieskolor i Södertälje uppvisar är det angeläget att ta tillvara vaije till buds stående medel får att motivera ungdomar att välja och stanna kvar i meningsfull utbildning, som leder till yrke och egen fårsöijning. När nu chansen finns att få statligt stöd får dessa insatser ser vi inga skäl att fårdröja frågan och gå miste om nästa års tilldelade anslag till kommunerna. Vi fåreslår därfår att Södertälje kommun ansöker om att ta del av regeringens anslag på 500 Mkr får att utöka lärlingsutbildningen redan från höstterminen Alliansens förslag till beslut Utbildningsnämnden

10 bifaller motionen. Södertälje den 4 september 2007 Bengt-Hugo Bengtsson (m) Carin Magnusson (m) Metin Hawsho (fp) Anne Christine Malmqvist (c) Pascale Samri (kd)

11 SödertälJ"e kommur)('~ ---=-:-;::- /0, "I 'I, '-~ "J -.J I -J Sammanträdesprotokoll Hölö-Mörkö J--', kommundelsnämntr I 143 1"" ', '".'.. I i Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dnr KS D-plan 730 Dm Hö-Mö Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modem lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprogrammen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utformandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resurs- och informationsarbete, varför en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Controller/utredare Björn Ohlsson föredrar ärendet. Yrkande Ordförande Peter Friström (s) yrkar bifall till utbildningskontorets förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Hölö-Mörkö kdn-akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande

12

13 J n Södertälje kommun Järna kommundelsnämnd 161 Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dm Jä 07/ Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modem lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprogrammen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utformandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resursoch informationsarbete, varför en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att utbildningskontorets förslag till beslut ändras och får följande lydelse: att ge utbildningskontoret i uppdrag ta fram ett förslag till en lärlingsutbildning med en första antagning så snart möjlighet därtill ges, dock senast att förslaget ska vara komplett med därtill hörande överväganden rörande bl a utbildningens olika delar (arbetsteknik, yrkesteori och allmänna ämnen), utbildningens omfattning, arbetsplatsförankrat yrkeslärande, företagens kontra skolans ansvar, lärlingskontrakt, introduktion, arbetsrätt, ekonomi, lärare/ handledare och samverkansformer med det lokala näringslivet och lokala fackförbundsavdelningar. att förslaget - i god tid innan beslut fattas i utbildningsnämnden - föreläggs kommundelsnämnderna för yttrande och beslut. Beslutsunderlag Förslag till yttrande från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Motion "Erbjud lärlingsutbildning i Södertälje kommun" Controller/utredare Björn Ohlsson föredrar ärendet. Forts. Justerandes signum Anslagselatum Utdragsbestyrkande

14 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Järna kommundelsnämnd 161 forts. Yrkande Ordförande yrkar att nämnde beslutar enligt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Kent Tegel (m) yrkar bifall till ordförandes yrkande Christer Erlandsson (fp) bifaller ordförandes yrkande. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden beslutar att uppdra åt utbildningskontoret att ta fram ett förslag till en lärlingsutbildning med en första antagning så snart möjlighet därtill ges, dock senast att förslaget ska vara komplett med därtill hörande överväganden rörande bl a utbildningens olika delar (arbetsteknik, yrkesteori och allmänna ämnen), utbildningens omfattning, arbetsplatsförankrat yrkeslärande, företagens kontra skolans ansvar, lärlingskontrakt, introduktion, arbetsrätt, ekonomi, lärare/ handledare och samverkansformer med det lokala näringslivet och lokala fackförbundsavdelningar. att förslaget - i god tid innan beslut fattas i utbildningsnämnden - föreläggs kommundelsnämnderna för yttrande och beslut. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Tor-Erik LillsebbaslUk Björn Ohlsson/Kdk lä kdn - akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande c~ ~--~ / / ~) <;/. /~ ') /'.~p:-p,-.. /-:~ - &:--~ /-_:>~/). 4;;;----

15 Förslag - till Järna Kommundelsnämnd Angående svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dm KS 2007/000288, Dm 07/ Majoriteten i Järna Kommundelsnämnd föreslår att utbildningskontorets förslag till beslut ändras och istället får följande lydelse: att ge utbildningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till en lärlingsutbildning med en första antagning så snart möjlighet därtill ges, dock senast att förslaget ska vara komplett med därtill hörande överväganden rörande bl. a utbildningens olika delar (arbetsteknik, yrkesteori och allmänna ämnen), utbildningens omfattning, arbetsplatsförankrat yrkeslärande, företagens kontra skolans ansvar, lärlingskontrakt, introduktion, arbetssätt, ekonomi, lärare/handledare och samverkansformer med det lokala näringslivet och lokala fackförbundsavdelningar. att förslaget - i god tid innan beslut fattas i Utbildningsnämnden - föreläggs kommundelsnämnderna för yttrande och beslut. Järna den 21 augusti 2007 För den socialdemokratiska gruppen: Linda Dahlberg (s) Gunnar Karlsson (s) För Miljöpartiet: Raymond Wigg (mp) För Vänsterpartiet: Elisabeth Björk (v)

16

17 Södertälje kommun Enhörna kommundelsnämnd SÖD~R!,i\UE KO '\IV_\~I~. trädesprotokoll _. " ~:~.:.-'2!.'_1"_8[-=00=1-,,-0-,-7-...;;0:.:j11-3O G Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dnr En 07/ Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modern lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprogrammen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utformandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resursoch informationsarbete, varför en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till yttrande från socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet i Järn kommundelsnämnd Motion av folkpartiets fullmäktigegrupp Yrkande Christer Björk (m) yrkar bifall till motionen med intagning till hösten 2008 och avslag till förvaltningens förslag om intagning Sven-Erik Andersson (fp), Ingrid Lundin (Pp) och Anna-Karin Jonsson-Sihlen (c) bifaller Christer Björks yrkande. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med intag Proposition Ordförande ställer proposition på Christer Björks yrkande om bifall till motionen och avslag till förvaltningens förslag mot ordförandes yrkande om bifall till förvaltningens förslag om att införa lärlingsutbildning först 2009 och finner att ordförandes yrkande bifallits. Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande I ~ Forts.,~/~,~, -./.--:::;.~/ ~

18 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Enhörna kommundelsnämnd 140 forts. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet. Reservationer Reservation till protokollet från moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och pensionärspartiet Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Tor-Erik LillsebbaslUk Björn Ohlsson/Kdk En kdn - akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande t;_ ~~-,---- r / /"./// /(.~ j ~ ~~~/;.~

19 1 I Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vårdinge KOlllrl'UI'styreisen ~ kommundelsnämnd 2J07 ' Svar på folkpartiets motion om lärlingsutbildning på gymnasiet från och med ht Dm KS 2007/ D-plan 730 Dm 07/ DmVå07/ Sammanfattning av ärendet I vårpropositionen 2007 anslås mer än 500 MSEK till kommuner som är intresserade av att starta lärlingsutbildningar. Folkpartiet föreslår i sin motion att Södertälje kommun skall "ta fram en modem lärlingsutbildning", starta en sökbar lärlingsutbildning som en variant inom yrkesprogrammen redan till hösten 2008, samt bilda ett lokalt lärlingsråd med företrädare för skola, näringsliv och fackförbund. Sammanfattningsvis är förslaget intressant, och Södertälje kommun, med sin industri- och näringslivsstruktur bör delta i utformandet av liknande lärlingsutbildningar. Dock krävs mera tid för förankrings-, planerings-, resurs- och informationsarbete, varför en start med antagning ht 2009 skulle ge större stadga åt omdaningen. Det finns redan idag lärlingsliknande utbildningar i Södertälje och det finns också ett gott samarbete med branscher och enskilda företag vid utveckling av nya yrkesutbildningar. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse, Controller/utredare Björn Ohlsson föredrar ärendet. Yrkande Ordförande Björn Eriksson (s) yrkar bifall till utbildningskontorets förslag. Birgitta Hammarlöf (m) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer eget yrkande mot varandra och finner att kommundelsnämnden beslutar bifalla utbildningskontorets förslag. Kommundelsnämndens beslut Kommundelsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att ta fram en lärlingsutbildning med en första antagning hösten 2009, med därtill hörande överväganden rörande yrkeslärare och samverkansformer med det lokala näringslivet. forts Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande /'

20

21 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Vårdinge kommundelsnämnd 135 forts Reservation Bertil Nilsson anmäler reservation till protokoll från Folkpartiet till förmån för motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Vårdinge kdn-akten Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande

22

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1

Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1 r.1 ~._1!.,.,~; Resultaträkning, Mkr Kommunen totalt 1/1-31/8-2008 Bilaga 1 Budget Delår- DeIår- Helår bokslut bokslut 2008 2008 2007 Verksamhetens intäkter not l 532,6 522,5 Verksamhetens kostnader not

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer