Kartläggning av digitaliseringens nyckelaktörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av digitaliseringens nyckelaktörer"

Transkript

1 Kartläggning av digitaliseringens nyckelaktörer Underlag för vidare diskussion Mars 2013 GARTNER CONSULTING Engagement: Version #1

2 Denna kartläggning Kartläggningen syftar till att vara ett stöd för Digitaliseringskommissionens fortsatta arbete och samverkan med digitaliseringens aktörer. Materialet är ett diskussionsunderlag för kommissionen att ha till stöd i främst interna dialoger kring vilka aktörer kommissionen bör samverka med för att synliggöra framgångar och driva digitaliseringen i den riktning som regeringen önskar. Kartläggningen av nyckelaktörer baseras på analyser av olika källor inom myndighetssfären samt en genomlysning av de aktörer som kommissionen själv identifierat. Inriktningen för kartläggningen har varit nationella aktörer. Lokala och regionala aktörer har inte inkluderats och inte heller EU- initiativ. Aktörer som exempelvis enskilda individer och privata företag har exkluderats i kartläggningen såvida de inte själva har en märkbar närvaro inom sakområdet. Kommissionen har värderat aktörerna ur två aspekter: dels hur stort mandat aktörerna upplevs ha i sakfrågan dels hur pådrivande de upplevs vara i sakfrågan. I värderingen har man tagit hänsyn till om aktörerna är en myndighet, en branschorganisation, en intresseförening eller någon annan form av organisation samt om aktören agerat utifrån ett regeringsuppdrag eller utifrån eget initiativ. Kartläggningen är att betrakta som en ögonblicksbild som inkluderat de aktörer som varit aktiva inom Digitaliseringskommissionens arbetsområde. Fler aktörer finns och har diskuterats än som inkluderats i denna presentation. 1

3 Digitalt innanförskap Sakområde 2

4 Digitalt innanförskap Sakområdets målsättning: Alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Sakområdets nyckelfraser: Alla som vill kan använda digitaliseringens möjligheter Minskat utanförskap inom specifika grupper Faktisk tillgång till dator och fasta eller mobila uppkopplingar med tillräcklig kapacitet Tillgänglighet och användbarhet av offentliga tjänster. Aktörer Typ av aktör Aktören i korthet Typ av inititiativ Digidel Intresseorganisation Digidel är en nationell kampanj som via partnerskap strävar till att öka e- delaktigheten och minska de digitala klyftorna i samhället. Handikappförbundens samorganisation Intresseorganisation Tillgänglig och användbar informationsteknik är en intressefråga för Handikappförbundens samorganisation som består av stort antal funktionshindersförbund som slutits samman. Handisam Myndighet Handisam samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken. Handisam har e-tillgänglighet och användarforum som regeringsuppdrag. Hjälpmedelsinstitutet Myndighet Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum som bedriver verksamhet inom området tillgänglighet och design för alla. Kammarkollegiet Myndighet Den statliga förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet genomför på uppdrag av regeringen initiativ inom användbarhet och tillgänglighet. Linnéuniversitetet Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Högskola, universitet och forskningsinstitut Intresseorganisation Linnéuniversitetet genomför på uppdrag av regeringen en utredning kring hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten. För PRO, som samlar ett stort antal pensionärer, är digitalt innanförskap en intressefråga. Post- och telestyrelsen (PTS) Myndighet Post- och telestyrelsen genomför flera initiativ inom området digitalt innanförskap på uppdrag av regeringen. SeniorNet Intresseorganisation SeniorNet är en ideellförening som verkar för att främja seniorers användning av informationsteknik. Svensk Biblioteksförening Intresseorganisation Svensk Biblioteksförening är en ideell föreningen som samlar och verkar för alla typer av bibliotek. 3

5 Digitalt innanförskap Stor 5 Myndigheter Nätverk Bransch- och Högskolor och intresseorganisationer forskningsinstitut 8 3 Företag Nr Namn Mandat i sakfrågan Digidel 2 Handikappförbundens samorganisation 3 Handisam 4 Hjälpmedelsinstitutet 5 Kammarkollegiet 6 Linnéuniversitetet 7 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 6 Litet 10 8 Post- och telestyrelsen (PTS) 9 SeniorNet 10 Svensk Biblioteksförening 9 Lite Pådrivande i sakfrågan 4

6 Digital kompetens Sakområde 5

7 Digital kompetens Sakområdets målsättning: Alla : i arbetsför ålder ska ha en god digital kompetens för att vara anställningsbara eller kunna starta och driva företag. Sakområdets nyckelfraser: God digital kompetens bland alla i arbetsför ålder. Säkra en nationell kompetensförsörjning. Aktörer Typ av aktör Aktören i korthet Typ av inititiativ Dataföreningen Intresseorganisation Dataföreningen i Sverige är en ideell förening som verkar för en sund utveckling av IT-användningen i Sverige. Digidel Intresseorganisation Digidel är en nationell kampanj som via partnerskap strävar till att öka e-delaktigheten och minska de digitala klyftorna i samhället. Folkbildningsrådet Intresseorganisation Folkbildningsrådet är en ideell förening som samlar de aktörer som representerar studiefrämjanden och folkhögskolor. IT&Telekomföretagen Branschorganisation IT&Telekomföretagen, som är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn, genomför flera initativ inom området digital kompetens. LO Intresseorganisation LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund som erbjuder sina medlemmar hjälp att skaffa sig en egen dator. Myndigheten för yrkeshögskolan Myndighet Myndigheten ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verkar för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens däribland IT-branschen. Riksföreningen för e-kompetens Intresseorganisation REK ett kunskapsnätverk av företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som syftar till att öka e-kompetensen generellt. Kommentarer: Enskilda utbildningsföretag har inte inkluderats i kartläggningen. Lärosäten som erbjuder högre IT-utbildning har ej inkluderats. 6

8 Digital kompetens Stor 4 Myndigheter Bransch- och intresseorganisationer Företag Nätverk Högskolor och forskningsinstitut Mandat i sakfrågan Nr Namn 1 Dataföreningen 2 Digidel 3 Folkbildningsrådet 4 IT&Telekomföretagen 7 5 LO 6 Myndigheten för yrkeshögskolan Litet 7 Riksföreningen för e-kompetens Lite Pådrivande i sakfrågan Mycket 7

9 Jämställdhet Sakområde 8

10 Jämställdhet Sakområdets målsättning: Jämställdheten inom it-området ska öka kraftigt. Sakområdets nyckelfraser: Ökad jämställdhet inom IT-området. Högre andel kvinnliga sökande till naturvetenskapliga/tekniska ämnen. Ökad andel kvinnor i IT-relaterade yrken och utbildningar. Fler kvinnor kan delta i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter. Aktörer Typ av aktör Aktören i korthet Typ av inititiativ Blekinge Tekniska Högskola Högskola, universitet och forskningsinstitut Blekinge Tekniska Högskola bedriver forskning inom området jämställdhet och har en professur i ämnet ICT and Gender Research. Geek girl meetup Intresseorganisation och Geek girl meetup är ett forum för tjejer intresserade av web, kod och affärsutveckling nätverk som syftar till att skapa nya nätverk och lyfta kvinnliga förebilder i branschen. Göteborgs universitet Högskola, universitet och Göteborgs universitet bedriver forskning inom området jämställdhet vid centrum för forskningsinstitut genusforskning (GIG). IT&Telekomföretagen Branschorganisation IT&Telekomföretagen, som är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn, genomför det återkommande initiativet Womentor och ansvarar för webbplatsen VäljIT. Luleå Tekniska Universitet Högskola, universitet och Luleå tekniska universitet har Genus och teknik som forskningsämne. forskningsinstitut Microsoft Företag Microsoft är ett globalt företag som instiftat priset Årets IT-tjej och driver initiativet DigiGirlz för att främja tjejers teknikintresse. Rättviseförmedlingen Intresseorganisation Rättviseförmedlingen är en form av förmedlingsverksamhet med inriktning på jämställdhet. Umeå universitet Högskola, universitet och Umeå universitet bedriver forskning inom jämställdhetsområdet vid Centrum för forskningsinstitut genusstudier. Universitetskanslerämbetet Myndighet Myndigheten som delvis ersätter Högskoleverket ansvarar för den tidigare Delegationen för Jämställdhet i högskolan. Vinnova Myndighet Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som bland annat finansierar ITKforskning i förändring. Winnet Sverige Intresseorganisation och Winnet är en ideell föreningen och ett nationellt nätverk för kvinnor. nätverk Forskning Forskning Forskning Forskning Forskning 9

11 Jämställdhet Stor Myndigheter Bransch- och intresseorganisationer 9 Företag Nätverk Högskolor och forskningsinstitut Mandat i sakfrågan Nr Namn 1 Blekinge Tekniska Högskola 2 Geek girl meetup 3 Göteborgs universitet 4 IT&Telekomföretagen 5 Luleå Tekniska Universitet 6 Microsoft 7 Rättviseförmedlingen Umeå universitet 9 Universitetskanslerämbetet 10 Vinnova Litet 11 Winnet Sverige Lite Pådrivande i sakfrågan Mycket 10

12 Entreprenörskap och företagsutveckling Sakområde 11

13 Entreprenörskap och företagsutveckling Sakområdets målsättning: IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. Sakområdets nyckelfraser: Öka företagens tillväxt, konkurrens och handel. Öka användningen av IT bland småföretag. Ökat vidareutnyttjande av offentlig information. Aktörer Typ av aktör Aktören i korthet Typ av inititiativ Almi Företagspartner AB Företag ALMI är ett företag som genom finansiering och rådgivning verkar för att skapa tillväxt och förnyelse. Bolagsverket Myndighet Myndigheten samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande. E-delegationen Myndighet Myndigheten arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. Företagarna Intresseorganisation Företagarna är en medlemsorganisation som samlar och representerar företagare. IT&Telekomföretagen Branschorganisation IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Kommerskollegium Myndighet Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. E-handel är ett av regeringsuppdragen. Skatteverket Myndighet Skatteverket är en myndighet för frågor inom skatteförvaltningsområdet. Småföretagarnas riksförbund Intresseorganisation Småföretagarnas riksförbund är en medlemsorganisation som samlar och representerar företagare. Swedish ICT Research Högskola, universitet Swedish ICT Research samlar fem forskningsinstitut inom informations- och och forskningsinstitut kommunikationsteknik. Svensk Handel Branschorganisation Svensk Handel är en medlemsorganisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Svenskt näringsliv Branschorganisation Medlemsorganisationen Svenskt Näringsliv företräder små, medelstora och stora företag via 49 ingående bransch- och arbetsgivarförbund. Tillväxtanalys Myndighet Tillväxtanalys är regeringens myndighet för utvärderingar, analyser, och utlandsbaserad omvärldsbevakning inom tillväxtpolitikens område. Tillväxtverket Myndighet Myndigheten arbetar för att skapa möjligheter för företag och regioner samt bidra till en hållbar tillväxt. Vinnova Myndighet Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet var uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. 12

14 Entreprenörskap och företagsutveckling Stor Myndigheter Bransch- och intresseorganisationer Nätverk Högskolor och forskningsinstitut Nr Företag Namn Mandat i sakfrågan Almi Företagspartner AB 2 Bolagsverket 3 E-delegationen 4 Företagarna 5 IT&Telekomföretagen 6 Kommerskollegiet 7 Skatteverket 8 Småföretagarnas riksförbund 9 Swedish ICT Research Svensk handel 11 Svenskt näringsliv 12 Tillväxtanalys 13 Tillväxtverket Litet 14 Vinnova Lite Pådrivande i sakfrågan Mycket 13

15 Skola och undervisning Sakområde 14

16 Skola och undervisning Sakområdets målsättning: Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Sakområdets nyckelfraser: Varje elev skall efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Förbättrad digital kompetens hos elever/studenter efter grundskolan. Bra digitala läroverktyg och användning av dessa. Digital kompetens hos personalen. Aktörer Typ av aktör Aktören i korthet Typ av inititiativ DiU Intresseorganisation Föreningen DIU arbetar med att bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Friskolornas riksförbund Branschorganisation Förbundet är branschorganisation för utbildning och barnomsorg i enskild regi. Digitalisering finns på agendan. Lärarförbundet Branschorganisation Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärarstuderande. Digitalisering finns på agendan. Lärarnas riksförbund Branschorganisation Förbund som ingår i SACO och organiserar behöriga lärare och studieoch yrkesvägledare. Digitalisering finns på agendan. Skolinspektionen Myndighet Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet. IT i skolan finns på Skolinspektionens agenda. Skolverket Myndighet Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket har regeringsuppdrag inom området IT i skolan..se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Intresseorganisation.SE är en oberoende allmännyttig organisation. Stiftelsen driver Webbstjärnan en tävling för skolelever som syftar till att främja digital kompetens. Sveriges Kommuner och Landsting Branschorganisation Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner. SKL driver projektet Skola i e-samhället. Tidningsutgivarna Branschorganisation Mediekompass hjälper lärare att använda medier som ett aktuellt samhällsinnehåll i sin undervisning. Eget inititativ Eget inititativ Eget inititativ 15

17 Skola och undervisning Stor Myndigheter Bransch- och intresseorganisationer 89 Företag Nätverk Högskolor och forskningsinstitut Mandat i sakfrågan Nr Namn 1 DiU 2 Friskolornasriksförbund 3 Lärarförbundet 4 Lärarnas riksförbund 5 Skolinspektionen Skolverket 7.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) 8 Sveriges Kommuner och Landsting Litet 9 Tidningsutgivarna Lite Pådrivande i sakfrågan Mycket 16

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan

Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan En rapport för Digitaliseringskommissionen Kartläggning av indikatorer för den svenska digitala agendan 23 januari 2012 Uppdragsnummer: 330010069 INNEHÅLL 1.0 Sammanfattning... 4 2.0 Introduktion... 5

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking

Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking Insatser för digital delaktighet Vem gör vad? Christer Marking.SE:s konferens den 25 oktober 2010 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Målgrupp 7 Vem når målgrupperna? 7 Vilka är aktörer? 8 Regeringens

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg 2013 IT-Gymnasiet Sverige

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Handlingsplan för att främja jämställdheten inom ITområdet med fokus på näringsliv och akademi Dnr V-2006-0972, doss. 29 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer