LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15"

Transkript

1 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola och Fritidshem Ansvariga för planen: Rektor Gunilla Åkesson Bitr. rektor Elisabeth Åström Antimobbingteamet: Maria Gadstam, skolsköterska, Elisabeth Dawidowicz, mellanklubben, Marita Borgh, fritidshemsansvarig, Anette Basun, lärare, Elisabeth Åström, bitr.rektor, Gunilla Åkesson, rektor, Planen gäller från Planen gäller till En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen och rektorn. En förskolechef och rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 2010:800 6 kap. 10 Vision Alla som arbetar i Loviselundsskolans verksamhet ska: aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Mål: Alla våra elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem samt personal skall känna sig trygga i skolan Vi ska främja elevers och personals lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling Att följa barnkonventionen Loviselundsskolans värdegrund för grundskola, grundsärskola och fritidshem Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att - stärka sin självkänsla genom att - Lyckas i sitt arbete - Få ta ansvar - Känna trygghet och arbetsglädje

2 - Öka sina kunskaper Utvärdering av målen läsåret Bakgrund: Elevenkäten 2013 visade att en del elever upplevde sig retade samt kände till andra elever som blev retade. Åtgärder: Resultatet av enkäten redovisas och diskuteras i klasserna och på fritids Eleverna och personal ger förslag på vad man kan göra för att komma tillrätta med problemet Utvärdering Fjolårets likabehandlingsplan har utvärderats i arbetslag, ledningsgrupp och antimobbinggrupp. Resultat från brukarundersökningen samt skolans egen elevenkät redovisas. Det bestämdes på APT att skolans interna enkät skulle genomföras mellan sportlovet och påsklovet. Resultatet visade att en ringa del elever kände viss otrygghet på rasterna. Elevrådet gav klasserna i uppdrag att komma med förslag på olika aktiviteter. På elevrådet föreslogs även en plats dit man kan gå när man känner sig ensam, så att man blir uppmärksammad. Inför nästa läsår föreslår Friendsgruppen att kamratstödjarna får i uppgift att hålla i några rastaktiviteter. En rastaktivitetsgrupp har bildats. Gruppen består av kurator, lärarrepresentanter och representanter från antimobbningsteamet. Målet är att på ett pedagogiskt sätt erbjuda eleverna åk F-6 rastaktiviteter. Rastaktiviteterna som erbjuds utgör en del av elevernas dagliga lärande. Rastaktiviteterna tränar elevernas sociala förmåga och rasten blir meningsfull. Genom att minimera konflikterna ägnas lektionerna mer koncentrerat till kunskapsinlärning. Planen för läsåret ska utvärderas senast genom diskussioner i ledningsgruppen, arbetsenheterna, elevråd samt antimobbingteam. Ansvarig för att planen utvärderas är rektor Gunilla Åkesson Främjande insatser Främja likabehandling oavsett religion och trosuppfattning i grundskola, särskola och fritidshem Mål och uppföljning utifrån alla elevers förutsättningar: Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen Verksamheten inrymmer elever från olika kulturer och religioner vilket gör det nödvändigt och naturligt att kontinuerligt uppmärksamma fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna som t.ex. att Ramadan avslutas med stor fest och en stor del av eleverna är lediga. Vi har även alternativa fester och seder utan anknytning till religion t.ex. Valborg, Halloween, Lucia, och skolfest alla föräldrar och skolans elever inbjuds. Inför kommande läsår kommer vi att lägga till en fråga avseende likabehandling oavsett religion och trosuppfattning. Klasslärarna och fritids utvärderar en gång per läsår i arbetsenheterna. Särskolan jobbar på samma sätt utifrån elevernas förutsättningar. Ansvarig: Lärare och fritidspersonal

3 Hur vi motarbetar kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska kunna gå till skolan varje dag utan att känna risk för kränkande behandling. Föräldrarna ska känna sig tryggt förvissade om att deras barn ej blir kränkt i skolan. Insats: Skolans gemenskapsstärkande aktiviter som leder till följande: Körverksamheten Poängjakten Skolfesten Julspelet genomförs av åk 4 Gemensamt Valborgsfirande Lucia tåget genomförs av åk 3 Klassråd och elevråd Temaveckor, Pelle Svanslös åk 2, med vandring el Tom Titt-besök Friendsutbildning, åk 4-6 Skärgårdstur åk 4 Skidresa åk 6 Orientering Skoljogg Fritidshemmens dag Adventsfirande Integrera särskolan genom raster och gemensamma aktiviteter Integrera lektionsvis genom samarbete med mellanstadiets elever (mellanstadiet tar emot särskolan) Storsamlingar: En gång per termin samlas åk F-3 för att sjunga tillsammans. Tillfälle ges då att visa upp någonting för andra t.ex. teater, diktläsning och sagor. Personalen ska vara medveten om att de fungerar som en god förebild vad gäller språkbruk, demokratiska beslut, acceptans för olika åsikter och olikheter. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids. Vid anställning tänker vi på att anställa personer som bidrar till en kulturell mångfald. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritidhem Främja likabehandling oavsett sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska ha kännedom om att människor kan ha olika sexuell läggning. Insats: Undvika att segregera pojkar och flickor i undervisningen i skola och på fritidshemmen. Bemöta varje elev som den unika person den är. All personal på skolan agerar och säger ifrån när begrepp som handlar om sexuell läggning används i nedsättande syfte. Detta ingår i undervisningen: Sexualkunskap Filmer Diskussioner Bemöta nedsättande komentarer om sexuell läggning Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Datum när det ska vara klart:

4 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Målet är att följa Barnkonventionen som innebär att alla barn är olika men har samma värde. Särskolan informerar övriga skolan om olika funktionsnedsättningar. Vara tydlig med att olika förutsättningar är normalt. Uppföljningen sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insats: Grundsärskolans elever inkluderas i större omfattning än tidigare verksamheter och syns i grundskolans lokaler: matsal, bibliotek m.m. utifrån förutsättningar. Eleverna i särskolan deltar tillsammans med grundskolans elever i aktiviteter under lov och vid högtider t.ex. luciatåg och valborgsmässoafton och midsommarfirande. Vidga elevernas förståelse för olika funktionsnedsättningar genom att elever med särskilda behov befinner sig i klasserna och på fritidshemmen samt genom undervisning och diskussioner. Särskild uppmärksamhet för att i alla beslut och organisation integrera och inkludera grundsärskolan samt andra elever med funktionsnedsättningar. Arbeta med skolans värdegrund Filmer/diskussion Värdegrundsövningar Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Främja likabehandling oavsett ålder i grundskola, särskola och fritidshem att se individen, inte åldern att ha ett fungerande faddersystem att skolans elever får ta ansvar i olika aktiviteter inom skolans verksamhet t.ex. hjälp till i matsalen, utlåning av lekredskap. Uppföljning: Sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insatser: Gemensamma aktiviteter över stadierna tex. Tipspromenader, idrottsdagar, elever uppträder för varandra, äldre elever läser för yngre. Skolans elever ansvarar för olika aktiviteter: matsalen, rast verksamhet, rast bod, (där det är möjligt har vi faddersystem för att öka tryggheten hos de yngsta och nya elever på skolan), poängjakt, Fritidshemmens dag orientering. Samarbete äldre elever särskola. Ansvarig: All personal Främja likabehandling oavsett kön i grundskola, särskola och fritidshem Personalen ska bemöta och tilltala pojkar och flickor lika. Uppföljning: All personal är observant på hur de vuxna bemöter eleverna. Alla elever ska oavsett kön ha möjlighet att närvara/delta i undervisningen. (idrotten) Uppföljning: Närvarodokumentation av idrottsläraren. Även klassläraren kan se denna. Alla elever ska ha rättighet till lika stort talutrymme i klassrummet. Ett sätt att möjliggöra detta är användning av namnkort istället för handuppräckning. Uppföljning: Erfarenheten avseende användande av namnkort, som diskuterats med kollegor och elever, har varit positiv. Insats: Deltagande i idrotten bokförs. I t.ex. simundervisning erbjuds flickor i åk 6 enskild undervisning tillsammans med idrottsläraren. Tillgång till lärarens toalett erbjuds de elever som inte kan byta om i omklädningsrummet. Både män och kvinnor i omsorgsarbetet. Öka medvetenheten hos personalen. Ansvarig: All personal i skola och fritidshem

5 Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck i grundskola, särskola och fritidshem Att få elever att inse att alla kan delta i alla lekar oavsett kön. Att få eleverna att fokusera på andra saker och lekar än det som upplevs som könstypiskt. Att skapa ett tillåtande klimat. Insatser: Introducera lekar som inte är typiskt könsbundna och där många kan vara med. Alla årskurser samtalar om respekt för hur man bemöter varandra oavsett kön. Allas lika värde Får vara den man är oavsett kön Lekdagar i början av höstterminen Ansvarig: Personal i skola och fritidshem Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Etnisk tillhörighet och bakgrund ska inte spela någon roll för hur man bedöms och vilka kamrater man har i skolan. Eleverna ska förstå att de är en del av Sverige samt Europa och världsmedborgare, nyfikna på och bejaka sina medmänniskor i hela världen. Uppföljning: Årlig enkät Insatser: Vi uppmuntrar de elever och föräldrar som vill dela med sig av andra kulturella händelser än de traditionellt svenska, att göra detta. Via böcker och film ta in olika etniska bakgrunder i undervisningen. Ansvarig: All personal Diskussioner Värdegrundsarbete Olika kulturer Kartläggning Kartläggningsmetoder: Kartläggning av trygghet på skolgårdsområdet ( Friends). Kamratstödjare Intervju med elever Elevråd och klassråd Antimobbinggruppens möten Ledningsgruppens möten Föräldraenkät Föräldrasamtal Arbetslagens möten Områden som berörs i kartläggningen: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Kränkande behandling Sexuell läggning Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Kamratstödjarna har intervjuats.

6 Elevrådet deltar i analysen av kartläggningen. Resultatet förs ut till klasserna genom klassrådsrepresentanterna. Klasserna diskuterar och ger förslag på åtgärder. Klassråd Enkäter Hur personalen har involverats: Redovisning av enkät på APT. Diskussioner i arbetslagen. Resultat och analys Brukarundersökningen: Åk 2: 93 av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga Förskoleklass: 77% av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga ÅK 5: 90% av eleverna känner sig trygga Alla elever känner sig inte trygga. Analys: Alla elever känner sig inte trygga. Under läsåret kommer antalet rastvärdar att öka under rasterna. Genom förebyggande åtgärder, där rastpedagogiken utgör en viktig del, hoppas vi att alla elever kan känna sig trygga. Förebyggande åtgärder Att motverka kränkande behandling på grund av religion eller annan trosuppfattning i skola, grundskola och fritidshem Ingen ska känna sig kränkt på grund av sin trosuppfattning. Utvärdering: Sker kontinuerligt via klassråd, elevråd, i arbetslagen, i samtalsgrupper och genom föräldraenkät Åtgärd: Klassråd, elevråd, arbetslag samtalsgrupper och föräldraenkät Motivera åtgärd: Det har inte framkommit via råd eller enkät att det har förekommit några trakasserier på grund av trosuppfattning. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Matsalen serverar mat Prata öppet om att alla är lika mkt värda Värdegrunds arbete te.x 4 hörn,filmer Ingen tvingas med till olika gudtjänstlokaler Religionsundervisning se kursplan åk 4-6 Gemensamma regler på skolan som utarbetas av vuxna och elever tillsammans i elevrådet. Diskussioner i klassrummet Friends Antimobbingsteamet Förebygga kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem En fungerande rastverksamhet där vuxna på skolan ansvarar för en verksamhet där alla elever kan delta i syfte att skapa en trygg, utmanande rastverksamhet som leder till en tryggare skola. Att konkretisera skolans vision så att varje medarbetare deltar i skolans värdegrund. Åtgärd: All personal måste markera direkt och vara konsekvent. Tillräckligt med vuxna, sysselsättning, rastleksaker, utlåning vid rastbod, engagerad personal. Kartläggning av utsatta platser.

7 Motivera åtgärd: Det är främst på rasterna kränkningar har förkommit. Därför är det viktigt att det finns mer ordnade aktiviteter för eleverna samt fler rastvärdar att vända sig till, se rastaktivitet ovan. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Det ska inte förekomma någon form av diskriminering på grund av sexuell läggning på skolan. Åtgärd: Förklara begrepp som elever använder (exempelvis bög). Litteratur/film anpassad till elevernas åldrar. Värdegrundsarbete Motivera åtgärd: De ord som används av eleverna sägs ofta i ett kränkande syfte utan att de tänker på innebörden. Det är viktigt att öka medvetenheten i vilka ord man säger till varandra och hur de påverkar mottagaren. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Att identifiera de barn som är i behov av särskilt stöd och ge det stöd som de är berättigade till. Åtgärd: Talpedagog,logoped och skolsköterska träffar alla elever i förskoleklass för kartläggning av det fortsatta arbetet. Vid klasskonferenser åk F-6 uppmärksammas elever med särskilda behov. Lärare lämnar i en pedagogisk bedömning till elevhälsoteamet om de elever de anser vara i behov av särskilt stöd. Överlämningar samtal åk 3-4. Motivera åtgärd: Att berörd personal upptäcker samt får vetskap om de elever som har funktionsnedsättning och därmed kan ge eleven det stöd/verktyg eleven behöver för att undvika kränkningar. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Datum när det ska vara klart: Sker löpande vid olika former av möten och konferenser där elevärenden diskuteras Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av ålder i grundskola, särskola och fritidshem I de fall där kränkning har skett är målet att det ska utredas så att kränkning inte upprepas. Detta följs upp genom återkoppling med de inblandade. Vid svårare fall skrivs ett åtgärdsprogram. Åtgärd: Samtal med elever(medling). Samtal med föräldrar(information) Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det inte förekommit några trakasserier på grund av ålder under föregående läsår. Se arbetsgång gällande misstänkt kränkning. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids.

8 Förebyggande av diskriminering på grund av kön i grundskola, särskola och fritidshem Alla ska kunna delta i idrotten. Jämn könsfördelning i tal-utrymmet. Jämlika lekar på rasterna. Kläder och utseende ska aldrig kommenteras utifrån könsaspekter. Åtgärd: Alternativa uppgifter i idrotten. Alternativt svarsystem till handuppräckning exempelvis kortsystem. Uppmärksamma eleverna ibland på vilken fördelning det är bland dem som tar utrymme. Inköp av rastleksaker som kan användas av alla oavsett kön. Skolans personal ska i möjligaste mål undvika att kommentera utseende och kläder. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det förekommit några trakasserier på grund av kön under föregående läsår. En handlingsplan upprättades och föräldrarna informerades. Antimobbningsteamet och kurator kopplades in i olika åtgärder. Ansvarig: De vuxna på skolan som lägger märke till kränkningen och skolledningen Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Skyndsamt åtgärda all form av kränkning på grund av etnisk tillhörighet. Åtgärd: Samtal/medling med elever. Samtal/information med föräldrar. Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende om kränkningen upprepas. Traditioner och kulturer Diskussioner Värdegrundsarbete SO ämnet Motivera åtgärd: vi har inte fastställda konsekvenser och vi har inte noterat några kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Se arbetsgången avseende misstänkt kränkning. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever På Loviselundsskolan finns ett antimobbningsteam som utreder misstankar om mobbning/kränkning och genomför samtal med elever. Åtgärder vid upptäckt, kränkning/hot: 1. Personal ingriper omedelbart och informerar berörd personal Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 2. Personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, anmäler detta till rektor. Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 3. Rektor gör anmälan till Huvudmannen på Utbildningsförvaltningens blankett Rutiner vid kränkande behandling. Ansvarig: Rektor 4. Enskilda samtal med den som är utsatt och den som utsätter. Hemmet informeras. Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal som dokumenterar händelsen och samtalen enligt skolans mall 5. Uppföljning med berörda elever och föräldrar. Samtalet dokumenteras Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal 6. Antimobbningsteamet informeras om kränkningarna fortsätter. Teamet tar vid. Fortsätter med samtal och uppföljande samtal med elever och föräldrar till dess kränkningen har upphört Ansvarig: Antimobbningsteamet som dokumenterar samtalen och utvärderar 7. Elevvårdskonferens med elev och föräldrar

9 Ansvarig: Rektor 8. Om kränkning/hot fortsätter, anmäler skolledningen ärendet till polis Rutiner för att utreda och åtgärda när vuxen kränker/diskriminerar elev All personal i skolan har ett ansvar att reagera om man hör/ser en vuxen som kränker/diskriminerar elev. Om elev eller förälder anser att kränkning/diskriminering har ägt rum kontaktas skolledningen. 1. Rektor kontaktas alltid av den som hör/ser händelsen. 2. Rektor samtalar med berörd personal och föräldrar kontaktas. Rektor anmäler händelsen till Utbildningsförvaltningen, blankett Rutiner vid kränkande behandling. Samtalet och åtgärderna dokumenteras. 3. Rektor ansvarar för att utredning sker. 4. Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. 6. Om personalen så önskar, kan en facklig representant närvar vid samtalen 7. Utredning och åtgärder utreds och dokumenteras 8. Uppföljningen dokumenteras 9. Om åtgärderna är otillräckliga beslutar rektor om nya åtgärder 10. Rektor ska under utredningstiden ha kontakt med sin chef/förvaltning 11. Rektor avgör i samråd med sin chef om ärendet ska anmälas till annan myndighet. Rektor beslutar i samråd med utbildningsförvaltningens personalavdelning om eventuellt disciplinära åtgärder i enlighet med AB. Facket bör då kopplas in 12. Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt. Ansvarig för detta är rektor och ytterst ansvarig är huvudmannen. 13. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till barn och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo) eller diskrimineringsombudsmannen(www.do.se). Ansvarig: Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränker/diskriminerar vuxen 1. Samtal genomförs med båda parter. 2. Ansvarig pratar med barnets föräldrar och dokumenterar händelsen och samtalet. 3. Uppföljningssamtal med berörda inom 1 vecka. Ansvarig: Rektor Rutiner för dokumentation Alla samtal där antimobbingteamet är inblandat, dokumenteras och förvaras som minnesanteckningar på skolans expedition. En mall finns för detta. Ansvarsförhållande Ytterst ansvarig för att rutiner följs är rektor. Ansvarig för antimobbingteamet delas av hela teamet. Rutiner vid akuta situationer Policy: Det är ett grundläggande krav att alla som verkar i skolan ska känna sig trygga. Alla tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Ingen ska utsättas för mobbning. Vetskap eller misstanke om att mobbning pågår ska omedelbart leda till åtgärder enligt nedanstående plan. Skolan har rastvakter på alla raster för att få god uppsikt över platser där elever befinner sig på lektionsfri tid. Skolan arbetar med konceptet Friends/kamratstödjare för åk 4-6 och lågstadiets antimobbingplan för åk F-3. Antimobbingteamet har avsatt tid för att utreda och följa upp uppkomna kränkningar och trakasserier.

10 Arbetsgång vid kränkning/hot: Skolan får information om misstänkt kränkning. Anti-mobbningsteamet kontaktas. Åtgärder vid icke kränkning/ ej upplevd kränkning Teamet tar reda på om det är kränkning Samtal med den/de berörda Vid kännedom om kränkning/upplevd Kränkning: Personal informerar rektor. Rektor anmäler kränkning till huvudmannen på avsedd blankett. Ev. konfliktbearbetande samtal. Ev. kontakt med föräldrar. Teamet samlar försiktigt info. om kränkningen Föräldrar och klasslärare kontaktas. Samtal med den/de som kränker. Föräldrarna kontaktas. Uppföljning av den/de elever som kränkt. Teamet beslutar om att lämna ärendet vidare till Elevvårdsteamet. Flera uppföljande samtal med båda parter. Teamet beslutar om att avsluta ärendet.

11

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Sid 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s 3 3

Läs mer