LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15"

Transkript

1 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola och Fritidshem Ansvariga för planen: Rektor Gunilla Åkesson Bitr. rektor Elisabeth Åström Antimobbingteamet: Maria Gadstam, skolsköterska, Elisabeth Dawidowicz, mellanklubben, Marita Borgh, fritidshemsansvarig, Anette Basun, lärare, Elisabeth Åström, bitr.rektor, Gunilla Åkesson, rektor, Planen gäller från Planen gäller till En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen och rektorn. En förskolechef och rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 2010:800 6 kap. 10 Vision Alla som arbetar i Loviselundsskolans verksamhet ska: aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Mål: Alla våra elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem samt personal skall känna sig trygga i skolan Vi ska främja elevers och personals lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling Att följa barnkonventionen Loviselundsskolans värdegrund för grundskola, grundsärskola och fritidshem Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att - stärka sin självkänsla genom att - Lyckas i sitt arbete - Få ta ansvar - Känna trygghet och arbetsglädje

2 - Öka sina kunskaper Utvärdering av målen läsåret Bakgrund: Elevenkäten 2013 visade att en del elever upplevde sig retade samt kände till andra elever som blev retade. Åtgärder: Resultatet av enkäten redovisas och diskuteras i klasserna och på fritids Eleverna och personal ger förslag på vad man kan göra för att komma tillrätta med problemet Utvärdering Fjolårets likabehandlingsplan har utvärderats i arbetslag, ledningsgrupp och antimobbinggrupp. Resultat från brukarundersökningen samt skolans egen elevenkät redovisas. Det bestämdes på APT att skolans interna enkät skulle genomföras mellan sportlovet och påsklovet. Resultatet visade att en ringa del elever kände viss otrygghet på rasterna. Elevrådet gav klasserna i uppdrag att komma med förslag på olika aktiviteter. På elevrådet föreslogs även en plats dit man kan gå när man känner sig ensam, så att man blir uppmärksammad. Inför nästa läsår föreslår Friendsgruppen att kamratstödjarna får i uppgift att hålla i några rastaktiviteter. En rastaktivitetsgrupp har bildats. Gruppen består av kurator, lärarrepresentanter och representanter från antimobbningsteamet. Målet är att på ett pedagogiskt sätt erbjuda eleverna åk F-6 rastaktiviteter. Rastaktiviteterna som erbjuds utgör en del av elevernas dagliga lärande. Rastaktiviteterna tränar elevernas sociala förmåga och rasten blir meningsfull. Genom att minimera konflikterna ägnas lektionerna mer koncentrerat till kunskapsinlärning. Planen för läsåret ska utvärderas senast genom diskussioner i ledningsgruppen, arbetsenheterna, elevråd samt antimobbingteam. Ansvarig för att planen utvärderas är rektor Gunilla Åkesson Främjande insatser Främja likabehandling oavsett religion och trosuppfattning i grundskola, särskola och fritidshem Mål och uppföljning utifrån alla elevers förutsättningar: Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen Verksamheten inrymmer elever från olika kulturer och religioner vilket gör det nödvändigt och naturligt att kontinuerligt uppmärksamma fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna som t.ex. att Ramadan avslutas med stor fest och en stor del av eleverna är lediga. Vi har även alternativa fester och seder utan anknytning till religion t.ex. Valborg, Halloween, Lucia, och skolfest alla föräldrar och skolans elever inbjuds. Inför kommande läsår kommer vi att lägga till en fråga avseende likabehandling oavsett religion och trosuppfattning. Klasslärarna och fritids utvärderar en gång per läsår i arbetsenheterna. Särskolan jobbar på samma sätt utifrån elevernas förutsättningar. Ansvarig: Lärare och fritidspersonal

3 Hur vi motarbetar kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska kunna gå till skolan varje dag utan att känna risk för kränkande behandling. Föräldrarna ska känna sig tryggt förvissade om att deras barn ej blir kränkt i skolan. Insats: Skolans gemenskapsstärkande aktiviter som leder till följande: Körverksamheten Poängjakten Skolfesten Julspelet genomförs av åk 4 Gemensamt Valborgsfirande Lucia tåget genomförs av åk 3 Klassråd och elevråd Temaveckor, Pelle Svanslös åk 2, med vandring el Tom Titt-besök Friendsutbildning, åk 4-6 Skärgårdstur åk 4 Skidresa åk 6 Orientering Skoljogg Fritidshemmens dag Adventsfirande Integrera särskolan genom raster och gemensamma aktiviteter Integrera lektionsvis genom samarbete med mellanstadiets elever (mellanstadiet tar emot särskolan) Storsamlingar: En gång per termin samlas åk F-3 för att sjunga tillsammans. Tillfälle ges då att visa upp någonting för andra t.ex. teater, diktläsning och sagor. Personalen ska vara medveten om att de fungerar som en god förebild vad gäller språkbruk, demokratiska beslut, acceptans för olika åsikter och olikheter. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids. Vid anställning tänker vi på att anställa personer som bidrar till en kulturell mångfald. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritidhem Främja likabehandling oavsett sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska ha kännedom om att människor kan ha olika sexuell läggning. Insats: Undvika att segregera pojkar och flickor i undervisningen i skola och på fritidshemmen. Bemöta varje elev som den unika person den är. All personal på skolan agerar och säger ifrån när begrepp som handlar om sexuell läggning används i nedsättande syfte. Detta ingår i undervisningen: Sexualkunskap Filmer Diskussioner Bemöta nedsättande komentarer om sexuell läggning Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Datum när det ska vara klart:

4 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Målet är att följa Barnkonventionen som innebär att alla barn är olika men har samma värde. Särskolan informerar övriga skolan om olika funktionsnedsättningar. Vara tydlig med att olika förutsättningar är normalt. Uppföljningen sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insats: Grundsärskolans elever inkluderas i större omfattning än tidigare verksamheter och syns i grundskolans lokaler: matsal, bibliotek m.m. utifrån förutsättningar. Eleverna i särskolan deltar tillsammans med grundskolans elever i aktiviteter under lov och vid högtider t.ex. luciatåg och valborgsmässoafton och midsommarfirande. Vidga elevernas förståelse för olika funktionsnedsättningar genom att elever med särskilda behov befinner sig i klasserna och på fritidshemmen samt genom undervisning och diskussioner. Särskild uppmärksamhet för att i alla beslut och organisation integrera och inkludera grundsärskolan samt andra elever med funktionsnedsättningar. Arbeta med skolans värdegrund Filmer/diskussion Värdegrundsövningar Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Främja likabehandling oavsett ålder i grundskola, särskola och fritidshem att se individen, inte åldern att ha ett fungerande faddersystem att skolans elever får ta ansvar i olika aktiviteter inom skolans verksamhet t.ex. hjälp till i matsalen, utlåning av lekredskap. Uppföljning: Sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insatser: Gemensamma aktiviteter över stadierna tex. Tipspromenader, idrottsdagar, elever uppträder för varandra, äldre elever läser för yngre. Skolans elever ansvarar för olika aktiviteter: matsalen, rast verksamhet, rast bod, (där det är möjligt har vi faddersystem för att öka tryggheten hos de yngsta och nya elever på skolan), poängjakt, Fritidshemmens dag orientering. Samarbete äldre elever särskola. Ansvarig: All personal Främja likabehandling oavsett kön i grundskola, särskola och fritidshem Personalen ska bemöta och tilltala pojkar och flickor lika. Uppföljning: All personal är observant på hur de vuxna bemöter eleverna. Alla elever ska oavsett kön ha möjlighet att närvara/delta i undervisningen. (idrotten) Uppföljning: Närvarodokumentation av idrottsläraren. Även klassläraren kan se denna. Alla elever ska ha rättighet till lika stort talutrymme i klassrummet. Ett sätt att möjliggöra detta är användning av namnkort istället för handuppräckning. Uppföljning: Erfarenheten avseende användande av namnkort, som diskuterats med kollegor och elever, har varit positiv. Insats: Deltagande i idrotten bokförs. I t.ex. simundervisning erbjuds flickor i åk 6 enskild undervisning tillsammans med idrottsläraren. Tillgång till lärarens toalett erbjuds de elever som inte kan byta om i omklädningsrummet. Både män och kvinnor i omsorgsarbetet. Öka medvetenheten hos personalen. Ansvarig: All personal i skola och fritidshem

5 Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck i grundskola, särskola och fritidshem Att få elever att inse att alla kan delta i alla lekar oavsett kön. Att få eleverna att fokusera på andra saker och lekar än det som upplevs som könstypiskt. Att skapa ett tillåtande klimat. Insatser: Introducera lekar som inte är typiskt könsbundna och där många kan vara med. Alla årskurser samtalar om respekt för hur man bemöter varandra oavsett kön. Allas lika värde Får vara den man är oavsett kön Lekdagar i början av höstterminen Ansvarig: Personal i skola och fritidshem Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Etnisk tillhörighet och bakgrund ska inte spela någon roll för hur man bedöms och vilka kamrater man har i skolan. Eleverna ska förstå att de är en del av Sverige samt Europa och världsmedborgare, nyfikna på och bejaka sina medmänniskor i hela världen. Uppföljning: Årlig enkät Insatser: Vi uppmuntrar de elever och föräldrar som vill dela med sig av andra kulturella händelser än de traditionellt svenska, att göra detta. Via böcker och film ta in olika etniska bakgrunder i undervisningen. Ansvarig: All personal Diskussioner Värdegrundsarbete Olika kulturer Kartläggning Kartläggningsmetoder: Kartläggning av trygghet på skolgårdsområdet ( Friends). Kamratstödjare Intervju med elever Elevråd och klassråd Antimobbinggruppens möten Ledningsgruppens möten Föräldraenkät Föräldrasamtal Arbetslagens möten Områden som berörs i kartläggningen: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Kränkande behandling Sexuell läggning Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Kamratstödjarna har intervjuats.

6 Elevrådet deltar i analysen av kartläggningen. Resultatet förs ut till klasserna genom klassrådsrepresentanterna. Klasserna diskuterar och ger förslag på åtgärder. Klassråd Enkäter Hur personalen har involverats: Redovisning av enkät på APT. Diskussioner i arbetslagen. Resultat och analys Brukarundersökningen: Åk 2: 93 av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga Förskoleklass: 77% av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga ÅK 5: 90% av eleverna känner sig trygga Alla elever känner sig inte trygga. Analys: Alla elever känner sig inte trygga. Under läsåret kommer antalet rastvärdar att öka under rasterna. Genom förebyggande åtgärder, där rastpedagogiken utgör en viktig del, hoppas vi att alla elever kan känna sig trygga. Förebyggande åtgärder Att motverka kränkande behandling på grund av religion eller annan trosuppfattning i skola, grundskola och fritidshem Ingen ska känna sig kränkt på grund av sin trosuppfattning. Utvärdering: Sker kontinuerligt via klassråd, elevråd, i arbetslagen, i samtalsgrupper och genom föräldraenkät Åtgärd: Klassråd, elevråd, arbetslag samtalsgrupper och föräldraenkät Motivera åtgärd: Det har inte framkommit via råd eller enkät att det har förekommit några trakasserier på grund av trosuppfattning. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Matsalen serverar mat Prata öppet om att alla är lika mkt värda Värdegrunds arbete te.x 4 hörn,filmer Ingen tvingas med till olika gudtjänstlokaler Religionsundervisning se kursplan åk 4-6 Gemensamma regler på skolan som utarbetas av vuxna och elever tillsammans i elevrådet. Diskussioner i klassrummet Friends Antimobbingsteamet Förebygga kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem En fungerande rastverksamhet där vuxna på skolan ansvarar för en verksamhet där alla elever kan delta i syfte att skapa en trygg, utmanande rastverksamhet som leder till en tryggare skola. Att konkretisera skolans vision så att varje medarbetare deltar i skolans värdegrund. Åtgärd: All personal måste markera direkt och vara konsekvent. Tillräckligt med vuxna, sysselsättning, rastleksaker, utlåning vid rastbod, engagerad personal. Kartläggning av utsatta platser.

7 Motivera åtgärd: Det är främst på rasterna kränkningar har förkommit. Därför är det viktigt att det finns mer ordnade aktiviteter för eleverna samt fler rastvärdar att vända sig till, se rastaktivitet ovan. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Det ska inte förekomma någon form av diskriminering på grund av sexuell läggning på skolan. Åtgärd: Förklara begrepp som elever använder (exempelvis bög). Litteratur/film anpassad till elevernas åldrar. Värdegrundsarbete Motivera åtgärd: De ord som används av eleverna sägs ofta i ett kränkande syfte utan att de tänker på innebörden. Det är viktigt att öka medvetenheten i vilka ord man säger till varandra och hur de påverkar mottagaren. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Att identifiera de barn som är i behov av särskilt stöd och ge det stöd som de är berättigade till. Åtgärd: Talpedagog,logoped och skolsköterska träffar alla elever i förskoleklass för kartläggning av det fortsatta arbetet. Vid klasskonferenser åk F-6 uppmärksammas elever med särskilda behov. Lärare lämnar i en pedagogisk bedömning till elevhälsoteamet om de elever de anser vara i behov av särskilt stöd. Överlämningar samtal åk 3-4. Motivera åtgärd: Att berörd personal upptäcker samt får vetskap om de elever som har funktionsnedsättning och därmed kan ge eleven det stöd/verktyg eleven behöver för att undvika kränkningar. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Datum när det ska vara klart: Sker löpande vid olika former av möten och konferenser där elevärenden diskuteras Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av ålder i grundskola, särskola och fritidshem I de fall där kränkning har skett är målet att det ska utredas så att kränkning inte upprepas. Detta följs upp genom återkoppling med de inblandade. Vid svårare fall skrivs ett åtgärdsprogram. Åtgärd: Samtal med elever(medling). Samtal med föräldrar(information) Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det inte förekommit några trakasserier på grund av ålder under föregående läsår. Se arbetsgång gällande misstänkt kränkning. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids.

8 Förebyggande av diskriminering på grund av kön i grundskola, särskola och fritidshem Alla ska kunna delta i idrotten. Jämn könsfördelning i tal-utrymmet. Jämlika lekar på rasterna. Kläder och utseende ska aldrig kommenteras utifrån könsaspekter. Åtgärd: Alternativa uppgifter i idrotten. Alternativt svarsystem till handuppräckning exempelvis kortsystem. Uppmärksamma eleverna ibland på vilken fördelning det är bland dem som tar utrymme. Inköp av rastleksaker som kan användas av alla oavsett kön. Skolans personal ska i möjligaste mål undvika att kommentera utseende och kläder. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det förekommit några trakasserier på grund av kön under föregående läsår. En handlingsplan upprättades och föräldrarna informerades. Antimobbningsteamet och kurator kopplades in i olika åtgärder. Ansvarig: De vuxna på skolan som lägger märke till kränkningen och skolledningen Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Skyndsamt åtgärda all form av kränkning på grund av etnisk tillhörighet. Åtgärd: Samtal/medling med elever. Samtal/information med föräldrar. Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende om kränkningen upprepas. Traditioner och kulturer Diskussioner Värdegrundsarbete SO ämnet Motivera åtgärd: vi har inte fastställda konsekvenser och vi har inte noterat några kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Se arbetsgången avseende misstänkt kränkning. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever På Loviselundsskolan finns ett antimobbningsteam som utreder misstankar om mobbning/kränkning och genomför samtal med elever. Åtgärder vid upptäckt, kränkning/hot: 1. Personal ingriper omedelbart och informerar berörd personal Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 2. Personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, anmäler detta till rektor. Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 3. Rektor gör anmälan till Huvudmannen på Utbildningsförvaltningens blankett Rutiner vid kränkande behandling. Ansvarig: Rektor 4. Enskilda samtal med den som är utsatt och den som utsätter. Hemmet informeras. Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal som dokumenterar händelsen och samtalen enligt skolans mall 5. Uppföljning med berörda elever och föräldrar. Samtalet dokumenteras Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal 6. Antimobbningsteamet informeras om kränkningarna fortsätter. Teamet tar vid. Fortsätter med samtal och uppföljande samtal med elever och föräldrar till dess kränkningen har upphört Ansvarig: Antimobbningsteamet som dokumenterar samtalen och utvärderar 7. Elevvårdskonferens med elev och föräldrar

9 Ansvarig: Rektor 8. Om kränkning/hot fortsätter, anmäler skolledningen ärendet till polis Rutiner för att utreda och åtgärda när vuxen kränker/diskriminerar elev All personal i skolan har ett ansvar att reagera om man hör/ser en vuxen som kränker/diskriminerar elev. Om elev eller förälder anser att kränkning/diskriminering har ägt rum kontaktas skolledningen. 1. Rektor kontaktas alltid av den som hör/ser händelsen. 2. Rektor samtalar med berörd personal och föräldrar kontaktas. Rektor anmäler händelsen till Utbildningsförvaltningen, blankett Rutiner vid kränkande behandling. Samtalet och åtgärderna dokumenteras. 3. Rektor ansvarar för att utredning sker. 4. Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. 6. Om personalen så önskar, kan en facklig representant närvar vid samtalen 7. Utredning och åtgärder utreds och dokumenteras 8. Uppföljningen dokumenteras 9. Om åtgärderna är otillräckliga beslutar rektor om nya åtgärder 10. Rektor ska under utredningstiden ha kontakt med sin chef/förvaltning 11. Rektor avgör i samråd med sin chef om ärendet ska anmälas till annan myndighet. Rektor beslutar i samråd med utbildningsförvaltningens personalavdelning om eventuellt disciplinära åtgärder i enlighet med AB. Facket bör då kopplas in 12. Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt. Ansvarig för detta är rektor och ytterst ansvarig är huvudmannen. 13. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till barn och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo) eller diskrimineringsombudsmannen(www.do.se). Ansvarig: Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränker/diskriminerar vuxen 1. Samtal genomförs med båda parter. 2. Ansvarig pratar med barnets föräldrar och dokumenterar händelsen och samtalet. 3. Uppföljningssamtal med berörda inom 1 vecka. Ansvarig: Rektor Rutiner för dokumentation Alla samtal där antimobbingteamet är inblandat, dokumenteras och förvaras som minnesanteckningar på skolans expedition. En mall finns för detta. Ansvarsförhållande Ytterst ansvarig för att rutiner följs är rektor. Ansvarig för antimobbingteamet delas av hela teamet. Rutiner vid akuta situationer Policy: Det är ett grundläggande krav att alla som verkar i skolan ska känna sig trygga. Alla tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Ingen ska utsättas för mobbning. Vetskap eller misstanke om att mobbning pågår ska omedelbart leda till åtgärder enligt nedanstående plan. Skolan har rastvakter på alla raster för att få god uppsikt över platser där elever befinner sig på lektionsfri tid. Skolan arbetar med konceptet Friends/kamratstödjare för åk 4-6 och lågstadiets antimobbingplan för åk F-3. Antimobbingteamet har avsatt tid för att utreda och följa upp uppkomna kränkningar och trakasserier.

10 Arbetsgång vid kränkning/hot: Skolan får information om misstänkt kränkning. Anti-mobbningsteamet kontaktas. Åtgärder vid icke kränkning/ ej upplevd kränkning Teamet tar reda på om det är kränkning Samtal med den/de berörda Vid kännedom om kränkning/upplevd Kränkning: Personal informerar rektor. Rektor anmäler kränkning till huvudmannen på avsedd blankett. Ev. konfliktbearbetande samtal. Ev. kontakt med föräldrar. Teamet samlar försiktigt info. om kränkningen Föräldrar och klasslärare kontaktas. Samtal med den/de som kränker. Föräldrarna kontaktas. Uppföljning av den/de elever som kränkt. Teamet beslutar om att lämna ärendet vidare till Elevvårdsteamet. Flera uppföljande samtal med båda parter. Teamet beslutar om att avsluta ärendet.

11

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan 2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans Trygghetsplan 2 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Planen omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskolan (i tillämpliga delar)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6 och Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Snättringeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Snättringeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Snättringeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år 1-3/Förskoleklass/Skolbarnomsorg Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år F-9. Ansvariga för planen Rektor: Dan Jakobsson Personalrepresentant:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer