LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15"

Transkript

1 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola och Fritidshem Ansvariga för planen: Rektor Gunilla Åkesson Bitr. rektor Elisabeth Åström Antimobbingteamet: Maria Gadstam, skolsköterska, Elisabeth Dawidowicz, mellanklubben, Marita Borgh, fritidshemsansvarig, Anette Basun, lärare, Elisabeth Åström, bitr.rektor, Gunilla Åkesson, rektor, Planen gäller från Planen gäller till En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen och rektorn. En förskolechef och rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 2010:800 6 kap. 10 Vision Alla som arbetar i Loviselundsskolans verksamhet ska: aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Mål: Alla våra elever i grundskola, grundsärskola, fritidshem samt personal skall känna sig trygga i skolan Vi ska främja elevers och personals lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling Att följa barnkonventionen Loviselundsskolans värdegrund för grundskola, grundsärskola och fritidshem Alla elever i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att - stärka sin självkänsla genom att - Lyckas i sitt arbete - Få ta ansvar - Känna trygghet och arbetsglädje

2 - Öka sina kunskaper Utvärdering av målen läsåret Bakgrund: Elevenkäten 2013 visade att en del elever upplevde sig retade samt kände till andra elever som blev retade. Åtgärder: Resultatet av enkäten redovisas och diskuteras i klasserna och på fritids Eleverna och personal ger förslag på vad man kan göra för att komma tillrätta med problemet Utvärdering Fjolårets likabehandlingsplan har utvärderats i arbetslag, ledningsgrupp och antimobbinggrupp. Resultat från brukarundersökningen samt skolans egen elevenkät redovisas. Det bestämdes på APT att skolans interna enkät skulle genomföras mellan sportlovet och påsklovet. Resultatet visade att en ringa del elever kände viss otrygghet på rasterna. Elevrådet gav klasserna i uppdrag att komma med förslag på olika aktiviteter. På elevrådet föreslogs även en plats dit man kan gå när man känner sig ensam, så att man blir uppmärksammad. Inför nästa läsår föreslår Friendsgruppen att kamratstödjarna får i uppgift att hålla i några rastaktiviteter. En rastaktivitetsgrupp har bildats. Gruppen består av kurator, lärarrepresentanter och representanter från antimobbningsteamet. Målet är att på ett pedagogiskt sätt erbjuda eleverna åk F-6 rastaktiviteter. Rastaktiviteterna som erbjuds utgör en del av elevernas dagliga lärande. Rastaktiviteterna tränar elevernas sociala förmåga och rasten blir meningsfull. Genom att minimera konflikterna ägnas lektionerna mer koncentrerat till kunskapsinlärning. Planen för läsåret ska utvärderas senast genom diskussioner i ledningsgruppen, arbetsenheterna, elevråd samt antimobbingteam. Ansvarig för att planen utvärderas är rektor Gunilla Åkesson Främjande insatser Främja likabehandling oavsett religion och trosuppfattning i grundskola, särskola och fritidshem Mål och uppföljning utifrån alla elevers förutsättningar: Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär samt känna till olika religioner Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra religiösa åskådningen Verksamheten inrymmer elever från olika kulturer och religioner vilket gör det nödvändigt och naturligt att kontinuerligt uppmärksamma fester och traditioner som är knutna till de stora världsreligionerna som t.ex. att Ramadan avslutas med stor fest och en stor del av eleverna är lediga. Vi har även alternativa fester och seder utan anknytning till religion t.ex. Valborg, Halloween, Lucia, och skolfest alla föräldrar och skolans elever inbjuds. Inför kommande läsår kommer vi att lägga till en fråga avseende likabehandling oavsett religion och trosuppfattning. Klasslärarna och fritids utvärderar en gång per läsår i arbetsenheterna. Särskolan jobbar på samma sätt utifrån elevernas förutsättningar. Ansvarig: Lärare och fritidspersonal

3 Hur vi motarbetar kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska kunna gå till skolan varje dag utan att känna risk för kränkande behandling. Föräldrarna ska känna sig tryggt förvissade om att deras barn ej blir kränkt i skolan. Insats: Skolans gemenskapsstärkande aktiviter som leder till följande: Körverksamheten Poängjakten Skolfesten Julspelet genomförs av åk 4 Gemensamt Valborgsfirande Lucia tåget genomförs av åk 3 Klassråd och elevråd Temaveckor, Pelle Svanslös åk 2, med vandring el Tom Titt-besök Friendsutbildning, åk 4-6 Skärgårdstur åk 4 Skidresa åk 6 Orientering Skoljogg Fritidshemmens dag Adventsfirande Integrera särskolan genom raster och gemensamma aktiviteter Integrera lektionsvis genom samarbete med mellanstadiets elever (mellanstadiet tar emot särskolan) Storsamlingar: En gång per termin samlas åk F-3 för att sjunga tillsammans. Tillfälle ges då att visa upp någonting för andra t.ex. teater, diktläsning och sagor. Personalen ska vara medveten om att de fungerar som en god förebild vad gäller språkbruk, demokratiska beslut, acceptans för olika åsikter och olikheter. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids. Vid anställning tänker vi på att anställa personer som bidrar till en kulturell mångfald. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritidhem Främja likabehandling oavsett sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Eleverna ska ha kännedom om att människor kan ha olika sexuell läggning. Insats: Undvika att segregera pojkar och flickor i undervisningen i skola och på fritidshemmen. Bemöta varje elev som den unika person den är. All personal på skolan agerar och säger ifrån när begrepp som handlar om sexuell läggning används i nedsättande syfte. Detta ingår i undervisningen: Sexualkunskap Filmer Diskussioner Bemöta nedsättande komentarer om sexuell läggning Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Datum när det ska vara klart:

4 Främja likabehandling oavsett funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Målet är att följa Barnkonventionen som innebär att alla barn är olika men har samma värde. Särskolan informerar övriga skolan om olika funktionsnedsättningar. Vara tydlig med att olika förutsättningar är normalt. Uppföljningen sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insats: Grundsärskolans elever inkluderas i större omfattning än tidigare verksamheter och syns i grundskolans lokaler: matsal, bibliotek m.m. utifrån förutsättningar. Eleverna i särskolan deltar tillsammans med grundskolans elever i aktiviteter under lov och vid högtider t.ex. luciatåg och valborgsmässoafton och midsommarfirande. Vidga elevernas förståelse för olika funktionsnedsättningar genom att elever med särskilda behov befinner sig i klasserna och på fritidshemmen samt genom undervisning och diskussioner. Särskild uppmärksamhet för att i alla beslut och organisation integrera och inkludera grundsärskolan samt andra elever med funktionsnedsättningar. Arbeta med skolans värdegrund Filmer/diskussion Värdegrundsövningar Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids Främja likabehandling oavsett ålder i grundskola, särskola och fritidshem att se individen, inte åldern att ha ett fungerande faddersystem att skolans elever får ta ansvar i olika aktiviteter inom skolans verksamhet t.ex. hjälp till i matsalen, utlåning av lekredskap. Uppföljning: Sker kontinuerligt beroende på vilken aktivitet man gjort. Insatser: Gemensamma aktiviteter över stadierna tex. Tipspromenader, idrottsdagar, elever uppträder för varandra, äldre elever läser för yngre. Skolans elever ansvarar för olika aktiviteter: matsalen, rast verksamhet, rast bod, (där det är möjligt har vi faddersystem för att öka tryggheten hos de yngsta och nya elever på skolan), poängjakt, Fritidshemmens dag orientering. Samarbete äldre elever särskola. Ansvarig: All personal Främja likabehandling oavsett kön i grundskola, särskola och fritidshem Personalen ska bemöta och tilltala pojkar och flickor lika. Uppföljning: All personal är observant på hur de vuxna bemöter eleverna. Alla elever ska oavsett kön ha möjlighet att närvara/delta i undervisningen. (idrotten) Uppföljning: Närvarodokumentation av idrottsläraren. Även klassläraren kan se denna. Alla elever ska ha rättighet till lika stort talutrymme i klassrummet. Ett sätt att möjliggöra detta är användning av namnkort istället för handuppräckning. Uppföljning: Erfarenheten avseende användande av namnkort, som diskuterats med kollegor och elever, har varit positiv. Insats: Deltagande i idrotten bokförs. I t.ex. simundervisning erbjuds flickor i åk 6 enskild undervisning tillsammans med idrottsläraren. Tillgång till lärarens toalett erbjuds de elever som inte kan byta om i omklädningsrummet. Både män och kvinnor i omsorgsarbetet. Öka medvetenheten hos personalen. Ansvarig: All personal i skola och fritidshem

5 Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck i grundskola, särskola och fritidshem Att få elever att inse att alla kan delta i alla lekar oavsett kön. Att få eleverna att fokusera på andra saker och lekar än det som upplevs som könstypiskt. Att skapa ett tillåtande klimat. Insatser: Introducera lekar som inte är typiskt könsbundna och där många kan vara med. Alla årskurser samtalar om respekt för hur man bemöter varandra oavsett kön. Allas lika värde Får vara den man är oavsett kön Lekdagar i början av höstterminen Ansvarig: Personal i skola och fritidshem Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Etnisk tillhörighet och bakgrund ska inte spela någon roll för hur man bedöms och vilka kamrater man har i skolan. Eleverna ska förstå att de är en del av Sverige samt Europa och världsmedborgare, nyfikna på och bejaka sina medmänniskor i hela världen. Uppföljning: Årlig enkät Insatser: Vi uppmuntrar de elever och föräldrar som vill dela med sig av andra kulturella händelser än de traditionellt svenska, att göra detta. Via böcker och film ta in olika etniska bakgrunder i undervisningen. Ansvarig: All personal Diskussioner Värdegrundsarbete Olika kulturer Kartläggning Kartläggningsmetoder: Kartläggning av trygghet på skolgårdsområdet ( Friends). Kamratstödjare Intervju med elever Elevråd och klassråd Antimobbinggruppens möten Ledningsgruppens möten Föräldraenkät Föräldrasamtal Arbetslagens möten Områden som berörs i kartläggningen: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Kränkande behandling Sexuell läggning Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen: Kamratstödjarna har intervjuats.

6 Elevrådet deltar i analysen av kartläggningen. Resultatet förs ut till klasserna genom klassrådsrepresentanterna. Klasserna diskuterar och ger förslag på åtgärder. Klassråd Enkäter Hur personalen har involverats: Redovisning av enkät på APT. Diskussioner i arbetslagen. Resultat och analys Brukarundersökningen: Åk 2: 93 av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga Förskoleklass: 77% av föräldrarna svarar att deras barn känner sig trygga ÅK 5: 90% av eleverna känner sig trygga Alla elever känner sig inte trygga. Analys: Alla elever känner sig inte trygga. Under läsåret kommer antalet rastvärdar att öka under rasterna. Genom förebyggande åtgärder, där rastpedagogiken utgör en viktig del, hoppas vi att alla elever kan känna sig trygga. Förebyggande åtgärder Att motverka kränkande behandling på grund av religion eller annan trosuppfattning i skola, grundskola och fritidshem Ingen ska känna sig kränkt på grund av sin trosuppfattning. Utvärdering: Sker kontinuerligt via klassråd, elevråd, i arbetslagen, i samtalsgrupper och genom föräldraenkät Åtgärd: Klassråd, elevråd, arbetslag samtalsgrupper och föräldraenkät Motivera åtgärd: Det har inte framkommit via råd eller enkät att det har förekommit några trakasserier på grund av trosuppfattning. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Matsalen serverar mat Prata öppet om att alla är lika mkt värda Värdegrunds arbete te.x 4 hörn,filmer Ingen tvingas med till olika gudtjänstlokaler Religionsundervisning se kursplan åk 4-6 Gemensamma regler på skolan som utarbetas av vuxna och elever tillsammans i elevrådet. Diskussioner i klassrummet Friends Antimobbingsteamet Förebygga kränkande behandling i grundskola, särskola och fritidshem En fungerande rastverksamhet där vuxna på skolan ansvarar för en verksamhet där alla elever kan delta i syfte att skapa en trygg, utmanande rastverksamhet som leder till en tryggare skola. Att konkretisera skolans vision så att varje medarbetare deltar i skolans värdegrund. Åtgärd: All personal måste markera direkt och vara konsekvent. Tillräckligt med vuxna, sysselsättning, rastleksaker, utlåning vid rastbod, engagerad personal. Kartläggning av utsatta platser.

7 Motivera åtgärd: Det är främst på rasterna kränkningar har förkommit. Därför är det viktigt att det finns mer ordnade aktiviteter för eleverna samt fler rastvärdar att vända sig till, se rastaktivitet ovan. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av sexuell läggning i grundskola, särskola och fritidshem Det ska inte förekomma någon form av diskriminering på grund av sexuell läggning på skolan. Åtgärd: Förklara begrepp som elever använder (exempelvis bög). Litteratur/film anpassad till elevernas åldrar. Värdegrundsarbete Motivera åtgärd: De ord som används av eleverna sägs ofta i ett kränkande syfte utan att de tänker på innebörden. Det är viktigt att öka medvetenheten i vilka ord man säger till varandra och hur de påverkar mottagaren. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Motverka förekomsten av diskriminering på grund av funktionsnedsättning i grundskola, särskola och fritidshem Att identifiera de barn som är i behov av särskilt stöd och ge det stöd som de är berättigade till. Åtgärd: Talpedagog,logoped och skolsköterska träffar alla elever i förskoleklass för kartläggning av det fortsatta arbetet. Vid klasskonferenser åk F-6 uppmärksammas elever med särskilda behov. Lärare lämnar i en pedagogisk bedömning till elevhälsoteamet om de elever de anser vara i behov av särskilt stöd. Överlämningar samtal åk 3-4. Motivera åtgärd: Att berörd personal upptäcker samt får vetskap om de elever som har funktionsnedsättning och därmed kan ge eleven det stöd/verktyg eleven behöver för att undvika kränkningar. Ansvarig: All personal inklusive skolledning Datum när det ska vara klart: Sker löpande vid olika former av möten och konferenser där elevärenden diskuteras Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av ålder i grundskola, särskola och fritidshem I de fall där kränkning har skett är målet att det ska utredas så att kränkning inte upprepas. Detta följs upp genom återkoppling med de inblandade. Vid svårare fall skrivs ett åtgärdsprogram. Åtgärd: Samtal med elever(medling). Samtal med föräldrar(information) Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det inte förekommit några trakasserier på grund av ålder under föregående läsår. Se arbetsgång gällande misstänkt kränkning. Ansvarig: Samtlig personal på skola och fritids.

8 Förebyggande av diskriminering på grund av kön i grundskola, särskola och fritidshem Alla ska kunna delta i idrotten. Jämn könsfördelning i tal-utrymmet. Jämlika lekar på rasterna. Kläder och utseende ska aldrig kommenteras utifrån könsaspekter. Åtgärd: Alternativa uppgifter i idrotten. Alternativt svarsystem till handuppräckning exempelvis kortsystem. Uppmärksamma eleverna ibland på vilken fördelning det är bland dem som tar utrymme. Inköp av rastleksaker som kan användas av alla oavsett kön. Skolans personal ska i möjligaste mål undvika att kommentera utseende och kläder. Motivera åtgärd: Enligt vår kartläggning har det förekommit några trakasserier på grund av kön under föregående läsår. En handlingsplan upprättades och föräldrarna informerades. Antimobbningsteamet och kurator kopplades in i olika åtgärder. Ansvarig: De vuxna på skolan som lägger märke till kränkningen och skolledningen Datum när det ska vara klart: Förebyggande av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet i grundskola, särskola och fritidshem Skyndsamt åtgärda all form av kränkning på grund av etnisk tillhörighet. Åtgärd: Samtal/medling med elever. Samtal/information med föräldrar. Vid enklare fall informerar klasslärare och fritidshem. Vid svårare fall informerar rektor och biträdande rektor. Antimobbningsteamet kan få i uppdrag att hantera ett ärende om kränkningen upprepas. Traditioner och kulturer Diskussioner Värdegrundsarbete SO ämnet Motivera åtgärd: vi har inte fastställda konsekvenser och vi har inte noterat några kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Se arbetsgången avseende misstänkt kränkning. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever På Loviselundsskolan finns ett antimobbningsteam som utreder misstankar om mobbning/kränkning och genomför samtal med elever. Åtgärder vid upptäckt, kränkning/hot: 1. Personal ingriper omedelbart och informerar berörd personal Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 2. Personal, som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, anmäler detta till rektor. Ansvarig: Den vuxne som ser eller får veta 3. Rektor gör anmälan till Huvudmannen på Utbildningsförvaltningens blankett Rutiner vid kränkande behandling. Ansvarig: Rektor 4. Enskilda samtal med den som är utsatt och den som utsätter. Hemmet informeras. Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal som dokumenterar händelsen och samtalen enligt skolans mall 5. Uppföljning med berörda elever och föräldrar. Samtalet dokumenteras Ansvarig: Klasslärare/fritidspersonal 6. Antimobbningsteamet informeras om kränkningarna fortsätter. Teamet tar vid. Fortsätter med samtal och uppföljande samtal med elever och föräldrar till dess kränkningen har upphört Ansvarig: Antimobbningsteamet som dokumenterar samtalen och utvärderar 7. Elevvårdskonferens med elev och föräldrar

9 Ansvarig: Rektor 8. Om kränkning/hot fortsätter, anmäler skolledningen ärendet till polis Rutiner för att utreda och åtgärda när vuxen kränker/diskriminerar elev All personal i skolan har ett ansvar att reagera om man hör/ser en vuxen som kränker/diskriminerar elev. Om elev eller förälder anser att kränkning/diskriminering har ägt rum kontaktas skolledningen. 1. Rektor kontaktas alltid av den som hör/ser händelsen. 2. Rektor samtalar med berörd personal och föräldrar kontaktas. Rektor anmäler händelsen till Utbildningsförvaltningen, blankett Rutiner vid kränkande behandling. Samtalet och åtgärderna dokumenteras. 3. Rektor ansvarar för att utredning sker. 4. Rektor följer upp ärendet med elev och vårdnadshavare 5. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och följer upp ärendet. 6. Om personalen så önskar, kan en facklig representant närvar vid samtalen 7. Utredning och åtgärder utreds och dokumenteras 8. Uppföljningen dokumenteras 9. Om åtgärderna är otillräckliga beslutar rektor om nya åtgärder 10. Rektor ska under utredningstiden ha kontakt med sin chef/förvaltning 11. Rektor avgör i samråd med sin chef om ärendet ska anmälas till annan myndighet. Rektor beslutar i samråd med utbildningsförvaltningens personalavdelning om eventuellt disciplinära åtgärder i enlighet med AB. Facket bör då kopplas in 12. Varje ärende ska utredas och handläggas skyndsamt. Ansvarig för detta är rektor och ytterst ansvarig är huvudmannen. 13. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan elev och vårdnadshavare vända sig till barn och elevombudsmannen ( eller diskrimineringsombudsmannen( Ansvarig: Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränker/diskriminerar vuxen 1. Samtal genomförs med båda parter. 2. Ansvarig pratar med barnets föräldrar och dokumenterar händelsen och samtalet. 3. Uppföljningssamtal med berörda inom 1 vecka. Ansvarig: Rektor Rutiner för dokumentation Alla samtal där antimobbingteamet är inblandat, dokumenteras och förvaras som minnesanteckningar på skolans expedition. En mall finns för detta. Ansvarsförhållande Ytterst ansvarig för att rutiner följs är rektor. Ansvarig för antimobbingteamet delas av hela teamet. Rutiner vid akuta situationer Policy: Det är ett grundläggande krav att alla som verkar i skolan ska känna sig trygga. Alla tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Ingen ska utsättas för mobbning. Vetskap eller misstanke om att mobbning pågår ska omedelbart leda till åtgärder enligt nedanstående plan. Skolan har rastvakter på alla raster för att få god uppsikt över platser där elever befinner sig på lektionsfri tid. Skolan arbetar med konceptet Friends/kamratstödjare för åk 4-6 och lågstadiets antimobbingplan för åk F-3. Antimobbingteamet har avsatt tid för att utreda och följa upp uppkomna kränkningar och trakasserier.

10 Arbetsgång vid kränkning/hot: Skolan får information om misstänkt kränkning. Anti-mobbningsteamet kontaktas. Åtgärder vid icke kränkning/ ej upplevd kränkning Teamet tar reda på om det är kränkning Samtal med den/de berörda Vid kännedom om kränkning/upplevd Kränkning: Personal informerar rektor. Rektor anmäler kränkning till huvudmannen på avsedd blankett. Ev. konfliktbearbetande samtal. Ev. kontakt med föräldrar. Teamet samlar försiktigt info. om kränkningen Föräldrar och klasslärare kontaktas. Samtal med den/de som kränker. Föräldrarna kontaktas. Uppföljning av den/de elever som kränkt. Teamet beslutar om att lämna ärendet vidare till Elevvårdsteamet. Flera uppföljande samtal med båda parter. Teamet beslutar om att avsluta ärendet.

11

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Försoleverksamhet Läsår 2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Råssnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass, fritidshem samt särskola. Ansvariga för planen: Rektorerna

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Nyhemsgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet a för planen Förskolechef i samråd med personalen

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshem a för planen: Tf rektor Göran Garmo Vår vision

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass åk 1-2 och fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola förskoleklass fritidshem och mellanstadieverksamhet Läsår: 14/15 Grunduppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sonfjällsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan och fritids Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016 Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskolan Hagabacken 2015/2016 Vår vision Alla barn i vår verksamhet är respekterade för den de är. Alla är olika men lika mycket värda.

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling!

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Christina Petersson Maria Nyberg Vår vision På vår förskola

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Slåttergubbens förskola

Slåttergubbens förskola Slåttergubbens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen, ledningsgruppen

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Henningsson, 0554-193 36 kerstin.henningsson@kil.se 2016-06-13 Bodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 INLEDNING I skollagen och

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjukhusundervisningen Östersund Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Särskild undervisning vid sjukhus Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor

Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Maria Westberg Rektor Östbyskolan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Maria Westberg 20151031 Sidan 2 av 9 Grunduppgifter: Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och skola Ansvarig för planen:

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolområde Syd Borrby skola och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter

Läs mer

HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling HAMMARBACKSSKOLAN Hammarbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9, Grundsärskola, Träningssärskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016

Läs mer

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillebos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Finningeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finningeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Finningeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Fole skola och fritidshemmet Folegaistens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och Fritidshemmet Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skirö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter

Läs mer

Svalans förskola avd. Svalan och Pusslets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svalans förskola avd. Svalan och Pusslets plan mot diskriminering och kränkande behandling Svalans förskola avd. Svalan och Pusslets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och asylförskola 1-5 Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer