Framtidens skola. 6 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens skola. 6 april 2009"

Transkript

1 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009: ) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från varje elev och hennes vilja och möjligheter att sträva framåt. Arlandagymnasiets ska vara en stabil institution som står för gedigen kunskap. Nyfikenhet och experimentlust ska stimuleras och uppmuntras. Respekt och uppskattning av olikheter bidrar till en kreativ miljö. Frihet och ansvar är ledord som är oskiljaktiga. Arlandagymnasiet ska vara en integrerad del av samhället. Näringsliv, föreningar och andra organisationer är medspelare som kan bidra till skolans verksamhet. Skolans framtid ligger i morgondagens ungdomars händer. Det är genom goda resultat, en stimulerande miljö, glädje och stolthet vi vinner dem som elever till skolan. Arlandagymnasiet består av alla de människor som dagligen studerar eller arbetar här. Det är för dessa som verksamheten finns till. Det är tillsammans med dessa människor som skolan ständigt ska utvecklas. 1

2 Bakgrund Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun gick med ett stort underskott Budgeten överskreds med 7,7 miljoner kronor eller 3,4 procent. Kommunfullmäktige fattade beslut om budgetramar för 2009 i november. Mellan 2008 och 2009 ökades ramen med 8 miljoner kronor varav 4,7 med anledning av demografisk förändring och prisjustering. Ytterligare 2,3 miljoner kronor placeras i en central pott. Satsningen blev därmed cirka 1 miljon kronor eller mindre än en halv procent. Det innebar därför radikala krav på förändringar i verksamheten. Majoritetens beslut i fullmäktige om verksamhetsplan saknade dessa radikala förslag. Inte heller utbildnings och arbetsmarknadsnämnden vidtog nödvändiga åtgärder. Under hösten 2008 avskedades såväl skolchefen på Arlandagymnasiet som den ansvariga förvaltningschefen. Nu har även nämnden avsatts och ansvaret är flyttat till ett utskott under kommunstyrelsen. Redan i februari 2009 visade prognosen att nämndens ekonomiska situation var i fritt fall. Underskottet beräknades bli 15 miljoner kronor. Idag har Arlandagymnasiet en tillförordnad rektor. Detaljbudgeten, som enligt beslut i kommunfullmäktige ska antas senast under januari, fastställs först den 6 april. Den politiska viljeinriktningen är obefintlig. Gymnasieskolan befinner sig i ett vakuum vilket bekräftas av alla de samtal som Alliansen fört med de verksamma på skolan. Situationen är mycket allvarlig. Det är mycket hög tid att den politiska ledningen pekar ut en färdriktning. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Minst lika viktigt är det att skolans styrelse tar ansvar för de långsiktiga, strategiska frågorna. Förändring och förnyelse kan vara både svårt och smärtsamt. Inte minst i stora organisationer där många starka viljor finns. Men när en kris uppstår öppnas ett fönster. Det som inte längre fungerar kan vädras ut och nya friska vindar kan komma in. Nu är möjligheterna till positiva, framtidsinriktade och konstruktiva förändringar stora. Nu är det läge att göra en nystart med sikte på en skola i nationell toppklass. Förändring kräver ett bra ledarskap som bygger på lyhördhet, delaktighet och tydlighet. Alliansen i Sigtuna kommun har vid flera tillfällen besökt Arlandagymnasiet och fört samtal med elever, personal och skolledning. Eleverna har fått fylla i en enkät med frågor som snarare tar sikte på framtiden än att skuldbelägga och se tillbaka på det som varit. Under en hel dag fanns Alliansens fyra partier närvarande på skolan. Besöket var uppskattat, efterlängtat och gav många värdefulla ingångsvärden. Det är uppenbart att elever, lärare, skolledning och politiker behöver en gemensam syn på vart Arlandagymnasiet är på väg. En gemensam vision för framtiden. Därför presenterar Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna härmed ett antal tankar och idéer för gymnasieskolan i allmänhet och för Arlandagymnasiet i synnerhet. 2

3 Politiska utgångspunkter De borgerliga värderingarna tar sin utgångspunkt i människan med hennes unika förutsättningar, drömmar och behov. Vi tror på individens frihet att forma sitt liv, men också på det ansvar som följer av detta. Det förutsätter att varje barn och ungdom får en trygg uppväxt och att skolan ger goda kunskaper. Vårt mål är att varje elev som lämnar skolan ska ha med sig de verktyg som krävs för att kunna ta ansvar för sig själv och att därmed leva ett gott liv. Varje barn och ungdom ska tillåtas att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi företräder kommuninvånarna och den politik vi fått väljarnas mandat att föra. Det innebär att vi har ett ansvar att ställa krav på verksamheterna, granska kvalitet och skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Kvalitet är något som uppstår i mötet mellan verksamhet och brukare. Vad som uppfattas som kvalitet kan variera mellan olika människor. Kvalitetsuppföljning måste prioriteras. Uppföljningsmetoderna ska vara målmedvetna, effektiva och tillgängliga. Viktigast är elevernas resultat och kunskaper. Informationen ska redovisas öppet och vara vägledande för det fria valet. En förutsättning för att skolan och hemmet ska kunna ge varje elev rätt stöd är att kunskap mäts och att eleven får tät återkoppling på skolarbetet. Det är först när brister synliggörs som verkningsfullt stöd kan ges. Lärarnas roll är avgörande för hur väl skolan ska lyckas. Arlandagymnasiet måste vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats som lockar de bästa pedagogerna. Bra lärare ska uppmärksammas och goda resultat ska löna sig. Möjligheterna till individuell lönesättning ska utnyttjas fullt ut. För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap måste skolan vara en trygg arbetsplats där ordning och studiero råder. Stökiga elever får inte tillåtas begränsa andra elevers skolarbete. Mobbning, skolk och vandalisering ska bekämpas med full kraft. Respekt för andra människor måste vara en bärande del av kulturen i skolan. Omfattande skolk drabbar inte enbart den skolkande eleven, utan leder också till svårigheter för lärarna att bedriva en meningsfull undervisning, vilket i sin tur drabbar även de skötsamma eleverna. Skolk ska meddelas hemmet samma dag och olovlig frånvaro ska redovisas i betygen. Skolk ska också leda till reducerat studiebidrag. Dyr verksamhet är inte nödvändigtvis detsamma som bra verksamhet. Skolan är dock en prioriterad verksamhet som ska ha de anslag som krävs för att undervisningen ska hålla hög kvalitet. Den stora utmaningen ligger dock i att få allt mer och bättre valuta för de satsade pengarna. Intensifierade kvalitetsgranskningar utgör en god grund för effektiviseringar och nya arbetssätt. 3

4 Allt för många elever som lämnar grundskolan har inte tillräckliga kunskaper och färdigheter. I Sigtuna kommun ligger såväl betygen som måluppfyllelsen lägre än förväntat. Det framgår av Skolverkets statistik som tar hänsyn till sociala faktorer. Konsekvensen för gymnasieskolan är att allt för mycket kraft måste gå åt till studier på grundskolenivå. Därför har barn och ungdomsnämndens arbete med grundskolan stor påverka på hur väl gymnasiet kan lyckas. Alla ungdomar har rätt till en likvärdig och god gymnasieskola. Det innebär inte att alla skolor måste se lika ut, eller att innehållet måste vara detsamma. Tvärtom måste alternativen vara många och tillåtas se olika ut. Variation av pedagogik, ekonomiska prioriteringar och profil skapar en mångfald. Därmed kan varje elev finna en modell som möter de egna behoven. Därför strävar vi mot allt mer mångfald och mer valfrihet. Gymnasieutbudet och mångfalden har ökat väsentligt i länet under de senaste åren. Dels genom att antalet fristående skolor har ökat. Dels genom att de kommunala enheterna i allt högre grad profileras. Allianspartiernas positiva attityd till fristående enheter ligger fast. Alla som vill bidra i arbetet med att ge ungdomar utbildning med hög kvalitet är välkomna. Oavsett om en skola är kommunal eller fristående måste villkoren att bedriva verksamheten vara lika och spelreglerna klara för en sund konkurrens. Detta regleras i grunden av statliga regelverk men kommunen kan göra mycket. Till exempel ska de fristående skolorna ingå i kommunens kvalitetsuppföljningar. Den kommunala gymnasieskolan ska få ansvar, så långt det är möjligt, för hela den egna verksamheten. Den kommunala skolan bör bära med sig såväl över som underskott från år till år. Ett sätt att ge Arlandagymnasiet större lokalt självbestämmande är att ge större ansvar för investeringar och underhåll av yttre och inre miljö. På det sättet skapas en grund för långsiktiga ekonomiska beslut. Med eget ansvar tas investeringskostnader i rätt omfattning och rätt tid. Det är fel att bygga en skolpolitik för gymnasiet som utgår ifrån att alla elever ska läsa teoretiska program. Därför är det viktigt med fler gymnasiala utbildningsinriktningar såsom yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar. Det kommer alltid att finnas behov av individuellt anpassade utbildningar, exempelvis för elever som kommer till Sverige sent under sin skolgång. Vår idé om Arlandagymnasiet utgår ifrån en modern skola där studierna står i centrum och kunskapskraven är höga. I den tuffa konkurrens som råder mellan regionens gymnasieskolor är det angeläget att skapa en tydlig profil som är attraktiv och trovärdig. Kopplingen till Arlanda användas på ett positivt sätt. Utvecklingen av skolan ska ske i samarbete med näringsliv och föreningar. Programutbudet ska utformas så att de leder till ett högre poängsnitt och en god elevtillströmning. Morgondagens arbetsmarknad ska vara i fokus. 4

5 Styrning, rollfördelning och resultat Den politiska styrningen av en kommunal verksamhet ska vara tydlig och stark men också begränsad och tillåtande. Antalet alternativa gymnasieskolor ökar allt mer, liksom elevernas rörlighet. Den kommunala gymnasieskolan ska ha samma möjlighet att konkurrera om eleverna som de fristående alternativen. Det innebär att friheten att utforma verksamheten är stor, men också att ansvar måste utkrävas. Gymnasieskolan styrs av Skollagen som beslutas av Riksdagen. Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Skollagen innehåller allmänna bestämmelser för alla skolformer och frågor om elevens rätt till utbildning. Läroplanen fastställs av Regeringen och anger vad gymnasieskolan har för uppgift, övergripande mål, samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Läroplanen är indelad i några huvudområden: Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Bedömning och betyg Rektors ansvar Riksdagen beslutar om vilka program och vilka kärnämnen som ska finnas och Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. Skolverket i sin tur fattar beslut om kursplaner som anger målet för undervisningen i varje enskilt ämne och kurs. Även om gymnasieskolan är starkt styrd av staten spelar den lokala politiken och styrningen stor roll. En klar rollfördelning mellan politik och verksamhet är avgörande. Skolans ledning ska veta vad som förväntas och hur ramarna ser ut. Politiker är medborgarföreträdare och lekmän och ska handla därefter. Den politiska styrningen får därför inte bli detaljerad. Enkelt uttryckt bestämmer politiken vad och förvaltningen och verksamheten bestämmer hur. Det bästa sättet att styra är att åskådliggöra resultat. Genom att välja några mått på kvalitet, sätta mål och att öppet redovisa resultat styr politiken vad. Valfriheten gör att stor makt överförts till elever och föräldrar. Den öppna redovisningen underlättar valfriheten och leder till att konkurrensen mellan skolorna driver på utvecklingen mot de politiska målen. Det finns idag ett antal kvalitetsmått att tillgå via Skolverket. Dessa är dessvärre svårtillgängliga för medborgarna. De finns att tillgå men är svåra att sätta in i ett sammanhang om man inte är väl förtrogen med skolpolitiken. Via kommunens hemsida finns det i stort sett inga kvalitetsgranskningar där man kan jämföra resultat. Åtminstone finns de inte enkelt tillgängliga och är inte utformade ur ett medborgarperspektiv. 5

6 Arlandagymnasiets resultat Kunskapsresultaten på Arlandagymnasiet är inte katastrofala. De ligger strax under det förväntade resultatet om man tar hänsyn till elevsammansättningen. I den sista raden i tabellen nedan framgår det att kostnaden per elev som är skriven i kommunen är lägre än i kommungruppen (pendlingskommuner) eller i landet. Sigtuna Kommungruppen Sverige Andel nybörjare som fullföljer utbildningen inom 4 år Andel invånare (20 år) med fullföljd gymnasieutbildning Andel invånare (20 år) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan 72 % 76 % 76 % 68 % 72 % 72 % 52 % 62 % 64 % 43 % 37 % 41 % Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,6 14,0 Andel elever (NV, SP, TE) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska Andel elever (övriga program) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska 97 % 98 % 97 % 76 % 83 % 83 % Kostnad per elev för undervisning kr kr kr Kostnad per elev för läromedel kr kr kr Kostnad per elev för skolmåltider kr kr kr Kostnad per elev för elevvård kr kr kr Kostnad per elev för lokaler och inventarier kr kr kr Kostnad per elev folkbokförd i kommunen kr kr kr 6

7 Arlandagymnasiet i framtiden En förutsättning för framgång är en nykter bild av verkligheten. Genom möten med elever, lärare, fackförbund och skolledning har Alliansen i Sigtuna försökt att samla en bild av hur situationen på gymnasiet ser ut, de bakomliggande systemen och ledarskapet. Syftet har inte varit att svartmåla skolan. Tvärtom har utgångspunkten främst varit att identifiera styrkorna. Det är viktigt att understryka att den dagliga verksamheten på Arlandagymnasiet inte är i kris. Skolans personal jobbar hårt för att ge eleverna en god utbildning. Vår bedömning är snarare att det saknas en gemensam linje, en strategi och ett förhållningssätt. Saker som har med ledarskap att göra. Vi ser både möjligheter och problem. Det är fullt genomförbart att utnyttja möjligheterna och hantera problemen. Idrottsprofilen är uppskattad och bidrar till ett inflöde av elever. Det är viktigt att skolans profilering utvecklas efter elevernas intressen, skolans förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Utmaningen är att både arbeta långsiktigt och att fånga morgondagens trender. Skolan uppfattas överlag som stabil men tråkig. Generellt sett uppfattas lärarna som professionella. Information mellan skolledning, lärare och elever uppfattas av många som bristfällig. En bättre kommunikation skulle leda till större delaktighet. Kommunikationen mellan de ansvariga politikerna och skolan behöver också förbättras. En allmän uppfattning är att politiken varit i stort sett osynlig på skolan. Ett stabilt ledarskap efterfrågas. Ledningen på skolan har bytts ut ett antal gånger under de senaste åren vilket försvårar kontinuiteten. Lärarna jobbar på utifrån sin kompetens vilket oftast är relativt bekymmersfritt. Det upplevs dock inte som om hela skolan arbetar mot samma övergripande mål. Arlandagymnasiet saknar en långsiktig strategi och vision, en gemensam syn på var verksamheten är på väg. Alla behöver kunna känna att de vet vart skolan är på väg för att därigenom kunna arbeta åt samma håll. Arlandagymnasiets första prioritet måste vara kunskap, att varje elev ska uppnå sin egen maximala kapacitet. Strävan mot att höja studieresultaten måste vara en del av värdegrunden på skolan. Arlandagymnasiet måste utnyttja namnet och det starka varumärke Arlanda står för. Samarbetet med Arlanda och övriga näringslivet måste vara en aktiv del av verksamheten på skolan. Elevantalet kommer även framöver att variera från år till år. Elevkullarna minskar dramatiskt framöver och elevernas val kan vara svåra att förutse. Det ställer stora krav på flexibilitet. Såväl skolan själv som kommunen som helhet måste se över strukturerna så att man kan möta ett förändrat elevantal med bibehållen kvalitet. 7

8 På skolan upplever man att utlovade investeringar som syftar till att höja kvaliteten har uteblivit. Det finns en förståelse för den ekonomiska bakgrunden men samtidigt hämmar det potentialen att utvecklas. Ett större lokalt ansvar för investeringar kan långsiktigt leda till bättre prioriteringar. Skolan är elevernas arbetsplats där arbetsmiljön ska vara stimulerande, lugn och inspirerande. Skolledningen har ett stort ansvar för detta. Oroligheter ska självklart stävjas. Lika viktigt är det att ta initiativ för en ökad trivsel på skolan. Flera elever gav uttryck för att skolan är bra men att det inte finns det där lilla extra. Klubbar, aktiviteter och annat som ökar trivseln, glädjen och stoltheten över skolan. Tvärtom upplevde några elever att skolledningen motarbetade initiativ från eleverna. Oavsett om detta är rätt eller fel kan man konstatera att detta är flera elevers upplevelse. Trots en allt hårdare konkurrens tror vi på Arlandagymnasiet. Men framgång kommer inte av att passivt vänta på framtiden. Det krävs ett tydligt mål och ett ledarskap som är handlingskraftigt. Skolan i sig har inte något egenvärde. Det är elevernas möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som alltid ska vara i fokus. Alliansen i Sigtuna kommun har låtit alla elever som vill fylla i en enkät om Arlandagymnasiet. Intrycken från dessa speglas i detta dokument, inte minst i avsnittet ovan. Lite mer förenklat redovisar vi åsikterna i listorna nedan. Vissa svar finns med på både den positiva och den negativa listan. Det visar att olika elever kan ha helt olika bild av skolan vilket i sig är en viktig faktor. Positiva listan 1. Eleverna 2. Bra lärare 3. Caféet 4. Maten 5. Skolmiljön Negativa listan 1. Maten 2. Lärarna 3. Rektorerna 4. Caféutbudet 5. Schemat Elevernas förslag på förbättringar 1. Bättre information till elever 2. Information till elever när lärare är sjuka 3. Fler aktiviteter 4. Ge datorer till alla elever 5. Längre öppettider bibliotek 8

9 Några förslag till åtgärder Politiskt ta fram och besluta om vision och övergripande mål för gymnasieskolan generellt och för Arlandagymnasiet. Politiskt ta fram och fastställa ett antal kvalitetsmått som har bäring på de politiska målen för skolan. Införa en opartisk och årligen återkommande kundnöjdhetsundersökning. Införa en opartisk och löpande granskning av gymnasieskolan som redovisas öppet på kommunens hemsida. Arbeta för en gemensam kvalitetsgranskning i länet. Ta fram en aktiv plan för hur man kostnadseffektivt och med bibehållen kvalitet kan möta förändringar i elevantal. Säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående alternativ. Ta fram en marknadsföringsplan för Arlandagymnasiet. Säkerställa ett långsiktigt ledarskap på Arlandagymnasiet. Avslutande ord Detta dokument är inte ett slutgiltigt svar på Arlandagymnasiets framtid. Ambitionen från Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna är att på detta sätt bidra till en diskussion. Våra partier är idag i opposition i Sigtuna kommun. Därför ligger avgörandet nu hos majoriteten. Vi hoppas att vi med dessa ord och den dialog vi fört med en lång rad människor ska bidra till att Arlandagymnasiet får förutsättningar att ta sig till nationell toppklass. Det är inte bara önskvärt. Det är fullt möjligt. Märsta den 6 april 2009 Henrik Kelfve (M) Mårten Fintling (FP) Olov Holst (SFS) Helle Nyman Ahlqvist (M) Michael Harvey (KD) 9

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer