Framtidens skola. 6 april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens skola. 6 april 2009"

Transkript

1 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009: ) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från varje elev och hennes vilja och möjligheter att sträva framåt. Arlandagymnasiets ska vara en stabil institution som står för gedigen kunskap. Nyfikenhet och experimentlust ska stimuleras och uppmuntras. Respekt och uppskattning av olikheter bidrar till en kreativ miljö. Frihet och ansvar är ledord som är oskiljaktiga. Arlandagymnasiet ska vara en integrerad del av samhället. Näringsliv, föreningar och andra organisationer är medspelare som kan bidra till skolans verksamhet. Skolans framtid ligger i morgondagens ungdomars händer. Det är genom goda resultat, en stimulerande miljö, glädje och stolthet vi vinner dem som elever till skolan. Arlandagymnasiet består av alla de människor som dagligen studerar eller arbetar här. Det är för dessa som verksamheten finns till. Det är tillsammans med dessa människor som skolan ständigt ska utvecklas. 1

2 Bakgrund Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun gick med ett stort underskott Budgeten överskreds med 7,7 miljoner kronor eller 3,4 procent. Kommunfullmäktige fattade beslut om budgetramar för 2009 i november. Mellan 2008 och 2009 ökades ramen med 8 miljoner kronor varav 4,7 med anledning av demografisk förändring och prisjustering. Ytterligare 2,3 miljoner kronor placeras i en central pott. Satsningen blev därmed cirka 1 miljon kronor eller mindre än en halv procent. Det innebar därför radikala krav på förändringar i verksamheten. Majoritetens beslut i fullmäktige om verksamhetsplan saknade dessa radikala förslag. Inte heller utbildnings och arbetsmarknadsnämnden vidtog nödvändiga åtgärder. Under hösten 2008 avskedades såväl skolchefen på Arlandagymnasiet som den ansvariga förvaltningschefen. Nu har även nämnden avsatts och ansvaret är flyttat till ett utskott under kommunstyrelsen. Redan i februari 2009 visade prognosen att nämndens ekonomiska situation var i fritt fall. Underskottet beräknades bli 15 miljoner kronor. Idag har Arlandagymnasiet en tillförordnad rektor. Detaljbudgeten, som enligt beslut i kommunfullmäktige ska antas senast under januari, fastställs först den 6 april. Den politiska viljeinriktningen är obefintlig. Gymnasieskolan befinner sig i ett vakuum vilket bekräftas av alla de samtal som Alliansen fört med de verksamma på skolan. Situationen är mycket allvarlig. Det är mycket hög tid att den politiska ledningen pekar ut en färdriktning. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Minst lika viktigt är det att skolans styrelse tar ansvar för de långsiktiga, strategiska frågorna. Förändring och förnyelse kan vara både svårt och smärtsamt. Inte minst i stora organisationer där många starka viljor finns. Men när en kris uppstår öppnas ett fönster. Det som inte längre fungerar kan vädras ut och nya friska vindar kan komma in. Nu är möjligheterna till positiva, framtidsinriktade och konstruktiva förändringar stora. Nu är det läge att göra en nystart med sikte på en skola i nationell toppklass. Förändring kräver ett bra ledarskap som bygger på lyhördhet, delaktighet och tydlighet. Alliansen i Sigtuna kommun har vid flera tillfällen besökt Arlandagymnasiet och fört samtal med elever, personal och skolledning. Eleverna har fått fylla i en enkät med frågor som snarare tar sikte på framtiden än att skuldbelägga och se tillbaka på det som varit. Under en hel dag fanns Alliansens fyra partier närvarande på skolan. Besöket var uppskattat, efterlängtat och gav många värdefulla ingångsvärden. Det är uppenbart att elever, lärare, skolledning och politiker behöver en gemensam syn på vart Arlandagymnasiet är på väg. En gemensam vision för framtiden. Därför presenterar Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna härmed ett antal tankar och idéer för gymnasieskolan i allmänhet och för Arlandagymnasiet i synnerhet. 2

3 Politiska utgångspunkter De borgerliga värderingarna tar sin utgångspunkt i människan med hennes unika förutsättningar, drömmar och behov. Vi tror på individens frihet att forma sitt liv, men också på det ansvar som följer av detta. Det förutsätter att varje barn och ungdom får en trygg uppväxt och att skolan ger goda kunskaper. Vårt mål är att varje elev som lämnar skolan ska ha med sig de verktyg som krävs för att kunna ta ansvar för sig själv och att därmed leva ett gott liv. Varje barn och ungdom ska tillåtas att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi företräder kommuninvånarna och den politik vi fått väljarnas mandat att föra. Det innebär att vi har ett ansvar att ställa krav på verksamheterna, granska kvalitet och skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Kvalitet är något som uppstår i mötet mellan verksamhet och brukare. Vad som uppfattas som kvalitet kan variera mellan olika människor. Kvalitetsuppföljning måste prioriteras. Uppföljningsmetoderna ska vara målmedvetna, effektiva och tillgängliga. Viktigast är elevernas resultat och kunskaper. Informationen ska redovisas öppet och vara vägledande för det fria valet. En förutsättning för att skolan och hemmet ska kunna ge varje elev rätt stöd är att kunskap mäts och att eleven får tät återkoppling på skolarbetet. Det är först när brister synliggörs som verkningsfullt stöd kan ges. Lärarnas roll är avgörande för hur väl skolan ska lyckas. Arlandagymnasiet måste vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats som lockar de bästa pedagogerna. Bra lärare ska uppmärksammas och goda resultat ska löna sig. Möjligheterna till individuell lönesättning ska utnyttjas fullt ut. För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap måste skolan vara en trygg arbetsplats där ordning och studiero råder. Stökiga elever får inte tillåtas begränsa andra elevers skolarbete. Mobbning, skolk och vandalisering ska bekämpas med full kraft. Respekt för andra människor måste vara en bärande del av kulturen i skolan. Omfattande skolk drabbar inte enbart den skolkande eleven, utan leder också till svårigheter för lärarna att bedriva en meningsfull undervisning, vilket i sin tur drabbar även de skötsamma eleverna. Skolk ska meddelas hemmet samma dag och olovlig frånvaro ska redovisas i betygen. Skolk ska också leda till reducerat studiebidrag. Dyr verksamhet är inte nödvändigtvis detsamma som bra verksamhet. Skolan är dock en prioriterad verksamhet som ska ha de anslag som krävs för att undervisningen ska hålla hög kvalitet. Den stora utmaningen ligger dock i att få allt mer och bättre valuta för de satsade pengarna. Intensifierade kvalitetsgranskningar utgör en god grund för effektiviseringar och nya arbetssätt. 3

4 Allt för många elever som lämnar grundskolan har inte tillräckliga kunskaper och färdigheter. I Sigtuna kommun ligger såväl betygen som måluppfyllelsen lägre än förväntat. Det framgår av Skolverkets statistik som tar hänsyn till sociala faktorer. Konsekvensen för gymnasieskolan är att allt för mycket kraft måste gå åt till studier på grundskolenivå. Därför har barn och ungdomsnämndens arbete med grundskolan stor påverka på hur väl gymnasiet kan lyckas. Alla ungdomar har rätt till en likvärdig och god gymnasieskola. Det innebär inte att alla skolor måste se lika ut, eller att innehållet måste vara detsamma. Tvärtom måste alternativen vara många och tillåtas se olika ut. Variation av pedagogik, ekonomiska prioriteringar och profil skapar en mångfald. Därmed kan varje elev finna en modell som möter de egna behoven. Därför strävar vi mot allt mer mångfald och mer valfrihet. Gymnasieutbudet och mångfalden har ökat väsentligt i länet under de senaste åren. Dels genom att antalet fristående skolor har ökat. Dels genom att de kommunala enheterna i allt högre grad profileras. Allianspartiernas positiva attityd till fristående enheter ligger fast. Alla som vill bidra i arbetet med att ge ungdomar utbildning med hög kvalitet är välkomna. Oavsett om en skola är kommunal eller fristående måste villkoren att bedriva verksamheten vara lika och spelreglerna klara för en sund konkurrens. Detta regleras i grunden av statliga regelverk men kommunen kan göra mycket. Till exempel ska de fristående skolorna ingå i kommunens kvalitetsuppföljningar. Den kommunala gymnasieskolan ska få ansvar, så långt det är möjligt, för hela den egna verksamheten. Den kommunala skolan bör bära med sig såväl över som underskott från år till år. Ett sätt att ge Arlandagymnasiet större lokalt självbestämmande är att ge större ansvar för investeringar och underhåll av yttre och inre miljö. På det sättet skapas en grund för långsiktiga ekonomiska beslut. Med eget ansvar tas investeringskostnader i rätt omfattning och rätt tid. Det är fel att bygga en skolpolitik för gymnasiet som utgår ifrån att alla elever ska läsa teoretiska program. Därför är det viktigt med fler gymnasiala utbildningsinriktningar såsom yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar. Det kommer alltid att finnas behov av individuellt anpassade utbildningar, exempelvis för elever som kommer till Sverige sent under sin skolgång. Vår idé om Arlandagymnasiet utgår ifrån en modern skola där studierna står i centrum och kunskapskraven är höga. I den tuffa konkurrens som råder mellan regionens gymnasieskolor är det angeläget att skapa en tydlig profil som är attraktiv och trovärdig. Kopplingen till Arlanda användas på ett positivt sätt. Utvecklingen av skolan ska ske i samarbete med näringsliv och föreningar. Programutbudet ska utformas så att de leder till ett högre poängsnitt och en god elevtillströmning. Morgondagens arbetsmarknad ska vara i fokus. 4

5 Styrning, rollfördelning och resultat Den politiska styrningen av en kommunal verksamhet ska vara tydlig och stark men också begränsad och tillåtande. Antalet alternativa gymnasieskolor ökar allt mer, liksom elevernas rörlighet. Den kommunala gymnasieskolan ska ha samma möjlighet att konkurrera om eleverna som de fristående alternativen. Det innebär att friheten att utforma verksamheten är stor, men också att ansvar måste utkrävas. Gymnasieskolan styrs av Skollagen som beslutas av Riksdagen. Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Skollagen innehåller allmänna bestämmelser för alla skolformer och frågor om elevens rätt till utbildning. Läroplanen fastställs av Regeringen och anger vad gymnasieskolan har för uppgift, övergripande mål, samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Läroplanen är indelad i några huvudområden: Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Bedömning och betyg Rektors ansvar Riksdagen beslutar om vilka program och vilka kärnämnen som ska finnas och Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. Skolverket i sin tur fattar beslut om kursplaner som anger målet för undervisningen i varje enskilt ämne och kurs. Även om gymnasieskolan är starkt styrd av staten spelar den lokala politiken och styrningen stor roll. En klar rollfördelning mellan politik och verksamhet är avgörande. Skolans ledning ska veta vad som förväntas och hur ramarna ser ut. Politiker är medborgarföreträdare och lekmän och ska handla därefter. Den politiska styrningen får därför inte bli detaljerad. Enkelt uttryckt bestämmer politiken vad och förvaltningen och verksamheten bestämmer hur. Det bästa sättet att styra är att åskådliggöra resultat. Genom att välja några mått på kvalitet, sätta mål och att öppet redovisa resultat styr politiken vad. Valfriheten gör att stor makt överförts till elever och föräldrar. Den öppna redovisningen underlättar valfriheten och leder till att konkurrensen mellan skolorna driver på utvecklingen mot de politiska målen. Det finns idag ett antal kvalitetsmått att tillgå via Skolverket. Dessa är dessvärre svårtillgängliga för medborgarna. De finns att tillgå men är svåra att sätta in i ett sammanhang om man inte är väl förtrogen med skolpolitiken. Via kommunens hemsida finns det i stort sett inga kvalitetsgranskningar där man kan jämföra resultat. Åtminstone finns de inte enkelt tillgängliga och är inte utformade ur ett medborgarperspektiv. 5

6 Arlandagymnasiets resultat Kunskapsresultaten på Arlandagymnasiet är inte katastrofala. De ligger strax under det förväntade resultatet om man tar hänsyn till elevsammansättningen. I den sista raden i tabellen nedan framgår det att kostnaden per elev som är skriven i kommunen är lägre än i kommungruppen (pendlingskommuner) eller i landet. Sigtuna Kommungruppen Sverige Andel nybörjare som fullföljer utbildningen inom 4 år Andel invånare (20 år) med fullföljd gymnasieutbildning Andel invånare (20 år) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan 72 % 76 % 76 % 68 % 72 % 72 % 52 % 62 % 64 % 43 % 37 % 41 % Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,6 14,0 Andel elever (NV, SP, TE) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska Andel elever (övriga program) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska 97 % 98 % 97 % 76 % 83 % 83 % Kostnad per elev för undervisning kr kr kr Kostnad per elev för läromedel kr kr kr Kostnad per elev för skolmåltider kr kr kr Kostnad per elev för elevvård kr kr kr Kostnad per elev för lokaler och inventarier kr kr kr Kostnad per elev folkbokförd i kommunen kr kr kr 6

7 Arlandagymnasiet i framtiden En förutsättning för framgång är en nykter bild av verkligheten. Genom möten med elever, lärare, fackförbund och skolledning har Alliansen i Sigtuna försökt att samla en bild av hur situationen på gymnasiet ser ut, de bakomliggande systemen och ledarskapet. Syftet har inte varit att svartmåla skolan. Tvärtom har utgångspunkten främst varit att identifiera styrkorna. Det är viktigt att understryka att den dagliga verksamheten på Arlandagymnasiet inte är i kris. Skolans personal jobbar hårt för att ge eleverna en god utbildning. Vår bedömning är snarare att det saknas en gemensam linje, en strategi och ett förhållningssätt. Saker som har med ledarskap att göra. Vi ser både möjligheter och problem. Det är fullt genomförbart att utnyttja möjligheterna och hantera problemen. Idrottsprofilen är uppskattad och bidrar till ett inflöde av elever. Det är viktigt att skolans profilering utvecklas efter elevernas intressen, skolans förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Utmaningen är att både arbeta långsiktigt och att fånga morgondagens trender. Skolan uppfattas överlag som stabil men tråkig. Generellt sett uppfattas lärarna som professionella. Information mellan skolledning, lärare och elever uppfattas av många som bristfällig. En bättre kommunikation skulle leda till större delaktighet. Kommunikationen mellan de ansvariga politikerna och skolan behöver också förbättras. En allmän uppfattning är att politiken varit i stort sett osynlig på skolan. Ett stabilt ledarskap efterfrågas. Ledningen på skolan har bytts ut ett antal gånger under de senaste åren vilket försvårar kontinuiteten. Lärarna jobbar på utifrån sin kompetens vilket oftast är relativt bekymmersfritt. Det upplevs dock inte som om hela skolan arbetar mot samma övergripande mål. Arlandagymnasiet saknar en långsiktig strategi och vision, en gemensam syn på var verksamheten är på väg. Alla behöver kunna känna att de vet vart skolan är på väg för att därigenom kunna arbeta åt samma håll. Arlandagymnasiets första prioritet måste vara kunskap, att varje elev ska uppnå sin egen maximala kapacitet. Strävan mot att höja studieresultaten måste vara en del av värdegrunden på skolan. Arlandagymnasiet måste utnyttja namnet och det starka varumärke Arlanda står för. Samarbetet med Arlanda och övriga näringslivet måste vara en aktiv del av verksamheten på skolan. Elevantalet kommer även framöver att variera från år till år. Elevkullarna minskar dramatiskt framöver och elevernas val kan vara svåra att förutse. Det ställer stora krav på flexibilitet. Såväl skolan själv som kommunen som helhet måste se över strukturerna så att man kan möta ett förändrat elevantal med bibehållen kvalitet. 7

8 På skolan upplever man att utlovade investeringar som syftar till att höja kvaliteten har uteblivit. Det finns en förståelse för den ekonomiska bakgrunden men samtidigt hämmar det potentialen att utvecklas. Ett större lokalt ansvar för investeringar kan långsiktigt leda till bättre prioriteringar. Skolan är elevernas arbetsplats där arbetsmiljön ska vara stimulerande, lugn och inspirerande. Skolledningen har ett stort ansvar för detta. Oroligheter ska självklart stävjas. Lika viktigt är det att ta initiativ för en ökad trivsel på skolan. Flera elever gav uttryck för att skolan är bra men att det inte finns det där lilla extra. Klubbar, aktiviteter och annat som ökar trivseln, glädjen och stoltheten över skolan. Tvärtom upplevde några elever att skolledningen motarbetade initiativ från eleverna. Oavsett om detta är rätt eller fel kan man konstatera att detta är flera elevers upplevelse. Trots en allt hårdare konkurrens tror vi på Arlandagymnasiet. Men framgång kommer inte av att passivt vänta på framtiden. Det krävs ett tydligt mål och ett ledarskap som är handlingskraftigt. Skolan i sig har inte något egenvärde. Det är elevernas möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som alltid ska vara i fokus. Alliansen i Sigtuna kommun har låtit alla elever som vill fylla i en enkät om Arlandagymnasiet. Intrycken från dessa speglas i detta dokument, inte minst i avsnittet ovan. Lite mer förenklat redovisar vi åsikterna i listorna nedan. Vissa svar finns med på både den positiva och den negativa listan. Det visar att olika elever kan ha helt olika bild av skolan vilket i sig är en viktig faktor. Positiva listan 1. Eleverna 2. Bra lärare 3. Caféet 4. Maten 5. Skolmiljön Negativa listan 1. Maten 2. Lärarna 3. Rektorerna 4. Caféutbudet 5. Schemat Elevernas förslag på förbättringar 1. Bättre information till elever 2. Information till elever när lärare är sjuka 3. Fler aktiviteter 4. Ge datorer till alla elever 5. Längre öppettider bibliotek 8

9 Några förslag till åtgärder Politiskt ta fram och besluta om vision och övergripande mål för gymnasieskolan generellt och för Arlandagymnasiet. Politiskt ta fram och fastställa ett antal kvalitetsmått som har bäring på de politiska målen för skolan. Införa en opartisk och årligen återkommande kundnöjdhetsundersökning. Införa en opartisk och löpande granskning av gymnasieskolan som redovisas öppet på kommunens hemsida. Arbeta för en gemensam kvalitetsgranskning i länet. Ta fram en aktiv plan för hur man kostnadseffektivt och med bibehållen kvalitet kan möta förändringar i elevantal. Säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående alternativ. Ta fram en marknadsföringsplan för Arlandagymnasiet. Säkerställa ett långsiktigt ledarskap på Arlandagymnasiet. Avslutande ord Detta dokument är inte ett slutgiltigt svar på Arlandagymnasiets framtid. Ambitionen från Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna är att på detta sätt bidra till en diskussion. Våra partier är idag i opposition i Sigtuna kommun. Därför ligger avgörandet nu hos majoriteten. Vi hoppas att vi med dessa ord och den dialog vi fört med en lång rad människor ska bidra till att Arlandagymnasiet får förutsättningar att ta sig till nationell toppklass. Det är inte bara önskvärt. Det är fullt möjligt. Märsta den 6 april 2009 Henrik Kelfve (M) Mårten Fintling (FP) Olov Holst (SFS) Helle Nyman Ahlqvist (M) Michael Harvey (KD) 9

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan

Sammanfattning Rapport 2010:13. Undervisningen i matematik i gymnasieskolan Sammanfattning Rapport 2010:13 Undervisningen i matematik i gymnasieskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i matematik på 55 gymnasieskolor spridda över landet.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018.

EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS. Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. EN SKOLA DÄR ALLA ELEVER KAN LYCKAS Den nya majoritetens utbildningspolitik för Linköping 2015-2018. 1 Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och till människors frihet att forma sina egna liv. Alla

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten

Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Revisionsrapport Granskning av resursfördelning till utbildningsverksamheten Nyköpings kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet Skåne Vad är viktigast för hälsan? Levnadsvillkor: Trygg uppväxt Utbildning Arbete Inkomst Gemenskap

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete Skolprojektet Strategier för ett elevlyft i Flens kommun 2014-2019 Flens kommun vill skapa en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. Nu drar vi igång en kraftfull satsning på Flens

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer