Framtidens skola. 6 april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens skola. 6 april 2009"

Transkript

1 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009: ) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från varje elev och hennes vilja och möjligheter att sträva framåt. Arlandagymnasiets ska vara en stabil institution som står för gedigen kunskap. Nyfikenhet och experimentlust ska stimuleras och uppmuntras. Respekt och uppskattning av olikheter bidrar till en kreativ miljö. Frihet och ansvar är ledord som är oskiljaktiga. Arlandagymnasiet ska vara en integrerad del av samhället. Näringsliv, föreningar och andra organisationer är medspelare som kan bidra till skolans verksamhet. Skolans framtid ligger i morgondagens ungdomars händer. Det är genom goda resultat, en stimulerande miljö, glädje och stolthet vi vinner dem som elever till skolan. Arlandagymnasiet består av alla de människor som dagligen studerar eller arbetar här. Det är för dessa som verksamheten finns till. Det är tillsammans med dessa människor som skolan ständigt ska utvecklas. 1

2 Bakgrund Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun gick med ett stort underskott Budgeten överskreds med 7,7 miljoner kronor eller 3,4 procent. Kommunfullmäktige fattade beslut om budgetramar för 2009 i november. Mellan 2008 och 2009 ökades ramen med 8 miljoner kronor varav 4,7 med anledning av demografisk förändring och prisjustering. Ytterligare 2,3 miljoner kronor placeras i en central pott. Satsningen blev därmed cirka 1 miljon kronor eller mindre än en halv procent. Det innebar därför radikala krav på förändringar i verksamheten. Majoritetens beslut i fullmäktige om verksamhetsplan saknade dessa radikala förslag. Inte heller utbildnings och arbetsmarknadsnämnden vidtog nödvändiga åtgärder. Under hösten 2008 avskedades såväl skolchefen på Arlandagymnasiet som den ansvariga förvaltningschefen. Nu har även nämnden avsatts och ansvaret är flyttat till ett utskott under kommunstyrelsen. Redan i februari 2009 visade prognosen att nämndens ekonomiska situation var i fritt fall. Underskottet beräknades bli 15 miljoner kronor. Idag har Arlandagymnasiet en tillförordnad rektor. Detaljbudgeten, som enligt beslut i kommunfullmäktige ska antas senast under januari, fastställs först den 6 april. Den politiska viljeinriktningen är obefintlig. Gymnasieskolan befinner sig i ett vakuum vilket bekräftas av alla de samtal som Alliansen fört med de verksamma på skolan. Situationen är mycket allvarlig. Det är mycket hög tid att den politiska ledningen pekar ut en färdriktning. Inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Minst lika viktigt är det att skolans styrelse tar ansvar för de långsiktiga, strategiska frågorna. Förändring och förnyelse kan vara både svårt och smärtsamt. Inte minst i stora organisationer där många starka viljor finns. Men när en kris uppstår öppnas ett fönster. Det som inte längre fungerar kan vädras ut och nya friska vindar kan komma in. Nu är möjligheterna till positiva, framtidsinriktade och konstruktiva förändringar stora. Nu är det läge att göra en nystart med sikte på en skola i nationell toppklass. Förändring kräver ett bra ledarskap som bygger på lyhördhet, delaktighet och tydlighet. Alliansen i Sigtuna kommun har vid flera tillfällen besökt Arlandagymnasiet och fört samtal med elever, personal och skolledning. Eleverna har fått fylla i en enkät med frågor som snarare tar sikte på framtiden än att skuldbelägga och se tillbaka på det som varit. Under en hel dag fanns Alliansens fyra partier närvarande på skolan. Besöket var uppskattat, efterlängtat och gav många värdefulla ingångsvärden. Det är uppenbart att elever, lärare, skolledning och politiker behöver en gemensam syn på vart Arlandagymnasiet är på väg. En gemensam vision för framtiden. Därför presenterar Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna härmed ett antal tankar och idéer för gymnasieskolan i allmänhet och för Arlandagymnasiet i synnerhet. 2

3 Politiska utgångspunkter De borgerliga värderingarna tar sin utgångspunkt i människan med hennes unika förutsättningar, drömmar och behov. Vi tror på individens frihet att forma sitt liv, men också på det ansvar som följer av detta. Det förutsätter att varje barn och ungdom får en trygg uppväxt och att skolan ger goda kunskaper. Vårt mål är att varje elev som lämnar skolan ska ha med sig de verktyg som krävs för att kunna ta ansvar för sig själv och att därmed leva ett gott liv. Varje barn och ungdom ska tillåtas att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi företräder kommuninvånarna och den politik vi fått väljarnas mandat att föra. Det innebär att vi har ett ansvar att ställa krav på verksamheterna, granska kvalitet och skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Kvalitet är något som uppstår i mötet mellan verksamhet och brukare. Vad som uppfattas som kvalitet kan variera mellan olika människor. Kvalitetsuppföljning måste prioriteras. Uppföljningsmetoderna ska vara målmedvetna, effektiva och tillgängliga. Viktigast är elevernas resultat och kunskaper. Informationen ska redovisas öppet och vara vägledande för det fria valet. En förutsättning för att skolan och hemmet ska kunna ge varje elev rätt stöd är att kunskap mäts och att eleven får tät återkoppling på skolarbetet. Det är först när brister synliggörs som verkningsfullt stöd kan ges. Lärarnas roll är avgörande för hur väl skolan ska lyckas. Arlandagymnasiet måste vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats som lockar de bästa pedagogerna. Bra lärare ska uppmärksammas och goda resultat ska löna sig. Möjligheterna till individuell lönesättning ska utnyttjas fullt ut. För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap måste skolan vara en trygg arbetsplats där ordning och studiero råder. Stökiga elever får inte tillåtas begränsa andra elevers skolarbete. Mobbning, skolk och vandalisering ska bekämpas med full kraft. Respekt för andra människor måste vara en bärande del av kulturen i skolan. Omfattande skolk drabbar inte enbart den skolkande eleven, utan leder också till svårigheter för lärarna att bedriva en meningsfull undervisning, vilket i sin tur drabbar även de skötsamma eleverna. Skolk ska meddelas hemmet samma dag och olovlig frånvaro ska redovisas i betygen. Skolk ska också leda till reducerat studiebidrag. Dyr verksamhet är inte nödvändigtvis detsamma som bra verksamhet. Skolan är dock en prioriterad verksamhet som ska ha de anslag som krävs för att undervisningen ska hålla hög kvalitet. Den stora utmaningen ligger dock i att få allt mer och bättre valuta för de satsade pengarna. Intensifierade kvalitetsgranskningar utgör en god grund för effektiviseringar och nya arbetssätt. 3

4 Allt för många elever som lämnar grundskolan har inte tillräckliga kunskaper och färdigheter. I Sigtuna kommun ligger såväl betygen som måluppfyllelsen lägre än förväntat. Det framgår av Skolverkets statistik som tar hänsyn till sociala faktorer. Konsekvensen för gymnasieskolan är att allt för mycket kraft måste gå åt till studier på grundskolenivå. Därför har barn och ungdomsnämndens arbete med grundskolan stor påverka på hur väl gymnasiet kan lyckas. Alla ungdomar har rätt till en likvärdig och god gymnasieskola. Det innebär inte att alla skolor måste se lika ut, eller att innehållet måste vara detsamma. Tvärtom måste alternativen vara många och tillåtas se olika ut. Variation av pedagogik, ekonomiska prioriteringar och profil skapar en mångfald. Därmed kan varje elev finna en modell som möter de egna behoven. Därför strävar vi mot allt mer mångfald och mer valfrihet. Gymnasieutbudet och mångfalden har ökat väsentligt i länet under de senaste åren. Dels genom att antalet fristående skolor har ökat. Dels genom att de kommunala enheterna i allt högre grad profileras. Allianspartiernas positiva attityd till fristående enheter ligger fast. Alla som vill bidra i arbetet med att ge ungdomar utbildning med hög kvalitet är välkomna. Oavsett om en skola är kommunal eller fristående måste villkoren att bedriva verksamheten vara lika och spelreglerna klara för en sund konkurrens. Detta regleras i grunden av statliga regelverk men kommunen kan göra mycket. Till exempel ska de fristående skolorna ingå i kommunens kvalitetsuppföljningar. Den kommunala gymnasieskolan ska få ansvar, så långt det är möjligt, för hela den egna verksamheten. Den kommunala skolan bör bära med sig såväl över som underskott från år till år. Ett sätt att ge Arlandagymnasiet större lokalt självbestämmande är att ge större ansvar för investeringar och underhåll av yttre och inre miljö. På det sättet skapas en grund för långsiktiga ekonomiska beslut. Med eget ansvar tas investeringskostnader i rätt omfattning och rätt tid. Det är fel att bygga en skolpolitik för gymnasiet som utgår ifrån att alla elever ska läsa teoretiska program. Därför är det viktigt med fler gymnasiala utbildningsinriktningar såsom yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar. Det kommer alltid att finnas behov av individuellt anpassade utbildningar, exempelvis för elever som kommer till Sverige sent under sin skolgång. Vår idé om Arlandagymnasiet utgår ifrån en modern skola där studierna står i centrum och kunskapskraven är höga. I den tuffa konkurrens som råder mellan regionens gymnasieskolor är det angeläget att skapa en tydlig profil som är attraktiv och trovärdig. Kopplingen till Arlanda användas på ett positivt sätt. Utvecklingen av skolan ska ske i samarbete med näringsliv och föreningar. Programutbudet ska utformas så att de leder till ett högre poängsnitt och en god elevtillströmning. Morgondagens arbetsmarknad ska vara i fokus. 4

5 Styrning, rollfördelning och resultat Den politiska styrningen av en kommunal verksamhet ska vara tydlig och stark men också begränsad och tillåtande. Antalet alternativa gymnasieskolor ökar allt mer, liksom elevernas rörlighet. Den kommunala gymnasieskolan ska ha samma möjlighet att konkurrera om eleverna som de fristående alternativen. Det innebär att friheten att utforma verksamheten är stor, men också att ansvar måste utkrävas. Gymnasieskolan styrs av Skollagen som beslutas av Riksdagen. Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning. Skollagen innehåller allmänna bestämmelser för alla skolformer och frågor om elevens rätt till utbildning. Läroplanen fastställs av Regeringen och anger vad gymnasieskolan har för uppgift, övergripande mål, samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Läroplanen är indelad i några huvudområden: Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Bedömning och betyg Rektors ansvar Riksdagen beslutar om vilka program och vilka kärnämnen som ska finnas och Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. Skolverket i sin tur fattar beslut om kursplaner som anger målet för undervisningen i varje enskilt ämne och kurs. Även om gymnasieskolan är starkt styrd av staten spelar den lokala politiken och styrningen stor roll. En klar rollfördelning mellan politik och verksamhet är avgörande. Skolans ledning ska veta vad som förväntas och hur ramarna ser ut. Politiker är medborgarföreträdare och lekmän och ska handla därefter. Den politiska styrningen får därför inte bli detaljerad. Enkelt uttryckt bestämmer politiken vad och förvaltningen och verksamheten bestämmer hur. Det bästa sättet att styra är att åskådliggöra resultat. Genom att välja några mått på kvalitet, sätta mål och att öppet redovisa resultat styr politiken vad. Valfriheten gör att stor makt överförts till elever och föräldrar. Den öppna redovisningen underlättar valfriheten och leder till att konkurrensen mellan skolorna driver på utvecklingen mot de politiska målen. Det finns idag ett antal kvalitetsmått att tillgå via Skolverket. Dessa är dessvärre svårtillgängliga för medborgarna. De finns att tillgå men är svåra att sätta in i ett sammanhang om man inte är väl förtrogen med skolpolitiken. Via kommunens hemsida finns det i stort sett inga kvalitetsgranskningar där man kan jämföra resultat. Åtminstone finns de inte enkelt tillgängliga och är inte utformade ur ett medborgarperspektiv. 5

6 Arlandagymnasiets resultat Kunskapsresultaten på Arlandagymnasiet är inte katastrofala. De ligger strax under det förväntade resultatet om man tar hänsyn till elevsammansättningen. I den sista raden i tabellen nedan framgår det att kostnaden per elev som är skriven i kommunen är lägre än i kommungruppen (pendlingskommuner) eller i landet. Sigtuna Kommungruppen Sverige Andel nybörjare som fullföljer utbildningen inom 4 år Andel invånare (20 år) med fullföljd gymnasieutbildning Andel invånare (20 år) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan 72 % 76 % 76 % 68 % 72 % 72 % 52 % 62 % 64 % 43 % 37 % 41 % Genomsnittlig betygspoäng 13,3 13,6 14,0 Andel elever (NV, SP, TE) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska Andel elever (övriga program) med godkända betyg i engelska, matematik och svenska 97 % 98 % 97 % 76 % 83 % 83 % Kostnad per elev för undervisning kr kr kr Kostnad per elev för läromedel kr kr kr Kostnad per elev för skolmåltider kr kr kr Kostnad per elev för elevvård kr kr kr Kostnad per elev för lokaler och inventarier kr kr kr Kostnad per elev folkbokförd i kommunen kr kr kr 6

7 Arlandagymnasiet i framtiden En förutsättning för framgång är en nykter bild av verkligheten. Genom möten med elever, lärare, fackförbund och skolledning har Alliansen i Sigtuna försökt att samla en bild av hur situationen på gymnasiet ser ut, de bakomliggande systemen och ledarskapet. Syftet har inte varit att svartmåla skolan. Tvärtom har utgångspunkten främst varit att identifiera styrkorna. Det är viktigt att understryka att den dagliga verksamheten på Arlandagymnasiet inte är i kris. Skolans personal jobbar hårt för att ge eleverna en god utbildning. Vår bedömning är snarare att det saknas en gemensam linje, en strategi och ett förhållningssätt. Saker som har med ledarskap att göra. Vi ser både möjligheter och problem. Det är fullt genomförbart att utnyttja möjligheterna och hantera problemen. Idrottsprofilen är uppskattad och bidrar till ett inflöde av elever. Det är viktigt att skolans profilering utvecklas efter elevernas intressen, skolans förutsättningar och arbetsmarknadens behov. Utmaningen är att både arbeta långsiktigt och att fånga morgondagens trender. Skolan uppfattas överlag som stabil men tråkig. Generellt sett uppfattas lärarna som professionella. Information mellan skolledning, lärare och elever uppfattas av många som bristfällig. En bättre kommunikation skulle leda till större delaktighet. Kommunikationen mellan de ansvariga politikerna och skolan behöver också förbättras. En allmän uppfattning är att politiken varit i stort sett osynlig på skolan. Ett stabilt ledarskap efterfrågas. Ledningen på skolan har bytts ut ett antal gånger under de senaste åren vilket försvårar kontinuiteten. Lärarna jobbar på utifrån sin kompetens vilket oftast är relativt bekymmersfritt. Det upplevs dock inte som om hela skolan arbetar mot samma övergripande mål. Arlandagymnasiet saknar en långsiktig strategi och vision, en gemensam syn på var verksamheten är på väg. Alla behöver kunna känna att de vet vart skolan är på väg för att därigenom kunna arbeta åt samma håll. Arlandagymnasiets första prioritet måste vara kunskap, att varje elev ska uppnå sin egen maximala kapacitet. Strävan mot att höja studieresultaten måste vara en del av värdegrunden på skolan. Arlandagymnasiet måste utnyttja namnet och det starka varumärke Arlanda står för. Samarbetet med Arlanda och övriga näringslivet måste vara en aktiv del av verksamheten på skolan. Elevantalet kommer även framöver att variera från år till år. Elevkullarna minskar dramatiskt framöver och elevernas val kan vara svåra att förutse. Det ställer stora krav på flexibilitet. Såväl skolan själv som kommunen som helhet måste se över strukturerna så att man kan möta ett förändrat elevantal med bibehållen kvalitet. 7

8 På skolan upplever man att utlovade investeringar som syftar till att höja kvaliteten har uteblivit. Det finns en förståelse för den ekonomiska bakgrunden men samtidigt hämmar det potentialen att utvecklas. Ett större lokalt ansvar för investeringar kan långsiktigt leda till bättre prioriteringar. Skolan är elevernas arbetsplats där arbetsmiljön ska vara stimulerande, lugn och inspirerande. Skolledningen har ett stort ansvar för detta. Oroligheter ska självklart stävjas. Lika viktigt är det att ta initiativ för en ökad trivsel på skolan. Flera elever gav uttryck för att skolan är bra men att det inte finns det där lilla extra. Klubbar, aktiviteter och annat som ökar trivseln, glädjen och stoltheten över skolan. Tvärtom upplevde några elever att skolledningen motarbetade initiativ från eleverna. Oavsett om detta är rätt eller fel kan man konstatera att detta är flera elevers upplevelse. Trots en allt hårdare konkurrens tror vi på Arlandagymnasiet. Men framgång kommer inte av att passivt vänta på framtiden. Det krävs ett tydligt mål och ett ledarskap som är handlingskraftigt. Skolan i sig har inte något egenvärde. Det är elevernas möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som alltid ska vara i fokus. Alliansen i Sigtuna kommun har låtit alla elever som vill fylla i en enkät om Arlandagymnasiet. Intrycken från dessa speglas i detta dokument, inte minst i avsnittet ovan. Lite mer förenklat redovisar vi åsikterna i listorna nedan. Vissa svar finns med på både den positiva och den negativa listan. Det visar att olika elever kan ha helt olika bild av skolan vilket i sig är en viktig faktor. Positiva listan 1. Eleverna 2. Bra lärare 3. Caféet 4. Maten 5. Skolmiljön Negativa listan 1. Maten 2. Lärarna 3. Rektorerna 4. Caféutbudet 5. Schemat Elevernas förslag på förbättringar 1. Bättre information till elever 2. Information till elever när lärare är sjuka 3. Fler aktiviteter 4. Ge datorer till alla elever 5. Längre öppettider bibliotek 8

9 Några förslag till åtgärder Politiskt ta fram och besluta om vision och övergripande mål för gymnasieskolan generellt och för Arlandagymnasiet. Politiskt ta fram och fastställa ett antal kvalitetsmått som har bäring på de politiska målen för skolan. Införa en opartisk och årligen återkommande kundnöjdhetsundersökning. Införa en opartisk och löpande granskning av gymnasieskolan som redovisas öppet på kommunens hemsida. Arbeta för en gemensam kvalitetsgranskning i länet. Ta fram en aktiv plan för hur man kostnadseffektivt och med bibehållen kvalitet kan möta förändringar i elevantal. Säkerställa lika villkor mellan kommunala och fristående alternativ. Ta fram en marknadsföringsplan för Arlandagymnasiet. Säkerställa ett långsiktigt ledarskap på Arlandagymnasiet. Avslutande ord Detta dokument är inte ett slutgiltigt svar på Arlandagymnasiets framtid. Ambitionen från Moderaterna, Folkpartiet, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna är att på detta sätt bidra till en diskussion. Våra partier är idag i opposition i Sigtuna kommun. Därför ligger avgörandet nu hos majoriteten. Vi hoppas att vi med dessa ord och den dialog vi fört med en lång rad människor ska bidra till att Arlandagymnasiet får förutsättningar att ta sig till nationell toppklass. Det är inte bara önskvärt. Det är fullt möjligt. Märsta den 6 april 2009 Henrik Kelfve (M) Mårten Fintling (FP) Olov Holst (SFS) Helle Nyman Ahlqvist (M) Michael Harvey (KD) 9

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden

Ett Stockholm som investerar för framtiden Ett Stockholm som investerar för framtiden Det här är en del av Socialdemokraterna i Stockholms läns regionala program. Det är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Barn och ungdomar ska få känna glädje och stolthet över sin uppväxt i Eksjö kommun! Fastställt av kommunfullmäktige 2010-12-20, 75 Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Motion om att införa ordningsomdömen

Motion om att införa ordningsomdömen 2006-12-18 302 656 Kommunstyrelsen 2007-05-14 95 200 Arbets- och personalutskottet 2007-04-16 86 181 06.954 008 deckf25 Motion om att införa ordningsomdömen Bilaga: Särskilt yttrande Ylva Strutz och Thomas

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01

Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 - I Södertäljes skolor ger varje elev en kunskapsutmaning varje dag! -- - -.- Versionsdatum 201 1-12-01 T- f Utvecklingsstrategi för Södertäljes skolor Bakgrund: Den 1 juli 2011 infördes en ny skollag

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN

SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kultur- och utbildningsnämnden 2010-11-09 SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN SKOLVÄSENDET I VILHELMINA KOMMUN antagen av Kfm 101220 96 VARFÖR EN SKOL- OCH UTVECKLINGSPLAN? Grundläggande för all

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för grundskola och skolbarnsomsorg UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan

Verksamhetsplan 2015/2016. Rombergaskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Rombergaskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Målgruppen är Rombergaskolans elever inom förskoleklass, grundskola och fritidshem. Vision Alla barn och ungdomar i Enköpings

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014

Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014 Utbildningsprogram Gotland - Åren 2010-2014 Barn och ungdomar på Gotland är vår framtid och det är viktigt att ge alla barn en bra start i livet och tro på sin förmåga. De viktigaste människorna för barnens

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan

Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Underkänt! Göteborgarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll

KF-protokoll nr Bilaga 3. Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05 6 Jan Valeskog (S) om Stadsrevisionens omfattande kritik Jan Valeskog (S) har ställt följande frågor till mig: 1. Kommunledningen säger att resurserna

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen

Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-30 SID 1 (1) KS/2016:268 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Sammanfattning Rubricerad

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Skolinspektionen för en bättre skola

Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen för en bättre skola Skolinspektionen Tillsyn och kvalitetsgranskning Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn- och elevombudet (BEO) Överklagandenämnden INSPEKTIONSAVDELNINGAR Umeå Stockholm

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun

Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Bra bättre bäst! Resultat i korthet för gymnasieverksamhet i Nacka kommun Till dig som är elev eller förälder eller arbetar i gymnasieskolan! Årets kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning

Läs mer