Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23"

Transkript

1 Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 8 Kungsbacka 9 Kungälv 11 Lerum 12 Mölndal 13 Stenungsund 14 Tjörn 15 Västra Göteborg 16 Öckerö 17 Sammanställning 18

3 Bakgrund Inom Grundskolenätverket genomfördes det under 2014/2015 en kartläggning gällande förstelärare inom Göteborgsregionen. Elva av tretton kommuner deltog i kartläggningen. Kommunerna som deltog: Ale, Alingsås, Göteborgs Stad, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en enkät som innehöll följande tio frågor: Hur många förstelärare har er kommun i Hur många lektorer har er kommun i Hur ser arbetstidsavtalet ut gällande förstelärare/lektorer? Samt är de Har förstelärarna/lektorerna avsatt tid för att arbeta med andra uppgifter än Hur använder rektorerna förstelärarna/lektorerna ute på skolorna? Har det varit en central påverkan var tjänsterna är förlagda? I så fall på vilket sätt? Hur har samverkan med facket varit gällande reformen med förstelärare/lektorer? Vilka resultat ser du att satsningen på förstelärare/lektorer har genererat? Vad tar kommunen/ för sikte framåt gällande förstelärare/lektorer inom Kontaktperson gällande kartläggningen: Fredrik Åkerlind GR Utbildning

4 Ale 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring jämfört med tidigare. Ferietjänster fortsätter vara ferie och semester fortsätter vara semester. De är fastanställda. - En del har det medan andra har det inte. Den andra gruppen blev klara under läsåret 14/15 och där har de generellt inte avsatt tid. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppgifter. - Det är olika utifrån de förutsättningar som har givits. Vissa har tydliga uppdrag medan andra inte har det. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppdrag. - Ja, det har varit en helt central styrning där sektorn har tagit ansvar för hela ansökningsförfarandet och tillsättning. Ambitionen har varit att ha minst en förstelärare per skola, men det uppnåddes inte fullt ut. - De har varit med under processen att ta fram utformning av ansökning och utformning av urval. - Än så länge mer på enskilda områden, såsom enskilda skolor och enskilda frågeområden. - Inventering görs mot att möjligen utöka den handledning som finns idag till en gemensam fortbildning för förstelärarna. Förstelärarna kommer mer att riktas mot utvecklingsområden som framkommer i analys av resultat för enskilda skolor och för kommunens skolor i stort.

5 Alingsås 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - 35 h arbetsplatsförlagt, 10h förtroendetid. De är visstidsanställda. - Nej - De ges pedagogiska uppdrag, leda arbetsgrupper, vara kontakter med lärarutbildning i sammanhang där speciella projekt gäller, handleder andra lärare. - Ja. "Geografisk" spridning. Spridning över de olika skolåren - Fungerat bra när det gäller uttagandet av dem. AG har velat driva 40 timmars arbetsvecka för förstelärarna. Där har LR och Lärarf. inte haft samma uppfattning. Det har inte varit möjligt att teckna kollektivavtal eftersom parterna är så skilda i uppfattning. - Svårt att se ännu. För de som fått uppdragen har det inneburit mycket. De har svarat upp mycket bra på uppdraget. Detta leder förhoppningsvis till bättre resultat på skolorna. - Vi avvaktar statliga direktiv. Vi önskar få möjlighet att förbättra förutsättningarna för förstelärarna att utföra uppdraget.

6 Göteborgs Stad 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i Förstelärare/lektorer arbetar med arbetstidsförläggning enl. AB, Bil. M. Detta med undantag för de förstelärare som arbetar på en skola där kollektivavtal tecknats om enl. HÖK 12, Bil. 6 om annan arbetstidsförläggning för lärare. Tjänster som förstelärare resp. lektor är tillsvidareanställningar i Göteborgs stads förvaltningar. Några få visstidsförordnanden finns dock kvar sedan tidigare rekrytering. - Förstelärare/lektorer har enligt kravprofilen för resp. tjänst vissa uppgifter (i enlighet med förordningen). I uppdragsdialogen ska rektor och berörd förstelärare/lektor göra bedömningen av tidsåtgången för olika delar med hänsyn tagen till det totala uppdraget för försteläraren/lektorn. I rekvisitionen har för 51 % angivits att tidsåtgång inte kan skattas, av övriga 49 % har 58 % skattat mer än 10 %. - Se bilaga i mail - Fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna har samverkats och beslutats kommuncentralt. Fördelning utifrån elevantal (utom när det gäller utanförskapsområden som tilldelas fler tjänster). Omfördelning har varit möjlig vid behov. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Vissa frågor har samverkats kommuncentralt: o principer för fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna; o övergripande ang. kravprofil för tjänsterna o anställningsform och princip för löneökning o principer för och arbetsformer vid rekryteringen. - Varje förvaltning har samverkat o inriktning och organisatorisk placering av tjänsterna o former för genomförande.

7 - För tidigt att avgöra resultat/effekter då inriktning och faktiska uppgifter utgår från respektive skolas behov. Uppdraget bör dock enligt övergripande kravprofil innebära att: o försteläraren bidrar till skolutveckling och elevernas måluppfyllelse samt stärker det vetenskapliga förhållningssättet i verksamheten o försteläraren stödjer andra lärare i olika sammanhang och på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå o försteläraren på ett övergripande sätt stödjer skolutvecklingen inom stadens tre strategiska områden o pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och skolans kompensatoriska uppdrag. - Intentionen är att utöka antalet lektorstjänster och att fler förstelärare anställs inom s k utanförskapsområden.

8 Härryda 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Inget annat än ordinarie läraravtal. Visstid på 3 år - Inte kontinuerlig tid, däremot ges arbetstid för de uppdrag de får att genomföra på enheten, i området eller kommuncentralt. - I utvecklingsarbetet på den egna enheten och i det pedagogiska området i ett 1-16 års perspektiv - De första 11 förstelärarna valdes ut genom en central pott där en grupp rektorer och vc deltog. Då fanns inga krav på vilka områden som förstelärarna skulle utveckla. - God, men oro kring mandat, tidsomfattning och i viss mån att de kommer att utnyttjas för mycket till annat än undervisning. - Ett aktivare utvecklingsarbete ute på enheterna. Man har börjat se förstelärarna som en resursförstärkning. En egen oro för att förstelärarna får ta ett stort ansvar för enheternas kompetensutveckling och att rektor backar och inte är lika aktiv. Har sett tecken på det i kommunen. - Funderar kring att gå ut med tjänster externt och söka förstelärare till kommunen. I dagsläget är de flesta förstelärare "fast" i sina kommuner och deltar inte på den öppna arbetsmarknaden då det annonseras efter lärare.

9 Kungsbacka 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i ska bli c:a 90 vid årets utgång 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i på gång - ska bli totalt 9 - Förstelärare: rekommenderat 20% av total arbetstid läggs på uppdraget. Rektor avgör tillsammans med FL hur utlägget ska se ut. I kontrakt mellan FL och R ställs upp följande för officiell presentation: 1. Vad uppdraget innebär. 2. Hur det ska utföras 3. När det ska utföras 4. hur uppföljning/utvärdering sker. Lektor: har tredelat uppdrag; 1. egen undervisning 2. forskningsanknytning på eget skolområde/ kommunövergripande 3. forskningsanknytning till akademi. Utgående från heltid. Följer lokalt kollektivavtal på skolan. Förstelärare visstidsanställs med treårs kontrakt. Lektor erbjuds tillsvidare anställning. Följer lokalt kollektivavtal. - Ja - samtliga har särskilt uppdrag enligt kontrakt - se ovan. Samtliga FL ska också genomgå utbildning för uppdraget. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - FL: Samtliga tjänster är upplagda med lokal skola /skolenhet som bas. I annonsen beskrivs uppdrag och inriktning. Rektor avgör vilken inriktning som ska annonseras. Lektor: redan då kommunen tillstyrker att en lärare påbörjar sin forskarutbildning görs upp hur man lokalt och centralt ska kunna ta bruk av lic-/doktoranden. Där ges också ett "löfte" om lektorat vid skolan då läraren licat / doktorerat. - Huvudmannamässigt strävar vi efter en rimlig fördelning av tjänsterna mellan skolor. Meritering för att komma ifråga till tjänst som förstelärare, genomförs kommuncentralt med gemensam process. Kommunen lägger ut samlingsannons - till vilken knyts resp skolas lokala annons(-er). Efter lärare blivit godkänd vid meriteringen - gör rektor val mellan de sökanden som godkänts. - Före införandet av karriärtjänster hade kommunen en lång process med de lärarfackliga organisationerna. Denna process utmynnade i en skrivning kring meriteringsprocess, tillsättning, upplägg och innehåll. Lektorat infördes i förskola och grundskola före den nationella satsningen.

10 - Kommunen ser att det håller på att växa fram olika lokala satsningar på skolenheterna. Rektor använder FL i det kollegiala lärandet samt inordnar FL i skolans utvecklingsprocess. Beroende på inriktning skaer detta på olika sätt. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - Kommunen ser enbart fördelar med karriärtjänster. Vi avser utöka dessa så långt möjligt. Generellt utgör FL och lektorer delar i satsningen på ökad måluppfyllelse. Karriärtjänster fyller en viktig funktion i möjligheten att göra karriär i förskola/ skola - utan att vara tvungen att satsa på skolledarkarriär. Vidare är dessa tjänster också en möjlighet att koppla akademi och vardagspraktik närmare varandra.

11 Kungälv 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst för alla utom de som jobbar på en skola som har eget avtal ,5. Dock är frågan om annan arbetstid aktuell. Nu har de tillsvidare (fast) - men de var de inte från början. - En del - inte alla. - Varierar. Några har också kommunövergripande uppdrag. - Ja. När vi fick fler tjänster eftersträvade vi en spridning så att det skulle finnas minst en förstelärare på varje skola. I grunden är det förstås kompetensen som avgjort. - Vi har samverkat kring former för rekrytering, arbetstid och i viss mån uppdrag. De har ej varit med i uttagningen. - Synligast resultat i matematiken där vi använt dem till att vara med och forma en kommunövergripande matematikplan - pågående arbete. Vi kommer nu att göra en större satsning för att ta ett gemensamt grepp kring hur vi ska använda dem i skolutvecklingssyfte på ett tydligare sätt. tyvärr har det också genererat en del negativt - jante. det finns andra lärare som inte klarar reformen och vill avsluta sin lärarkarriär för att de tycker att detta är så fel. - De ingår som en del i grundskolans kompetensutvecklingsplan där de kommer att få olika roller för att bidra till ökat lärande hos andra lärare. Som lärledare eller specialister.

12 Lerum 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 56, varav 41 i grundskolan och resten på gymnasiet 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Vanlig ferietjänst för de förstelärare som arbetar på skolor med ferieanställning, på den skolan som arbetar så och semestertjänster med årsarbetstid på de skolor som har det avtalet. Lerums förstelärare har visstidsanstälning på 2 år. - Rektor planerar uppdraget inom ramen för den tjänst förstelärarna har, vilket innebär att det ser olika ut med avsatt tid. Beror på uppdraget och förutsättningar. - Till att utveckla undervisningen utifrån olika preciserade behov. - Nej. Dock har rekrytering skett gemensamt i kommunen utifrån specifika kriterier. Samordning kring rekryteringen är gjord av utvecklingschef och genomförd av utvecklingschef och rektorer. - Resonemang med facket förs kontinuerligt. - Vi håller på att utvärdera just nu i syfte att se eventuella resultat. Frågor att besvara är skickade till både rektorer och förstelärare. Rektor får stöd i arbetet med att utveckla undervisningen. - Det beror på hur det hela utvecklas på nationell nivå. Fortsatt kommer vi att rekrytera utifrån identifierade behov på enheterna och i syfte att öka kvaliteten på undervisningen.

13 Mölndal 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 16 omg1, 57 omg 2 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Omgång 1 16 förstelärare avtal 35 plus 5timmar. Omgång 2 57 förstelärare läraravtal. Visstidsanställda 2 år - Ja, de 16 förstelärarna har centrala uppgifter på sina 5 timmar - Ingår i enhetens ledningsgrupp, kvalitetsgrupper, processledare - Inte omgång 1, Omgång 2 minst en förstelärare/enhet - Mkt diskussioner omg 1 i och med lokalt kollektivavtal men en god samverkan, Omgång 2 God samverkan - På sikt en ökad likvärdighet. Ökad kvalitet på skolans processer. Gott stöd i skolans ledning med pedagogiska utvecklingen på enheten och i området detta i samverkan - Vi ska öka likvärdigheten. Vässa det systematiska kvalitetsarbetet. Anställa en lektor till ny enhet som byggs upp av hela eller delar av tre befintliga enheter. En skola på vetenskaplig grund.

14 Stenungsund 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst. Visstidsanställda tre år. - I en del fall, dock inte alla. - Alla har en gemensam uppdragsbeskrivning för förstelärare. Sedan har varje förstelärare något eller några specifika uppdrag. Det kan tex. vara utvecklingsledare. - Nej. - Samverkan har förekommit men då jag inte varit med där kan jag inte exakt redovisa hur diskussionerna förts. - På respektive skola har det inneburit - Vi kommer att se över och utvärdera uppdragen.

15 Tjörn 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Arbetstidsavtalet som för övriga. De 5 första, som rekryterades 2013, har ett treårigt förordnade. De övriga 12, som rekryterades 2014, har ett ettårigt förordnande. - Nej. - Som representanter i skolornas lokala utvecklingsgrupper. - Ja. Två förstelärare skulle rekryteras till varje F-5 enhet. Tre förstelärare skulle rekryteras till varje 6-9 enhet. - Lärarfacken har informerats på de centrala samverkansmötena. - Detta ska utvärderas under våren. - Det kan jag inte svara på idag.

16 Västra Göteborg 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring av avtal i samband med tillträde som förstelärare utan alla går på det avtal de haft sedan tidigare. Läraravtal. - Styrs helt av rektor på den enhet där försteläraren är anställd. Vår uppfattning är att de flesta inta har avsatt tid men vi vet att några har det. - På valfritt sätt. Många rektorer använder FL som pedagogiska ledare och inspiratörer. Handledning förekommer i vissa fall och kollegial utveckling är också en vanlig uppgift. - Viss påverkan för att jämna ut fördelningen över stadsdelen. Många skolor hade många sökande och andra väldigt få. Placering på annan skola än den man tillhörde när man sökte tjänsten har inte tillämpats. - Mycket bra. Samverkansgruppen inom skola har deltagit i en transparent process och deltagit i beslut om inriktning på tjänster så väl som annonsutformning och rekryteringsförfarande. - Svårt att ge ett sammanhållet svar. Lönespridning, viss statusökning men också en viss förvirring i vad uppdraget innebär och vilka krav/förväntningar som kommer med det. - Vi ställer oss positiva till ett ökat antal förstelärare. Stadsdelen vill verka för att förtydliga uppdragets innebörd. Stadsdelen kommer att lägga kraft på att undersöka vilka kompetenser vi behöver förstärka och utveckla. Detta för att kunna prioritera inriktning på den kommande tjänsterna som förstelärare.

17 Öckerö 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - De har 35/45, av de fem som varit med från början så håller de på att ändra sina avtal från 40 till 35.Fast anställda - Nej - Inte helt klart ännu, nu är de mer knutna till sina skolor. - Ja, tittade på samtliga sökande och tittade främst på kompetens, men var de likvärdiga försökte vi sprida tjänsterna på olika skolor. - Det har varit uppe på FSG. - Än så länge inget tydligt resultat, mer än osämja på enheter. - Samla ihop krafterna och sätta upp mål för skolorna.

18 Sammanställning 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - Stor variation mellan lägsta och högsta antalet, från 17 (Tjörn) och 18 (Öckerö) till 380 (Göteborg). Övriga ligger i spannet Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Majoritet har 0 (10/12). Göteborg 2. Kungsbacka 6 på gång, ska bli 9 - En majoritet av svaren indikerar ingen större förändring mot ordinarie lärartjänster. Ett fåtal svar visar på en uppdelning av arbetstiden där en del läggs på det särskilda uppdraget. Fem svarar att förstelärarna är fastanställda (eller tillsvidareanställda) och sex svarar visstid. Kungsbacka erbjuder förstelärare visstid och lektorer tillsvidare. Även Göteborg erbjuder lektorer tillsvidare. - Tre svarar nej medan sex svarar att det varierar. Tre svarar ja och anger även på vilket sätt tiden avsätts. - De flesta svarar att förstelärare/lektorer används inom exempelvis utveckling, olika ledande roller eller handledning. Andra exempel är inspiratörer, medlemmar av kvalitetsgrupper samt kommunövergripande uppdrag. - En majoritet svarar ja eller att viss påverkan skett (10/12). Som anledning anges ofta önskemål om spridning mellan olika enheter och geografiskt. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Alla svarar att någon sorts samverkan skett. En respondent svarar att det varit svårt att teckna kollektivavtal pga. motstridiga åsikter mellan fackrep. Annars god samverkan där facken varit med i processen samt utformningen av uppdragen.

19 - Ett flertal (7/12) svarar att det än så länge är oklart. Positiva svar gällande exempelvis förbättrade möjligheter till skolutveckling, kompetensutveckling och måluppfyllelse. De negativa svaren gäller att rektor inte är lika aktiv längre, kritik och osämja från övriga lärare samt förvirring kring vad uppdraget innebär. - En majoritet (9/12) indikerar en tydlig positiv inställning till att utveckla rollerna och utöka antalet förstelärare/lektorer. Övriga anger att det inte går att svara på idag eller att det ska utvärderas.

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015

Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 2014-09-22 Sammanställning av Årlig rapport nummer 1 för deltagande kommuner i Våromgången 2013 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden 2013 07 01-2014 06 30 1. Sammanfattning Alla deltagande kommuner har

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer