Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23"

Transkript

1 Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 8 Kungsbacka 9 Kungälv 11 Lerum 12 Mölndal 13 Stenungsund 14 Tjörn 15 Västra Göteborg 16 Öckerö 17 Sammanställning 18

3 Bakgrund Inom Grundskolenätverket genomfördes det under 2014/2015 en kartläggning gällande förstelärare inom Göteborgsregionen. Elva av tretton kommuner deltog i kartläggningen. Kommunerna som deltog: Ale, Alingsås, Göteborgs Stad, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en enkät som innehöll följande tio frågor: Hur många förstelärare har er kommun i Hur många lektorer har er kommun i Hur ser arbetstidsavtalet ut gällande förstelärare/lektorer? Samt är de Har förstelärarna/lektorerna avsatt tid för att arbeta med andra uppgifter än Hur använder rektorerna förstelärarna/lektorerna ute på skolorna? Har det varit en central påverkan var tjänsterna är förlagda? I så fall på vilket sätt? Hur har samverkan med facket varit gällande reformen med förstelärare/lektorer? Vilka resultat ser du att satsningen på förstelärare/lektorer har genererat? Vad tar kommunen/ för sikte framåt gällande förstelärare/lektorer inom Kontaktperson gällande kartläggningen: Fredrik Åkerlind GR Utbildning

4 Ale 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring jämfört med tidigare. Ferietjänster fortsätter vara ferie och semester fortsätter vara semester. De är fastanställda. - En del har det medan andra har det inte. Den andra gruppen blev klara under läsåret 14/15 och där har de generellt inte avsatt tid. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppgifter. - Det är olika utifrån de förutsättningar som har givits. Vissa har tydliga uppdrag medan andra inte har det. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppdrag. - Ja, det har varit en helt central styrning där sektorn har tagit ansvar för hela ansökningsförfarandet och tillsättning. Ambitionen har varit att ha minst en förstelärare per skola, men det uppnåddes inte fullt ut. - De har varit med under processen att ta fram utformning av ansökning och utformning av urval. - Än så länge mer på enskilda områden, såsom enskilda skolor och enskilda frågeområden. - Inventering görs mot att möjligen utöka den handledning som finns idag till en gemensam fortbildning för förstelärarna. Förstelärarna kommer mer att riktas mot utvecklingsområden som framkommer i analys av resultat för enskilda skolor och för kommunens skolor i stort.

5 Alingsås 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - 35 h arbetsplatsförlagt, 10h förtroendetid. De är visstidsanställda. - Nej - De ges pedagogiska uppdrag, leda arbetsgrupper, vara kontakter med lärarutbildning i sammanhang där speciella projekt gäller, handleder andra lärare. - Ja. "Geografisk" spridning. Spridning över de olika skolåren - Fungerat bra när det gäller uttagandet av dem. AG har velat driva 40 timmars arbetsvecka för förstelärarna. Där har LR och Lärarf. inte haft samma uppfattning. Det har inte varit möjligt att teckna kollektivavtal eftersom parterna är så skilda i uppfattning. - Svårt att se ännu. För de som fått uppdragen har det inneburit mycket. De har svarat upp mycket bra på uppdraget. Detta leder förhoppningsvis till bättre resultat på skolorna. - Vi avvaktar statliga direktiv. Vi önskar få möjlighet att förbättra förutsättningarna för förstelärarna att utföra uppdraget.

6 Göteborgs Stad 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i Förstelärare/lektorer arbetar med arbetstidsförläggning enl. AB, Bil. M. Detta med undantag för de förstelärare som arbetar på en skola där kollektivavtal tecknats om enl. HÖK 12, Bil. 6 om annan arbetstidsförläggning för lärare. Tjänster som förstelärare resp. lektor är tillsvidareanställningar i Göteborgs stads förvaltningar. Några få visstidsförordnanden finns dock kvar sedan tidigare rekrytering. - Förstelärare/lektorer har enligt kravprofilen för resp. tjänst vissa uppgifter (i enlighet med förordningen). I uppdragsdialogen ska rektor och berörd förstelärare/lektor göra bedömningen av tidsåtgången för olika delar med hänsyn tagen till det totala uppdraget för försteläraren/lektorn. I rekvisitionen har för 51 % angivits att tidsåtgång inte kan skattas, av övriga 49 % har 58 % skattat mer än 10 %. - Se bilaga i mail - Fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna har samverkats och beslutats kommuncentralt. Fördelning utifrån elevantal (utom när det gäller utanförskapsområden som tilldelas fler tjänster). Omfördelning har varit möjlig vid behov. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Vissa frågor har samverkats kommuncentralt: o principer för fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna; o övergripande ang. kravprofil för tjänsterna o anställningsform och princip för löneökning o principer för och arbetsformer vid rekryteringen. - Varje förvaltning har samverkat o inriktning och organisatorisk placering av tjänsterna o former för genomförande.

7 - För tidigt att avgöra resultat/effekter då inriktning och faktiska uppgifter utgår från respektive skolas behov. Uppdraget bör dock enligt övergripande kravprofil innebära att: o försteläraren bidrar till skolutveckling och elevernas måluppfyllelse samt stärker det vetenskapliga förhållningssättet i verksamheten o försteläraren stödjer andra lärare i olika sammanhang och på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå o försteläraren på ett övergripande sätt stödjer skolutvecklingen inom stadens tre strategiska områden o pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och skolans kompensatoriska uppdrag. - Intentionen är att utöka antalet lektorstjänster och att fler förstelärare anställs inom s k utanförskapsområden.

8 Härryda 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Inget annat än ordinarie läraravtal. Visstid på 3 år - Inte kontinuerlig tid, däremot ges arbetstid för de uppdrag de får att genomföra på enheten, i området eller kommuncentralt. - I utvecklingsarbetet på den egna enheten och i det pedagogiska området i ett 1-16 års perspektiv - De första 11 förstelärarna valdes ut genom en central pott där en grupp rektorer och vc deltog. Då fanns inga krav på vilka områden som förstelärarna skulle utveckla. - God, men oro kring mandat, tidsomfattning och i viss mån att de kommer att utnyttjas för mycket till annat än undervisning. - Ett aktivare utvecklingsarbete ute på enheterna. Man har börjat se förstelärarna som en resursförstärkning. En egen oro för att förstelärarna får ta ett stort ansvar för enheternas kompetensutveckling och att rektor backar och inte är lika aktiv. Har sett tecken på det i kommunen. - Funderar kring att gå ut med tjänster externt och söka förstelärare till kommunen. I dagsläget är de flesta förstelärare "fast" i sina kommuner och deltar inte på den öppna arbetsmarknaden då det annonseras efter lärare.

9 Kungsbacka 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i ska bli c:a 90 vid årets utgång 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i på gång - ska bli totalt 9 - Förstelärare: rekommenderat 20% av total arbetstid läggs på uppdraget. Rektor avgör tillsammans med FL hur utlägget ska se ut. I kontrakt mellan FL och R ställs upp följande för officiell presentation: 1. Vad uppdraget innebär. 2. Hur det ska utföras 3. När det ska utföras 4. hur uppföljning/utvärdering sker. Lektor: har tredelat uppdrag; 1. egen undervisning 2. forskningsanknytning på eget skolområde/ kommunövergripande 3. forskningsanknytning till akademi. Utgående från heltid. Följer lokalt kollektivavtal på skolan. Förstelärare visstidsanställs med treårs kontrakt. Lektor erbjuds tillsvidare anställning. Följer lokalt kollektivavtal. - Ja - samtliga har särskilt uppdrag enligt kontrakt - se ovan. Samtliga FL ska också genomgå utbildning för uppdraget. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - FL: Samtliga tjänster är upplagda med lokal skola /skolenhet som bas. I annonsen beskrivs uppdrag och inriktning. Rektor avgör vilken inriktning som ska annonseras. Lektor: redan då kommunen tillstyrker att en lärare påbörjar sin forskarutbildning görs upp hur man lokalt och centralt ska kunna ta bruk av lic-/doktoranden. Där ges också ett "löfte" om lektorat vid skolan då läraren licat / doktorerat. - Huvudmannamässigt strävar vi efter en rimlig fördelning av tjänsterna mellan skolor. Meritering för att komma ifråga till tjänst som förstelärare, genomförs kommuncentralt med gemensam process. Kommunen lägger ut samlingsannons - till vilken knyts resp skolas lokala annons(-er). Efter lärare blivit godkänd vid meriteringen - gör rektor val mellan de sökanden som godkänts. - Före införandet av karriärtjänster hade kommunen en lång process med de lärarfackliga organisationerna. Denna process utmynnade i en skrivning kring meriteringsprocess, tillsättning, upplägg och innehåll. Lektorat infördes i förskola och grundskola före den nationella satsningen.

10 - Kommunen ser att det håller på att växa fram olika lokala satsningar på skolenheterna. Rektor använder FL i det kollegiala lärandet samt inordnar FL i skolans utvecklingsprocess. Beroende på inriktning skaer detta på olika sätt. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - Kommunen ser enbart fördelar med karriärtjänster. Vi avser utöka dessa så långt möjligt. Generellt utgör FL och lektorer delar i satsningen på ökad måluppfyllelse. Karriärtjänster fyller en viktig funktion i möjligheten att göra karriär i förskola/ skola - utan att vara tvungen att satsa på skolledarkarriär. Vidare är dessa tjänster också en möjlighet att koppla akademi och vardagspraktik närmare varandra.

11 Kungälv 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst för alla utom de som jobbar på en skola som har eget avtal ,5. Dock är frågan om annan arbetstid aktuell. Nu har de tillsvidare (fast) - men de var de inte från början. - En del - inte alla. - Varierar. Några har också kommunövergripande uppdrag. - Ja. När vi fick fler tjänster eftersträvade vi en spridning så att det skulle finnas minst en förstelärare på varje skola. I grunden är det förstås kompetensen som avgjort. - Vi har samverkat kring former för rekrytering, arbetstid och i viss mån uppdrag. De har ej varit med i uttagningen. - Synligast resultat i matematiken där vi använt dem till att vara med och forma en kommunövergripande matematikplan - pågående arbete. Vi kommer nu att göra en större satsning för att ta ett gemensamt grepp kring hur vi ska använda dem i skolutvecklingssyfte på ett tydligare sätt. tyvärr har det också genererat en del negativt - jante. det finns andra lärare som inte klarar reformen och vill avsluta sin lärarkarriär för att de tycker att detta är så fel. - De ingår som en del i grundskolans kompetensutvecklingsplan där de kommer att få olika roller för att bidra till ökat lärande hos andra lärare. Som lärledare eller specialister.

12 Lerum 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 56, varav 41 i grundskolan och resten på gymnasiet 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Vanlig ferietjänst för de förstelärare som arbetar på skolor med ferieanställning, på den skolan som arbetar så och semestertjänster med årsarbetstid på de skolor som har det avtalet. Lerums förstelärare har visstidsanstälning på 2 år. - Rektor planerar uppdraget inom ramen för den tjänst förstelärarna har, vilket innebär att det ser olika ut med avsatt tid. Beror på uppdraget och förutsättningar. - Till att utveckla undervisningen utifrån olika preciserade behov. - Nej. Dock har rekrytering skett gemensamt i kommunen utifrån specifika kriterier. Samordning kring rekryteringen är gjord av utvecklingschef och genomförd av utvecklingschef och rektorer. - Resonemang med facket förs kontinuerligt. - Vi håller på att utvärdera just nu i syfte att se eventuella resultat. Frågor att besvara är skickade till både rektorer och förstelärare. Rektor får stöd i arbetet med att utveckla undervisningen. - Det beror på hur det hela utvecklas på nationell nivå. Fortsatt kommer vi att rekrytera utifrån identifierade behov på enheterna och i syfte att öka kvaliteten på undervisningen.

13 Mölndal 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 16 omg1, 57 omg 2 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Omgång 1 16 förstelärare avtal 35 plus 5timmar. Omgång 2 57 förstelärare läraravtal. Visstidsanställda 2 år - Ja, de 16 förstelärarna har centrala uppgifter på sina 5 timmar - Ingår i enhetens ledningsgrupp, kvalitetsgrupper, processledare - Inte omgång 1, Omgång 2 minst en förstelärare/enhet - Mkt diskussioner omg 1 i och med lokalt kollektivavtal men en god samverkan, Omgång 2 God samverkan - På sikt en ökad likvärdighet. Ökad kvalitet på skolans processer. Gott stöd i skolans ledning med pedagogiska utvecklingen på enheten och i området detta i samverkan - Vi ska öka likvärdigheten. Vässa det systematiska kvalitetsarbetet. Anställa en lektor till ny enhet som byggs upp av hela eller delar av tre befintliga enheter. En skola på vetenskaplig grund.

14 Stenungsund 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst. Visstidsanställda tre år. - I en del fall, dock inte alla. - Alla har en gemensam uppdragsbeskrivning för förstelärare. Sedan har varje förstelärare något eller några specifika uppdrag. Det kan tex. vara utvecklingsledare. - Nej. - Samverkan har förekommit men då jag inte varit med där kan jag inte exakt redovisa hur diskussionerna förts. - På respektive skola har det inneburit - Vi kommer att se över och utvärdera uppdragen.

15 Tjörn 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Arbetstidsavtalet som för övriga. De 5 första, som rekryterades 2013, har ett treårigt förordnade. De övriga 12, som rekryterades 2014, har ett ettårigt förordnande. - Nej. - Som representanter i skolornas lokala utvecklingsgrupper. - Ja. Två förstelärare skulle rekryteras till varje F-5 enhet. Tre förstelärare skulle rekryteras till varje 6-9 enhet. - Lärarfacken har informerats på de centrala samverkansmötena. - Detta ska utvärderas under våren. - Det kan jag inte svara på idag.

16 Västra Göteborg 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring av avtal i samband med tillträde som förstelärare utan alla går på det avtal de haft sedan tidigare. Läraravtal. - Styrs helt av rektor på den enhet där försteläraren är anställd. Vår uppfattning är att de flesta inta har avsatt tid men vi vet att några har det. - På valfritt sätt. Många rektorer använder FL som pedagogiska ledare och inspiratörer. Handledning förekommer i vissa fall och kollegial utveckling är också en vanlig uppgift. - Viss påverkan för att jämna ut fördelningen över stadsdelen. Många skolor hade många sökande och andra väldigt få. Placering på annan skola än den man tillhörde när man sökte tjänsten har inte tillämpats. - Mycket bra. Samverkansgruppen inom skola har deltagit i en transparent process och deltagit i beslut om inriktning på tjänster så väl som annonsutformning och rekryteringsförfarande. - Svårt att ge ett sammanhållet svar. Lönespridning, viss statusökning men också en viss förvirring i vad uppdraget innebär och vilka krav/förväntningar som kommer med det. - Vi ställer oss positiva till ett ökat antal förstelärare. Stadsdelen vill verka för att förtydliga uppdragets innebörd. Stadsdelen kommer att lägga kraft på att undersöka vilka kompetenser vi behöver förstärka och utveckla. Detta för att kunna prioritera inriktning på den kommande tjänsterna som förstelärare.

17 Öckerö 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - De har 35/45, av de fem som varit med från början så håller de på att ändra sina avtal från 40 till 35.Fast anställda - Nej - Inte helt klart ännu, nu är de mer knutna till sina skolor. - Ja, tittade på samtliga sökande och tittade främst på kompetens, men var de likvärdiga försökte vi sprida tjänsterna på olika skolor. - Det har varit uppe på FSG. - Än så länge inget tydligt resultat, mer än osämja på enheter. - Samla ihop krafterna och sätta upp mål för skolorna.

18 Sammanställning 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - Stor variation mellan lägsta och högsta antalet, från 17 (Tjörn) och 18 (Öckerö) till 380 (Göteborg). Övriga ligger i spannet Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Majoritet har 0 (10/12). Göteborg 2. Kungsbacka 6 på gång, ska bli 9 - En majoritet av svaren indikerar ingen större förändring mot ordinarie lärartjänster. Ett fåtal svar visar på en uppdelning av arbetstiden där en del läggs på det särskilda uppdraget. Fem svarar att förstelärarna är fastanställda (eller tillsvidareanställda) och sex svarar visstid. Kungsbacka erbjuder förstelärare visstid och lektorer tillsvidare. Även Göteborg erbjuder lektorer tillsvidare. - Tre svarar nej medan sex svarar att det varierar. Tre svarar ja och anger även på vilket sätt tiden avsätts. - De flesta svarar att förstelärare/lektorer används inom exempelvis utveckling, olika ledande roller eller handledning. Andra exempel är inspiratörer, medlemmar av kvalitetsgrupper samt kommunövergripande uppdrag. - En majoritet svarar ja eller att viss påverkan skett (10/12). Som anledning anges ofta önskemål om spridning mellan olika enheter och geografiskt. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Alla svarar att någon sorts samverkan skett. En respondent svarar att det varit svårt att teckna kollektivavtal pga. motstridiga åsikter mellan fackrep. Annars god samverkan där facken varit med i processen samt utformningen av uppdragen.

19 - Ett flertal (7/12) svarar att det än så länge är oklart. Positiva svar gällande exempelvis förbättrade möjligheter till skolutveckling, kompetensutveckling och måluppfyllelse. De negativa svaren gäller att rektor inte är lika aktiv längre, kritik och osämja från övriga lärare samt förvirring kring vad uppdraget innebär. - En majoritet (9/12) indikerar en tydlig positiv inställning till att utveckla rollerna och utöka antalet förstelärare/lektorer. Övriga anger att det inte går att svara på idag eller att det ska utvärderas.

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Karriärtjänster för lärare -möjlighet eller hinder för skolutveckling

Karriärtjänster för lärare -möjlighet eller hinder för skolutveckling Karriärtjänster för lärare -möjlighet eller hinder för skolutveckling Ann Öhman Sandberg Lektor Örebro Universitet ann.ohman@orebro.se Christina Ehneström Utvärderare christina@vetaadvisor.se Per-Erik

Läs mer

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare)

INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) INFORMATION Eksjö kommuns rekrytering av karriärtjänster (förstelärare) Varför ansöker Eksjö kommun om statsbidrag för karriärtjänster? Ett sätt att: göra karriär utan att lämna undervisningen, hitta former

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka

Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka Förstelärares aktionsforskning i Kungsbacka Presentation förstelärarna Statliga satsningen på karriärtjänster för lärare Kungsbacka kommuns satsning på karriärtjänster för lärare Förutsättningar för försteläraruppdraget

Läs mer

Karriärtjänster inom skolan

Karriärtjänster inom skolan Karriärtjänster inom skolan hur kan de bidra -ll a/ utveckla undervisningen genom kollegialt lärande? Anna Davidsson Hkr Agenda Vem ska vi välja? Vad ska de göra? Hur ska vi ta död på Jante? Hur ska vi

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Strategi för införande och tillsättning av karriärtjänster för lärare Dnr 97-2013 Sara Talling Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Fördelning och krav... 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall

Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun. Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Karriärtjänster i praktiken Förstelärare i Sundsvalls kommun Anna-Karin Westman och Katina Thelin, Centrum för kunskapsbildning (CFK), Sundsvall Innehåll Karriärtjänster: reformen med exempel från Sundsvalls

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

Workshop RUN konferens Sundsvall

Workshop RUN konferens Sundsvall Minnesanteckningar Workshop RUN konferens 20161116 Sundsvall Vad vi har lyckats bra med När det varit tydligt i uppdraget, t ex mattelyft och läslyft, handledaruppdrag eller annat projekt. Tid i tjänsten

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M)

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) Avtalet Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) 1767 timmar per år = heltid Varav 1360 timmar reglerad tid Övrig tid förtroendearbetstid Avtalet forts Ca 45 tim arbetstid/vecka,

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta.

2013-03-04. Två lektorstjänster inrättas senast till höstterminsstart 2014. En tjänstekonstruktion har tagits fram för detta. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-03-04 Dnr Bun 2013/96 Karriärtjänster för lärare Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 15 förstelärartjänster inrättas i Järfällas skolor. 2 Två lektorat

Läs mer

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet

Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Till lärare på gymnasieskolorna Gymnasiekontorets arbete med lärarlönelyftet Förutsättningar och fördelning Regeringen har beslutat om ett extra statsbidrag till skolhuvudmän med benämningen Lärarlönelyftet.

Läs mer

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning

Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning Utbildningsförvaltningen Datum: 2014-03-20 Utbildningsförvaltningen Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: 2014.048 UN Framtida organisation för studie- och yrkesvägledning 1. Bakgrund Utbildningsförvaltningen

Läs mer

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG

ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Sida 1 (6) Personalavdelningen/FoUenheten 2014-03-04 ORGANISATION FÖR LÄRARES KARRIÄRUPPDRAG Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014 Beslutas att förvaltningen, utifrån

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium

Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola Särskola - Gymnasium Skolstrategi Skolkontoret 2013-01-25 Kent Norström Revidering 2015-10-31 08-59097445 Dnr SVV/2013:18 kent.norstrom@upplandsvasby.se Kommunala utförares skolstrategi Alla i Mål Förskola Fritidshem - Grundskola

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Brukarundersökning 2016, årskurs 8

Brukarundersökning 2016, årskurs 8 , årskurs 8 Brukarundersökningen genomförs årligen via en digital enkät i Härryda kommun och Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten besvaras av vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Välkommen till RUC-råd!

Välkommen till RUC-råd! Välkommen till RUC-råd! RUC-råd, program 2 mars 2017 09.45 Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet, presenterar forskningsmiljön Språk-, läs- och skrivutveckling Forskningsmiljön arbetar med flera olika

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468

Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr :468 Alingsås 150813 Svar till Skolinspektionen med anledning av Beslut för grundsärskolan Noltorpsskolan Dnr 43-2015:468 Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Bedömning av brist Skolinspektionen

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad

Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Så fortsätter vi med Matematiklyftet Borås Stad Gr Borås Stad har i flera år arbetat med kollegialt lärande på olika sätt. Vi brukar skoja och säga att matematiken kokar i Borås stad, säger Maria Maschmann

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Karriärlärare16. Konferens för karriärlärare, arrangerad av Skolverket, Lärarförbundet och LR

Karriärlärare16. Konferens för karriärlärare, arrangerad av Skolverket, Lärarförbundet och LR Karriärlärare16 Konferens för karriärlärare, arrangerad av Skolverket, Lärarförbundet och LR Lärdomar från medelstor och stor kommuns implementering av karriärreformen samt vägar framåt Tony Mufic, Utbildningsdirektör

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (6) 2013-03-28 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14

Tjänsteskrivelse Utvärdering av karriärtjänster; förstelärare 2013/14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-03-03 DNR BUN 2013.227 CAMILLA ERIKSSON SID 1/1 KOMMUNIKATIONSSAMORDNARE 08-587 852 05 CAMILLA.FRANZEN.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE BARN-

Läs mer

Workshop RUN konferens Östersund

Workshop RUN konferens Östersund Workshop RUN konferens 20161117 Östersund Vad vi har lyckats bra med Skolorna har utgått från sina egna utvecklingsbehov Ledningen är lyhörd för personalens behov av utveckling Hudiksvall har en central

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas

Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Organisation för att förverkliga handlingsplanen Lust att lära möjlighet att lyckas Styrgrupper tillsätts men den ordinarie linjestyrningen gäller frågan är i särskilt fokus på nedanstående mötesgrupperingar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU

~' - KOMMUNSTRYRELSENS AU ' -z Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN 2015-02-03 Sida 26 (29) ~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU 33 Dnr 334/14 Svar på motion om fortsatt fortbildning av Matematiklyftet för andra och tredje

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Brukarundersökning 2013, årskurs 8

Brukarundersökning 2013, årskurs 8 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs i Härryda kommun och i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare och elever i årskurs 2, 5 och 8 på alla grundskolor

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå Förslag 030128 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter - Sahlgrenska universitetssjukhuset omfattar följande sjukhus;

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Vem är jag? Styrning och ledning.. Knivstamodellen första omgången Varför coachning? Praktisk tillämpning så här gjorde vi Viktigt!

Vem är jag? Styrning och ledning.. Knivstamodellen första omgången Varför coachning? Praktisk tillämpning så här gjorde vi Viktigt! I Knivsta arbetar förstelärarna med tydliga uppdrag som fördelas ut av utbildningskontoret. Uppdragen baseras på lärares, rektors och huvudmannens analys av skolans resultat utifrån läroplanens alla delar.

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Det har varit tydligt att kollegiala samtal mellan lärare i olika årskurser, skolor och mellan de två tätorterna är mycket viktigt för kommunen. När vi känner

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Ett nätverk växer fram

Ett nätverk växer fram Ett nätverk växer fram Lärjedalen i Göteborg Cajsa Lindberg, Lena Grahl, Therése Högberg 2010-02-10 LÄRJEDALEN en stadsdel i Göteborg Göteborgs 21 stadsdelar Lerums kommun Kattegatt Lärjedalen Göteborgs

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Analys av Dialogmöte

Analys av Dialogmöte Analys av Dialogmöte Runt 90 personer deltog på dialogmötet och var uppdelade på 7 grupper (elevhälsa, förskolechefer, förskolelärare, lärare, politiker, rektorer, skolchefer) Denna analys bygger på de

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016

Utvärdering av förstelärare i Höör september 2016 Utvärdering av förstelärare i Höör 2013-15 29 september 2016 Så många förstelärare har vi Statsbidrag från Skolverket Vi har fått följande ram från Skolverket beviljad: 2013-14 4 lärare 2014-15 15 lärare

Läs mer