Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23"

Transkript

1 Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen

2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 8 Kungsbacka 9 Kungälv 11 Lerum 12 Mölndal 13 Stenungsund 14 Tjörn 15 Västra Göteborg 16 Öckerö 17 Sammanställning 18

3 Bakgrund Inom Grundskolenätverket genomfördes det under 2014/2015 en kartläggning gällande förstelärare inom Göteborgsregionen. Elva av tretton kommuner deltog i kartläggningen. Kommunerna som deltog: Ale, Alingsås, Göteborgs Stad, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en enkät som innehöll följande tio frågor: Hur många förstelärare har er kommun i Hur många lektorer har er kommun i Hur ser arbetstidsavtalet ut gällande förstelärare/lektorer? Samt är de Har förstelärarna/lektorerna avsatt tid för att arbeta med andra uppgifter än Hur använder rektorerna förstelärarna/lektorerna ute på skolorna? Har det varit en central påverkan var tjänsterna är förlagda? I så fall på vilket sätt? Hur har samverkan med facket varit gällande reformen med förstelärare/lektorer? Vilka resultat ser du att satsningen på förstelärare/lektorer har genererat? Vad tar kommunen/ för sikte framåt gällande förstelärare/lektorer inom Kontaktperson gällande kartläggningen: Fredrik Åkerlind GR Utbildning

4 Ale 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring jämfört med tidigare. Ferietjänster fortsätter vara ferie och semester fortsätter vara semester. De är fastanställda. - En del har det medan andra har det inte. Den andra gruppen blev klara under läsåret 14/15 och där har de generellt inte avsatt tid. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppgifter. - Det är olika utifrån de förutsättningar som har givits. Vissa har tydliga uppdrag medan andra inte har det. Från läsåret 15/16 planeras en mer sammanhållen styrning av deras uppdrag. - Ja, det har varit en helt central styrning där sektorn har tagit ansvar för hela ansökningsförfarandet och tillsättning. Ambitionen har varit att ha minst en förstelärare per skola, men det uppnåddes inte fullt ut. - De har varit med under processen att ta fram utformning av ansökning och utformning av urval. - Än så länge mer på enskilda områden, såsom enskilda skolor och enskilda frågeområden. - Inventering görs mot att möjligen utöka den handledning som finns idag till en gemensam fortbildning för förstelärarna. Förstelärarna kommer mer att riktas mot utvecklingsområden som framkommer i analys av resultat för enskilda skolor och för kommunens skolor i stort.

5 Alingsås 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - 35 h arbetsplatsförlagt, 10h förtroendetid. De är visstidsanställda. - Nej - De ges pedagogiska uppdrag, leda arbetsgrupper, vara kontakter med lärarutbildning i sammanhang där speciella projekt gäller, handleder andra lärare. - Ja. "Geografisk" spridning. Spridning över de olika skolåren - Fungerat bra när det gäller uttagandet av dem. AG har velat driva 40 timmars arbetsvecka för förstelärarna. Där har LR och Lärarf. inte haft samma uppfattning. Det har inte varit möjligt att teckna kollektivavtal eftersom parterna är så skilda i uppfattning. - Svårt att se ännu. För de som fått uppdragen har det inneburit mycket. De har svarat upp mycket bra på uppdraget. Detta leder förhoppningsvis till bättre resultat på skolorna. - Vi avvaktar statliga direktiv. Vi önskar få möjlighet att förbättra förutsättningarna för förstelärarna att utföra uppdraget.

6 Göteborgs Stad 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i Förstelärare/lektorer arbetar med arbetstidsförläggning enl. AB, Bil. M. Detta med undantag för de förstelärare som arbetar på en skola där kollektivavtal tecknats om enl. HÖK 12, Bil. 6 om annan arbetstidsförläggning för lärare. Tjänster som förstelärare resp. lektor är tillsvidareanställningar i Göteborgs stads förvaltningar. Några få visstidsförordnanden finns dock kvar sedan tidigare rekrytering. - Förstelärare/lektorer har enligt kravprofilen för resp. tjänst vissa uppgifter (i enlighet med förordningen). I uppdragsdialogen ska rektor och berörd förstelärare/lektor göra bedömningen av tidsåtgången för olika delar med hänsyn tagen till det totala uppdraget för försteläraren/lektorn. I rekvisitionen har för 51 % angivits att tidsåtgång inte kan skattas, av övriga 49 % har 58 % skattat mer än 10 %. - Se bilaga i mail - Fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna har samverkats och beslutats kommuncentralt. Fördelning utifrån elevantal (utom när det gäller utanförskapsområden som tilldelas fler tjänster). Omfördelning har varit möjlig vid behov. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Vissa frågor har samverkats kommuncentralt: o principer för fördelning av antalet tjänster mellan förvaltningarna; o övergripande ang. kravprofil för tjänsterna o anställningsform och princip för löneökning o principer för och arbetsformer vid rekryteringen. - Varje förvaltning har samverkat o inriktning och organisatorisk placering av tjänsterna o former för genomförande.

7 - För tidigt att avgöra resultat/effekter då inriktning och faktiska uppgifter utgår från respektive skolas behov. Uppdraget bör dock enligt övergripande kravprofil innebära att: o försteläraren bidrar till skolutveckling och elevernas måluppfyllelse samt stärker det vetenskapliga förhållningssättet i verksamheten o försteläraren stödjer andra lärare i olika sammanhang och på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå o försteläraren på ett övergripande sätt stödjer skolutvecklingen inom stadens tre strategiska områden o pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete och skolans kompensatoriska uppdrag. - Intentionen är att utöka antalet lektorstjänster och att fler förstelärare anställs inom s k utanförskapsområden.

8 Härryda 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Inget annat än ordinarie läraravtal. Visstid på 3 år - Inte kontinuerlig tid, däremot ges arbetstid för de uppdrag de får att genomföra på enheten, i området eller kommuncentralt. - I utvecklingsarbetet på den egna enheten och i det pedagogiska området i ett 1-16 års perspektiv - De första 11 förstelärarna valdes ut genom en central pott där en grupp rektorer och vc deltog. Då fanns inga krav på vilka områden som förstelärarna skulle utveckla. - God, men oro kring mandat, tidsomfattning och i viss mån att de kommer att utnyttjas för mycket till annat än undervisning. - Ett aktivare utvecklingsarbete ute på enheterna. Man har börjat se förstelärarna som en resursförstärkning. En egen oro för att förstelärarna får ta ett stort ansvar för enheternas kompetensutveckling och att rektor backar och inte är lika aktiv. Har sett tecken på det i kommunen. - Funderar kring att gå ut med tjänster externt och söka förstelärare till kommunen. I dagsläget är de flesta förstelärare "fast" i sina kommuner och deltar inte på den öppna arbetsmarknaden då det annonseras efter lärare.

9 Kungsbacka 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i ska bli c:a 90 vid årets utgång 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i på gång - ska bli totalt 9 - Förstelärare: rekommenderat 20% av total arbetstid läggs på uppdraget. Rektor avgör tillsammans med FL hur utlägget ska se ut. I kontrakt mellan FL och R ställs upp följande för officiell presentation: 1. Vad uppdraget innebär. 2. Hur det ska utföras 3. När det ska utföras 4. hur uppföljning/utvärdering sker. Lektor: har tredelat uppdrag; 1. egen undervisning 2. forskningsanknytning på eget skolområde/ kommunövergripande 3. forskningsanknytning till akademi. Utgående från heltid. Följer lokalt kollektivavtal på skolan. Förstelärare visstidsanställs med treårs kontrakt. Lektor erbjuds tillsvidare anställning. Följer lokalt kollektivavtal. - Ja - samtliga har särskilt uppdrag enligt kontrakt - se ovan. Samtliga FL ska också genomgå utbildning för uppdraget. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - FL: Samtliga tjänster är upplagda med lokal skola /skolenhet som bas. I annonsen beskrivs uppdrag och inriktning. Rektor avgör vilken inriktning som ska annonseras. Lektor: redan då kommunen tillstyrker att en lärare påbörjar sin forskarutbildning görs upp hur man lokalt och centralt ska kunna ta bruk av lic-/doktoranden. Där ges också ett "löfte" om lektorat vid skolan då läraren licat / doktorerat. - Huvudmannamässigt strävar vi efter en rimlig fördelning av tjänsterna mellan skolor. Meritering för att komma ifråga till tjänst som förstelärare, genomförs kommuncentralt med gemensam process. Kommunen lägger ut samlingsannons - till vilken knyts resp skolas lokala annons(-er). Efter lärare blivit godkänd vid meriteringen - gör rektor val mellan de sökanden som godkänts. - Före införandet av karriärtjänster hade kommunen en lång process med de lärarfackliga organisationerna. Denna process utmynnade i en skrivning kring meriteringsprocess, tillsättning, upplägg och innehåll. Lektorat infördes i förskola och grundskola före den nationella satsningen.

10 - Kommunen ser att det håller på att växa fram olika lokala satsningar på skolenheterna. Rektor använder FL i det kollegiala lärandet samt inordnar FL i skolans utvecklingsprocess. Beroende på inriktning skaer detta på olika sätt. Lektor har särskilt uppdrag att koppla akademi till skolvardagen med praxisnära forskning. - Kommunen ser enbart fördelar med karriärtjänster. Vi avser utöka dessa så långt möjligt. Generellt utgör FL och lektorer delar i satsningen på ökad måluppfyllelse. Karriärtjänster fyller en viktig funktion i möjligheten att göra karriär i förskola/ skola - utan att vara tvungen att satsa på skolledarkarriär. Vidare är dessa tjänster också en möjlighet att koppla akademi och vardagspraktik närmare varandra.

11 Kungälv 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst för alla utom de som jobbar på en skola som har eget avtal ,5. Dock är frågan om annan arbetstid aktuell. Nu har de tillsvidare (fast) - men de var de inte från början. - En del - inte alla. - Varierar. Några har också kommunövergripande uppdrag. - Ja. När vi fick fler tjänster eftersträvade vi en spridning så att det skulle finnas minst en förstelärare på varje skola. I grunden är det förstås kompetensen som avgjort. - Vi har samverkat kring former för rekrytering, arbetstid och i viss mån uppdrag. De har ej varit med i uttagningen. - Synligast resultat i matematiken där vi använt dem till att vara med och forma en kommunövergripande matematikplan - pågående arbete. Vi kommer nu att göra en större satsning för att ta ett gemensamt grepp kring hur vi ska använda dem i skolutvecklingssyfte på ett tydligare sätt. tyvärr har det också genererat en del negativt - jante. det finns andra lärare som inte klarar reformen och vill avsluta sin lärarkarriär för att de tycker att detta är så fel. - De ingår som en del i grundskolans kompetensutvecklingsplan där de kommer att få olika roller för att bidra till ökat lärande hos andra lärare. Som lärledare eller specialister.

12 Lerum 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 56, varav 41 i grundskolan och resten på gymnasiet 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Vanlig ferietjänst för de förstelärare som arbetar på skolor med ferieanställning, på den skolan som arbetar så och semestertjänster med årsarbetstid på de skolor som har det avtalet. Lerums förstelärare har visstidsanstälning på 2 år. - Rektor planerar uppdraget inom ramen för den tjänst förstelärarna har, vilket innebär att det ser olika ut med avsatt tid. Beror på uppdraget och förutsättningar. - Till att utveckla undervisningen utifrån olika preciserade behov. - Nej. Dock har rekrytering skett gemensamt i kommunen utifrån specifika kriterier. Samordning kring rekryteringen är gjord av utvecklingschef och genomförd av utvecklingschef och rektorer. - Resonemang med facket förs kontinuerligt. - Vi håller på att utvärdera just nu i syfte att se eventuella resultat. Frågor att besvara är skickade till både rektorer och förstelärare. Rektor får stöd i arbetet med att utveckla undervisningen. - Det beror på hur det hela utvecklas på nationell nivå. Fortsatt kommer vi att rekrytera utifrån identifierade behov på enheterna och i syfte att öka kvaliteten på undervisningen.

13 Mölndal 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - 16 omg1, 57 omg 2 2. Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Omgång 1 16 förstelärare avtal 35 plus 5timmar. Omgång 2 57 förstelärare läraravtal. Visstidsanställda 2 år - Ja, de 16 förstelärarna har centrala uppgifter på sina 5 timmar - Ingår i enhetens ledningsgrupp, kvalitetsgrupper, processledare - Inte omgång 1, Omgång 2 minst en förstelärare/enhet - Mkt diskussioner omg 1 i och med lokalt kollektivavtal men en god samverkan, Omgång 2 God samverkan - På sikt en ökad likvärdighet. Ökad kvalitet på skolans processer. Gott stöd i skolans ledning med pedagogiska utvecklingen på enheten och i området detta i samverkan - Vi ska öka likvärdigheten. Vässa det systematiska kvalitetsarbetet. Anställa en lektor till ny enhet som byggs upp av hela eller delar av tre befintliga enheter. En skola på vetenskaplig grund.

14 Stenungsund 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ferietjänst. Visstidsanställda tre år. - I en del fall, dock inte alla. - Alla har en gemensam uppdragsbeskrivning för förstelärare. Sedan har varje förstelärare något eller några specifika uppdrag. Det kan tex. vara utvecklingsledare. - Nej. - Samverkan har förekommit men då jag inte varit med där kan jag inte exakt redovisa hur diskussionerna förts. - På respektive skola har det inneburit - Vi kommer att se över och utvärdera uppdragen.

15 Tjörn 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Arbetstidsavtalet som för övriga. De 5 första, som rekryterades 2013, har ett treårigt förordnade. De övriga 12, som rekryterades 2014, har ett ettårigt förordnande. - Nej. - Som representanter i skolornas lokala utvecklingsgrupper. - Ja. Två förstelärare skulle rekryteras till varje F-5 enhet. Tre förstelärare skulle rekryteras till varje 6-9 enhet. - Lärarfacken har informerats på de centrala samverkansmötena. - Detta ska utvärderas under våren. - Det kan jag inte svara på idag.

16 Västra Göteborg 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Ingen förändring av avtal i samband med tillträde som förstelärare utan alla går på det avtal de haft sedan tidigare. Läraravtal. - Styrs helt av rektor på den enhet där försteläraren är anställd. Vår uppfattning är att de flesta inta har avsatt tid men vi vet att några har det. - På valfritt sätt. Många rektorer använder FL som pedagogiska ledare och inspiratörer. Handledning förekommer i vissa fall och kollegial utveckling är också en vanlig uppgift. - Viss påverkan för att jämna ut fördelningen över stadsdelen. Många skolor hade många sökande och andra väldigt få. Placering på annan skola än den man tillhörde när man sökte tjänsten har inte tillämpats. - Mycket bra. Samverkansgruppen inom skola har deltagit i en transparent process och deltagit i beslut om inriktning på tjänster så väl som annonsutformning och rekryteringsförfarande. - Svårt att ge ett sammanhållet svar. Lönespridning, viss statusökning men också en viss förvirring i vad uppdraget innebär och vilka krav/förväntningar som kommer med det. - Vi ställer oss positiva till ett ökat antal förstelärare. Stadsdelen vill verka för att förtydliga uppdragets innebörd. Stadsdelen kommer att lägga kraft på att undersöka vilka kompetenser vi behöver förstärka och utveckla. Detta för att kunna prioritera inriktning på den kommande tjänsterna som förstelärare.

17 Öckerö 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i Hur många lektorer har er kommun/sektor i - De har 35/45, av de fem som varit med från början så håller de på att ändra sina avtal från 40 till 35.Fast anställda - Nej - Inte helt klart ännu, nu är de mer knutna till sina skolor. - Ja, tittade på samtliga sökande och tittade främst på kompetens, men var de likvärdiga försökte vi sprida tjänsterna på olika skolor. - Det har varit uppe på FSG. - Än så länge inget tydligt resultat, mer än osämja på enheter. - Samla ihop krafterna och sätta upp mål för skolorna.

18 Sammanställning 1. Hur många förstelärare har er kommun/sektor i - Stor variation mellan lägsta och högsta antalet, från 17 (Tjörn) och 18 (Öckerö) till 380 (Göteborg). Övriga ligger i spannet Hur många lektorer har er kommun/sektor i - Majoritet har 0 (10/12). Göteborg 2. Kungsbacka 6 på gång, ska bli 9 - En majoritet av svaren indikerar ingen större förändring mot ordinarie lärartjänster. Ett fåtal svar visar på en uppdelning av arbetstiden där en del läggs på det särskilda uppdraget. Fem svarar att förstelärarna är fastanställda (eller tillsvidareanställda) och sex svarar visstid. Kungsbacka erbjuder förstelärare visstid och lektorer tillsvidare. Även Göteborg erbjuder lektorer tillsvidare. - Tre svarar nej medan sex svarar att det varierar. Tre svarar ja och anger även på vilket sätt tiden avsätts. - De flesta svarar att förstelärare/lektorer används inom exempelvis utveckling, olika ledande roller eller handledning. Andra exempel är inspiratörer, medlemmar av kvalitetsgrupper samt kommunövergripande uppdrag. - En majoritet svarar ja eller att viss påverkan skett (10/12). Som anledning anges ofta önskemål om spridning mellan olika enheter och geografiskt. 8. Hur har samverkan med facket varit kring reformen med förstelärare/lektorer? - Alla svarar att någon sorts samverkan skett. En respondent svarar att det varit svårt att teckna kollektivavtal pga. motstridiga åsikter mellan fackrep. Annars god samverkan där facken varit med i processen samt utformningen av uppdragen.

19 - Ett flertal (7/12) svarar att det än så länge är oklart. Positiva svar gällande exempelvis förbättrade möjligheter till skolutveckling, kompetensutveckling och måluppfyllelse. De negativa svaren gäller att rektor inte är lika aktiv längre, kritik och osämja från övriga lärare samt förvirring kring vad uppdraget innebär. - En majoritet (9/12) indikerar en tydlig positiv inställning till att utveckla rollerna och utöka antalet förstelärare/lektorer. Övriga anger att det inte går att svara på idag eller att det ska utvärderas.

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M)

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) Avtalet Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) 1767 timmar per år = heltid Varav 1360 timmar reglerad tid Övrig tid förtroendearbetstid Avtalet forts Ca 45 tim arbetstid/vecka,

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

skolsköterskor samt en innebär att två rektorer finns i psykolog, och (Kresam) (2 socionomer för åldrarna 1-5 år,

skolsköterskor samt en innebär att två rektorer finns i psykolog, och (Kresam) (2 socionomer för åldrarna 1-5 år, Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Kungsbacka Förskolagrundskola

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013

Upphandling av Juridiska tjänster. Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö. 6 februari 2013 Upphandling av Juridiska tjänster Charlotta Ståhlberg Christina Sjöö 6 februari 2013 Upphandlingsbolaget Upphandlingsbolaget (UHB) är Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Claes Berggren Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 14 juni, 2000, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 386 Deltagare Sten Janson, Utbildningschefsgruppen,

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Projektbilaga till ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015

Projektbilaga till ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015 1 (9) om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan 2015 Bakgrundsinformation Spara dokumentet på din dator innan du fyller i det. Spara med ett namn som gör det enkelt för att se ansökans avsändare

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Lärare har betydelse för elevernas resultat För få väljer att gå lärarutbildningen Det är svårt att rekrytera lärare med rätt behörighet Många lärare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag

Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Hur kan förstelärare bli motorer i det systematiska kvalitetsarbetet? Förstelärare i GY-verksamheten inom Västerås stad organisation & uppdrag Magnus Klingberg 5. Hur kan förstelärare bli motorer i det

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 5 april 2006, kl 08.30-12.00 Plats: Mölndals Museum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Margaretha Löfving, Göteborg Lars Hansson,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket

Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Skolekonomnätverket Göteborg 11 september 2015 Anteckningar från möte i Skolekonomnätverket Tid: Fredag 11:e september 2015, kl 09.00-12.00 Ledamöter Anette Liedström Hjorth, UC, ordförande Kristina Jakobsson,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Är barnskötare ett framtidsyrke?

Är barnskötare ett framtidsyrke? Är barnskötare ett framtidsyrke? Barnomsorgens två uppdrag Omsorgsuppdraget att erbjuda barn trygghet och omsorg när föräldrarna arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga. Lärandeuppdraget

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare

Karriärtjänster för lärare. Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare Karriärtjänster för lärare Stödmaterial gällande kompetensprofil för förstelärare Inledning Regeringen inför två karriärtjänster för lärare, lektor och förstelärare, från och med 1 juli 2013. Karriärtjänster

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer