Att synas och bli flera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli flera"

Transkript

1 Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik.

2 Att synas och bli fla Dt gå ba nu. Sacoföbundn väx och få kontinuligt fl mdlmma. Dt sk bland annat tack va dt abt som gös av dig som ä fötondvald, vilkt vi ä väldigt glada fö. Du få dn hä boschyn som tt stöd i ditt abt att maknadsföa Akadmikföningns vksamht och fö att få fl mdlmma. Vi hoppas att du ska hitta inspiation och få tips på hu du kan abta md kyting. Fö fotfaand finns n lativt sto gupp som int ä md i något föbund. Ännu. Akadmikföningns abt ä viktigt fö mdlmmanas anställningsvillko, abtsmiljö och komptnsutvckling, fö att nämna någa omådn. I maknadsföingn av Akadmikföningn gs båd möjlight att infoma om dt abt som bdivs och tillfäll att kyta fl mdlmma. Få Akadmikföningn fl mdlmma så få ni n staka position på fötagt i d lokala föhandlingana. Dt g dssutom stö möjlight att hitta nya intssad till fötonduppdag. Fö Saco-P Richad Malmbog Föbundsdiktö s Ingnjö

3 Plana och sätta mål! Att synas ä ofta A och O. Hä ä någa konkta tips på hu du lokalt kan göa fö att kyta fl mdlmma och få din Akadmikföning att synas m. Plana md utgångspunkt i a lokala fågo Plana utifån schmalagda mötn md abtsgivan, budgt/lönpocssn i tt hlåspspktiv, md utvcklingssamtal, initiing av lönvision, lönsamtal, föhandling och utväding av lönvisionn. Funda också öv hu dt s ut md abtsmiljöabtt ll om dt ä någon oganisationsföänding på gång. Uts n ansvaig Uts n pson i föningn till att ha tt säskilt ansva fö maknadsföing och kyting. Då ä dt lätta fö d anda i föningn att vta vm d kan vända sig till och dt bli n tydliga uppdagsfödlning. Analysa Gå ignom hu många anställda som finns, hu många som ä psumtiva mdlmma och hu många som nyanställs p å. Hu sk mdlmskyting idag och vad kan föbättas? Vafö ha mdlmma lämnat föbundt/föbundn? Gö sökninga i mdlmsgistt S till att göa sökninga i mdlmsgistt minst två gång p å. Fö n dialog md abtsgivan fö att få n lista md namn och psonnumm öv alla anställda. Skicka dn sdan till Dä kan d s vilka som ä mdlmma i något Sacoföbund. Sätt mål Dt kan vaa lätta att få igång kytingsabtt om dt finns n tydlig målsättning som ä anpassad ft a lokala föutsättninga. Föslag på mål kan till xmpl vaa att vaj fötondvald ska knyta x kontakt fö dikt ll famtida kyting, att Akadmikföningn inom t månad ska ha kytat x pocnt nya mdlmma, att vaj nyanställd ska bli kontaktad av Akadmikföningn och/ll att vaj fötondvald ska s till att mdlmmana upplv tt psonligt möt. Nä och va? Funda ignom i vilka sammanhang och på vilka plats dt ä nklast att nå anställda på din abtsplats. Ä dt i samband md lunchn, vid kafft ll ä dt bäst att odna tt möt? Psonliga mötn ä alltid att föda mn kompltta kommunikationn md -post, anslag, Facbook, Twitt m.m. Engaga mdlmmana Bjud in intssad mdlmma till föningns styls (adjunging). D ha nävao- och yttandätt, mn få int östa i fågo som stylsn östa om. Adjunging ä n utmäkt pova-på-mtod fö att få in nytt folk i stylsn båd på kot och på lång sikt. Kom baa ihåg att gista dn adjungad hos t kontaktföbund. pcis som att ni måst göa md samtliga stylsldamöt. Namn, psonnumm, oganisationsnumm, post i stylsn, hmadss, -post, mobil samt föbundstillhöight ska gistas. Glöm int hll att anmäla fackliga fötondmän till abtsgivan. 3

4 Vktygslåda tips fö lokal maknadsföing och kyting Kontakta vaj nyanställd och psnta Akadmikföningn och vksamht. Om du ä på tt stö fötag ä dt ba att ha fl mdlmma som fånga upp nyanställda. Dlta i abtsplatsintoduktionn fö nyanställda. Föbd n kot psntation md tt bildspl som visa födlana md tt mdlmskap och vad Akadmikföningn gö på abtsplats. Uppätta n ba kontakt md HR-avdlningn ll psonalansvaig. D kan g dig vädfull infomation infö nyanställninga tc. S till att Akadmikföningns psntant finns md i platsannonsna. Kontakta psonalansvaig. B att få n ddikad infomationsplats på intanätt. Använd anslagstavlan, sätt upp infomation om kommand mötn ll allmän infomation om Akadmikföningn. Visa bild på d fötondvalda och kontaktuppgift till dssa. Du kan också bställa matial till Akadmikföningn. Skicka mdlmsmail md infomation om aktulla fågo och uppmunta samtidigt till ngagmang. Stata n Facbookgupp och bjud in mdabtana på abtsplatsn. Odna mötn om aktulla fågo. Bjud in VD, vksamhtslda, n ombudsman ll annan gäst. Inhämta mdlmmanas synpunkt, till xmpl infö lönsamtalt ll utvcklingssamtalt. Du få båd chans att ta da på vad mdlmmana vill/tyck och tillfäll att åtappota sultatt. Skylta va Akadmikföningn finns. Sätt upp tt infomationsbod, till xmpl i anslutning till psonalmatsaln ll fikaummt. Dt bhöv int vaa något mäkvädigt, kansk n kvat ibland då du ha md dig infomations-/kytingsmatial. Så bställ du matial Till din hjälp finns matial famtagt säskilt fö Akadmikföningana: bund Mall till mötsinbjudning Affisch om Akadmikföningn Boschyställ Mappn Välkommn till Akadmikföningn md txt om födlana md mdlmskap. Mappn kan du fylla md gt matial. Infomationsblad om Akadmikföningn Du bställ matialt dikt fån s Ingnjö. Mjla din bställning till svigsingnjo.s. Tänk på att mailt ska innhålla ndanstånd infomation: Akadm ikfö isa bun aka vtnsk dmik dt SSR og inom btn anskap, ap, konom samhäll di, abt svtn psonalv. tn skap och soc kadm ialt ss.s SRAT og män och anisa sp tion och chf inom cialist, tjän makn fövaltning hälsa, kom stads skto. inom alla ab munikaat.s ts s Akitk t s akitkt. oganisa kitkt.s Civilk lkonomonomna oganis a civi ivilko nomn a.s DIK og infoma anisa inom tion och kult dokumnt ik.s u. ation, Föbun Abts dt s a.akad mik hust.s Jusk nom, oganisa juis t, civi och samsystmvta lko, hällsvta psonalv. sk.s ta Kykan (KykA s Akadm ik fösam ) oganisa föbund ling dmik spdag päst, diak og och on som ha alla aka, tjänst yka.s inom kykan. Lgitim ad Sjukgy Riksfö bund mnast (LSR) s av So ogani cia s sjukgy lstylsn lgitim a mn ad studn ast och sju kgymn t. astjukgym nastfo bundt.s Läan as oganis Riksföbu och studa bhöig nd, LR i- och yka läa.s svägld a. Natuv kmisttana og anis sakad, fysik, dat a ag ono ditist mik, miljöv avta, sko m, gta, biol inom ä någa og, av dt natuvt våa yk sgupp nsk atuv tana.s apliga om ådt. Offic sföbu a, blivand ndt fö täd militä offic offic a p och öv sonal. ffics ig fobund t.s Saco-fö TJ og bundt Ta anisa fik inom tjänstm och Jä taf än vid nväg, fämst ik- och tan fötag d som spotb dss infast abta m anschn; samt uktu bus och stödd spåtafik, stafik. funktio.nu n isa s Famacv apo famaci tka och tföbund oganc magist dat. a och ptai sam famaci t amac kandivtfobu ndt.s oganis s Fatygsb adiot a bfälha fälsfönin lgafis va och g, SFB F sty fbf.s t och int ndntu män, bfäl. civil- ochs Ingnjö yksin högskolin oganisa gnjö iktninga. inom vig alla singn jo.s s Läkafö bu läka. s läkaföbun nd d oganis a kafob undt.s oganis s Psykologf psykolo a lg psy öbund kolog i psykologxamn, d m och gi ll pd fil doktos d -xam sykolo ago n gfobu gik. ndt.s SROF s Rsv offic og sföbu offica anisa Sv nd, igs sv svo ffics fobund t.s s Sko oganis lldafö a skolch bund kolld f och ana.s skolld a. tandläk s Tandläka ykso föbund ä gan ndlaka svnsk a fobun isation. dt.s s Uni SULF, vsit ä och dok univsitts tsläaföb sionlla toandna läanas, und, fos s oganisatio fackliga och kanas n. ulf.s pofs oganis s Vtin äföbu a d sv nd nska vf.s vtinä na. lj dt lm! Vä Bli md ak 4! dig n fö nd öbu ikf dm Namn Tlfon E-postadss Fötag (motsvaand) Adss Postn och postadss Vilkt matial du vill bställa Antal n och pl vicn ss xm l, dlm illko, till mta sv d m gssa öv löpan ställning vcklin dn a. Ut h ut h an öt - oc handling ssn lön oc n sk lön d fö tt un infö s int nom h till bä Saco Föb tistik h g admik ks- oc bstå dig sta oc h lp xa av 23 ing a y oc hjä ak sjä id dn mnsgup lvstän ådgivn div cifik p d gux on md ligdiga facsamt s sp m d a h nkföbu un psmplv lmm föb g is m s- oc md fack md nd md dn konom yk, bun kså sina, juist dn gmns av ndiga ist, ak att fö akadamma lvstä bstå oc, ju i. i ttt, näm d o. a itk 23 sjä n att d onom tka m läk iv åg lio av m d sf på a, läa nan att d ana s k h h bib, nat bstå dning bstå m Ak llning näm hö oc plvi uvta utbil Saco samma gno ta mik din stä xm och av yksn tuv h lön n och k akad bibliot! und bts- oc, na att din gm upp kai m ä m stä läa dlm a föb fö nsg. Du so bund so bli m ba a, bta bta bilda xam apa ma, läk Vi a på att ut fö adn t å sa kt att sk schn. mik at kn niv a n fö akit al t an dig tsm m b du lag m hjälp ä. På lok ningn ab ino nga i so fö ik l p ka ik m vta d till h din dm ktiva akad tid och i bo o oc koll fö n illk lko d lm vil täffa ns, ingsv bli md. Vi pt ställn ska a sig kom a an ll a lön, din hö dig sk a din lön ha. du till k ing du und påv t föb n utbildn Vilk vilk dl på sto Aka Välko m Akad mn till mikf önin g ll n ti ningn omm Välk mikfö d a k A Gå ad in m på w ikfö bbn sp bun oc ktiv d so akadm h anmäl dit m pass t ikfö a dig bund mdlmska på ma p ppns dan ida g. baksi da. Vä S adss till lkomm n! Saco-fö

5 Rkyting och mdlmsvåd ä viktigt Undsökninga visa att pson bli mdlmma i tt fackföbund fämst nä d böja abta, upplv isk fö abtslösht ll byt abtsgiva. Nä dt gäll fömån ä inkomstfösäkingn tt stakt dagplåst. Många ha blivit kommndad mdlmskapt av n pson som dan ä mdlm mdan n mind dl gå via Akadmikföningn. Öv hälftn av dm som gå u stanna kva i a-kassan. Infoma däfö mdlmmn om viktn av att kvastå i föbundt fö att få sättning fån inkomstfösäkingn, vilkn fö många mdlmma ä viktiga än sättningn fån a-kassan. Dtta visa att dt finns staka skäl att fösöka fånga upp nyanställda och infoma om vad Akadmikföningn abta md. Ävn om nykyting ä viktigt ä dt också anglägt att bhålla d vi dan ha samt att hanta vntulla uttädn på tt så ba sätt som möjligt. Vafö tt akadmikföbund? Akadmisk utbildning ska löna sig båd i fom av kvalificad abtsuppgift och hög lön. Individull pstation ska blönas. Sacoföbundn föoda individulla lösninga. Samabt g födla, däfö samabta d olika Sacoföbundn lokalt i Akadmikföningn. Vi fötäd dina intssn, oavstt vilkn bansch ll skto du abta i. Byta föbund 1 Ansök om intäd i dt nya föbundt och i Akadmiknas a-kassa (AEA). 2 Bgä uttäd u dt gamla föbundt 3 Kontakta dn gamla a-kassan och bgä uttäd OBS! Uppmana dn blivand mdlmmn att stämma av vad som gäll md vntull inkomstfösäking i föbundt som lämnas och dt nya. Dt ä viktiga att ingn föloa på bytt, oavstt om vi få n ny mdlm. 5

6 Agumnt fö fackligt mdlmskap Vad motiva n pson att vaj månad btala fö tt fackligt mdlmskap? Hä ndan finn du någa goda agumnt, mn du kan säkt också fylla på md gna agumnt som kansk ä m latat till just lokala vksamht. Dt ä fackföbundn som tckna kollktivavtal om lön, anställningsvillko, pnsion och fösäkinga. Ett mdlmskap g dig n gundtygght. Gnom Akadmikföningn kan du tillsammans md mdlmma i anda Sacoföbund diva gmnsamma fågo. Vktyg fö n bätt lön Som mdlm i tt akadmikföbund få du kvalificad vktyg i fom av lönstatistik, ådgivning och d bästa agumntn infö din lönföhandling. Tygght md inkomstfösäkingn D flsta Sacoföbund ha n inkomstfösäking som ingå i mdlmskapt. Inkomstfösäkingn kompltta sättningn fån a-kassan md 80 pocnt av dn a-kassgundand lönn upp till kono/ månadn und längst sx månad. Att tckna n pivat inkomstfösäking kosta ofta lika myckt som hla mdlmsavgiftn. Att vaa mdlm i tt akadmikföbund löna sig alltså. Billig a-kassa Sacoföbundns gmnsamma a-kassa AEA (Akadmiknas Ekända A-kassa) ä n av maknadns billigast. Dtta g n låg totalavgift (föbundsavgift + a-kassa). Till xmpl kosta tt odinai mdlmskap i Jusk (inklusiv a-kassa) ndast 312 kono p månad (oktob 2010). Föhandlings- och spcialisthjälp Alla föbund ha ombudsmän som kan sina mdlmmas abtsvillko och som kan g kvalificad åd och föhandlingshjälp. Föbundn ha ävn juist som ha sto fanht av abtsättsliga poblm. Kaiä och utvckling I vissa skdn av livt ä dt dags att ta kaiän tt stg famåt. Hu kaiästödt s ut vaia mllan föbundn mn dt ä vanligt md mntopogam, kaiäcoachning, sminai och nätvk. Som mdlm få du tillgång till dtta. Chfsstöd Många akadmik ha n ldand bfattning i sitt abt och ofta bli man chf. Då många chf int omfattas av lagn om anställningsskydd ä dt n utsatt gupp på abtsmaknadn. Då kan tt mdlmskap i tt Sacoföbund g sto nytta. Pnsion och fösäkinga Som mdlm få du möjlight att tckna fösäkinga md xta fömånliga villko. Dt finns också säskilda pnsionsxpt på många föbund. Stöd vid utlandsabt Sacoföbundn g åd om abtsmaknadsvillko i anda länd, ll bjud sina mdlmma dl i utlandsnätvk. Mdlmsbjudandn och fömån Som mdlm få du bland annat tillgång till föbundstidning, olika abatt och anda fömån som ä kopplad till ditt mdlmskap. S m på spktiv föbunds wbbplats. 6

7 - Ahh, så intssant n snabbkus i samtalstknik Dt absolut bästa sättt att kyta mdlmma ä vid tt psonligt möt. Fö att få bästa sultat av samtalt kan dt vaa ba att i föväg funda ignom vm dt ä du ska täffa, vilka fågo som kan tänkas komma och vilkt matial du kan bhöva ha md dig. Hä ä tt pa tips på hu du kan föa tt kytand samtal. Öppna fågo Ta n fösta kontakt och väck intss gnom att använda dig av öppna fågo som käv m än tt ja ll tt nj som sva. Du kan till xmpl inlda md - Hj, jag föstod av xx att du ä nyanställd. Jag ht xx och sitt i stylsn fö Akadmikföningn, ha du tid någa minut? Sn kan du fotsätta ställa fågo om anställning, abtsmiljön, lönutvcklingn, föningn tc. Öppna fågona gö att du få m infomation om vad dn and ä intssad av. Lyssna aktivt och g positiv fdback Lyssna aktivt och visa att du ä md. Spgla psonn gnom att humma, nicka instämmand och säg - Jag föstå vad du mna. Dt du gö ä att samla infomation om psonns abtssituation, divkaft och bhov. Dt som ä viktigt ä att int du bli fångad av dina gna fågo och böja pata på. Aktivt lyssnand ä gundn i tt kytand samtal. Fågo som väck intss Inkomstfösäkingn ä tt av våa stakast kytingsagumnt mn många känn int till villkon. Då kan fågan Skull du klaa dig på nbat i månadn fån a-kassan fö skatt? ll Vad innbä dt fö din familjs konomi om du bli abtslös? vaa n öppning fö fotsatt samtal. Anda fågo att ställa kan vaa Vad bhöv föbättas på abtsplatsn? ll Vilka fågo tyck du ä viktiga fö Akadmikföningn att diva? Jag föstå att du ha småban, vad vt du om glna om föäldalön? Du nämnd Unionn föut, vt du vad som skilj Sacoföbundn och Unionn åt? Dt låt som om du ä intssad av abtsmiljö, vill du vta hu vi div d fågona hä på abtsplatsn? Om du int vt vad psonn famfö dig attahas av ä dt ba att använda agumnt som ikta sig till båd hjäta och plånbok. Föbundn jobba såväl md diskiminingsfågo som md att få upp din lön ll Som mdlm ingå du i nätvk och få tillgång billiga fösäkinga. Skapa n dialog, i agumntationsfasn ä dt kvalitt och int kvantitt som ld till famgång. Ställ fågan! Innan ni skiljs åt ä dt ba att stämma av om psonn ha fått sva på sina fågo ll om dt ä något m han ll hon unda öv. Dt ä kansk något du bhöv ta da på och åtkomma md. Våga to på att psonn vill bli mdlm. En självkla fåga att ställa ä Vill du bli mdlm?. Faktum ä att många av d som int ä mdlmma i tt fackföbund aldig ha fått fågan. Dt ä också viktigt att vaa konkt: Jag ha n ansökan hä, vill du skiva på?. Vissa vill ta md infomation hm och funda föst, och då ä dt väldigt viktigt md n aktiv uppföljning, hlst dan dagn däpå. Agumntation Nä du fått n uppfattning om vad som ä viktigt fö dn du pata md ä dt lätta att välja ut vilka agumnt som passa bäst. Da int alla på n gång, utan fåga iställt om du ska bätta m. Om psonn säg ja så ha du fått OK att pata i någa minut. Samtalt kan xmplvis gå vida gnom att du ställ fågo: Dt låt som om du funda öv lönpocssn, vt du hu dn gå till? 7

8 Sacoföbund inom pivat skto Akadmikföbundt SSR oganisa akadmik inom btndvtnskap, konomi, psonalvtnskap, samhällsvtnskap och socialt abt. SRAT oganisa spcialist, kvalificad tjänstmän och chf inom hälsa, kommunikation och fövaltning inom alla abtsmaknadsskto. Civilkonomna oganisa civilkonom och konom. s Akitkt oganisa akitkt. DIK oganisa inom dokumntation, infomation och kultu. Föbundt s Abtstaput oganisa abtstaput. Jusk oganisa juist, konom, systmvta, psonalvta och samhällsvta. Kykans Akadmikföbund (KykA) oganisa päst, diakon, fösamlingspdagog och alla akadmik som ha tjänst inom kykan. Lgitimad Sjukgymnasts Riksföbund (LSR) oganisa av Socialstylsn lgitimad sjukgymnast och sjukgymnaststudnt. Läanas Riksföbund, LR oganisa bhöiga läa och studioch yksväglda. Natuvtana oganisa natuvta. Agonom, biolog, biomdicina, BMA, datavta, ditist, kmist, fysik, matmatik, miljövta och skogsakadmik ä någa av yksguppna. s Famacvtföbund oganisa apotka och cptai samt famaci magista och famaci kandidat. s Fatygsbfälsföning, SFBF oganisa bfälhava och stymän, adiotlgaf och intndntubfäl. s Ingnjö oganisa civil- och högskolingnjö inom alla yksiniktninga. s Läkaföbund oganisa läka. s Psykologföbund oganisa lg psykolog, d md psykologxamn och fil doktosxamn i psykologi ll pdagogik. s Skolldaföbund oganisa skolchf och skollda. s Univsittsläaföbund, SULF, ä univsittsläanas, foskanas och doktoandnas fackliga och pofssionlla oganisation. Saco-föbundt Tafik & Jänväg Saco-föbundt Tafik och Jänväg, TJ oganisa tjänstmän vid fötag inom tafik- och tanspotbanschn; fämst d som abta md spåtafik, dss infastuktu och stödfunktion samt busstafik. s Vtinäföbund oganisa vtinä. Stockholm oktob 2010

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS VI GER DET HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Magazin FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 12-13

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD)

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH BEGÄRAN OM ARVODE (ASYLPERIOD) 1(5) REDOVISIG AV UPPDRAG SOM GOD MA FÖR ESAMKOMMADE BAR OCH BEGÄRA OM ARVODE (ASYLPERIOD) Asylpriod priod då barnt int har prmannt upphållstillstånd God mannn har rätt till tt skäligt arvod för uppdragt

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 1 / 2006 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad jan 2002 - april 2006 3000 2500 2000 1500 1553 1000 500 0 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasieskolan i Eslöv Gymnasiskolan i Eslöv Gymnasipogam 2008 2009 www.slov.s/gymnasiskolan www.slov.s/gymnasiskolan 1 2 www.slov.s/gymnasiskolan GYMNASIESKOLAN I ESLÖV Dn soa skolan md d små nhna och d många möjlighna Hög

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer