Att synas och bli flera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli flera"

Transkript

1 Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik.

2 Att synas och bli fla Dt gå ba nu. Sacoföbundn väx och få kontinuligt fl mdlmma. Dt sk bland annat tack va dt abt som gös av dig som ä fötondvald, vilkt vi ä väldigt glada fö. Du få dn hä boschyn som tt stöd i ditt abt att maknadsföa Akadmikföningns vksamht och fö att få fl mdlmma. Vi hoppas att du ska hitta inspiation och få tips på hu du kan abta md kyting. Fö fotfaand finns n lativt sto gupp som int ä md i något föbund. Ännu. Akadmikföningns abt ä viktigt fö mdlmmanas anställningsvillko, abtsmiljö och komptnsutvckling, fö att nämna någa omådn. I maknadsföingn av Akadmikföningn gs båd möjlight att infoma om dt abt som bdivs och tillfäll att kyta fl mdlmma. Få Akadmikföningn fl mdlmma så få ni n staka position på fötagt i d lokala föhandlingana. Dt g dssutom stö möjlight att hitta nya intssad till fötonduppdag. Fö Saco-P Richad Malmbog Föbundsdiktö s Ingnjö

3 Plana och sätta mål! Att synas ä ofta A och O. Hä ä någa konkta tips på hu du lokalt kan göa fö att kyta fl mdlmma och få din Akadmikföning att synas m. Plana md utgångspunkt i a lokala fågo Plana utifån schmalagda mötn md abtsgivan, budgt/lönpocssn i tt hlåspspktiv, md utvcklingssamtal, initiing av lönvision, lönsamtal, föhandling och utväding av lönvisionn. Funda också öv hu dt s ut md abtsmiljöabtt ll om dt ä någon oganisationsföänding på gång. Uts n ansvaig Uts n pson i föningn till att ha tt säskilt ansva fö maknadsföing och kyting. Då ä dt lätta fö d anda i föningn att vta vm d kan vända sig till och dt bli n tydliga uppdagsfödlning. Analysa Gå ignom hu många anställda som finns, hu många som ä psumtiva mdlmma och hu många som nyanställs p å. Hu sk mdlmskyting idag och vad kan föbättas? Vafö ha mdlmma lämnat föbundt/föbundn? Gö sökninga i mdlmsgistt S till att göa sökninga i mdlmsgistt minst två gång p å. Fö n dialog md abtsgivan fö att få n lista md namn och psonnumm öv alla anställda. Skicka dn sdan till Dä kan d s vilka som ä mdlmma i något Sacoföbund. Sätt mål Dt kan vaa lätta att få igång kytingsabtt om dt finns n tydlig målsättning som ä anpassad ft a lokala föutsättninga. Föslag på mål kan till xmpl vaa att vaj fötondvald ska knyta x kontakt fö dikt ll famtida kyting, att Akadmikföningn inom t månad ska ha kytat x pocnt nya mdlmma, att vaj nyanställd ska bli kontaktad av Akadmikföningn och/ll att vaj fötondvald ska s till att mdlmmana upplv tt psonligt möt. Nä och va? Funda ignom i vilka sammanhang och på vilka plats dt ä nklast att nå anställda på din abtsplats. Ä dt i samband md lunchn, vid kafft ll ä dt bäst att odna tt möt? Psonliga mötn ä alltid att föda mn kompltta kommunikationn md -post, anslag, Facbook, Twitt m.m. Engaga mdlmmana Bjud in intssad mdlmma till föningns styls (adjunging). D ha nävao- och yttandätt, mn få int östa i fågo som stylsn östa om. Adjunging ä n utmäkt pova-på-mtod fö att få in nytt folk i stylsn båd på kot och på lång sikt. Kom baa ihåg att gista dn adjungad hos t kontaktföbund. pcis som att ni måst göa md samtliga stylsldamöt. Namn, psonnumm, oganisationsnumm, post i stylsn, hmadss, -post, mobil samt föbundstillhöight ska gistas. Glöm int hll att anmäla fackliga fötondmän till abtsgivan. 3

4 Vktygslåda tips fö lokal maknadsföing och kyting Kontakta vaj nyanställd och psnta Akadmikföningn och vksamht. Om du ä på tt stö fötag ä dt ba att ha fl mdlmma som fånga upp nyanställda. Dlta i abtsplatsintoduktionn fö nyanställda. Föbd n kot psntation md tt bildspl som visa födlana md tt mdlmskap och vad Akadmikföningn gö på abtsplats. Uppätta n ba kontakt md HR-avdlningn ll psonalansvaig. D kan g dig vädfull infomation infö nyanställninga tc. S till att Akadmikföningns psntant finns md i platsannonsna. Kontakta psonalansvaig. B att få n ddikad infomationsplats på intanätt. Använd anslagstavlan, sätt upp infomation om kommand mötn ll allmän infomation om Akadmikföningn. Visa bild på d fötondvalda och kontaktuppgift till dssa. Du kan också bställa matial till Akadmikföningn. Skicka mdlmsmail md infomation om aktulla fågo och uppmunta samtidigt till ngagmang. Stata n Facbookgupp och bjud in mdabtana på abtsplatsn. Odna mötn om aktulla fågo. Bjud in VD, vksamhtslda, n ombudsman ll annan gäst. Inhämta mdlmmanas synpunkt, till xmpl infö lönsamtalt ll utvcklingssamtalt. Du få båd chans att ta da på vad mdlmmana vill/tyck och tillfäll att åtappota sultatt. Skylta va Akadmikföningn finns. Sätt upp tt infomationsbod, till xmpl i anslutning till psonalmatsaln ll fikaummt. Dt bhöv int vaa något mäkvädigt, kansk n kvat ibland då du ha md dig infomations-/kytingsmatial. Så bställ du matial Till din hjälp finns matial famtagt säskilt fö Akadmikföningana: bund Mall till mötsinbjudning Affisch om Akadmikföningn Boschyställ Mappn Välkommn till Akadmikföningn md txt om födlana md mdlmskap. Mappn kan du fylla md gt matial. Infomationsblad om Akadmikföningn Du bställ matialt dikt fån s Ingnjö. Mjla din bställning till svigsingnjo.s. Tänk på att mailt ska innhålla ndanstånd infomation: Akadm ikfö isa bun aka vtnsk dmik dt SSR og inom btn anskap, ap, konom samhäll di, abt svtn psonalv. tn skap och soc kadm ialt ss.s SRAT og män och anisa sp tion och chf inom cialist, tjän makn fövaltning hälsa, kom stads skto. inom alla ab munikaat.s ts s Akitk t s akitkt. oganisa kitkt.s Civilk lkonomonomna oganis a civi ivilko nomn a.s DIK og infoma anisa inom tion och kult dokumnt ik.s u. ation, Föbun Abts dt s a.akad mik hust.s Jusk nom, oganisa juis t, civi och samsystmvta lko, hällsvta psonalv. sk.s ta Kykan (KykA s Akadm ik fösam ) oganisa föbund ling dmik spdag päst, diak og och on som ha alla aka, tjänst yka.s inom kykan. Lgitim ad Sjukgy Riksfö bund mnast (LSR) s av So ogani cia s sjukgy lstylsn lgitim a mn ad studn ast och sju kgymn t. astjukgym nastfo bundt.s Läan as oganis Riksföbu och studa bhöig nd, LR i- och yka läa.s svägld a. Natuv kmisttana og anis sakad, fysik, dat a ag ono ditist mik, miljöv avta, sko m, gta, biol inom ä någa og, av dt natuvt våa yk sgupp nsk atuv tana.s apliga om ådt. Offic sföbu a, blivand ndt fö täd militä offic offic a p och öv sonal. ffics ig fobund t.s Saco-fö TJ og bundt Ta anisa fik inom tjänstm och Jä taf än vid nväg, fämst ik- och tan fötag d som spotb dss infast abta m anschn; samt uktu bus och stödd spåtafik, stafik. funktio.nu n isa s Famacv apo famaci tka och tföbund oganc magist dat. a och ptai sam famaci t amac kandivtfobu ndt.s oganis s Fatygsb adiot a bfälha fälsfönin lgafis va och g, SFB F sty fbf.s t och int ndntu män, bfäl. civil- ochs Ingnjö yksin högskolin oganisa gnjö iktninga. inom vig alla singn jo.s s Läkafö bu läka. s läkaföbun nd d oganis a kafob undt.s oganis s Psykologf psykolo a lg psy öbund kolog i psykologxamn, d m och gi ll pd fil doktos d -xam sykolo ago n gfobu gik. ndt.s SROF s Rsv offic og sföbu offica anisa Sv nd, igs sv svo ffics fobund t.s s Sko oganis lldafö a skolch bund kolld f och ana.s skolld a. tandläk s Tandläka ykso föbund ä gan ndlaka svnsk a fobun isation. dt.s s Uni SULF, vsit ä och dok univsitts tsläaföb sionlla toandna läanas, und, fos s oganisatio fackliga och kanas n. ulf.s pofs oganis s Vtin äföbu a d sv nd nska vf.s vtinä na. lj dt lm! Vä Bli md ak 4! dig n fö nd öbu ikf dm Namn Tlfon E-postadss Fötag (motsvaand) Adss Postn och postadss Vilkt matial du vill bställa Antal n och pl vicn ss xm l, dlm illko, till mta sv d m gssa öv löpan ställning vcklin dn a. Ut h ut h an öt - oc handling ssn lön oc n sk lön d fö tt un infö s int nom h till bä Saco Föb tistik h g admik ks- oc bstå dig sta oc h lp xa av 23 ing a y oc hjä ak sjä id dn mnsgup lvstän ådgivn div cifik p d gux on md ligdiga facsamt s sp m d a h nkföbu un psmplv lmm föb g is m s- oc md fack md nd md dn konom yk, bun kså sina, juist dn gmns av ndiga ist, ak att fö akadamma lvstä bstå oc, ju i. i ttt, näm d o. a itk 23 sjä n att d onom tka m läk iv åg lio av m d sf på a, läa nan att d ana s k h h bib, nat bstå dning bstå m Ak llning näm hö oc plvi uvta utbil Saco samma gno ta mik din stä xm och av yksn tuv h lön n och k akad bibliot! und bts- oc, na att din gm upp kai m ä m stä läa dlm a föb fö nsg. Du so bund so bli m ba a, bta bta bilda xam apa ma, läk Vi a på att ut fö adn t å sa kt att sk schn. mik at kn niv a n fö akit al t an dig tsm m b du lag m hjälp ä. På lok ningn ab ino nga i so fö ik l p ka ik m vta d till h din dm ktiva akad tid och i bo o oc koll fö n illk lko d lm vil täffa ns, ingsv bli md. Vi pt ställn ska a sig kom a an ll a lön, din hö dig sk a din lön ha. du till k ing du und påv t föb n utbildn Vilk vilk dl på sto Aka Välko m Akad mn till mikf önin g ll n ti ningn omm Välk mikfö d a k A Gå ad in m på w ikfö bbn sp bun oc ktiv d so akadm h anmäl dit m pass t ikfö a dig bund mdlmska på ma p ppns dan ida g. baksi da. Vä S adss till lkomm n! Saco-fö

5 Rkyting och mdlmsvåd ä viktigt Undsökninga visa att pson bli mdlmma i tt fackföbund fämst nä d böja abta, upplv isk fö abtslösht ll byt abtsgiva. Nä dt gäll fömån ä inkomstfösäkingn tt stakt dagplåst. Många ha blivit kommndad mdlmskapt av n pson som dan ä mdlm mdan n mind dl gå via Akadmikföningn. Öv hälftn av dm som gå u stanna kva i a-kassan. Infoma däfö mdlmmn om viktn av att kvastå i föbundt fö att få sättning fån inkomstfösäkingn, vilkn fö många mdlmma ä viktiga än sättningn fån a-kassan. Dtta visa att dt finns staka skäl att fösöka fånga upp nyanställda och infoma om vad Akadmikföningn abta md. Ävn om nykyting ä viktigt ä dt också anglägt att bhålla d vi dan ha samt att hanta vntulla uttädn på tt så ba sätt som möjligt. Vafö tt akadmikföbund? Akadmisk utbildning ska löna sig båd i fom av kvalificad abtsuppgift och hög lön. Individull pstation ska blönas. Sacoföbundn föoda individulla lösninga. Samabt g födla, däfö samabta d olika Sacoföbundn lokalt i Akadmikföningn. Vi fötäd dina intssn, oavstt vilkn bansch ll skto du abta i. Byta föbund 1 Ansök om intäd i dt nya föbundt och i Akadmiknas a-kassa (AEA). 2 Bgä uttäd u dt gamla föbundt 3 Kontakta dn gamla a-kassan och bgä uttäd OBS! Uppmana dn blivand mdlmmn att stämma av vad som gäll md vntull inkomstfösäking i föbundt som lämnas och dt nya. Dt ä viktiga att ingn föloa på bytt, oavstt om vi få n ny mdlm. 5

6 Agumnt fö fackligt mdlmskap Vad motiva n pson att vaj månad btala fö tt fackligt mdlmskap? Hä ndan finn du någa goda agumnt, mn du kan säkt också fylla på md gna agumnt som kansk ä m latat till just lokala vksamht. Dt ä fackföbundn som tckna kollktivavtal om lön, anställningsvillko, pnsion och fösäkinga. Ett mdlmskap g dig n gundtygght. Gnom Akadmikföningn kan du tillsammans md mdlmma i anda Sacoföbund diva gmnsamma fågo. Vktyg fö n bätt lön Som mdlm i tt akadmikföbund få du kvalificad vktyg i fom av lönstatistik, ådgivning och d bästa agumntn infö din lönföhandling. Tygght md inkomstfösäkingn D flsta Sacoföbund ha n inkomstfösäking som ingå i mdlmskapt. Inkomstfösäkingn kompltta sättningn fån a-kassan md 80 pocnt av dn a-kassgundand lönn upp till kono/ månadn und längst sx månad. Att tckna n pivat inkomstfösäking kosta ofta lika myckt som hla mdlmsavgiftn. Att vaa mdlm i tt akadmikföbund löna sig alltså. Billig a-kassa Sacoföbundns gmnsamma a-kassa AEA (Akadmiknas Ekända A-kassa) ä n av maknadns billigast. Dtta g n låg totalavgift (föbundsavgift + a-kassa). Till xmpl kosta tt odinai mdlmskap i Jusk (inklusiv a-kassa) ndast 312 kono p månad (oktob 2010). Föhandlings- och spcialisthjälp Alla föbund ha ombudsmän som kan sina mdlmmas abtsvillko och som kan g kvalificad åd och föhandlingshjälp. Föbundn ha ävn juist som ha sto fanht av abtsättsliga poblm. Kaiä och utvckling I vissa skdn av livt ä dt dags att ta kaiän tt stg famåt. Hu kaiästödt s ut vaia mllan föbundn mn dt ä vanligt md mntopogam, kaiäcoachning, sminai och nätvk. Som mdlm få du tillgång till dtta. Chfsstöd Många akadmik ha n ldand bfattning i sitt abt och ofta bli man chf. Då många chf int omfattas av lagn om anställningsskydd ä dt n utsatt gupp på abtsmaknadn. Då kan tt mdlmskap i tt Sacoföbund g sto nytta. Pnsion och fösäkinga Som mdlm få du möjlight att tckna fösäkinga md xta fömånliga villko. Dt finns också säskilda pnsionsxpt på många föbund. Stöd vid utlandsabt Sacoföbundn g åd om abtsmaknadsvillko i anda länd, ll bjud sina mdlmma dl i utlandsnätvk. Mdlmsbjudandn och fömån Som mdlm få du bland annat tillgång till föbundstidning, olika abatt och anda fömån som ä kopplad till ditt mdlmskap. S m på spktiv föbunds wbbplats. 6

7 - Ahh, så intssant n snabbkus i samtalstknik Dt absolut bästa sättt att kyta mdlmma ä vid tt psonligt möt. Fö att få bästa sultat av samtalt kan dt vaa ba att i föväg funda ignom vm dt ä du ska täffa, vilka fågo som kan tänkas komma och vilkt matial du kan bhöva ha md dig. Hä ä tt pa tips på hu du kan föa tt kytand samtal. Öppna fågo Ta n fösta kontakt och väck intss gnom att använda dig av öppna fågo som käv m än tt ja ll tt nj som sva. Du kan till xmpl inlda md - Hj, jag föstod av xx att du ä nyanställd. Jag ht xx och sitt i stylsn fö Akadmikföningn, ha du tid någa minut? Sn kan du fotsätta ställa fågo om anställning, abtsmiljön, lönutvcklingn, föningn tc. Öppna fågona gö att du få m infomation om vad dn and ä intssad av. Lyssna aktivt och g positiv fdback Lyssna aktivt och visa att du ä md. Spgla psonn gnom att humma, nicka instämmand och säg - Jag föstå vad du mna. Dt du gö ä att samla infomation om psonns abtssituation, divkaft och bhov. Dt som ä viktigt ä att int du bli fångad av dina gna fågo och böja pata på. Aktivt lyssnand ä gundn i tt kytand samtal. Fågo som väck intss Inkomstfösäkingn ä tt av våa stakast kytingsagumnt mn många känn int till villkon. Då kan fågan Skull du klaa dig på nbat i månadn fån a-kassan fö skatt? ll Vad innbä dt fö din familjs konomi om du bli abtslös? vaa n öppning fö fotsatt samtal. Anda fågo att ställa kan vaa Vad bhöv föbättas på abtsplatsn? ll Vilka fågo tyck du ä viktiga fö Akadmikföningn att diva? Jag föstå att du ha småban, vad vt du om glna om föäldalön? Du nämnd Unionn föut, vt du vad som skilj Sacoföbundn och Unionn åt? Dt låt som om du ä intssad av abtsmiljö, vill du vta hu vi div d fågona hä på abtsplatsn? Om du int vt vad psonn famfö dig attahas av ä dt ba att använda agumnt som ikta sig till båd hjäta och plånbok. Föbundn jobba såväl md diskiminingsfågo som md att få upp din lön ll Som mdlm ingå du i nätvk och få tillgång billiga fösäkinga. Skapa n dialog, i agumntationsfasn ä dt kvalitt och int kvantitt som ld till famgång. Ställ fågan! Innan ni skiljs åt ä dt ba att stämma av om psonn ha fått sva på sina fågo ll om dt ä något m han ll hon unda öv. Dt ä kansk något du bhöv ta da på och åtkomma md. Våga to på att psonn vill bli mdlm. En självkla fåga att ställa ä Vill du bli mdlm?. Faktum ä att många av d som int ä mdlmma i tt fackföbund aldig ha fått fågan. Dt ä också viktigt att vaa konkt: Jag ha n ansökan hä, vill du skiva på?. Vissa vill ta md infomation hm och funda föst, och då ä dt väldigt viktigt md n aktiv uppföljning, hlst dan dagn däpå. Agumntation Nä du fått n uppfattning om vad som ä viktigt fö dn du pata md ä dt lätta att välja ut vilka agumnt som passa bäst. Da int alla på n gång, utan fåga iställt om du ska bätta m. Om psonn säg ja så ha du fått OK att pata i någa minut. Samtalt kan xmplvis gå vida gnom att du ställ fågo: Dt låt som om du funda öv lönpocssn, vt du hu dn gå till? 7

8 Sacoföbund inom pivat skto Akadmikföbundt SSR oganisa akadmik inom btndvtnskap, konomi, psonalvtnskap, samhällsvtnskap och socialt abt. SRAT oganisa spcialist, kvalificad tjänstmän och chf inom hälsa, kommunikation och fövaltning inom alla abtsmaknadsskto. Civilkonomna oganisa civilkonom och konom. s Akitkt oganisa akitkt. DIK oganisa inom dokumntation, infomation och kultu. Föbundt s Abtstaput oganisa abtstaput. Jusk oganisa juist, konom, systmvta, psonalvta och samhällsvta. Kykans Akadmikföbund (KykA) oganisa päst, diakon, fösamlingspdagog och alla akadmik som ha tjänst inom kykan. Lgitimad Sjukgymnasts Riksföbund (LSR) oganisa av Socialstylsn lgitimad sjukgymnast och sjukgymnaststudnt. Läanas Riksföbund, LR oganisa bhöiga läa och studioch yksväglda. Natuvtana oganisa natuvta. Agonom, biolog, biomdicina, BMA, datavta, ditist, kmist, fysik, matmatik, miljövta och skogsakadmik ä någa av yksguppna. s Famacvtföbund oganisa apotka och cptai samt famaci magista och famaci kandidat. s Fatygsbfälsföning, SFBF oganisa bfälhava och stymän, adiotlgaf och intndntubfäl. s Ingnjö oganisa civil- och högskolingnjö inom alla yksiniktninga. s Läkaföbund oganisa läka. s Psykologföbund oganisa lg psykolog, d md psykologxamn och fil doktosxamn i psykologi ll pdagogik. s Skolldaföbund oganisa skolchf och skollda. s Univsittsläaföbund, SULF, ä univsittsläanas, foskanas och doktoandnas fackliga och pofssionlla oganisation. Saco-föbundt Tafik & Jänväg Saco-föbundt Tafik och Jänväg, TJ oganisa tjänstmän vid fötag inom tafik- och tanspotbanschn; fämst d som abta md spåtafik, dss infastuktu och stödfunktion samt busstafik. s Vtinäföbund oganisa vtinä. Stockholm oktob 2010

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Framgångsrik organisering. Frilansklubb

Framgångsrik organisering. Frilansklubb Framgångsrik organisering Frilansklubb Framgångsrik organisering för frilansklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer