Att synas och bli flera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli flera"

Transkript

1 Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik.

2 Att synas och bli fla Dt gå ba nu. Sacoföbundn väx och få kontinuligt fl mdlmma. Dt sk bland annat tack va dt abt som gös av dig som ä fötondvald, vilkt vi ä väldigt glada fö. Du få dn hä boschyn som tt stöd i ditt abt att maknadsföa Akadmikföningns vksamht och fö att få fl mdlmma. Vi hoppas att du ska hitta inspiation och få tips på hu du kan abta md kyting. Fö fotfaand finns n lativt sto gupp som int ä md i något föbund. Ännu. Akadmikföningns abt ä viktigt fö mdlmmanas anställningsvillko, abtsmiljö och komptnsutvckling, fö att nämna någa omådn. I maknadsföingn av Akadmikföningn gs båd möjlight att infoma om dt abt som bdivs och tillfäll att kyta fl mdlmma. Få Akadmikföningn fl mdlmma så få ni n staka position på fötagt i d lokala föhandlingana. Dt g dssutom stö möjlight att hitta nya intssad till fötonduppdag. Fö Saco-P Richad Malmbog Föbundsdiktö s Ingnjö

3 Plana och sätta mål! Att synas ä ofta A och O. Hä ä någa konkta tips på hu du lokalt kan göa fö att kyta fl mdlmma och få din Akadmikföning att synas m. Plana md utgångspunkt i a lokala fågo Plana utifån schmalagda mötn md abtsgivan, budgt/lönpocssn i tt hlåspspktiv, md utvcklingssamtal, initiing av lönvision, lönsamtal, föhandling och utväding av lönvisionn. Funda också öv hu dt s ut md abtsmiljöabtt ll om dt ä någon oganisationsföänding på gång. Uts n ansvaig Uts n pson i föningn till att ha tt säskilt ansva fö maknadsföing och kyting. Då ä dt lätta fö d anda i föningn att vta vm d kan vända sig till och dt bli n tydliga uppdagsfödlning. Analysa Gå ignom hu många anställda som finns, hu många som ä psumtiva mdlmma och hu många som nyanställs p å. Hu sk mdlmskyting idag och vad kan föbättas? Vafö ha mdlmma lämnat föbundt/föbundn? Gö sökninga i mdlmsgistt S till att göa sökninga i mdlmsgistt minst två gång p å. Fö n dialog md abtsgivan fö att få n lista md namn och psonnumm öv alla anställda. Skicka dn sdan till Dä kan d s vilka som ä mdlmma i något Sacoföbund. Sätt mål Dt kan vaa lätta att få igång kytingsabtt om dt finns n tydlig målsättning som ä anpassad ft a lokala föutsättninga. Föslag på mål kan till xmpl vaa att vaj fötondvald ska knyta x kontakt fö dikt ll famtida kyting, att Akadmikföningn inom t månad ska ha kytat x pocnt nya mdlmma, att vaj nyanställd ska bli kontaktad av Akadmikföningn och/ll att vaj fötondvald ska s till att mdlmmana upplv tt psonligt möt. Nä och va? Funda ignom i vilka sammanhang och på vilka plats dt ä nklast att nå anställda på din abtsplats. Ä dt i samband md lunchn, vid kafft ll ä dt bäst att odna tt möt? Psonliga mötn ä alltid att föda mn kompltta kommunikationn md -post, anslag, Facbook, Twitt m.m. Engaga mdlmmana Bjud in intssad mdlmma till föningns styls (adjunging). D ha nävao- och yttandätt, mn få int östa i fågo som stylsn östa om. Adjunging ä n utmäkt pova-på-mtod fö att få in nytt folk i stylsn båd på kot och på lång sikt. Kom baa ihåg att gista dn adjungad hos t kontaktföbund. pcis som att ni måst göa md samtliga stylsldamöt. Namn, psonnumm, oganisationsnumm, post i stylsn, hmadss, -post, mobil samt föbundstillhöight ska gistas. Glöm int hll att anmäla fackliga fötondmän till abtsgivan. 3

4 Vktygslåda tips fö lokal maknadsföing och kyting Kontakta vaj nyanställd och psnta Akadmikföningn och vksamht. Om du ä på tt stö fötag ä dt ba att ha fl mdlmma som fånga upp nyanställda. Dlta i abtsplatsintoduktionn fö nyanställda. Föbd n kot psntation md tt bildspl som visa födlana md tt mdlmskap och vad Akadmikföningn gö på abtsplats. Uppätta n ba kontakt md HR-avdlningn ll psonalansvaig. D kan g dig vädfull infomation infö nyanställninga tc. S till att Akadmikföningns psntant finns md i platsannonsna. Kontakta psonalansvaig. B att få n ddikad infomationsplats på intanätt. Använd anslagstavlan, sätt upp infomation om kommand mötn ll allmän infomation om Akadmikföningn. Visa bild på d fötondvalda och kontaktuppgift till dssa. Du kan också bställa matial till Akadmikföningn. Skicka mdlmsmail md infomation om aktulla fågo och uppmunta samtidigt till ngagmang. Stata n Facbookgupp och bjud in mdabtana på abtsplatsn. Odna mötn om aktulla fågo. Bjud in VD, vksamhtslda, n ombudsman ll annan gäst. Inhämta mdlmmanas synpunkt, till xmpl infö lönsamtalt ll utvcklingssamtalt. Du få båd chans att ta da på vad mdlmmana vill/tyck och tillfäll att åtappota sultatt. Skylta va Akadmikföningn finns. Sätt upp tt infomationsbod, till xmpl i anslutning till psonalmatsaln ll fikaummt. Dt bhöv int vaa något mäkvädigt, kansk n kvat ibland då du ha md dig infomations-/kytingsmatial. Så bställ du matial Till din hjälp finns matial famtagt säskilt fö Akadmikföningana: bund Mall till mötsinbjudning Affisch om Akadmikföningn Boschyställ Mappn Välkommn till Akadmikföningn md txt om födlana md mdlmskap. Mappn kan du fylla md gt matial. Infomationsblad om Akadmikföningn Du bställ matialt dikt fån s Ingnjö. Mjla din bställning till svigsingnjo.s. Tänk på att mailt ska innhålla ndanstånd infomation: Akadm ikfö isa bun aka vtnsk dmik dt SSR og inom btn anskap, ap, konom samhäll di, abt svtn psonalv. tn skap och soc kadm ialt ss.s SRAT og män och anisa sp tion och chf inom cialist, tjän makn fövaltning hälsa, kom stads skto. inom alla ab munikaat.s ts s Akitk t s akitkt. oganisa kitkt.s Civilk lkonomonomna oganis a civi ivilko nomn a.s DIK og infoma anisa inom tion och kult dokumnt ik.s u. ation, Föbun Abts dt s a.akad mik hust.s Jusk nom, oganisa juis t, civi och samsystmvta lko, hällsvta psonalv. sk.s ta Kykan (KykA s Akadm ik fösam ) oganisa föbund ling dmik spdag päst, diak og och on som ha alla aka, tjänst yka.s inom kykan. Lgitim ad Sjukgy Riksfö bund mnast (LSR) s av So ogani cia s sjukgy lstylsn lgitim a mn ad studn ast och sju kgymn t. astjukgym nastfo bundt.s Läan as oganis Riksföbu och studa bhöig nd, LR i- och yka läa.s svägld a. Natuv kmisttana og anis sakad, fysik, dat a ag ono ditist mik, miljöv avta, sko m, gta, biol inom ä någa og, av dt natuvt våa yk sgupp nsk atuv tana.s apliga om ådt. Offic sföbu a, blivand ndt fö täd militä offic offic a p och öv sonal. ffics ig fobund t.s Saco-fö TJ og bundt Ta anisa fik inom tjänstm och Jä taf än vid nväg, fämst ik- och tan fötag d som spotb dss infast abta m anschn; samt uktu bus och stödd spåtafik, stafik. funktio.nu n isa s Famacv apo famaci tka och tföbund oganc magist dat. a och ptai sam famaci t amac kandivtfobu ndt.s oganis s Fatygsb adiot a bfälha fälsfönin lgafis va och g, SFB F sty fbf.s t och int ndntu män, bfäl. civil- ochs Ingnjö yksin högskolin oganisa gnjö iktninga. inom vig alla singn jo.s s Läkafö bu läka. s läkaföbun nd d oganis a kafob undt.s oganis s Psykologf psykolo a lg psy öbund kolog i psykologxamn, d m och gi ll pd fil doktos d -xam sykolo ago n gfobu gik. ndt.s SROF s Rsv offic og sföbu offica anisa Sv nd, igs sv svo ffics fobund t.s s Sko oganis lldafö a skolch bund kolld f och ana.s skolld a. tandläk s Tandläka ykso föbund ä gan ndlaka svnsk a fobun isation. dt.s s Uni SULF, vsit ä och dok univsitts tsläaföb sionlla toandna läanas, und, fos s oganisatio fackliga och kanas n. ulf.s pofs oganis s Vtin äföbu a d sv nd nska vf.s vtinä na. lj dt lm! Vä Bli md ak 4! dig n fö nd öbu ikf dm Namn Tlfon E-postadss Fötag (motsvaand) Adss Postn och postadss Vilkt matial du vill bställa Antal n och pl vicn ss xm l, dlm illko, till mta sv d m gssa öv löpan ställning vcklin dn a. Ut h ut h an öt - oc handling ssn lön oc n sk lön d fö tt un infö s int nom h till bä Saco Föb tistik h g admik ks- oc bstå dig sta oc h lp xa av 23 ing a y oc hjä ak sjä id dn mnsgup lvstän ådgivn div cifik p d gux on md ligdiga facsamt s sp m d a h nkföbu un psmplv lmm föb g is m s- oc md fack md nd md dn konom yk, bun kså sina, juist dn gmns av ndiga ist, ak att fö akadamma lvstä bstå oc, ju i. i ttt, näm d o. a itk 23 sjä n att d onom tka m läk iv åg lio av m d sf på a, läa nan att d ana s k h h bib, nat bstå dning bstå m Ak llning näm hö oc plvi uvta utbil Saco samma gno ta mik din stä xm och av yksn tuv h lön n och k akad bibliot! und bts- oc, na att din gm upp kai m ä m stä läa dlm a föb fö nsg. Du so bund so bli m ba a, bta bta bilda xam apa ma, läk Vi a på att ut fö adn t å sa kt att sk schn. mik at kn niv a n fö akit al t an dig tsm m b du lag m hjälp ä. På lok ningn ab ino nga i so fö ik l p ka ik m vta d till h din dm ktiva akad tid och i bo o oc koll fö n illk lko d lm vil täffa ns, ingsv bli md. Vi pt ställn ska a sig kom a an ll a lön, din hö dig sk a din lön ha. du till k ing du und påv t föb n utbildn Vilk vilk dl på sto Aka Välko m Akad mn till mikf önin g ll n ti ningn omm Välk mikfö d a k A Gå ad in m på w ikfö bbn sp bun oc ktiv d so akadm h anmäl dit m pass t ikfö a dig bund mdlmska på ma p ppns dan ida g. baksi da. Vä S adss till lkomm n! Saco-fö

5 Rkyting och mdlmsvåd ä viktigt Undsökninga visa att pson bli mdlmma i tt fackföbund fämst nä d böja abta, upplv isk fö abtslösht ll byt abtsgiva. Nä dt gäll fömån ä inkomstfösäkingn tt stakt dagplåst. Många ha blivit kommndad mdlmskapt av n pson som dan ä mdlm mdan n mind dl gå via Akadmikföningn. Öv hälftn av dm som gå u stanna kva i a-kassan. Infoma däfö mdlmmn om viktn av att kvastå i föbundt fö att få sättning fån inkomstfösäkingn, vilkn fö många mdlmma ä viktiga än sättningn fån a-kassan. Dtta visa att dt finns staka skäl att fösöka fånga upp nyanställda och infoma om vad Akadmikföningn abta md. Ävn om nykyting ä viktigt ä dt också anglägt att bhålla d vi dan ha samt att hanta vntulla uttädn på tt så ba sätt som möjligt. Vafö tt akadmikföbund? Akadmisk utbildning ska löna sig båd i fom av kvalificad abtsuppgift och hög lön. Individull pstation ska blönas. Sacoföbundn föoda individulla lösninga. Samabt g födla, däfö samabta d olika Sacoföbundn lokalt i Akadmikföningn. Vi fötäd dina intssn, oavstt vilkn bansch ll skto du abta i. Byta föbund 1 Ansök om intäd i dt nya föbundt och i Akadmiknas a-kassa (AEA). 2 Bgä uttäd u dt gamla föbundt 3 Kontakta dn gamla a-kassan och bgä uttäd OBS! Uppmana dn blivand mdlmmn att stämma av vad som gäll md vntull inkomstfösäking i föbundt som lämnas och dt nya. Dt ä viktiga att ingn föloa på bytt, oavstt om vi få n ny mdlm. 5

6 Agumnt fö fackligt mdlmskap Vad motiva n pson att vaj månad btala fö tt fackligt mdlmskap? Hä ndan finn du någa goda agumnt, mn du kan säkt också fylla på md gna agumnt som kansk ä m latat till just lokala vksamht. Dt ä fackföbundn som tckna kollktivavtal om lön, anställningsvillko, pnsion och fösäkinga. Ett mdlmskap g dig n gundtygght. Gnom Akadmikföningn kan du tillsammans md mdlmma i anda Sacoföbund diva gmnsamma fågo. Vktyg fö n bätt lön Som mdlm i tt akadmikföbund få du kvalificad vktyg i fom av lönstatistik, ådgivning och d bästa agumntn infö din lönföhandling. Tygght md inkomstfösäkingn D flsta Sacoföbund ha n inkomstfösäking som ingå i mdlmskapt. Inkomstfösäkingn kompltta sättningn fån a-kassan md 80 pocnt av dn a-kassgundand lönn upp till kono/ månadn und längst sx månad. Att tckna n pivat inkomstfösäking kosta ofta lika myckt som hla mdlmsavgiftn. Att vaa mdlm i tt akadmikföbund löna sig alltså. Billig a-kassa Sacoföbundns gmnsamma a-kassa AEA (Akadmiknas Ekända A-kassa) ä n av maknadns billigast. Dtta g n låg totalavgift (föbundsavgift + a-kassa). Till xmpl kosta tt odinai mdlmskap i Jusk (inklusiv a-kassa) ndast 312 kono p månad (oktob 2010). Föhandlings- och spcialisthjälp Alla föbund ha ombudsmän som kan sina mdlmmas abtsvillko och som kan g kvalificad åd och föhandlingshjälp. Föbundn ha ävn juist som ha sto fanht av abtsättsliga poblm. Kaiä och utvckling I vissa skdn av livt ä dt dags att ta kaiän tt stg famåt. Hu kaiästödt s ut vaia mllan föbundn mn dt ä vanligt md mntopogam, kaiäcoachning, sminai och nätvk. Som mdlm få du tillgång till dtta. Chfsstöd Många akadmik ha n ldand bfattning i sitt abt och ofta bli man chf. Då många chf int omfattas av lagn om anställningsskydd ä dt n utsatt gupp på abtsmaknadn. Då kan tt mdlmskap i tt Sacoföbund g sto nytta. Pnsion och fösäkinga Som mdlm få du möjlight att tckna fösäkinga md xta fömånliga villko. Dt finns också säskilda pnsionsxpt på många föbund. Stöd vid utlandsabt Sacoföbundn g åd om abtsmaknadsvillko i anda länd, ll bjud sina mdlmma dl i utlandsnätvk. Mdlmsbjudandn och fömån Som mdlm få du bland annat tillgång till föbundstidning, olika abatt och anda fömån som ä kopplad till ditt mdlmskap. S m på spktiv föbunds wbbplats. 6

7 - Ahh, så intssant n snabbkus i samtalstknik Dt absolut bästa sättt att kyta mdlmma ä vid tt psonligt möt. Fö att få bästa sultat av samtalt kan dt vaa ba att i föväg funda ignom vm dt ä du ska täffa, vilka fågo som kan tänkas komma och vilkt matial du kan bhöva ha md dig. Hä ä tt pa tips på hu du kan föa tt kytand samtal. Öppna fågo Ta n fösta kontakt och väck intss gnom att använda dig av öppna fågo som käv m än tt ja ll tt nj som sva. Du kan till xmpl inlda md - Hj, jag föstod av xx att du ä nyanställd. Jag ht xx och sitt i stylsn fö Akadmikföningn, ha du tid någa minut? Sn kan du fotsätta ställa fågo om anställning, abtsmiljön, lönutvcklingn, föningn tc. Öppna fågona gö att du få m infomation om vad dn and ä intssad av. Lyssna aktivt och g positiv fdback Lyssna aktivt och visa att du ä md. Spgla psonn gnom att humma, nicka instämmand och säg - Jag föstå vad du mna. Dt du gö ä att samla infomation om psonns abtssituation, divkaft och bhov. Dt som ä viktigt ä att int du bli fångad av dina gna fågo och böja pata på. Aktivt lyssnand ä gundn i tt kytand samtal. Fågo som väck intss Inkomstfösäkingn ä tt av våa stakast kytingsagumnt mn många känn int till villkon. Då kan fågan Skull du klaa dig på nbat i månadn fån a-kassan fö skatt? ll Vad innbä dt fö din familjs konomi om du bli abtslös? vaa n öppning fö fotsatt samtal. Anda fågo att ställa kan vaa Vad bhöv föbättas på abtsplatsn? ll Vilka fågo tyck du ä viktiga fö Akadmikföningn att diva? Jag föstå att du ha småban, vad vt du om glna om föäldalön? Du nämnd Unionn föut, vt du vad som skilj Sacoföbundn och Unionn åt? Dt låt som om du ä intssad av abtsmiljö, vill du vta hu vi div d fågona hä på abtsplatsn? Om du int vt vad psonn famfö dig attahas av ä dt ba att använda agumnt som ikta sig till båd hjäta och plånbok. Föbundn jobba såväl md diskiminingsfågo som md att få upp din lön ll Som mdlm ingå du i nätvk och få tillgång billiga fösäkinga. Skapa n dialog, i agumntationsfasn ä dt kvalitt och int kvantitt som ld till famgång. Ställ fågan! Innan ni skiljs åt ä dt ba att stämma av om psonn ha fått sva på sina fågo ll om dt ä något m han ll hon unda öv. Dt ä kansk något du bhöv ta da på och åtkomma md. Våga to på att psonn vill bli mdlm. En självkla fåga att ställa ä Vill du bli mdlm?. Faktum ä att många av d som int ä mdlmma i tt fackföbund aldig ha fått fågan. Dt ä också viktigt att vaa konkt: Jag ha n ansökan hä, vill du skiva på?. Vissa vill ta md infomation hm och funda föst, och då ä dt väldigt viktigt md n aktiv uppföljning, hlst dan dagn däpå. Agumntation Nä du fått n uppfattning om vad som ä viktigt fö dn du pata md ä dt lätta att välja ut vilka agumnt som passa bäst. Da int alla på n gång, utan fåga iställt om du ska bätta m. Om psonn säg ja så ha du fått OK att pata i någa minut. Samtalt kan xmplvis gå vida gnom att du ställ fågo: Dt låt som om du funda öv lönpocssn, vt du hu dn gå till? 7

8 Sacoföbund inom pivat skto Akadmikföbundt SSR oganisa akadmik inom btndvtnskap, konomi, psonalvtnskap, samhällsvtnskap och socialt abt. SRAT oganisa spcialist, kvalificad tjänstmän och chf inom hälsa, kommunikation och fövaltning inom alla abtsmaknadsskto. Civilkonomna oganisa civilkonom och konom. s Akitkt oganisa akitkt. DIK oganisa inom dokumntation, infomation och kultu. Föbundt s Abtstaput oganisa abtstaput. Jusk oganisa juist, konom, systmvta, psonalvta och samhällsvta. Kykans Akadmikföbund (KykA) oganisa päst, diakon, fösamlingspdagog och alla akadmik som ha tjänst inom kykan. Lgitimad Sjukgymnasts Riksföbund (LSR) oganisa av Socialstylsn lgitimad sjukgymnast och sjukgymnaststudnt. Läanas Riksföbund, LR oganisa bhöiga läa och studioch yksväglda. Natuvtana oganisa natuvta. Agonom, biolog, biomdicina, BMA, datavta, ditist, kmist, fysik, matmatik, miljövta och skogsakadmik ä någa av yksguppna. s Famacvtföbund oganisa apotka och cptai samt famaci magista och famaci kandidat. s Fatygsbfälsföning, SFBF oganisa bfälhava och stymän, adiotlgaf och intndntubfäl. s Ingnjö oganisa civil- och högskolingnjö inom alla yksiniktninga. s Läkaföbund oganisa läka. s Psykologföbund oganisa lg psykolog, d md psykologxamn och fil doktosxamn i psykologi ll pdagogik. s Skolldaföbund oganisa skolchf och skollda. s Univsittsläaföbund, SULF, ä univsittsläanas, foskanas och doktoandnas fackliga och pofssionlla oganisation. Saco-föbundt Tafik & Jänväg Saco-föbundt Tafik och Jänväg, TJ oganisa tjänstmän vid fötag inom tafik- och tanspotbanschn; fämst d som abta md spåtafik, dss infastuktu och stödfunktion samt busstafik. s Vtinäföbund oganisa vtinä. Stockholm oktob 2010

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över

RIVSTART A1+A2. Textbok Facit. Kapitel 3 2 B 1 64 2 78 3 5. 3 A 1 kvart över 2 kvart i 3 fem över RIVSTART A+A Txtbok Facit Kapitl A+B buss banan tv tat ka t B Vnzula, spanska, (lit italinska. Umå, nglska, anska, svnska. Fankik, anska, (lit japanska, (lit yska svnska. Nya Zland, nglska, thailändska,

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren

Nummer 3 2012 MAGAZINE. Information till boende i Vantör. 40 år 40 hits Höstfest Mat Dax Krysset Rapport från världen Hockeysäsongen står för dörren MAGAZINE Numm 3 2012 Infomation till bond i Vantö 40 å 40 hits Höstfst Mat Dax Kysst Rappot fån väldn Hockysäsongn stå fö dön Numm 3 2012 Om Ikano Bostad Ikano Bostad äg, fövalta och utvckla bostäd i Stockholm,

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv

Vurdering for og av læring. Ett allmänt och europeiskt perspektiv Vurdring for og av læring Haldn 7 april 2011 Haldn 7 april 2011 Vurdring for og av læring Ett allmänt och uropiskt prspktiv Götborgs univrsitt Institutionn för pdagogik och spcialpdagogik gudrun.rickson@pd.gu.s

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer