Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation och ledning 24 Förvaltningsberättelse 28 Risker 30 Ekonomisk flerårsöversikt 31 totalresultat för koncernen 32 finansiell ställning för koncernen 33 förändringar i eget kapital för koncernen 35 kassaflöden för koncernen 36 Resultaträkning för moderbolaget 37 totalresultat för moderbolaget 37 Balansräkning för moderbolaget 38 förändringar i eget kapital för moderbolaget 40 kassaflöden för moderbolaget 41 Redovisningsprinciper och NOTER 42 Styrelsens underskrifter 63 Revisionsberättelse 64 Ledningsgrupp 65 Styrelse 66 AKTIEÄGARE 67 Adresser 69

3 Paneuropeisk tillverkning global distribution Recipharms produktionsanläggningar Recipharms utvecklingsanläggningar Stockholm tabletter Karlskoga krämer, geler salvor stolpiller Strängnäs betalaktamer (tabletter och pulver) Höganäs fiber pulver stolpiller Ashton-under-lyne tabletter sterila beredningsformer krämer pulverinhalation Monts-sur-Indre sterila beredningsformer distribution PARETS tabletter sterila salvor orala vätskor aerosoler topiska produkter Fontaine-lès-Dijon tabletter logistikcenter haninge Recipharms huvudkontor wasserburg am inn frystorkning sterila beredningsformer Södertälje utveckling och produktion inom biotech Solna utvecklingstjänster läkemedelslaboratorium sterila beredningsformer tabletter halvfasta beredningsformer keele utveckling och produktion inom biotech Hos Recipharm får kunderna tillgång till nio europeiska an läggningar för läkemedelstillverkning i kombination med avancerade utvecklingsanläggningar. Produkterna distribueras globalt. Med ett omfattande utbud av CDMO-tjänster tillför Recipharm värde över hela produktlivs cykeln samtidigt som kundernas utvecklingsoch tillverknings kostnader kan sänkas avsevärt det betyder bättre affärer för såväl små som stora läkemedelsföretag.

4 Recipharm en ledande leverantör av utvecklings- och produktionstjänster till läke medelsbranschen Recipharm grundades 1995 i Sverige och är en ledande CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) i Europa. Företaget hjälper läkemedels- och biotech-företag med allt från tidig utveckling till kommersiell tillverkning av produkter och vidare under hela produktlivscykeln. Viktiga kunder är stora läkemedels företag som vill lägga ut en del av sin produktion på en pålitlig affärspartner, och små och medelstora företag som vill ha stöd i sin utveckling av nya läkemedel och med övergången från utveckling till kommersiell produktion. Utveckling DEVELOPMENT SERVICES Preformulering Formuleringsutveckling Stabilitetsstudier Val av råvaror och förpackning Tillverkning av material för prekliniska och kliniska försök (sekundär tillverkning) MANUFACTURING SERVICES Råvarutillverkning (primär tillverkning) Inköp av startmaterial Tillverkning Förpackning Supply Chain Management och logistik (distribution, VMI, osv.) Fullskalig tillverkning Vision Att bli erkänd som läke medelsbranschens bästa leverantör av ut vecklings- och produktions - tjänster Affärsidé Recipharm erbjuder kompetens och anläggningar för utveckling, produktion och försörjning av biologiska och farmaceutiska läkemedel åt krävande kunder för globala marknader. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

5 DETTA ÄR RECIPHARM 2010 Den ökade försäljningen inom Manufacturing har varit avgörande för Recipharms resultat 2010 Året i korthet Försäljningstillväxten var fortsatt stark, 18 procent. EBITDA ökade med 30 procent till 133,1 MSEK. Förvärv av brittiska RecipharmCobra Biologics, ett utvecklingsföretag inom biologiska läkemedel. Förvärv av tillverkare specialiserad på aseptisk fyllning och frystorkning i Wasserburg i Tyskland. Förvärv av läkemedelsfabrik i Parets i Spanien. Fakta i siffror 2010 nyckeltal NETTOOMSÄTTNING MSEK Nettoomsättning, MSEK 2 226, ,5 EBIT, MSEK 1,5 61,1 EBITDA, MSEK 133,1 102,4 Nettoresultat, MSEK 10,7 13,5 Försäljningstillväxt, % 17,7 32,9 Rörelsemarginal, % 0,1 3,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,0 8,7 Resultat per aktie, SEK 0,84 1,35 Anställda omsättning per segment i % av den totala omsättningen 150 MSEK ebitda Development & Technology 9 % Manufacturing 91 % RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

6 VD-ORD 2010 fortsatte Recipharm att sträva efter att uppnå sin vision att bli erkänd som läkemedelsbranschens bästa leverantör av utvecklings- och produktionstjänster. Ett allt starkare Recipharm! Under 2010 har Recipharm fortsatt att utvecklas mot vår vision att bli erkända som läkemedelsbranschens bästa leverantör av utvecklings- och produktionstjänster. När jag tittar tillbaka på 2010 ser jag ännu ett år med god tillväxt med flera viktiga förvärv, men också ett mycket utmanande marknadsklimat för våra utvecklingstjänster. Vi har stärkt vår position inom flera viktiga områden, men vi har också fått anpassa organisationen inom andra områden. En målsättning för 2010 var att skapa förutsättningar för en god resultattillväxt framöver. Vi har nu åstadkommit detta med en stark organisation och en effektiv struktur som kommer att skapa betydande resultatförbättringar de närmaste åren. Det är glädjande att Development & Technologies vuxit och nu står för 10 procent av omsättningen Läkemedelsbolagen ökar sin outsourcing av tjänster Recipharm är en CDMO, en Contract Manufacturing och Development Organisation (CDMO) i läkemedelsbranschen. Vi tillför läkemedelsbolagen produktionskompetens och produktionskapacitet, men vi är också en partner i framtagandet av produkter från utveckling till kommersiell produktion och genom läkemedlets hela livscykel. CDMO:er spelar en allt viktigare roll och efterfrågan på våra tjänster växer snabbare än den underliggande efterfrågan i läkemedelsbranschen. De globala läkemedelsbolagen omstrukturerar sin produktutveckling och sina organisationer för att bli effektivare och de använder outsourcing i allt större utsträckning. Samtidigt vill de använda färre, men större outsourcingleverantörer. Endast ett fåtal CDMO:er är kapabla att ta ett helhetsansvar och motsvara de stora läkemedelsbolagens förväntningar på kostnader och ledtider. En annan viktig del av marknaden är mindre och medelstora bioteknikföretag och andra kunder som saknar egna produktutvecklings- och produktionsresurser. De använder sig helt av externa leverantörer för dessa tjänster. Tillväxten i den delen av marknaden har dock dämpats på grund av svårigheter att finna finansiering för produktutvecklingsprojekt. Men i takt med en återhämtning i världsekonomin ser vi nu början till en ökad tillväxt även här. Avvaktande resultat Recipharm har under året fortsatt att växa och vår omsättning ökade med 18 procent till 2,2 miljarder SEK. Tillväxten är framförallt relaterad till våra förvärv. En återhållen efterfrågan har påverkat den organiska tillväxten. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade 30 procent till 133,1 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDAmarginal om 6,0 procent (5,4) Det är lägre än vi räknat med. Orsakerna finns i en betydligt långsammare efterfrågeökning inom biologics än förväntat, operativa problem i Ashton och Stockholm och engångskostnader för vissa omstruktureringsinitiativ. Rörelsemarginalen uppgick till 0,1 procent (3,2). Exklusive engångskostnader har Manufacturing Services fortsatt förbättrad lönsamhet. Development & Technology har fortfarande inte uppnått positiva rörelsemarginaler, men det är glädjande att Development & Technologies vuxit och nu står för 9 procent av vår omsättning inklusive försäljning relaterad till egna immateriella rättigheter eller teknologier. Stabil tillväxt inom Manufacturing Services Basen för vår verksamhet finns i Manufacturing Services med ett brett utbud av attraktiva teknologier för läkemedelstillverkning. Efterfrågan är stadig framförallt på produktion av mogna, icke patentskyddade, produkter. Under året har vi förstärkt vår position genom att vinna nya uppdrag från såväl befintliga som nya kunder samt genom förvärven i Wasserburg, Tyskland och Parets, Spanien som breddat vårt erbjudande med attraktiva produkter och teknologier. Vi har nu byggt en stabil bas och i fortsättningen fokuserar vi på att skapa nya uppdrag som omfattar produkter i en tidig fas av produktlivscykeln. Sådana uppdrag är mer krävande och Recipharm är en av ett fåtal CDMO:er som kan erbjuda den kompetens och kapacitet som krävs. Vår europeiska produktionsplattform skapar stora möjligheter att utveckla och effektivisera vår produktion. Vi avvecklar nu den sterila tillverkningsavdelningen i Ashton och erbjuder våra kunder att flytta sina uppdrag till den moderna och effektiva anläggningen i Wasserburg. På grund av framförallt regulatoriska ledtider beräknas flytten ta upp till två år att genomföra men vi kommer att se positiva resultat effekter och förbättrad kundnöjdhet redan från andra halvåret RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

7 VD-ORD försäljning per affärssegment i % av den totala försäljningen 100 % Manufacturing Development & Technology MSEK Nettoomsättning 2010 Återhållen efterfrågan för Development & Technology Development & Technology erbjuder utvecklingstjänster i vid bemärkelse och förvaltar våra immateriella rättigheter. Affärssegmentet är en källa till framtida produktionsuppdrag för koncernen, men med en stor exponering mot mindre och medelstora forsknings- och utvecklingsföretag, har marknadsläget varit utmanande. Marknaden förbättras, men i väsentligt långsammare takt än vi förväntade oss när vi genomförde förvärvet av Cobra Biomanufacturing Plc i början av Vi arbetar därför aktivt för att anpassa oss till marknaden. Marknadsorganisationen har utökats och effektiviserats, vi har avvecklat den mindre utvecklingsverksamheten i Basel, Schweiz och verksamheterna i Södertälje och Keele har samlats under ett varumärke, RecipharmCobra Biologics. Beroende på fortsatt osäkerhet om takten på den ekonomiska återhämtningen och finansieringsmöjligheter för nya läkemedelsprojekt så utesluter jag inte struktur- och kapacitetsanpassningar inom framförallt biologics. Men långsiktigt är utvecklingsverksamheten, inklusive biologics, en viktig del i vår strategi för att nå våra långsiktiga mål. Nya förvärv Förvärv är en viktig del i Recipharms strategi. Med en effektiv modell för att genomföra förvärv har vi gjort tre viktiga förvärv på kort tid som nu integreras i Recipharmkoncernens affärsverksamhet. Efter köpet av Wasserburg har koncernen begränsad upplåningskapacitet samtidigt som interna omstruktureringsinitiativ och affärsutveckling inom affärssegmentet Development&Technology kräver ett stort fokus. På kort sikt är därför förvärv lägre prioriterat och vi studerar endast mindre, kompletterande förvärvsmöjligheter. Den nyemission till befintliga och nya ägare som nyligen genomförts ger goda möjligheter till fortsatt expansion och utveckling av Recipharm. Development & Technology på kort sikt. Min tidigare förhoppning ligger fast att vi åter kommer att nå en genomsnittlig nivå på 5 10 % organisk tillväxt när de senaste förvärven konsoliderats fullt ut. Pågående omstruktureringsinitiativ, anpassning av biologicsverksamheten och full effekt av genomförda förvärv bidrar till en stark vinsttillväxt de närmaste åren. Ett stort engagemang att nå visionen En av mina viktigaste uppgifter som koncernchef är att skapa förutsättningar för koncernens bolag att bli pålitliga partners till våra kunder. Detta innebär ett långsiktigt och ihärdigt arbete och kan inte göras utan engagerade och motiverade medarbetare i hela koncernen. Jag är imponerad och stolt över det många medarbetare åstadkommit under året. Vi har en skapat en enastående plattform för att fortsätta vårt arbete att nå vår vision och jag vill uppmuntra till fortsatt entreprenörskap och professionalism hos alla för att komma dit vi vill. Thomas Eldered, CEO Positiva framtidsutsikter Utgångsläget inför innevarande år är lovande och mina förväntningar på vårt resultat är positiva. Med tillväxten inom Manufacturing Services och de förvärv som gjorts de senaste åren är vi utomordentligt väl positionerade och kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar åt våra kunder. Min bedömning är att vi fortsätter att visa negativa resultat inom RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

8 Kapitelnamn betalaktamer En av de vanligaste betalaktamerna är penicillin, en aktiv ingrediens i läkemedelsprodukter för behandling av olika typer av infektioner. 4 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

9 vision, affärsidé, mål och strategier Vision Att bli erkänd som läkemedels branschens bästa leverantör av utvecklingsoch produktionstjänster Affärsidé Recipharm erbjuder kompetens och an läggningar för utveckling, produktion och försörjning av biologiska och farmaceutiska läkemedel åt krävande kunder för globala marknader. Så ska Recipharm nå toppen mål och strategier Recipharms långsiktiga mål är att bli en ledande CDMOleverantör baserat på marknadsandelar: en av de tre största europeiska leverantörerna 2013 och en av de tre största leverantörerna i världen Finansiella mål Genomsnittlig försäljningstillväxt över 15 procent per år över en konjunkturcykel, varav 5 10 procent ska vara organisk tillväxt Avkastning på sysselsatt kapital över 20 procent per år Nettoskuldsättningsgrad mindre än 0,5 Detta ska uppnås genom organisk tillväxt som baseras på att utnyttja Recipharms resurser och kompetenser maximalt i hela CDMO-marknaden ytterligare tillväxt genom utvalda förvärv som stödjer, differentierar och utvecklar bolagets position gentemot konkurrenterna hög operationell effektivitet att öka bidragen från egna teknologier och IP till den totala försäljningen Kunder Recipharm ska vara det naturliga valet för prioriterade kundgrupper. Detta ska uppnås genom att utveckla djupa relationer med Recipharms kunder som erbjuds en fullservicelösning som stödjer deras behov bred marknadsföring och korsförsäljning av bolagets tjänster riskdelning med kunder, till exempel genom royalties, vinstdelning eller, i särskilda fall, aktieinvesteringar som möjliggör för mindre företag att dra full nytta av Recipharms tjänsteutbud att alltid leverera vad bolaget har lovat Processer Recipharm ska erbjuda kunderna tillgång till först klassig utveckling, produktion och underhåll av läkemedelsprodukter. Bolaget ska karaktäriseras av ständig utveckling och förbättring. Detta ska uppnås genom underhåll och utveckling av processer i världsklass, som bygger på ett förstklassigt ledningssystem tillämpning av hållbara metoder för utveckling och produktion en organisation som säkerställer fungerande projektarbete och nyanskaffning av projekt Bygga upp en stark verksamhet Effektivitetsåtgärder Fler produkter i tidig utveckling övergår till kommersiell tillverkning Lönsamhetsutveckling Ökad tillväxt Projekt inom Development stöder Manufacturing Services Medarbetare Recipharm ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen. Detta ska uppnås genom en lärande organisation som karaktäriseras av kreativitet och öppenhet inför nya idéer en organisation som attraherar medarbetare med stor potential och hög kompetens Expanderande marknad Förvärvskompetens Affärsutveckling RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSMODELL AFFÄRSMODELL. Genom kombinationen av utvecklingsoch tillverkningstjänster skapar Recipharms affärsmodell mervärde och sänker kostnaderna avsevärt under en läkemedelsprodukts livscykel. En affärsmodell med synergier MANUFACTURING SERVICES Affärsområdet Manufacturing Services utgör stommen i Recipharms verksamhet. Det innefattar alla de olika produktions - och förpackningsanläggningar som producerar och levererar stora volymer läkemedel i flera olika beredningsformer till Recipharms kunder. Kunderna får tillgång till en omfattande produktions kapacitet vilket medför hög flexibilitet för expansion och produktion i stora volymer. En stark likhet och kontinuitet mellan Recipharms utvecklings- och produktionsprocesser gör det möjligt att snabbt uppnå hög effektivitet och kvalitet när ett läkemedel övergår från utveckling till produktion. Affärsområdets intäkter kommer från ett stort antal långa relationer med olika typer av läkemedelsbolag som valt att lägga ut sin produktion till Recipharm. DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Affärsområdet Development Services and Technology erbjuder ett stort antal utvecklingstjänster samt ett mindre antal egna patent och teknologier. Development Services stödjer kunderna i deras utvecklings arbete och kan hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell produktion. Biologics förser kunderna med tjänster i samband med läkemedelsutvecklingsprojekt, t.ex. utveckling och tillverkning av rekombinanta proteiner, monoklonala antikroppar, DNA och virus. Technology inkluderar Recipharms egna patent och teknologier, såsom rättigheter till olika typer av drug delivery - system, samt ett begränsat antal produkter som tillverkas inhouse och därefter säljs till externa marknadsföringsbolag. 6 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

11 affärsmodell En kombination av utveckling, teknologier och tillverkningstjänster ger mervärde för Recipharms kunder såväl de små som de stora läkemedelsföretagen. En attraktiv kombination Mervärde i hela produktlivscykeln En kombination av utveckling, teknologier och tillverkningstjänster skapar mervärde för Recipharms kunder såväl små som stora läkemedelsföretag. Med teknisk know-how och farmaceutisk kompetens hjälper Recipharm kunderna från de tidiga utvecklingsstadierna till en godkänd läkemedelsprodukt. En stark likhet och kontinuitet mellan Recipharms utvecklings- och produktions anläggningar gör det möjligt att snabbt uppnå hög effektivitet och kvalitet när ett läkemedel övergår från utveckling till produktion. Stora läkemedelsföretag med mogna produkter vill uppnå ökad flexibilitet och effektivitet i produktionsledet samt sänka sina kostnader och frigöra resurser. Recipharm har förmågan och kapaciteten att ta över anläggningar, utrustning och pågående produktion, och att förbättra befintliga tjänstenivåer under en produkts hela livscykel. Recipharms affärsmodell Development & Technology Total produktionsvolym Mervärde i hela produktlivscykeln Manufacturing Services Produktlansering Patentutgång Produktlivscykelfas En hävarm för verksamheten För Recipharms del fungerar kombinationen av Development & Technology och Manufacturing Services som en hävarm för verksamheten. Utveckling Fullskalig tillverkning Recipharms Manufacturing Services (M), med ett högt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningarna, utgör grunden i företagets verksamhet. en Kombination av tjänster lyfter verksamheten Development (D) och Technology (T) genererar egna intäkter men också nya affärer till Recipharms produktionsanläggningar. Utvecklingstjänsterna bidrar med hög kompetens i framtagandet av nya läkemedel och ökar fördelarna för kunderna. M Manufacturing D Development T Technology Recipharms omfattande kontaktnät på marknaden i kombination med tillgången till olika beredningsformer i produktionsanläggningarna ger möjligheter till merförsäljning, och ökat kapacitetsutnyttjande. Marknadsnätverk RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

12 Tillväxt och förvärv I en period med neddragningar och konsolidering på CDMO-marknaden är förvärv en nyckelstrategi för att skapa en god grund för lönsam tillväxt. Tillväxt och förvärv TILLVÄXT Med en bred plattform av teknologier, beredningsformer och kompetenser, starka kundrelationer samt engagerade och erfarna medarbetare, är Recipharm väl rustat för att fortsätta att förstärka sin marknadsposition och för att skapa god framtida tillväxt och avkastning. Recipharms dotterbolag marknadsför de egna anläggningarna lokalt mot befintliga kunder, medan koncernledningen har en viktig roll i att utveckla kundbasen och främja korsförsäljning mellan enheter och kunder. Satsningen på tjänster inom farmaceutisk utveckling skapar också mer tillverkningsuppdrag i de lokala anläggningarna när produkter godkänts och lanseras på marknaden. Utvecklingen av bolagets egna know-how och immateriella tillgångar kommer att bli en allt viktigare del av den organiska tillväxten. VÄL UTVALDA FÖRVÄRV I en period med neddragningar och konsolidering på CDMOmarknaden är förvärv en nyckelstrategi för att skapa en god grund för lönsam tillväxt Genom utvalda förvärv som ut värderas grundligt kan Recipharm stödja, differentiera och ytterligare stärka sin konkurrensposition. För att kunna komma ifråga för förvärv måste en anläggning ha potential att skapa värde i form av en ny geografisk marknad, nya kundrelationer eller nya tekniker. INTEGRATION OCH UTVECKLING AV NYA VERKSAMHETER Recipharms mål är att utveckla sina förvärvade anläggningar på lång sikt. Tidigare ägare och personal får en finansiellt stabil, väletablerad och dedikerad ägare med tydliga mål för resultat och lönsamhet. Sedan det första förvärvet 1995 har Recipharm framgångsrikt köpt ett stort antal anläggningar i hela Europa, och samtidigt vunnit värdefulla erfarenheter hur nya anläggningar ska utvecklas. De förvärvade företagen har varit små och integrerade delar av stora läkemedelsföretag. När de slogs ihop med Recipharms decentraliserade organisation blev de självständiga företag med eget resultatansvar inom koncernen. Samtidigt tillför Recipharm ett starkt gemensamt varumärke, en styrningsmodell och stöd för utvecklingen av deras egen verksamhet. Processen att integrera ett nytt företag i koncernen tar normalt 1 2 år. Recipharms förvärvsmodell En verksamhet som är till salu ut värderas grundligt och måste uppfylla minst ett av följande kriterier för att övervägas för förvärv. Fontaine-lès-Dijon Relation Den ger Recipharm tillgång till en attraktiv geografisk marknad. Den tillför värdefulla långsiktiga kundrelationer. Den tillför ny teknologi med god marknads potential och stärker Recipharms erbjudande. Recipharms senaste förvärv är positionerade i illustrationen såsom de möter de olika kriterierna ovan. Marknad wasserburg parets keele Södertälje TEKNOLOGI 8 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

13 Tillväxt och förvärv Recipharm växer Recipharm växer fortfarande, både organiskt och genom förvärv. Recipharm en CDMO med paneuropeisk närvaro Förvärv och etableringar Stockholm, Sverige Höganäs, Sverige Strängnäs, Sverige 2003 Haninge, Sverige 2004 Karlskoga, Sverige 2007 Solna, Sverige 2007 Monts, Frankrike 2007 Ashton-under-Lyne, Storbritannien 2007 Recip såldes till Meda och namnet ändrades till Recipharm NETTOOMSÄTTNING MSEK Basel, Schweiz 2009 Södertälje, Sverige 2009 Fontaine-Lès-Dijon, Frankrike Förvärv av produkträttigheter från UCB 2010 Keele, Storbritannien 2010 Wasserburg, Tyskland 2010 Parets, Spanien 13 Development Manufacturing HQ FRÅN RECIP TILL RECIPHARM Recipharm grundades 1995 (då under namnet Recip) av Thomas Eldered och Lars Backsell som förvärvade en tablettfabrik i Sverige med cirka 20 välkända läkemedelsprodukter. Sedan dess har företaget sålt rättigheterna till de flesta av sina produkter och utvecklats till en av Europas största CDMO:er. Recipharm växer fortfarande, både organiskt och genom förvärv, samtidigt som utbudet av teknologier och beredningsformer ständigt utökas för att förstärka bolagets erbjudande. Förvärv 2010 I oktober 2010 för värvade Recipharm Abbotts (f.d. Solvay Pharmaceuticals ) produktions anläggning i Parets i Spanien. Det nya företaget, Recipharm Parets SL, tillverkar tabletter, sterila salvor, orala vätskor, aerosoler och andra topikala produkter. Företaget tillhandahåller en stark bas på den viktiga spanska marknaden tillsammans med nya kundrelationer. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

14 Kapitelnamn Steril fyllning Läkemedelsprodukter för injicering måste steriliseras innan de kan användas för att minimera risken för att orsaka infektioner för patienten. Det finns olika typer av sterila produkter som vialer, ampuller och kassetter. 10 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

15 MARKNAD Läkemedelsindustrin utvecklar, producerar och marknadsför läkemedel, som indelas i generiska och patenterade läkemedel. Växande marknad för CDMO:er GLOBALA LÄKEMEDELSMARKNADEN Läkemedelsindustrin utvecklar, producerar och marknadsför läkemedel, som indelas i generiska och patenterade läkemedel. Dessa kan i sin tur kan delas in i receptbelagda och receptfria läkemedel. Det finns en stigande efterfrågan på effektiva läkemedel som drivs på av olika faktorer. Det är bland annat befolkningsökning och åldrande, högre förväntningar på sjukvården och att sjukdomsbördan i utvecklingsländerna mer och mer närmar sig nivåerna i utvecklade länder samt fler ställda diagnoser och fler behandlingsbara sjukdomar. Den globala läkemedelsmarknaden förväntas öka tillväxttakten från mellan 4 och 5 procent 2010 till 5 7 procent 2011, vilket innebär en global försäljning på 880 miljarder USD förväntas marknadsvärdet överskrida 1,1 biljoner USD 2. Tillväxtutsikterna stärks av högre efterfrågan än förväntat i USA. Tillväxtmarknaderna däribland Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Turkiet och Mexiko upplevde en tillväxttakt (CAGR) mellan 2004 och 2010 på över 19 procent. Andelen biologiska läkemedel förväntas också öka i takt med att läkemedelsföretagen investerar i dem. Det beror på att de är svårare att kopiera än syntetiska läkemedel och mindre sårbara för generisk konkurrens. Ofta är behandlingarna överlägsna och de uppfyller tidigare inte tillgodosedda behov och har en högre ersättningspotential. OUTSOURCING EN VIKTIG TREND Som ett led i att kontrollera det omättliga behovet av sjukvård världen över har pris- och förskrivningsregleringarna för läkemedel blivit allt hårdare. För läkemedelsindustrin innebär detta ytterligare hinder i ansökningsprocesserna för nya läkemedel med ökade kostnader och utvecklingstider vilket lett till kortare patenttider. Därför lägger industrin just nu mycket fokus på att rädda lönsamheten med hjälp av kostnads besparings åtgärder, bland annat genom att låta leverantörer utföra delar av värdekedjan, så kallad outsourcing. Företagskategorier på läkemedelsmarknaden Big pharma Stora företag som marknadsför licensierade läkemedel och biologiska läkemedel, oftast med verksamhet i hela värdekedjan. Små och medelstora Specialty Pharma Små till medelstora företag som marknadsför licensierade läkemedel och biologiska läkemedel riktade mot ett begränsat antal sjukdomar eller indikationer. Många av dessa företag bedriver sin verksamhet enligt en virtuell modell utan några egna produktionsanläggningar. GeneriSka Företag som inriktar sig på att tillverka eller sälja generiska läkemedel och/eller uppföljare till biologiska läkemedel. Research Företag som inriktar sig på identifiering och tidig utveckling av läkemedel och biologiska läkemedel, som normalt säljer vidare eller ingår partnerskap rörande produkterna i senare skeden. Teknologi/plattform Företag som utvecklar och säljer de tekniska lösningar som ska användas i kombination med läke medel och/eller bioteknikplattformar för tillverkning eller administration av biologiska läkemedel. Många företag i den här kategorin har ingen intern utvecklings- eller tillverkningskapacitet. 1 IMS Health, IMS Market PrognosisTM, IMS Health, IMS Market PrognosisTM, april 2010 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

16 MARKNAD den globala CDMO-marknadens Tillväxt Försäljning, miljarder USD CDMO-marknaden är för närvarande värd över 26 miljarder USD och har en stark tillväxt uppskattas marknadsvärdet uppgå till cirka 42 miljarder USD Källa: Bizacumen Outsourcing har alltid varit den dominerande strategin för små nischföretag som inte haft resurser att själva hålla nödvändig kapacitet eller kompetens eller valt att inte ha det. Men på senare tid har det blivit en trend i hela läkemedelsindustrin och numera begränsar även big pharma-företag den egna produktionen för att frigöra resurser som istället investeras i forskning eller andra kärnkompetenser. Denna utveckling har resulterat i att flera produktionsanläggningar har lagts ner eller sålts. Ytterligare en faktor som driver på outsourcingtrenden är den växande generikamarknaden. När patent på läkemedel förfaller utsätts många storsäljande produkter för hård konkurrens, vilket tvingar ner både priser och marginaler. Genom att lägga ut produktionen på en kontraktstillverkare vanligen kallad en CMO (Contract Manufacturing Organisation) kan produktionen ofta genomföras mer effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt. ÖKAT BEHOV AV STRATEGISKA UTVECKLINGSSAMARBETEN Outsourcingmodellen är mycket dynamisk och har tagit ytterligare ett steg framåt i sin utveckling i och med uppkomsten av så kallade CDMO:er (Contract Development and Manufacturing Organisations) med större teknologisk kompetens. Trenden att begränsa de egna aktiviteterna till vissa kärnkompetenser har lett till att många företag inte bara lägger ut produktionen, utan även vissa utvecklingsaktiviteter. Detta påskyndas ytterligare av den snabba utvecklingen av nya produktionstekniker och typer av produkter. Ett exempel på detta är läkemedelsindustrins stora investeringar i utvecklingen av biologiska läkemedel. Många mindre företag utvecklar biologiska produkter i laboratoriemiljö med målsättningen att ta dem genom kliniska fas II-studier och sedan sälja rättigheterna till en större samarbetspartner. Företagen är ofta väldigt specialiserade och behöver extern support på många områden, inklusive utveckling och produktion. Detta innebär att läkemedelsföretagen i allt större utsträckning söker integrerade partners, snarare än nischade kontraktstillverkare. Trenden kommer troligtvis att utvecklas ännu mer framöver, med större risk- och vinstdelning mellan partners. CDMO-MARKNADEN Marknaden för CDMO-tjänster består av CMO:er och CDMO:er, där de senare erbjuder mer omfattande tjänster till läkemedelsindustrin, från läkemedelsutveckling till produktion. Den renodlade CMO-marknaden är mer priskänslig, medan framgångsrika CDMO:er har hittat ett sätt att differentiera sig genom specialistkompetens och kapacitet att hantera långt framskridna utvecklingsprocesser. Därigenom skapar de möjlig heter för ökade marginaler. CDMO:er breddar sig nu alltmer och gränsen mellan traditionella och biologiska läkemedel blir allt vagare. CDMO:ernas kunder varierar i storlek och finns i alla delar av läkemedelsindustrin. Det kan vara big pharma-företag som söker kostnadseffektivitet och specialistkunskap, eller andra läkemedelsföretag som inte har eller har valt att själva inte ha egen kapacitet för utveckling och produktion. Det är svårt att bedöma storleken på den globala marknaden för kontraktstillverkare, men det finns forskning som visar att marknaden är värd över 26 miljarder USD och kommer att ha en tillväxttakt på över tolv procent till Recipharm beräknar att det finns fler än 300 CMO:er och CDMO:er bara i USA och Europa, och vissa uppskattningar tyder på att de tio största leverantörerna står för mindre än 30 procent av marknaden. Det finns även tecken på en konsolidering av marknaden. CDMO-marknaden är relativt diversifierad vissa företag specialiserar sig på enskilda terapiområden medan andra, som Recipharm, har ett brett utbud av avancerade teknologier och beredningsformer. Catalent och Patheon är de största CDMO:erna. Recipharms huvudkonkurrenter, med liknande erbjudande och struktur, är Next Pharma, Famar, Corden Pharma, Fareva och Haupt Pharma. Sett till sina intäkter är Recipharm en av de tio största CDMO:erna i världen. EN GLOBALISERAD MARKNAD Globaliseringen påverkar marknaden för kontraktstillverkare i allt högre utsträckning. Företag på tillväxtmarknader gör intåg på de mogna marknaderna och erbjuder ytterligare kostnadsbesparingar för läkemedelsindustrin. Större delen av den globaliserade kontraktstillverkningen av produktion kommer från Asien, där kostnaderna ofta är betydligt lägre än på de mogna marknaderna. De största vinsterna av globaliseringen av CDMO-tjänster görs där arbetsintensiteten är som högst eller i produktionen av enklare läkemedel med mycket hög säljvolym. I takt med att CDMO:er i tillväxtmarknader blir alltmer avancerade förväntas även utvecklingsprojekt bli attraktiva för export. 12 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

17 MARKNAD enastående tillväxttakt på CDMO-marknaden Årstillväxt, % Global pharma-marknaden CDMO-marknaden Recipharm Tillväxttakten för den globala läkemedelsmarknaden ökade med 5 procent mellan 2006 och 2009, medan CDMO-marknaden hade en tillväxttakt på 11 procent under samma period. Recipharm överträffade CDMOindustrin i tillväxttermer och hade en genomsnittlig tillväxttakt på 34 procent per år Källa: BizAcumen, Recipharm Att förlägga utveckling och produktion till tillväxt marknader medför dock vissa bekymmer. Erfarenheter av problem rörande immateriella rättigheter, förfalskning, produkt säkerhet, miljöpåverkan och kontroll över utvecklingsprocesser har gjort läkemedelsföretagen försiktiga. För att kunna möta de nya krav som en globaliserad marknad ställer ser de mognare CDMO:erna i väst nu på möjligheter för förvärv i Asien och andra tillväxtmarknader, med målet att kunna erbjuda ett mer kontroller bart lågkostnadsalternativ samt att kunna sälja sina tjänster även till dessa tillväxtmarknader. Den ökade konkurrensen på CMO-marknaden har lett till ett allt starkare fokus på utvecklingstjänster. Genom att fokusera på produkter som befinner sig i en tidigare utvecklingsfas, där närhet till leverantören är avgörande för att möjliggöra samarbeten med bibehållen kontroll kan CDMO:erna i väst behålla sin marknadsandel på lång sikt. outsourcing i värdekedjan för läkemedel upptäckt och preklinisk utveckling kliniska försök tillverkning Försäljning & marknadsföring Typ av företag Upptäckt Preklinisk utveckling Formuleringsutveckling Kliniskt försöksmaterial Kliniska försök Kommersiell produktion & förpackning Distribution Försäljning & marknadsföring Big pharma in in in in/ut in/ut in/ut in/ut in Små och medelstora specialty pharma in/ut in/ut in/ut in/ut in/ut in/ut ut in Generika in in in ut in Research in ut ut ut ut Teknologi/plattform in ut ut Aktiviteter som vanligen utförs av en CDMO Diagrammet illustrerar de vanligaste aktiviteterna som utförs av olika typer av läkemedelsföretag genom hela värdekedjan. in ut = Aktiviteter som vanligen utförs inhouse = Aktiviteter som vanligen inte utförs = Aktiviteter som vanligen läggs ut RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

18 kundcase Virtuella läkemedelsbolag är flexibla utvecklingsorganisationer som typiskt har mycket få anställda och är en växande del av läkemedelsmarknaden. Virtuella företag är ofta avknoppningar från forskningsprojekt vid ett universitet och arbetar virtuellt med begränsade resurser. För att hålla kostnaderna nere och kompetensen på en hög nivå tar den här typen av företag in olika specialister i sina projekt i takt med att behovet uppstår. DuoCort och Recipharm en perfekt match Långsiktiga, lönsamma relationer Den här typen av företag är särskilt vanliga i Skandinavien och de blir en allt viktigare kundgrupp för Recipharm. CDMO:ernas breda utbud av tjänster gör det möjligt att etablera ovanligt långsiktiga och lönsamma partnerrelationer med innovativa, virtuella företag. Recipharms engagemang innefattar ofta hela spektrat, från utvecklingstjänster till tekniköverföring och fullskalig kommersiell tillverkning, däribland regulatoriska och andra tilläggstjänster. Dessutom investerar Recipharm också i projekt tillsammans med virtuella företag. Förbättra livskvaliteten för patienter med sällsynta sjukdomar En aktuellt exempel på Recipharms stora åtaganden i ett sådant projekt är DuoCort Pharma, ett läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra befintlig glukokortikoid-terapi. Det svenska företaget har nyligen ansökt om marknadsauktorisering i Europa för sitt nya läkemedel Plenadren, för behandling av adrenal in sufficiens. Den här sjukdomen, som även kallas Addisons sjukdom, innebär att patienterna inte kan producera eget kortisol. För att överleva behöver de ersättningsterapi med hydro kortison. Företaget har sitt ursprung bland forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala universitet. DuoCorts affärsidé är att omvandla forskningen till tillverkning av en läkemedelsprodukt. Greg Batcheller sitter i ledningen för DuoCort. Om DuoCort Pharma DuoCort Pharma DuoCort Pharma är ett läkemedels företag som inriktar sig på att förbättra behandlingen med glukokortikoid. DuoCort har utvecklat en för bättrad glukokortikoid-ersättningsterapi för patienter med adrenal in sufficiens, en sällsynt sjukdom för vilken DuoCort har erhållit ODD (Orphan Drug Designation) i Europa och i USA. Vi har utvecklat en ny, innovativ metod för administration av ett läkemedel, som ger ett mer fysiologiskt hormon frisättningsmönster än befintliga behandlingsformer. Genom att imitera kroppens naturliga frisättning av kortisol förbättras både utfallet av behandlingen och livskvaliteten för patienterna, som från och med nu bara kommer att behöva ta sin medicin en gång per dag. Vi har också utvecklat metoder för att optimera den individuella doseringen, vilket kommer att förbättra behandlingen ytterligare. En av få som förstår processen Recipharm gick in i projektet när det närmade sig kommersialisering och DuoCort behövde någon som tog hand om den kommersiella tillverkningen arbetsuppgifter som ställer höga krav både på kompetens och på de tjänster som erbjuds. Många CDMO:er kan göra enkla tabletter, men det är inte många som kan göra det Recipharm gör. De har ett bra er bjudande som omfattar hela värdekedjan, från tidig beredning till uppskalning och tillverkning. Och de är ett av få företag som förstår den process som små innovationsprojekt genomgår och kan anpassa sitt erbjudande efter detta paradigm, säger Greg Batcheller. Recipharm är en viktig garant Först överförde DuoCort analysmetoden till Recipharm, som utförde en metodvalidering och hjälpte till att sammanställa registreringsdokumentationen. För närvarande håller de två företagen på att skala upp produktionen till en kommersiell nivå. Recipharm utför alla stabilitetsstudier och är ansvarigt för att få projektet till tillverkning. Planen är att allt ska vara klart i slutet av 2011, då DuoCort hoppas att läkemedlet ska vara godkänt i EU och redo för lansering på marknaden. Efter det är målet att expandera globalt, med Recipharm som kommersiell tillverkare. Det finns alltid vissa risker och osäkerheter med auktoriseringsprocessen, även om de kan reduceras genom Recipharms deltagande i projektet. Vårt läkemedel för Addisons sjukdom är ett särläkemedel, vilket innebär att det används för att behandla en sällsynt sjukdom. Ett särläkemedel kommer att ge oss marknadsexklusivitet, men samtidigt innebär det att EMA ställer högre krav. I det av seendet är det långsiktiga partnerskapet med Recipharm en viktig garanti som verkligen stärker vår ställning, säger Batcheller. 14 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

19 kunder Recipharms kundgrupper i andelar av omsättningen 2010 Ökad kunddiversifiering Omsättningen uppdelad efter kund % 80 Kunder efter andelar av försäljningen: Big pharma 53 % Små och medelstora företag 47 % Kund nr 6 Kund nr 5 Kund nr 4 Kund nr 3 Kund nr 2 Kund nr 1 Övriga kunder Stabil kundbas i utveckling Med avancerad teknologisk kompetens och kapacitet erbjuder Recipharm ett brett utbud av integrerade lösningar för läkemedels utveckling och -produktion. Bolaget strävar efter att vara förstahandsvalet för sina målgrupper. Kunder i hela industrin Recipharms kunder finns i hela läkemedelsindustrin och bolagets erbjudande är utformat för att möta två viktiga kundgruppers behov: Big pharma-företag utgör basen för Recipharms försäljning. De väljer huvudsakligen Recipharm som partner i produktionsprojekt med stora volymer och höga krav på produktunderhåll och -uppdateringar. Lösningar såsom VMI, där Recipharm ofta tar fullt ansvar för lager och distribution, blir alltmer intressanta för big pharmaföretagen. Små och medelstora företag, till exempel nischföretag, specialty pharma-företag och virtuella företag, som inte har all nödvändig kunskap och kapacitet själva, är de viktigaste målgrupperna för att utveckla merförsäljningen i befintliga anläggningar. Den här kundgruppen har mest nytta av fullservice konceptet med tillgång till bolagets breda utbud av produktionsteknologier och utvecklingstjänster. Recipharm strävar efter att gå in tidigt i utvecklingsprocessen för att vinna så omfattande uppdrag som möjligt. För närvarande finns merparten av Recipharms kunder i Europa, men produkterna levereras globalt. Flera av Recipharms anläggningar producerar läkemedel för marknader utanför Europa, såsom USA och Japan. Lojal och växande kundbas Recipharm har mer än 100 kunder. Genom att kontinuerligt diversifiera utbudet av berednings former, teknologier och geografiska områden skapar Recipharm möjligheter att utöka relationerna med befintliga kunder, samtidigt som nya affärer genereras. Eftersom kundfokus och långsiktiga relationer prioriteras högt av Recipharm är fullservicekonceptet, med omfattande tjänster och professionell behandling av kunder, av avgörande vikt. Höga omställningskostnader och den alltmer reglerade läkemedelsmarknaden motiverar också kunder att noggrant välja ut de leverantörer som de kan lita på och leva med i en långsiktig och framgångsrik affärsrelation. Detta bidrar ytterligare till att stärka stabiliteten i Recipharms kundbas. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

20 FRYSTORKNING Frystorkning är en mycket användbar metod för att skydda känsliga aktiva ingredienser i läkemedel. Frystorkning kan användas för att öka produkternas lagringstid, t.ex. vaccin och andra injicerbara vätskor. 16 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16

INNEHÅLL. Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11. Organisation och medarbetare 16 LÖNSAM TILLVÄXT årsredovisning 2014 moberg pharma INNEHÅLL Moberg Pharma i korthet 3 VDs kommentar 6 Marknadsdynamik och strategi 8 Varumärken och produkter 11 Innovationsmotorn 13 Organisation och medarbetare

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör Årsredovisning 2009 Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör II Innehåll Året i korthet 1 VD-intervju 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Marknad och trender 8 Global ingenjörskonst 11 Expertis

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision

2012 Årsredovisning. På väg mot vår vision 2012 Årsredovisning På väg mot vår vision INNEHÅLL SIFFROR 1 Swedish Match i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Swedish Match affärsmodell 6 Global marknadsöversikt 8 Swedish Match verksamhet 8 Snus

Läs mer

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov.

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov. Årsredovisning 2012/2013 Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. 2 Innehåll Secure Communications Sid 14 Imaging IT Solutions

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer