Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet 1. koncernen 36. för koncernen 33. moderbolaget 38. moderbolaget 41. Ledningsgrupp 65"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Innehåll Året i korthet 1 VD-ORD 2 vision, affärsidé, mål och strategier 5 affärsmodell 6 Tillväxt och förvärv 8 MARKNAD 11 kundcase 14 kunder 15 TJÄNSTER 17 hållbarhet 22 organisation och ledning 24 Förvaltningsberättelse 28 Risker 30 Ekonomisk flerårsöversikt 31 totalresultat för koncernen 32 finansiell ställning för koncernen 33 förändringar i eget kapital för koncernen 35 kassaflöden för koncernen 36 Resultaträkning för moderbolaget 37 totalresultat för moderbolaget 37 Balansräkning för moderbolaget 38 förändringar i eget kapital för moderbolaget 40 kassaflöden för moderbolaget 41 Redovisningsprinciper och NOTER 42 Styrelsens underskrifter 63 Revisionsberättelse 64 Ledningsgrupp 65 Styrelse 66 AKTIEÄGARE 67 Adresser 69

3 Paneuropeisk tillverkning global distribution Recipharms produktionsanläggningar Recipharms utvecklingsanläggningar Stockholm tabletter Karlskoga krämer, geler salvor stolpiller Strängnäs betalaktamer (tabletter och pulver) Höganäs fiber pulver stolpiller Ashton-under-lyne tabletter sterila beredningsformer krämer pulverinhalation Monts-sur-Indre sterila beredningsformer distribution PARETS tabletter sterila salvor orala vätskor aerosoler topiska produkter Fontaine-lès-Dijon tabletter logistikcenter haninge Recipharms huvudkontor wasserburg am inn frystorkning sterila beredningsformer Södertälje utveckling och produktion inom biotech Solna utvecklingstjänster läkemedelslaboratorium sterila beredningsformer tabletter halvfasta beredningsformer keele utveckling och produktion inom biotech Hos Recipharm får kunderna tillgång till nio europeiska an läggningar för läkemedelstillverkning i kombination med avancerade utvecklingsanläggningar. Produkterna distribueras globalt. Med ett omfattande utbud av CDMO-tjänster tillför Recipharm värde över hela produktlivs cykeln samtidigt som kundernas utvecklingsoch tillverknings kostnader kan sänkas avsevärt det betyder bättre affärer för såväl små som stora läkemedelsföretag.

4 Recipharm en ledande leverantör av utvecklings- och produktionstjänster till läke medelsbranschen Recipharm grundades 1995 i Sverige och är en ledande CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) i Europa. Företaget hjälper läkemedels- och biotech-företag med allt från tidig utveckling till kommersiell tillverkning av produkter och vidare under hela produktlivscykeln. Viktiga kunder är stora läkemedels företag som vill lägga ut en del av sin produktion på en pålitlig affärspartner, och små och medelstora företag som vill ha stöd i sin utveckling av nya läkemedel och med övergången från utveckling till kommersiell produktion. Utveckling DEVELOPMENT SERVICES Preformulering Formuleringsutveckling Stabilitetsstudier Val av råvaror och förpackning Tillverkning av material för prekliniska och kliniska försök (sekundär tillverkning) MANUFACTURING SERVICES Råvarutillverkning (primär tillverkning) Inköp av startmaterial Tillverkning Förpackning Supply Chain Management och logistik (distribution, VMI, osv.) Fullskalig tillverkning Vision Att bli erkänd som läke medelsbranschens bästa leverantör av ut vecklings- och produktions - tjänster Affärsidé Recipharm erbjuder kompetens och anläggningar för utveckling, produktion och försörjning av biologiska och farmaceutiska läkemedel åt krävande kunder för globala marknader. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

5 DETTA ÄR RECIPHARM 2010 Den ökade försäljningen inom Manufacturing har varit avgörande för Recipharms resultat 2010 Året i korthet Försäljningstillväxten var fortsatt stark, 18 procent. EBITDA ökade med 30 procent till 133,1 MSEK. Förvärv av brittiska RecipharmCobra Biologics, ett utvecklingsföretag inom biologiska läkemedel. Förvärv av tillverkare specialiserad på aseptisk fyllning och frystorkning i Wasserburg i Tyskland. Förvärv av läkemedelsfabrik i Parets i Spanien. Fakta i siffror 2010 nyckeltal NETTOOMSÄTTNING MSEK Nettoomsättning, MSEK 2 226, ,5 EBIT, MSEK 1,5 61,1 EBITDA, MSEK 133,1 102,4 Nettoresultat, MSEK 10,7 13,5 Försäljningstillväxt, % 17,7 32,9 Rörelsemarginal, % 0,1 3,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,0 8,7 Resultat per aktie, SEK 0,84 1,35 Anställda omsättning per segment i % av den totala omsättningen 150 MSEK ebitda Development & Technology 9 % Manufacturing 91 % RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

6 VD-ORD 2010 fortsatte Recipharm att sträva efter att uppnå sin vision att bli erkänd som läkemedelsbranschens bästa leverantör av utvecklings- och produktionstjänster. Ett allt starkare Recipharm! Under 2010 har Recipharm fortsatt att utvecklas mot vår vision att bli erkända som läkemedelsbranschens bästa leverantör av utvecklings- och produktionstjänster. När jag tittar tillbaka på 2010 ser jag ännu ett år med god tillväxt med flera viktiga förvärv, men också ett mycket utmanande marknadsklimat för våra utvecklingstjänster. Vi har stärkt vår position inom flera viktiga områden, men vi har också fått anpassa organisationen inom andra områden. En målsättning för 2010 var att skapa förutsättningar för en god resultattillväxt framöver. Vi har nu åstadkommit detta med en stark organisation och en effektiv struktur som kommer att skapa betydande resultatförbättringar de närmaste åren. Det är glädjande att Development & Technologies vuxit och nu står för 10 procent av omsättningen Läkemedelsbolagen ökar sin outsourcing av tjänster Recipharm är en CDMO, en Contract Manufacturing och Development Organisation (CDMO) i läkemedelsbranschen. Vi tillför läkemedelsbolagen produktionskompetens och produktionskapacitet, men vi är också en partner i framtagandet av produkter från utveckling till kommersiell produktion och genom läkemedlets hela livscykel. CDMO:er spelar en allt viktigare roll och efterfrågan på våra tjänster växer snabbare än den underliggande efterfrågan i läkemedelsbranschen. De globala läkemedelsbolagen omstrukturerar sin produktutveckling och sina organisationer för att bli effektivare och de använder outsourcing i allt större utsträckning. Samtidigt vill de använda färre, men större outsourcingleverantörer. Endast ett fåtal CDMO:er är kapabla att ta ett helhetsansvar och motsvara de stora läkemedelsbolagens förväntningar på kostnader och ledtider. En annan viktig del av marknaden är mindre och medelstora bioteknikföretag och andra kunder som saknar egna produktutvecklings- och produktionsresurser. De använder sig helt av externa leverantörer för dessa tjänster. Tillväxten i den delen av marknaden har dock dämpats på grund av svårigheter att finna finansiering för produktutvecklingsprojekt. Men i takt med en återhämtning i världsekonomin ser vi nu början till en ökad tillväxt även här. Avvaktande resultat Recipharm har under året fortsatt att växa och vår omsättning ökade med 18 procent till 2,2 miljarder SEK. Tillväxten är framförallt relaterad till våra förvärv. En återhållen efterfrågan har påverkat den organiska tillväxten. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade 30 procent till 133,1 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDAmarginal om 6,0 procent (5,4) Det är lägre än vi räknat med. Orsakerna finns i en betydligt långsammare efterfrågeökning inom biologics än förväntat, operativa problem i Ashton och Stockholm och engångskostnader för vissa omstruktureringsinitiativ. Rörelsemarginalen uppgick till 0,1 procent (3,2). Exklusive engångskostnader har Manufacturing Services fortsatt förbättrad lönsamhet. Development & Technology har fortfarande inte uppnått positiva rörelsemarginaler, men det är glädjande att Development & Technologies vuxit och nu står för 9 procent av vår omsättning inklusive försäljning relaterad till egna immateriella rättigheter eller teknologier. Stabil tillväxt inom Manufacturing Services Basen för vår verksamhet finns i Manufacturing Services med ett brett utbud av attraktiva teknologier för läkemedelstillverkning. Efterfrågan är stadig framförallt på produktion av mogna, icke patentskyddade, produkter. Under året har vi förstärkt vår position genom att vinna nya uppdrag från såväl befintliga som nya kunder samt genom förvärven i Wasserburg, Tyskland och Parets, Spanien som breddat vårt erbjudande med attraktiva produkter och teknologier. Vi har nu byggt en stabil bas och i fortsättningen fokuserar vi på att skapa nya uppdrag som omfattar produkter i en tidig fas av produktlivscykeln. Sådana uppdrag är mer krävande och Recipharm är en av ett fåtal CDMO:er som kan erbjuda den kompetens och kapacitet som krävs. Vår europeiska produktionsplattform skapar stora möjligheter att utveckla och effektivisera vår produktion. Vi avvecklar nu den sterila tillverkningsavdelningen i Ashton och erbjuder våra kunder att flytta sina uppdrag till den moderna och effektiva anläggningen i Wasserburg. På grund av framförallt regulatoriska ledtider beräknas flytten ta upp till två år att genomföra men vi kommer att se positiva resultat effekter och förbättrad kundnöjdhet redan från andra halvåret RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

7 VD-ORD försäljning per affärssegment i % av den totala försäljningen 100 % Manufacturing Development & Technology MSEK Nettoomsättning 2010 Återhållen efterfrågan för Development & Technology Development & Technology erbjuder utvecklingstjänster i vid bemärkelse och förvaltar våra immateriella rättigheter. Affärssegmentet är en källa till framtida produktionsuppdrag för koncernen, men med en stor exponering mot mindre och medelstora forsknings- och utvecklingsföretag, har marknadsläget varit utmanande. Marknaden förbättras, men i väsentligt långsammare takt än vi förväntade oss när vi genomförde förvärvet av Cobra Biomanufacturing Plc i början av Vi arbetar därför aktivt för att anpassa oss till marknaden. Marknadsorganisationen har utökats och effektiviserats, vi har avvecklat den mindre utvecklingsverksamheten i Basel, Schweiz och verksamheterna i Södertälje och Keele har samlats under ett varumärke, RecipharmCobra Biologics. Beroende på fortsatt osäkerhet om takten på den ekonomiska återhämtningen och finansieringsmöjligheter för nya läkemedelsprojekt så utesluter jag inte struktur- och kapacitetsanpassningar inom framförallt biologics. Men långsiktigt är utvecklingsverksamheten, inklusive biologics, en viktig del i vår strategi för att nå våra långsiktiga mål. Nya förvärv Förvärv är en viktig del i Recipharms strategi. Med en effektiv modell för att genomföra förvärv har vi gjort tre viktiga förvärv på kort tid som nu integreras i Recipharmkoncernens affärsverksamhet. Efter köpet av Wasserburg har koncernen begränsad upplåningskapacitet samtidigt som interna omstruktureringsinitiativ och affärsutveckling inom affärssegmentet Development&Technology kräver ett stort fokus. På kort sikt är därför förvärv lägre prioriterat och vi studerar endast mindre, kompletterande förvärvsmöjligheter. Den nyemission till befintliga och nya ägare som nyligen genomförts ger goda möjligheter till fortsatt expansion och utveckling av Recipharm. Development & Technology på kort sikt. Min tidigare förhoppning ligger fast att vi åter kommer att nå en genomsnittlig nivå på 5 10 % organisk tillväxt när de senaste förvärven konsoliderats fullt ut. Pågående omstruktureringsinitiativ, anpassning av biologicsverksamheten och full effekt av genomförda förvärv bidrar till en stark vinsttillväxt de närmaste åren. Ett stort engagemang att nå visionen En av mina viktigaste uppgifter som koncernchef är att skapa förutsättningar för koncernens bolag att bli pålitliga partners till våra kunder. Detta innebär ett långsiktigt och ihärdigt arbete och kan inte göras utan engagerade och motiverade medarbetare i hela koncernen. Jag är imponerad och stolt över det många medarbetare åstadkommit under året. Vi har en skapat en enastående plattform för att fortsätta vårt arbete att nå vår vision och jag vill uppmuntra till fortsatt entreprenörskap och professionalism hos alla för att komma dit vi vill. Thomas Eldered, CEO Positiva framtidsutsikter Utgångsläget inför innevarande år är lovande och mina förväntningar på vårt resultat är positiva. Med tillväxten inom Manufacturing Services och de förvärv som gjorts de senaste åren är vi utomordentligt väl positionerade och kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar åt våra kunder. Min bedömning är att vi fortsätter att visa negativa resultat inom RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

8 Kapitelnamn betalaktamer En av de vanligaste betalaktamerna är penicillin, en aktiv ingrediens i läkemedelsprodukter för behandling av olika typer av infektioner. 4 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

9 vision, affärsidé, mål och strategier Vision Att bli erkänd som läkemedels branschens bästa leverantör av utvecklingsoch produktionstjänster Affärsidé Recipharm erbjuder kompetens och an läggningar för utveckling, produktion och försörjning av biologiska och farmaceutiska läkemedel åt krävande kunder för globala marknader. Så ska Recipharm nå toppen mål och strategier Recipharms långsiktiga mål är att bli en ledande CDMOleverantör baserat på marknadsandelar: en av de tre största europeiska leverantörerna 2013 och en av de tre största leverantörerna i världen Finansiella mål Genomsnittlig försäljningstillväxt över 15 procent per år över en konjunkturcykel, varav 5 10 procent ska vara organisk tillväxt Avkastning på sysselsatt kapital över 20 procent per år Nettoskuldsättningsgrad mindre än 0,5 Detta ska uppnås genom organisk tillväxt som baseras på att utnyttja Recipharms resurser och kompetenser maximalt i hela CDMO-marknaden ytterligare tillväxt genom utvalda förvärv som stödjer, differentierar och utvecklar bolagets position gentemot konkurrenterna hög operationell effektivitet att öka bidragen från egna teknologier och IP till den totala försäljningen Kunder Recipharm ska vara det naturliga valet för prioriterade kundgrupper. Detta ska uppnås genom att utveckla djupa relationer med Recipharms kunder som erbjuds en fullservicelösning som stödjer deras behov bred marknadsföring och korsförsäljning av bolagets tjänster riskdelning med kunder, till exempel genom royalties, vinstdelning eller, i särskilda fall, aktieinvesteringar som möjliggör för mindre företag att dra full nytta av Recipharms tjänsteutbud att alltid leverera vad bolaget har lovat Processer Recipharm ska erbjuda kunderna tillgång till först klassig utveckling, produktion och underhåll av läkemedelsprodukter. Bolaget ska karaktäriseras av ständig utveckling och förbättring. Detta ska uppnås genom underhåll och utveckling av processer i världsklass, som bygger på ett förstklassigt ledningssystem tillämpning av hållbara metoder för utveckling och produktion en organisation som säkerställer fungerande projektarbete och nyanskaffning av projekt Bygga upp en stark verksamhet Effektivitetsåtgärder Fler produkter i tidig utveckling övergår till kommersiell tillverkning Lönsamhetsutveckling Ökad tillväxt Projekt inom Development stöder Manufacturing Services Medarbetare Recipharm ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen. Detta ska uppnås genom en lärande organisation som karaktäriseras av kreativitet och öppenhet inför nya idéer en organisation som attraherar medarbetare med stor potential och hög kompetens Expanderande marknad Förvärvskompetens Affärsutveckling RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSMODELL AFFÄRSMODELL. Genom kombinationen av utvecklingsoch tillverkningstjänster skapar Recipharms affärsmodell mervärde och sänker kostnaderna avsevärt under en läkemedelsprodukts livscykel. En affärsmodell med synergier MANUFACTURING SERVICES Affärsområdet Manufacturing Services utgör stommen i Recipharms verksamhet. Det innefattar alla de olika produktions - och förpackningsanläggningar som producerar och levererar stora volymer läkemedel i flera olika beredningsformer till Recipharms kunder. Kunderna får tillgång till en omfattande produktions kapacitet vilket medför hög flexibilitet för expansion och produktion i stora volymer. En stark likhet och kontinuitet mellan Recipharms utvecklings- och produktionsprocesser gör det möjligt att snabbt uppnå hög effektivitet och kvalitet när ett läkemedel övergår från utveckling till produktion. Affärsområdets intäkter kommer från ett stort antal långa relationer med olika typer av läkemedelsbolag som valt att lägga ut sin produktion till Recipharm. DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY Affärsområdet Development Services and Technology erbjuder ett stort antal utvecklingstjänster samt ett mindre antal egna patent och teknologier. Development Services stödjer kunderna i deras utvecklings arbete och kan hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell produktion. Biologics förser kunderna med tjänster i samband med läkemedelsutvecklingsprojekt, t.ex. utveckling och tillverkning av rekombinanta proteiner, monoklonala antikroppar, DNA och virus. Technology inkluderar Recipharms egna patent och teknologier, såsom rättigheter till olika typer av drug delivery - system, samt ett begränsat antal produkter som tillverkas inhouse och därefter säljs till externa marknadsföringsbolag. 6 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

11 affärsmodell En kombination av utveckling, teknologier och tillverkningstjänster ger mervärde för Recipharms kunder såväl de små som de stora läkemedelsföretagen. En attraktiv kombination Mervärde i hela produktlivscykeln En kombination av utveckling, teknologier och tillverkningstjänster skapar mervärde för Recipharms kunder såväl små som stora läkemedelsföretag. Med teknisk know-how och farmaceutisk kompetens hjälper Recipharm kunderna från de tidiga utvecklingsstadierna till en godkänd läkemedelsprodukt. En stark likhet och kontinuitet mellan Recipharms utvecklings- och produktions anläggningar gör det möjligt att snabbt uppnå hög effektivitet och kvalitet när ett läkemedel övergår från utveckling till produktion. Stora läkemedelsföretag med mogna produkter vill uppnå ökad flexibilitet och effektivitet i produktionsledet samt sänka sina kostnader och frigöra resurser. Recipharm har förmågan och kapaciteten att ta över anläggningar, utrustning och pågående produktion, och att förbättra befintliga tjänstenivåer under en produkts hela livscykel. Recipharms affärsmodell Development & Technology Total produktionsvolym Mervärde i hela produktlivscykeln Manufacturing Services Produktlansering Patentutgång Produktlivscykelfas En hävarm för verksamheten För Recipharms del fungerar kombinationen av Development & Technology och Manufacturing Services som en hävarm för verksamheten. Utveckling Fullskalig tillverkning Recipharms Manufacturing Services (M), med ett högt kapacitetsutnyttjande i produktionsanläggningarna, utgör grunden i företagets verksamhet. en Kombination av tjänster lyfter verksamheten Development (D) och Technology (T) genererar egna intäkter men också nya affärer till Recipharms produktionsanläggningar. Utvecklingstjänsterna bidrar med hög kompetens i framtagandet av nya läkemedel och ökar fördelarna för kunderna. M Manufacturing D Development T Technology Recipharms omfattande kontaktnät på marknaden i kombination med tillgången till olika beredningsformer i produktionsanläggningarna ger möjligheter till merförsäljning, och ökat kapacitetsutnyttjande. Marknadsnätverk RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

12 Tillväxt och förvärv I en period med neddragningar och konsolidering på CDMO-marknaden är förvärv en nyckelstrategi för att skapa en god grund för lönsam tillväxt. Tillväxt och förvärv TILLVÄXT Med en bred plattform av teknologier, beredningsformer och kompetenser, starka kundrelationer samt engagerade och erfarna medarbetare, är Recipharm väl rustat för att fortsätta att förstärka sin marknadsposition och för att skapa god framtida tillväxt och avkastning. Recipharms dotterbolag marknadsför de egna anläggningarna lokalt mot befintliga kunder, medan koncernledningen har en viktig roll i att utveckla kundbasen och främja korsförsäljning mellan enheter och kunder. Satsningen på tjänster inom farmaceutisk utveckling skapar också mer tillverkningsuppdrag i de lokala anläggningarna när produkter godkänts och lanseras på marknaden. Utvecklingen av bolagets egna know-how och immateriella tillgångar kommer att bli en allt viktigare del av den organiska tillväxten. VÄL UTVALDA FÖRVÄRV I en period med neddragningar och konsolidering på CDMOmarknaden är förvärv en nyckelstrategi för att skapa en god grund för lönsam tillväxt Genom utvalda förvärv som ut värderas grundligt kan Recipharm stödja, differentiera och ytterligare stärka sin konkurrensposition. För att kunna komma ifråga för förvärv måste en anläggning ha potential att skapa värde i form av en ny geografisk marknad, nya kundrelationer eller nya tekniker. INTEGRATION OCH UTVECKLING AV NYA VERKSAMHETER Recipharms mål är att utveckla sina förvärvade anläggningar på lång sikt. Tidigare ägare och personal får en finansiellt stabil, väletablerad och dedikerad ägare med tydliga mål för resultat och lönsamhet. Sedan det första förvärvet 1995 har Recipharm framgångsrikt köpt ett stort antal anläggningar i hela Europa, och samtidigt vunnit värdefulla erfarenheter hur nya anläggningar ska utvecklas. De förvärvade företagen har varit små och integrerade delar av stora läkemedelsföretag. När de slogs ihop med Recipharms decentraliserade organisation blev de självständiga företag med eget resultatansvar inom koncernen. Samtidigt tillför Recipharm ett starkt gemensamt varumärke, en styrningsmodell och stöd för utvecklingen av deras egen verksamhet. Processen att integrera ett nytt företag i koncernen tar normalt 1 2 år. Recipharms förvärvsmodell En verksamhet som är till salu ut värderas grundligt och måste uppfylla minst ett av följande kriterier för att övervägas för förvärv. Fontaine-lès-Dijon Relation Den ger Recipharm tillgång till en attraktiv geografisk marknad. Den tillför värdefulla långsiktiga kundrelationer. Den tillför ny teknologi med god marknads potential och stärker Recipharms erbjudande. Recipharms senaste förvärv är positionerade i illustrationen såsom de möter de olika kriterierna ovan. Marknad wasserburg parets keele Södertälje TEKNOLOGI 8 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

13 Tillväxt och förvärv Recipharm växer Recipharm växer fortfarande, både organiskt och genom förvärv. Recipharm en CDMO med paneuropeisk närvaro Förvärv och etableringar Stockholm, Sverige Höganäs, Sverige Strängnäs, Sverige 2003 Haninge, Sverige 2004 Karlskoga, Sverige 2007 Solna, Sverige 2007 Monts, Frankrike 2007 Ashton-under-Lyne, Storbritannien 2007 Recip såldes till Meda och namnet ändrades till Recipharm NETTOOMSÄTTNING MSEK Basel, Schweiz 2009 Södertälje, Sverige 2009 Fontaine-Lès-Dijon, Frankrike Förvärv av produkträttigheter från UCB 2010 Keele, Storbritannien 2010 Wasserburg, Tyskland 2010 Parets, Spanien 13 Development Manufacturing HQ FRÅN RECIP TILL RECIPHARM Recipharm grundades 1995 (då under namnet Recip) av Thomas Eldered och Lars Backsell som förvärvade en tablettfabrik i Sverige med cirka 20 välkända läkemedelsprodukter. Sedan dess har företaget sålt rättigheterna till de flesta av sina produkter och utvecklats till en av Europas största CDMO:er. Recipharm växer fortfarande, både organiskt och genom förvärv, samtidigt som utbudet av teknologier och beredningsformer ständigt utökas för att förstärka bolagets erbjudande. Förvärv 2010 I oktober 2010 för värvade Recipharm Abbotts (f.d. Solvay Pharmaceuticals ) produktions anläggning i Parets i Spanien. Det nya företaget, Recipharm Parets SL, tillverkar tabletter, sterila salvor, orala vätskor, aerosoler och andra topikala produkter. Företaget tillhandahåller en stark bas på den viktiga spanska marknaden tillsammans med nya kundrelationer. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

14 Kapitelnamn Steril fyllning Läkemedelsprodukter för injicering måste steriliseras innan de kan användas för att minimera risken för att orsaka infektioner för patienten. Det finns olika typer av sterila produkter som vialer, ampuller och kassetter. 10 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

15 MARKNAD Läkemedelsindustrin utvecklar, producerar och marknadsför läkemedel, som indelas i generiska och patenterade läkemedel. Växande marknad för CDMO:er GLOBALA LÄKEMEDELSMARKNADEN Läkemedelsindustrin utvecklar, producerar och marknadsför läkemedel, som indelas i generiska och patenterade läkemedel. Dessa kan i sin tur kan delas in i receptbelagda och receptfria läkemedel. Det finns en stigande efterfrågan på effektiva läkemedel som drivs på av olika faktorer. Det är bland annat befolkningsökning och åldrande, högre förväntningar på sjukvården och att sjukdomsbördan i utvecklingsländerna mer och mer närmar sig nivåerna i utvecklade länder samt fler ställda diagnoser och fler behandlingsbara sjukdomar. Den globala läkemedelsmarknaden förväntas öka tillväxttakten från mellan 4 och 5 procent 2010 till 5 7 procent 2011, vilket innebär en global försäljning på 880 miljarder USD förväntas marknadsvärdet överskrida 1,1 biljoner USD 2. Tillväxtutsikterna stärks av högre efterfrågan än förväntat i USA. Tillväxtmarknaderna däribland Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Turkiet och Mexiko upplevde en tillväxttakt (CAGR) mellan 2004 och 2010 på över 19 procent. Andelen biologiska läkemedel förväntas också öka i takt med att läkemedelsföretagen investerar i dem. Det beror på att de är svårare att kopiera än syntetiska läkemedel och mindre sårbara för generisk konkurrens. Ofta är behandlingarna överlägsna och de uppfyller tidigare inte tillgodosedda behov och har en högre ersättningspotential. OUTSOURCING EN VIKTIG TREND Som ett led i att kontrollera det omättliga behovet av sjukvård världen över har pris- och förskrivningsregleringarna för läkemedel blivit allt hårdare. För läkemedelsindustrin innebär detta ytterligare hinder i ansökningsprocesserna för nya läkemedel med ökade kostnader och utvecklingstider vilket lett till kortare patenttider. Därför lägger industrin just nu mycket fokus på att rädda lönsamheten med hjälp av kostnads besparings åtgärder, bland annat genom att låta leverantörer utföra delar av värdekedjan, så kallad outsourcing. Företagskategorier på läkemedelsmarknaden Big pharma Stora företag som marknadsför licensierade läkemedel och biologiska läkemedel, oftast med verksamhet i hela värdekedjan. Små och medelstora Specialty Pharma Små till medelstora företag som marknadsför licensierade läkemedel och biologiska läkemedel riktade mot ett begränsat antal sjukdomar eller indikationer. Många av dessa företag bedriver sin verksamhet enligt en virtuell modell utan några egna produktionsanläggningar. GeneriSka Företag som inriktar sig på att tillverka eller sälja generiska läkemedel och/eller uppföljare till biologiska läkemedel. Research Företag som inriktar sig på identifiering och tidig utveckling av läkemedel och biologiska läkemedel, som normalt säljer vidare eller ingår partnerskap rörande produkterna i senare skeden. Teknologi/plattform Företag som utvecklar och säljer de tekniska lösningar som ska användas i kombination med läke medel och/eller bioteknikplattformar för tillverkning eller administration av biologiska läkemedel. Många företag i den här kategorin har ingen intern utvecklings- eller tillverkningskapacitet. 1 IMS Health, IMS Market PrognosisTM, IMS Health, IMS Market PrognosisTM, april 2010 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

16 MARKNAD den globala CDMO-marknadens Tillväxt Försäljning, miljarder USD CDMO-marknaden är för närvarande värd över 26 miljarder USD och har en stark tillväxt uppskattas marknadsvärdet uppgå till cirka 42 miljarder USD Källa: Bizacumen Outsourcing har alltid varit den dominerande strategin för små nischföretag som inte haft resurser att själva hålla nödvändig kapacitet eller kompetens eller valt att inte ha det. Men på senare tid har det blivit en trend i hela läkemedelsindustrin och numera begränsar även big pharma-företag den egna produktionen för att frigöra resurser som istället investeras i forskning eller andra kärnkompetenser. Denna utveckling har resulterat i att flera produktionsanläggningar har lagts ner eller sålts. Ytterligare en faktor som driver på outsourcingtrenden är den växande generikamarknaden. När patent på läkemedel förfaller utsätts många storsäljande produkter för hård konkurrens, vilket tvingar ner både priser och marginaler. Genom att lägga ut produktionen på en kontraktstillverkare vanligen kallad en CMO (Contract Manufacturing Organisation) kan produktionen ofta genomföras mer effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt. ÖKAT BEHOV AV STRATEGISKA UTVECKLINGSSAMARBETEN Outsourcingmodellen är mycket dynamisk och har tagit ytterligare ett steg framåt i sin utveckling i och med uppkomsten av så kallade CDMO:er (Contract Development and Manufacturing Organisations) med större teknologisk kompetens. Trenden att begränsa de egna aktiviteterna till vissa kärnkompetenser har lett till att många företag inte bara lägger ut produktionen, utan även vissa utvecklingsaktiviteter. Detta påskyndas ytterligare av den snabba utvecklingen av nya produktionstekniker och typer av produkter. Ett exempel på detta är läkemedelsindustrins stora investeringar i utvecklingen av biologiska läkemedel. Många mindre företag utvecklar biologiska produkter i laboratoriemiljö med målsättningen att ta dem genom kliniska fas II-studier och sedan sälja rättigheterna till en större samarbetspartner. Företagen är ofta väldigt specialiserade och behöver extern support på många områden, inklusive utveckling och produktion. Detta innebär att läkemedelsföretagen i allt större utsträckning söker integrerade partners, snarare än nischade kontraktstillverkare. Trenden kommer troligtvis att utvecklas ännu mer framöver, med större risk- och vinstdelning mellan partners. CDMO-MARKNADEN Marknaden för CDMO-tjänster består av CMO:er och CDMO:er, där de senare erbjuder mer omfattande tjänster till läkemedelsindustrin, från läkemedelsutveckling till produktion. Den renodlade CMO-marknaden är mer priskänslig, medan framgångsrika CDMO:er har hittat ett sätt att differentiera sig genom specialistkompetens och kapacitet att hantera långt framskridna utvecklingsprocesser. Därigenom skapar de möjlig heter för ökade marginaler. CDMO:er breddar sig nu alltmer och gränsen mellan traditionella och biologiska läkemedel blir allt vagare. CDMO:ernas kunder varierar i storlek och finns i alla delar av läkemedelsindustrin. Det kan vara big pharma-företag som söker kostnadseffektivitet och specialistkunskap, eller andra läkemedelsföretag som inte har eller har valt att själva inte ha egen kapacitet för utveckling och produktion. Det är svårt att bedöma storleken på den globala marknaden för kontraktstillverkare, men det finns forskning som visar att marknaden är värd över 26 miljarder USD och kommer att ha en tillväxttakt på över tolv procent till Recipharm beräknar att det finns fler än 300 CMO:er och CDMO:er bara i USA och Europa, och vissa uppskattningar tyder på att de tio största leverantörerna står för mindre än 30 procent av marknaden. Det finns även tecken på en konsolidering av marknaden. CDMO-marknaden är relativt diversifierad vissa företag specialiserar sig på enskilda terapiområden medan andra, som Recipharm, har ett brett utbud av avancerade teknologier och beredningsformer. Catalent och Patheon är de största CDMO:erna. Recipharms huvudkonkurrenter, med liknande erbjudande och struktur, är Next Pharma, Famar, Corden Pharma, Fareva och Haupt Pharma. Sett till sina intäkter är Recipharm en av de tio största CDMO:erna i världen. EN GLOBALISERAD MARKNAD Globaliseringen påverkar marknaden för kontraktstillverkare i allt högre utsträckning. Företag på tillväxtmarknader gör intåg på de mogna marknaderna och erbjuder ytterligare kostnadsbesparingar för läkemedelsindustrin. Större delen av den globaliserade kontraktstillverkningen av produktion kommer från Asien, där kostnaderna ofta är betydligt lägre än på de mogna marknaderna. De största vinsterna av globaliseringen av CDMO-tjänster görs där arbetsintensiteten är som högst eller i produktionen av enklare läkemedel med mycket hög säljvolym. I takt med att CDMO:er i tillväxtmarknader blir alltmer avancerade förväntas även utvecklingsprojekt bli attraktiva för export. 12 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

17 MARKNAD enastående tillväxttakt på CDMO-marknaden Årstillväxt, % Global pharma-marknaden CDMO-marknaden Recipharm Tillväxttakten för den globala läkemedelsmarknaden ökade med 5 procent mellan 2006 och 2009, medan CDMO-marknaden hade en tillväxttakt på 11 procent under samma period. Recipharm överträffade CDMOindustrin i tillväxttermer och hade en genomsnittlig tillväxttakt på 34 procent per år Källa: BizAcumen, Recipharm Att förlägga utveckling och produktion till tillväxt marknader medför dock vissa bekymmer. Erfarenheter av problem rörande immateriella rättigheter, förfalskning, produkt säkerhet, miljöpåverkan och kontroll över utvecklingsprocesser har gjort läkemedelsföretagen försiktiga. För att kunna möta de nya krav som en globaliserad marknad ställer ser de mognare CDMO:erna i väst nu på möjligheter för förvärv i Asien och andra tillväxtmarknader, med målet att kunna erbjuda ett mer kontroller bart lågkostnadsalternativ samt att kunna sälja sina tjänster även till dessa tillväxtmarknader. Den ökade konkurrensen på CMO-marknaden har lett till ett allt starkare fokus på utvecklingstjänster. Genom att fokusera på produkter som befinner sig i en tidigare utvecklingsfas, där närhet till leverantören är avgörande för att möjliggöra samarbeten med bibehållen kontroll kan CDMO:erna i väst behålla sin marknadsandel på lång sikt. outsourcing i värdekedjan för läkemedel upptäckt och preklinisk utveckling kliniska försök tillverkning Försäljning & marknadsföring Typ av företag Upptäckt Preklinisk utveckling Formuleringsutveckling Kliniskt försöksmaterial Kliniska försök Kommersiell produktion & förpackning Distribution Försäljning & marknadsföring Big pharma in in in in/ut in/ut in/ut in/ut in Små och medelstora specialty pharma in/ut in/ut in/ut in/ut in/ut in/ut ut in Generika in in in ut in Research in ut ut ut ut Teknologi/plattform in ut ut Aktiviteter som vanligen utförs av en CDMO Diagrammet illustrerar de vanligaste aktiviteterna som utförs av olika typer av läkemedelsföretag genom hela värdekedjan. in ut = Aktiviteter som vanligen utförs inhouse = Aktiviteter som vanligen inte utförs = Aktiviteter som vanligen läggs ut RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

18 kundcase Virtuella läkemedelsbolag är flexibla utvecklingsorganisationer som typiskt har mycket få anställda och är en växande del av läkemedelsmarknaden. Virtuella företag är ofta avknoppningar från forskningsprojekt vid ett universitet och arbetar virtuellt med begränsade resurser. För att hålla kostnaderna nere och kompetensen på en hög nivå tar den här typen av företag in olika specialister i sina projekt i takt med att behovet uppstår. DuoCort och Recipharm en perfekt match Långsiktiga, lönsamma relationer Den här typen av företag är särskilt vanliga i Skandinavien och de blir en allt viktigare kundgrupp för Recipharm. CDMO:ernas breda utbud av tjänster gör det möjligt att etablera ovanligt långsiktiga och lönsamma partnerrelationer med innovativa, virtuella företag. Recipharms engagemang innefattar ofta hela spektrat, från utvecklingstjänster till tekniköverföring och fullskalig kommersiell tillverkning, däribland regulatoriska och andra tilläggstjänster. Dessutom investerar Recipharm också i projekt tillsammans med virtuella företag. Förbättra livskvaliteten för patienter med sällsynta sjukdomar En aktuellt exempel på Recipharms stora åtaganden i ett sådant projekt är DuoCort Pharma, ett läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra befintlig glukokortikoid-terapi. Det svenska företaget har nyligen ansökt om marknadsauktorisering i Europa för sitt nya läkemedel Plenadren, för behandling av adrenal in sufficiens. Den här sjukdomen, som även kallas Addisons sjukdom, innebär att patienterna inte kan producera eget kortisol. För att överleva behöver de ersättningsterapi med hydro kortison. Företaget har sitt ursprung bland forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala universitet. DuoCorts affärsidé är att omvandla forskningen till tillverkning av en läkemedelsprodukt. Greg Batcheller sitter i ledningen för DuoCort. Om DuoCort Pharma DuoCort Pharma DuoCort Pharma är ett läkemedels företag som inriktar sig på att förbättra behandlingen med glukokortikoid. DuoCort har utvecklat en för bättrad glukokortikoid-ersättningsterapi för patienter med adrenal in sufficiens, en sällsynt sjukdom för vilken DuoCort har erhållit ODD (Orphan Drug Designation) i Europa och i USA. Vi har utvecklat en ny, innovativ metod för administration av ett läkemedel, som ger ett mer fysiologiskt hormon frisättningsmönster än befintliga behandlingsformer. Genom att imitera kroppens naturliga frisättning av kortisol förbättras både utfallet av behandlingen och livskvaliteten för patienterna, som från och med nu bara kommer att behöva ta sin medicin en gång per dag. Vi har också utvecklat metoder för att optimera den individuella doseringen, vilket kommer att förbättra behandlingen ytterligare. En av få som förstår processen Recipharm gick in i projektet när det närmade sig kommersialisering och DuoCort behövde någon som tog hand om den kommersiella tillverkningen arbetsuppgifter som ställer höga krav både på kompetens och på de tjänster som erbjuds. Många CDMO:er kan göra enkla tabletter, men det är inte många som kan göra det Recipharm gör. De har ett bra er bjudande som omfattar hela värdekedjan, från tidig beredning till uppskalning och tillverkning. Och de är ett av få företag som förstår den process som små innovationsprojekt genomgår och kan anpassa sitt erbjudande efter detta paradigm, säger Greg Batcheller. Recipharm är en viktig garant Först överförde DuoCort analysmetoden till Recipharm, som utförde en metodvalidering och hjälpte till att sammanställa registreringsdokumentationen. För närvarande håller de två företagen på att skala upp produktionen till en kommersiell nivå. Recipharm utför alla stabilitetsstudier och är ansvarigt för att få projektet till tillverkning. Planen är att allt ska vara klart i slutet av 2011, då DuoCort hoppas att läkemedlet ska vara godkänt i EU och redo för lansering på marknaden. Efter det är målet att expandera globalt, med Recipharm som kommersiell tillverkare. Det finns alltid vissa risker och osäkerheter med auktoriseringsprocessen, även om de kan reduceras genom Recipharms deltagande i projektet. Vårt läkemedel för Addisons sjukdom är ett särläkemedel, vilket innebär att det används för att behandla en sällsynt sjukdom. Ett särläkemedel kommer att ge oss marknadsexklusivitet, men samtidigt innebär det att EMA ställer högre krav. I det av seendet är det långsiktiga partnerskapet med Recipharm en viktig garanti som verkligen stärker vår ställning, säger Batcheller. 14 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

19 kunder Recipharms kundgrupper i andelar av omsättningen 2010 Ökad kunddiversifiering Omsättningen uppdelad efter kund % 80 Kunder efter andelar av försäljningen: Big pharma 53 % Små och medelstora företag 47 % Kund nr 6 Kund nr 5 Kund nr 4 Kund nr 3 Kund nr 2 Kund nr 1 Övriga kunder Stabil kundbas i utveckling Med avancerad teknologisk kompetens och kapacitet erbjuder Recipharm ett brett utbud av integrerade lösningar för läkemedels utveckling och -produktion. Bolaget strävar efter att vara förstahandsvalet för sina målgrupper. Kunder i hela industrin Recipharms kunder finns i hela läkemedelsindustrin och bolagets erbjudande är utformat för att möta två viktiga kundgruppers behov: Big pharma-företag utgör basen för Recipharms försäljning. De väljer huvudsakligen Recipharm som partner i produktionsprojekt med stora volymer och höga krav på produktunderhåll och -uppdateringar. Lösningar såsom VMI, där Recipharm ofta tar fullt ansvar för lager och distribution, blir alltmer intressanta för big pharmaföretagen. Små och medelstora företag, till exempel nischföretag, specialty pharma-företag och virtuella företag, som inte har all nödvändig kunskap och kapacitet själva, är de viktigaste målgrupperna för att utveckla merförsäljningen i befintliga anläggningar. Den här kundgruppen har mest nytta av fullservice konceptet med tillgång till bolagets breda utbud av produktionsteknologier och utvecklingstjänster. Recipharm strävar efter att gå in tidigt i utvecklingsprocessen för att vinna så omfattande uppdrag som möjligt. För närvarande finns merparten av Recipharms kunder i Europa, men produkterna levereras globalt. Flera av Recipharms anläggningar producerar läkemedel för marknader utanför Europa, såsom USA och Japan. Lojal och växande kundbas Recipharm har mer än 100 kunder. Genom att kontinuerligt diversifiera utbudet av berednings former, teknologier och geografiska områden skapar Recipharm möjligheter att utöka relationerna med befintliga kunder, samtidigt som nya affärer genereras. Eftersom kundfokus och långsiktiga relationer prioriteras högt av Recipharm är fullservicekonceptet, med omfattande tjänster och professionell behandling av kunder, av avgörande vikt. Höga omställningskostnader och den alltmer reglerade läkemedelsmarknaden motiverar också kunder att noggrant välja ut de leverantörer som de kan lita på och leva med i en långsiktig och framgångsrik affärsrelation. Detta bidrar ytterligare till att stärka stabiliteten i Recipharms kundbas. RECIPHARM ÅRSREDOVISNING

20 FRYSTORKNING Frystorkning är en mycket användbar metod för att skydda känsliga aktiva ingredienser i läkemedel. Frystorkning kan användas för att öka produkternas lagringstid, t.ex. vaccin och andra injicerbara vätskor. 16 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2010

Innehåll INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 32

Innehåll INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 32 Årsredovisning 2008 2 INNEHÅLL Innehåll Recipharm i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 7 Affärsmodell 8 Tillväxt och förvärv 9 Recipharms historia 10 Marknad 13 Erbjudande 16

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader

Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader Pressmeddelande 20 oktober 2015 Recipharm förvärvar majoritet i det indiska CMO-företaget Nitin Lifesciences och skapar plattform för tillväxtmarknader CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

APL Preferred CDMO. Development, analysis and manufacturing for clinical trials Company presentation Magnus Strömberg Production Manager

APL Preferred CDMO. Development, analysis and manufacturing for clinical trials Company presentation Magnus Strömberg Production Manager APL Preferred CDMO Development, analysis and manufacturing for clinical trials Company presentation Magnus Strömberg Production Manager 1 APL i korthet Lång erfarenhet av utveckling och tillverkning av

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Utveckling och tillverkning på uppdrag av biotech- och läkemedelsföretag

Utveckling och tillverkning på uppdrag av biotech- och läkemedelsföretag Vård & Apotek APL i korthet APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Sedan mer än 30 år utvecklar och tillverkar APL extemporeläkemedel och andra läkemedel för svensk sjukvård och apoteksmarknad

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Vår vision. APL ska vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner och arbetsplats för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel.

Vår vision. APL ska vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner och arbetsplats för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel. APL 2012 1 Vår vision APL ska vara marknadens mest attraktiva samarbetspartner och arbetsplats för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel. APL 2017 2 Vårt uppdrag Vi förser samhället med

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet

Orexo. Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1. Orexo i korthet Orexo Avanza Banks & Redeyes Börsdagar 28-29 maj 1 Page 1 Orexo i korthet Unik kompetens inom drug delivery och utveckling av nya läkemedel två läkemedel godkända under de senaste 12 månaderna Bred projektportfölj

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q2 januari - juni 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1april 30 juni 2008 1 januari 30 juni 2008 Nettoomsättning 50,5 msek Nettoomsättning 99,0 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

ContextVision( ) delårsrapport 2009

ContextVision( ) delårsrapport 2009 ContextVision(556377-8900) delårsrapport ( 1/1 30/6 ) Total försäljning för ContextVision första halvåret uppgick till 28.0 (35.9) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0.8 (12.5) MSEK. Detta

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

Husqvarna i korthet 2010

Husqvarna i korthet 2010 Global leader in outdoor power products Tobias Norrby Husqvarna i korthet 2010 Finansiell data Omsättning: 32 Mdkr Rörelseresultat: 2,7 Mdkr* Skuldsättningsgrad: 0,46 ggr Antal anställda: 15 000 Försäljning

Läs mer