VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10:00-15:00 Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Berglund, Ingemar VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika Brännlund, Runar professor Ekman, Stina professor (ersättare för Per Jensen) Hedlund, Linda energistrateg Lindström, Mårten civilingenjör (t.o.m. 7) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Wäckelgård, Eva professor Ersättare: Eckerberg, Katarina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tooy, Nikolaj Westlund, Hans Personalföreträdare: Béch, Patrick Göransson, Elisabeth Övriea: Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Andersson, Leif Jensen, Per Åhnberg, Annika professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor konsult

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde den 17 april Beslut/åtgärd Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden 3 Förslag till beslut om preliminär budget och nya riktade satsningar från och med : a) preliminär budget Beslut: att preliminärt fastställa inriktningen på budgeten för enligt bilaga 3 a. Föredragande: Anna-Karin Dahlén b) riktade satsningar Beslut: att avsätta medel till nya riktade satsningar med start enligt bilaga 3b. att delegera till ordföranden och generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren, när ytterligare information finns, besluta om fördelning av de medel som enligt 3b beslutades avsättas till utlysningar med internationellt samarbete inom de nya riktade satsningarna med start. Besluten ska redovisas i forskarrådet. att forskarrådets ledamöter kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på reviderade texter till de två riktade satsningarna "Biobaserad samhällsekonomi" och "Samhällsbyggnad för

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum hållbar utveckling" före nästa sammanträde. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om avslag av ansökningar med anledning av att ansökan inte ligger inom Formas ansvarsområde Dnr Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom ERA-Net BiodivERsA Dnr Beslut: att avslå ansökningarna enligt bilaga 4. Föredragande: Anna Ledin Beslut: att delegera till ordföranden och generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, besluta om fördelning av medel med stöd av de rekommendationer som ges av den internationella beredningsgruppen. Föredragande: Henrik Lange Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbetsoch livsvillkor Dnr Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 6. Föredragande: Johan Eellend Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att bevilja medel utlysning av forskningsmedel om hållbar enligt bilaga 7. ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler från perioden Ledamöterna Eva Dnr Wäckelgård, Katarina Abrahamsson och Kerstin Huss-Danell anmälde jäv. Föredragande: Ann Marie Eilersen Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel om kemiska ämnen - fokus på kombinationseffekter Dnr Beslut: att bevilja medel till de två högst rankade projekten på rankinglistan enligt bilaga 8, totalt 45,3

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum miljoner kronor -. Ledamöterna Katarina Abrahamsson, Henrik Smith, Agnetha Oskarsson och Stina Ekman anmälde jäv. Föredragande: Lena Strålsjö Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel för svenskt deltagande i FACCE JPI Knowledge Hub "Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security (MACSUR)" Dnr a) Presentation av halvtidsutvärderingen av 2006 års Linnéstöd b) Förslag till beslut om finansiering av Linnestöd för resterande fyra år fr.o.m to.m Dnr Dnr Beslut: att delegera till generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren besluta om fördelning av medel för svenskt deltagande när ansökan har inkommit från den svenska deltagaren. Information Föredragande: Erik Roos Beslut: att bevilja medel - enligt förslag bilaga 10. Föredragande: Erik Roos Information: 11 a) Information om den årliga uppföljningen av de strategiska forskningsområdena som skickats till regeringen Information Föredragande: Erik Roos b) Information om kartläggningen av forskning Information inom samhällsbyggnadsområdet Föredragande: Erik Roos c) Information om Formas utvärdering av Information svensk hästforskning (SHF) Föredragande: Viktoria Halltell 12 a) Aktuella utlysningar b) Beslut fattade efter delegation Information Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna, bilaga 12b

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Till handlingarna, bilaga 12c 13 Övrigt a) Huvudsekreteraren redovisade att utvärderingen av den förändrade beredningsprocessen nu ligger på hemsidan. b) Generaldirektören och ordföranden redovisade den process som ska starta avseende tillsättning av en ny huvudsekreterare inom Formas. Inriktningen är att tjänsten som huvudsekreterare kommer att utannonseras under sommaren och tillsättas i september. Vid protokollet Ärina-Karin Dahlén Justeras Lars-Erik LiLfelund

6 Bilaga 3 a) Preliminär budget för forskningsrådet Formas Översikt anslagen tkr Anslag Forskning M-dep Forskning L-dep Från Budgetpropositionen för (Prop./12:01)

7 Bilaga 3 a) Översikt preliminär budget för - tkr Budget Förslag Översikt Översikt Översikt Enligt tidigare beslut av regeringen/forskarrådet: Den årliga öppna utlysningen Strategiska satsningar, riktade utlysningar m.m Summa: Enligt regleringsbrev Samfinansiering L-dep, minst (förväntat ff) SLU-växtförädling (4 000 enligt regleringsbrev) Skogforsk Samfinansierad jordbruk och miljöteknisk forskning - JTI Samfinansierad trädgård - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 1500 Samfinansierad växtförädling - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 2000 Summa: Enligt regleringsbrev (förväntat ff): IVL Strålsäkerhetsmyndigheten KSLA-bibliotek Sametinget Stiftelsen biodynamisk forskning Stockholm Environment Institute (SEI) Djurskyddsbefrämjande åtgärder samråd med VR Summa: Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar," till disposition") Förslag: Den årliga öppna utlysningen: FoU-projekt, unga forskare, mobilitetsstöd Nya satsningar på riktade utlysningar Uppbokade medel - inkl. övrig verksamhet som förutsätts oförändrad och års "fria medel" TOTALT Tillgängliga medel enligt Budgetproposition för ? Anslagsparande från föregående år

8 Bilaga 3 b) Formas RIKTADE satsningar Detta material utgör underlag för beslut om vilka riktade satsningar som ska genomföras med medel för och framåt. Utlysningarna ska genomföras under hösten och beslut om beviljade projekt bör tas inom respektive utlysning under våren. I de riktade satsningarna ingår också de utlysningar som vi fått i uppdrag att genomföra via regleringsbreven samt eventuella satsningar inom ERA-Net och JPI-er. Sommaren gick det ut en öppen inbjudan om att lämna förslag till riktade satsningar inför -års budget. inkom 173 förslag som nu har bearbetats och som utgjort ett viktigt underlag till förslaget. Till Forskarrådets möte i april hade kansliet tagit fram tretton relativt konkreta förslag till riktade satsningar. Dessa tretton förslag har nu omarbetats till fem kategori 3 satsningar och ett förslag till utlysning inom JPIAMR, baserat på de synpunkter som framkom vid diskussionerna i Forskarrådet vid mötet i april. Bakgrundsinformation I Formas Instruktion respektive två regleringsbrev beskrivs Formas uppdrag (Bilaga 1, 2 och 3). Därav framgår: - Formas förväntas fortsatt: o Genomföra öppna och riktade utlysningar o Genomföra speciella satsningar för unga forskare o Stödja ämnesövergripande forskning o Genomföra utlysningar i samverkan med andra finansiärer, både nationellt och internationellt o Ha en strategi för hur eftersatta men för samhället viktiga områden kan stödjas o Satsa på större projekt både med avseende på beviljat belopp/år och på projektens längd Tabell 1 redovisar fördelningen mellan de olika typerna av stödformer för tidsperioden Den stora förändringen mellan 2008 och 2009 beror på forskningspropositionen anno 2008 och de strategiska satsningarna på 75 miljoner kronor per år, som vi fick i uppgift att fördela på fyra områden (klimat, havet, naturliga resurser*2). Det finns tre kategorier av riktade utlysningar: 1) Satsningar utpekade i Regleringsbreven och genom andra direkta uppdrag från regeringskansliet dvs. dem som Formas måste genomföra 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar inkluderar satsningar inom JPI-er, ERA-Net, ERA-Net-liknande samarbeten, etc.

9 3) Strategiska satsningar - nya och pågående strategiska satsningar dvs. sådana där Formas har stora frihetsgrader. Denna kategori inkluderar också satsningar på Eftersatta men för samhället viktiga områden enligt vår strategi. Tabell 1 Fördelning av medel mellan olika typer av stödformer i tidsperioden (enligt budget). Stödform/år Fria projektmedel, inkl öppna starka fo miljöer, postdok, forskarskolor (motsv) (63 %) (61 %) (62 %) (55 %) (53 %) (49 %) (52 %) Program/strategiska satsningar (23 %) (27 %) (27 %) (34 %) (35 %) (38 %) (35 %) Samfinansierad forskning enl regl brev (Skogforsk, JTI, växtförädling, trädgård samt IVL, SEI fr o m ) (8 %) (7 %) (6 %) (7 %) (7 %) (7 %) (8 %) Övrigt (information, internationellt, utvärderingar, akutbidrag mm) (6 %) (5 %) (5 %) (4 %) (5 %) (6 %) ( 5 %) (enligt budgetprop) ( ) Inom ramen för den tredje kategorin bör minst ett av följande kriterier vara uppfyllda för att en satsning ska anses rymmas inom kategorin: - Samhället eller industrin/näringarna har ett tydligt identifierat kunskapsbehov inom området - Passar in bland Formas prioriteringar i nyligen framtagna forskningsstrategier (Stadsuveckling, Miljöforskning, Biobaserad samhällsekonomi ) - Passar in i de prioriteringar som görs inom EU - Horizon 2020, ERA-net och JPI:erna - Krävs eller kan vara en fördel att särskilda insatser för att forskning av tillräckligt hög kvalitet eller omfattning ska komma till stånd inom rimlig tid inom området, t ex viktiga men eftersatta områden - Det finns samverkanspartners på finansieringssidan som gör att insatta medel kan växlas upp I tabell 1 redovisas en översikt över de förslag som nu finns baserat på den diskussion som Forskarrådet hade på sitt möte i april. Ytterligare beskrivningar kommer i kommande kapitel.

10 Översikt över föreslagna riktade satsningar Titel Kategori 1 Djurskydd Djurskyddsbefrämjande åtgärder Ekologisk produktion Kommentarer/ansvariga (understruken har huvudansvar) Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram Status/ Föreslaget belopp 12 mnkr år/år i 3 år 6 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad trädgårdsforskning Fortsatta kontakter med SLF, 1,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad växtförädlingsforskning Fortsatta kontakter med SLF 1,5 mnkr/ år i 3 år Samverkan med Kina kategori 1 Kategori 2 ERA-net: ANIWHA BiodivERsA CIR2CLE Eco Innovera RURAGRI SNOWMAN SUSFOOD JPI-er: AMR (ersätter One world One health) Climate FACCE Hållbar utveckling i utvecklingsländer Arbetet inom den svenska samordningsgruppen fortgår och förslag till utlysningstext kommer att tas fram snarast. För mer information se bilaga 4 Förslag till satsningar 5 mnkr/år i 3 år 4 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 3 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 26 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 5 10 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 20 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 6 Förslag till utlysningstext är under utarbetande i samverkan med Sida 5 mnkr /år i 5 år 37,5 mnkr /år 4 mnkr/år i 4 år kategori 2 50 mnkr/år, kan dock reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta därför föreslås ett lägre belopp 37,5 mnkr/år

11 Kategori 3 Diffusa utsläpp Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Marina föroreningar Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Säkra livsmedel Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år En biobaserad samhällsekonomi Finns förslag se bilaga mnkr/år i 5 år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Finns förslag se bilaga 7. 6 mnkr/år i 4 år kategori 3 60 mnkr/år * för 135 mnkr 1) Satsningar i Regleringsbreven och genom andra uppdrag från regeringskansliet Denna kategori innehåller alltså de satsningar som Formas kan förväntas få i uppdrag att genomföra. Dessa är: - Djurskydd - Djurskyddsbefrämjande åtgärder - Ekologisk produktion - Stärkt svensk-kinesiskt forskningssamarbete Ytterligare några är nämnda i regleringsbrevet, men där finns inga krav på satsningar: - Samfinansierad trädgårdsforskning - Samfinansierad växtförädlingsforskning Av detta framgår att utlysning av medel ska ske inom områdena forskning om djurskydd och utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder, båda tillsammans med Jordbruksverket. Det bör övervägas om dessa ska göras som en gemensam utlysning eller som två separata utlysningar. Diskussioner pågår med Jordbruksverket och utlysningstexter kommer att tas fram snarast. Enligt regleringsbrevet ska minst 11,5 miljoner kronor användas till forskning inom ekologisk produktion. En utlysning genomfördes 2010 som inkluderade beviljande av medel för 2010-, så kravet är uppfyllt för. Det är sannolikt att samma kommer att gälla, så vi har påbörjat planeringen inför en utlysning under hösten. Vidare får det utlysas medel i samverkan med näringarna inom växtförädling och trädgård. Hur och om de två senare utlysningarna ska genomföras beror till stor del av vad som kommer att hända med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och deras utlysningar av forskningsmedel. Diskussioner pågår med SLF.

12 Formas har också fått ett separat uppdrag från Regeringen, att i samverkan med VINNOVA, VR, FAS, STEM, Rymdstyrelsen och Tillväxtanalys utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt. I uppdraget ingår att lysa ut medel för forskningsprojekt avseende samarbete mellan forskare i Sverige och Kina. Både forskning och forskarutbildning ska omfattas. Av stor vikt är stöd till ökad forskarrörlighet där det är av specifikt intresse att attrahera seniora forskare från Kina till Sverige samt ge svenska doktorander möjlighet att förlägga delar av sin forskarutbildning i Kina. En arbetsplan för arbetet har redovisats (se bilaga 4) och arbetet med att ta fram en utlysningstext pågår. 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar Denna kategori innehåller flera satsningar som tagits fram i samverkan med andra finansiärer. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt enligt den uppmaning som fanns i forskningspropositionen om att Formas bör öka samverkan med andra finansiärer. Här inkluderas också andra satsningar inom nationella och internationella pågående samarbeten, enligt regleringsbrev samt andra kontrakt och avtal. Bland de internationella kan speciellt nämnas Formas deltagande i JPI-er, ERA-Net och ERA-Net-liknande samarbeten. De aktiviteter som nu är aktuella är: Samarbeten kring utlysning med andra svenska forskningsfinansiärer Generaldirektörerna för FAS, Formas, Vinnova och VR har inom ramen för samverkansgruppen lilla gruppen diskuterat möjliga teman för gemensamma utlysningar. På Forskarrådets möte i april föreslogs att en utlysning om antibiotika resistens med fokus på såväl human och veterinärmedicinska frågor (tidigare förslag One world - One health) skulle kunna genomföras inom detta samarbete. Detta kommer att diskuteras på nästa möte i lilla gruppen. Inom kansliet har vi funnit att detta borde koordineras med JPI-in om Antibiotika resistens som VR leder (JPIAMR) och förslaget ligger därför därunder i tabell 1 (se vidare nedan och i bilaga 6). Utlysningar inom ERA-Net och ERA-Net liknande samarbeten Formas deltar i ett stort antal ERA-Net och det finns flera möjligheter när det gäller deltagande i utlysningar under det kommande året. För en sammanställning se bilaga 5. De ERA-Net för vilka det är störst sannolikhet för att de kommer att genomföra utlysningar under / och som har intresse för Formas är: a) ANIWHA 5 mnkr/år i 3 år b) BiodivERsA 4 mnkr/år i 3 år c) CIR2CLE 2 mnkr/år i 3 år d) Eco Innovera 3 mnkr/år i 3 år e) RURAGRI 5 mnkr/år i 3 år

13 f) SNOWMAN 2 mnkr/år i 3 år g) SUSFOOD 5 mnkr/år i 3 år : 26 mnkr för. Utlysningar inom JPI-er Formas deltar i diskussionerna kring flera av de JPI (Joint Programming Initiatives) som just nu är under utveckling inom EU. För en sammanställning se bilaga 6. De JPI-er för vilka det är störst sannolikhet att utlysningar kommer att genomföras under / och som har intresse för Formas är: a) AMR (tidigare förslaget One world One health) 10 mnkr/år i 5 år b) Climate 5 mnkr/år i 5 år c) FACCE 5 mnkr/år i 5 år : 20 mnkr för. Formas samarbete med Sida Formas och Sida har under 2000-talet genomfört tre gemensamma utlysningar. Målet har varit att bidra till global hållbar utveckling, genom att försöka få fler svenska forskare att bedriva forskning i utvecklingsländer. På Forskarrådets möte i april var rådet positivt till ett fortsatt samarbete med Sida inom detta område. Kontakter har tagits med Sida och arbetet med att ta fram en utlysningstext har påbörjats. Sida kan satsa 4 mnkr/år i 4 år. Förslaget är att Formas satsar lika mycket. 3) Riktade satsningar - nya och pågående strategiska satsningar På Forskarrådets möte i april diskuterades tretton förslag till riktade satsningar som hade tagits fram baserat på de 173 inkomna förslagen. Efter vissa modifikationer valdes fem av dessa ut för fortsatt arbete. Dessa presenteras kort i tabell 1 och nedan, samt i mer detalj i bilaga 7. a) Diffusa utsläpp b) Marina föroreningar c) Säkra livsmedel d) En biobaserad samhällsekonomi e) Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Bilagor 1) Förordning med Instruktion för Formas 2) Regleringsbrev Miljödepartementet 3) Regleringsbrev Landsbygdsdepartementet

14 4) Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet (Dnr - 259), samt rapport inskickad till regeringen den 30 april. 5) Bilaga som beskriver ERA-Net 6) Bilaga som beskriver JPI-erna 7) Bilaga med utkast till utlysningstexter, m.m. för kategori 3 förslagen Förslag till beslut: Att det avsätts minst 135 mnkr under till riktade satsningar enligt följande fördelning: Utlysning Belopp totalt Belopp Kategori 1 Djurskydd 12 mnkr/år i 3 år 12 mnkr Djurskyddsbefrämjande åtgärder 6 mnkr/år i 3 år 6 mnkr Ekologisk produktion 11,5 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr Samfinansierad trädgårdsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samfinansierad växtförädlingsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samverkan med Kina 5 mnkr/år i 4 år 5 mnkr Kategori 2 Internationella samarbeten (ERA-Net och JPI-er) Bestäms senare 33,5 mnkr Hållbar utveckling i utvecklingsländer 4 mnkr/år i 4 år 4 mnkr Kategori 3 Diffusa utsläpp 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Marina föroreningar 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Säkra livsmedel 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år En biobaserad samhällsekonomi 30 mnkr/år i 5 år 30 mnkr/år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling 6 mnkr/år i 4 år 6 mnkr/år 135 mnkr Att det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att fatta beslut om de 33,5 miljoner kronor som föreslås användas till utlysningar med internationellt samarbete, när ytterligare information föreligger. Besluten ska redovisas i Forskarrådet.

15 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Bard Delphine Lunds universitet, Byggvetenskaper Utveckling och utvärdering av ljudinspelningstekniker för hus- och sällskapsdjur Frid Johan Lunds universitet, Centre for Languages and Literature Schötz Susanne Lunds universitet, Humanistlaboratoriet Carlsson Jagers Sverker Göteborgs universitet, Statsvetenskap Treenighet för hållbar framtid? En utvärdering av värde-, föreställningar- och normeffekter av utbildning för hållbar utveckling (ESD) bland lärarstudenter Franck Olof Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession IDPP Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Uppfattningar om energi i Sverige: Att främja en dialog mellan medborgare, experter och intressenter Brandt Nils Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Nordin Lissa Stockholms universitet, Socialantropologiska Wennersten Ronald Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Jonsson Annika University of Bath, Department of Social & Policy Science När döden inte är slutet - om fortsatta band och samskapandet av mening Magnusson Finnur Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Förhandlingar och engagemang i mor- och farföräldraskapet Plantin Lars Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Sida 1(2)

16 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Mahlapuu Margit Göteborgs universitet, Medicin Nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes Lundbäck Thomas Karolinska Institutet, Medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Smith Ulf Göteborgs universitet, Medicin Munir Muhammad Sveriges Lantbruksuniversitet, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) Utveckling och komparativa immunogenicitet studie av rekombinant Newcastlesjuke-virus som utrycker gp160, gp120, gp41, gp140 och gp140delv2 gener av humant immunbrist virus Pedersen Helena Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle Veterinärutbildningen: En profession i förändring? Beach Dennis Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Öhrn Elisabet Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Törnroth-Horsefield Susanna Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Typ 2 Diabetes ur ett strukturellt perspektiv Zink Eren Stockholms universitet, Socialantropologiska Vietnamesisk nyhetsrapportering om miljökriser: En antropologisk faludie Sida 2(2)

17 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Axelsson Per Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Att räkna ut ett folk - Samerna och den officiella statistiken under efterkrigstiden Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Tjernobylverkligheter för de svenska samerna: Ett kvarts-sekels nutida återspegling Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Studier över levnadsförhållanden for arktiska folk (SLiCA)- den svensk-samiska undersökningen Dahlberg Stefan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Sametinget som demokratisk institution - en studie i valdeltagande och politisk representation bland den samiska ursprungsbefolkningen SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Edlund Lars-Erik Umeå universitet, Språkstudier Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter Ekenberg Stefan Luleå Tekniska Universitet, Arbetsvetenskap Myr eller gruva? En institutionell diskursanalys av den samiska delaktigheten i norra Sveriges stadsomvandlingar som orsakas av gruvor Ekman Kari Haarder Stockholms universitet, Litteraturvetenskap och idéhistoria Det litterära Lappland: samiskt genombrott i skönlitteratur och populärvetenskapliga texter Elmhagen Bodil Stockholms universitet, Zoologi Rennäringen och ekosystemet: Hur påverkas rennäringen och med den associerade ekosystemfunktioner av förändringar i klimat, markanvändning och rovdjurstryck? Sida 1(7)

18 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Green Carina Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Samisk rätt till inflytande på beslutsprocesser. Framtida utmaningar och möjligheter för konsultationsprocesser Gyllensten Ulf Uppsala universitet, Immunologi, genetik och patologi SamiHealth - Hälsa och livsstil hos den samiska befolkningen i Sverige Götherström Anders Stockholms universitet, Arkeologi och antikens kultur Samegruppernas populationsstrukturer och demografiska historia Hagström Yamamoto Sara Uppsala universitet, Arkeologi och antik historia Nya perspektiv på samiskt resursutnyttjande och identitet Harrison Klisala Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Iscensättning av hållbarhet - Musikaliska framföranden av förlust och överlevnad på samernas och kanadensiska urbefolkningarnas (indigenous) teaterproduktioner Hassler Sven Högskolan Väst, Soil and Environment Identitet och hälsa - en studie om ackulturation bland samer Heith Anne Uppsala universitet, The Hugo Valentin Centre Skärningspunkter mellan nation, genus och globalisering. En studie av samisk litteratur Hyltén-Cavallius Charlotte Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Identitetsslöjd - identifikation, estetik och minoritetspolitik i sámi duodji Jonsson Carla Stockholms universitet, Centre for Research on Bilingualism Språkanvändning, flerspråkiga litteraciteter och identitetsskapande bland samiska ungdomar i Sverige Sida 2(7)

19 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Keskitalo Carina Umeå universitet, Kulturgeografi Representation av urbefolkning i turism. Faludier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Korup Christina Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland bland den Samiska urbefolkningen med fokus på renskötare och deras familjer Kotliartchouk Andrej Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Den traditionella samiska livsstilen och konflikt över mark på Kolahalvön, ca Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Från kust til kyst: Möten, miljöer och migration på norsk och svensk sida i det pitesamiska området SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi till idag Larsson Lars-Gunnar Uppsala universitet, Inst f moderna språk Att dra nytta av det samiska språkarvet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lawrence Rebecca Stockholms universitet, Statsvetenskap Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi Sida 3(7)

20 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Liliequist Marianne Umeå universitet, Kultur och medievetenskaper Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lindmark Daniel Umeå universitet, Idé- och samhällsstudier Samiska röster och ångerfulla kyrkor - Historiebruk i försoningsprocesser mellan kyrka och samer Madell Tom Umeå universitet, Juridiska institutionen Samer, renskötare och urfolk - rättsliga utgångspunkter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Moen Jon Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Att bena upp en skenbar paradox: kumulativa förluster av vinterbetesmark verkar inte påverka renantalet Moring Tom Stockholms universitet, Mediestudier (IMS) Medier och journalistik för hållbar utveckling av urfolkssamhällen - Jämförande forskning om hur medier bidrar till samhälls- och samfundsutvecklingen i Sápmi (MJSI) Müller Dieter K. Umeå universitet, Geografi och ekonomisk historia Från renskötare till turismentreprenör: Den ekonomiska omvandlingen av Sápmi som geografisk process och levd erfarenhet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Mörkenstam Ulf Stockholms universitet, Statsvetenskap Sametingen som representativa organ för det samiska folket: En jämförande studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge Sida 4(7)

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare.

1 Utseende av sekreterare Institutionsstyrelsen utser Michael Pettersson till sekreterare. Institutionsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum: 2009-12-09 Närvarande: Gunhild Vidén, ordf. Mona Arfs, adjungerad Ken Benson Rhonwen Bowen Irina Karlsson, suppl. Marie Olofsson Michael Pettersson, suppl.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

id Formas den 10 juni 2014

id Formas den 10 juni 2014 FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 40 Sammanträdesdatum 2014-06-10 Sammanträde med forskarrådet Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Petersson, Ingrid Andersson,

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson

Energisystemforskning. Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Energisystemforskning Andreas Björke Svetlana Gross Viveca Sjöstedt Klas Svensson Marie Claesson Innehåll 1. Energimyndighetens finansiering 2. Energisystemforskning 3. Program inom energisystemforskning

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014

En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 En hållbar gruvindustri: en förstudie under utveckling Presentation på Bergforskdagarna 2014 Patrik Söderholm Nationalekonomiska enheten Luleå tekniska universitet Pågående förstudie om gruvor och hållbar

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01 Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten Upplägg Senaste nytt budgetpropositionen Kort återblick på energi-

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004

Tid. Klass Tisdag 2013-10-29 Exchange Affärskultur I Thomas Helgesson/Venilton Reinert FÖ2004 kod Måndag 2013-10-28 Fristående kurs Arbetsrätt 1 Louise Nilsson AO2001 2013-10-28 SGFAFh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009 2013-10-28 SGFAMh13 Bostadsrätt - ombildning Per-Åke Irskog JU2009

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds Pk 2 Bo Levander Pk 3. Joep Perk Pk 4. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Landstingshuset, Linköping Ledamöter Eva Molin, v ordf H län Claes Hallert E län Inger Rosdahl HU Håkan Eriksson av SN utsedd expert Johan Ahlner Pk 1 Staffan Smeds

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1/ REKOMMENDERADE NYCKELINITIATIV 3 2/ UTGÅNGSPUNKT OCH SYFTE 4 3/ VISION OCH MÅL 5 4/ BESÖKSNÄRINGENS BIDRAG TILL INNOVATION OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer