VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10:00-15:00 Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Berglund, Ingemar VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika Brännlund, Runar professor Ekman, Stina professor (ersättare för Per Jensen) Hedlund, Linda energistrateg Lindström, Mårten civilingenjör (t.o.m. 7) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Wäckelgård, Eva professor Ersättare: Eckerberg, Katarina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tooy, Nikolaj Westlund, Hans Personalföreträdare: Béch, Patrick Göransson, Elisabeth Övriea: Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Andersson, Leif Jensen, Per Åhnberg, Annika professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor konsult

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde den 17 april Beslut/åtgärd Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden 3 Förslag till beslut om preliminär budget och nya riktade satsningar från och med : a) preliminär budget Beslut: att preliminärt fastställa inriktningen på budgeten för enligt bilaga 3 a. Föredragande: Anna-Karin Dahlén b) riktade satsningar Beslut: att avsätta medel till nya riktade satsningar med start enligt bilaga 3b. att delegera till ordföranden och generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren, när ytterligare information finns, besluta om fördelning av de medel som enligt 3b beslutades avsättas till utlysningar med internationellt samarbete inom de nya riktade satsningarna med start. Besluten ska redovisas i forskarrådet. att forskarrådets ledamöter kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på reviderade texter till de två riktade satsningarna "Biobaserad samhällsekonomi" och "Samhällsbyggnad för

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum hållbar utveckling" före nästa sammanträde. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om avslag av ansökningar med anledning av att ansökan inte ligger inom Formas ansvarsområde Dnr Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom ERA-Net BiodivERsA Dnr Beslut: att avslå ansökningarna enligt bilaga 4. Föredragande: Anna Ledin Beslut: att delegera till ordföranden och generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, besluta om fördelning av medel med stöd av de rekommendationer som ges av den internationella beredningsgruppen. Föredragande: Henrik Lange Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbetsoch livsvillkor Dnr Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 6. Föredragande: Johan Eellend Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att bevilja medel utlysning av forskningsmedel om hållbar enligt bilaga 7. ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler från perioden Ledamöterna Eva Dnr Wäckelgård, Katarina Abrahamsson och Kerstin Huss-Danell anmälde jäv. Föredragande: Ann Marie Eilersen Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel om kemiska ämnen - fokus på kombinationseffekter Dnr Beslut: att bevilja medel till de två högst rankade projekten på rankinglistan enligt bilaga 8, totalt 45,3

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum miljoner kronor -. Ledamöterna Katarina Abrahamsson, Henrik Smith, Agnetha Oskarsson och Stina Ekman anmälde jäv. Föredragande: Lena Strålsjö Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel för svenskt deltagande i FACCE JPI Knowledge Hub "Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security (MACSUR)" Dnr a) Presentation av halvtidsutvärderingen av 2006 års Linnéstöd b) Förslag till beslut om finansiering av Linnestöd för resterande fyra år fr.o.m to.m Dnr Dnr Beslut: att delegera till generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren besluta om fördelning av medel för svenskt deltagande när ansökan har inkommit från den svenska deltagaren. Information Föredragande: Erik Roos Beslut: att bevilja medel - enligt förslag bilaga 10. Föredragande: Erik Roos Information: 11 a) Information om den årliga uppföljningen av de strategiska forskningsområdena som skickats till regeringen Information Föredragande: Erik Roos b) Information om kartläggningen av forskning Information inom samhällsbyggnadsområdet Föredragande: Erik Roos c) Information om Formas utvärdering av Information svensk hästforskning (SHF) Föredragande: Viktoria Halltell 12 a) Aktuella utlysningar b) Beslut fattade efter delegation Information Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna, bilaga 12b

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Till handlingarna, bilaga 12c 13 Övrigt a) Huvudsekreteraren redovisade att utvärderingen av den förändrade beredningsprocessen nu ligger på hemsidan. b) Generaldirektören och ordföranden redovisade den process som ska starta avseende tillsättning av en ny huvudsekreterare inom Formas. Inriktningen är att tjänsten som huvudsekreterare kommer att utannonseras under sommaren och tillsättas i september. Vid protokollet Ärina-Karin Dahlén Justeras Lars-Erik LiLfelund

6 Bilaga 3 a) Preliminär budget för forskningsrådet Formas Översikt anslagen tkr Anslag Forskning M-dep Forskning L-dep Från Budgetpropositionen för (Prop./12:01)

7 Bilaga 3 a) Översikt preliminär budget för - tkr Budget Förslag Översikt Översikt Översikt Enligt tidigare beslut av regeringen/forskarrådet: Den årliga öppna utlysningen Strategiska satsningar, riktade utlysningar m.m Summa: Enligt regleringsbrev Samfinansiering L-dep, minst (förväntat ff) SLU-växtförädling (4 000 enligt regleringsbrev) Skogforsk Samfinansierad jordbruk och miljöteknisk forskning - JTI Samfinansierad trädgård - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 1500 Samfinansierad växtförädling - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 2000 Summa: Enligt regleringsbrev (förväntat ff): IVL Strålsäkerhetsmyndigheten KSLA-bibliotek Sametinget Stiftelsen biodynamisk forskning Stockholm Environment Institute (SEI) Djurskyddsbefrämjande åtgärder samråd med VR Summa: Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar," till disposition") Förslag: Den årliga öppna utlysningen: FoU-projekt, unga forskare, mobilitetsstöd Nya satsningar på riktade utlysningar Uppbokade medel - inkl. övrig verksamhet som förutsätts oförändrad och års "fria medel" TOTALT Tillgängliga medel enligt Budgetproposition för ? Anslagsparande från föregående år

8 Bilaga 3 b) Formas RIKTADE satsningar Detta material utgör underlag för beslut om vilka riktade satsningar som ska genomföras med medel för och framåt. Utlysningarna ska genomföras under hösten och beslut om beviljade projekt bör tas inom respektive utlysning under våren. I de riktade satsningarna ingår också de utlysningar som vi fått i uppdrag att genomföra via regleringsbreven samt eventuella satsningar inom ERA-Net och JPI-er. Sommaren gick det ut en öppen inbjudan om att lämna förslag till riktade satsningar inför -års budget. inkom 173 förslag som nu har bearbetats och som utgjort ett viktigt underlag till förslaget. Till Forskarrådets möte i april hade kansliet tagit fram tretton relativt konkreta förslag till riktade satsningar. Dessa tretton förslag har nu omarbetats till fem kategori 3 satsningar och ett förslag till utlysning inom JPIAMR, baserat på de synpunkter som framkom vid diskussionerna i Forskarrådet vid mötet i april. Bakgrundsinformation I Formas Instruktion respektive två regleringsbrev beskrivs Formas uppdrag (Bilaga 1, 2 och 3). Därav framgår: - Formas förväntas fortsatt: o Genomföra öppna och riktade utlysningar o Genomföra speciella satsningar för unga forskare o Stödja ämnesövergripande forskning o Genomföra utlysningar i samverkan med andra finansiärer, både nationellt och internationellt o Ha en strategi för hur eftersatta men för samhället viktiga områden kan stödjas o Satsa på större projekt både med avseende på beviljat belopp/år och på projektens längd Tabell 1 redovisar fördelningen mellan de olika typerna av stödformer för tidsperioden Den stora förändringen mellan 2008 och 2009 beror på forskningspropositionen anno 2008 och de strategiska satsningarna på 75 miljoner kronor per år, som vi fick i uppgift att fördela på fyra områden (klimat, havet, naturliga resurser*2). Det finns tre kategorier av riktade utlysningar: 1) Satsningar utpekade i Regleringsbreven och genom andra direkta uppdrag från regeringskansliet dvs. dem som Formas måste genomföra 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar inkluderar satsningar inom JPI-er, ERA-Net, ERA-Net-liknande samarbeten, etc.

9 3) Strategiska satsningar - nya och pågående strategiska satsningar dvs. sådana där Formas har stora frihetsgrader. Denna kategori inkluderar också satsningar på Eftersatta men för samhället viktiga områden enligt vår strategi. Tabell 1 Fördelning av medel mellan olika typer av stödformer i tidsperioden (enligt budget). Stödform/år Fria projektmedel, inkl öppna starka fo miljöer, postdok, forskarskolor (motsv) (63 %) (61 %) (62 %) (55 %) (53 %) (49 %) (52 %) Program/strategiska satsningar (23 %) (27 %) (27 %) (34 %) (35 %) (38 %) (35 %) Samfinansierad forskning enl regl brev (Skogforsk, JTI, växtförädling, trädgård samt IVL, SEI fr o m ) (8 %) (7 %) (6 %) (7 %) (7 %) (7 %) (8 %) Övrigt (information, internationellt, utvärderingar, akutbidrag mm) (6 %) (5 %) (5 %) (4 %) (5 %) (6 %) ( 5 %) (enligt budgetprop) ( ) Inom ramen för den tredje kategorin bör minst ett av följande kriterier vara uppfyllda för att en satsning ska anses rymmas inom kategorin: - Samhället eller industrin/näringarna har ett tydligt identifierat kunskapsbehov inom området - Passar in bland Formas prioriteringar i nyligen framtagna forskningsstrategier (Stadsuveckling, Miljöforskning, Biobaserad samhällsekonomi ) - Passar in i de prioriteringar som görs inom EU - Horizon 2020, ERA-net och JPI:erna - Krävs eller kan vara en fördel att särskilda insatser för att forskning av tillräckligt hög kvalitet eller omfattning ska komma till stånd inom rimlig tid inom området, t ex viktiga men eftersatta områden - Det finns samverkanspartners på finansieringssidan som gör att insatta medel kan växlas upp I tabell 1 redovisas en översikt över de förslag som nu finns baserat på den diskussion som Forskarrådet hade på sitt möte i april. Ytterligare beskrivningar kommer i kommande kapitel.

10 Översikt över föreslagna riktade satsningar Titel Kategori 1 Djurskydd Djurskyddsbefrämjande åtgärder Ekologisk produktion Kommentarer/ansvariga (understruken har huvudansvar) Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram Status/ Föreslaget belopp 12 mnkr år/år i 3 år 6 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad trädgårdsforskning Fortsatta kontakter med SLF, 1,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad växtförädlingsforskning Fortsatta kontakter med SLF 1,5 mnkr/ år i 3 år Samverkan med Kina kategori 1 Kategori 2 ERA-net: ANIWHA BiodivERsA CIR2CLE Eco Innovera RURAGRI SNOWMAN SUSFOOD JPI-er: AMR (ersätter One world One health) Climate FACCE Hållbar utveckling i utvecklingsländer Arbetet inom den svenska samordningsgruppen fortgår och förslag till utlysningstext kommer att tas fram snarast. För mer information se bilaga 4 Förslag till satsningar 5 mnkr/år i 3 år 4 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 3 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 26 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 5 10 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 20 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 6 Förslag till utlysningstext är under utarbetande i samverkan med Sida 5 mnkr /år i 5 år 37,5 mnkr /år 4 mnkr/år i 4 år kategori 2 50 mnkr/år, kan dock reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta därför föreslås ett lägre belopp 37,5 mnkr/år

11 Kategori 3 Diffusa utsläpp Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Marina föroreningar Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Säkra livsmedel Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år En biobaserad samhällsekonomi Finns förslag se bilaga mnkr/år i 5 år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Finns förslag se bilaga 7. 6 mnkr/år i 4 år kategori 3 60 mnkr/år * för 135 mnkr 1) Satsningar i Regleringsbreven och genom andra uppdrag från regeringskansliet Denna kategori innehåller alltså de satsningar som Formas kan förväntas få i uppdrag att genomföra. Dessa är: - Djurskydd - Djurskyddsbefrämjande åtgärder - Ekologisk produktion - Stärkt svensk-kinesiskt forskningssamarbete Ytterligare några är nämnda i regleringsbrevet, men där finns inga krav på satsningar: - Samfinansierad trädgårdsforskning - Samfinansierad växtförädlingsforskning Av detta framgår att utlysning av medel ska ske inom områdena forskning om djurskydd och utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder, båda tillsammans med Jordbruksverket. Det bör övervägas om dessa ska göras som en gemensam utlysning eller som två separata utlysningar. Diskussioner pågår med Jordbruksverket och utlysningstexter kommer att tas fram snarast. Enligt regleringsbrevet ska minst 11,5 miljoner kronor användas till forskning inom ekologisk produktion. En utlysning genomfördes 2010 som inkluderade beviljande av medel för 2010-, så kravet är uppfyllt för. Det är sannolikt att samma kommer att gälla, så vi har påbörjat planeringen inför en utlysning under hösten. Vidare får det utlysas medel i samverkan med näringarna inom växtförädling och trädgård. Hur och om de två senare utlysningarna ska genomföras beror till stor del av vad som kommer att hända med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och deras utlysningar av forskningsmedel. Diskussioner pågår med SLF.

12 Formas har också fått ett separat uppdrag från Regeringen, att i samverkan med VINNOVA, VR, FAS, STEM, Rymdstyrelsen och Tillväxtanalys utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt. I uppdraget ingår att lysa ut medel för forskningsprojekt avseende samarbete mellan forskare i Sverige och Kina. Både forskning och forskarutbildning ska omfattas. Av stor vikt är stöd till ökad forskarrörlighet där det är av specifikt intresse att attrahera seniora forskare från Kina till Sverige samt ge svenska doktorander möjlighet att förlägga delar av sin forskarutbildning i Kina. En arbetsplan för arbetet har redovisats (se bilaga 4) och arbetet med att ta fram en utlysningstext pågår. 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar Denna kategori innehåller flera satsningar som tagits fram i samverkan med andra finansiärer. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt enligt den uppmaning som fanns i forskningspropositionen om att Formas bör öka samverkan med andra finansiärer. Här inkluderas också andra satsningar inom nationella och internationella pågående samarbeten, enligt regleringsbrev samt andra kontrakt och avtal. Bland de internationella kan speciellt nämnas Formas deltagande i JPI-er, ERA-Net och ERA-Net-liknande samarbeten. De aktiviteter som nu är aktuella är: Samarbeten kring utlysning med andra svenska forskningsfinansiärer Generaldirektörerna för FAS, Formas, Vinnova och VR har inom ramen för samverkansgruppen lilla gruppen diskuterat möjliga teman för gemensamma utlysningar. På Forskarrådets möte i april föreslogs att en utlysning om antibiotika resistens med fokus på såväl human och veterinärmedicinska frågor (tidigare förslag One world - One health) skulle kunna genomföras inom detta samarbete. Detta kommer att diskuteras på nästa möte i lilla gruppen. Inom kansliet har vi funnit att detta borde koordineras med JPI-in om Antibiotika resistens som VR leder (JPIAMR) och förslaget ligger därför därunder i tabell 1 (se vidare nedan och i bilaga 6). Utlysningar inom ERA-Net och ERA-Net liknande samarbeten Formas deltar i ett stort antal ERA-Net och det finns flera möjligheter när det gäller deltagande i utlysningar under det kommande året. För en sammanställning se bilaga 5. De ERA-Net för vilka det är störst sannolikhet för att de kommer att genomföra utlysningar under / och som har intresse för Formas är: a) ANIWHA 5 mnkr/år i 3 år b) BiodivERsA 4 mnkr/år i 3 år c) CIR2CLE 2 mnkr/år i 3 år d) Eco Innovera 3 mnkr/år i 3 år e) RURAGRI 5 mnkr/år i 3 år

13 f) SNOWMAN 2 mnkr/år i 3 år g) SUSFOOD 5 mnkr/år i 3 år : 26 mnkr för. Utlysningar inom JPI-er Formas deltar i diskussionerna kring flera av de JPI (Joint Programming Initiatives) som just nu är under utveckling inom EU. För en sammanställning se bilaga 6. De JPI-er för vilka det är störst sannolikhet att utlysningar kommer att genomföras under / och som har intresse för Formas är: a) AMR (tidigare förslaget One world One health) 10 mnkr/år i 5 år b) Climate 5 mnkr/år i 5 år c) FACCE 5 mnkr/år i 5 år : 20 mnkr för. Formas samarbete med Sida Formas och Sida har under 2000-talet genomfört tre gemensamma utlysningar. Målet har varit att bidra till global hållbar utveckling, genom att försöka få fler svenska forskare att bedriva forskning i utvecklingsländer. På Forskarrådets möte i april var rådet positivt till ett fortsatt samarbete med Sida inom detta område. Kontakter har tagits med Sida och arbetet med att ta fram en utlysningstext har påbörjats. Sida kan satsa 4 mnkr/år i 4 år. Förslaget är att Formas satsar lika mycket. 3) Riktade satsningar - nya och pågående strategiska satsningar På Forskarrådets möte i april diskuterades tretton förslag till riktade satsningar som hade tagits fram baserat på de 173 inkomna förslagen. Efter vissa modifikationer valdes fem av dessa ut för fortsatt arbete. Dessa presenteras kort i tabell 1 och nedan, samt i mer detalj i bilaga 7. a) Diffusa utsläpp b) Marina föroreningar c) Säkra livsmedel d) En biobaserad samhällsekonomi e) Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Bilagor 1) Förordning med Instruktion för Formas 2) Regleringsbrev Miljödepartementet 3) Regleringsbrev Landsbygdsdepartementet

14 4) Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet (Dnr - 259), samt rapport inskickad till regeringen den 30 april. 5) Bilaga som beskriver ERA-Net 6) Bilaga som beskriver JPI-erna 7) Bilaga med utkast till utlysningstexter, m.m. för kategori 3 förslagen Förslag till beslut: Att det avsätts minst 135 mnkr under till riktade satsningar enligt följande fördelning: Utlysning Belopp totalt Belopp Kategori 1 Djurskydd 12 mnkr/år i 3 år 12 mnkr Djurskyddsbefrämjande åtgärder 6 mnkr/år i 3 år 6 mnkr Ekologisk produktion 11,5 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr Samfinansierad trädgårdsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samfinansierad växtförädlingsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samverkan med Kina 5 mnkr/år i 4 år 5 mnkr Kategori 2 Internationella samarbeten (ERA-Net och JPI-er) Bestäms senare 33,5 mnkr Hållbar utveckling i utvecklingsländer 4 mnkr/år i 4 år 4 mnkr Kategori 3 Diffusa utsläpp 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Marina föroreningar 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Säkra livsmedel 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år En biobaserad samhällsekonomi 30 mnkr/år i 5 år 30 mnkr/år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling 6 mnkr/år i 4 år 6 mnkr/år 135 mnkr Att det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att fatta beslut om de 33,5 miljoner kronor som föreslås användas till utlysningar med internationellt samarbete, när ytterligare information föreligger. Besluten ska redovisas i Forskarrådet.

15 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Bard Delphine Lunds universitet, Byggvetenskaper Utveckling och utvärdering av ljudinspelningstekniker för hus- och sällskapsdjur Frid Johan Lunds universitet, Centre for Languages and Literature Schötz Susanne Lunds universitet, Humanistlaboratoriet Carlsson Jagers Sverker Göteborgs universitet, Statsvetenskap Treenighet för hållbar framtid? En utvärdering av värde-, föreställningar- och normeffekter av utbildning för hållbar utveckling (ESD) bland lärarstudenter Franck Olof Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession IDPP Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Uppfattningar om energi i Sverige: Att främja en dialog mellan medborgare, experter och intressenter Brandt Nils Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Nordin Lissa Stockholms universitet, Socialantropologiska Wennersten Ronald Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Jonsson Annika University of Bath, Department of Social & Policy Science När döden inte är slutet - om fortsatta band och samskapandet av mening Magnusson Finnur Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Förhandlingar och engagemang i mor- och farföräldraskapet Plantin Lars Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Sida 1(2)

16 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Mahlapuu Margit Göteborgs universitet, Medicin Nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes Lundbäck Thomas Karolinska Institutet, Medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Smith Ulf Göteborgs universitet, Medicin Munir Muhammad Sveriges Lantbruksuniversitet, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) Utveckling och komparativa immunogenicitet studie av rekombinant Newcastlesjuke-virus som utrycker gp160, gp120, gp41, gp140 och gp140delv2 gener av humant immunbrist virus Pedersen Helena Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle Veterinärutbildningen: En profession i förändring? Beach Dennis Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Öhrn Elisabet Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Törnroth-Horsefield Susanna Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Typ 2 Diabetes ur ett strukturellt perspektiv Zink Eren Stockholms universitet, Socialantropologiska Vietnamesisk nyhetsrapportering om miljökriser: En antropologisk faludie Sida 2(2)

17 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Axelsson Per Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Att räkna ut ett folk - Samerna och den officiella statistiken under efterkrigstiden Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Tjernobylverkligheter för de svenska samerna: Ett kvarts-sekels nutida återspegling Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Studier över levnadsförhållanden for arktiska folk (SLiCA)- den svensk-samiska undersökningen Dahlberg Stefan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Sametinget som demokratisk institution - en studie i valdeltagande och politisk representation bland den samiska ursprungsbefolkningen SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Edlund Lars-Erik Umeå universitet, Språkstudier Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter Ekenberg Stefan Luleå Tekniska Universitet, Arbetsvetenskap Myr eller gruva? En institutionell diskursanalys av den samiska delaktigheten i norra Sveriges stadsomvandlingar som orsakas av gruvor Ekman Kari Haarder Stockholms universitet, Litteraturvetenskap och idéhistoria Det litterära Lappland: samiskt genombrott i skönlitteratur och populärvetenskapliga texter Elmhagen Bodil Stockholms universitet, Zoologi Rennäringen och ekosystemet: Hur påverkas rennäringen och med den associerade ekosystemfunktioner av förändringar i klimat, markanvändning och rovdjurstryck? Sida 1(7)

18 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Green Carina Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Samisk rätt till inflytande på beslutsprocesser. Framtida utmaningar och möjligheter för konsultationsprocesser Gyllensten Ulf Uppsala universitet, Immunologi, genetik och patologi SamiHealth - Hälsa och livsstil hos den samiska befolkningen i Sverige Götherström Anders Stockholms universitet, Arkeologi och antikens kultur Samegruppernas populationsstrukturer och demografiska historia Hagström Yamamoto Sara Uppsala universitet, Arkeologi och antik historia Nya perspektiv på samiskt resursutnyttjande och identitet Harrison Klisala Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Iscensättning av hållbarhet - Musikaliska framföranden av förlust och överlevnad på samernas och kanadensiska urbefolkningarnas (indigenous) teaterproduktioner Hassler Sven Högskolan Väst, Soil and Environment Identitet och hälsa - en studie om ackulturation bland samer Heith Anne Uppsala universitet, The Hugo Valentin Centre Skärningspunkter mellan nation, genus och globalisering. En studie av samisk litteratur Hyltén-Cavallius Charlotte Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Identitetsslöjd - identifikation, estetik och minoritetspolitik i sámi duodji Jonsson Carla Stockholms universitet, Centre for Research on Bilingualism Språkanvändning, flerspråkiga litteraciteter och identitetsskapande bland samiska ungdomar i Sverige Sida 2(7)

19 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Keskitalo Carina Umeå universitet, Kulturgeografi Representation av urbefolkning i turism. Faludier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Korup Christina Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland bland den Samiska urbefolkningen med fokus på renskötare och deras familjer Kotliartchouk Andrej Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Den traditionella samiska livsstilen och konflikt över mark på Kolahalvön, ca Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Från kust til kyst: Möten, miljöer och migration på norsk och svensk sida i det pitesamiska området SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi till idag Larsson Lars-Gunnar Uppsala universitet, Inst f moderna språk Att dra nytta av det samiska språkarvet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lawrence Rebecca Stockholms universitet, Statsvetenskap Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi Sida 3(7)

20 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Liliequist Marianne Umeå universitet, Kultur och medievetenskaper Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lindmark Daniel Umeå universitet, Idé- och samhällsstudier Samiska röster och ångerfulla kyrkor - Historiebruk i försoningsprocesser mellan kyrka och samer Madell Tom Umeå universitet, Juridiska institutionen Samer, renskötare och urfolk - rättsliga utgångspunkter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Moen Jon Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Att bena upp en skenbar paradox: kumulativa förluster av vinterbetesmark verkar inte påverka renantalet Moring Tom Stockholms universitet, Mediestudier (IMS) Medier och journalistik för hållbar utveckling av urfolkssamhällen - Jämförande forskning om hur medier bidrar till samhälls- och samfundsutvecklingen i Sápmi (MJSI) Müller Dieter K. Umeå universitet, Geografi och ekonomisk historia Från renskötare till turismentreprenör: Den ekonomiska omvandlingen av Sápmi som geografisk process och levd erfarenhet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Mörkenstam Ulf Stockholms universitet, Statsvetenskap Sametingen som representativa organ för det samiska folket: En jämförande studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge Sida 4(7)

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Utlysning av Linnéstöd

Utlysning av Linnéstöd VETENSKAPSRÅDET Generaldirektörens kansli PM Utlysning av Linnéstöd Under rubriken Strategiska insatser i regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) presenteras

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa

Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter. Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Internationalisering av medicinsk forskning Initiativ och erfarenheter Johan Nilsson Koordinator för medicin och hälsa Snabba fakta om Vetenskapsrådet MILJONER KRONOR Svenska forskningsfinansiärer 2013

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

professor professor med. dr professor ST SACO

professor professor med. dr professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 35 Sammanträdesdatum -06-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Närvarande: Ledamöter Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:28

Regeringens skrivelse 2000/01:28 Regeringens skrivelse 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Skr. 2000/01:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

SIRen-SustainableIntegratedRenovation -en stark forskningsmiljö

SIRen-SustainableIntegratedRenovation -en stark forskningsmiljö SIRen-SustainableIntegratedRenovation -en stark forskningsmiljö Kristina Mjörnell Renoveringsdagen 2014 Stockholm 2014-03-27 Vad är en stark forskningsmiljö? Enligt Formas: Miljön ska bestå av forskare

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Oktober 2011 En värld i förändring Stora utmaningar för hållbar livsmedelsförsörjning och markanvändning, lantbruket

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Nytt landsbygdsprogram

Nytt landsbygdsprogram Nytt landsbygdsprogram Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverkets projekt Tulpan tar fram underlag I styrgruppen: Jordbruksverket,

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Utlysning av Berzelius Center 2005

Utlysning av Berzelius Center 2005 Utlysning av Berzelius Center 2005 Ett samarbete mellan och 2005-06-21 1. Inledning... 2 2. Utlysningen... 2 2.1 BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN... 2 2.2 UTLYSNINGENS MÅL OCH BUDGET... 2 2.3 UTLYSNINGENS INRIKTNING...

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15fa Ref.nr. 2016/0009 Professor i psykologi, 2016-04-15 7 a -Gerd Lindgren, Karlstads Deadline 2016-09-15 -Per Nilsen, Linköpings Deadline 2016-07-15 11

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 2 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Sandelius, Anna Stina prodekanus ( 1-4) Rådbo, Marie vicedekanus Övriga: Andersson, Staffan Bergh, Jöran Hilmersson,

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60 KK-stiftelsen > / Sammanträdesdatum 2012-12-10 Protokoll nr 5/12 Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet KK-stiftelsen,

Läs mer

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden.

Vetenskapsrådet är en myndighet med huvuduppgift att främja grundläggande forskning av högsta vetenskaplig kvalitet inom alla områden. Remisspromemoria 2009-07-03 Utbildningsdepartementet Nya regler om Vetenskapsrådet och ämnesråden, m.m. I forsknings- och innovationspropositionen Ett lyft för forskning och innovation(prop. 2008/09:50)

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Jämställdhetsstrategi

Jämställdhetsstrategi FAS styrelse Beslutad 2012-11-21 Diarienummer 2012-3115 Handläggare Inger Jonsson Jämställdhetsstrategi 2013-2016 Mål för FAS jämställdhetsarbete FAS ska enligt instruktionen främja jämställdhet mellan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET 1(5) PROTOKOLL Sammanträdesdag 3 0 september Onsdagen den 30 september 2015, kl Styrelserummet, Universitetshuset 3 0 september 2015 1(5) Tid: Plats: Onsdagen den, kl. 9.00 Styrelserummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Carola Lemne, ordf Dan I Andersson Sara Andersson Agneta Bladh Birgitta Ed Uli Hacksell

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15fa Ref.nr. 2016/0009 Professor i psykologi, 2016-04-15 7 a -Gerd Lindgren, Karlstads Deadline 2016-09-15 -Per Nilsen, Linköpings Deadline 2016-07-15 11

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:25 och 1:26 REGERINGEN FORMAS In/ut:2012-12-28 Dnr: 2012-2169 Regeringsbeslut 13 Handl: 2012-12-20 L2012/2240 L2012/2586 Landsbygdsdepartementet L2012/3395 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och s amhälls

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator

Professor i socialt arbete, ordförande. Doktorand i omvårdnad, studeranderepresentant. Universitetslektor, docent, forskningskoordinator NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 10 januari 2005 Dnr HS 10-04 / 1614 Forskningskonferensrummet Klockan 08.45 10.20 MINNESANTECKNINGAR Närvarande

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Status för rekryteringsärenden i HSV 20170512 Ref.nr 2016/0008 Professor i sociologi Anhållan inkom 20151209 Sista ansökningsdag 20160415 Överklagan inkom 20170224 Yttrande till ÖNH 20170327 Ref.nr 2017/1048

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KKS600S v1.2 040728 Sammanträdesdatum Protokoll nr 2006-03-31 2/06 1 (5) Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Klara Norra Kyrkogata 33 Deltagande styrelseledamöter Olof

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde. Datum: Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Ingegerd Eriksson SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll från utbildningsrådets (UR) sammanträde Datum: 2015-09-30 Tid: kl 14:00 - ca 17:15 Plats: Ingegerd Eriksson Närvarande ledamöter, inst kliniska vetenskaper, ordförande Peter

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur

Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur Vetenskapsrådets arbete med nationell infrastruktur - Avstamp och målsättning Sven Stafström - Ny hantering fr.o.m. 2015 Elin Swedenborg - Principerna för utlysning och beredning 2015 Juni Palmgren - Diskussion

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Hållbart samhällsbyggande

Hållbart samhällsbyggande Forskningsrådet Formas Hållbart samhällsbyggande Conny Rolén Forskningssekreterare, Formas Svensk Vatten Utveckling 25 år, 2 november 2015 Forskningsrådet Formas Miljö Areella näringar Samhällsbyggande

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-06-05. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Tisdagen den 5 juni 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 8.30-15.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Utlysningen Forskningsprop 2012 och Regleringsbrev 2013, 2014, 2015 1. 100 miljoner kronor förstärkning till forskning om hållbart samhällsbyggande

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 9 1999 Tid Plats Närvarande ledamöter Adjungerade ledamöter Sekreterare Kanslichef Övriga 27 oktober Stockholm Bo Toresson, ordförande Karin Perers, vice ordförande

Läs mer

UK-ämbetets insamling av ekonomiska uppgifter

UK-ämbetets insamling av ekonomiska uppgifter 1(4) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitet och högskolor samt UK-ämbetets kontaktpersoner enligt sändlista UK-ämbetets insamling

Läs mer

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Experimentell forskning under ett tak Experimentella forskare från fem institutioner,

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer