VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika. professor. professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO"

Transkript

1 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10:00-15:00 Plats: Forskningsrådet Formas, stora sammanträdesrummet, Kungsbron 21, Stockholm Närvarande: Ledamöter: Liljelund, Lars-Erik Annerberg, Rolf Abrahamsson, Katarina Berglund, Ingemar VD, ordförande generaldirektör professor avdelningschef (ersättare för Annika Brännlund, Runar professor Ekman, Stina professor (ersättare för Per Jensen) Hedlund, Linda energistrateg Lindström, Mårten civilingenjör (t.o.m. 7) Näsholm, Torgny professor Oskarsson, Agneta professor Pettersson, Eva VD Smith, Henrik professor Wäckelgård, Eva professor Ersättare: Eckerberg, Katarina Huss-Danell, Kerstin Rytter, Elisabet Tooy, Nikolaj Westlund, Hans Personalföreträdare: Béch, Patrick Göransson, Elisabeth Övriea: Dahlén, Anna-Karin Guminski, Maria Ledin, Anna Österman, Sara Anmälda förhinder Andersson, Leif Jensen, Per Åhnberg, Annika professor professor doktor tekn. dr professor ST SACO administrativ chef, sekreterare GD-koordinator professor, huvudsekreterare chef för forskningsenheten professor professor konsult

2 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum Ärende 1 Godkännande av dagordningen 2 Protokoll från föregående sammanträde den 17 april Beslut/åtgärd Godkändes Till handlingarna Beslutsärenden 3 Förslag till beslut om preliminär budget och nya riktade satsningar från och med : a) preliminär budget Beslut: att preliminärt fastställa inriktningen på budgeten för enligt bilaga 3 a. Föredragande: Anna-Karin Dahlén b) riktade satsningar Beslut: att avsätta medel till nya riktade satsningar med start enligt bilaga 3b. att delegera till ordföranden och generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren, när ytterligare information finns, besluta om fördelning av de medel som enligt 3b beslutades avsättas till utlysningar med internationellt samarbete inom de nya riktade satsningarna med start. Besluten ska redovisas i forskarrådet. att forskarrådets ledamöter kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på reviderade texter till de två riktade satsningarna "Biobaserad samhällsekonomi" och "Samhällsbyggnad för

3 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum hållbar utveckling" före nästa sammanträde. Föredragande: Anna Ledin Förslag till beslut om avslag av ansökningar med anledning av att ansökan inte ligger inom Formas ansvarsområde Dnr Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel efter utlysning inom ERA-Net BiodivERsA Dnr Beslut: att avslå ansökningarna enligt bilaga 4. Föredragande: Anna Ledin Beslut: att delegera till ordföranden och generaldirektören att, efter föredragning av huvudsekreteraren, besluta om fördelning av medel med stöd av de rekommendationer som ges av den internationella beredningsgruppen. Föredragande: Henrik Lange Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbetsoch livsvillkor Dnr Beslut: att bevilja medel enligt bilaga 6. Föredragande: Johan Eellend Förslag till beslut om fördelning av medel efter Beslut: att bevilja medel utlysning av forskningsmedel om hållbar enligt bilaga 7. ombyggnad, renovering och förnyelse av bostäder och lokaler från perioden Ledamöterna Eva Dnr Wäckelgård, Katarina Abrahamsson och Kerstin Huss-Danell anmälde jäv. Föredragande: Ann Marie Eilersen Förslag till beslut om fördelning av medel efter utlysning av forskningsmedel om kemiska ämnen - fokus på kombinationseffekter Dnr Beslut: att bevilja medel till de två högst rankade projekten på rankinglistan enligt bilaga 8, totalt 45,3

4 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum miljoner kronor -. Ledamöterna Katarina Abrahamsson, Henrik Smith, Agnetha Oskarsson och Stina Ekman anmälde jäv. Föredragande: Lena Strålsjö Förslag till beslut om att till generaldirektören delegera beslut om fördelning av medel för svenskt deltagande i FACCE JPI Knowledge Hub "Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security (MACSUR)" Dnr a) Presentation av halvtidsutvärderingen av 2006 års Linnéstöd b) Förslag till beslut om finansiering av Linnestöd för resterande fyra år fr.o.m to.m Dnr Dnr Beslut: att delegera till generaldirektören att efter föredragning av huvudsekreteraren besluta om fördelning av medel för svenskt deltagande när ansökan har inkommit från den svenska deltagaren. Information Föredragande: Erik Roos Beslut: att bevilja medel - enligt förslag bilaga 10. Föredragande: Erik Roos Information: 11 a) Information om den årliga uppföljningen av de strategiska forskningsområdena som skickats till regeringen Information Föredragande: Erik Roos b) Information om kartläggningen av forskning Information inom samhällsbyggnadsområdet Föredragande: Erik Roos c) Information om Formas utvärdering av Information svensk hästforskning (SHF) Föredragande: Viktoria Halltell 12 a) Aktuella utlysningar b) Beslut fattade efter delegation Information Föredragande: Anna Ledin Till handlingarna, bilaga 12b

5 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 30 Sammanträdesdatum c) Godkända rapporteringar av avslutade projekt Till handlingarna, bilaga 12c 13 Övrigt a) Huvudsekreteraren redovisade att utvärderingen av den förändrade beredningsprocessen nu ligger på hemsidan. b) Generaldirektören och ordföranden redovisade den process som ska starta avseende tillsättning av en ny huvudsekreterare inom Formas. Inriktningen är att tjänsten som huvudsekreterare kommer att utannonseras under sommaren och tillsättas i september. Vid protokollet Ärina-Karin Dahlén Justeras Lars-Erik LiLfelund

6 Bilaga 3 a) Preliminär budget för forskningsrådet Formas Översikt anslagen tkr Anslag Forskning M-dep Forskning L-dep Från Budgetpropositionen för (Prop./12:01)

7 Bilaga 3 a) Översikt preliminär budget för - tkr Budget Förslag Översikt Översikt Översikt Enligt tidigare beslut av regeringen/forskarrådet: Den årliga öppna utlysningen Strategiska satsningar, riktade utlysningar m.m Summa: Enligt regleringsbrev Samfinansiering L-dep, minst (förväntat ff) SLU-växtförädling (4 000 enligt regleringsbrev) Skogforsk Samfinansierad jordbruk och miljöteknisk forskning - JTI Samfinansierad trädgård - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 1500 Samfinansierad växtförädling - Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) 2000 Summa: Enligt regleringsbrev (förväntat ff): IVL Strålsäkerhetsmyndigheten KSLA-bibliotek Sametinget Stiftelsen biodynamisk forskning Stockholm Environment Institute (SEI) Djurskyddsbefrämjande åtgärder samråd med VR Summa: Övrig verksamhet (info, internationellt, utvärderingar," till disposition") Förslag: Den årliga öppna utlysningen: FoU-projekt, unga forskare, mobilitetsstöd Nya satsningar på riktade utlysningar Uppbokade medel - inkl. övrig verksamhet som förutsätts oförändrad och års "fria medel" TOTALT Tillgängliga medel enligt Budgetproposition för ? Anslagsparande från föregående år

8 Bilaga 3 b) Formas RIKTADE satsningar Detta material utgör underlag för beslut om vilka riktade satsningar som ska genomföras med medel för och framåt. Utlysningarna ska genomföras under hösten och beslut om beviljade projekt bör tas inom respektive utlysning under våren. I de riktade satsningarna ingår också de utlysningar som vi fått i uppdrag att genomföra via regleringsbreven samt eventuella satsningar inom ERA-Net och JPI-er. Sommaren gick det ut en öppen inbjudan om att lämna förslag till riktade satsningar inför -års budget. inkom 173 förslag som nu har bearbetats och som utgjort ett viktigt underlag till förslaget. Till Forskarrådets möte i april hade kansliet tagit fram tretton relativt konkreta förslag till riktade satsningar. Dessa tretton förslag har nu omarbetats till fem kategori 3 satsningar och ett förslag till utlysning inom JPIAMR, baserat på de synpunkter som framkom vid diskussionerna i Forskarrådet vid mötet i april. Bakgrundsinformation I Formas Instruktion respektive två regleringsbrev beskrivs Formas uppdrag (Bilaga 1, 2 och 3). Därav framgår: - Formas förväntas fortsatt: o Genomföra öppna och riktade utlysningar o Genomföra speciella satsningar för unga forskare o Stödja ämnesövergripande forskning o Genomföra utlysningar i samverkan med andra finansiärer, både nationellt och internationellt o Ha en strategi för hur eftersatta men för samhället viktiga områden kan stödjas o Satsa på större projekt både med avseende på beviljat belopp/år och på projektens längd Tabell 1 redovisar fördelningen mellan de olika typerna av stödformer för tidsperioden Den stora förändringen mellan 2008 och 2009 beror på forskningspropositionen anno 2008 och de strategiska satsningarna på 75 miljoner kronor per år, som vi fick i uppgift att fördela på fyra områden (klimat, havet, naturliga resurser*2). Det finns tre kategorier av riktade utlysningar: 1) Satsningar utpekade i Regleringsbreven och genom andra direkta uppdrag från regeringskansliet dvs. dem som Formas måste genomföra 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar inkluderar satsningar inom JPI-er, ERA-Net, ERA-Net-liknande samarbeten, etc.

9 3) Strategiska satsningar - nya och pågående strategiska satsningar dvs. sådana där Formas har stora frihetsgrader. Denna kategori inkluderar också satsningar på Eftersatta men för samhället viktiga områden enligt vår strategi. Tabell 1 Fördelning av medel mellan olika typer av stödformer i tidsperioden (enligt budget). Stödform/år Fria projektmedel, inkl öppna starka fo miljöer, postdok, forskarskolor (motsv) (63 %) (61 %) (62 %) (55 %) (53 %) (49 %) (52 %) Program/strategiska satsningar (23 %) (27 %) (27 %) (34 %) (35 %) (38 %) (35 %) Samfinansierad forskning enl regl brev (Skogforsk, JTI, växtförädling, trädgård samt IVL, SEI fr o m ) (8 %) (7 %) (6 %) (7 %) (7 %) (7 %) (8 %) Övrigt (information, internationellt, utvärderingar, akutbidrag mm) (6 %) (5 %) (5 %) (4 %) (5 %) (6 %) ( 5 %) (enligt budgetprop) ( ) Inom ramen för den tredje kategorin bör minst ett av följande kriterier vara uppfyllda för att en satsning ska anses rymmas inom kategorin: - Samhället eller industrin/näringarna har ett tydligt identifierat kunskapsbehov inom området - Passar in bland Formas prioriteringar i nyligen framtagna forskningsstrategier (Stadsuveckling, Miljöforskning, Biobaserad samhällsekonomi ) - Passar in i de prioriteringar som görs inom EU - Horizon 2020, ERA-net och JPI:erna - Krävs eller kan vara en fördel att särskilda insatser för att forskning av tillräckligt hög kvalitet eller omfattning ska komma till stånd inom rimlig tid inom området, t ex viktiga men eftersatta områden - Det finns samverkanspartners på finansieringssidan som gör att insatta medel kan växlas upp I tabell 1 redovisas en översikt över de förslag som nu finns baserat på den diskussion som Forskarrådet hade på sitt möte i april. Ytterligare beskrivningar kommer i kommande kapitel.

10 Översikt över föreslagna riktade satsningar Titel Kategori 1 Djurskydd Djurskyddsbefrämjande åtgärder Ekologisk produktion Kommentarer/ansvariga (understruken har huvudansvar) Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram i samverkan med JV Förslag till utlysningstext ska tas fram Status/ Föreslaget belopp 12 mnkr år/år i 3 år 6 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad trädgårdsforskning Fortsatta kontakter med SLF, 1,5 mnkr /år i 3 år Samfinansierad växtförädlingsforskning Fortsatta kontakter med SLF 1,5 mnkr/ år i 3 år Samverkan med Kina kategori 1 Kategori 2 ERA-net: ANIWHA BiodivERsA CIR2CLE Eco Innovera RURAGRI SNOWMAN SUSFOOD JPI-er: AMR (ersätter One world One health) Climate FACCE Hållbar utveckling i utvecklingsländer Arbetet inom den svenska samordningsgruppen fortgår och förslag till utlysningstext kommer att tas fram snarast. För mer information se bilaga 4 Förslag till satsningar 5 mnkr/år i 3 år 4 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 3 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 2 mnkr/år i 3 år 5 mnkr/år i 3 år 26 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 5 10 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 5 mnkr/år i 5 år 20 mnkr/år Vilka kan reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta För fler detaljer se bilaga 6 Förslag till utlysningstext är under utarbetande i samverkan med Sida 5 mnkr /år i 5 år 37,5 mnkr /år 4 mnkr/år i 4 år kategori 2 50 mnkr/år, kan dock reduceras/modifieras när planerna blir mer konkreta därför föreslås ett lägre belopp 37,5 mnkr/år

11 Kategori 3 Diffusa utsläpp Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Marina föroreningar Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år Säkra livsmedel Finns förslag se bilaga 7. 8 mnkr/år i 4 år En biobaserad samhällsekonomi Finns förslag se bilaga mnkr/år i 5 år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Finns förslag se bilaga 7. 6 mnkr/år i 4 år kategori 3 60 mnkr/år * för 135 mnkr 1) Satsningar i Regleringsbreven och genom andra uppdrag från regeringskansliet Denna kategori innehåller alltså de satsningar som Formas kan förväntas få i uppdrag att genomföra. Dessa är: - Djurskydd - Djurskyddsbefrämjande åtgärder - Ekologisk produktion - Stärkt svensk-kinesiskt forskningssamarbete Ytterligare några är nämnda i regleringsbrevet, men där finns inga krav på satsningar: - Samfinansierad trädgårdsforskning - Samfinansierad växtförädlingsforskning Av detta framgår att utlysning av medel ska ske inom områdena forskning om djurskydd och utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder, båda tillsammans med Jordbruksverket. Det bör övervägas om dessa ska göras som en gemensam utlysning eller som två separata utlysningar. Diskussioner pågår med Jordbruksverket och utlysningstexter kommer att tas fram snarast. Enligt regleringsbrevet ska minst 11,5 miljoner kronor användas till forskning inom ekologisk produktion. En utlysning genomfördes 2010 som inkluderade beviljande av medel för 2010-, så kravet är uppfyllt för. Det är sannolikt att samma kommer att gälla, så vi har påbörjat planeringen inför en utlysning under hösten. Vidare får det utlysas medel i samverkan med näringarna inom växtförädling och trädgård. Hur och om de två senare utlysningarna ska genomföras beror till stor del av vad som kommer att hända med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och deras utlysningar av forskningsmedel. Diskussioner pågår med SLF.

12 Formas har också fått ett separat uppdrag från Regeringen, att i samverkan med VINNOVA, VR, FAS, STEM, Rymdstyrelsen och Tillväxtanalys utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt. I uppdraget ingår att lysa ut medel för forskningsprojekt avseende samarbete mellan forskare i Sverige och Kina. Både forskning och forskarutbildning ska omfattas. Av stor vikt är stöd till ökad forskarrörlighet där det är av specifikt intresse att attrahera seniora forskare från Kina till Sverige samt ge svenska doktorander möjlighet att förlägga delar av sin forskarutbildning i Kina. En arbetsplan för arbetet har redovisats (se bilaga 4) och arbetet med att ta fram en utlysningstext pågår. 2) Satsningar inom områden där det redan finns etablerade samarbeten och långtgående planer på utlysningar Denna kategori innehåller flera satsningar som tagits fram i samverkan med andra finansiärer. Detta är ett arbete som pågår kontinuerligt enligt den uppmaning som fanns i forskningspropositionen om att Formas bör öka samverkan med andra finansiärer. Här inkluderas också andra satsningar inom nationella och internationella pågående samarbeten, enligt regleringsbrev samt andra kontrakt och avtal. Bland de internationella kan speciellt nämnas Formas deltagande i JPI-er, ERA-Net och ERA-Net-liknande samarbeten. De aktiviteter som nu är aktuella är: Samarbeten kring utlysning med andra svenska forskningsfinansiärer Generaldirektörerna för FAS, Formas, Vinnova och VR har inom ramen för samverkansgruppen lilla gruppen diskuterat möjliga teman för gemensamma utlysningar. På Forskarrådets möte i april föreslogs att en utlysning om antibiotika resistens med fokus på såväl human och veterinärmedicinska frågor (tidigare förslag One world - One health) skulle kunna genomföras inom detta samarbete. Detta kommer att diskuteras på nästa möte i lilla gruppen. Inom kansliet har vi funnit att detta borde koordineras med JPI-in om Antibiotika resistens som VR leder (JPIAMR) och förslaget ligger därför därunder i tabell 1 (se vidare nedan och i bilaga 6). Utlysningar inom ERA-Net och ERA-Net liknande samarbeten Formas deltar i ett stort antal ERA-Net och det finns flera möjligheter när det gäller deltagande i utlysningar under det kommande året. För en sammanställning se bilaga 5. De ERA-Net för vilka det är störst sannolikhet för att de kommer att genomföra utlysningar under / och som har intresse för Formas är: a) ANIWHA 5 mnkr/år i 3 år b) BiodivERsA 4 mnkr/år i 3 år c) CIR2CLE 2 mnkr/år i 3 år d) Eco Innovera 3 mnkr/år i 3 år e) RURAGRI 5 mnkr/år i 3 år

13 f) SNOWMAN 2 mnkr/år i 3 år g) SUSFOOD 5 mnkr/år i 3 år : 26 mnkr för. Utlysningar inom JPI-er Formas deltar i diskussionerna kring flera av de JPI (Joint Programming Initiatives) som just nu är under utveckling inom EU. För en sammanställning se bilaga 6. De JPI-er för vilka det är störst sannolikhet att utlysningar kommer att genomföras under / och som har intresse för Formas är: a) AMR (tidigare förslaget One world One health) 10 mnkr/år i 5 år b) Climate 5 mnkr/år i 5 år c) FACCE 5 mnkr/år i 5 år : 20 mnkr för. Formas samarbete med Sida Formas och Sida har under 2000-talet genomfört tre gemensamma utlysningar. Målet har varit att bidra till global hållbar utveckling, genom att försöka få fler svenska forskare att bedriva forskning i utvecklingsländer. På Forskarrådets möte i april var rådet positivt till ett fortsatt samarbete med Sida inom detta område. Kontakter har tagits med Sida och arbetet med att ta fram en utlysningstext har påbörjats. Sida kan satsa 4 mnkr/år i 4 år. Förslaget är att Formas satsar lika mycket. 3) Riktade satsningar - nya och pågående strategiska satsningar På Forskarrådets möte i april diskuterades tretton förslag till riktade satsningar som hade tagits fram baserat på de 173 inkomna förslagen. Efter vissa modifikationer valdes fem av dessa ut för fortsatt arbete. Dessa presenteras kort i tabell 1 och nedan, samt i mer detalj i bilaga 7. a) Diffusa utsläpp b) Marina föroreningar c) Säkra livsmedel d) En biobaserad samhällsekonomi e) Samhällsbyggnad för hållbar utveckling Bilagor 1) Förordning med Instruktion för Formas 2) Regleringsbrev Miljödepartementet 3) Regleringsbrev Landsbygdsdepartementet

14 4) Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet (Dnr - 259), samt rapport inskickad till regeringen den 30 april. 5) Bilaga som beskriver ERA-Net 6) Bilaga som beskriver JPI-erna 7) Bilaga med utkast till utlysningstexter, m.m. för kategori 3 förslagen Förslag till beslut: Att det avsätts minst 135 mnkr under till riktade satsningar enligt följande fördelning: Utlysning Belopp totalt Belopp Kategori 1 Djurskydd 12 mnkr/år i 3 år 12 mnkr Djurskyddsbefrämjande åtgärder 6 mnkr/år i 3 år 6 mnkr Ekologisk produktion 11,5 mnkr/år i 3 år 11,5 mnkr Samfinansierad trädgårdsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samfinansierad växtförädlingsforskning 1,5 mnkr/år i 3 år 1,5 mnkr Samverkan med Kina 5 mnkr/år i 4 år 5 mnkr Kategori 2 Internationella samarbeten (ERA-Net och JPI-er) Bestäms senare 33,5 mnkr Hållbar utveckling i utvecklingsländer 4 mnkr/år i 4 år 4 mnkr Kategori 3 Diffusa utsläpp 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Marina föroreningar 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år Säkra livsmedel 8 mnkr/år i 4 år 8 mnkr/år En biobaserad samhällsekonomi 30 mnkr/år i 5 år 30 mnkr/år Samhällsbyggnad för hållbar utveckling 6 mnkr/år i 4 år 6 mnkr/år 135 mnkr Att det delegeras till generaldirektören och ordföranden, efter föredragning av huvudsekreteraren, att fatta beslut om de 33,5 miljoner kronor som föreslås användas till utlysningar med internationellt samarbete, när ytterligare information föreligger. Besluten ska redovisas i Forskarrådet.

15 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Bard Delphine Lunds universitet, Byggvetenskaper Utveckling och utvärdering av ljudinspelningstekniker för hus- och sällskapsdjur Frid Johan Lunds universitet, Centre for Languages and Literature Schötz Susanne Lunds universitet, Humanistlaboratoriet Carlsson Jagers Sverker Göteborgs universitet, Statsvetenskap Treenighet för hållbar framtid? En utvärdering av värde-, föreställningar- och normeffekter av utbildning för hållbar utveckling (ESD) bland lärarstudenter Franck Olof Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession IDPP Martinsson Johan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Graham Mark Stockholms universitet, Socialantropologiska Uppfattningar om energi i Sverige: Att främja en dialog mellan medborgare, experter och intressenter Brandt Nils Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Nordin Lissa Stockholms universitet, Socialantropologiska Wennersten Ronald Kungl. Tekniska högskolan, Industriell teknik och management Jonsson Annika University of Bath, Department of Social & Policy Science När döden inte är slutet - om fortsatta band och samskapandet av mening Magnusson Finnur Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Förhandlingar och engagemang i mor- och farföräldraskapet Plantin Lars Malmö Högskola, Hälsa och samhälle Sida 1(2)

16 Forskarrådsprotokoll Bilaga 4) FÖRSLAG TILL BESLUT brg0912, Ansökningar utanför Formas ansvarsområde efter beredning vid ordförandemötet Diarienummer Sökande År Sökt belopp Förslag Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Medsökande Fortsättningsprojekt Organisation, institution Mahlapuu Margit Göteborgs universitet, Medicin Nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes Lundbäck Thomas Karolinska Institutet, Medicinsk biokemi och biofysik (MBB) Smith Ulf Göteborgs universitet, Medicin Munir Muhammad Sveriges Lantbruksuniversitet, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) Utveckling och komparativa immunogenicitet studie av rekombinant Newcastlesjuke-virus som utrycker gp160, gp120, gp41, gp140 och gp140delv2 gener av humant immunbrist virus Pedersen Helena Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle Veterinärutbildningen: En profession i förändring? Beach Dennis Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Öhrn Elisabet Göteborgs universitet, Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Silvestre Albero Maria Pilar Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper Inbäddningar, capacitary ojämlikheter och interpolering Törnroth-Horsefield Susanna Göteborgs universitet, Kemi och molekylärbiologi Typ 2 Diabetes ur ett strukturellt perspektiv Zink Eren Stockholms universitet, Socialantropologiska Vietnamesisk nyhetsrapportering om miljökriser: En antropologisk faludie Sida 2(2)

17 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Axelsson Per Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Att räkna ut ett folk - Samerna och den officiella statistiken under efterkrigstiden Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Tjernobylverkligheter för de svenska samerna: Ett kvarts-sekels nutida återspegling Beach Hugh Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Studier över levnadsförhållanden for arktiska folk (SLiCA)- den svensk-samiska undersökningen Dahlberg Stefan Göteborgs universitet, Statsvetenskap Sametinget som demokratisk institution - en studie i valdeltagande och politisk representation bland den samiska ursprungsbefolkningen SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Edlund Lars-Erik Umeå universitet, Språkstudier Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter Ekenberg Stefan Luleå Tekniska Universitet, Arbetsvetenskap Myr eller gruva? En institutionell diskursanalys av den samiska delaktigheten i norra Sveriges stadsomvandlingar som orsakas av gruvor Ekman Kari Haarder Stockholms universitet, Litteraturvetenskap och idéhistoria Det litterära Lappland: samiskt genombrott i skönlitteratur och populärvetenskapliga texter Elmhagen Bodil Stockholms universitet, Zoologi Rennäringen och ekosystemet: Hur påverkas rennäringen och med den associerade ekosystemfunktioner av förändringar i klimat, markanvändning och rovdjurstryck? Sida 1(7)

18 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt Green Carina Uppsala universitet, Kulturantropologi och etnologi Samisk rätt till inflytande på beslutsprocesser. Framtida utmaningar och möjligheter för konsultationsprocesser Gyllensten Ulf Uppsala universitet, Immunologi, genetik och patologi SamiHealth - Hälsa och livsstil hos den samiska befolkningen i Sverige Götherström Anders Stockholms universitet, Arkeologi och antikens kultur Samegruppernas populationsstrukturer och demografiska historia Hagström Yamamoto Sara Uppsala universitet, Arkeologi och antik historia Nya perspektiv på samiskt resursutnyttjande och identitet Harrison Klisala Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Iscensättning av hållbarhet - Musikaliska framföranden av förlust och överlevnad på samernas och kanadensiska urbefolkningarnas (indigenous) teaterproduktioner Hassler Sven Högskolan Väst, Soil and Environment Identitet och hälsa - en studie om ackulturation bland samer Heith Anne Uppsala universitet, The Hugo Valentin Centre Skärningspunkter mellan nation, genus och globalisering. En studie av samisk litteratur Hyltén-Cavallius Charlotte Stockholms universitet, Etnologi, religionshistoria och genusstudier Identitetsslöjd - identifikation, estetik och minoritetspolitik i sámi duodji Jonsson Carla Stockholms universitet, Centre for Research on Bilingualism Språkanvändning, flerspråkiga litteraciteter och identitetsskapande bland samiska ungdomar i Sverige Sida 2(7)

19 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Keskitalo Carina Umeå universitet, Kulturgeografi Representation av urbefolkning i turism. Faludier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Korup Christina Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet bland bland den Samiska urbefolkningen med fokus på renskötare och deras familjer Kotliartchouk Andrej Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Den traditionella samiska livsstilen och konflikt över mark på Kolahalvön, ca Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Från kust til kyst: Möten, miljöer och migration på norsk och svensk sida i det pitesamiska området SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lantto Patrik Umeå universitet, Vaartoe/CeSam - Centrum för Samisk forskning Utbildningens demokratisering och etnifiering i svenska Sápmi till idag Larsson Lars-Gunnar Uppsala universitet, Inst f moderna språk Att dra nytta av det samiska språkarvet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lawrence Rebecca Stockholms universitet, Statsvetenskap Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi Sida 3(7)

20 Forskarrådsprotokoll Bilaga 6) brg9512, Samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor Diarienummer Sökande År Sökt belopp Beviljat Dossié Organisation, institution kronor kronor Bidragsform Projekttitel Finansieringskälla Ämnesövergripande Fortsättningsprojekt SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Liliequist Marianne Umeå universitet, Kultur och medievetenskaper Produktion och förmedling av urfolkskunskap: muntliga och medierade strategier för att uttrycka samiska identiteter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Lindmark Daniel Umeå universitet, Idé- och samhällsstudier Samiska röster och ångerfulla kyrkor - Historiebruk i försoningsprocesser mellan kyrka och samer Madell Tom Umeå universitet, Juridiska institutionen Samer, renskötare och urfolk - rättsliga utgångspunkter SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Moen Jon Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap Att bena upp en skenbar paradox: kumulativa förluster av vinterbetesmark verkar inte påverka renantalet Moring Tom Stockholms universitet, Mediestudier (IMS) Medier och journalistik för hållbar utveckling av urfolkssamhällen - Jämförande forskning om hur medier bidrar till samhälls- och samfundsutvecklingen i Sápmi (MJSI) Müller Dieter K. Umeå universitet, Geografi och ekonomisk historia Från renskötare till turismentreprenör: Den ekonomiska omvandlingen av Sápmi som geografisk process och levd erfarenhet SAMEFORSKNIN G 102:Forskningsproj ekt, Jordbruksanslaget Mörkenstam Ulf Stockholms universitet, Statsvetenskap Sametingen som representativa organ för det samiska folket: En jämförande studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge Sida 4(7)

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas

Sammanträde med forskarrådet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 27 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE Sammanträdesdatum 2011-11-14 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 10.00 14.50 Plats: Forskningsrådet Formas, stora

Läs mer

Sammanträde med forskarradet vid Formas

Sammanträde med forskarradet vid Formas FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 18 Sammanträdesdatum 2010-02-15 1(3) Sammanträde med forskarradet vid Formas Tid: 10.00 15.45 Plats: Forskningsrådet Formas,

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO

id Formas professor professor professor professor professor med. dr avd. chef professor ST SACO FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE PROTOKOLL NR 34 Sammanträdesdatum 20130409 Sammanträde med forskarrådet id Formas Tid: 10.30 12.15 Plats: Stora Brännbo, Sigtuna Närvarande:

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MIUÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 45 Sammanträdesdatum 2015-02-17 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 17 februari 2015 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande:

Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014. Närvarande: FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE PROTOKOLL NR 43 Sammanträdesdatum 2014-11-07 Sammanträde med forskarrådet vid Formas den 7 november 2014 Närvarande: Ledamöter Liljelund,

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer