Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion år resultat och statistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion år 2013 - resultat och statistik"

Transkript

1 1 (10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Anders Olsson Tel: Dnr NV Enligt sändlista Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion år resultat och statistik Här sammanfattas resultaten av NO X -avgiften för deklarationsåret Vi presenterar statistik och ger en historisk återblick över resultat från tidigare år. Resultat 2013 För deklarationsåret 2013 var antalet deklarationer 280, dvs. 7 anläggningar färre än 2012 då 287 deklarationer kom in. Totala antalet produktionsenheter var 422, att jämföra med 430 stycken Den totala mängden kväveoxider som rapporterades från avgiftspliktiga anläggningar var ton och den totala mängden nyttiggjord energi var gigawattimmar (GWh). Det specifika kväveoxidutsläppet från energianläggningarna i NO X -avgiftssystemet blev i genomsnitt 0,181 kg/mwh, vilket är en minskning med lite över 1 % jämfört med Tillgodoföringen minskade med 1,3 % jämfört med 2012 och blir därmed 8,93 kr/mwh. Detta innebär att tillgodoföringen minskar igen efter att ha ökat förra året. Detaljerade uppgifter om utsläpp och tillgodoföring för 2013 finns i tabell 1. I tabell 2 och i figurerna 1-7 finns statistik för 2013 och bakåt i tiden. I bilaga 1 finns resultat gällande nyttiggjord energi, NO X -utsläpp och nettobelopp för de enskilda anläggningarna, sorterat på företagens namn. I bilaga 2 finns en lista över samtliga produktionsenheter i systemet, sorterade efter storleken på det specifika NO X -utsläppet (kg NO X per MWh nyttiggjord energi). De produktionsenheter som har lägst NO X -utsläpp per enhet nyttiggjord energi toppar listan. Statistik för olika branscher finns i bilaga 3. B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D - F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A - K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM T E L: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2 (10) Tabell 1: Underlag för beräkning av återföringen för år 2013 Antal anläggningar Antal produktionsenheter Deklarerade NO X -utsläpp Miljöavgift Överskjutande belopp från år 2011 Naturvårdsverkets administrativa kostnader Reserverat belopp för ändringsärenden Summa att fördela (Återföring) Nyttiggjord energi Tillgodoföring Specifikt utsläpp per enhet nyttiggjord energi Specifikt utsläpp per enhet tillförd bränsleenergi* * Beräknat med den pannverkningsgrad som angetts i deklarationen. 280 st 422 st kg kr (+) kr (-) kr (-) kr kr MWh 8,93005 kr/mwh 0,181 kg/mwh 48 mg/mj* Naturvårdsverkets arbete med kväveoxidavgiften under år 2013/2014 NOx-arbetet utfördes av fem heltidstjänster under hösten Då genomfördes NOX-avgiftsrevisioner vid 33 anläggningar. Under våren 2014 har NO X -arbetet utförts av endast fyra heltidstjänster. Förutom deklarationsgranskning och hantering av in- och utbetalningar m.fl. löpande uppgifter har vi även arbetat med ett regeringsuppdrag där vi ska utreda och utveckla kväveoxidavgiften. Vi har därför avsatts mindre tid än föregående år till att granska deklarationer. Det har medfört att endast hälften av deklarationerna hann granskas klart innan förslaget till återföringsbelopp skickades till regeringen i juni. Arbetet med att granska deklarationer har pågått under sommaren och under hösten 2014 har vi avsatt tid till att granska klart alla deklarationer för 2013-års redovisningsperiod. Regeringsuppdrag Naturvårdsverket har fått i uppdrag från regeringen att föreslå en förändring av kväveoxidavgiften för att öka dess styreffekt och minska utsläppen, till exempel genom att ändra omfördelningsmekanismen (återföringen). I uppdraget ingår även att redovisa vilka samhällsekonomiska effekter som förslagen skulle innebära. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 december Inga färdiga förslag finns för närvarande. Undantag från att utföra jämförande mätning under redovisningsperioden Varje år är det några anläggningar som hör av sig till Naturvårdsverket för att de av någon anledning inte hunnit utföra en jämförande mätning under

3 NATURVÅRDSVERKET 3 (10) året. Om det finns ett giltigt skäl kan man begära undantag från föreskriften för att utföra den jämförande mätningen efter årsskiftet, det vill säga att mätningen görs året efter det kalenderår som deklarationen avser. Vi har tidigare beviljat sådana undantag även om ansökan skickats in efter redovisningsperiodens slut men i fortsättningen kommer vi att vara mer kritiska i bedömningen av sådana undantag. Konsekvensen av att inte få ett beviljat undantag kan bli att mätningar av kväveoxidutsläppet inte uppfyller kraven i föreskriften och att det blir fråga om ersättningsregler för bestämning av utsläppet. Kväveoxidernas miljöpåverkan Förhöjda halter av kväveoxider har negativa effekter på människors hälsa och miljön. De ger upphov till miljöpåverkan i form av försurning och övergödning och kan bl.a. förvärra tillståndet för människor med astma eller lungproblem (främst i tätorter). Kväveoxider bidrar också till att marknära ozon bildas, vilket i sin tur kan ge hälso- och miljöeffekter. Utsläpp av kväveoxider till luft återfinns som delmål under de nationella miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft. Från Miljömålsrådet kom 2009 en sammanfattande bedömning av hur arbetet med miljömålen framskrider. Generellt sett har utsläppen av kväveoxider minskat, framförallt från vägtrafiken, och detta har bidragit till en positiv trend vad gäller försurning. För övergödning är det dock svårare att se någon förändring i naturen. Miljömålet Frisk luft innehåller bl.a. gränsnivåer för hur mycket kväveoxid luften får innehålla för att inte skada människors hälsa och är tyvärr mycket svårt att nå i många tätorter, speciellt runt hårt trafikerade vägar. Statistik från åren 1992 till 2013 Vi har sammanställt resultat avseende NO X -utsläpp, nyttiggjord energi, det specifika utsläppet av NO X, tillgodoföring och miljöavgift från åren 1992 till och med 2013 i tabell 2 nedan.

4 NATURVÅRDSVERKET 4 (10) Tabell 2: Sammanställning av resultat År Anläggningaenheter Produktions- NO X - Nyttiggjord Specifikt utsläpp av Tillgodo- Miljöavgift utsläpp energi NO X föring [antal] [antal] [ton] [GWh] [kg/mwh nyttig] [mg/mj tillförd]* [kr/mwh nyttig] Miljoner kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96** , , , , , , , , , , *Beräknat med en antagen medeltotalverkningsgrad på 87 % för åren 1992 t.o.m För åren 2001 t.o.m användes den pannverkningsgrad som angetts i deklarationen. ** NOx-avgiften höjdes år 2008 från 40 till 50 kr/, vilket gav en ökning av tillgodoföringen. Avgiftskollektivets sammansättning har förändrats under åren. Systemet utvidgades 1996 då produktionsenheter som producerar mer än 40 GWh nyttiggjord energi per år blev avgiftspliktiga. Ytterligare en utvidgning skedde 1997 då de som producerar mer än 25 GWh inkluderades. Bränsleanvändning Sedan kväveoxidavgiften infördes 1992 har energiproducenternas bränsleanvändning förändrats. Tydliga trender är att biobränsle och avfallsbränsle har ökat kontinuerligt från 1997 samtidigt som andelen olja stadigt har minskat. Om man jämför 2013 med 2012 kan man bland annat se en ökad bränsleanvändning av kol och minskad användning av olja.

5 NATURVÅRDSVERKET 5 (10) Figur 1: Bränsleanvändning angett som teoretiskt energiinnehåll, åren Den totala nyttiggjorda energin ökar Genom åren har den totala energiproduktionen ökat även om man kan se att den kraftiga uppgången av producerad energi under 2010 föll tillbaka under (se figur 3 nedan). Anledningen till toppen 2010 borde vara de ovanligt kalla vintermånaderna i början och slutet av 2010 vilket resulterade i att energiproduktionen för byggnadsuppvärmning var högre än vanligt. De specifika NO X -utsläppen minskar Det totala kväveoxidutsläppet varierar från år till år, men har minskat med 13 % om man jämför 2013 med 1997, det vill säga det år då omfattningen av produktionsenheter utökades till den omfattning som gäller idag (se figur 2 nedan). Den producerade nyttiggjorda energin har ökat under samma period (se figur 3). Sammantaget innebär detta att det specifika NO X -utsläppet ( per MWh nyttiggjord energi) minskar och har minskat 34 % om man jämför 2013 med Figurerna 2-4 anger även fördelningen av producerad energi mellan olika produktionsenheter. Antal produktionsenheter inom respektive intervall visas i tabell 3 nedan.

6 NATURVÅRDSVERKET 6 (10) Tabell 3: Produktionsenheter fördelade på producerad nyttiggjord energi Nyttiggjord energi Antal produktionsenheter > Figur 2: Kväveoxidutsläpp för alla produktionsenheter åren Den nyttiggjorda energin har ökat med 33 % år 2013 jämfört med år 1997, det vill säga det år då omfattningen av produktionsenheter utökades till den omfattning som gäller idag, se figur 3 nedan. Ökningen beror till stor del på att fler anläggningar är avgiftspliktiga nu än Antalet avgiftspliktiga produktionsenheter har ökat från 371 till 430 sedan dess.

7 NATURVÅRDSVERKET 7 (10) Figur 3: Nyttiggjord energi för alla produktionsenheter åren Figur 4 visar variationen på det genomsnittliga specifika utsläppet uttryckt i kg NO X per MWh nyttiggjord energi för alla produktionsenheter. År 2013 var det 0,181 NOX per MWh, vilket är det lägsta specifika utsläppet redovisade utsläppet sedan kväveoxidsystemets början Figur 4: Specifika kväveoxidutsläpp för alla produktionsenheter åren

8 NATURVÅRDSVERKET 8 (10) Av figur 5 framgår att samtliga branscher i huvudsak har minskat sina specifika utsläpp sedan avgiften infördes Att det specifika utsläppet för 1996 och 1997 har ökat något för en del branscher beror på att antalet avgiftspliktiga produktionsenheter ökade dessa år till följd av lagändringar. Vissa av de produktionsenheter som då infördes i systemet hade högre specifikt utsläpp än de som tidigare omfattades, vilket medförde att det genomsnittliga specifika utsläppet inom branschen ökade. Figur 5: Specifika kväveoxidutsläpp branschvis åren (stigande åt höger) Figur 6 visar hur nettobeloppet, d.v.s. tillgodoföringen minus miljöavgiften, har förändrats under årens lopp för olika branscher.

9 NATURVÅRDSVERKET 9 (10) Figur 6: branschvis åren (stigande åt höger) Inom samtliga branscher finns både vinnare och förlorare, vilket kan ses i figur 7 där nettobeloppet för var och en av de anläggningar som deklarerat år 2013 är grupperade branschvis. Figur 7: per anläggning år 2013, grupperade efter bransch (varje stapel representerar en anläggning)

10 NATURVÅRDSVERKET 10 (10) Övrig information Statistik från tidigare år finns tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida För mer information kontakta: Anders Olsson Telefon: Claes Englund Telefon: Evastina Grahn Telefon: Gunilla Söderström Telefon: Katharina Radloff Telefon:

11 Bilaga 1 Årlig resultatsammanställning för alla anläggningar år 2013 Huvudman/Anläggning Beteckning Nyttiggjord Aarhuskarlshamn Sweden AB Karlshamn P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Affärsverken Karlskrona AB KVV Karlskrona Värmeverk Gullberna Akzo Nobel Functional Chemicals AB Site Stenungsund Alingsås Nät AB Sävelundsverket, Alingsås Alvesta AB Alvesta värmeverk Moheda Värmeverk Arboga AB Vimman Fastbränslepanna FB MWh kg kr Totalt MWh kg kr FP MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr A Hulda MWh kg kr B Lisa MWh 8115 kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr FB-panna MWh 8678 kg kr Totalt MWh 8678 kg kr FB MWh kg kr Totalt MWh kg kr

12 Arctic Paper Grycksbo AB 148 P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Arizona Chemical AB Sandarne Arvidsjaur AB HVC Västlunda Arvika Fjärrvärme AB Lyckeverket Bergkvist-Insjön AB Insjön Bergs Timber Production AB Orrefors Billerud AB Gruvöns Bruk BillerudKorsnäs Frövi AB BillerudKorsnäs Frövi BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgs Bruk Skärblacka bruk Heater MWh 7666 kg kr Heater MWh 8957 kg kr Ångpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barbro MWh 8665 kg kr Totalt MWh 8665 kg kr Biopanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Jönköping MWh kg kr Lambion MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barkpanna P MWh kg kr Gaspanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barkpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barkpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barkpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr

13 BIONÄR Närvärme AB Ockelbo Biopanna Biopannan MWh 9043 kg kr Totalt MWh 9043 kg kr Blyberg Sveg Timber AB Blyberg Sveg Timber AB, Blyberg Bodafors Trä AB Sågverket, Malmbäck Bodens AB Värmeverket Bollnäs AB Säverstaverket Bomhus AB KVV Bomhus Borealis AB Krackeranl., Stenungsund Polyetenanl., Stenungsund Borlänge, AB Fjärrvärmecentralen Bäckelund FBP MWh 8017 kg kr Totalt MWh 8017 kg kr Fastbränslepanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna 16,CFBpanna 3344, MRS208 PVG 14 Rosterpanna 2844, MRS MWh kg kr MWh kg kr PVG 17, MRS MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Biopanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr SG 1051 A MWh kg kr SG 1051 B MWh kg kr SG 1051 C MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh 6709 kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

14 Borås och Miljö AB Ryaverket ÅP MWh kg kr ÅP MWh kg kr PVA MWh kg kr HP MWh kg kr PVA MWh kg kr Totalt MWh kg kr C4 AB Allöverket, Kristianstad Carlsberg Supply Company Sverige AB Falkenberg Cascades Djupafors AB Ronneby Dalkia Sverige AB Panncentralen Skinnskattebergs sågverk Vimmerby Degerfors AB HVC Degerfors Derome Timber AB Derome Kinnaredspannan P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr NG Panna MWh 3346 kg kr Totalt MWh 3346 kg kr SMV P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Fastbränslepanna n MWh kg kr Totalt MWh kg kr FP MWh kg kr Totalt MWh kg kr Brikettpannan MWh 5192 kg kr Totalt MWh 5192 kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Ny panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr

15 E. ON Värme AB Sverige AB Staffanstorps fjärrvärmeanläggning SFA Biopanna MWh 8499 kg kr Totalt MWh 8499 kg kr E.ON Värme Sverige AB Avfallsförbränningen, Mora Boxholms Såg Elmeverket Fjärrvärmeverket Sollefteå Flintrännans fjvcentral, Malmö Hasselfors panncentral Heleneholmsverket, Malmö Helsinge Pellets, Edsbyn Hissmofors Såg Händelöverket Avfallspannan MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Sollefteå Panna MWh 7845 kg kr Totalt MWh 7845 kg kr P MWh 6028 kg kr Totalt MWh 6028 kg kr FB MWh kg kr Totalt MWh kg kr HVK P MWh kg kr HVK P MWh kg kr HVK P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Biopanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr FB MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

16 Mölnlycke Värmeverk FB MWh 8078 kg kr Totalt MWh 8078 kg kr Nora PC Nyby panncentral, Björklinge PC Siljan Timber, Mora PC Sågen PC Vattumyren, Mora Säbyverket, Järfälla Vännäs Fjärrvärmeverk Åbyverket, Örebro E.ON Värmekraft Sverige AB Öresundsverket Eka Chemicals AB. Expancel Stockviksverken Eksjö AB Eksjö FB MWh 5471 kg kr Totalt MWh 5471 kg kr FB MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh 6095 kg kr Totalt MWh 6095 kg kr Panna MWh 9664 kg kr Totalt MWh 9664 kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh 8776 kg kr Totalt MWh 8776 kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr CHP Malmö MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh 4137 kg kr Totalt MWh 4137 kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

17 Ena AB ENA Kraft, KVV ENA MWh kg kr Totalt MWh kg kr Eskilstuna & Miljö AB Vattumannen Falbygdens AB Panncentral Marjarp Falkenberg AB Spettet 3 Falu Kraft AB Västermalmsverket Filipstads Värme AB Mossen Findus Sverige AB Bjuv Finspångs Tekniska Verk AB Värmeverket Fiskarhedens Trävaru AB Fastbränslepannan KVV BFB MWh kg kr HVC CFB MWh kg kr Totalt MWh kg kr Marjarp MWh kg kr Marjarp MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Mossen MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh 6110 kg kr Totalt MWh 6110 kg kr Biopanna MWh kg kr Avfallspanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr

18 Fiskeby Board AB Fiskeby Board AB Samförbränningsp anna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Fjärrvärme i Osby AB Gullarpsverket Fortum Värme samägt med Stockholms stad, AB Akallaverket Bristaverket, Märsta Hammarbyverket Hässelbyverket Högdalenverket Vilundaverket, Upplands-Väsby Värtaverket FBP MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Brista P MWh kg kr Brista P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

19 Gelita Sweden AB Stidsvig P MWh 5976 kg kr Totalt MWh 5976 kg kr Gotlands AB Skrubbs Österby, Panna 1 Gällivare AB Hetvattencentralen Gällivare Gällö Såg AB Gällö sågverk Gävle Kraftvärme AB Johannes Göteborg AB Rosenlundsverket Rya Kraftvärmeverk Rya Värmecentral Sävenäsverket Halmstad och Miljö AB Kristinehed Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr KVP MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Johannes MWh kg kr Totalt MWh kg kr HP MWh 4171 kg kr Totalt MWh 4171 kg kr GT MWh kg kr GT MWh kg kr GT MWh kg kr Totalt MWh kg kr HP MWh kg kr HP MWh kg kr Totalt MWh kg kr HP MWh 4835 kg kr HP MWh kg kr Totalt MWh kg kr Linje MWh kg kr Linje MWh kg kr

20 Linje MWh kg kr Totalt MWh kg kr Oceanen Hedemora AB HVC Hamre Hofors AB Ångcentralen Holmen Paper AB Braviken Hallsta Pappersbruk Hällefors Värme AB Hällefors Härnösand & Miljö AB Kraftvärmeverket Hässleholm Miljö AB Beleverket Iggesund Paperboard AB Iggesunds Bruk 4499 P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr FB 1 Hamre MWh kg kr FB 1 hvc Bergbacken MWh kg kr Totalt MWh kg kr Fastbränslepanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P1 Barkpanna MWh kg kr P2 Oljepanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr HP MWh kg kr A-pannan MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr ÅP MWh kg kr Totalt MWh kg kr HR MWh kg kr HR MWh kg kr Totalt MWh kg kr P 11 Oljepanna MWh kg kr P 12 Barkpanna MWh kg kr

21 Gaspanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr INEOS Sverige AB Stenungsund J G Anderssons Söner AB Sågverket Linneryd Jokkmokks Värmeverk AB Panncentral Jokkmokk Jämtkraft AB Lugnviksverket Jönköping AB Avfallskraftvärmeverket Torsvik, KVVT Kraftvärmeverket Munksjö Kalmar Värme AB HVC Draken Moskogen Karl Hedin Sågverk, AB Karbennings Sågverk Karl Hedin, AB Krylbo Sågverk P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Nya Pannan MWh kg kr Totalt MWh kg kr Biopanna MWh 7254 kg kr Totalt MWh 7254 kg kr KVV P MWh kg kr Lv P MWh kg kr Totalt MWh kg kr ÅP1 KVVT MWh kg kr Totalt MWh kg kr ÅP2 KVVM MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr KMW MWh kg kr Totalt MWh kg kr KMW MWh kg kr Totalt MWh kg kr

22 Karlskoga Kraftvärmeverk AB Karlskoga Kraftvärmeverk A MWh kg kr C MWh kg kr C MWh kg kr Totalt MWh kg kr Karlstads AB Hedenverket Katrinefors Kraftvärme AB KVV, Mariestad Kils AB Lersätters Värmeverk Klubbgärdets Fastighets AB Lövholmens Sågverk, Piteå Kraftringen AB Gunnesboverket, Lund KVV Återbruket, Lomma Södra Verket, Lund Värmeverket Klippan Kungälv AB Munkegärdeverket Heden P MWh kg kr Heden P MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Tippenpannan MWh kg kr Totalt MWh kg kr Fastbränslepanna n MWh kg kr Totalt MWh kg kr GTKVV MWh kg kr LHVC P MWh kg kr LHVC P MWh kg kr Totalt MWh kg kr Återbruket MWh kg kr Totalt MWh kg kr SVP MWh 5070 kg kr Totalt MWh 5070 kg kr Biopanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

23 Landskrona Kraft AB Hetvattencentralen Panna MWh kg kr knuten MWh kg kr Totalt MWh kg kr Lidköpings Värmeverk AB PC Filen Ljungby AB Ljungsjöverket Ljusdal AB HVC Sjulhamre Östernäs Lulekraft AB Kraftvärmeverket Luleå AB HVC 2 Aronstorp HVC 4 Bergnäset Lyckeby Culinar AB Nöbbelöv, Kristianstad Mark Kraftvärme AB Assbergsverket, Skene P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr FP MWh kg kr FP MWh kg kr Totalt MWh kg kr PA MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh 7911 kg kr Totalt MWh 7911 kg kr Ångpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna 1 (P211) MWh 3912 kg kr Totalt MWh 3912 kg kr P432 Pulverpannan MWh kg kr Totalt MWh kg kr Ångpanna MWh 3822 kg kr Totalt MWh 3822 kg kr FB P MWh 8885 kg kr FB P MWh kg kr Totalt MWh kg kr

24 Martinssons Såg AB Bygdsiljum Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Mjölby-Svartådalen AB Hetvattencentralen Sörby Moelven Edanesågen, AB Edanesågen Moelven Nössemark Trä AB Panna Christina i Nössemark Moelven Årjäng Såg AB Panncentral Mondi Dynäs AB Väja M-real Sverige AB Husums Fabrik Munkfors AB Biobränsleanläggningen Munksjö Paper AB Billingsfors Mälarenergi AB AO Värme Kungsör Kraftvärmeverket, Västerås Pa MWh kg kr PA MWh 7985 kg kr Totalt MWh kg kr FB-Pannan MWh 8013 kg kr Totalt MWh 8013 kg kr Christina MWh 9259 kg kr Totalt MWh 9259 kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Barkpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr BP MWh kg kr GP MWh kg kr Totalt MWh kg kr RT panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Fastbränslepanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr FBP MWh 8744 kg kr Totalt MWh 8744 kg kr Panna MWh kg kr

25 Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Mölndal AB Riskullaverket Neova AB Hultsfreds Värmeverk HVC Brunne Moelven Valåsen, Karlskoga Myresjö Kraftvärmeverk Panncentralen Hamra, Vimmerby Norcarb Engineered Carbons AB Malmö Nordic Paper Bäckhammar AB Bäckhammars Bruk Barkpanna Nordic Paper Seffle AB Nordic Paper Seffle AB Nordic Sugar AB Arlövs Sockerbruk P1, Fastbränslepanna, CFB P3, Fastbränslepanna, BFB MWh kg kr MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh 6899 kg kr Totalt MWh 6899 kg kr FB-panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna MWh kg kr Totalt MWh kg kr Panna ETT MWh 8586 kg kr Totalt MWh 8586 kg kr P MWh 7253 kg kr Totalt MWh 7253 kg kr Barkpanna MWh kg kr Totalt MWh kg kr P MWh kg kr Totalt MWh kg kr GP MWh 3524 kg kr GP MWh 3043 kg kr

Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion år 2012 - resultat och statistik

Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider från energiproduktion år 2012 - resultat och statistik 1 (8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Anders Olsson Tel: 08-698 12 62 anders.olsson @naturvardsverket.se 2013-09-26 Dnr NV-06456-13 Enligt sändlista Miljöavgift på utsläpp

Läs mer

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter Rapport november 2011 Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 med fokus på elcertifikatsystemets effekter Omslag: Flishög utanför Igelsta kraftvärmeverk, Söderenergi i Södertälje. Foto: Jann Lipka Tryck:

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Uppsats i Kursen MVKN 10 Energitransporter HT 2010 Henrik Gadd Innehållsförteckning 1 Förord...2 2 Sammanfattning...3 3 Introduktion...4 4 Historia...5 5

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden.... 2 1.2

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

-97. Biofjärrvärme. ABB Credit AB. Välkommen till årets sammanställning över energiverkens bioenergianvändning.

-97. Biofjärrvärme. ABB Credit AB. Välkommen till årets sammanställning över energiverkens bioenergianvändning. Biofjärrvärme -97 Välkommen till årets sammanställning över energiverkens bioenergianvändning. Som vanligt har vi grundat vår presentation på fjärrvärmeföreningens statistik som innehåller mycket nyttig

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Lidingö 12 Danderyd 6

Lidingö 12 Danderyd 6 AV HANS BOLANDER Fastighetsskatten När taxeringsvärdena stiger i höst höjs fastighetsskatten med sju miljarder kr. En höjning som innebär tusenlappar i skattehöjning för många småhusägare. Förutom hål

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer