BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen"

Transkript

1 BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 12 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever Klimatförhandlingarna i Durban avslutades på övertid söndag morgon 11 december, mer än ett dygn efter deadline. Förhandlarna från de nära 200 deltagande länderna var nöjda med att man kunnat undvika en kollaps i förhandlingarna, och att processen lever vidare. Så här sa Sveriges klimatminister Lena Ek, som deltog mycket aktivt i förhandlingsarbetet: Mycket arbete återstår, med det sätter igång redan under 2012 för att vi förhoppningsvis ska kunna anta ett rättsligt instrument senast Detta nåddes genom en aktiv allians mellan EU, de minst utvecklade länderna och önationerna. Det här var man överens om Det här är de viktigaste pusselbitarna i den överenskommelse som träffades - Durbanplattformen: Det blir en andra åtagandeperiod inom Kyotoprotokollet efter 2012, då den första åtagandeperioden går ut. Inom Kyoto finns ett stort antal av industriländerna, t ex EU, men USA står utanför och några dagar efter Durban meddelade också Kanada att man hoppar av Kyoto. Inom Kyoto finns bara omkring 15 procent av de globala utsläppen. Exakt vilka åtaganden som ska göras för nästa Kyotoperiod ska fastställas vid nästa klimatmöte, som ska hållas i Qatar i slutet av nästa år. Då ska man också bestämma om åtagandena ska gälla till 2017 eller till Parallellt med Kyoto-spåret har man enats om att arbeta fram en överenskommelse som ska omfatta alla parter inom klimatkonventionen, dvs i praktiken alla FN:s medlemsstater. Man talar om en färdplan mot en ny rättslig överenskommelse, på engelska Ad Hoc Working Group on the Durban Platform. Man skriver att denna överenskommelse kan vara ett nytt protokoll under konventionen, ett annat rättsligt instrument, eller ett utfall med rättslig verkan. Här kan man konstatera att parterna undvikit att skriva att det ska vara ett rättsligt bindande avtal, något som är svårt både för USA och för länder som Indien och Kina. FORTS 4 Energianvändningen i bostäder och lokaler Energimyndigheten har under hösten redovisat energianvändningen i bostäder och lokaler Totalt förbrukades 84,9 TWh energi för uppvärmning och varmvatten 2010, vilket var en ökning med 5,8 TWh jämfört med 2009 och med nästan 10 TWh sedan SID 3. Tilldelning av utsläppsrätter Naturvårdsverket publicerade 12 december på sin hemsida förslag avseende preliminär tilldelning av utsläppsrätter Vi återger detta i sin helhet, eftersom ett stort antal värme- och kraftvärmeverk berörs av de nya reglerna. SID 5. Innehållsförteckning Klimatmötet i Durban: En framgång att processen lever 1 IEA:s analyschef Fatih Birol i Stockholm 2 Forskning bekräftar det är förbränningen som dominerar 3 Energianvändningen i bostäder och lokaler Vattenfall stoppar sitt CCS-projekt i Jänschwalde 4 Utsläppsrätter för flyget 5 Tilldelning av utsläppsrätter Hushållen slänger mest matavfall 6 Danmark konkretiserar sina energiplaner 7 Marknaderna 7 Fortsatt låg förbrukning och rekord för vindkraften 7 Priserna kvar kring 110 dollar/fat 7 Pressmeddelande 8 Avtal om samarbete mellan Svebio och Ryska Energimyndigheten 8 Bioenergi i pressen 9 BIOENERGINYTT utkommer med 11 nummer per år Ansvarig utgivare: Gustav Melin, redaktör: Kjell Andersson Redaktion och prenumerationer: SVEBIO, Torsgatan12, Stockholm Tel , Fax , Manusstopp för detta nummer:

2 FORTS FRÅN SID 1. Tidplanen är att arbetsgruppen ska avsluta sitt arbete senast 2015 så att ett nytt avtal kan träda i kraft I Durban togs också en rad beslut som innebär uppföljningar av beslut som togs för ett år sedan i Cancún. Man beslutade slutgiltigt om den gröna fond som ska finansiera projekt som syftar till utsläppsminskningar och anpassningar till ett förändrat klimat. Nu kan man börja bygga upp en administration och anslå pengar, men det dröjer säkert lång tid innan man kan börja se resultat i form av konkreta projekt. Man fastlade målet att mobilisera 100 miljarder dollar per år från 2020 för klimatrelaterade åtgärder. Den här punkten och den gröna fonden är särkilt viktiga för u-länderna. De innebär stöd för att utveckla förnybar energi och vidta anpassningsåtgärder när klimatet förändras. En särskild kommitté för anpassningsfrågor ska också tillsättas. Beslut togs också om konkretisering av REDD+, dvs åtgärder för att motverka avskogning och genomföra beskogningsåtgärder. Men liksom beslut om flexibla mekanismer hänger detta lite i luften om man inte samtidigt antar beslut om utsläppsmål. När det gäller regelverket kring CDM (Clean Development Mechanisms) beslutades att koldioxidlagring ska kunna kvalificera. Svebios kommentar till Durban Svebio kommentar: Det finns en utbredd besvikelse över att de internationella klimatförhandlingarna inte når konkreta resultat. Köpenhamn, Cancún och Durban har inte gett några nya bindande förpliktelser om att minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt förstärks den vetenskapligt grundade bilden av klimatförändringen. IEA varnar för att dörren håller på att stängas för att klara 2-gradersmålet. I Köpenhamn presenterade en lång rad länder ensidiga löften om minskade utsläpp i Copenhagen Accord, och i Cancún enades man om att arbeta för ett 2-gradersmål. Var då Durban ett nytt misslyckande? Nej, vi håller med miljöminister Lena Ek om att Durban trots allt måste ses som ett steg framåt. Detta av följande skäl: Alla länder finns fortfarande med i processen. I arbetet med att ta fram den nya färdplanen finns både de gamla industriländerna och de nya snabbväxande ekonomierna med. Länder som Kina, Indien och Brasilien står för en växande del av utsläppen och måste finnas med i framtida klimatuppgörelser. En begränsad uppgörelse är bättre än ingen uppgörelse. Om förhandlingarna hade kollapsat i Durban hade det äventyrat de framsteg som trots allt gjorts. Det hade kunnat leda till krav inom EU på att ompröva de åtaganden som gjorts inom strategin. Det hade också tagit många år att få tillbaka parterna till förhandlingsbordet. Det behöver inte vara negativt om man rör sig bort från juridiskt bindande avtal till andra former av överenskommelser. Man måste utgå från realiteter, t ex att den amerikanska kongressen har mycket svårt att acceptera internationella överenskommelser som innebär att USA ger upp självbestämmande. Detsamma gäller säkert Kina. Mindre länder har lättare att acceptera att underordna sig gemensamma globala beslut. För de närmaste åren får vi hålla uppsikt på följande: Det amerikanska presidentvalet om ett år, som kan leda till att en klimatkrisförnekare från republikanerna med starkt stöd från kol-, gasoch oljelobbyn hamnar i Vita Huset. Det kan låsa hela klimatprocessen fram till 2020 (två mandatperioder). IPCC:s nästa stora klimatrapport, som ska komma Den kan innebära en förstärkt bekräftelse av klimatförändringarnas allvar och att den vetenskapliga enigheten är bred. Om IPCC är mycket entydiga och tydliga i sina besked blir det svårt för politikerna att låta bli att agera. Verkligheten tränger på, men tiden rinner också ut. Fel fokus. I Cancún och Durban har stor del av diskussionen handlat om skogarna. Avskogningen framställs som ett lika stort problem som koldioxidutsläppen, och särskilt miljörörelsen ägnar en mycket stor del av sin uppmärksamhet åt avskogningsfrågan. Samtidigt visar allt fler forskningsrapporter att förändrad markanvändning, dvs avskogning, bara står för en tiondel av den mänskliga klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen är helt dominerande. Sverige har under de senaste åren lagt mycket krut på svart kol, främst sot från småskalig vedeldning i u-länder. Bägge dessa frågor är viktiga, men de tar samtidigt bort fokus från den stora frågan - koldioxidutsläppen från fossila bränslen. En sista kommentar: Media har denna gång visat förstrött intresse åt världens största miljöfråga. Dagens Nyheters kommentar efter Durban vara att Sverige inte ska gå före med åtgärder och att det inte lönar sig att göra mer på hemmaplan. Dagens Industri skrev en ledare där man varken nämnde energieffektivisering eller förnybar energi. Och Svenska Dagbladets ledarsida tyckte inte att frågan var värd ens en enda rad! IEA:s analyschef Fatih Birol i Stockholm Vi refererade IEA:s rapport World Energy Outlook i förra numret av Bioenergi-Nytt. Den 9 december besökte Fatih Birol Stockholm och gav sin bild av utvecklingen vid ett välbesökt seminarium på Näringsdepartementet. Här är några av hans budskap: Den ekonomiska krisen har dragit bort uppmärksamheten från energifrågan och kan leda till att mindre resurser avsätts för energiomställningen. Efter Fukushima ifrågasätts kärnkraften i många regioner, medan andra länder går vidare som om inget hänt, t ex Kina, Sydkorea och Indien. Utsläppen av koldioxid var rekordhöga 2010 och energieffektiviseringen utvecklades sämre än tidigare för andra året i rad. Detta trots fortsatt höga oljepriser. Hälften av den ökade energianvändningen fram till 2035 kommer att ske i Kina och Indien. Nästan hela resten av ökningen sker i andra utvecklingsländer utanför OECD. Inom OECD, dvs de etablerade industriländerna, sker nästan ingen ökning av energianvändningen. Förnybara energikällor och naturgas är de två energikällor som växer mest, relativt och i absoluta tal, de närmaste 25 åren. Kina kommer 2035 att vara världens särklassigt största importör av olja. USA:s oljeimport kommer att minska och bli klart mindre än EU:s import. Förklaringen heter utvinning av okonventionell olja och gas ur skiffer i USA. Det här kommer att få geopolitisk betydelse. Utvinning av skiffergas förändrar villkoren på gasmarknaden. USA, Kina, Kanada och Indien är länder som kommer att utvinna mycket okonventionell gas. FORTS 4 2

3 FORTS FRÅN SID 2. Kol stod för nästan hälften av energitillväxten En stor del var kol för elproduktion i Kina, med stora koldioxidutsläpp som följd. Om de förnybara energikällorna ska växa så snabbt som krävs behöver stödet till förnybar energi öka från dagens 66 miljarder dollar till 250 miljarder dollar De stora koldioxidutsläppen i Kina gör att Kina 2035 har passerat EU vad gäller samlad historisk klimatpåverkan (räknat på totala utsläpp sedan 1900). 2-gradersdörren håller på att stängas Världens utsläpp av koldioxid följer nära kurvan för 6 graders temperaturökning. De senaste årens snabba ökning av utsläpp förstärker den bilden. För att klara målet på max 2 graders global temperaturökning måste kurvan böja av mycket snart. Men 2-gradersdörren håller på att stängas (Birols eget uttryck). All den infrastruktur som redan är på plats innebär att vi nästan fyller kvoten. Redan 2017 är all infrastruktur som byggts tillräcklig för att ge utsläpp som ger 2 graders temperaturökning. Det betyder att alla tillkommande investeringar efter 2017 måste vara klimatneutrala (noll-utsläpp) för att klara målet. Birol gav också en del kommentarer kring energi och fattigdom. Det finns fortfarande 1,3 miljarder människor utan tillgång till el. Av dessa finns 585 miljoner i Afrika. Att avskaffa energifattigdomen är ingen oöverkomlig sak det handlar mer om prioritering än om total kostnad. Inte heller behöver det leda till stora ökade utsläpp av klimatgaser. De globala subventionerna till fossila bränslen på drygt 400 miljarder dollar brukar motiveras med att höga energipriser drabbar de fattiga. Men IEA har undersökt saken och funnit att bara 8 procent av fossilbränslesubventionerna kom de fattiga till del. I första hand stöttar regeringarna den medel- och överklass som har råd att köra bil. Svebio kommentar: 2-gradersdörren håller på att stängas, säger Birol. Det är ett otäckt budskap, särskilt mot bakgrund av hur långsamt klimatförhandlingarna går framåt. När ett nytt globalt klimatavtal ska implementeras 2020 är det enligt IEA:s tolkning redan för sent att klara 2-gradersmålet. Det innebär att en rad länder måste ställa in sig på katastrofala klimateffekter. Bioenergin kan som enda energikälla erbjuda lättnader även i den befintliga infrastukturen som finns på plats Kraftverk, pannor, brännare och motorer kan ställas om till biobränslen transport- och distributionsapparaten kan utnyttjas. Forskning bekräftar det är förbränningen som dominerar Den bild av starkt ökande utsläpp under 2010 som IEAs Fatih Birol beskev (se sid. 2) bekräftas i en vetenskaplig artikel i Nature Climate Change publicerad 4 december. Författarna, med Glen C Peters vid Cicero (Center for International Climate and Environmental Research in Oslo) i spetsen, skriver att de globala koldioxidutsläppen ökade med 5,9 procent mellan 2009 och 2010 eller med 510 miljoner ton kol till 9,1 miljarder ton kol. Det här är den största årliga ökning som någonsin noterats. Mellan 2008 och 2009 minskade de globala utsläppen av koldioxid med 1,4 procent på grund av den globala finanskrisen, men ökningen förra året tog igen hela den minskningen, och världen är tillbaka på den tidigare snabba ökningstakten. Ökningen av utsläppen 2010 var särskilt stor i Kina med 10,4 procent (212 miljoner ton kol, eller 40 procent av den globala utsläppsökningen), i Indien med 9,4 procent, i USA med 4,1 procent, i Ryssland med 5,8 procent och i EU med 2,2 procent. Utvecklingsländerna (inkl Kina och Indien) har nu större andel av de globala utsläppen än de gamla industriländerna. Det gäller både om man räknar produktion och konsumtion. Visserligen producerar utvecklingsländerna mycket för konsumtion i i-länderna, men även om man kompen- serar för detta och räknar utifrån de olika ländernas konsumtion släpper utvecklingsländerna idag ut mer koldioxid i atmosfären. En artikel i samma tidskrift från tidigare i år bekräftar den bild vi tidigare redovisat i Bioenerginytt (nr 11, 2010): förändrad markanvändning får allt mindre betydelse för klimatpåverkan, medan koldioxidutsläppen får allt större betydelse. Artikeln har skrivits av den australiensiske forskaren Michael R. Raupach. Också han noterar att utsläppen av fossil koldioxid från industri, kraftverk, trafik och cementtillverkning konstant ökar och 2009 låg över 8 miljarder ton kol (nu 9,1 miljarder ton). Förändrad markanvändning (läs avskogning ) har sjunkit under senare år från ett maximum kring 1990 och ligger nu strax under 1 miljard ton kol, dvs nio tiondelar av de mänskligt orsakade kolutsläppen kommer från förbränning av fossila bränslen, medan en tiondel kommer från avskogning. Nettoupptaget på land (främst i skogar) låg 2009 på cirka 3,5 miljarder ton. Även upptaget i skogarna ökar trendmässigt. Från 1980 till idag har utvecklingen entydigt varit att världens skogar tar upp allt mer koldioxid och tydligt motverkar de allt större utsläppen från fossila bränslen. Energianvändningen i bostäder och lokaler 2010 Energimyndigheten har under hösten redovisat energianvändningen i bostäder och lokaler Totalt förbrukades 84,9 TWh energi för uppvärmning och varmvatten 2010, vilket var en ökning med 5,8 TWh jämfört med 2009 och med nästan 10 TWh sedan Förbrukningen var hög 2009 och 2010 på grund av de kalla vintrarna. Trenden var annars en stadigt sjunkande energiförbrukning i bostäder och lokaler, från 90 TWh 2003 till 75 TWh Trots ökningen totalt minskade förbrukningen av olja för uppvärmning ytterligare under 2010, till endast 2,5 TWh, varav 1,3 FORTS 4 3

4 FORTS FRÅN SID 3. TWh i småhus, 0,4 TWh i flerbostadshus och 0,9 TWh i lokaler (obs! I statistiken ingår inte industrins lokaler). Fjärrvärmeanvändningen ökade kraftigt från 43,4 TWh till 49,2 TWh. Ökningen ägde rum i alla kategorier. I småhusen ökade fjärrvärmen från 5,2 TWh till 5,8 TWh. Elvärmen ökade från 18,0 TWh till 19,4 TWh. Här ingår även el till värmepumpar. Direktanvändningen biobränslen (ved, flis, spån och pellets) var 13,0 TWh, en minskning från 13,9 TWh 2009, men en ökning från 12,1 TWh Värmepumparna ökade kraftigt Det fanns totalt värmepumpar 2010, varav hela i småhus. Av dessa var berg-, sjö- eller jordvärmepumpar. Av en annan tabell, i småhusstatistiken, kan man räkna ut att det fanns sådana värmepumpar i småhusen (berg-, sjö- och jordvärme), och att dessa ökat från år 2009 och år av dessa hus hade enbart värmepump. I rapporten redovisas leveransstatistik för fjärrvärme och olja. Denna visar att det levererats 4,1 TWh olja till lokaler, men användningsstatistiken visar att det bara förbrukades 0,9 TWh. Förklaringen är att i leveransstatistiken ingår sannolikt även industrins lokaler. Det skulle betyda att det finns en marknad för konvertering av oljepannor i industrin på drygt 3 TWh. Minskad tillförd energi med 23,5 procent på tio år 2010 var det kallaste året sedan Antalet graddagar i procent av normalår var 111,6, jämfört med 91,9 året innan (2009) och 84,2 för Om man temperaturkorrigerar energianvändningen i bostäder och lokaler var energiförbrukningen 2010 den lägsta under de senaste 25 åren. Den temperaturkorrigerade förbrukningen av värme och varmvatten har varit mycket stor på 2000-talet, med en nedgång från 102 TWh 2000 till 78 TWh Nedgången är 23,5 procent på dessa tio år. Nedgången beror på effektivare energianvändning, men kan också förklaras med att frivärmen till värmepumpar inte räknas med i statistiken. Det betyder att husen behöver mer värme än vad som framgår av statistiken. Dessutom har användningen av hushållsel ökat under åren. Från 70-talet till idag har t ex den genomsnittliga användningen av hushållsel (drift av belysning och apparater) ökat med 70 procent i småhusen. En del av denna hushållsel värmer också upp husen åtminstone under uppvärmningssäsongen. Vattenfall stoppar sitt CCS-projekt i Jänschwalde Vattenfall överger sitt projekt för koldioxidlagring i Jänschwalde i östra Tyskland. Det meddelade bolaget i ett pressmeddelande 5 december: Vi citerar ur pressmeddelandet: Vattenfall överger sina planer på ett CCS-demonstrationsprojekt i Jänschwalde på grund av dödläget i utformningen av den tyska CCS-lagen. Därmed uteblir den planerade investeringen på 1,5 miljarder euro. Det EU-stödda projektet skulle ha varit i drift , och skulle ha visat hur CCS (Carbon Capture and Storage, koldioxidavsklijning och lagring) fungerar i stor skala, för första gången. Vi måste tyvärr acceptera att det för närvarande finns en otillräcklig vilja inom den tyska rikspolitiken för att genomföra EUdirektivet så att ett demonstrationsprojekt inom CCS i Tyskland skulle kunna vara möjligt. Det är ett hårt bakslag för forskningen, klimatet och den tyska ekonomin, säger Tuomo Hatakka, chef för Business Division Production och Vattenfalls landschef för Tyskland. Efter det att CCS-lagförslaget fick avslag av förbundsrådet den 23 september 2011 bildades en medlingskommitté som dock ajournerades två gånger i november utan resultat. Vattenfall har länge betonat att en tydlig rättslig ram behövs och att det befintliga förslaget på en CCS-lag, utan en väsentlig förbättring, är otillräcklig för att miljardinvesteringar i vidareutvecklingen av tekniken ska kunna genomföras. Vattenfall fortsätter dock med utvecklingen av CCS. Till exempel är företaget partner i Storbritanniens största CCS-pilotanläggning vid Ferrybridge kraftstation i West Yorkshire, som invigdes den 30 november. Vattenfall kommer också att fortsätta provdriften av sin CCS-pilotanläggning i Schwarze Pumpe, Tyskland, samt arbeta för utvecklingen av en europeisk infrastruktur för lagring av koldioxid. Svebio kommentar: Det direkta skälet till att Vattenfall inte fullföljer sitt CCS-projekt i Jänschwalde är osäkerhet om de politiska villkoren i Tyskland. Men CCS i Europa har större problem än så. Utsläppsrätterna kostar idag bara 8 euro/ton CO 2, vilket inte på långa vägar räcker för att finansiera de höga kostnaderna för koldioxidlagring som ett sätt att reducera utsläppen. Flera stora CCS-projekt har också lagts i malpåse, stoppats eller fördröjts. EU:s storstilade plan var att auktionera ut 300 miljoner utsläppsrätter för att kunna stötta 12 stycken CCS-kolkraftverk i full skala från Man förväntade då ett pris på utsläppsrätterna på euro/ton. Det är tveksamt om CCS är kommersiellt lönsamt ens på den nivån. Även om utsläppsrätterna återigen skulle gå upp till den nivån är det riskabelt att satsa de stora belopp som krävs, på en i stort sett oprövad teknik. Storbritanniens första stora CCS-projekt var tänkt att genomföras vid kolkraftverket Longannet i Skottland. Kraftverket släpper ut 9 miljoner ton CO 2 om året en femtedel av de totala svenska CO 2 -utsläppen. Planen var att ett par miljoner ton av denna koldioxid skulle pumpas ner i gamla gasfält i Nordsjön. Projektet utlovades en miljard pund av den brittiska regeringen, utöver EU-stöd, men projektet föll samman i oktober, eftersom man inte fick ihop kalkylen trots de stora subventionerna. Frågetecknen kring CCS hopar sig alltså. Det är bättre att satsa på säkra lösningar som att aktivt stödja användningen av våra skogar och åkrar för att fånga in koldioxid och producera förnybara bränslen. Kostnaden blir garanterat lägre per ton CO 2. 4

5 Utsläppsrätter för flyget Naturvårdsverket har beslutat att tilldela utsläppsrätter till 17 flygoperatörer som omfattas av EU:s utsläppshandel. Det framgår av ett pressmeddelande från 1 december. Vi citerar ut pressmeddelandet: Besluten om tilldelning följer regler och riktlinjer för hela EU som anger att flygoperatörer ska tilldelas utsläppsrätter motsvarande 97 procent av sektorns medelutsläpp per år Av dessa utsläppsrätter ska 15 procent auktioneras ut, resten delas ut gratis. Från år 2013 minskas antalet utsläppsrätter från 97 till 95 procent år Utsläppsrätterna delas ut per år Den tilldelning som sker gratis baseras på riktmärken som fastställts av Europeiska kommissionen. Ett riktmärke (utsläppsrätt per tonkilometer) är ett mått på hur effektivt en flygoperatör utför sitt transportarbete, berättar Kristin Gunnarsson, handläggare vid Naturvårdsverkets sektion för operativ tillsyn. Tillämpning av riktmärket innebär att en effektiv flygoperatör (lägre utsläpp per transporterad vikt per kilometer) får mer tilldelning. Riktmärket för 2012 baseras på verifierade uppgifter om operatörernas transportarbete och har beräknats genom att det totala antalet utsläppsrätter för flyget inom EU divi- derats med summan av antalet tonkilometer inom EU under Utsläppshandel för flygsektorn gäller flygningar och flygoperatörer som lyfter från och landar på flygplatser inom EU oavsett destination eller avreseland. Utsläppen från flyget ökar och det är angeläget att minska sektorns klimatpåverkan. Flyget svarar för cirka 3 procent av unionens totala utsläpp av växthusgaser. EU-kommissionen bedömer att handelssystemet kommer att ha en starkt styrande effekt på sektorns utsläpp, konstaterar Kristin Gunnarsson. År 2020 uppskattas atmosfären besparas 183 miljoner ton koldioxid per år via utsläppstaket för de flygoperatörer som deltar i systemet. Det motsvarar en minskning med 46 procent jämfört med ett business-as-usual-scenario. Beslutet om att inkludera flyget i utsläppshandeln togs vid miljörådet den 20 december Tilldelning av utsläppsrätter Naturvårdsverket publicerade 12 december på sin hemsida förslag avseende preliminär tilldelning av utsläppsrätter Vi återger detta i sin helhet, eftersom ett stort antal värme- och kraftvärmeverk berörs av de nya reglerna. EU överstiger det förutbestämda taket för gratis tilldelning kommer kommissionen att beräkna en korrektionsfaktor för att justera tilldelningen. Först därefter kan Naturvårdsverket fatta beslut om gratis tilldelning per anläggning. Detta förväntas kunna ske tidigast i april Regler för tilldelning av utsläppsrätter för perioden : Preliminär tilldelning till stationära anläggningar: Industri och värmeproducenter kan efter ansökan tilldelas gratis utsläppsrätter. Sista dag för ansökan för perioden var den 15 september Naturvårdsverket har berett inkomna ansökningar och tagit fram förslag till preliminär tilldelning per anläggning. Naturvårdsverkets förslag avser preliminär tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar som från och med 2013 omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för vart och ett av åren Alla anläggningar är dock inte färdiggranskade. Förslagen är resultatet av en tillämpning av EU-harmoniserade tilldelningsregler. Förslagen till preliminär tilldelning per anläggning kommuniceras med verksamhetsutövarna under december Det sker via information i utskick samt genom publicering av lista med förslagen på denna webbsida. Verksamhetsutövarna har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen fram till den 31 december Ange i ämnesraden Idnr (numret längst till vänster i dokumentet på webben), anläggningens namn samt synpunkter på tilldelning. Synpunkterna ska skickas per e-post till tilldelning(a)naturvardsverket.se Se listan över förslag till tilldelning per anläggning (finns som bilaga på Naturvårdsverkets hemsida). Vägen mot slutliga beslut Förslagen om preliminär tilldelning skickas under januari 2012 till EU-kommissionen som granskar och godkänner samtliga medlemsstaters preliminära tilldelning (3 kap. 2 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter). Om den totala tilldelningen inom EU-gemensamma riktmärken huvudprincip Anläggningar som är berättigade till gratis tilldelning kommer i första hand att få tilldelning baserad på förutbestämda produktriktmärken (i utsläppsrätt/enhet producerad produkt). Här gäller principen en produkt, ett riktmärke så långt som möjligt. En anläggning kan omfattas av flera tilldelningsmetoder/riktmärken vilket gör att den kan behöva delas upp i flera delanläggningar, se Uppdelning i delanläggningar i boxen till höger. För varje enskild anläggning är principen att tilldelningen baseras på medianen av historisk aktivitetsnivå (produktion av produkter, konsumtion eller export av mätbar värme, konsumtion av bränsle, processutsläpp) under en referensperiod, åren eller åren (valfritt), multiplicerat med värdet på riktmärket och multiplicerat med en kolidioxidläckagefaktor (CL-faktor). När produktriktmärke saknas Riktmärkena är framtagna av EU-kommissionen och baseras på genomsnittlig prestanda för de tio procent av anläggningarna som är mest effektiva med avseende på utsläpp av växthusgaser i EU inom sin sektor. I produktriktmärket är alla processer och utsläpp inräknade inom den definierade systemgränsen för produktriktmärket. Om inget produktriktmärke finns framtaget baseras tilldelningen istället på så kallade fall-back metoder. Dessa ska tilllämpas i en hierarkisk ordning enligt nedan: Värmeriktmärke Konsumerad mätbar värme (producerad inom handelssystemet) utanför systemgränsen för produktriktmärken, som används för FORTS 4 5

6 FORTS FRÅN SID 5. produktion av produkter eller för uppvärmning och kylning samt exporterad mätbar värme till enheter som inte är med i handelssystemet. Värdet på värmeriktmärket är 62,3 [utsläppsrätter/tj] Bränsleriktmärke Förbrukad mängd bränsle för produktion av produkter eller för uppvärmning och kylning där bränslet inte används för produktion av mätbar värme eller produkter som omfattas av ett produktriktmärke. Bränsleriktmärke tillämpas alltså på de processer där bränsle inte används för att värma upp ett värmemedium som sedan används i tillverkningsprocessen. Det kan exempelvis vara en låga i en ugn. Om anläggningen även tillverkar produkter med produktriktmärke och/eller har processer där mätbar värme konsumeras är det alltså viktigt att bara räkna med den bränsletillförsel som används för processer utöver dessa. Värdet på bränsleriktmärket är 56,1 [utsläppsrätter/tj]. Processutsläppsriktmärke Historiska processutsläpp multiplicerat med 0,97. Observera att definitionen av de utsläpp som omfattas av processutsläppsriktmärket inte är identiskt med det som definieras som processutsläpp i NFS 2007:5. Ett exempel på detta är att utsläpp från förbränningen av ofullständigt oxiderat kol, exempelvis i form av restgaser, endast är berättigade till fri tilldelning om gasen används för att producera mätbar värme, icke mätbar värme eller el. Risk för koldioxidläckage (CL) påverkar tilldelningen I handelsdirektivet anges att de sektorer som är utsatta för så kallat koldioxidläckage ska få 100 procent gratis tilldelning upp till riktmärket. För övriga sektorer gäller en tilldelning med 80 procent upp till riktmärket med en successiv nedskalning till 30 procent tilldelning av riktmärket till Observera att el-produktion inte berättigar till fri tilldelning Elproducenter som endast producerar el kan erhålla utsläppsrätter via auktionering eller på sekundärmarknaden. Läs mer om Europeiska kommissionens tillämpning av produktriktmärken: EU-kommissionens förslag till beslut om värden på riktmärken, på engelska, EU-kommissionens lista över sektorer/delsektorer som är utsatta för koldioxidläckage. Biobränslen Enligt det reviderade handelsdirektivet 2009/29/EC omfattas inte rena biobränsleanläggningar av handelssystemet från och med Samtidigt har Sverige en så kallad opt-in vilket inkluderar alla anläggningar som är anslutna för leverans till ett fjärrvärmenät på minst 20 MW. Regeringens och Naturvårdsverkets tolkning och konsekvensen av förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter är att alla anläggningar som är anslutna till ett fjärrvärmenät på minst 20 MW omfattas av handelssystemet från och med 2013, oavsett vilket bränsle som används, och kan därför ansöka om fri tilldelning. Vi vill dock göra verksamhetsutövare uppmärksamma på att det är Europeiska kommissionen som slutligt fastställer det antal utsläppsrätter som ska tilldelas per anläggning och att det alltså finns en möjlighet att kommissionen gör en annorlunda tolkning. Rena biobränsleanläggningar som inte är anslutna för leverans till fjärrvärmenät omfattas däremot inte av handelssystemet från och med Hushållen slänger mest matavfall Ny matavfallsstatistik visar att hushållen står för den absolut största delen av matavfallet. En tredjedel av hushållens matavfall är mat som slängs i onödan, till exempel. bröd, hela frukter och grönsaker. Naturvårdsverket har låtit, Svenska MiljöemissionData (SMED) ta fram ny statistik för matavfallet i hela livsmedelskedjan. Resultaten visar att det uppkommer ungefär en miljon ton matavfall per år i hela kedjan. Hushållen svarar för den absolut största delen, i storleksordningen ton. Det motsvarar cirka 72 kg/person och år eller 0,8 kg matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Matavfall per sektor och hushåll 2010 Sektor Mängd (ton) Andel (%) Jordbruk - - Livsmedelsindustri Livsmedelsbutik Restaurang Skolkök Sjukhuskök - - Hushåll Varav oundvikligt matavfall (65 %) Varav onödigt matavfall (35 %) Totalt En stor del av hushållens matavfall, 65 procent, är s.k. oundvikligt avfall, till exempel kaffesump, potatisskal och bananskal. Men resten är onödigt matavfall som till exempel bröd, hela frukter och grönsaker samt matrester. Det onödiga matavfallet motsvarar omkring 25 kg per person och år eller knappt 0,3 kg per dag för en familj på fyra personer. Hushållens matavfall, både i soppåsen och separat insamlat, har undersökts närmare i 10 kommuner och delats upp i oundvikligt respektive onödigt matavfall. Plockanalysen visar att mellan 19 och 85 procent av matavfallet är oundvikligt matavfall. Det stora spannet tyder på att det kan behövas ett större underlag för att få ett säkrare medelvärde eller att metoden kan behöva utvecklas mer. Några kommentarer Siffrorna är betydligt lägre för alla sektorer jämfört med tidigare uppskattningar. Senast avfallsfaktorer togs fram var för fem år sedan och underlaget i denna studie är betydligt större i dag. Trots det finns flera osäkerheter som kan påverka resultaten: Underlaget är fortfarande litet. När det gäller separat insamlade mängder matavfall är det osäkert hur mycket som kommer från hushåll respektive verksamheter. De nya avfallsfaktorerna har endast beräknats på separat insamlade mängder. Det har inte tagits hänsyn till att en del matav- FORTS 4 6

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP EU-kommissionen vill begränsa användningen av biodrivmedel En läcka av ett dokument på cirkulation i EU-kommissionen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Dansk nytändning av förnybar energi När den nya danska vänsterregeringen under Helle Thorning-Schmidt tillträdde den

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 6 / 2013 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Oenighet i riksdagen om EU-målen för energi och klimat 2030 De politiska partierna är oense om hur Sverige ska ställas

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2011 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Rummukainen m fl (2010, s. 23-24) fördee en kort diskussion om h konstaterades att även om den fysikaliska effekten

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 9 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Klimatmöte i New York med positiva signaler Den 22 september samlades många av världens ledare till klimattoppmöte

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 4 / 2012 Figur 2 Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken Figure 2 Share of renewable fuels in road traffic NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP VÅRPROPOSITIONEN:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 10 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP De svenska utsläppen minskar stadigt - 16 procent mellan 1990 och 2011 De svenska utsläppen av klimatgaser minskade

Läs mer

En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer KLIMATSMART

En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer KLIMATSMART 4/08 En tidning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA KLIMATET & FÖRETAGEN STENA STYR ENERGISNÅLT SVEASKOG BINDER KOLET KLIMATET HET FRÅGA FÖR STYRELSEN

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson

December 2014. Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering. Magnus Nilsson December 2014 Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Magnus Nilsson Uppdatera klimatpolitiken Klimatpolitisk handbok för en ny regering Arena idé Stockholm 2014. Uppdaterad

Läs mer

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET Klimatfrågan Klimatfrågan är en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar. Klimatexperter inom FN:s klimatpanel IPCC 1 är överens om att koncentrationen

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, november-december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus

Året som gick. Elmarknaden. Sveriges totala energitillförsel. Elanvändningen. Elproduktion. Miljö fortsatt klimatfokus Sveriges elanvändning minskade år 2009 med 3,9 procent. Både Norden som helhet och Sverige tvingades ändå importera el, sett över hela året. Kärnkraften nådde endast 50 TWh i årsproduktion. En unik överenskommelse

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju

M BLERAR OM 2/10 NÄRINGSLIVET. Hållbar anpassning ger lönsam framtid. Norsk gas gör LKAB grönare. Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv intervju 2/10 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer HON ÄR IKEAS ETISKA VÄKTARE NÄRINGSLIVET TEMA DEN STORA OMSTÄLLNINGEN Klimatgurun Jeffrey Sachs i exklusiv

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer