Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling Objekt:

2 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga, Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Uppdragsnummer: FS TRV 2011/68538 Utgivningsdatum: Kontaktperson: Lisa Herland Projektledare Trafikverket Konsult: Grontmij AB Uppdragsledare konsult: Mats Mauritzson Distributör: Trafikverket Region Öst, Box 1140 Eskilstuna,

3 Sammanfattning Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. Effektmålen för regionala cykelstråk är att öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor, skapa ett gent cykelnät samt medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Det studerade cykelstråket är cirka 7 km långt och sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka personer. Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling idag. till viktiga målpunkter som bland annat skola, affärer och fritidsverksamheter. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. Följande åtgärdsförslag ges i förstudien: Det befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd eller betongbarriärer. Kostnaden för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Belysning föreslås längs hela gång- och cykelbanan. Kostnaden för gång- och cykelbanan beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr.

4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Geografisk avgränsning Aktualitet Tidigare utredningar Planeringsprocessen Övergripande mål och strategier Projektmål Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter - resor och transporter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys av transportsystemet Funktionsmål - tillgänglighet Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Behov Tänkbara åtgärder Beskrivning av åtgärder Stråket Degerfors-Karlskoga Effekter och måluppfyllelse Konsekvenser och riskhantering Kostnadsuppskattning Samråd Fortsatt arbete Bilagor...17

6 1 Bakgrund Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. 1.1 Syfte Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. 1.2 Geografisk avgränsning Det studerade cykelstråket sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. Sträckan är cirka 7 km lång. Förstudieområdet omfattar området i direkt anslutning till vägen, 50 meter på vardera sida. Karlskoga Väg 205 Möckeln Degerfors m Figur 1. Karta som visar sträckan mellan Degerfors och Karlskoga. 1.3 Aktualitet I länstransportplanen för Örebro län avsätts under planperioden mnkr till investeringar för cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Under utfördes inventering av cykelvägar i Örebro län av dåvarande Vägverket 6

7 som översiktligt kartlagt befintliga sträckor samt behov utmed det statliga, men även kommunala vägnätet. Delsträckan finns med i den inventering som gjorts av Trafikverket under Under 2012 avser Regionförbundet Örebro att ta fram en cykelplan/strategi 2 Vad är en för förstudie? hur prioritering av nya objekt ska ske. Utfirån länstransportplanen prioriteras i första hand sträckor mellan närliggande tätorter med många invånare som förbättrar förutsättningarna för skol- och arbetsresor. I att andra en vägutredning, hand prioriteras med sträckor tillhörande som MKB, är intressanta genomförs rekreation om det och turism. Under i förstudiearbetet tas förstudier har fram klarlagts för fem att av alternativa de sträckor åtgärder som bedömts (oftast vägkorridorer), 2012 ska arbetsplan/byggplan med tillhörande MKB, och behöver produktion studeras genomföras och trafik- för vara mest intressanta. Under den eller de sträckor som teknisk har högst standard prioritet behöver med utredas start år Förstudien bedrivs i samarbete med Regionförbundet att en Örebro. arbetsplan upprättas om ny mark behöver tas i anspråk, och vägutredning inte behöver genomföras 1.4 Tidigare utredningar att arbetsplan/bygghandling upprättas om endast åtgärder inom befintligt vägområde föreslås, eventuellt med MKB (frivilligt) Frågan om gång- och avser cykelväg ej byggande mellan Karlskoga av väg och enligt Degerfors väglagenhar diskuterats under flera år, dock finns inga tidigare att förstudien utredningar används framtagna som underlag kring i den detta. långsiktiga Cykelvägsanalys planeringen. inom Region Öst (Objekt: , Trafikverket), framtagen under 2010, har legat till grund för valet av olika cykelstråk Det är inom också Örebro möjligt län. att förstudien leder fram till att en ny förstudie, med annan inriktning och avgränsning, behöver genomföras. Vissa omständigheter kan innebära att förstudiearbetet avbryts i förtid, om t. ex. 1.5 Planeringsprocessen analysarbetet visar att systemstudier eller markanvändningsplanering En förstudie är det måste första genomföras steget i vägplaneringsprocessen innan vägrelaterade åtgärder enligt kan väglagen. planeras Syftet och projekteras. en behovsbedömning av åtgärder i trafiknätet samt klargöra förut- är att skapa underlag för sättningarna inför fortsatt arbete. Figur 2 visar hur planeringsprocessen och förstudiens placering i processen. Underlag för strategisk planering Ingen åtgärd Förstudie Alternativa lösningar finns Annan åtgärd än vägåtgärd Vägåtgärd inom befintligt vägområde Arbetsplan/Bygghandling Åtgärd som kräver ny mark Alternativa lösningar finns inte Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Utförande Utförande Uppföljning Uppföljning Figur 2. Planeringsprocessen. Resultat från förstudien. 1.6 Övergripande mål och strategier Regeringens övergripande transportpolitiska mål ska beaktas och tas hänsyn till i denna förstudie. 7 9

8 2 Projektmål Följande effekt- och projektmål finns för arbetet med regionala cykelstråk i Örebro län. Effektmål regionala cykelstråk Öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor. Skapa ett gent cykelnät. Medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Projektmål regionala cykelstråk Förstudien ska vara väl förankrad inom Trafikverket och Regionförbundet i Örebro län och kommuner. Förstudien ska ligga till grund för nästa steg i processen, t.ex. arbetsplan eller bygghandling. 8

9 3 Befintliga förhållanden 3.1 Markanvändning I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka 7200 personer. Utmed sträckan finns bostadsbebyggelse varav merparten ligger en bit från vägen. Verksamheter finns i början av sträckan vid Karlskoga. På mitten av sträckan vid Nyttorp ligger en större verksamhet, Jubogruppen. Längs med vägen finns skogsmark och åkermark. Det finns även berg bitvis på västra sidan av vägen. På östra sidan av väg 52, nära Degerfors, ligger en Degerfors golfbana. Längs med Möckelns västra strand finns inom Degerfors kommun 87 fastigheter, varav de flesta är fritidsfastigheter. Både Degerfors kommun och Karlskoga kommun vill utveckla möjligheterna till boende i detta område, bland annat arbetar Degerfors kommun med ett planprogram som medger permanentboende i området. Karlskoga kommun belyser avsaknaden av cykelbana mellan Karlskoga och Degerfors i sin översiktsplan (Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner, 2010). I översiktsplanen föreslås en separat cykelbana på den östra sidan av väg 205. Kommunen vill stimulera arbetspendling till fots och med cykel samt möjliggöra för skolelever att kunna gå och cykla till skolan på ett trafiksäkert sätt. I översiktsplanen finns en ny sträckning på E18 utpekad, den så kallade Möckelnleden som ska passera mellan Degerfors och Kalrskoga på en bro över Möckeln. Det finns planer på att koppla samman en reservvattenledning och ett fjärrvärmenät mellan Degerfors och Karlskoga längs den östra sidan av väg Trafik och trafikanter - resor och transporter Trafikflödet på väg 205 är relativt stort och uppmättes till 7510 fordon/dygn (ÅDT) under Andelen tung trafik är ca 6 %. Hastigheten är reglerad till 90 km/tim. Vägen är bred, 13 meter, med vägrenar på båda sidor. Ingen separat gång- och cykelväg finns längs med vägen, cyklister använder idag vägrenen. Både i Karlskoga och Degerfors finns anslutningar till befintliga kommunala cykelnät. Trafiksäkerheten är låg, det har skett 18 olyckor under de senaste 10 åren, varav en dödsolycka med cyklist. Sträckan trafikeras av tre busslinjer mellan Degerfors och Karlskoga, 502, 593 och 594. Det finns flera busshållplatser längs med sträckan. Belysning finns på den östra sidan av vägen på en kortare sträcka före Degerfors och även med vägen på en kortare sträcka förbi korsningen vid Nyttorp på mitten av sträckan. 9

10 Figur 3. Väg 205 med breda vägrenar på båda sidor av vägen. Figur 4. Väg 205, Infarten till Degerfors med belysning. Naturreservatet Degernäs -Ramshöjden skymtar till väster i bilden. 3.3 Miljö Landskap I sträckans norra del vid utfarten från Karlskoga och söderut går vägen parallellt med en barrskogsbevuxen höjdsträckning. Vägen ligger i gränszonen mellan skogen och det öppna odlingslandskap som breder ut sig på vägens östra sida, mot sjön Möckeln. Söder om Äspenäs omges vägen på båda sidor av omdlingslandskapet utmed Möckelns stran. Strax norr om infarten till Degerfors tilltar trädridåerna successivt söderut för att vid Degernäs bilda ett sammanhängadne skogsområde. Bebyggelsen i odlingslandskapet utgörs främst av glest liggande gårdar. Utmed Möckelns strand, särskilt i Degerfors kommun, finns fritidsbebyggelse vars byggnader och anordningar delvis skärmar av sjön från omgivningen. Naturmiljö De naturvärden som finns inom vägens närområde utgörs främst av vegetationsridåer på 10

11 höjder och kullar, vid gårdar och utmed vägar. I odlingslandskapet finns också åkerholmar och korsande mindre vattendrag och diken, utmed hela sträckan. Ån vid Kvarntorp har Möckeln som recipient. Skyddsvärda biotoper kan finnas i dessa miljöer vilket bör utredas i nästa skede. Naturreservatet Degernäs-Ramshöjden omfattar bland annat Möckelns södra strand och är en del av ett sammanhängande grönstråk. Naturreservatet är av lokalt intresse och har tillkommit främst i rekreationssyfte. Ett naturområde av värde pekas ut av Skogsvårdsstyrelsen norr om Äspenäs. Där finns en skyddsvärd biotop med bland annat lövskog i en dalgång ner mot Möckeln. Inga riksintressen för naturvården finns inom aktuellt område. Vägen ligger inom Möckelns influensområde. Enligt VISS, databasen Vatteninformationssystem Sverige, har Möckeln god ekologisk status och god kemisk vattenkvalité. Södra delen av sjön utgör skyddsområde för vattentäkten vid Degernäs. Kulturmiljö Den aktuella sträcka går genom en bygd där järnbruk växte fram i slutet på 1600-talet, i en miljö med tillgång till skog och vattenkraft. Vid Kvarntorp passerar vägen intill en fornlämning efter en tidig hytta och kvarnar med mera. Lämningar av den gamla vägen mellan bruksorterna Degerfors och Karlskoga finns väster om vägen. Utmed väg 205 finns ett fornminne i form av en milsten av järn från 1700-talet, på den västra vägbanken. Inga riksintressen för kulturvården finns inom aktuellt område. Figur 5. Kartan visar fornlämningsområdet i bäckravinen vid Kvarntorp och norr därom på vägen läget för en milsten. 11

12 Rekreation Av lokalt intresse för det rörliga friluftslivet är Degernäs med omgivande grönområden som utgör ett sammanhängande grönstråk intill samhället, i öst-västlig riktning. Här finns golfbana, camping och badplats vid Möckelns strand, samt intilliggande strövområden med vandringsleder Byggnadstekniska förutsättningar Ledningar Karlskoga och Degerfors Energi har ledningar utmed vägen, de ligger på den västra sidan av vägen med undantag för korta sträckor närmast både Karlskoga och Degerfors där ledningarna först korsar vägen och fortsätter in i tättbebyggt område på den östra sidan. I Degerfors korsar VA-ledningar vägen vid Kvarnberg, i början av sträckan. Teleledningar finns utmed hela sträckan på Östra sidan av vägen. Befintliga ledningar kan påverkas av föreslagna åtgärder. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena har bedömts utifrån tillgängliga jordartskartor (SGU), flygfoton och filmer. Förhållandena redovisas i nordöstlig riktning med start från Degerfors. Km 0/000 1/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Öster om vägen förekommer ett område med postglacial sand, dock förefaller detta område ligger något öster om vägen. Km 1/000 2/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Norr om Kvarntorp förekommer ett område med sandig morän, som dock endast mycket lokalt kommer i kontakt med vägen. Mycket lokalt påträffas dessutom berg i dagen. Km 2/000 3/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt påträffas sandig morän, berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 3/000 4/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt, straxt söder om Tällekullen, påträffas berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 4/000 5/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Väster om vägen förekommer ett utdraget bälte med postglacial sand. Lokalt påträffas också älvsediment bestående av ler eller silt. Km 5/000 6/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. I den norra delen av sträckan, ca 5/800, övergår jordlagren på den västra sidan av vägen till att bestå av sandig morän. Km 6/000 7/000 Området ligger utanför SGU karteringsområde. Det förefaller dock som att jordlagren främst består av glacial lera. Väster om vägen kan dock sandig morän förekomma. 12

13 4 Funktionsanalys av transportsystemet Under 2009 presenterades de nya och omarbetade transportpolitiska övergripande målen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målen delas upp i funktionsmål och hänsynsmål. 4.1 Funktionsmål - tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 4.2 Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 4.3 Behov Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling. Viktiga målpunkter som skola, affärer och fritidsverksamheter med mera stimulerar också till resor. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Stråket Degerfors-Karlskoga har kontrollerats mot kriteriena enligt Kågesson modell (Modell för inventering och planering av cykelvägar, Vägverket Publikation 2007:13). Modellen tar fram det teoretiska behovet för cykelvägar inom och mellan tätorter där behovet av bilfri cykelväg mellan två orter bedöms efter en tabell som bygger på storleken på de två orterna och avstånden mellan dem. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. 13

14 5 Tänkbara åtgärder 5.1 Beskrivning av åtgärder Fyrstegsprincipen har varit en utgångspunkt i arbetet med framtagandet av åtgärdsförslag i denna förstudie. Fyrstegsprincipen är Trafikverkets planeringssystem och utvärderingsmodell för att pröva och analysera olika åtgärder, främst i förstudieskedet. Systemet syftar till att uppnå transportpolitikens uttalade krav att i ökad utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen kan beskrivas i följande ordning: Steg 1. Påverka valet: överväga och pröva åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. Steg 2. Använd effektivare: pröva åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Steg 3. Förbättra: pröva åtgärder som innebär förbättring av befintlig infrastruktur. Steg 4. Bygg nytt: pröva nyinvesteringar i form av större ombyggnader eller nybyggnader. I framtagandet av förslag till åtgärder har fokus varit på kostnadseffektiva åtgärder. Detta innebär att man i första hand ska använda sig av befintliga vägar, gång- och cykelvägar mm och bygga ut dessa. 5.2 Stråket Degerfors-Karlskoga I fyrstegsprincipen har steg 1 till 4 beaktats och bearbetats enligt följande: Steg 1. Valet av transportsätt till förmån för cyklandet har av Örebro län prioriterats i en länstransportplan. Påverkansåtgärder som uppmuntrar cykling finns inom trafikverkets verksamhet. Steg 2. Befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Steg 3. Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en dubbelriktad separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd som är ett bredare betongkantstöd som möter cykelbanan med låg och körbanan med hög kant. Steg 4. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Över åar anläggs gång- och cykelbroar. Belysning föreslås övervägas längs hela gång- och cykelbanan. 5.3 Effekter och måluppfyllelse Transportpolitikens funktionsmål är att transportsystemet ska vara jämställt, dvs likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av målpreciseringarna till detta mål lyder att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. En ökad satsning på cykling innebär generellt att förutsättningarna och valmöjligheterna ökar för att göra egna väl fungerande transportval. För att cykling ska vara ett realistiskt alternativ krävs att sammanhängande vägar för cyklingen finns för hela resan i ett dörrtill-dörr perspektiv. En ökad satsning på cykelvägar ökar också tillgängligheten i transportsystemet för dem som inte har tillgång till bil. En ökad satsning på säkra och väl 14

15 fungerande cykelvägar kan förväntas öka valfriheten för både kvinnor och män. Hänsynsmålen innebär ökad trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Idag är cyklister helt oskyddade när de cyklar på vägrenen. Cykelfält är en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten i mycket liten utsträckning, känslan av trygghet bedöms dock bli bättre. En trafikseparerad gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten. Den kan skapas genom att avskilja vägbanan med ett barriärelement, exempelvis GCM-stöd eller betongbarriärer, eller genom att anlägga en friliggande gång- och cykelbana. Bekvämligheten förbättras med ökat avstånd till vägen. Påverkan från motortrafiken i form av buller, damm, stänk och tryckvågor från tung trafik minskar. Den upplevda tryggheten blir god om avståndet till vägen inte blir för stort och om växtligheten intill gångoch cykelbanan begränsas. Även belysning ökar den upplevda tryggheten. Att välja cykeln framför andra transportsätt har en förbättrande effekt på folkhälsan. Samtliga föreslagna åtgärder bidrar troligtvis till att cyklandet ökar. Då den upplevda tryggheten ökar kommer även flera kategorier att välja cykeln och antalet cyklister ökar. En friliggande gång- och cykelbanan bedöms ha större effekt på folkhälsan än de andra alternativen. Att antalet resor med cykel ökar innebär ingen belastning på miljön. En miljövinst uppnås då arbetspendling med bil ersätts med cykel vilket är en positiv klimatpåverkan. Degerfors och Karlskoga kommun ser samordningsvinster med planerade ledningsarbeten på den östa sidan av väg 205, är denna sida att föredra för placering av gång- och cykelbanan. Dessutom planeras exploatering av bostäder mot sjön Möckeln vilket gör att gång- och cykelbanan får en högre nyttjandegrad om den placeras på denna sida. 5.4 Konsekvenser och riskhantering Befintlig vägrens bredd är på största delen av sträckan tillräcklig för att uppnå god standard för cykelfält enligt VGU. Vissa delsträckor, särskilt vid korsningar med körfält för vänstersväng, har smalare vägren än riktvärdet på 2 meter och där behöver breddning med upp till 1 meter göras vilket omfattar totalt 800 meter av vägen. I nästa skede bör det utredas om körfälten istället kan smalnas av för att få tillräcklig bredd på cykelfälten. Vintertid minskar trafiksäkerheten för cykelfält då vägmarkeringarna inte syns på grund av snö. Snövallar kan också minska bredden. Driftskostnader för snöröjningen är mindre för cykelfält än för de andra alternativen. Den upplevda bekvämligheten blir sämre med cykelfält eller GCM-stöd än med en friliggande gång- och cykelväg. En avskild gång- och cykelväg med GCM-stöd eller betongbarriär innebär att det blir sämre omkörningsmöjligheter för biltrafiken. Belysning längs en separat gång- och cykelbana innebär ökad driftskostnad och energiförbrukning. Förekomst av tjära i asfalten bör utredas eftersom det innebär en risk för miljön och för ökade kostnader. Förslagen med cykelfält och avskild körbana med GCM-kantstöd eller betongbarriär innebär ingen påverkan på omgivningarna eller intrång i landskapsbilden. Breddningen av vägrenen kan innebära negativ påverkan där breddningen kommer i konflikt med befintlig vegetation. 15

16 En friliggande gång- och cykelbana har en liten eller ingen påverkan på landskapsbilden. Gång- och cykelbanan tar åkermark i anspråk. Bäckravinen där ån vid Kvarntorp rinner utgör troligtvis en skyddsvärd biotop som troligtvis påvarkas negativt. Kulvertering av vattnet måste utföras alternativt måste en cykelbro anläggas. Det senare alternativet innebär mindre miljöpåverkan. Viss tillfällig negativ påverkan på åns vattenkvalitet kan ske under byggnation. Åtgärder för att minimera dessa risker kan bli aktuella under byggnationen. På vissa platser längs med den planerade vägsträckningen finns fornlämningar. Arkeologiska åtgärder kan bli nödvändiga vid Kvarntorp. 5.5 Kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattningarna avser anläggningskostnaden för att bygga hela åtgärden utan etappuppdelning. Kalkylerna är baserade på kostnadsläget januari Den totala kostnaden för varje objekt inkluderar entreprenadkostnad, projektadministration, projektering, marklösen och framtagande av förstudie. Alternativ 1. Cykelfält Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Alternativ 2. Separerad gång- och cykelväg Kostnad för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält GCM-stöd 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Fräsning befintlig vägmarkering Komplettering av ny vägmarkeirng Alternativ 3. Friliggande gång- och cykelbana Kostnaden för friliggande cykelväg är beräknad för en 3,0 meter bred gång- och cykelbana, dock kan smalare bredd vara tillräcklig och bör övervägas. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr varav kostnaden för eventuell belysning uppgår till till 4,2 mnkr. I kalkylen har avståndet 20 meter mellan belysningsstolparna använts. Kalkylen förutsätter: 6800 meter separat gång- och cykelbana 16

17 6 Samråd Förstudien har varit föremål för samråd genom möten med intressenter och alllmänhet. Projektet har annonserats i dagspressen och varit tillgängligt på Degerfors och Karlskoga kommuner, Trafikverket i Eskilstuna och Örebro samt på Trafikverkets hemsida. Samrådsredogörelsen redovisas i bilaga 2. 7 Fortsatt arbete Efter samrådsremiss och Länsstyrelsen beslut om eventuellt betydande miljöpåverkan tar Trafikverket ställning till fortsatt arbete. 8 Bilagor Till denna utredning hör en bilaga som beskriver sträckorna. 1. Inventeringskarta Karlskoga Degerfors, översiktskarta. 2. Samrådsredogörelse 17

18 Trafikverket, Box 1140 Eskilstuna, Besöksadress: Tullgatan 8. Telefon : , Texttelefon:

19 KARLSKOGA FÖRKLARING FINNS PÅ KARTA 2 LAYOUTINDELNING: FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

20 5 KVARNTORP BRED VÄGREN UTOM VID CIRKULATION DELVIS BERGSKÄRNING I VÄST LÄNGD 900 M SMAL VÄGREN VID KORSNINGAR ~0,5 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 300 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 1900 M SMAL VÄGREN VID KORSNING ~1 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 100 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 3100 M SVÄNGFÄLT I VÄST, ~2 M I ÖST BRA SIDOOMRÅDE I VÄST LÄNGD 100 M SMAL VÄGREN 0,5-1,5 M I VÄST ~2M I ÖST, BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 400 M LAYOUTINDELNING: 6 Degernäs- Ramshöjdens naturreservat 2 1 Kvarnberg 7 DEGERFORS FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

21 Samrådsredogörelse Ett tidigt avstämningsmöte med Länsstyrelsen i Örebro genomfördes 19 december Samrådsmöte för allmänheten hölls kvällen den 8 maj 2012 i Folkets hus i Degerfors. Mötet var ett gemensamt samrådsmöte med Degerfors kommun som samtidigt ställde ut ett planprogram för Västra Möckelns strand. 9 st brev med inbjudan gick ut till organisationer och företag. Annonsering om samrådet genomfördes i Karlskoga tidning och Karlskoga-kuriren den 28 april. Vid mötet närvarade 30 personer varav 10 personer var kvinnor. Förstudien fanns utställd hos Degerfors och Karlskoga kommuner samt hos Trafikverket i Eskilstuna och Örebro under perioden mellan den 23 april till den 15 maj Förstudien fanns även tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Till Trafikverket har följande 13 skriftliga synpunkter inkommit under samrådsperioden. Synpunkter från allmänheten Totalt har 7 skriftliga synpunkter inkommit från privatpersoner. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från allmänheten. Majoriteten av synpunkterna angående en utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga är positiva. Flera privatpersoner påpekar att trafikflödet är högt och hastigheten längs vägen är hög vilket gör att man avstår från att cykla på vägrenen då detta känns otryggt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Flera tror även att pendlingen med cykel till arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter kommer att öka med en gång- och cykelbana. Alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, är det alternativ som förespråkas. Övriga synpunkter är att sommarstugeområdet längs Västra Möckelns strand saknar gång- och cykelförbindelse till Degerfors. En gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga kan gynna turismen och det blir även lättare att motionera längs sträckan. Idag rör sig både gående och cyklister på vägrenen. Önskemål om belysning och hastighetskamera har även inkommit. En privatperson har synpunkter på att en separat gång- och cykelbana kan ge sämre boendemiljö för dem då växtlighet i närheten eventuellt måste tas bort. Borttagen skog och övrig växtlighet som tas bort ska ersättas med annan bullerdämpande anordning. Yttranden från myndigheter, organisationer och företag Totalt har 6 skriftliga remissvar inkommit från myndigheter, organisationer och företag. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från dessa. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen har lämnat synpunkter under projektets gång och har ingenting att invända över framtagen förstudie. er

22 Länstrafiken i Örebro Länstrafiken anser att med en cykelväg mellan orterna kan eventuellt hållplatser tags bort då det är säkert att ta sig till en annan hållplats. Genom att minska antalet stopp kan restiden med kollektivtrafiken minska vilket gör den mer attraktiv. Degerfors kommun Degerfors kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, utmed östra sidan av väg 205. Kommunen önskar vissa modifieringar av utformningen närmast Degerfors dels för att reducera kostnaderna och dels av miljöskäl. Övriga synpunkter från kommunen är att belysning är mycket positivt men kan från energi- och kostnadssynpunkt senareläggas, förslagsvis med solcellsdrivna belysningsmaster. Arbetsplan för gång- och cykelvägen måste föregås av samråd med Karlskoga och Degerfors kommuner och dess bolag (Karlskoga Energi & Miljö AB respektive Degerfors Energi AB) för eventuell samordning med annan infrastruktur. Kommunen utgår ifrån att vägen kommer att konverteras från nuvarande 90-standard till urban 80-standard. Karlskoga kommun Karlskoga kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar förstudiens alternativ 3, en friliggande gång- och cykelväg längs med väg 205 med belysning längs hela gång- och cykelbanan. Kommunen delar förstudiens uppfattning om att behovet av en cykelväg mellan orterna är stort pga dagens omfattande arbetspendling och övriga transporter till olika målpunkter som skola och fritidsverksamheter. Samt att cyklisterna idag är helt oskyddade på vägen och att vägstandarden för cyklisterna i dag kan ha en avskräckande effekt som gör att cykel väljs bort som alternativ. Degerfors energi Degerfors energi stödjer samrådsyttrandet från Degerfors kommun. Framför allt det som berör verksamhetsområdena elnät, fjärrvärme och stadsnät. Skanova Skanova har flera markförlagda opto- och telekablar inom planområdet. Om undanflyttningsåtgärder krävs förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt har Skanova inget att erinra mot förslaget. Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i arbetet

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Beslutshandling 2013-04-17 Objekt: 106912

Beslutshandling 2013-04-17 Objekt: 106912 FÖRSTUDIE Väg 608 /Gamla Riksvägen, busshållplats, Åsbro skola, Askersunds kommun, T-län Väg 50, Örebro-Lindsberg, gång- och cykelvägsanslutning till busshållplats Södra Fingerboda, Lindesbergs kommun,

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(5) Detaljplan Idre 11:3 Älvdalens kommun Dalarnas län Upprättat i juni 2011. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur utställningen bedrivits Inkomna yttranden Detaljplanen har varit på samråd i form

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

E45/70 Genom Mora. Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE E45/70 Genom Mora Kråkberg Bonäs, Gång- och cykelväg Mora kommun, Dalarnas Län Granskningshandling: 2015-12-01 Projektnummer: 144779 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun Chatarina

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg

Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 560, Årsta havsbad, gång- och cykelväg Haninge kommun, Stockholms län Vägplan, 2016-12-09 Uppdragsnummer: 137860 Diarienummer: TRV 2015/50829 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter. enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-02-22 Trafikverket Region Syd Stefan Johansson Enhet Samhällsbehov Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.u.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Steninge slottspark Trafikstudie

Steninge slottspark Trafikstudie Trafikstudie Analys och jämförelse anslutning till Steningehöjden 2013-04-16 Uppsala Trafikstudie, 2013-04-16 TRAFIK Datum 2013-04-16 Uppdragsnummer 61381039840000 Utgåva/Status Granskningshandling ERIKSSON

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås FÖRTUDIE Gång- och cykelväg, Örtagården - Västerås Objektnummer VMN 11483 Förslagshandling, Juni 2006 Uppdragsorganisation Beställare: Vägverket Region Mälardalen Projektansvarig: Anders Boström Telefon:

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar

Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 47 Gång- och cykelväg, delen Grästorp Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg

Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg VÄGPLAN, SAMRÅDSUNDERLAG Väg 121 Lönsboda - Loshult, delen Glimåkravägen Vallhallavägen i Lönsboda, ny gång- och cykelväg Osby kommun, Skåne län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-05-25 Projektnummer:

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn

VMN Förstudie. Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn VMN 11060 Förstudie Gång-och cykelbana mellan Bälinge och Ulva Kvarn Samrådshandling april 2003 Medverkande Projektledare: Konsult: Uppdrag: Tommy Danielsson Vägverket Konsult Uppsala Elisabeth Lloyd Hans

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016

Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen. Samråd 2 september 2016 Vägplan: Gång- och cykelväg utmed Ryggebolvägen och Skallsjövägen Samråd 2 september 2016 Innehåll 1. Planeringsprocess enligt väglagen 2. Planeringsprocessen för gång- och cykelväg i Ryggebol 3. Syfte

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg

Välkommen till samrådsmöte. Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg Välkommen till samrådsmöte Väg 953, Gamla Särövägen gång- och cykelväg 2014-09-09 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Redogörelse för vägplanens prövning 4 Presentation av det upprättade

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer