Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling Objekt:

2 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga, Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Uppdragsnummer: FS TRV 2011/68538 Utgivningsdatum: Kontaktperson: Lisa Herland Projektledare Trafikverket Konsult: Grontmij AB Uppdragsledare konsult: Mats Mauritzson Distributör: Trafikverket Region Öst, Box 1140 Eskilstuna,

3 Sammanfattning Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. Effektmålen för regionala cykelstråk är att öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor, skapa ett gent cykelnät samt medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Det studerade cykelstråket är cirka 7 km långt och sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka personer. Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling idag. till viktiga målpunkter som bland annat skola, affärer och fritidsverksamheter. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. Följande åtgärdsförslag ges i förstudien: Det befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd eller betongbarriärer. Kostnaden för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Belysning föreslås längs hela gång- och cykelbanan. Kostnaden för gång- och cykelbanan beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr.

4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Geografisk avgränsning Aktualitet Tidigare utredningar Planeringsprocessen Övergripande mål och strategier Projektmål Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter - resor och transporter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys av transportsystemet Funktionsmål - tillgänglighet Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Behov Tänkbara åtgärder Beskrivning av åtgärder Stråket Degerfors-Karlskoga Effekter och måluppfyllelse Konsekvenser och riskhantering Kostnadsuppskattning Samråd Fortsatt arbete Bilagor...17

6 1 Bakgrund Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. 1.1 Syfte Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. 1.2 Geografisk avgränsning Det studerade cykelstråket sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. Sträckan är cirka 7 km lång. Förstudieområdet omfattar området i direkt anslutning till vägen, 50 meter på vardera sida. Karlskoga Väg 205 Möckeln Degerfors m Figur 1. Karta som visar sträckan mellan Degerfors och Karlskoga. 1.3 Aktualitet I länstransportplanen för Örebro län avsätts under planperioden mnkr till investeringar för cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Under utfördes inventering av cykelvägar i Örebro län av dåvarande Vägverket 6

7 som översiktligt kartlagt befintliga sträckor samt behov utmed det statliga, men även kommunala vägnätet. Delsträckan finns med i den inventering som gjorts av Trafikverket under Under 2012 avser Regionförbundet Örebro att ta fram en cykelplan/strategi 2 Vad är en för förstudie? hur prioritering av nya objekt ska ske. Utfirån länstransportplanen prioriteras i första hand sträckor mellan närliggande tätorter med många invånare som förbättrar förutsättningarna för skol- och arbetsresor. I att andra en vägutredning, hand prioriteras med sträckor tillhörande som MKB, är intressanta genomförs rekreation om det och turism. Under i förstudiearbetet tas förstudier har fram klarlagts för fem att av alternativa de sträckor åtgärder som bedömts (oftast vägkorridorer), 2012 ska arbetsplan/byggplan med tillhörande MKB, och behöver produktion studeras genomföras och trafik- för vara mest intressanta. Under den eller de sträckor som teknisk har högst standard prioritet behöver med utredas start år Förstudien bedrivs i samarbete med Regionförbundet att en Örebro. arbetsplan upprättas om ny mark behöver tas i anspråk, och vägutredning inte behöver genomföras 1.4 Tidigare utredningar att arbetsplan/bygghandling upprättas om endast åtgärder inom befintligt vägområde föreslås, eventuellt med MKB (frivilligt) Frågan om gång- och avser cykelväg ej byggande mellan Karlskoga av väg och enligt Degerfors väglagenhar diskuterats under flera år, dock finns inga tidigare att förstudien utredningar används framtagna som underlag kring i den detta. långsiktiga Cykelvägsanalys planeringen. inom Region Öst (Objekt: , Trafikverket), framtagen under 2010, har legat till grund för valet av olika cykelstråk Det är inom också Örebro möjligt län. att förstudien leder fram till att en ny förstudie, med annan inriktning och avgränsning, behöver genomföras. Vissa omständigheter kan innebära att förstudiearbetet avbryts i förtid, om t. ex. 1.5 Planeringsprocessen analysarbetet visar att systemstudier eller markanvändningsplanering En förstudie är det måste första genomföras steget i vägplaneringsprocessen innan vägrelaterade åtgärder enligt kan väglagen. planeras Syftet och projekteras. en behovsbedömning av åtgärder i trafiknätet samt klargöra förut- är att skapa underlag för sättningarna inför fortsatt arbete. Figur 2 visar hur planeringsprocessen och förstudiens placering i processen. Underlag för strategisk planering Ingen åtgärd Förstudie Alternativa lösningar finns Annan åtgärd än vägåtgärd Vägåtgärd inom befintligt vägområde Arbetsplan/Bygghandling Åtgärd som kräver ny mark Alternativa lösningar finns inte Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Utförande Utförande Uppföljning Uppföljning Figur 2. Planeringsprocessen. Resultat från förstudien. 1.6 Övergripande mål och strategier Regeringens övergripande transportpolitiska mål ska beaktas och tas hänsyn till i denna förstudie. 7 9

8 2 Projektmål Följande effekt- och projektmål finns för arbetet med regionala cykelstråk i Örebro län. Effektmål regionala cykelstråk Öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor. Skapa ett gent cykelnät. Medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Projektmål regionala cykelstråk Förstudien ska vara väl förankrad inom Trafikverket och Regionförbundet i Örebro län och kommuner. Förstudien ska ligga till grund för nästa steg i processen, t.ex. arbetsplan eller bygghandling. 8

9 3 Befintliga förhållanden 3.1 Markanvändning I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka 7200 personer. Utmed sträckan finns bostadsbebyggelse varav merparten ligger en bit från vägen. Verksamheter finns i början av sträckan vid Karlskoga. På mitten av sträckan vid Nyttorp ligger en större verksamhet, Jubogruppen. Längs med vägen finns skogsmark och åkermark. Det finns även berg bitvis på västra sidan av vägen. På östra sidan av väg 52, nära Degerfors, ligger en Degerfors golfbana. Längs med Möckelns västra strand finns inom Degerfors kommun 87 fastigheter, varav de flesta är fritidsfastigheter. Både Degerfors kommun och Karlskoga kommun vill utveckla möjligheterna till boende i detta område, bland annat arbetar Degerfors kommun med ett planprogram som medger permanentboende i området. Karlskoga kommun belyser avsaknaden av cykelbana mellan Karlskoga och Degerfors i sin översiktsplan (Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner, 2010). I översiktsplanen föreslås en separat cykelbana på den östra sidan av väg 205. Kommunen vill stimulera arbetspendling till fots och med cykel samt möjliggöra för skolelever att kunna gå och cykla till skolan på ett trafiksäkert sätt. I översiktsplanen finns en ny sträckning på E18 utpekad, den så kallade Möckelnleden som ska passera mellan Degerfors och Kalrskoga på en bro över Möckeln. Det finns planer på att koppla samman en reservvattenledning och ett fjärrvärmenät mellan Degerfors och Karlskoga längs den östra sidan av väg Trafik och trafikanter - resor och transporter Trafikflödet på väg 205 är relativt stort och uppmättes till 7510 fordon/dygn (ÅDT) under Andelen tung trafik är ca 6 %. Hastigheten är reglerad till 90 km/tim. Vägen är bred, 13 meter, med vägrenar på båda sidor. Ingen separat gång- och cykelväg finns längs med vägen, cyklister använder idag vägrenen. Både i Karlskoga och Degerfors finns anslutningar till befintliga kommunala cykelnät. Trafiksäkerheten är låg, det har skett 18 olyckor under de senaste 10 åren, varav en dödsolycka med cyklist. Sträckan trafikeras av tre busslinjer mellan Degerfors och Karlskoga, 502, 593 och 594. Det finns flera busshållplatser längs med sträckan. Belysning finns på den östra sidan av vägen på en kortare sträcka före Degerfors och även med vägen på en kortare sträcka förbi korsningen vid Nyttorp på mitten av sträckan. 9

10 Figur 3. Väg 205 med breda vägrenar på båda sidor av vägen. Figur 4. Väg 205, Infarten till Degerfors med belysning. Naturreservatet Degernäs -Ramshöjden skymtar till väster i bilden. 3.3 Miljö Landskap I sträckans norra del vid utfarten från Karlskoga och söderut går vägen parallellt med en barrskogsbevuxen höjdsträckning. Vägen ligger i gränszonen mellan skogen och det öppna odlingslandskap som breder ut sig på vägens östra sida, mot sjön Möckeln. Söder om Äspenäs omges vägen på båda sidor av omdlingslandskapet utmed Möckelns stran. Strax norr om infarten till Degerfors tilltar trädridåerna successivt söderut för att vid Degernäs bilda ett sammanhängadne skogsområde. Bebyggelsen i odlingslandskapet utgörs främst av glest liggande gårdar. Utmed Möckelns strand, särskilt i Degerfors kommun, finns fritidsbebyggelse vars byggnader och anordningar delvis skärmar av sjön från omgivningen. Naturmiljö De naturvärden som finns inom vägens närområde utgörs främst av vegetationsridåer på 10

11 höjder och kullar, vid gårdar och utmed vägar. I odlingslandskapet finns också åkerholmar och korsande mindre vattendrag och diken, utmed hela sträckan. Ån vid Kvarntorp har Möckeln som recipient. Skyddsvärda biotoper kan finnas i dessa miljöer vilket bör utredas i nästa skede. Naturreservatet Degernäs-Ramshöjden omfattar bland annat Möckelns södra strand och är en del av ett sammanhängande grönstråk. Naturreservatet är av lokalt intresse och har tillkommit främst i rekreationssyfte. Ett naturområde av värde pekas ut av Skogsvårdsstyrelsen norr om Äspenäs. Där finns en skyddsvärd biotop med bland annat lövskog i en dalgång ner mot Möckeln. Inga riksintressen för naturvården finns inom aktuellt område. Vägen ligger inom Möckelns influensområde. Enligt VISS, databasen Vatteninformationssystem Sverige, har Möckeln god ekologisk status och god kemisk vattenkvalité. Södra delen av sjön utgör skyddsområde för vattentäkten vid Degernäs. Kulturmiljö Den aktuella sträcka går genom en bygd där järnbruk växte fram i slutet på 1600-talet, i en miljö med tillgång till skog och vattenkraft. Vid Kvarntorp passerar vägen intill en fornlämning efter en tidig hytta och kvarnar med mera. Lämningar av den gamla vägen mellan bruksorterna Degerfors och Karlskoga finns väster om vägen. Utmed väg 205 finns ett fornminne i form av en milsten av järn från 1700-talet, på den västra vägbanken. Inga riksintressen för kulturvården finns inom aktuellt område. Figur 5. Kartan visar fornlämningsområdet i bäckravinen vid Kvarntorp och norr därom på vägen läget för en milsten. 11

12 Rekreation Av lokalt intresse för det rörliga friluftslivet är Degernäs med omgivande grönområden som utgör ett sammanhängande grönstråk intill samhället, i öst-västlig riktning. Här finns golfbana, camping och badplats vid Möckelns strand, samt intilliggande strövområden med vandringsleder Byggnadstekniska förutsättningar Ledningar Karlskoga och Degerfors Energi har ledningar utmed vägen, de ligger på den västra sidan av vägen med undantag för korta sträckor närmast både Karlskoga och Degerfors där ledningarna först korsar vägen och fortsätter in i tättbebyggt område på den östra sidan. I Degerfors korsar VA-ledningar vägen vid Kvarnberg, i början av sträckan. Teleledningar finns utmed hela sträckan på Östra sidan av vägen. Befintliga ledningar kan påverkas av föreslagna åtgärder. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena har bedömts utifrån tillgängliga jordartskartor (SGU), flygfoton och filmer. Förhållandena redovisas i nordöstlig riktning med start från Degerfors. Km 0/000 1/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Öster om vägen förekommer ett område med postglacial sand, dock förefaller detta område ligger något öster om vägen. Km 1/000 2/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Norr om Kvarntorp förekommer ett område med sandig morän, som dock endast mycket lokalt kommer i kontakt med vägen. Mycket lokalt påträffas dessutom berg i dagen. Km 2/000 3/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt påträffas sandig morän, berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 3/000 4/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt, straxt söder om Tällekullen, påträffas berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 4/000 5/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Väster om vägen förekommer ett utdraget bälte med postglacial sand. Lokalt påträffas också älvsediment bestående av ler eller silt. Km 5/000 6/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. I den norra delen av sträckan, ca 5/800, övergår jordlagren på den västra sidan av vägen till att bestå av sandig morän. Km 6/000 7/000 Området ligger utanför SGU karteringsområde. Det förefaller dock som att jordlagren främst består av glacial lera. Väster om vägen kan dock sandig morän förekomma. 12

13 4 Funktionsanalys av transportsystemet Under 2009 presenterades de nya och omarbetade transportpolitiska övergripande målen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målen delas upp i funktionsmål och hänsynsmål. 4.1 Funktionsmål - tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 4.2 Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 4.3 Behov Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling. Viktiga målpunkter som skola, affärer och fritidsverksamheter med mera stimulerar också till resor. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Stråket Degerfors-Karlskoga har kontrollerats mot kriteriena enligt Kågesson modell (Modell för inventering och planering av cykelvägar, Vägverket Publikation 2007:13). Modellen tar fram det teoretiska behovet för cykelvägar inom och mellan tätorter där behovet av bilfri cykelväg mellan två orter bedöms efter en tabell som bygger på storleken på de två orterna och avstånden mellan dem. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. 13

14 5 Tänkbara åtgärder 5.1 Beskrivning av åtgärder Fyrstegsprincipen har varit en utgångspunkt i arbetet med framtagandet av åtgärdsförslag i denna förstudie. Fyrstegsprincipen är Trafikverkets planeringssystem och utvärderingsmodell för att pröva och analysera olika åtgärder, främst i förstudieskedet. Systemet syftar till att uppnå transportpolitikens uttalade krav att i ökad utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen kan beskrivas i följande ordning: Steg 1. Påverka valet: överväga och pröva åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. Steg 2. Använd effektivare: pröva åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Steg 3. Förbättra: pröva åtgärder som innebär förbättring av befintlig infrastruktur. Steg 4. Bygg nytt: pröva nyinvesteringar i form av större ombyggnader eller nybyggnader. I framtagandet av förslag till åtgärder har fokus varit på kostnadseffektiva åtgärder. Detta innebär att man i första hand ska använda sig av befintliga vägar, gång- och cykelvägar mm och bygga ut dessa. 5.2 Stråket Degerfors-Karlskoga I fyrstegsprincipen har steg 1 till 4 beaktats och bearbetats enligt följande: Steg 1. Valet av transportsätt till förmån för cyklandet har av Örebro län prioriterats i en länstransportplan. Påverkansåtgärder som uppmuntrar cykling finns inom trafikverkets verksamhet. Steg 2. Befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Steg 3. Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en dubbelriktad separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd som är ett bredare betongkantstöd som möter cykelbanan med låg och körbanan med hög kant. Steg 4. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Över åar anläggs gång- och cykelbroar. Belysning föreslås övervägas längs hela gång- och cykelbanan. 5.3 Effekter och måluppfyllelse Transportpolitikens funktionsmål är att transportsystemet ska vara jämställt, dvs likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av målpreciseringarna till detta mål lyder att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. En ökad satsning på cykling innebär generellt att förutsättningarna och valmöjligheterna ökar för att göra egna väl fungerande transportval. För att cykling ska vara ett realistiskt alternativ krävs att sammanhängande vägar för cyklingen finns för hela resan i ett dörrtill-dörr perspektiv. En ökad satsning på cykelvägar ökar också tillgängligheten i transportsystemet för dem som inte har tillgång till bil. En ökad satsning på säkra och väl 14

15 fungerande cykelvägar kan förväntas öka valfriheten för både kvinnor och män. Hänsynsmålen innebär ökad trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Idag är cyklister helt oskyddade när de cyklar på vägrenen. Cykelfält är en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten i mycket liten utsträckning, känslan av trygghet bedöms dock bli bättre. En trafikseparerad gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten. Den kan skapas genom att avskilja vägbanan med ett barriärelement, exempelvis GCM-stöd eller betongbarriärer, eller genom att anlägga en friliggande gång- och cykelbana. Bekvämligheten förbättras med ökat avstånd till vägen. Påverkan från motortrafiken i form av buller, damm, stänk och tryckvågor från tung trafik minskar. Den upplevda tryggheten blir god om avståndet till vägen inte blir för stort och om växtligheten intill gångoch cykelbanan begränsas. Även belysning ökar den upplevda tryggheten. Att välja cykeln framför andra transportsätt har en förbättrande effekt på folkhälsan. Samtliga föreslagna åtgärder bidrar troligtvis till att cyklandet ökar. Då den upplevda tryggheten ökar kommer även flera kategorier att välja cykeln och antalet cyklister ökar. En friliggande gång- och cykelbanan bedöms ha större effekt på folkhälsan än de andra alternativen. Att antalet resor med cykel ökar innebär ingen belastning på miljön. En miljövinst uppnås då arbetspendling med bil ersätts med cykel vilket är en positiv klimatpåverkan. Degerfors och Karlskoga kommun ser samordningsvinster med planerade ledningsarbeten på den östa sidan av väg 205, är denna sida att föredra för placering av gång- och cykelbanan. Dessutom planeras exploatering av bostäder mot sjön Möckeln vilket gör att gång- och cykelbanan får en högre nyttjandegrad om den placeras på denna sida. 5.4 Konsekvenser och riskhantering Befintlig vägrens bredd är på största delen av sträckan tillräcklig för att uppnå god standard för cykelfält enligt VGU. Vissa delsträckor, särskilt vid korsningar med körfält för vänstersväng, har smalare vägren än riktvärdet på 2 meter och där behöver breddning med upp till 1 meter göras vilket omfattar totalt 800 meter av vägen. I nästa skede bör det utredas om körfälten istället kan smalnas av för att få tillräcklig bredd på cykelfälten. Vintertid minskar trafiksäkerheten för cykelfält då vägmarkeringarna inte syns på grund av snö. Snövallar kan också minska bredden. Driftskostnader för snöröjningen är mindre för cykelfält än för de andra alternativen. Den upplevda bekvämligheten blir sämre med cykelfält eller GCM-stöd än med en friliggande gång- och cykelväg. En avskild gång- och cykelväg med GCM-stöd eller betongbarriär innebär att det blir sämre omkörningsmöjligheter för biltrafiken. Belysning längs en separat gång- och cykelbana innebär ökad driftskostnad och energiförbrukning. Förekomst av tjära i asfalten bör utredas eftersom det innebär en risk för miljön och för ökade kostnader. Förslagen med cykelfält och avskild körbana med GCM-kantstöd eller betongbarriär innebär ingen påverkan på omgivningarna eller intrång i landskapsbilden. Breddningen av vägrenen kan innebära negativ påverkan där breddningen kommer i konflikt med befintlig vegetation. 15

16 En friliggande gång- och cykelbana har en liten eller ingen påverkan på landskapsbilden. Gång- och cykelbanan tar åkermark i anspråk. Bäckravinen där ån vid Kvarntorp rinner utgör troligtvis en skyddsvärd biotop som troligtvis påvarkas negativt. Kulvertering av vattnet måste utföras alternativt måste en cykelbro anläggas. Det senare alternativet innebär mindre miljöpåverkan. Viss tillfällig negativ påverkan på åns vattenkvalitet kan ske under byggnation. Åtgärder för att minimera dessa risker kan bli aktuella under byggnationen. På vissa platser längs med den planerade vägsträckningen finns fornlämningar. Arkeologiska åtgärder kan bli nödvändiga vid Kvarntorp. 5.5 Kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattningarna avser anläggningskostnaden för att bygga hela åtgärden utan etappuppdelning. Kalkylerna är baserade på kostnadsläget januari Den totala kostnaden för varje objekt inkluderar entreprenadkostnad, projektadministration, projektering, marklösen och framtagande av förstudie. Alternativ 1. Cykelfält Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Alternativ 2. Separerad gång- och cykelväg Kostnad för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält GCM-stöd 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Fräsning befintlig vägmarkering Komplettering av ny vägmarkeirng Alternativ 3. Friliggande gång- och cykelbana Kostnaden för friliggande cykelväg är beräknad för en 3,0 meter bred gång- och cykelbana, dock kan smalare bredd vara tillräcklig och bör övervägas. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr varav kostnaden för eventuell belysning uppgår till till 4,2 mnkr. I kalkylen har avståndet 20 meter mellan belysningsstolparna använts. Kalkylen förutsätter: 6800 meter separat gång- och cykelbana 16

17 6 Samråd Förstudien har varit föremål för samråd genom möten med intressenter och alllmänhet. Projektet har annonserats i dagspressen och varit tillgängligt på Degerfors och Karlskoga kommuner, Trafikverket i Eskilstuna och Örebro samt på Trafikverkets hemsida. Samrådsredogörelsen redovisas i bilaga 2. 7 Fortsatt arbete Efter samrådsremiss och Länsstyrelsen beslut om eventuellt betydande miljöpåverkan tar Trafikverket ställning till fortsatt arbete. 8 Bilagor Till denna utredning hör en bilaga som beskriver sträckorna. 1. Inventeringskarta Karlskoga Degerfors, översiktskarta. 2. Samrådsredogörelse 17

18 Trafikverket, Box 1140 Eskilstuna, Besöksadress: Tullgatan 8. Telefon : , Texttelefon:

19 KARLSKOGA FÖRKLARING FINNS PÅ KARTA 2 LAYOUTINDELNING: FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

20 5 KVARNTORP BRED VÄGREN UTOM VID CIRKULATION DELVIS BERGSKÄRNING I VÄST LÄNGD 900 M SMAL VÄGREN VID KORSNINGAR ~0,5 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 300 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 1900 M SMAL VÄGREN VID KORSNING ~1 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 100 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 3100 M SVÄNGFÄLT I VÄST, ~2 M I ÖST BRA SIDOOMRÅDE I VÄST LÄNGD 100 M SMAL VÄGREN 0,5-1,5 M I VÄST ~2M I ÖST, BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 400 M LAYOUTINDELNING: 6 Degernäs- Ramshöjdens naturreservat 2 1 Kvarnberg 7 DEGERFORS FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

21 Samrådsredogörelse Ett tidigt avstämningsmöte med Länsstyrelsen i Örebro genomfördes 19 december Samrådsmöte för allmänheten hölls kvällen den 8 maj 2012 i Folkets hus i Degerfors. Mötet var ett gemensamt samrådsmöte med Degerfors kommun som samtidigt ställde ut ett planprogram för Västra Möckelns strand. 9 st brev med inbjudan gick ut till organisationer och företag. Annonsering om samrådet genomfördes i Karlskoga tidning och Karlskoga-kuriren den 28 april. Vid mötet närvarade 30 personer varav 10 personer var kvinnor. Förstudien fanns utställd hos Degerfors och Karlskoga kommuner samt hos Trafikverket i Eskilstuna och Örebro under perioden mellan den 23 april till den 15 maj Förstudien fanns även tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Till Trafikverket har följande 13 skriftliga synpunkter inkommit under samrådsperioden. Synpunkter från allmänheten Totalt har 7 skriftliga synpunkter inkommit från privatpersoner. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från allmänheten. Majoriteten av synpunkterna angående en utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga är positiva. Flera privatpersoner påpekar att trafikflödet är högt och hastigheten längs vägen är hög vilket gör att man avstår från att cykla på vägrenen då detta känns otryggt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Flera tror även att pendlingen med cykel till arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter kommer att öka med en gång- och cykelbana. Alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, är det alternativ som förespråkas. Övriga synpunkter är att sommarstugeområdet längs Västra Möckelns strand saknar gång- och cykelförbindelse till Degerfors. En gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga kan gynna turismen och det blir även lättare att motionera längs sträckan. Idag rör sig både gående och cyklister på vägrenen. Önskemål om belysning och hastighetskamera har även inkommit. En privatperson har synpunkter på att en separat gång- och cykelbana kan ge sämre boendemiljö för dem då växtlighet i närheten eventuellt måste tas bort. Borttagen skog och övrig växtlighet som tas bort ska ersättas med annan bullerdämpande anordning. Yttranden från myndigheter, organisationer och företag Totalt har 6 skriftliga remissvar inkommit från myndigheter, organisationer och företag. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från dessa. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen har lämnat synpunkter under projektets gång och har ingenting att invända över framtagen förstudie. er

22 Länstrafiken i Örebro Länstrafiken anser att med en cykelväg mellan orterna kan eventuellt hållplatser tags bort då det är säkert att ta sig till en annan hållplats. Genom att minska antalet stopp kan restiden med kollektivtrafiken minska vilket gör den mer attraktiv. Degerfors kommun Degerfors kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, utmed östra sidan av väg 205. Kommunen önskar vissa modifieringar av utformningen närmast Degerfors dels för att reducera kostnaderna och dels av miljöskäl. Övriga synpunkter från kommunen är att belysning är mycket positivt men kan från energi- och kostnadssynpunkt senareläggas, förslagsvis med solcellsdrivna belysningsmaster. Arbetsplan för gång- och cykelvägen måste föregås av samråd med Karlskoga och Degerfors kommuner och dess bolag (Karlskoga Energi & Miljö AB respektive Degerfors Energi AB) för eventuell samordning med annan infrastruktur. Kommunen utgår ifrån att vägen kommer att konverteras från nuvarande 90-standard till urban 80-standard. Karlskoga kommun Karlskoga kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar förstudiens alternativ 3, en friliggande gång- och cykelväg längs med väg 205 med belysning längs hela gång- och cykelbanan. Kommunen delar förstudiens uppfattning om att behovet av en cykelväg mellan orterna är stort pga dagens omfattande arbetspendling och övriga transporter till olika målpunkter som skola och fritidsverksamheter. Samt att cyklisterna idag är helt oskyddade på vägen och att vägstandarden för cyklisterna i dag kan ha en avskräckande effekt som gör att cykel väljs bort som alternativ. Degerfors energi Degerfors energi stödjer samrådsyttrandet från Degerfors kommun. Framför allt det som berör verksamhetsområdena elnät, fjärrvärme och stadsnät. Skanova Skanova har flera markförlagda opto- och telekablar inom planområdet. Om undanflyttningsåtgärder krävs förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt har Skanova inget att erinra mot förslaget. Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i arbetet

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer