Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling Objekt:

2 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga, Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Uppdragsnummer: FS TRV 2011/68538 Utgivningsdatum: Kontaktperson: Lisa Herland Projektledare Trafikverket Konsult: Grontmij AB Uppdragsledare konsult: Mats Mauritzson Distributör: Trafikverket Region Öst, Box 1140 Eskilstuna,

3 Sammanfattning Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. Effektmålen för regionala cykelstråk är att öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor, skapa ett gent cykelnät samt medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Det studerade cykelstråket är cirka 7 km långt och sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka personer. Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling idag. till viktiga målpunkter som bland annat skola, affärer och fritidsverksamheter. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. Följande åtgärdsförslag ges i förstudien: Det befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd eller betongbarriärer. Kostnaden för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Belysning föreslås längs hela gång- och cykelbanan. Kostnaden för gång- och cykelbanan beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr.

4

5 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Syfte Geografisk avgränsning Aktualitet Tidigare utredningar Planeringsprocessen Övergripande mål och strategier Projektmål Befintliga förhållanden Markanvändning Trafik och trafikanter - resor och transporter Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Funktionsanalys av transportsystemet Funktionsmål - tillgänglighet Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Behov Tänkbara åtgärder Beskrivning av åtgärder Stråket Degerfors-Karlskoga Effekter och måluppfyllelse Konsekvenser och riskhantering Kostnadsuppskattning Samråd Fortsatt arbete Bilagor...17

6 1 Bakgrund Denna förstudie har tagits fram på uppdrag av Trafikverket Region Öst. 1.1 Syfte Syftet är att utreda behovet av åtgärder för ökad cykling mellan Degerfors och Karlskoga. Förstudien behandlar en möjlig gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet och längs befintliga intilliggande kommunala eller enskilda vägar och anslutningar till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska även klargöra behovet av cykelväg utifrån hur många som cyklister som potentiellt kommer använda den. 1.2 Geografisk avgränsning Det studerade cykelstråket sträcker sig längs med väg 205 mellan Degerfors, från cirkulationsplatsen vid Raka vägen, och Karlskoga, fram till cirkulationsplatsen vid Fisksjöleden. Sträckan är cirka 7 km lång. Förstudieområdet omfattar området i direkt anslutning till vägen, 50 meter på vardera sida. Karlskoga Väg 205 Möckeln Degerfors m Figur 1. Karta som visar sträckan mellan Degerfors och Karlskoga. 1.3 Aktualitet I länstransportplanen för Örebro län avsätts under planperioden mnkr till investeringar för cykelvägar utmed det regionala vägnätet. Under utfördes inventering av cykelvägar i Örebro län av dåvarande Vägverket 6

7 som översiktligt kartlagt befintliga sträckor samt behov utmed det statliga, men även kommunala vägnätet. Delsträckan finns med i den inventering som gjorts av Trafikverket under Under 2012 avser Regionförbundet Örebro att ta fram en cykelplan/strategi 2 Vad är en för förstudie? hur prioritering av nya objekt ska ske. Utfirån länstransportplanen prioriteras i första hand sträckor mellan närliggande tätorter med många invånare som förbättrar förutsättningarna för skol- och arbetsresor. I att andra en vägutredning, hand prioriteras med sträckor tillhörande som MKB, är intressanta genomförs rekreation om det och turism. Under i förstudiearbetet tas förstudier har fram klarlagts för fem att av alternativa de sträckor åtgärder som bedömts (oftast vägkorridorer), 2012 ska arbetsplan/byggplan med tillhörande MKB, och behöver produktion studeras genomföras och trafik- för vara mest intressanta. Under den eller de sträckor som teknisk har högst standard prioritet behöver med utredas start år Förstudien bedrivs i samarbete med Regionförbundet att en Örebro. arbetsplan upprättas om ny mark behöver tas i anspråk, och vägutredning inte behöver genomföras 1.4 Tidigare utredningar att arbetsplan/bygghandling upprättas om endast åtgärder inom befintligt vägområde föreslås, eventuellt med MKB (frivilligt) Frågan om gång- och avser cykelväg ej byggande mellan Karlskoga av väg och enligt Degerfors väglagenhar diskuterats under flera år, dock finns inga tidigare att förstudien utredningar används framtagna som underlag kring i den detta. långsiktiga Cykelvägsanalys planeringen. inom Region Öst (Objekt: , Trafikverket), framtagen under 2010, har legat till grund för valet av olika cykelstråk Det är inom också Örebro möjligt län. att förstudien leder fram till att en ny förstudie, med annan inriktning och avgränsning, behöver genomföras. Vissa omständigheter kan innebära att förstudiearbetet avbryts i förtid, om t. ex. 1.5 Planeringsprocessen analysarbetet visar att systemstudier eller markanvändningsplanering En förstudie är det måste första genomföras steget i vägplaneringsprocessen innan vägrelaterade åtgärder enligt kan väglagen. planeras Syftet och projekteras. en behovsbedömning av åtgärder i trafiknätet samt klargöra förut- är att skapa underlag för sättningarna inför fortsatt arbete. Figur 2 visar hur planeringsprocessen och förstudiens placering i processen. Underlag för strategisk planering Ingen åtgärd Förstudie Alternativa lösningar finns Annan åtgärd än vägåtgärd Vägåtgärd inom befintligt vägområde Arbetsplan/Bygghandling Åtgärd som kräver ny mark Alternativa lösningar finns inte Vägutredning Arbetsplan Bygghandling Utförande Utförande Uppföljning Uppföljning Figur 2. Planeringsprocessen. Resultat från förstudien. 1.6 Övergripande mål och strategier Regeringens övergripande transportpolitiska mål ska beaktas och tas hänsyn till i denna förstudie. 7 9

8 2 Projektmål Följande effekt- och projektmål finns för arbetet med regionala cykelstråk i Örebro län. Effektmål regionala cykelstråk Öka andelen cykelresor i länet, i första hand skol- och arbetsresor. Skapa ett gent cykelnät. Medverka till samverkan med kollektivtrafik där del av resan sker med cykel och del med kollektivtrafik. Projektmål regionala cykelstråk Förstudien ska vara väl förankrad inom Trafikverket och Regionförbundet i Örebro län och kommuner. Förstudien ska ligga till grund för nästa steg i processen, t.ex. arbetsplan eller bygghandling. 8

9 3 Befintliga förhållanden 3.1 Markanvändning I Karlskoga bor cirka personer och i Degerfors cirka 7200 personer. Utmed sträckan finns bostadsbebyggelse varav merparten ligger en bit från vägen. Verksamheter finns i början av sträckan vid Karlskoga. På mitten av sträckan vid Nyttorp ligger en större verksamhet, Jubogruppen. Längs med vägen finns skogsmark och åkermark. Det finns även berg bitvis på västra sidan av vägen. På östra sidan av väg 52, nära Degerfors, ligger en Degerfors golfbana. Längs med Möckelns västra strand finns inom Degerfors kommun 87 fastigheter, varav de flesta är fritidsfastigheter. Både Degerfors kommun och Karlskoga kommun vill utveckla möjligheterna till boende i detta område, bland annat arbetar Degerfors kommun med ett planprogram som medger permanentboende i området. Karlskoga kommun belyser avsaknaden av cykelbana mellan Karlskoga och Degerfors i sin översiktsplan (Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner, 2010). I översiktsplanen föreslås en separat cykelbana på den östra sidan av väg 205. Kommunen vill stimulera arbetspendling till fots och med cykel samt möjliggöra för skolelever att kunna gå och cykla till skolan på ett trafiksäkert sätt. I översiktsplanen finns en ny sträckning på E18 utpekad, den så kallade Möckelnleden som ska passera mellan Degerfors och Kalrskoga på en bro över Möckeln. Det finns planer på att koppla samman en reservvattenledning och ett fjärrvärmenät mellan Degerfors och Karlskoga längs den östra sidan av väg Trafik och trafikanter - resor och transporter Trafikflödet på väg 205 är relativt stort och uppmättes till 7510 fordon/dygn (ÅDT) under Andelen tung trafik är ca 6 %. Hastigheten är reglerad till 90 km/tim. Vägen är bred, 13 meter, med vägrenar på båda sidor. Ingen separat gång- och cykelväg finns längs med vägen, cyklister använder idag vägrenen. Både i Karlskoga och Degerfors finns anslutningar till befintliga kommunala cykelnät. Trafiksäkerheten är låg, det har skett 18 olyckor under de senaste 10 åren, varav en dödsolycka med cyklist. Sträckan trafikeras av tre busslinjer mellan Degerfors och Karlskoga, 502, 593 och 594. Det finns flera busshållplatser längs med sträckan. Belysning finns på den östra sidan av vägen på en kortare sträcka före Degerfors och även med vägen på en kortare sträcka förbi korsningen vid Nyttorp på mitten av sträckan. 9

10 Figur 3. Väg 205 med breda vägrenar på båda sidor av vägen. Figur 4. Väg 205, Infarten till Degerfors med belysning. Naturreservatet Degernäs -Ramshöjden skymtar till väster i bilden. 3.3 Miljö Landskap I sträckans norra del vid utfarten från Karlskoga och söderut går vägen parallellt med en barrskogsbevuxen höjdsträckning. Vägen ligger i gränszonen mellan skogen och det öppna odlingslandskap som breder ut sig på vägens östra sida, mot sjön Möckeln. Söder om Äspenäs omges vägen på båda sidor av omdlingslandskapet utmed Möckelns stran. Strax norr om infarten till Degerfors tilltar trädridåerna successivt söderut för att vid Degernäs bilda ett sammanhängadne skogsområde. Bebyggelsen i odlingslandskapet utgörs främst av glest liggande gårdar. Utmed Möckelns strand, särskilt i Degerfors kommun, finns fritidsbebyggelse vars byggnader och anordningar delvis skärmar av sjön från omgivningen. Naturmiljö De naturvärden som finns inom vägens närområde utgörs främst av vegetationsridåer på 10

11 höjder och kullar, vid gårdar och utmed vägar. I odlingslandskapet finns också åkerholmar och korsande mindre vattendrag och diken, utmed hela sträckan. Ån vid Kvarntorp har Möckeln som recipient. Skyddsvärda biotoper kan finnas i dessa miljöer vilket bör utredas i nästa skede. Naturreservatet Degernäs-Ramshöjden omfattar bland annat Möckelns södra strand och är en del av ett sammanhängande grönstråk. Naturreservatet är av lokalt intresse och har tillkommit främst i rekreationssyfte. Ett naturområde av värde pekas ut av Skogsvårdsstyrelsen norr om Äspenäs. Där finns en skyddsvärd biotop med bland annat lövskog i en dalgång ner mot Möckeln. Inga riksintressen för naturvården finns inom aktuellt område. Vägen ligger inom Möckelns influensområde. Enligt VISS, databasen Vatteninformationssystem Sverige, har Möckeln god ekologisk status och god kemisk vattenkvalité. Södra delen av sjön utgör skyddsområde för vattentäkten vid Degernäs. Kulturmiljö Den aktuella sträcka går genom en bygd där järnbruk växte fram i slutet på 1600-talet, i en miljö med tillgång till skog och vattenkraft. Vid Kvarntorp passerar vägen intill en fornlämning efter en tidig hytta och kvarnar med mera. Lämningar av den gamla vägen mellan bruksorterna Degerfors och Karlskoga finns väster om vägen. Utmed väg 205 finns ett fornminne i form av en milsten av järn från 1700-talet, på den västra vägbanken. Inga riksintressen för kulturvården finns inom aktuellt område. Figur 5. Kartan visar fornlämningsområdet i bäckravinen vid Kvarntorp och norr därom på vägen läget för en milsten. 11

12 Rekreation Av lokalt intresse för det rörliga friluftslivet är Degernäs med omgivande grönområden som utgör ett sammanhängande grönstråk intill samhället, i öst-västlig riktning. Här finns golfbana, camping och badplats vid Möckelns strand, samt intilliggande strövområden med vandringsleder Byggnadstekniska förutsättningar Ledningar Karlskoga och Degerfors Energi har ledningar utmed vägen, de ligger på den västra sidan av vägen med undantag för korta sträckor närmast både Karlskoga och Degerfors där ledningarna först korsar vägen och fortsätter in i tättbebyggt område på den östra sidan. I Degerfors korsar VA-ledningar vägen vid Kvarnberg, i början av sträckan. Teleledningar finns utmed hela sträckan på Östra sidan av vägen. Befintliga ledningar kan påverkas av föreslagna åtgärder. Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena har bedömts utifrån tillgängliga jordartskartor (SGU), flygfoton och filmer. Förhållandena redovisas i nordöstlig riktning med start från Degerfors. Km 0/000 1/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Öster om vägen förekommer ett område med postglacial sand, dock förefaller detta område ligger något öster om vägen. Km 1/000 2/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Norr om Kvarntorp förekommer ett område med sandig morän, som dock endast mycket lokalt kommer i kontakt med vägen. Mycket lokalt påträffas dessutom berg i dagen. Km 2/000 3/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt påträffas sandig morän, berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 3/000 4/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Lokalt, straxt söder om Tällekullen, påträffas berg i dagen samt älvsediment bestående av ler eller silt. Km 4/000 5/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. Väster om vägen förekommer ett utdraget bälte med postglacial sand. Lokalt påträffas också älvsediment bestående av ler eller silt. Km 5/000 6/000 Grunden inom området består främst av glacial lera. I den norra delen av sträckan, ca 5/800, övergår jordlagren på den västra sidan av vägen till att bestå av sandig morän. Km 6/000 7/000 Området ligger utanför SGU karteringsområde. Det förefaller dock som att jordlagren främst består av glacial lera. Väster om vägen kan dock sandig morän förekomma. 12

13 4 Funktionsanalys av transportsystemet Under 2009 presenterades de nya och omarbetade transportpolitiska övergripande målen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Målen delas upp i funktionsmål och hänsynsmål. 4.1 Funktionsmål - tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 4.2 Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. 4.3 Behov Behovet av cykelväg mellan orterna bedöms vara stort. Det korta avståndet mellan orterna innebär att finns en omfattande arbetspendling. Viktiga målpunkter som skola, affärer och fritidsverksamheter med mera stimulerar också till resor. Idag är cyklisterna helt oskyddade på vägen trots att det finns breda vägrenar på största delen av sträckan. Olyckorna och otryggheten på sträckan kan ha en avskräckande effekt vilket innebär att många väljer bort cykeln som alternativ. Stråket Degerfors-Karlskoga har kontrollerats mot kriteriena enligt Kågesson modell (Modell för inventering och planering av cykelvägar, Vägverket Publikation 2007:13). Modellen tar fram det teoretiska behovet för cykelvägar inom och mellan tätorter där behovet av bilfri cykelväg mellan två orter bedöms efter en tabell som bygger på storleken på de två orterna och avstånden mellan dem. Antalet potentiella arbetspendlare bedöms vara stort då det finns flera målpunkter i både Degerfors och Karlskoga samt att båda orterna är relativt stora. Potentiella cyklister bedöms vara både arbetspendlare och övriga cyklister i alla åldrar som ska ta sig till olika aktiviteter. 13

14 5 Tänkbara åtgärder 5.1 Beskrivning av åtgärder Fyrstegsprincipen har varit en utgångspunkt i arbetet med framtagandet av åtgärdsförslag i denna förstudie. Fyrstegsprincipen är Trafikverkets planeringssystem och utvärderingsmodell för att pröva och analysera olika åtgärder, främst i förstudieskedet. Systemet syftar till att uppnå transportpolitikens uttalade krav att i ökad utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen kan beskrivas i följande ordning: Steg 1. Påverka valet: överväga och pröva åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. Steg 2. Använd effektivare: pröva åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Steg 3. Förbättra: pröva åtgärder som innebär förbättring av befintlig infrastruktur. Steg 4. Bygg nytt: pröva nyinvesteringar i form av större ombyggnader eller nybyggnader. I framtagandet av förslag till åtgärder har fokus varit på kostnadseffektiva åtgärder. Detta innebär att man i första hand ska använda sig av befintliga vägar, gång- och cykelvägar mm och bygga ut dessa. 5.2 Stråket Degerfors-Karlskoga I fyrstegsprincipen har steg 1 till 4 beaktats och bearbetats enligt följande: Steg 1. Valet av transportsätt till förmån för cyklandet har av Örebro län prioriterats i en länstransportplan. Påverkansåtgärder som uppmuntrar cykling finns inom trafikverkets verksamhet. Steg 2. Befintliga vägnätet kan få större attraktivitet genom att förbättra delsträckor där trafiksäkerheten är låg. Exempelvis kan vägrenen prioriteras vid vinterväghållning och cykelfält kan målas på båda sidor av vägen. På vissa delsträckor måste vägrenen breddas. Steg 3. Vägförbättringsåtgärder kan genomföras genom att skapa en dubbelriktad separerad gång- och cykelväg med barriär, exempelvis med GCM-stöd som är ett bredare betongkantstöd som möter cykelbanan med låg och körbanan med hög kant. Steg 4. En friliggande gång- och cykelbana anläggs längs med väg 205. Över åar anläggs gång- och cykelbroar. Belysning föreslås övervägas längs hela gång- och cykelbanan. 5.3 Effekter och måluppfyllelse Transportpolitikens funktionsmål är att transportsystemet ska vara jämställt, dvs likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. En av målpreciseringarna till detta mål lyder att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. En ökad satsning på cykling innebär generellt att förutsättningarna och valmöjligheterna ökar för att göra egna väl fungerande transportval. För att cykling ska vara ett realistiskt alternativ krävs att sammanhängande vägar för cyklingen finns för hela resan i ett dörrtill-dörr perspektiv. En ökad satsning på cykelvägar ökar också tillgängligheten i transportsystemet för dem som inte har tillgång till bil. En ökad satsning på säkra och väl 14

15 fungerande cykelvägar kan förväntas öka valfriheten för både kvinnor och män. Hänsynsmålen innebär ökad trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Idag är cyklister helt oskyddade när de cyklar på vägrenen. Cykelfält är en åtgärd som förbättrar trafiksäkerheten i mycket liten utsträckning, känslan av trygghet bedöms dock bli bättre. En trafikseparerad gång- och cykelväg ökar trafiksäkerheten. Den kan skapas genom att avskilja vägbanan med ett barriärelement, exempelvis GCM-stöd eller betongbarriärer, eller genom att anlägga en friliggande gång- och cykelbana. Bekvämligheten förbättras med ökat avstånd till vägen. Påverkan från motortrafiken i form av buller, damm, stänk och tryckvågor från tung trafik minskar. Den upplevda tryggheten blir god om avståndet till vägen inte blir för stort och om växtligheten intill gångoch cykelbanan begränsas. Även belysning ökar den upplevda tryggheten. Att välja cykeln framför andra transportsätt har en förbättrande effekt på folkhälsan. Samtliga föreslagna åtgärder bidrar troligtvis till att cyklandet ökar. Då den upplevda tryggheten ökar kommer även flera kategorier att välja cykeln och antalet cyklister ökar. En friliggande gång- och cykelbanan bedöms ha större effekt på folkhälsan än de andra alternativen. Att antalet resor med cykel ökar innebär ingen belastning på miljön. En miljövinst uppnås då arbetspendling med bil ersätts med cykel vilket är en positiv klimatpåverkan. Degerfors och Karlskoga kommun ser samordningsvinster med planerade ledningsarbeten på den östa sidan av väg 205, är denna sida att föredra för placering av gång- och cykelbanan. Dessutom planeras exploatering av bostäder mot sjön Möckeln vilket gör att gång- och cykelbanan får en högre nyttjandegrad om den placeras på denna sida. 5.4 Konsekvenser och riskhantering Befintlig vägrens bredd är på största delen av sträckan tillräcklig för att uppnå god standard för cykelfält enligt VGU. Vissa delsträckor, särskilt vid korsningar med körfält för vänstersväng, har smalare vägren än riktvärdet på 2 meter och där behöver breddning med upp till 1 meter göras vilket omfattar totalt 800 meter av vägen. I nästa skede bör det utredas om körfälten istället kan smalnas av för att få tillräcklig bredd på cykelfälten. Vintertid minskar trafiksäkerheten för cykelfält då vägmarkeringarna inte syns på grund av snö. Snövallar kan också minska bredden. Driftskostnader för snöröjningen är mindre för cykelfält än för de andra alternativen. Den upplevda bekvämligheten blir sämre med cykelfält eller GCM-stöd än med en friliggande gång- och cykelväg. En avskild gång- och cykelväg med GCM-stöd eller betongbarriär innebär att det blir sämre omkörningsmöjligheter för biltrafiken. Belysning längs en separat gång- och cykelbana innebär ökad driftskostnad och energiförbrukning. Förekomst av tjära i asfalten bör utredas eftersom det innebär en risk för miljön och för ökade kostnader. Förslagen med cykelfält och avskild körbana med GCM-kantstöd eller betongbarriär innebär ingen påverkan på omgivningarna eller intrång i landskapsbilden. Breddningen av vägrenen kan innebära negativ påverkan där breddningen kommer i konflikt med befintlig vegetation. 15

16 En friliggande gång- och cykelbana har en liten eller ingen påverkan på landskapsbilden. Gång- och cykelbanan tar åkermark i anspråk. Bäckravinen där ån vid Kvarntorp rinner utgör troligtvis en skyddsvärd biotop som troligtvis påvarkas negativt. Kulvertering av vattnet måste utföras alternativt måste en cykelbro anläggas. Det senare alternativet innebär mindre miljöpåverkan. Viss tillfällig negativ påverkan på åns vattenkvalitet kan ske under byggnation. Åtgärder för att minimera dessa risker kan bli aktuella under byggnationen. På vissa platser längs med den planerade vägsträckningen finns fornlämningar. Arkeologiska åtgärder kan bli nödvändiga vid Kvarntorp. 5.5 Kostnadsuppskattning Kostnadsuppskattningarna avser anläggningskostnaden för att bygga hela åtgärden utan etappuppdelning. Kalkylerna är baserade på kostnadsläget januari Den totala kostnaden för varje objekt inkluderar entreprenadkostnad, projektadministration, projektering, marklösen och framtagande av förstudie. Alternativ 1. Cykelfält Kostnaden för cykelfält beräknas uppgå till cirka 2,2 mnkr Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Alternativ 2. Separerad gång- och cykelväg Kostnad för separering med barriärelement beräknas uppgå till cirka 5,3 mnkr. Kalkylen förutsätter: 6800 m cykelfält GCM-stöd 500 m breddning ca 1,0 m 300 m breddning ca 0,5 m Fräsning befintlig vägmarkering Komplettering av ny vägmarkeirng Alternativ 3. Friliggande gång- och cykelbana Kostnaden för friliggande cykelväg är beräknad för en 3,0 meter bred gång- och cykelbana, dock kan smalare bredd vara tillräcklig och bör övervägas. Kostnaden beräknas uppgå till cirka 15,8 mnkr varav kostnaden för eventuell belysning uppgår till till 4,2 mnkr. I kalkylen har avståndet 20 meter mellan belysningsstolparna använts. Kalkylen förutsätter: 6800 meter separat gång- och cykelbana 16

17 6 Samråd Förstudien har varit föremål för samråd genom möten med intressenter och alllmänhet. Projektet har annonserats i dagspressen och varit tillgängligt på Degerfors och Karlskoga kommuner, Trafikverket i Eskilstuna och Örebro samt på Trafikverkets hemsida. Samrådsredogörelsen redovisas i bilaga 2. 7 Fortsatt arbete Efter samrådsremiss och Länsstyrelsen beslut om eventuellt betydande miljöpåverkan tar Trafikverket ställning till fortsatt arbete. 8 Bilagor Till denna utredning hör en bilaga som beskriver sträckorna. 1. Inventeringskarta Karlskoga Degerfors, översiktskarta. 2. Samrådsredogörelse 17

18 Trafikverket, Box 1140 Eskilstuna, Besöksadress: Tullgatan 8. Telefon : , Texttelefon:

19 KARLSKOGA FÖRKLARING FINNS PÅ KARTA 2 LAYOUTINDELNING: FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

20 5 KVARNTORP BRED VÄGREN UTOM VID CIRKULATION DELVIS BERGSKÄRNING I VÄST LÄNGD 900 M SMAL VÄGREN VID KORSNINGAR ~0,5 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 300 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 1900 M SMAL VÄGREN VID KORSNING ~1 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 100 M BRED VÄGREN ~2 M BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 3100 M SVÄNGFÄLT I VÄST, ~2 M I ÖST BRA SIDOOMRÅDE I VÄST LÄNGD 100 M SMAL VÄGREN 0,5-1,5 M I VÄST ~2M I ÖST, BRA SIDOOMRÅDE LÄNGD 400 M LAYOUTINDELNING: 6 Degernäs- Ramshöjdens naturreservat 2 1 Kvarnberg 7 DEGERFORS FÖRKLARING BRYTPUNKT DELSTRÄCKA Möjlig GC-väg Bra GC-stråk

21 Samrådsredogörelse Ett tidigt avstämningsmöte med Länsstyrelsen i Örebro genomfördes 19 december Samrådsmöte för allmänheten hölls kvällen den 8 maj 2012 i Folkets hus i Degerfors. Mötet var ett gemensamt samrådsmöte med Degerfors kommun som samtidigt ställde ut ett planprogram för Västra Möckelns strand. 9 st brev med inbjudan gick ut till organisationer och företag. Annonsering om samrådet genomfördes i Karlskoga tidning och Karlskoga-kuriren den 28 april. Vid mötet närvarade 30 personer varav 10 personer var kvinnor. Förstudien fanns utställd hos Degerfors och Karlskoga kommuner samt hos Trafikverket i Eskilstuna och Örebro under perioden mellan den 23 april till den 15 maj Förstudien fanns även tillgänglig på Trafikverkets hemsida. Till Trafikverket har följande 13 skriftliga synpunkter inkommit under samrådsperioden. Synpunkter från allmänheten Totalt har 7 skriftliga synpunkter inkommit från privatpersoner. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från allmänheten. Majoriteten av synpunkterna angående en utbyggnad av gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga är positiva. Flera privatpersoner påpekar att trafikflödet är högt och hastigheten längs vägen är hög vilket gör att man avstår från att cykla på vägrenen då detta känns otryggt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Flera tror även att pendlingen med cykel till arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter kommer att öka med en gång- och cykelbana. Alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, är det alternativ som förespråkas. Övriga synpunkter är att sommarstugeområdet längs Västra Möckelns strand saknar gång- och cykelförbindelse till Degerfors. En gång- och cykelbana mellan Degerfors och Karlskoga kan gynna turismen och det blir även lättare att motionera längs sträckan. Idag rör sig både gående och cyklister på vägrenen. Önskemål om belysning och hastighetskamera har även inkommit. En privatperson har synpunkter på att en separat gång- och cykelbana kan ge sämre boendemiljö för dem då växtlighet i närheten eventuellt måste tas bort. Borttagen skog och övrig växtlighet som tas bort ska ersättas med annan bullerdämpande anordning. Yttranden från myndigheter, organisationer och företag Totalt har 6 skriftliga remissvar inkommit från myndigheter, organisationer och företag. Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från dessa. Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen har lämnat synpunkter under projektets gång och har ingenting att invända över framtagen förstudie. er

22 Länstrafiken i Örebro Länstrafiken anser att med en cykelväg mellan orterna kan eventuellt hållplatser tags bort då det är säkert att ta sig till en annan hållplats. Genom att minska antalet stopp kan restiden med kollektivtrafiken minska vilket gör den mer attraktiv. Degerfors kommun Degerfors kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar alternativ 3, en separat gång- och cykelbana, utmed östra sidan av väg 205. Kommunen önskar vissa modifieringar av utformningen närmast Degerfors dels för att reducera kostnaderna och dels av miljöskäl. Övriga synpunkter från kommunen är att belysning är mycket positivt men kan från energi- och kostnadssynpunkt senareläggas, förslagsvis med solcellsdrivna belysningsmaster. Arbetsplan för gång- och cykelvägen måste föregås av samråd med Karlskoga och Degerfors kommuner och dess bolag (Karlskoga Energi & Miljö AB respektive Degerfors Energi AB) för eventuell samordning med annan infrastruktur. Kommunen utgår ifrån att vägen kommer att konverteras från nuvarande 90-standard till urban 80-standard. Karlskoga kommun Karlskoga kommun är mycket positiv till förstudien och förespråkar förstudiens alternativ 3, en friliggande gång- och cykelväg längs med väg 205 med belysning längs hela gång- och cykelbanan. Kommunen delar förstudiens uppfattning om att behovet av en cykelväg mellan orterna är stort pga dagens omfattande arbetspendling och övriga transporter till olika målpunkter som skola och fritidsverksamheter. Samt att cyklisterna idag är helt oskyddade på vägen och att vägstandarden för cyklisterna i dag kan ha en avskräckande effekt som gör att cykel väljs bort som alternativ. Degerfors energi Degerfors energi stödjer samrådsyttrandet från Degerfors kommun. Framför allt det som berör verksamhetsområdena elnät, fjärrvärme och stadsnät. Skanova Skanova har flera markförlagda opto- och telekablar inom planområdet. Om undanflyttningsåtgärder krävs förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. För övrigt har Skanova inget att erinra mot förslaget. Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i arbetet

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle

Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle 1 (9) Teknik och samhällsbyggnad 2007-05-02 Dnr 05.0359 Detaljplaneprogram för Ulrika samhälle Samrådsredogörelse I Orientering Detaljplaneprogrammet som har som syfte att klarlägga markanvändning, omfattning

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

1.7. Övergripande mål och strategier

1.7. Övergripande mål och strategier Om Trafikverket beslutar att vidta åtgärder på befintligt stråk bör detta samordnas med ÖSCR:s planer. För att dra nytta av marknadsföringskampanjen och den publicitet denna kommer att ge, bör åtgärderna

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer