Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön Gullspångsälvens vattenråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd"

Transkript

1 Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders Johansson KEMAB Björn Andréason Möckelns FOF Claes Kjörk (fortsatt kontakt sker med Birgitta Adell) Fortum Daniel Bergdahl Länsstyrelsen Örebro Hans Jansson Karlskoga Naturskyddsförening Hans Åke Karlsson Bergslagens Elektriska AB Kent Gustavsson Örebro läns landsting Matilda Norberg Samordnare GVVF Robert Skogh Gullspångs kommun m.m. Staffan KEMAB Tommy Carlsson Privatperson vid Norrälgen Ulf Levein Kraftverksägare William Dickson Rämens FVOF Mötet inleddes med att Matilda Norberg, samordnare av GVVFs vattenråd hälsade välkomna och presenterade vattenkraftens utbredning i avrinningsområdet, dess påverkan på miljön och en del slutsatser från Havs och vattenmyndighetens utredning dialog om vattenkraften och miljön som utförts på regeringsuppdrag under Daniel Bergdahl från länsstyrelsen i Örebro tog därefter vid och berättade lite kring vilka värden som finns i fritt rinnande vatten, vilka krav som ställs på vattenkraften samt vad som kan vara möjliga åtgärder att göra för att kunna kombinera miljömålen kring förnyelsebar energi och levande sjöar och vattendrag. Båda dessa presentationer finns att ta del av på GVVFs hemsida. Under mötet diskuterades sedan problemställningar och möjligheter inom temat vattenkraften och miljön. Nedan sammanfattas en del av diskussionerna under rubrikerna: vattendomar, samverkan, Liljendalsälven, syfte med gruppen och konkreta åtgärder. Vattendomar Nedan är några citat från diskussionerna under mötet där vattendomarna hade en central roll. Vattendomar ger rätt att påverka negativt om nyttan överskrider skadan. vågar inte hitta de smarta lösningarna eftersom det i en omprövning av en vattendom ofta kommer en tredje part och ställer ytterligare krav rättigheter i vattendomar hävdas hela tiden det är otympligt att göra små förändringar

2 Det påpekades också att vatten idag omfattar ett större sammanhang än tidigare. Idag är många frågor knutna till vatten som inte togs hänsyn till vid upprättandet av vattendomarna. Dessa kommer ofta från en annan tid, med andra prioriteringar. Många vattendomar är gamla och även vattenlagarna i miljöbalken har dålig tidsenlighet eftersom små förändringar kräver stora omprövningar. Detta sätter käppar i hjulet för frivilliga åtgärder som kräver en omprövning av vattendomen. För de verksamheter där tillstånd inte finns är det viktigt att söka tillstånd så snart som möjligt eftersom det är ett minimikrav som ställs på verksamheterna. Vi ser fram emot resultatet av vattenverksamhetsutredningen som ska slutredovisas till regeringen den 31 maj I denna ska reglerna om vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ses över. Målet är att föreslagna ändringar från utredningen ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och de nämnda EU-kraven, samtidigt som en väl fungerande markavvattning och en fortsatt hög regler- och produktionskapacitet i den svenska vattenkraftproduktionen eftersträvas. Uppdraget i sin fulla formulering går att läsa här: Samverkan Flera deltagare i gruppen poängterade vikten av dialog och samverkan. Detta för att undvika att skyttekrig uppstår. Genom kunskap och informationsutbyte skapas förståelse för både miljöaspekter och energiproduktionsaspekter. Genom goda exempel ges inspiration till åtgärder. Åsikter som framfördes under mötet var tex: i grupp är man stark man skall inte underskatta värdet av samverkan upp ur skyttegravarna och prata med varandra istället Claes från Fortum påpekade att om de som kraftverksägare får ett konkret förslag på vart en förändring är önskad och vilken förändring som önskas är det lättare att räkna på och ge en fingervisning om det är möjligt att genomföra med hänsyn till vattendom och produktionskrav. Exempelvis framfördes önskemål från MFOF att släppa 0.5 kubik i Karåsen. Detta är ett konkret exempel som går att räkna på och föra en dialog om. Liljendalsälven ett konkret exempel I Liljendalsälven, utflöde från sjön Fjällrämmen i norra delen av Gullspångsälvens avrinningsområdet, förekommer idag nolltappning. Intresse finns för att kunna släppa en minimivattenföring i vattendraget för att förbättra miljön för det vattenlevande växt och djurlivet. Enligt vattendomen i detta fall ställs krav på att sjön måste hålla en viss nivå innan vatten får släppas, vilket i praktiken leder till nolltappning när vattnet är lågt. Hur kan man gå vidare med detta? William Dickson och KEMAB genom Anders Johansson och Staffan Ericsson kommer fortsätta dialogen kring detta och gruppen ser fram emot att höra vart diskussionerna leder.

3 Syfte med gruppen Syftet med gruppen är att få till en samverkan och kunskapsutbyte mellan berörda parter, och att till att börja med identifiera och även genomföra lättare åtgärder där vattenkraften och miljön kan kombineras inom avrinningsområdet. Med lättare avses här åtgärder som med relativt enkla och billiga medel kan ge stor miljönytta. Exempelvis: 1) Identifiering av så kallade win-win situationer där kostnaden för energiproduktionen blir liten och miljönyttan stor (i vissa fall kan till och med en positiv effekt på energiproduktionen erhållas genom tex mer förutsägbara flöden, effektivisering av energiutnyttjandet och liknande). 2) Åtaganden som är möjliga att göra inom en vattendom, tex: a. att skapa ett minimiflöde som ger utrymme till att fåran får karaktär av ett vattendrag/forsande vatten b. en reglering av flödet som följer årsvariationer och därmed kan skapa mer naturlika miljöer Konkreta åtgärder utifrån dagens möte Vilka projekt kan vi genomföra inom befintliga vattendomar? En sammanställning av möjliga projekt. Till nästa gång tittar vi på något/några av dessa projekt. Påbörja tillståndsansökan av kraftverk som inte har tillstånd idag. Detta för att föregå de krav som ställs på att alla kraftverk ska ha tillstånd. Ytterligare personer kan vara intresserade av att delta i gruppen, bland annat bör länsstyrelsen i Värmland vara representerad. Matilda kommer försöka få ut informationen om gruppen till fler potentiellt intresserade. Alla kan också till nästa träff bjuda in ytterligare fler intresserade personer. Länkar till material som fanns tillgängligt under mötet: Havs och vattenmyndigheten, Dialog om vattenkraften och miljön en redovisning av utfört regeringsuppdrag. https://www.havochvatten.se/download/18.19fef33c13a77c96b1910cb/ /dialo g+vattenkraft+hav+rapport+2012_12+inkl+bilagor.pdf Ingela Lindqvist, Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige, Uppsala Faculty of Law. =sv-se Restaurering av Imälven Biotopvård och byggande av vandringsvägar i Sågkvarnsbäcken 2009

4 Manual för ekologisk restaurering av vattendrag https://www.havochvatten.se/om-oss/publikationer/fiskeriverkets-publikationer/ovrigapublikationer-fran-fiskeriverket/ovriga-publikationer-fran-fiskeriverket/ ekologiskrestaurering-av-vattendrag.html

5 DELTAGARLISTA MED KONTAKTUPPGIFTER Deltagare första mötet i arbetsgrupp vattenkraft och miljö Person Organisation E-post Anders Johansson KEMAB Björn Andréason Möckelns FOF Claes Kjörk (fortsatt kontakt med Birgitta Adell) Fortum Daniel Bergdahl Länsstyrelsen Örebro Hans Jansson Karlskoga Naturskyddsförening Hans Åke Karlsson Bergslagens Elektriska Kent Gustavsson Örebro läns landsting Matilda Norberg GVVF Robert Skogh Gullspångs kommun m.m. Staffan Ericsson KEMAB Tommy Carlsson Privatperson vid Norrälgen Ulf Levein Kraftverksägare William Dickson Rämens FVOF Övriga personer som är intresserade av att delta i gruppen men hade förhinder vid första träffen Person Organisation E-post Lars Rosén Kraftverksägare Silverhyttan Louis de Geer Lesjöfors Kraft AB Nils-Olof Eriksson Kraftverksägare Valån Roine Fransson EON

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer