Policy för miljöanpassad upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för miljöanpassad upphandling"

Transkript

1 HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (7) Policy för miljöanpassad upphandling Fastställd av kommunfullmäktige , 105 Kommunfullmäktige beslutade att anta länspolicyn om miljöanpassad upphandling som sin egen, att kommunens förvaltningar skall följa policyn, samt att uppmana kommunala bolag och stiftelser att anta policyn. Kommunstyrelsens ordförande har att ta ställning till avsteg från nivå 1 i policyn efter samråd med inköpssamordnaren och miljöchefen. Kommunstyrelsen ska följa upp användningen av policyn samt besluta om principiella förändringar av policyn. Nedan följer ett utdrag ur pärmen Miljöanpassad upphandling (flik 1). Varför en Miljöpolicy? Målsättning med de kommande avsnitten är att Du som kommunal politiker, inköpare, leverantör eller bara vanlig medborgare skall känna till argumenten för en miljöanpassning av kommunernas upphandling. Känner Du också för argumenten har vi nått en bit på vägen! Svartsyn Sammantaget är vi fem miljader människor på jorden och vi förbrukar resurser på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Detta är ganska uppenbart om vi tänker på att ett års världsförbrukning av olja, miljoner ton tog en miljon år att producera för naturen. Vi har under en rad av år förbrukat energi och produkter i en aldrig sinande ström. Medaljens baksida är att oönskade avfallsprodukter sipprat ut i naturen i alla led av hanteringen. Miljö- och hälsoskadliga ämnen som PCB, DDT, freoner, dioxin, klorerade lösningsmedel, kadmium, kvicksilver... har numera börjat tränga sig in

2 HÄRNÖSANDS KOMMUN 2 även i medvetandet (och fettvävnaden!) hos den mest avskärmade person. Vårsolen är numera inte bara ett livselixir utan också en hudcancerfara. Uttunningen av ozonskiktet i stratosfären ger en ökad UV-strålning som vi inte är skyddade mot. Alla traditionella bilar släpper ut kväveoxider som tillsammans med utsläpp av organiska lösningsmedel ger ökade halter av marknära ozon. Ozonet bidrar till skördeskador i jordbruket och skogsskador som bara i Sverige räknas i miljardbelopp. Detta förutom de direkta hälsoeffekterna och materialförstörelsen av ozonet. Rikets tätorter har halter av luftföroreningar som beräknas ge upphov till i storleksordningen 500 cancerfall per år. Tung är tanken på växthuseffekten, laxsjukan, Tjernobyl, försurningen, artutrotningen och alla eländiga soptippar. Goda krafter! Nu har vi målat nog med svart. För vår egen och dom goa barnens skull ska vi i stället försöka använda oss av ljusare färger och vända den trista utvecklingen. FN-konferensen i Rio 1992 slängde ut en stafettpinne över hela jordklotet. Världens statschefer skrev de facto under på att ta fram en handlingsplan för hantering av miljöfrågorna inför det 21:a århundradet. AGENDA 21 var myntat. Fina ord är dock inte värt ett skvatt om inget händer. Det är nu upp till alla medlemsländer att agera på det nationella planet samt regionalt och lokalt. Agenda 21 bygger på aktiviteter underifrån. Det här är en kastad handske som Västernorrlands sju kommuner beslutat att ta upp. En tanke som bär är att försöka kretsloppsanpassa vårt samhälle. Det innebär att de råvaror och resurser som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minimal resursförbrukning och utan att naturen tar skada. Formuleringen är tagen ur regeringens kretsloppsproposition (1992/93:180) som antogs av riksdagen i maj Med andra ord innebär det att vi inte kan fortsätta och ta ut exempelvis mineraler, sand/grus & fossila bränslen. Nu är det dags att hushålla. De här råvarorna nyskapas inte alls i den takt som förbrukningen sker i dag.

3 HÄRNÖSANDS KOMMUN 3 Förnyelsebara processer ger däremot råvaror och energi som passar in i naturens kretslopp. Det är processer som får sin kraft i solens strålar och bygger upp de gröna cellerna genom fotosyntesen. Skogs- och åkermarkens produkter måste återigen bli framtidens byggstenar. Den moraliska frågan är glasklar. Hur mycket av de resurser som inte nyskapas skall vi förbruka för våra kommande generationer? Livscykelanalys och från vaggan till graven är nya begrepp som greppar en helhetssyn på processer och produkter. Tanken är att man skall beräkna miljöaspekterna i samtliga led. Råvaror, energi, produktion, användning, transporter, återanvändning och omhändertagande ingår i resonemanget. Används de här synsätten växer en helhetssyn fram. Försiktighetsprincipen är bra att känna till. Den omnämns i olika sammanhang och innebär att man skall agera efter de miljö- och hälsorisker som finns med olika företeelser. Man skall inte behöva vänta tills det att fullständig bevisning ligger på bordet innan man vågar ta ett beslut. Redan i förarbetena till miljöskyddslagen från 60-talet lyftes försiktighetsprincipen fram. I lagen om kemiska produkter finns den sk substitutionsprincipen inskriven. I korthet innebär den att sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga skall bytas ut. Tanken är att regeln skall gälla som norm för alla som hanterar kemiska produkter. Den här utbytesregeln är en förlängning av försiktighetsprincipen. Mer om lagstiftning finns i kommande avsnitt. I kemikalieinspektionens produktregister finns drygt kemiska produkter anmälda. Bara i våra hushåll används ton av de här produkterna. Trots nationella förbud och avvecklingsplaner för vissa ämnen och substitutionsprincipen som norm säljs fortfarande stora mängder hälso- och miljöfarliga produkter inom områden där alternativ faktiskt finns. I de fall som vi människor själva agerat gemensamt som kunder och valt ett mer miljöanpassat alternativ i flock har detta fått stort genomslag på marknaden. Den producent som vill vara med tar sådana här marknadssignaler på absolut största allvar. Konsumenterna är som en stor elefant. Den kan vara svår att få igång men nästan omöjlig att stoppa. Goda exempel är ju precis vad som behövs för att visa att det går att förändra invanda köprutiner och mönster som inte stämmer med naturens kretslopp. Utvecklingen av klorfritt papper och miljöanpassade rengöringsmedel är några sådana goda exempel på vad marknadskrafterna faktiskt kan åstadkomma i försäljningsstatistiken.

4 HÄRNÖSANDS KOMMUN 4 Riktningen! Vi alla måste försöka arbeta i en gemensam riktning. Följande sammanfattande ståndpunkter leder till en långsiktigt hållbar utveckling: Vi måste minska användningen av fossil energi Vi måste bibehålla den biologiska mångfalden Vi måste arbeta för att sluta kretsloppen Vi måste effektivisera & miljöanpassa transporterna Vi måste försöka lösa flera problem samtidigt Vi måste iaktta försiktighetsprincipen Offentlig upphandling I Sverige sker en omfattande offentlig upphandling av varor, tjänster och entreprenader. 306 miljarder spenderades Kommunerna och kommunala bolag svarade för 165 av dessa miljarder (-96). Om man vid denna enorma upphandling ställer miljö- och hälsokrav på det man köper kan var och en tänka vilken effekt det skulle få på utbudet av miljöanpassade varor. Många signaler har kommit om att offentlig upphandling verkligen skall miljöanpassas. Redan i budgetpropositionen 89/90 propagerades för detta. Sedan dess har bland annat frågan lyfts fram i : Lagen om offentlig upphandling Agenda 21 KLIV-utredningen (kommunernas arbete för en god livsmiljö) Miljö -93 (Naturvårdsverkets aktionsprogram) Kretsloppspropositionen Kemikaliepropositionen (1993/94:163) Upphandling - en miljöfråga, SOU 1996:23 Miljöbalken Vid årsskiftet 93/94 trädde lagen om offentlig upphandling i kraft samtidigt med EES-avtalet. Enligt bestämmelserna kan ekonomiska mest fördelaktiga eller lägsta pris anbud gälla som utvärderingsgrund. Väljs det första kan flera omständigheter än priset ingå i bedömningen. I kvalitetsbegreppet ska även miljöaspekter räknas in. Det är alltså fullt möjligt att lägga in miljökriterier som ett kvalitetskrav i bedömningen av ett anbud. Mer om detta i kommande avsnitt. Så här används manualen!

5 HÄRNÖSANDS KOMMUN 5 Manualen utgör ett system för att hantera miljöfrågorna i upphandlingen där miljökrav vägs samman med de regler som lagen om Offentlig upphandling anger. Det finns avsnitt för olika varugrupper: transporter, förpackningar, plast, fordon, bränsle, batterier, möbler, textilier, kontorsmaskiner, livsmedel m fl. Varje varugrupp är indelad i tre delar. Faktadelen Här redovisas teknik och miljöfakta i koncentrerad form. Faktadelen riktar sig främst till den som vill ha en populär och kortfattad beskrivning av varugruppens miljöaspekter. Det kan handla om miljöproblemens orsaker och effekter, teknikutveckling, miljömärkning mm. För den som vill veta mer finns också lästips. Miljökriterier När en upphandling står för dörren sammanställs ett anbudsunderlag. Anbudsunderlaget kompletteras med ett kriteriedokument som innehåller. En modell är framtagen där kriterierna har olika stark ställning vid bedömning av anbudet. Vid bedömning av miljökrav används följande 3 nivåer: Nivå 1 Produkter innehållande ämnen som är förbjudna eller har mycket negativa hälso- och/eller miljöeffekter skall inte upphandlas. Nivå 2 Nästa nivå gäller för produkter med starkt miljö- och hälsoskadliga effekter. Huvudregeln är att dessa produkter inte bör upphandlas. Avsteg får endast göras om synnerligen starka skäl föreligger, t.ex. att det inte är ekonomiskt, funktions- eller kvalitetsmässigt försvarbart att köpa produkterna i Nivå 3. Nivå 3 Vid utvärdering av anbud kommer produkter som uppfyller dessa kriterier att prioriteras inom variabeln miljö. Miljöfaktorerna ska sedan vägas mot andra omständigheter i upphandlingen som pris, driftskostnad, funktion mm. Detta innebär att en samlad bedömning av samtliga omständigheter sker och det anbud som väljs är det totalt sett mest fördelaktiga. I de fall det inte funnits underlag att ange kriterier eller det inte funnits någon anledning till det, har vi i miljökriterierna skrivit Kriterier ej angivna. Miljödeklarationen För att kunna utvärdera anbuden och bedöma om miljökriterierna uppfylls skall en miljödeklaration fyllas i av anbudsgivaren. En deklarationsblankett

6 HÄRNÖSANDS KOMMUN 6 skickas därför med anbudsunderlaget som är anpassad till olika varugrupper. Ingående miljöfarliga kemikalier skall redovisas med specifika CAS-nummer. Kemiska produkter som köps skall också vara anmälda till kemikalieinspektionens produktregister. Om sekretess åberopas skall detta särskilt anges i deklarationen. Värdering av anbud Miljökraven ska betraktas som ett kvalitetskrav och när anbuden skall bedömas hamnar man ibland i ett konkret läge där en produkt är fördelaktig ur miljösynpunkt och prioriterad via miljökriterierna. Den kan dock betinga ett väsentligt högre pris än andra jämförbara produkter. Besluten bör i dessa fall ske i samråd med miljöförvaltningen i kommunen. Målsättningen med länspolicyn är som nämnts hög. Skall vi leva upp till denna måste vi vara beredda att i vissa fall ta en merkostnad för miljöns skull. I andra fall sparar vi faktiskt pengar genom att snåla på resurser och handla miljöanpassat. Räknar vi långsiktigt ekonomiskt och väger in miljön i ekvationen så tjänar vi på att miljöanpassa upphandlingen. När efterfrågan ökar och därmed produktionen av miljöanpassade varor så minskar också ofta priset. Miljökrav på leverantörerna innebär också att de måste förbättra sin kunskap om sina produkters miljöegenskaper, något som driver på produktutveckling i rätt riktning samtidigt som det stärker leverantörernas långsiktiga konkurrenskraft. Tillgång till materialet Hela materialet finns tillgängligt på diskett, Kommunförbundet Västernorrlands hemsida samt via en elektronisk anslagstavla, en sk BBS med programmet FirstClass. På hemsidan och BBSín kommer löpande uppdateringar av faktadelarna att finnas tillgängliga för de som betalar årsavgift samt en anslutningsavgift. Ambitionen är att fortlöpande lägga ut uppdateringar av faktadelarna i den takt vi hinner med. Där går redan nu bra att lämna synpunkter mm på innehållet, ställa frågor, ta upp diskussioner etc. Med modem slår man , med Internet är adressen fc.ltck.se, port Kommunförbundet Västernorrlands hemsida har adressen Kontakta oss för mer information.

7 HÄRNÖSANDS KOMMUN 7 Utbildning En stor del av arbetet med att verkligen kunna väva in miljöfrågorna i upphandlingen beror på kunskaperna. Stor energi måste därför läggas på utbildning av inköpsbehöriga. Vidden av utbildningsinsatsen framgår av att långt över personer gör inköp i Västernorrlands sju kommuner. Ajourhållning En annan fråga som är direkt avgörande för resultatet är det arbete som måste läggas ner på uppdatering av faktamaterialet. Om vi inte följer med teknikutvecklingen och anpassar våra kriterier kommer materialet snart att bli tandlöst och direkt felaktigt. Resurser kommer därför att finnas för ajourhållningen som sker två gånger per år. Uppföljning - Utvärdering Kommunen bör varje år utvärdera hur kriterierna i länspolicyn har följts vid upphandling. Detta kan ske inom ramen för kommunrevisionen, genom miljöbokslut eller i särskild redovisning för fullmäktige. Nationell samrådsgrupp För att kanalisera erfarenheter av arbetet med miljöanpassad upphandling och diskutera synpunkter på manualen har det formerats en nationell samrådsgrupp under hösten Avsikten är att den ska träffas i samband med att uppdateringsarbetet pågår 2 gånger per år.

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU)

Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) april 000 Redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU) Bakgrund En enkät har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Västra Götaland och dess delprojekt Miljöanpassad

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH FORSKNING EXAMENSARBETE C-UPPSATS Risksamhället, konsumenten och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Amanda Engman Linköpings Universitet,

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer