Kunskapsöversikt: Ekologiska livsmedel ur konsumentperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsöversikt: Ekologiska livsmedel ur konsumentperspektiv"

Transkript

1 R A P P O R T 2002:4 Kunskapsöversikt: Ekologiska livsmedel ur konsumentperspektiv

2 1. Förord Konsumentverket har uppgiften att arbeta med konsumtion och miljö och ett särskilt uppdrag att främja konsumtionen av ekologisk mat. Ett viktigt led i denna verksamhet är att känna till den kunskap som finns om konsumtion av ekologiska produkter. Detta för att kunna informera på ett bra sätt och även att känna till kunskapsluckor som Konsumentverket, utifrån ett konsumentperspektiv, kan medverka till att fylla. Oscar Alarik, Grön tillväxt AB, har på Konsumentverkets uppdrag sammanställt och diskuterat främst svensk forskning och svenska undersökningar på området konsumenter och ekologi som har publicerats under de senaste tre åren. De slutsatser och värdeomdömen som avges i rapporten står författaren för, och inte uppdragsgivaren. Rapporten är ett värdefullt verktyg för Konsumentverkets vidare arbete. Det är samtidig vår förhoppning att rapporten ska stimulera till debatt och framtida undersökningar. Projektledare vid Konsumentverket har varit Mette Svejgaard. Maj 2002 Konsumentverket

3 Innehåll 1. Förord... 3 Innehåll Sammanfattning... 7 Vad sägs i undersökningarna?... 7 Om undersökningarna... 7 Vad kan Konsumentverket göra?... 8 Behövs det nya undersökningar?... 9 Andra frågeställningar som kan vara lämpliga att belysa i nya undersökningar: Inledning...10 Syfte...10 Avgränsningar Granskning av undersökningarna Vilka metoder har använts i de svenska undersökningarna?...11 Metoder som saknas...12 Inga svenska undersökningar i situationsperspektiv Svarsfrekvenser och omfattning Gruppindelningar och segmenteringar Produktgrupper i undersökningarna Konsumentintressen Tolkningar av resultat...14 Undersökningarnas syften gör att vissa slutsatser hamnar utanför ramen...14 Viljan att få ett enkelt svar kan skymma komplexa sammanhang...15 Felkällor Beställare och utförare...16 Sverige...16 Andra länder Viktiga aktörer för faktaförsörjning Hinder för ökad spridning av ekologiska livsmedel Möjligheter att stödja en ökad spridning av ekologiska livsmedel Nya undersökningar? Sammanfattning av diskussion Sammanställningar Genomgång av publikationer Sverige Danmark Norge Finland Tyskland England Referenser

4 2. Sammanfattning Den snabbt växande marknaden för ekologiska produkter har följts av ett behov av att få veta mer, och de senaste åren har ett antal undersökningar kommit till för att belysa konsumenternas attityd till ekologiska livsmedel. Dessa undersökningar har sökt svaren på framförallt tre frågor: vem är den ekologiska konsumenten? Varför köper hon ekologiskt? och Vad finns det för hinder för att fler ska gå i hennes fotspår? Undersökningarna sammanfaller i en del, och säger emot varandra i annat. Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna man kan dra av vad som sagts i de senaste tre årens rapporter om konsumenter och ekologiska livsmedel. I avsnitt 4 finns en utvecklad framställning och i avsnitt 5, slutligen, referat av ett antal svenska och utländska undersökningar. Vad sägs i undersökningarna? De ekologiska konsumenterna låter sig svårligen ringas in i demografiska indelningar som ålder, kön och utbildning. De undersökningar som anser sig kunna utläsa sådana skillnader har ofta gjort det på grundval av små skillnader eller varit befattade med problem med svarsfrekvensen. Möjligen kan man utläsa att de som ofta köper ekologiska livsmedel: - Är ganska vanliga svenskar - Är ganska få, kanske är det så få som under 2,5 procent som köper 70 procent av de ekologiska varorna (i kronor räknat, Jörgensen 2001) - Har en liten tendens att tycka mer om kultur- och samhällsprogram på TV. - Är intresserade av mat. De som ofta köper ekologiska produkter tycks göra det på grund av hälsoskäl, miljöskäl och djuretik. Men undersökningarna säger emot varandra i vilken ordning dessa kommer. Hinder för ökad försäljning av ekologiska produkter: De flesta har angett högre priser som viktigt hinder. Flera nämner också okunskap eller brist på information. Den enda fokusgruppsintervjun som finns i sammanställningen visar också på en begynnande mytbildning om miljömärkning, vilket har stöd i norsk och dansk forskning. Även det begränsade utbudet av ekologiska varor kan verka hämmande anser flera. Kunskaperna om vad ekologisk odling är för något är mycket låg, även om många känner igen märkningen. Om undersökningarna De senaste åren har flera enkät- och intervjuundersökningar genomförts. Det finns också analyser av sekundärdata i form av panelstatistik. Det finns inga svenska undersökningar med situationsperspektiv med i närvarande sammanställning. Det saknas också undersökningar med djupintervjuer av konsumenter. Fallstudier som metod skulle kunna vara intressant för att studera butiker eller kommuner som lyckats väl med försäljningen av ekologiska livsmedel. Det enda representerade fokusgruppsundersökning handlade endast till en mycket liten del om livsmedel. Några av enkätundersökningarna som gjorts de senaste åren belastas av en dålig svarsfrekvens, det har helt enkelt varit få som svarat även efter upprepade påstötningar. 7

5 Det förekommer en mängd olika indelningar av konsumenterna i grupper och segment, de flesta i de stora undersökningarna tar fasta på objektiva faktorer (som ålder, kön och utbildning). De undersökningar som undersökt konsumenternas köpvanor mer i detalj har plockat ut många olika produktgrupper. De kan dock ha missat KRAV-märkta livsmedel som tagit stora marknadsandelar inom sin produktgrupp; som kryddor, grönsaker och barnmat. De flesta av de konsumentintressen som är relevanta har tagits upp åtminstone i någon av rapporterna. Vanligast förekommande är förstås pris, men även kvalitet, hållbarhet, tillgänglighet, sortimentsbredd, trovärdighet, smak, djuretik, miljöanpassning, hälsa, näringsinnehåll, gifthalter och utseende finns belysta. Problemformuleringen har ett bestämmande inflytande över slutsatserna i undersökningarna. Undersökningar om prisbildningen pekar naturligtvis inte ut kunskaper som ett problem, för att ta ett exempel. Viljan att få ett enkelt svar kan skymma komplexa sammanhang. I några undersökningar har man försökt få fram om konsumenten köper ekologiska livsmedel av miljöskäl, hälsoskäl eller djuretiska skäl. I själva verket är dessa begrepp faktiskt överlappande problemen med läkemedelsrester i animalier och genmodifiering har till exempel relevans inom alla tre fälten. En annan komplikation är kognitiv överlappning, att konsumenten sannolikt inte agerar utefter en särskilt väldefinierad begreppsapparat i köpsituationer oavsett vad de tror sig göra när de frågas ut. Vad kan Konsumentverket göra? Informationskampanj om ekologiska livsmedel. Stärk kännedomen om KRAV-märkningen och vad den står för. Mytbildningen som finns bland konsumenterna bör motverkas genom information om KRAVs årliga kontroll. Man bör även försöka påverka inställningen att ekologiska livsmedel är till för en marginell grupp redan frälsta. Åtgärder för att säkra redan vunnen mark. Ge feedback till de trogna ekologiska konsumenterna om positiva effekter. Diskutera med KRAV hur eventuella framtida risker för bristande regelefterlevnad i den ekologiska produktionen ska undanröjas. Inrätta en svart lista på Internet över de sämsta livsmedelsbutikerna eller stormarknaderna i landet när det gäller ekologiska produkter. Butikerna bör ha en viss storlek eller omsättning. Utarbeta allmänna råd eller en vägledning om marknadsföring av ekologiska livsmedel. Den ekologiska produktionen, förädlingen och infrastrukturen består av små organisationer och företag och har svårt att hålla sig à jour med den komplicerade marknadsföringsrättsliga utvecklingen. De behöver få tillgång till klara riktlinjer om vad man faktiskt får säga i marknadsföringen. ISO och en svåröverskådlig mängd rätts fall gör det krångligare att marknadsföra ekologiska varor än konventionella. 8

6 Behövs det nya undersökningar? I Sverige saknas det en omfattande och förutsättningslös undersökning som tar ett helhetsgrepp på den ekologiska konsumtionens förutsättningar. Det skulle behövas en grundlig utredning där man använder sig av såväl kvantitativa metoder som kvalitativa för att ringa in frågorna om hinder för fortsatt utveckling av den ekologiska marknaden ur konsumentperspektiv. Det saknas också återkommande undersökningar, som gör att man kan följa utvecklingen under längre tidsserier vad gäller konsumenternas attityder och vanor. Det tycks i stort sett saknas kvalitativa studier om ekologiska livsmedel, som fokusgruppsundersökningar eller djupintervjuer. Andra frågeställningar som kan vara lämpliga att belysa i nya undersökningar: Kan man finna ut vad som utmärker den ekologiska konsumenten med nya, oprövade frågor? Man har inte lyckats med att ringa in de som köper KRAV-märkt ofta med demografiska variabler som kön, ålder, inkomst, geografi eller utbildning. Kanske ska man istället fråga om yrke, fritidsintressen, matlagningskunskaper, rökning, föreningsmedlemskap, och politisk hemvist? Hur utbredda är myterna om ekologiska produkter bland allmänhet och butikspersonal? Vad finns det för några myter? Frågorna är viktiga för att utforma framtida kommunikation. Formulerar man sig fel kan informationen få kontraproduktiv verkan tack vare myter om utbrett fusk, att man kan köpa märket, att ingen kontrollerar o.s.v. Hur fungerar konsumentens köpbeteende i praktiken när det gäller ekologiska varor? Vilka argument fungerar på olika konsumenter? Förmodligen är det så att olika köpargrupper behöver få olika typer av information. Det behövs sannolikt en viss typ av argument för att öka försäljningen bland de miljömedvetna (där det faktiskt finns ett stort utrymme för att köpa mer) och andra argument för medelsvensson som man måste nå ut till om man vill få ordentligt genomslag på sikt. Undersök storsäljande ekologiska produkter. I Sverige säljer ekologisk mjölk stort, och i Danmark är det ekologiska ägg som köps ofta av grupper som annars inte köper ekologiskt. Vad beror det på? Vad avskräcker konsumenter i köpsituationer? Skulle ökad reklam innebära ökat köp eller skulle det bli en motreaktion? 9

7 3. Inledning Konsumentverket har ett sektorsansvar för konsumentrelaterade miljöfrågor. Konsumentverket har också fått i uppdrag av regeringen att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel. Som en första insats avser Konsumentverket att skapa en plattform för fortsatt arbete genom att analysera befintlig kunskap om konsumenternas inställning och beteende rörande ekologiska livsmedel. Denna rapport är ett led i denna förberedande kunskapsinventering. Det är ett omfattande material som har skärskådats, och det har inte varit möjligt att göra undersökningarna rättvisa. Jag har varit tvungen att läsa dem snabbt och prövande, och har stundom gett hårda omdömen om sådant som det säkert legat mycket arbete bakom. En hel del av dessa skulle säkerligen kunna vändas tillbaka på den här rapporten, som speglar sin upphovsmans alla fel och brister. Oscar Alarik, Grön Tillväxt AB April 2002 Syfte Rapportens syfte är att sammanställa vad som finns undersökt i forskning och annan rapportering om konsumenter och ekologisk matproduktion, för att fungera som underlag för Konsumentverkets arbete med att stödja ekologiska livsmedel. Rapporten ska också hjälpa till med att identifiera viktiga luckor i kunskapsläget, särskilt sådana som ligger inom Konsumentverkets uppdrag. Avgränsningar Rapporten ska inriktas på undersökningar om konsumenters attityder, kunskap och i viss mån beteende, när det gäller ekologisk matproduktion. Fokus ska framförallt vara på Sverige, men även en del rapporter från de närmaste grannländerna granskas. I första hand ska fakta om konsumenter sammanställas, inte marknadsinriktade undersökningar som avsättnings- och priskorgsundersökningar. Materialet ska vara publicerat maximalt 3 år tillbaka. 10

8 4. Granskning av undersökningarna Efter att ha läst igenom de svenska och utländska undersökningarna som sammanfattas i nästa avsnitt 5 märker man att de frågat efter framförallt tre saker: vem är den ekologiska konsumenten, varför köper han ekologiskt och vad finns det för hinder för att fler ska gå i hans fotspår. Svaren på dessa frågor varierar betänkligt, och har mycket att göra med vem som frågat och vilka metoder som använts i undersökningarna. Därför börjar vi med att ge en bild av undersökningarnas natur, övergår så småningom till att försöka ringa in saker som det råder någorlunda samstämmighet om, för att avsluta med förslag på vad Konsumentverket kan göra på egen hand. 4.1 Vilka metoder har använts i de svenska undersökningarna? Som man kan se på kartläggningen nedan, så har i stort sett alla upptänkliga metoder använts i de svenska undersökningarna, enkäter, intervjuer (per telefon eller direkt), analyser av paneldata 1 och så vidare. Metoder för konsumentundersökningarna: En mångfald olika metoder har tagits i bruk för att få vetskap om konsumenternas inställning till ekologiska livsmedel. Man bör notera att Konsumentverkets rapport (Ruste 2001) är den enda kvalitativa fokusgruppsundersökningen, och den tog bara upp livsmedel som en mindre del av undersökningen. Rapporten Jörgensen 2001 är egentligen en renodlad analys av panelstatistik, de enkäter och intervjuer som gjorts i undersökningen riktades inte till konsumenter, utan till näringen. 1 Det finns företag som specialiserar sig på att tillhandahålla statistik om konsumenternas inköpsvanor. Statistiken får man genom att man anlitar hushåll, som mot ersättning för bok över sina inköp under återkommande intervaller. Ur statistiken kan man i efterhand plocka ut KRAV-märkta produkter och dessutom få fram statistik om vem som köpt dem. 11

9 Samtliga metoder är behäftade med typiska nackdelar. Enkätundersökningarna får ofta ett så stort bortfall av svarare att resultatet blir osäkert och det är svårt att ställa kunskapsfrågor eftersom uppgiftslämnaren kan fråga någon eller slå upp frågan. Dessutom är risken stor att uppgiftslämnaren tror fel om sina köpvanor. Det sistnämnda problemet föreligger även vid telefon- och direktintervjuer som dock oftare får högre svarsprocent. Nackdelen med fokusgrupper är att resultaten blir dåliga om man tagit in fel deltagare, och att det är svårt att veta hur representativa de åsikter är som förs fram. Problemen med panelstatistik är att det är s.k. sekundärinformation någon annan har ställt frågorna. Det kan innebära att det finns felkällor som undersökaren inte känner till. Inventeringar av butiker berättar naturligtvis mer om utbudet än konsumenternas efterfrågan. Mediaanalyser talar, slutligen, mer om vad skribenter och manusförfattare anser om livsmedel än konsumenten i gemen. Metoder som saknas Man kan också fråga sig om det finns några metoder som helt saknas. En sådan metod är gruppenkäter, där ett skriftligt frågeformulär delas ut till en grupp som gemensamt ska fylla i svaren på frågorna. En specialform av denna metod är Delfi-tekniken, där man samlar in frågor per post från en grupp. Svaren sammanställs varefter gruppmedlemmarna får tillfälle att korrigera sina svar. Det saknas också undersökningar med djupintervjuer av konsumenter. Experimentella undersökningar som simuleringar och butiksexperiment skulle kunna användas. Inga svenska undersökningar i situationsperspektiv Inför undersökningen frågades det efter om det fanns några rapporter som undersökte vad som händer i själva köpsituationen, det vill säga när konsumenten står i begrepp att välja en vara. Någon sådan kunde inte hittas i Sverige, men väl i Finland. Forskaren uppdrog åt 53 personer att köpa några livsmedel på en köplista, och frågade därefter ut dem när de kom ut från affären Svarsfrekvenser och omfattning Några av enkätundersökningarna som gjorts de senaste åren belastas av en dålig svarsfrekvens, det har helt enkelt varit få som svarat även efter upprepade påstötningar. Särskilt enkäterna har fått dåligt genomslag. Detta kan avspegla de senaste årens sjunkande intresse för miljöfrågorna, föreslår Magnusson m.fl. i en Mat 21-rapport. 3 2 Kantanen 2002 (se ovan under avsnittet 5.4 Finland) 3 Magnusson m.fl., Författarna skriver att de fått bättre svarsfrekvens i tidigare undersökningar (opublicerade) med likadana metoder. 12

10 4.3 Gruppindelningar och segmenteringar Det utan konkurrens vanligaste sättet att dela in konsumenterna är i de traditionellt demografiska kön och ålder. Inkomst och utbildning är också ganska vanligt, men sedan går undersökningarna isär. Värt att notera här är att man genomgående finner att de ekologiska konsumenterna svårligen låter sig ringas in med hjälp av demografisk karaktäristik. Det är också intressant att det bara är Holmberg (LUI 1999) och Ängquist (United Minds 2001) som undersökt subjektiva aspekter som biovanor och tidningspreferenser. På vissa av de subjektiva parametrarna kan man också i Holmbergs undersökning se skillnader som en tydlig dragning åt matintresse och kultur bland de ekologiska köparna jämfört med de icke-ekologiska. En försiktig slutsats är kanske att det snarare är med den typen av frågor man till slut kommer att kunna beskriva den ekologiska konsumenten. Ett urval av gruppindelningar: Demografiska: Beteende: Personliga: Blandade: Kön, ålder, inkomst, geografi, stad/glesbygd, storstad, boendeform, antal barn, utbildning, civilstånd, sysselsättning, hushållsstorlek, hushållstyp Extraprisköparna, KRAVköpsfrekvens (aldrig, ibland, ofta), inköpsbutik, miljövännerna Matintresse, biovanor, tidningspreferenser, TV-preferenser, Internettillgång, wiggers, queerfolket, reclaim-folket, extremsportarna Matintresserade höginkomsttagare, Mor Anna-gruppen, Storstadsungdomar, Nybyggare, Sven Svensson, Fatima Svensson, 13

11 Exempel på gruppindelningar som inte förekommit: matlagningskunskaper, yrke, rökning, föreningsmedlemskap, politisk hemvist. 4.4 Produktgrupper i undersökningarna I fem av undersökningarna har man inte gått in på produktgrupper, utan nöjt sig med att fråga om ekologiska varor eller KRAV. De undersökningar å andra sidan som valt att studera konsumenternas köpvanor inom endast några få produktgrupper, kan ha missat produktgrupper med stor andel av försäljningen som mjölk, kryddor, grönsaker och barnmat. 4 I Jörgensens rapport 5, som utgår från panelstatistik, har åtta produktgrupper valts ut (kaffe, vetemjöl, kex, frysta potatisprodukter, pasta, müsli, filmjölk och knäckebröd). I Magnussons m.fl. undersökning 6 förekommer fyra (mjölk, kött, potatis, bröd). Flest produktgrupper återfinns i Konsumentverkets och konsumentvägledarnas butiksinventering (en korg på 56 varor) och Holmbergs undersökning 7 (mejeriprodukter, såser, matfett, ostar, riskakor, hårt bröd, flingor/müsli, havregryn, örtte, pasta). Saknas. Produktgrupper som saknas i undersökningarna (Konsumentverkets butiksundersökning undantagen) är bl.a. råvaror som grönsaker, frukt, ägg; förädlade varor som marmelad, sylt, saft, öl, godsaker; kolonialvaror som the och kakao; samt färdigmat som ärtsoppa, barnmat och hamburgare. 4.5 Konsumentintressen De flesta av de konsumentintressen som är relevanta har belysts åtminstone i någon av rapporterna. Vanligast förekommande är förstås pris, men även kvalitet, hållbarhet, tillgänglighet, trovärdighet, smak, djuretik, miljöanpassning, hälsa, näringsinnehåll, gifthalter och utseende finns belysta. 4.6 Tolkningar av resultat Undersökningarnas syften gör att vissa slutsatser hamnar utanför ramen När man läser rapporternas slutsatser, är det synnerligen viktigt att erinra sig rapporternas syften och avgränsningar och i viss mån vem beställaren är. Det påverkar naturligtvis vilka omständigheter som lyfts fram som hinder och hur de skall lösas. För att ta ett exempel, så poängterar flera undersökningar att merpriset för ekologiska varor är ett allvarligt hinder men inte rapporten Vägen till marknaden av Szatek, LUI 2001, som bekostats av LRF och Ekologiska Lantbrukarna. Förklaringen hittar man i utredarens instruktioner, som är att undersöka kunskaper, värderingar och i viss utsträckning beteenden inte pris. Ett annat exempel är att Jörgensen (Livsmedelsekonomiska institutet 2001) finner att hindren ligger på utbudssidan och i höga priser men det låg utanför syftet med rapporten att undersöka konsumenternas kunskaper. 8 4 Dessa produkter har stor andel av sortimentet i svenska ICA, Anita Falkenek citerad från ett seminarium i Jörgensen Jörgensen, LUI Magnuson et al, Mat Holmberg, LUI Jörgensen påpekar dock att aktörerna på marknaden behöver medvetandegöra att det ekologiska alternativet faktiskt finns och vad det står för. 14

12 Problemformuleringen har alltså ett bestämmande inflytande över slutsatserna. Därför är det ett problem att det inte gjorts någon tillförlitlig undersökning som söker lösningen på problemen förutsättningslöst. Den som kommer närmast det vida perspektivet och har god svarsfrekvens (telefonintervjuer) är Holmberg 1999, men där problematiseras resultaten av att de inte är representativa (endast de mest negativa och mest uttalat positiva till KRAV-märkta varor frågades ut). Viljan att få ett enkelt svar kan skymma komplexa sammanhang Ett vetenskapsteoretiskt problem som diskuterats mycket sedan 60-talet är problemet med reduktionistiska metoder. I viss mån kan man spåra tendenser till reduktionism i de kvantitativa undersökningarna, men ofta balanseras detaljerade frågor till uppgiftslämnarna med breda och sammanfattande. Påfallande ofta har man också givit uppgiftslämnarna möjlighet att svara i graderade svarsskalor istället för i ja/nejalternativ. Några reduktionistiska problem av semantisk natur ska dock påpekas: I några undersökningar har man försökt få fram om konsumenten köper ekologiska livsmedel av miljöskäl, hälsoskäl eller djuretiska skäl. I själva verket är dessa begrepp faktiskt överlappande problemen med läkemedelsrester i animalier och genmodifiering har till exempel relevans inom alla tre fälten. En annan komplikation är kognitiv överlappning, att begreppen tenderar att flyta ihop. Sannolikt agerar konsumenten inte utefter en särskilt väldefinierad begreppsapparat i själva köpsituationen oavsett vad de tror sig göra när de frågas ut. Stöd för att så är fallet finns i den norska undersökningen Torjusen 2001, där forskaren hävdar att miljö och hälsa griper in i köpmotiven på ett komplicerat sätt. I den finska rapporten (Kantanen 2002) hävdar forskaren att när konsumenter väljer ekologiska produkter, så gör man det utifrån en holistisk (och högst individuell) bild av en produkts inverkan på miljö och hälsa, och att de mekanismer som styr när konsumenten står vid hyllan och ska välja vara oftast inte är särskilt medveten. I flera undersökningar (men inte alla) rapporterar man att hälsoaspekter är den viktigaste orsaken bakom val av KRAV-märkta livsmedel. Dessa resultat bör man ta med en nypa salt, om Torjusen och Kantanen har rätt är det snarare en blandning av dessa och andra aspekter som utmynnar i ekologiska köp. Ett tankeexperiment: En konsument går in genom grindarna i butiken. Han ska köpa mat till en helgen, då han ska få besök av några vänner för en grillfest på bakgården. Det är bråttom. Han går förbi köttdisken och blir stående tvekande han känner besökarna ganska dåligt och väljer därför den KRAV-märkta lammsteken, eftersom han då kan berätta om det vid middagsbordet som bevis på att han ansträngt sig en smula. Därefter köper han några konventionella kex till dessertosten. Vid potatishyllan får han syn på den ekologiska potatisen, och ser bilden av honom själv och vännerna sitta under trädet på gården. Han plockar åt sig den ekologiska potatisen eftersom den på något sätt passar till situationen. På kvällen ringer en forskare och frågar ut honom varför han köper ekologiska varor hälsa, miljö eller djurskydd? Hur svarar han? Felkällor Genomgående tolkas statistiken försiktigt i undersökningarna. Det finns dock vissa felkällor som bör redogöras för: Bristande svarsfrekvens. De kvantitativa undersökningarna verkar, efter vad som går att bedöma efter en genomläsning, inte ha övertolkat resultaten. De undersökningar som har bristande svarsfrekvens (som Magnusson m.fl och Grankvist 2001) har noga poängterat att undersökningarnas slutsatser bör läsas med stor försiktighet och att det är troligt att statistiken speglar överskattningar i ekologiska köp. 15

13 Uppgiftslämnaren som felkälla. Samtliga undersökningar bygger mer eller mindre på konsumenternas egna uppgifter. I litteraturen pekas särskilt frågor där uppgiftslämnaren har osäkra åsikter ut som ett problem, och frågor där uppgiftslämnaren påverkas av vad som är socialt önskvärt eller acceptabelt. 9 I analyserna av panelstatistik i Jörgensen 2001 har dessa felkällor reducerats, eftersom uppgiftslämnarna skrivit upp alla livsmedel de köpt in under perioder. Den stora diskrepansen mellan Jörgensens slutsats (att det bara är några få procent som köper ekologiskt regelbundet) och enkätundersökningarnas slutsatser, pekar på att det finns stora felkällor. Den troligaste anledningen till skillnaden i resultat är att konsumenterna överskattar hur ofta de köper ekologiskt, men det kan också bero på en obalans i urvalet eftersom de som är intresserade av matfrågor och ekologisk produktion oftare lämnar in svar. Urval: Men den stora skillnaden i uppfattning om hur många högkonsumenterna av ekologiska livsmedel är mellan Jörgensens rapport och enkätundersökningarna kan också bero på en annan omständighet. I Jörgensens analys av panelstatistik från GfK har endast 8 produktgrupper studerats, vilket bland annat innebär att några storsäljande varor lämnats utanför, som mjölk, grönsaker och barnmat. Jörgensen beklagar detta i rapporten; förklaringen var att GfK inte kunde tillhandahålla statistik för dessa produktgrupper. Det kan göra att Jörgensens uppgifter inte blir representativa för hela den ekologiska marknaden. Detta är mer ett exempel på att urvalsfrågorna är en osäkerhetsgrund att ta hänsyn till när man läser undersökningarna. Gemensamma bakomliggande orsaker: När två variabler i en undersökning båda styrs starkt av en och samma orsak, så är det lätt hänt att tolka detta som om att det finns ett orsakssamband mellan de två första. Då samvarierar de båda följdparametrarna. Ett sådant fall skulle helt hypotetiskt kunna vara att man i flera undersökningar funnit att de konsumenter som sällan köper ekologiska varor också har sämre kunskaper. En rimlig tolkning är då att de dåliga kunskaperna är orsaken till gruppens köpvanor. Men det kan också finnas en bakomliggande orsak, nämligen ointresse för mat. Bristande intresse för både mat och miljöfrågor leder antagligen både till färre köp och dåliga kunskaper. En följd av feltolkningar i det här hänseendet kan vara att man felsatsar på att informera om ekologiska livsmedel, när man egentligen borde väcka intresset för mat och miljöfrågor. Några troliga fall av dolda verkliga samband eller skensamband har inte hittats i undersökningarna. Jörgensen (2001) poängterar dock att det kan finnas bakomliggande individspecifika faktorer som kan ha betydelse. Vissa saker har inte undersökts inom ramen för den här kunskapsöversikten, som tillförlitligheten av valda statistiska metoder eller eventuella brister i urval av uppgiftslämnare. 4.7 Beställare och utförare Sverige I de svenska undersökningarna är det oftast de offentliga institutionerna som beställer undersökningar inom området: Konsumentverket (3 st.), Mistra/Mat 21 (2 st.) och i ett fall ett examensarbete från Malmö Högskola. Därnäst kommer branschorganisationer som KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna och Mjölkfrämjandet (3 st.). Utförare är i 4 fall konsulter, som LUI Marknadsinformation AB, Augur Marknadsanalys AB och United Minds. SLI har utfört en av undersökningarna, forskare (2), studenter (1) och Konsumentvägledare i några kommuner (1). (Se vidare översikten i avsnitt 4.9 nedan). 9 Se t.ex. Lekvall, Wahlbin. IHM

14 Andra länder Beckmann m.fl (Danmark): Beställare: Handels i Köpenhamn och Miljøstyrelsen. Utförare: Handelshögskolan. Wier & Smed 2000 (Danmark). Beställare: Miljøstyrelsen. Utförare: Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut och Fødevareøkonomisk Institut. Vittersø 2001 (Norge). Beställare: Norges forskningsråd, Utförare: Statens institutt for forbruksforskning. Torjusen 2001 (Norge). Beställare: Norges forskningsråd, Utförare: Statens institutt for forbruksforskning. Kantanen 2001 (Finland). Beställare: Ej angivet, Utförare: Kuopio Universitet. Michelsen m.fl (Tyskland) Beställare: EU-kommissionen (FAIR), Utförare: Universität Hohenheim. Soil Association 2001 (Storbritannien). Beställare och utförare oklart. 4.8 Viktiga aktörer för faktaförsörjning Mat 21 är ett MISTRA-finansierat forskningsprogram, som har som mål att utveckla system och metoder som gör livsmedelsproduktionen såväl ekologiskt som ekonomiskt mer uthållig. Programmet påbörjades 1997 och fortsätta åtminstone till Sammanlagt är ett 25-tal doktorander och ett 50-tal forskare med i olika projekt. SLU är huvudman, men forskning sker även i de andra universiteten. Professor Per-Olow Sjödén är ansvarig för konsumentforskningen. Inom projektet har två undersökningar publicerats om konsumenter och ekologiska livsmedel de senaste tre åren, refererade i denna rapport (Magnusson m.fl och Grankvist 2001) Forskarnätverk för Interdisciplinär Konsumentforskning (FIK) är ett forskarnätverk bestående av konsumentforskare från olika ämnesområden och lärosäten. Syftet med nätverket är att bidra till kunskapsutbyte, tvärvetenskaplig forskning och samarbete över ämnesgränserna (www.cfk.gu.se/fik2.htm). Anders Biel är med, som skrivit rapport om vanor och miljövänligt beteende. Numera kopplad till Mat 21 och till CFK. FIK är sedan april 2001 en del i CFK. Centrum för Konsumentvetenskap (CFK) syftar till att initiera och bedriva forskning inom konsumentvetenskap, vilket definieras som flerdisciplinär forskning som utgår från konsumenters och hushålls situation och beteende. CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och är placerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ekologiskt hållbar konsumtion är en av forskningsgrenarna. Initiativtagare till CFK är docent Karin M Ekström. Hade i februari 2002 ännu inte publicerat något inom området konsumenter och ekologiska livsmedel. Anders Biel och Helena Shanahan är ansvariga för temaområdet Ekologiskt hållbar konsumtion (www.cfk.gu.se). Forskarnätverket Utvägar. Gunne Grankvist, som forskat åt Mat 21 är medlem. (www.waysahead.org) SLI, Livsmedelsekonomiska institutet. Statsfinansierat institut. Institutet har genomfört en undersökning för Konsumentverkets räkning på området prisbildning och efterfrågan. Christian Jörgensen på SLI skrev Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel 2001 för Konsumentverket (refererat nedan). Centrum för uthålligt lantbruk CUL är ett samarbetsforum för forskare och andra med intresse för forskning inom ekologiskt lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. CUL arbetar med utveckling av tvärvetenskapliga forskningsmetoder och för samverkan och samplanering av insatser för forskning, utvecklingsarbete, utbildning och informationsspridning (www.cul.slu.se). Forskningen är mest inriktad på produktionssidan, inte konsumentsidan. 17

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Köpbeteende, livsstil och varumärken

Köpbeteende, livsstil och varumärken Köpbeteende, livsstil och varumärken En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror RAPPORT 5492 JUNI 2005 Köpbeteende Varumärke Livsstil Köpbeteende, livsstil och varumärken En

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Institutionen för naturvetenskap Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Stina Alriksson Marianne Henningsson Metodrapport baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet

Läs mer

Olika nyanser av grönt

Olika nyanser av grönt Institutionen för service management Olika nyanser av grönt En studie om vilka värden som kommuniceras i ekologisk livsmedelsreklam Författare: Carl-Johan Haglund Emil Johnsson Daniel Thalin Handledare:

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel

Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel R A P P O R T 2 0 0 1 : 1 Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Christian Jö rgensen Livsmedelsekonomiska institutet Prisbildning och efterfrågan på ekologiska livsmedel Livsmedelsekonomiska

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Fördjupad analys av marknaden för mobiltelefoni, bredband och sampaketerade telekomtjänster

Fördjupad analys av marknaden för mobiltelefoni, bredband och sampaketerade telekomtjänster Rapport 2011:18 Fördjupad analys av marknaden för mobiltelefoni, bredband och sampaketerade telekomtjänster 2 (233) Fördjupad analys av marknaderna för mobiltelefoni, bredband och sampaketerade telekomtjänster

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola

Internkommunikation. en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Internkommunikation en analys av effektiviteten av internkommunikationen på Ängsdals förskola Johan Hansson och Erik Åkesson Examensarbete Medie- och kommunikationsvetenskap Konst, kultur och kommunikation

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

E-betaltjänster - delrapport

E-betaltjänster - delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 14 oktober 2003 PTS-ER-2003:38 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster - delrapport Konsumenters attityder till e-betaltjänster Fortsatt arbete Förord Förord Regeringen gav i december 2002

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Livsstilsrelaterade matvanor

Livsstilsrelaterade matvanor Livsstilsrelaterade matvanor en studie av attityder och beteende hos svenska konsumenter PärJohan Andersson SLU, Institutionen för Ekonomi Examensarbete 318 Examensarbete i företagsekonomi, 20p Uppsala

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer