Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologiska spannmålsprodukter. i Skåne"

Transkript

1 Ekologiska spannmålsprodukter i Skåne Delrapport nr 3, 2004 Projekt Marknadskommunikation Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne

2 Ekologiskt Marknadscentrum Nordenskiöldsgatan 17, Malmö Telefon: E-post: Författare: Anna Grundberg Denna rapport har finansierats av Statens Jordbruksverk och Länsstyrelsen i Skåne län Tryck: JUSTNU, Lund Mars Ekologiskt Marknadscentrum

3 Sammanfattning Projektet Marknadskommunikation, delprojekt ekologisk spannmål genomförs under hösten och vintern av Ekologiskt Marknadscentrum. I projektet samlar vi information om marknadssituationen för ekologiska livsmedel med spannmål som råvara, och kommunicerar med aktörer på marknaden. Arbetet består av intervjuer och en enkätundersökning, bildandet av en arbetsgrupp, organiserandet av ett marknadsseminarium samt sammanställandet av denna rapport. I Skåne, liksom i hela Sverige ökar den ekologiska spannmålsarealen. De senaste åren har detta inneburit ett nationellt överskott, och de försäljande företagen har börjat arbeta med export. Många företag som förädlar spannmål till olika livsmedel tycker att efterfrågan inte ökar i den grad de skulle önska. Generellt har de inte några problem med kvaliteten på de ekologiska råvarorna, utan de problem som finns består av de större kostnader man har för råvaror, särhantering och kontroll, och att det är svårt att få lönsamhet i produktionen när volymerna är små. Handelsledet och storköksgrossisterna bedömer att efterfrågan på ekologisk mat kommer att fortsätta öka, och alla tillfrågade handelskedjor har intresse av att öka sitt sortiment av spannmålsprodukter. Särskilt gäller det mjukt bröd, som de har problem att hitta leverantörer till. Ekologiskt Marknadscentrum 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Innehållsförteckning... 4 Inledning... 5 Projektets genomförande... 5 Produktion av spannmål... 6 Ekologisk spannmålsareal... 6 Försäljning av ekologisk spannmål... 9 Förädling av spannmål Några skånska förädlingsföretag Ekologiska livsmedel i storkök och butik Storköks- och restauranggrossister Handelskedjor Framtidsutsikter Förväntad utveckling Alternativa försäljningssätt Problem med och möjligheter för mjukt bröd Framtidsutsikter i korthet Källförteckning Meddelanden Bilaga 1. Företag som tillhandahåller KRAV-godkända spannmålsprodukter Bilaga 2 Adresslista 4 Ekologiskt Marknadscentrum

5 Inledning Ekologiskt Marknadscentrum driver sedan hösten 2002 projektet Marknadskommunikation att bearbeta hinder för tillväxt på marknaden för ekologiska livsmedel. Projektets målsättning är att förse producenter, förädlingsföretag, grossister och handel med korrekt information avseende tillgång och efterfrågan på ekologiska livsmedel, att etablera och utveckla affärsrelationer mellan aktörer i livsmedelkedjan samt att anordna möten och seminarier där nya affärsrelationer kan etableras. Under hösten och vintern genomför vi ett delprojekt om ekologisk spannmål. I Skåne finns flera stora förädlingsföretag (kvarnar och bagerier), men av de största är det få som tillverkar ekologiska produkter. Spannmålsarealen är också stor, men den ekologiska andelen är, jämfört med landet i övrigt, ganska liten. Från handelskedjorna finns det efterfrågan på fler ekologiska produkter, särskilt mjukt bröd. Det finns också tillgång på svensk råvara, och möjlighet till ökad råvaruproduktion. Genom att skapa dialog mellan handelsledet och förädlingsföretagen hoppas vi kunna stimulera till nya affärsuppgörelser och en ökad produktion av ekologiska livsmedel i Skåne. Projektets genomförande En enkät har skickats ut till bagerier (med fler än 10 anställda) och andra förädlingsföretag i Skåne. Syftet med enkäten är att inhämta information om nuvarande produktion att se i vilka företag det finns intresse för ekologisk produktion att visa på att det finns en marknad för ekologiska produkter att därigenom stimulera till egna initiativ till affärskontakter och produktutveckling. Enkäten har följts upp med intervjuer av utvalda företag. En arbetsgrupp har startas i syfte att diskutera hinder och möjligheter kring ekologisk spannmål. Deltar i gruppen gör 16 företrädare från företag och organisationer som representerar alla delar av kedjan, från lantbruk till handel. Gruppens arbete är tänkt att fortsätta efter projektets slut. Ekologiskt Marknadscentrum 5

6 Ett marknadsseminarium planeras till den 28/ På seminariet får handelskedjor, kvarnar och bagerier tillfälle att presentera sina målsättningar för de kommande åren, och att diskutera vilka problem de mött och vad de ser för framkomliga vägar för att öka produktionen och försäljningen av ekologiska spannmålsprodukter. Denna rapport har skrivits för att sammanfatta den information som inhämtats under projektets gång och för att delge alla intresserade resultatet av projektet. Produktion av spannmål Ekologisk spannmålsareal Sverige har en politisk målsättning att 20% av arealen ska odlas ekologiskt år Den KRAV-kontrollerade åkerarealen är 2003 ca 7%, medan den areal som uppbär stöd för ekologisk produktion är ca 17%. Nedan redovisas spannmålsarealer fram till år Uppgifterna har inhämtats från KRAV och Jordbruksstatistisk årsbok. I texten används ordet ekologiskt i betydelsen kontrollerat av KRAV. Ökad areal år 1997 till 2002 Under tidsperioden 1997 till 2002 har den ekologiska spannmålsodlingen i Sverige ökat med 71% medan den i Skåne ökat med hela 125%. Ökningen illustreras i tabell 1 samt i diagram 1. Tabell 1 KRAV-godkänd spannmålsareal i Skåne och Sverige åren , antal hektar Skåne Sverige Källa: KRAV-statistik 6 Ekologiskt Marknadscentrum

7 Diagram 1 KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Skåne åren , hektar KRAV-godkänd spannmål, ha i Skåne Källa: KRAV-statistik Nuvarande arealer i Sverige och Skåne Det största ekologiska spannmålslänet är Västra Götalands län, (drygt hektar), som har en ekologisk spannmålsareal som är ca 4 ggr större än Skånes (drygt hektar). I diagram 2 visas hur stor areal KRAV-kontrollerad spannmål som finns i vart och ett av Sveriges län. Diagram 2 KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Sveriges län 2002 ha KRAV-spannmål i länen Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Källa: KRAV-statistik Ekologiskt Marknadscentrum 7

8 Potential för fortsatt ökande areal i Skåne I Skåne finns en stor potential för ökad spannmålsodling. Av den totala spannmålsarealen i länet är 1,5% kontrollerad av KRAV, vilket är den minsta procentuella andelen jämfört med de andra länen. År 2002 låg drygt 1600 hektar åkermark i karens i Skåne, man kan förutsätta att det på en del av denna mark har odlats KRAV-godkänd spannmål år I diagram 3 kan du se hur stor procentuell andel av spannmålsarealen i varje län som var kontrollerad av KRAV. Spannmål odlades 2002 på totalt ha i Skåne, vilket var knappt 20% av Sveriges sammanlagda spannmålsareal på hektar. Ca 4,5% av spannmålsarealen i Sverige var KRAV-kontrollerad. Diagram 3 Procentuell andel KRAV-kontrollerad spannmålsareal i Sveriges län 2002 % KRAV av spannmålsarealen i länen % 20% 15% 10% 5% 0% Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Källa: KRAV-statistik och Jordbruksstatistisk årsbok Fördelning mellan olika grödor Fördelningen mellan olika grödor ser olika ut i olika delar av Sverige. I detta arbete koncentrerar vi oss på spannmål för humankonsumtion. Hur stor andel av arealen som används till fodersäd skiljer sig åt och kan i viss mån utläsas ur grödfördelningen. Fördelningen såg år 2002 ut som visas i tabell 2 och 3. 8 Ekologiskt Marknadscentrum

9 Tabell 2 KRAV-kontrollerad areal, i hektar, av olika sädesslag 2002 Havre Höstkorn Vårkorn Rågvete Råg Höstvete Vårvete Skåne Sverige Källa: KRAV-statistik Tabell 3 Areal, i procent av den KRAV-kontrollerade spannmålsarealen, av olika sädesslag 2002 (summorna blir ej 100% p.g.a. att i totalarealen räknas även in blandsäd och spelt). Havre Höstkorn Vårkorn Rågvete Råg Höstvete Vårvete Skåne 13% 0,1% 29% 5% 5% 7% 30% Sverige 30% 0,2% 19% 4% 3% 18% 13% Källa: KRAV-statistik Drygt 6% av den KRAV-kontrollerade spannmålsarealen fanns år 2002 i Skåne. 15% av det ekologiska vårvetet odlades i länet, men bara 3% av havren och 2% av höstvetet. Av vårkorn, rågvete och råg odlades mellan 7 och 10% i Skåne. Försäljning av ekologisk spannmål Få aktörer tar emot ekologisk spannmål Den största mottagaren och säljaren av ekologisk spannmål i Sverige är Eco Trade AB, Svenska Lantmännens och Samspanns försäljningsbolag för ekologisk spannmål. I diagram 4 visas Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål från år 1990 till år På denna tid har försäljningen tiodubblats. Diagram 4 Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål år 1990 till 2003 (prognos för 2003) uttryckt i ton Eco Trades försäljning av ekologisk spannmål ton import svenskt prognos 2003 Källa: Eco Trade AB Ekologiskt Marknadscentrum 9

10 I Skåne finns Trollenäs Lokalförening som tar emot spannmål för försäljning. Trollenäs Lokalförening är en fristående ekonomisk förening och tar emot ca ton ekologisk spannmål 2003, inklusive fodersäd. Det finns även andra KRAV-kontrollerade föreningar som rensar och legolagrar spannmål, som Kristianstadsortens Lagerhusförening och Knislingeortens Lagerhusförening. Pris till odlaren Prissättningen går i Trollenäs Lokalförening till så att lantbrukaren vid leverans får konventionellt pris. Först efter att spannmålen är såld betalas ett merpris ut till lantbrukaren. Merpriset beror på vilket pris lokalföreningen sålt spannmålen för. Eco Trade arbetar med en liknande modell för prissättning. Eco Trades priser redovisas i tabell 4. Tabell 4 Odlarpriser i kr/kg för KRAV-godkänd spannmål vecka 44, inklusive kontraktstillägg ,konv. Höstvete 1,56 1,70 1,92 1,90 2,01 1,33 1,53 0,96 (Kris möllevete sydsverige) - 1,09 (Tarso Sigill sydsverige) Vårvete 1,88 2,32 2,32 2,32 2,37 1,95 Ej klart Råg 1,16 1,52 1,53 1,52 1,61 1,58 1,58 0,90 (kvarn sydsverige) - 1,02 (Sigill mellansverige) Grynhavre 1,44 1,57 1,66 1,77 1,85 1,67 Ej klart Fodervete 1,48 1,48 1,77 1,76 1,77 1,33 Ej klart Foderhavre 1,39 1,47 1,47 1,52 1,60 1,64 Ej klart Foderkorn 1,48 1,52 1,68 1,72 1,68 1,29 Ej klart Källa: Eco Trade AB Vetepriset till lantbrukaren sjönk år År 2002, och även 2003, finns det ett nationellt överskott, och Eco Trade och Trollenäs Lokalförening har börjat bygga upp en exportmarknad. Hur detta påverkar priset i framtiden är osäkert, andra länder har också en situation med förändringar vad gäller tillgång och efterfrågan. 10 Ekologiskt Marknadscentrum

11 Förädling av spannmål I Skåne finns företag som utför olika typer av förädling av ekologisk spannmål. Vi, Ekologiskt Marknadscentrum, har besökt respektive intervjuat företrädare för dessa företag per telefon. Utöver de företag som redan är aktiva med ekologisk produktion har vi kontaktat övriga företag i branschen, spannmålsmottagning, kvarnar, bagerier och annan förädling antingen via enkätutskick eller telefonsamtal. Av bagerierna gjorde vi ett urval grundat på att företaget skulle ha minst 10 anställda. Bland de intervjuade företagen som idag endast arbetar med konventionella livsmedel finns idag ett fåtal som är intresserade av att arbeta med ekologiska råvaror. Ett par stycken av dessa arbetar nu med att få delar av sin produktion godkänd av KRAV. Det finns också några lokala bagerier som använder ekologiskt mjöl, men som inte är intresserade av att få produkterna certifierade av KRAV p.g.a. att man inte anser sig behöva det i sin marknadsföring och/eller tycker att det är för dyrt och komplicerat. Några skånska förädlingsföretag Följande skånska företag förädlar ekologisk spannmål och är kontrollerade av KRAV. Utöver nämnda företag finns det ytterligare ett fåtal som ligger i startgroparna respektive som har en vilande KRAV-certifiering. Alla företag i Sverige som är kontrollerade av KRAV och tillhandahåller ekologiska spannmålsprodukter finns listade i bilaga 1. Bland dessa finns det företag som finns på flera platser i landet, och även i Skåne, men där den ekologiska förädlingen inte ligger i Skåne, dessa finns inte med i punktlistan nedan. I bilaga 1, till vilken informationen är hämtad från KRAVs hemsida, finns inte t.ex. Finax AB (Helsingborg) med, Finax tillverkar ekologiska brödmixer och crunchmüsli i egen anläggning i Danmark, och är kontrollerade av KRAV som importör. Hemköpsbagar n i Malmö bakar bröd till 5 Hemköpsbutiker i Skåne. Man har en ekologisk produkt, Hemköpslimpa, i sortimentet som totalt består av 100 artiklar, varav 22 är bröd. Tidigare har man även erbjudit ekologiska källarfranska och grovt bröd. Hemköpsbagar n har liten efterfrågan på det ekologiska brödet, jämfört med närmast jämförbar konventionell produkt säljer man mindre än 1/3 så många Hemköpslimpor, trots ett merpris på endast en krona i butik. Bageriet tycker inte att man har några problem med att hantera de ekologiska råvarorna, man reglerar bakprocessen för att passa till den ekologiska mjölkvaliteten, men brödet får sämre hållbarhet. Hemköpsbagar n har kapacitet att öka sin ekologiska produktion, och kan ta fram fler produkter om efterfrågan finns. Ekologiskt Marknadscentrum 11

12 KonsumBagarn i Kristianstad bakar bröd till 180 butiker inom Koop Sydöst och har anbud med 24 kommuner. Butikerna äger KonsumBagarn och är till viss del köptrogna men kan komplettera med produkter från andra bagerier. Totalt består sortimentet av ca 200 artiklar varav ca 75 bröd. Man bakar en ekologisk produkt, källarfranska som säljs i 8-pack. KonsumBagarn förmedlar också produkter (t.ex. glutenfritt bröd) från andra bagerier via sitt distributionsnät. KonsumBagarn har kapacitet att öka sin produktion av ekologisk bröd och har färdiga recept på fler produkter. Ceba Foods AB tillverkar ekologiska och konventionella havrebaserade produkter under varumärket Oatly. Exempel på ekologiska produkter är havredryck, naturell eller smaksatt och matlagningsgrädde. Produkterna är fria från inblandning av andra sädesslag samt mjölk- och sojafria. Havren kommer från mellansverige och produktionen sker främst vid Skånemejeriers anläggning i Lunnarp. Företaget tillverkar också mjölkfri glass, pannkakssmet och vaniljsås, dessa produkter är inte KRAV-märkta p.g.a. att man använder ingredienser som inte är godkända av KRAV. Ca 50% av produktionen går på export. Totalt använder man ca ton havre per år (varav 80% är ekologisk), och räknar med en årlig produktionsökning på ca 25%. Pågen AB tillverkar sedan några år ekologiska skorpor under varumärket Krisprolls. Produkten säljs framförallt i Frankrike, England, Schweiz, Italien och Spanien. Regler för lagring och särhållning av ekologiska råvaror kombinerat med extra rengöring och städning skapar merarbete. Högre pris på ekologiska råvaror gör också att priset för Krisprolls BIO är högre än för jämförbara produkter i samma sortiment. Efterfrågan för denna typ av produkter på den svenska marknaden bedöms som sval och Pågen har därför i nuläget inga direkta planer på någon produktlansering. Selleberga Bageri AB tillverkar korv- och hamburgerbröd i Bjuv utanför Helsingborg. Företaget bakar för närvarande endast på konventionellt mjöl, men företaget är KRAV-kontrollerat och kan återuppta sin ekologiska produktion om efterfrågan finns. Man kan paketera både till konsument och storkök. I företaget finns kapacitet för ökad produktion. Man upplever inga särskilda problem med de ekologiska råvarorna, och har väl inarbetade leverantörer av de produkter som behövs. Skåne-möllan AB mal ekologiskt grahamsmjöl, vetemjöl och havremjöl till livsmedelsindustrin och till konsumentförpackning. Om efterfrågan finns kan man utöka sortimentet. De ekologiska produkterna utgör en mycket liten del av företagets totala försäljning. Produkterna säljs bl.a. under det egna varumärket Möllarens. Skåne-möllan har malt ekologiskt mjöl sedan 1980-talet och arbetar med ungefär samma volymer nu som då, vilket inte motsvarar de förhoppningar man hade 12 Ekologiskt Marknadscentrum

13 från början. Det finns kapacitet för att öka volymen ekologiskt mjöl. Det som ger de största merkostnaderna för de ekologiska produkterna är rengörningen av anläggningen och KRAV-avgiften. Trollenäs Lokalförening är en ekonomisk förening som ägs av ca 200 lantbrukare. De är fristående från Lantmännen sedan 1/ Medlemsantalet ökar och förhållandevis ökar andelen ekologiska lantbrukare mer än konventionella. Trollenäs Lokalförening köper spannmål även av icke-medlemmar tog Trollenäs emot 1200 ton ekologisk spannmål, vilket motsvarar ca 6,7% av vad man hanterar totalt. På anläggningen finns det kapacitet att hantera mer KRAVspannmål, det finns också ett beslut i föreningen att man ska prioritera ekologiska produkter. Planering är viktig bl.a. för att kunna utnyttja siloutrymme optimalt och därför ser man helst att lantbrukarna skriver kontrakt på den spannmål de vill leverera. Rensning och torkning är i sig inte mer arbetskrävande än för de konventionella produkterna, men rengörning av utrustningen tar extra arbetstid. Trollenäs tycker att KRAV-avgiften är betungande, särskilt den rörliga delen som beräknas på omsättningen, eftersom man har små marginaler blir avgiften förhållandevis hög. Gissleberga kvarn i Teckomatorp har ansökt om certifiering av vetemjöl och rågmjöl. Man hoppas komma igång med produktion av KRAV-godkänt mjöl till bageri under februari 2004, tidpunkten beror på handläggningstiden hos KRAV. På Gissleberga har tidigare tillverkats ekologiskt mjöl, men produktionen har legat helt nere i några år. Nu har man efterfrågan på ekologiskt mjöl från ett skånskt företag som startar ekologisk produktion under Södervidingebagaren AB kommer under våren 2004 att börja baka två sorters mjukt bröd, ett mörkt och ett ljust alternativ. Södervidingebagaren AB har under de senaste fem åren bakat bröd av ekologiskt mjöl till Nyvångsskolan i Lunds kommun. Efter att ha fått tydliga marknadssignaler från COOP och Malmö stad, om efterfrågan på ekologiskt bröd, känner sig Södervidingebagaren AB sig mogna för KRAV-certifiering av två produkter. Nästa mål är att dessa produkter kommer med i Serveras och ICA Menys sortiment, så att produkterna blir tillgängliga för samtliga kommuner i Skåne. Ekologiska livsmedel i storkök och butik Hur stor omsättning en handelskedja, butik eller grossist har på ekologiska produkter beror på flera olika faktorer, varav produktsortimentet är en. Andra faktorer kan vara marknadsföring, tillgång till information för den egna personalen och kontinuitet i tillgången på produkter. Här redovisar vi några handelskedjors och grossisters sortiment av ekologiska spannmålsprodukter i december Uppgifterna ska ses som exempel, tillfrågade företag har av Ekologiskt Marknadscentrum 13

14 olika skäl inte alltid varit beredda att lämna ut de begärda uppgifterna. Vi har t.ex. frågat efter sålda volymer men p.g.a. att få företag velat lämna ut sådana uppgifter har vi inte kunnat göra någon sammanfattning om detta, vissa exempel på volymer redovisas ändå. Storköks- och restauranggrossister Storköksgrossisternas sortiment Av storköks- och restauranggrossister har vi kontaktat ICA Menyföretagen AB och Servera R&S AB. Båda företagen är positivt inställda till ekologiska produkter och märker en ökande efterfrågan. Spannmålsprodukterna är generellt sett problemfria vad gäller hantering och tillgänglighet, men i vissa fall, som för knäckebröd, saknas lämpliga storköksförpackningar. För mjukt bröd saknas det produkter på marknaden och det finns också problem med hanteringen av färskt bröd. Båda de tillfrågade företagen hanterar helst fryst bröd, eftersom dagsfärskt bröd inte passar in i distributionssystemet. Det ena företaget har för tillfället inget ekologisk mjukt bröd i sortimentet, men tittar just nu på olika möjligheter, medan det andra har fryst importerat bake-offbröd samt korv- och hamburgerbröd. Båda företagen uttrycker intresse för svenskt fryst bröd till storkök, och säger att de är intresserade av att utöka det ekologiska sortimentet om deras kunder efterfrågar det. Tabell 5 Två storköks- och restauranggrossisters sortiment ICA Meny Servera Mjöl, gryn 9 produkter 19 produkter Pasta 3 produkter 6 produkter Kakor/kex/knäckebröd 6 produkter 5 produkter Bröd, fryst 7 produkter 0 produkter, men kommer Havredryck 3 produkter 1 produkt Källa: Sortimentslistor ICA Meny och Servera Ekologiskt Marknadscentrum

15 Storköksgrossisternas volymer av och målsättning för ekologiska produkter Av Serveras försäljning av livsmedel är ca 1% ekologiskt. Målsättningen är 2%, och denna målsättning är satt utan någon bindning i tid. Inget av företagen har någon målsättning om viss andel eller antal ekologiska produkter i sortimentet. Grossisterna tycker det är svårt med denna typ av målsättning, de säger att de istället vill leva upp till kundernas krav på sortiment. Storköksgrossisterna upplever det som ett problem att i stort sett alla anbud från offentlig sektor innehåller ekologiska livsmedel, men att dessa sedan köps i mycket liten omfattning. För att kunna satsa på nya ekologiska produkter krävs det en mer långsiktig planering i storköken, med regelbundna inköp. Regelbundna inköp av ett färre antal varor skulle ge en större volymökning totalt och skapa mer positiv anda kring det ekologiska sortimentet jämfört med den situation man har idag med ojämn efterfrågan på volymmässigt små produkter, vilket skapar ett stort merarbete för grossisten. Ett företag säger att det kan vara så att de egna säljarna har för lite kunskap, och att de därmed inte kan sälja de ekologiska varorna på ett aktivt sätt. Företaget har tidigare haft satsningar på personalutbildningar, men allt eftersom det ekologiska sortimentet utökas krävs det vidare fortbildning. Efterfrågan från offentlig sektor Mjukt ekologiskt bröd har hittills varit en bristvara för storhushållen i Skåne. Flera kommuner har ambitiösa mål vad gäller att servera ekologisk mat, främst i skolrestaurangerna. T.ex. har Malmö Skolrestauranger målsättningen att 100% av maten ska vara ekologiskt producerad år 2012, med procentuella delmål på vägen dit. Man har idag svårt att uppfylla sina mål p.g.a. att det saknas produkter. Malmö Skolrestauranger serverar portioner 5 dagar i veckan. Vid varje tillfälle man serverar mjukt bröd har man ett behov på ca skivor, vilket innebär mer än 3000 bröd. Detta är ett exempel på den marknad som finns på storkökssidan. Hårt bröd finns att tillgå och har länge varit en de produkter som många kök bytt ut från konventionellt till ekologiskt. En av storköksgrossisterna säger att det inte finns tillgång till de rätta förpackningsstorlekarna till storkök. Handelskedjor Företrädare för Coop Sverige AB, Kristianstad Blekinge Konsumentförening, ICA Sverige AB, Hemköpskedjan AB samt enskilda butiker i Skåne har svarat på enkätfrågor om sin syn på ekologiska livsmedel och om sortiment och sålda volymer av ekologiska livsmedel av spannmål. Ekologiskt Marknadscentrum 15

16 Handelskedjornas sortiment och exempel på sålda volymer Något som handelskedjorna är överens om är att det saknas mjukt bröd på marknaden. Vad gäller spannmålsprodukterna i övrigt har de, eller har målsättningen att ha, minst ett ekologiskt alternativ inom varje varugrupp. En kedja uppger att man saknar ekologiska frukostprodukter, vetemjöl och rågsikt. Coop har störst sortiment både vad gäller ekologiska produkter i allmänhet (över 800 artiklar) och spannmålsprodukter i synnerhet. De andra tillfrågade handelskedjorna har ett betydligt mindre sortiment, ICA har ca 450 ekologiska artiklar. Sortimentet i den enskilda butiken skiljer sig också åt. Vi har inte fått tillgång till komplett statistik över sålda volymer från de olika handelskedjorna, men vill redovisa följande exempel; Coop anger att ca 4,4% av antalet sålda konsumentförpackningar av mjukt bröd är ekologiska, ICA säljer 2% av det hårda brödet, 3% av mjölet och 5,4% av müslin som ekologiskt (räknat som försäljningsandel i kronor). Ovanstående uppgifter gäller Första kvartalet 2003 var 8% av försäljningen hos Coop Konsum ekologisk. ICA anger att de under 2003, fram till vecka 40, ökat sin försäljning av ekologiskt med 20%, och att 2-3% av livsmedel totalt är ekologiska produkter. Målsättning för försäljning av ekologiska livsmedel Hemköp genomför när detta projekt pågår ett utredningsarbete och kan därför inte ge exakta upplysningar om sin målsättning och sitt framtida sortiment. ICA vill både öka antalet artiklar och den totala försäljningen. Målet är att ha ekologiska alternativ inom varje varugrupp där det finns efterfrågan och är möjligt att hitta leverantör. Coops målsättning är att ekologiska produkter ska utgöra 15% av omsättningen på livsmedel, men eftersom man inte nått sitt mål på 10% år 2003 har man valt att inte sätta upp någon tidpunkt för 15%-målet. Varför säljs vissa varor men inte andra? Handelskedjorna anger flera olika skäl till varför man säljer mycket respektive lite av olika ekologiska artiklar. Det är t.ex. bra om produkten finns som ett stort varumärke, eller allra helst som handelskedjans eget varumärke, eftersom dessa produkter prioriteras vad gäller placering i butiken. De anser också att det är en fördel om de ekologiska produkterna i så hög grad som möjligt motsvarar en väl etablerad konventionell vara. Hur stor efterfrågan är i en enskild butik beror också på butikens läge. Butiker i städer säljer mer ekologisk mat än de i mindre samhällen. De anställdas intresse kan också påverka sortiment och hur väl olika produkter exponeras i butik. 16 Ekologiskt Marknadscentrum

17 Exempel från en butik i Malmö När man tittar på uppgifter om sålda volymer från en enskild affär (i detta fall en ICA-affär i Malmö) är det svårt att dra några generella slutsatser. I de flesta fall när det finns en ekologisk produkt under eget varumärke säljs det förhållandevis stora volymer, till exempel säljs det 53% mer av ICAs egna ekologiska skorpmjöl än av motsvarande konventionell produkt av känt varumärke, men ICAs egna ekologiska vetemjöl säljs i förhållandevis mer blygsam mängd, bara 10% av volymen jämfört med motsvarande konventionell produkt, som även i detta fallet är ett väl etablerat varumärke. Flera handelskedjor efterlyser att de stora producenterna, med kända varumärken, tillverkar ekologiska motsvarigheter till sina storsäljare. Detta verkar vara lyckosamt i många fall. Dock inte i alla. Till exempel säljs det ganska lite (4%, jämfört med motsvarande konventionell produkt) ekologiskt knäckebröd från en stor producent trots att det presenteras som en likvärdig, fast ekologisk, motsvarighet till den konventionella välkända produkten och att förpackningarna påminner om varandra. På marknaden finns också leverantörer som enbart tillhandahåller ekologiska produkter. Dessa säljs då med för kunden okända varumärken och har svårt att ta volym i en vanlig livsmedelsaffär. Som exempel kan vi nämna att det bara säljs 4% ekologiska cornflakes, av ganska okänt varumärke, jämfört med den marknadsledande produkten. Jämförelserna från butiken gäller antal konsumentförpackningar. Merpriset varierar Merpriset för den ekologiska varan spelar naturligtvis också en roll för försäljningen. Priset på prislappen, eller hyllkanten, har stor betydelse, vilket flera intervjuade handelsföreträdare påpekar. Konsumentverket har genomfört en undersökning Pris och utbud av ekomat som väl visar på skillnaderna i merpris för olika produkter. I undersökningen lägger Konsumentverket fram förslag på strategier för det enskilda hushållet med målsättning att öka inköpen av ekologiska livsmedel, utan en alltför stor merkostnad. Exempel på strategier är: Att välja ekologiska produkter som inte kostar mer än de konventionella. Ett exempel kan vara kaffe, som många butiker prisgynnar och säljer till samma pris som det konventionella. Att välja ekologiskt av varor som man använder i liten mängd. Vilka produkter detta är är olika för olika hushåll, men kan vara t.ex. kex eller mjöl. Att välja billigare råvaror (till exempel köpa ekologisk vitkål istället för konventionell isbergssallad). Ekologiskt Marknadscentrum 17

18 Att vara konsekvent i sina inköp, d.v.s. att välja ut vissa produkter som man alltid köper ekologiskt, detta bl. a. för att lättare kunna jämföra priset i olika butiker. I tabell 6 redovisas merkostnaden för de ekologiska spannmålsprodukter som ingick i undersökningen. Prisuppgifterna kommer från butiker inom Coop, ICA och Axfood. Tabell 6 Merkostnad för ekologiska spannmålsprodukter jämfört med motsvarande konventionella varor i vanliga förpackningsstorlekar (hösten 2002). Merkostnad <10% 10-24% 25-49% 50-74% Produkt Mörkt fullkornsbröd Fruktmüsli Skorpor Smörgåsrån Knäckebr, liten fp Pasta Knäckebr, rund fp Digestivekex Havregryn Källa: Konsumentverket, PM 2003:03, Pris och utbud av ekomat, Undersökningar Cornflakes Spagetti Vetemjöl Att merpriset skiljer sig mycket åt för olika varor är inte konstigt, eftersom olikheterna i produktionen på lantbruk och i förädlingsindustrin mellan konventionellt och ekologiskt skiljer sig mycket åt för olika råvaror och produkter. Däremot kan det vara svårt att inse att produkter som baseras på samma råvara och har samma förädlingsgrad ska ha så olika merpris till konsument. Lantbrukaren får oftast ett högre pris för sin ekologiska spannmål än för den konventionella. Om sedan förädlingen bedrivs på samma sätt som för en konventionell produkt borde inte merpriset skilja sig mer än vad priset till odlaren gör, med tillägg för kostnader för KRAVs kontroll. Att det ofta gör det kan bero på att förädlingen, även i de fall den inte innebär dyrare ekologiska råvaror, är dyrare att genomföra p.g.a. mindre effektiv tillverkning med mindre volymer, avbrott i tillverkning av konventionell produkt och rengöring av produktionslinjer eller högre lagerkostnad p.g.a. tillverkning vid färre tillfällen/år. Merpriset för konsumenten beror också på om butiken arbetar med procentuella påslag eller använder s.k. kronpåslag för ekologiska livsmedel. Kronpåslag innebär att man lägger på lika mycket i kronor och ören som för motsvarande konventionell produkt. 18 Ekologiskt Marknadscentrum

19 Framtidsutsikter Förväntad utveckling I Sverige har vi politiska beslut om att ökande andelar av jordbruksmark och djuruppfödning skall drivas ekologiskt och ekologisk odling bidrar också till att uppfylla de svenska miljömålen. En ökande efterfrågan och ett större utbud har resulterat i en genomsnittlig tillväxt per år på ca 25% sedan 1995 (räknat som försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel till grossistled). Utvecklingen ser ungefär likadan ut i andra europeiska länder. Handelskedjorna arbetar aktivt med marknadsföring och med att bredda sina sortiment för att uppnå sina mål. Ökad tillgänglighet och fler artiklar kan göra det enklare för konsumenterna att välja ekologiskt. Många kommuner kommer de närmsta åren att arbeta för att öka sina inköp av ekologiska livsmedel, vilket leder till en större efterfrågan hos storköksgrossisterna. Dessa köpbeslut är viktiga för att de var och ett innebär en stor volym och kan påverka grossisternas sortiment, vilket leder till ökad tillgänglighet för övriga kunder. Alternativa försäljningssätt Andra vägar att nå konsumenterna än via handelskedjornas butiker eller restaurang och storkök finns också: Bondens Egen Marknad, som organiserar gemensam torgförsäljning av lokalt och småskaligt tillverkade produkter och har funnits som organisation sedan år Hösten 2003 hade man marknader i 10 städer i Sverige. Traditionell torgförsäljning förekommer också på vissa orter. En del konsumenter väljer att handla direkt i gårdsbutik. I Skåne finns både väl etablerade gårdsbutiker och sådana som är under uppbyggnad. Projektet Allkorn arbetar med att välja ut odlingsvärda sorter och ta fram produkter av gamla sorter av stråsäd. Produkterna ska förädlas och säljas lokalt. Projektet presenteras mer utförligt sist i detta avsnitt. Butiker med enbart ekologiska livsmedel i sortimentet finns idag i både Lund och Malmö. Prenumerationssystem, där kunden får varorna levererade direkt till t.ex. arbetsplatsen, är under uppbyggnad, och borde kunna ha en goda Ekologiskt Marknadscentrum 19

20 möjligheter till en positiv utveckling. Man kan jämföra med det danska internetbaserade företaget Aarstiderne, som arbetar med direktleverans hem till konsumenter, och idag har kunder, som man erbjuder ett stort antal olika varor. Projekt Allkorn, ett exempel på lokal försäljning av spannmålsprodukter med mervärde Projekt Allkorn är ett projekt som arbetar med ekologiskt odlade, lokalt anpassade, gamla högkvalitetssorter av stråsäd. Fullkornsprodukter av säden skall säljas direkt till konsument, försäljningsställen kommer att presenteras på projektets hemsida. Projektet vill skapa ett mervärde för produkten utöver att den är ekologiskt odlad och fri från pesticider. Allkornprodukterna ger specifika egenskaper som smak och högt innehåll av vitaminer, antioxidanter och fibrer. Syftet med Allkornprojektet är att: Marknadsföra lokal produktion: Sortimentet saluförs om möjligt av producenten direkt till konsument. Skapa samarbete mellan odlare: Viss förädling som rensning och skalning sker på gården eller genom samverkan med olika lantbrukare. Ge kostinformation om produkterna till konsument. Skapa biologisk mångfald i lantbruket. I juni 2003 hade 55 lantbrukare anslutit sig till nätverket. Under 2004 planeras fortsatt utsädesodling på lantbruken, demonstrationer av odlingarna på modellgårdarna samt marknadsföring gentemot konsument. I slutet av år 2005 planerar man att kunna marknadsföra ett brett sortiment kvalitetsprodukter. Problem med och möjligheter för mjukt bröd I nuläget upplever vissa förädlingsföretag att det medför problem att arbeta med en liten volym ekologiskt samtidigt som man har en betydligt större produktion av konventionella livsmedel. Detta problem kommer att minska efter hand som den ekologiska produktionen ökar, men kommer troligtvis att finnas kvar många år till. Man löser detta på olika sätt, genom att avgränsa den ekologiska produktionen i tid eller rum. 20 Ekologiskt Marknadscentrum

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27

Omläggning till Ekologisk växtodling. Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Omläggning till Ekologisk växtodling Gösta Roempke HS Konsult Föredrag Skövde 2011-01-27 Marknaden ekospannmål 2007 uppdelning av 150 000 ton 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Livsmedel Export

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1

Sammanfattning Rapport 2012:1 Sammanfattning Rapport 2012:1 Mål som styrmedel målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel Riksdagen satte på regeringens initiativ målet att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Prisundersökning 2014

Prisundersökning 2014 Prisundersökning 2014 Om undersökningen PRO:s prisundersökning visar prisläget den 8 oktober 2014 Nästan var femte butik i Sverige undersöktes, 839 butiker finns med i presentationen ca 2 000 ideella PRO:are

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

LANTBRÖD MÖRK SURDEG 550 G. 8 x 550 g/krt. Delikat smak- och fiberrikt lantbröd. Bakat på surdeg av svenska råvaror. Bakat i Uppland. Art.

LANTBRÖD MÖRK SURDEG 550 G. 8 x 550 g/krt. Delikat smak- och fiberrikt lantbröd. Bakat på surdeg av svenska råvaror. Bakat i Uppland. Art. VÅRA EGNA VAROR BRÖD SORTIMENTET färdigbakat NOGA UTVALT helt bröd LANTBRÖD LJUS SURDEG 550 G 8 x 550 g/krt Art. nr 205500 LANTBRÖD MÖRK SURDEG 550 G 8 x 550 g/krt Art. nr 205518 LEVAIN LJUS 1,5 KG Art.

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Prisjämförelse av matkorgar på Åland

Prisjämförelse av matkorgar på Åland Nr 206 12 A10 MEDDELANDE 26.11.2012 Prisjämförelse av matkorgar på Åland Bakgrund Våren 2011 förändrades konkurrensläget märkbart inom dagligvaruhandeln på Åland i och med att S-gruppen öppnade sin första

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015

Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2015 Inventering nr 4 av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 215 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse för ekologiska livsmedel beslöt Handla Miljövänligtgruppen (Naturskyddsföreningen

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter Välkommen till m e d p l i v i t tr a d e - s v e r i g e s l e d a n d e g r o s s i s t f ö r l i v s m e d e l s p r o d u k t e r f r å n s y d e u r o p a! Droga Kolinska Plivit Trade Plivit Trade

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Växande marknad. Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat

Växande marknad. Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat Växande marknad Försäljning, volymer & trender för ekologisk mat EKOLOGISKA LANTBRUKARNA 2008 2 växande marknad 2008 Växande marknad Den nya våg av marknadstillväxt för ekologiska produkter som startade

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer