Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften"

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut UTBILDNING Utbildningar och nätverk inom livsmedelsområdet Vår utbildningsverksamhet stärker konkurrenskraften hos små och stora företag genom att fokusera på bl a kvalitet, miljö- och produktutveckling. Våra utbildare har hög kompetens och erfarenhet inom sina respektive områden samt intresse för de senaste forskningsrönen. Vår kompetens har bäring på stora delar av den kunskap som kommer att krävas för att möta utmaningarna och nyttiggöra möjligheterna.

2 2 Utbildningar inom livsmedelsområdet Utvecklas och lär nytt tillsammans med oss! Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? En målmedveten satsning på utbildning är en bra investering för framtiden! Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i verkligheten på din arbetsplats. Företagsintern eller öppen kurs? Kontakta oss gärna för diskussion om flexibla lösningar vad gäller tid, plats och innehåll för just dina utbildningsbehov. För anmälan till och information om våra öppna utbildningar samt allmänna villkor, läs mer på: Kontaktperson: Carina Gatzinsky, tel: , Egenskaper för framtida livsmedel Hälsosamma, resurseffektiva, miljöanpassade, prisvärda, bekväma, säkra produkter med hög kvalitet som konsumenten litar på och efterfrågar. Kompetenser på SP Food and Bioscience Mikrostruktur Aromkemi Smak Produktion Spårbarhet Bedömning och hantering av mikrobiologiska risker Råvaruutnyttjande Förpackning Textur Konsumentvetenskap Supply Chain Management Nya teknologier Livsmedelsmikrobiologi Nutrition Ätdynamik Nano- och mikroteknologi Processhygien Miljövärdering/livscykelanalys (LCA) Mikrobiell aktivitet och design Processdesign Lean verksamhetsutveckling Sensorik Green Lean Life Cycle Management Kemiska risker Uthållig produktion Mer information och anmälan på Kompetenshöjande nätverk I våra nätverk kan företagen dryfta aktuella problem i en öppen och konstruktiv dialog med varandra. Att få information om vilka nyheter som är på gång inom forskning och utveckling samt utbyta erfarenheter är värdefullt för medlemmarna i nätverket. Genom att medlemmarna tillsammans med oss utformar det framtida arbetet och dess innehåll leder det till unik kompetensuppbyggnad. Läs mer på där du också hittar länkar till nät verkens hemsidor. Ämne Hur möter vi hälsotrenden? Akrylamid i maten Mat och miljö Lean för livsmedelsindustrin Säker mat (vilande 2015, återkommer 2016) Kontaktperson Annika Krona, Bruno Hedlund, Thomas Angervall, Ulla-Karin Barr, Pernilla Arinder, Nätverk för choklad- och konfektyrindustrin Annika Altskär, Konsumentkontakt Carina Gatzinsky, Bärnätverk Camilla Öhgren, Finansieringsnätverk Charlotte Eklund Jonson,

3 Utbildningar inom livsmedelsområdet 3 Mikrobiologi och produktsäkerhet Att livsmedel ska vara säkra och hållbara är en självklarhet och ett krav från konsumenter och producenter. Vi erbjuder både teoretiska och praktiska kurser inom mikrobiologi och säkerhet på flera nivåer. På våra laborativa kurser använder vi såväl traditionella metoder som ny, snabbare biokemiskt och genetiskt baserad metodik för identifiering och typning. Livsmedelsmikrobiologi: sjukdomsframkallande och produktförstörande mikroorganismer och deras respons på olika tillsatser, produktegenskaper och processer. Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning hantering och kommunikation: Mikrobiologisk riskvärderingsmetodik för livsmedelskedjan. Metodik för effektiv kvalitetsstyrning inklusive hantering av kontaminering. Mikrobiologisk analys: Traditionell mikrobiologisk analys och DNA/RNA-baserad analys för att identifiera, karaktärisera och kvantifiera enskilda mikroorganismer och i biofilmer. Vi erbjuder även utbildningar i livsmedelsstandarder, dvs att förstå och implementera: HACCP IP Livsmedel ISO FS BRC Kontaktperson: Richard Karlsson, Mikrostruktur och materialdesign - förstå och designa en produkt samt att mäta flöden De egenskaper samt val av råvaror och ingredienser som gör din produkt unik byggs upp under tillverkningsprocessen. Med kunskap om struktur, material och processtekniker finns stora möjligheter att utveckla nya och innovativa produkter, men också att styra och förbättra kvaliteten på dina befintliga produkter. Att mäta flöden ger förståelse för flödesprofilens betydelse för produktens slutkvalitet och hur informationen kan användas för att optimera både produkt och process. Vi erbjuder utbildningar i praktisk mikroskopi, reologi och flödesmätning. Dessa metoder är kraftfulla redskap vid produktutveckling. Utbildningarna utformas efter kundens önskemål och anpassas efter produkt. Materialdesign för skräddarsydda innovativa produkter: Erfarenhet av biopolymerer, både livsmedel och biomaterial. Innovativa livsmedelstexturer, förnyelsebara förpackningsmaterial med skräddarsydda egenskaper samt antimikrobiell funktion hos material. Strukturdesign: Mikrostruktur- och reologiområdet (design av nya strukturer i livsmedel). Avancerad mikroskopi kombinerat med bildanalys för utvärdering av strukturer samt experimentell reologi kombinerat med viskoelastisk flödessimulering. Nano- och mikroteknologi: Kvantitativ mikroskopi, miniatyrisering, fysikaliska mekanismer och strukturdynamik kan användas för att skräddarsy nya strukturer och material med masstransportegenskaper. Kontaktperson: Annika Krona,

4 4 Utbildningar inom livsmedelsområdet Sensorisk analys och aromkemi De sensoriska egenskaperna, dvs hur produkten upplevs med hjälp av våra sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och smak är några av de viktigaste kriterierna för en produktframgång. En förutsättning för att kunna styra de sensoriska egenskaperna hos en produkt är att kunna mäta dem. Vi utbildar teoretiskt och praktiskt i hur våra sinnen fungerar, upplevelsen av olika livsmedel, selektering och träning av olika sensoriska paneler m m. Sensorik: Analyserar kemiska och fysikaliska egenskaper hos produkter utifrån ett sensoriskt perspektiv Konsumentvetenskap: Konsumenters val och upplevelser i olika situationer t ex i samband med inköp eller vid måltider. Vi erbjuder även sensoriska konsumenttester. Aromkemi: Den kemiska bakgrunden till de aromupplevelser som våra sinnen registrerar. Detta inkluderar analyser av de flyktiga föreningar som bidrar till lukt och smak. Interaktioner mellan livsmedel och förpackning: Förpackningars påverkan på livsmedelskvaliteten under lagring, både sensoriskt och kemiskt. Kontaktperson: Berit Albinsson, Livsmedelsacceleratorn Livsmedelsacceleratorn hjälper företag att komma vidare i sina utvecklingsprocesser. Beroende på utvecklingsbehoven som identifieras tillsammans med företagen, så hjälper vi till att hitta rätt kompetens och genomlysa finansieringsalternativ. Verksamheten är en regional satsning i Västra Götaland som förmedlar kontakt och stöttar samverkan mellan livsmedelsföretag och forskare samt finansiärer och övriga innovationssystemet. Hälsokommunikation: Stödjer företag med information gällande regelverken för hälsokommunikation inom livsmedelsbranschen. Både övergripande information kring vilka aktuella regelverk som är tillämpliga samt att identifiera möjliga vägar framåt för kommunikation av hälsomervärden kopplade till en specifik produkt eller ingrediens. Marknad och strategiutveckling: Stödjer företag och forskare med insatser för att utvärdera en teknik, ett koncept eller en tjänst utifrån ett marknadsperspektiv. Exempel är: workshop strategiframtagning, metodik marknadsanalys och affärsplansframtagning. Kontaktperson: Charlotte Eklund Jonson,

5 Utbildningar inom livsmedelsområdet 5 Process-, teknikutveckling och snabba värmningsprocesser Tillverkning av goda, säkra och hållbara livsmedel kräver en bra kunskap om hur processteknik påverkar specifika produktegenskaper. Vi har ett brett kunnande inom både traditionella och nya livsmedelsprocesser samt deras påverkan på livsmedel. Vi vänder oss till alla inom livsmedelsindustrin som har intresse av att anpassa befintliga eller utveckla nya processer med avseende på ekonomi, ökad produktkvalitet (säkerhet, sensoriska egenskaper, hälsa, bekvämlighet) och minskad miljöpåverkan (energi, innovativt utnyttjande av råvaror, återanvändning/återvinning av avfall och minskning av svinn). Processdesign: Anpassning och utveckling av livsmedelsprocesser för förbättring av kvalitet, smak m.m eller för att uppnå specifika kvalitetsegenskaper hos livsmedel. Processteknik: Optimerar, utvecklar eller validerar tillverkningstekniker för att ta fram nya produkter eller minska förbrukningen av energi, vatten eller råvaror. Snabba värmningsprocesser: Vi har spetskompetens inom mikrovågor och infraröd (IR-)teknik som alternativ till traditionell bakning, fritering, pastörisering/sterilisering och torkning. Uppgradering av biprodukter: Tar fram tekniska lösningar för att minska, återanvända eller utvärdera dina biprodukter. Diskning och rengöring: Minska vattenåtgången och öka processtiden genom optimala diskningsrutiner. Kontaktperson: Lilia Ahrné. Nordic Taste & Flavour Centre Inom Nordic Taste and Flavour Centre skapar vi en naturlig mötesplats för forskning, kunskapsuppbyggnad och utbildning inom smak på internationell nivå. Vi bidrar till att öka fokus och kunskap om smak hos livsmedelsaktörer och andra intressenter. Kontaktpersoner: Karin Anderö, Maksim Pettersson Löfgren, nordtaste.blogspot.se Vi anordnar seminarier och utbildningar med varierande teman. Våra tidigare kunskapsbefrämjande aktiviteter har berört följande områden: den femte grundsmaken umami., nordiska smaker, den offentliga måltiden, smakmatchning och smakmaskning. En större medvetenhet och kunnande främjar och gynnar såväl alla aktörer längs hela kedjan som slutkonsumenterna.

6 6 Utbildningar inom livsmedelsområdet Miljö och uthållig livsmedelsproduktion Att producera maten på vårt bord påverkar miljön och klimatet på vår jord. Man kan aktivt påverka och förbättra genom val av råvaror, att hantera råvaror på ett resurseffektivt sätt och driva förbättringar i interna processer. Vi kan ge dig kunskapen om hur och varför du kan och ska förbättra. Låt en utbildning vara startskottet för att driva engagerande förbättringsarbete på hemma plan. Bättre kunskap är grunden för att prioritera rätt, då sparar vi både pengar och miljö. Tips för att arbeta smartare, hur hittar man var effekten blir som störst? Svinn/resurseffektivitet kan handla om både råvaror och personal Vad är vinsten med en engagerad personal och ett uthålligt förbättringsarbete? Exempel på verktyg är behovsanalys, flödessimuleringar, 5S, Sex Sigma, Lean-spel, värdesflödesanalys och minskad ställtid med SMED Våra utbildningar baseras på metodik, erfarenheter och inspiration från livscykelanalyser, vår egen miljödatabas och utvecklingsarbete inom lean. Kontaktperson: Britta Florén, Miljö: Håll koll på dina råvaror. Vad och hur skiljer sig miljöpåverkan från olika livsmedel? Vad innebär en ökad köttkonsumtion globalt? Hur påverkar olika aktörer i livsmedelskedjan miljön och hur arbetar vi med förbättringar? Hur miljövänligt är ekologiskt och närproducerat? Minskat matsvinn ger minskad miljöpåverkan. Life Cycle Management (LCM) och förbättringsarbete med Lean: Produktion och miljösystemanalys kring verksamhetsutveckling, produktionsutveckling, supply chain management och livsmedelslogistik baserat på ett systemanalytiskt och grönare angreppssätt.

7 Utbildningar inom livsmedelsområdet 7 Bra att veta vid anmälan Kursavgift och avbokning Kursavgiften inkluderar lunch(er), kaffe och dokumentation om inte annat anges. Om gemensam middag eller kvällsbuffé ingår anges det för respektive kurs. Moms tillkommer. Avbokning kan göras utan kostnad upp till 14 dagar före arrangemangets start. Vid återbud därefter, fram till sju dagar före start, debiteras halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats. Anmälan och information Anmäl dig direkt på vår hemsida eller via e-post till: När vi har mottagit din anmälan får du en bekräftelse via e-post och då är anmälan bindande. Vi skickar kallelse senast två veckor innan utbildningen startar. I kallelsen framgår tid, plats och eventuella förberedelser som hör till utbildningen. Våra öppna kurser hålls, om inte annat anges, på vårt kontor i Delsjön, nära centrala Göteborg. Ansvar och reservation för ändringar Om en kurs på grund av händelser utanför vår kontroll måste ställas in är vårt ansvar begränsat till avgiften. Eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra vår utbildningsverksamhet förbehåller vi oss rätten att göra detalj ändringar av publicerade beskrivningar av kursinnehåll, ändringar av föredragshållare, lokal, programpunkter etc.

8 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande forskningsinstitut med ca medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Food and Bioscience Box 5401, GÖTEBORG Telefon: E-post:

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean

Utbildningsprogram 2010. produktion & lean Utbildningsprogram 2010 produktion & lean 15-16 mars + 12-13 april + 6-7 maj + 31 maj-1 juni + 30-31 aug 2010, Göteborg 27-28 sept + 14-15 okt + 11-12 nov + 6-7 dec 2010 + 17-18 jan 2011, Stockholm 27

Läs mer

DISTRIBUTIONSLOGISTIK

DISTRIBUTIONSLOGISTIK DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik............................................................................... 3 Lagerstyrning...............................................................................................................

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet Egentillsyn ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer