Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter"

Transkript

1 Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln är att inköpsavdelningar på diverse företag länge haft en relativt stabil affärsmiljö som kraftigt börjar förändras. Förändringarna, menar Kraljic, kommer bland annat från politisk turbulens och statlig inblandning, snabb teknologisk utveckling och mer aggressiv konkurrens. Enligt Kraljic så beror ett företags behov av en supply-strategi på två faktorer. Den ena faktorn behandlar själva råvaran som ska inhandlas och den andra faktorn marknaden där råvaran inhandlas. Genom att göra en analys av dessa variabler kan företaget bestämma en supply-strategi som är passande för att utnyttja sin köpkraft och reducera risken så mycket att den blir acceptabel. Genom analysen kan företaget även förbättra sin strategi genom att ta itu med fem frågor som Kraljic anser vara viktiga i processen. Dessa ska ligga till grund för utformningen av företagets strategi. 1. Drar företaget fördel av möjligheten att gruppera inköp som är liknande inom organisationen? 2. Kan företaget undvika förväntade supply-avbrott? 3. Hur mycket risk är acceptabelt? 4. Vilken kombination av att göra själv och köpa råvaror ger bäst kostandsminimering och flexibilitet? 5. I vilken utsträckning kan samarbete med leverantörer och kanske till och med konkurrenter förstärka långsiktiga supply-relationer eller kapitalisera på delade resurser? Hur formas en supply-strategi? Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Lönsamhetspåverkan (köpt volym, påverkan på produktkvalitet, etc.) Risk (Tillgänglighet, substitut, antal leverantörer, etc.) Med hjälp av dessa kriterier kan man nu dela in sina råvaror i fyra olika kategorier 1. Strategic item 2. Bottleneck item 3. Leverage item 4. Noncritical item Varje råvarukategori kräver en unik inköpsstrategi som är kompatibel med råvarans komplexitet och vad den kan tillföra organisationen. T.ex. Strategic item som är råvara med hög risk och med högt

2 lönsamhetspotential. Denna typ av råvara kräver utvecklig av långsiktiga relationer med leverantörer, detaljerade marknadsundersökningar och en lång planeringsprocess. Detta till skillnad från en Noncritical item som varken är en högriskvara eller en vara som kan ge stor lönsamhet. En Bottleneck item är en råvara där fokus bör ligga på att säkerställa önskad volym. Detta eftersom företaget måste slåss om denna sällsynta råvara med konkurrenter. Leverantörerna har en tydlig maktposition och man kan tvingas betala premiumpriser. Strategin ska alltså bekämpa leveransosäkerheten. En Leverage item bör köpas på ett sådant sätt att företaget utnyttjar sin maktposition. Här finns möjlighet för val av- och förhandling med leverantör och kostnadsminimering genom volymbeställningar. Fas 2 - Marknadsanalys I denna fas ska man som företag väga sina styrkor som köpare gentemot leverantörers styrkor som försäljare. Man utvärderar marknaden och tittar på olika konkurrenter och utbudet av råvaran i både termer av kvalitet och kvantitet. Vid utvärdering av de olika leverantörerna på marknaden bör man ta ställning till en rad olika saker. Exempel på detta är hur stor kapacitet de utnyttjar och vid vilken kapacitet de har break-even. Andra saker at ta ställning till är hur unik råvaran är, hur stor volym man kommer behöva, vad som händer om volymen inte kan levereras i tid eller om kvaliteten skulle brista. Allt detta analyserande ska leda till ett bra val av leverantör som helst ska leda till kostnadsreduceringar, bättre kvalitet, säker leverans etc. Fas 3 Strategisk positionering I fas tre identifierar man risker och möjligheter för sina strategic items som klassificerades i fas 1. Man utvecklar sedan strategier för inköp av dessa. För situationer där man som köpare har en dominant roll på marknaden och leverantören icke dominant bör företaget anta en aggressiv strategi. Man letar efter favorable prissättning och kontrakt. När det är tvärtom bör man leta efter substitut och använda en defensiv strategi. Baklänges integration, göra själv, kan vara en lösning vilket kommer kräva investering i FoU och kapital. När det inte finns någon tydlig dominant roll på marknaden bör man agera efter mellanmjölksprincipen och använda en balanserad strategi och leta efter att inte förstöra leverantörsrelationer men inte heller lägga sig. Fas 4 - Handlingsplan Fas 4 innefattar riktlinjer för hur man agerar vid de olika situationerna i fas tre. När leverantören är dominant bör företaget enligt artikeln handla av en och samma leverantör, acceptera höga priser och säkerställa önskad volym genom leveranskontrakt. För att minimera risken att bli beroende av en leverantör bör företaget också kontinuerligt leta efter alternativa leverantörer och substitut. I sådant fall då företaget är dominant bör det sprida sina inköp över olika leverantörer och utnyttja sin position för att pressa priser. I denna fas ska fokus ligga på att säkra långsiktig supply och ta tillvara på kortsiktiga möjligheter. Även att tydligt identifiera risker, kostnader och strategiska implikationer som underlag för en tydlig och detaljerad handlingsplan som kan godkännas och implementeras.

3 Praktiska användningsområden För att ytterligare lyfta fram fördelarna med supply management beskriver Kraljic i ett par exempel hur företag använt dessa metoder i praktiken och vilka utfall det resulterat i. Det första exemplet behandlar en Europeisk svetsmaterialsproducent som till följd av ökad konkurrens och svag marknadstillväxt såg sina vinster minska. När man på företaget började leta efter sätt att motverka detta gjorde man en viktig upptäckt: Mer än 60 % av de totala inköpskostnaderna gick att koppla till endast 5 av företagets totalt 470 inköpta varor. Med detta i åtanke gick man igenom de fyra faserna, klassificering, marknadsanalys, strategisk positionering och handlingsplaner, vilket sedan i slutänden resulterade i en ökning av företagets resultat före skatt på mellan 3 % och 4 %. Övriga exempel behandlar liknande scenarion som drabbat andra företag, där alla lösningarna knyter an till de fem frågor som Kraljic tar upp i artikelns början. Att stärka organisationen För att överleva idag som företag pekar Kraljic på tre områden inom vilka det är essentiellt att förbättra sig: integrering, funktionsöverskridande relationer och involvering från företagsledning. För att uppnå detta krävs först och främst en effektivisering av relationerna mellan organisationens olika funktioner. Viktiga frågor innefattar bland annat huruvida inköpsfunktionen skall centraliseras eller ej, beroende på om det är inflytande eller flexibilitet som prioriteras, och om inköpsfunktionen ska beaktas som en egen avdelning eller en del av den operationella verksamheten. När man sedan har svarat på alla de nödvändiga frågorna och fastslagit inköpsavdelningens struktur är det viktigt att denna speglar marknadens struktur och att den uppmuntrar till flexibilitet och entreprenörskap bland chefer, inom strukturens riktlinjer. En annan viktig punkt för förbättring, enligt Kraljic, är inköpsavdelningens tillgång till adekvat information då bristfällig data försvårar arbetet med att bland annat anpassa sig till efterfrågefluktuationer, prisförhandla och justera lagerhållningen. Mycket tid går dessutom åt till att reparera de skador som orsakas av dessa saker. Kraljic menar att detta är ett ökande problem ju komplexare en organisation blir, men oavsett komplexitet bör man utforma system för att hantera problemet. Exempel på förbättringar kan vara: Förbättrad operationell flexibilitet genom att använda ett rullande prognossystem för efterfrågan Förbättrat effektivitet, förkortade ledtider och reducerade kostnader och manuellt pappersarbete genom införingen av EDP Integrering av inköpssystem med övriga affärssystem och/eller planeringssystem hos huvudleverantörer Introduktion av bevisat bra tillvägagångssätt för inköpsanalyser För att kunna möta de nya krav som en ny inköpsstrategi ställer på sina anställda krävs även att inköpspersonalens färdigheter uppgraderas. Detta kan antingen åstadkommas genom nyanställningar eller genom träning av den existerande personalen. Dock ska man vara försiktig med det första då det kan skada viktiga leverantörsrelationer.

4 Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study The Kraljic purchasing power approach Syftet med modellen är att illustrera förhållanden mellan köpare och leverantör ur två dimensioner: Köpkraft och leverantörsrisk. Modellen klassificerarolika typer av produkter beroende på hur pass hög grad av köpkraft respektive leverantörsrisk. Detta sammanfattas som figuren visar i en matris där man häver fram fyra kategorier av produkter: hävstång (leverage), icke-kritisk (non-critical), strategiska (strategic) och flaskhals (bottleneck). Varje produktkategori kräver att köparen agerar på ett visst sätt. Icke-kritiska produkter kräver effektiva inköpsprocesser, produktstandardisering, volymfokus och effektiv lagerhållning. Hävstångsprodukter möjliggör det för den köpande enheten att exploatera sin position som köpare eftersom leverantören måste anpassa sig. Detta kan bero på att andra leverantörer kan erbjuda substitut men även i fallet då leverantören har en produktportfölj som är specificerad mot just den kunden. Flaskhalsprodukter skapar o andra sidan en hel del problem då man har väldig liten eller limiterad kontroll över leverantören. Riskerna för problem med leveranser är större här och man har lite eller ingen hävstång. De kan till exempel ha ett extra stort säkerhetslager på dessa flaskhalsprodukter för att minimera påverkan vid en eventuellt utebliven leverans eller leveranser med exploit power efficient processing profit impact LEVERAGE NON-CRITICAL exploit STRATEGIC BOTTLENECK balance diversity undermålig kvalitet. Eftersom det oftast finns få leverantörer av flaskhalsprodukter kan företaget inte sätta särskilt hård press på dem då företaget riskerar att stå utan leverantörer vid för hård press. För att gardera sig mot dessa risker är det viktigt att ha reservplaner. Strategiska produkter är produkter som utgör ett stort värde av slutprodukten samt att det finns få leverantörer av den här produkten. Det finns tre olika vägar att gå för att lösa eventuella problem som kan uppstå med dessa produkter, nämligen exploatera (exploit), balansera (balance) och diversifiera (diversify). Med exploatera menas att företaget skall använda sin stora köpkraft till att få bra priser och långa kontrakt på dessa produkter för att minska risken för företaget. Ett annat sätt att minska riskerna är diversifiering vilket kan göras genom att söka efter alternativa leverantörer till produkten eller att finna substitut som kan erbjuda en annan lösning. Balansera innebär att man tillämpar delar av de båda synsätten för att hitta en lagom kombination. volyme incurance supply risk

5 Viktiga frågeställningar I kontrast till den växande användningen av leverantörsstrategier, finns det brist på empirisk data som motiverar dess användande. Kraljic strategiska rekommendationer till lösningar enligt hans produktmatris är mer eller mindre generiska och sammanfattas med begrepp som effektiva processer, strategiskt partnership och volymförsäkring. Man tar inte upp det fortsatta arbetet med att försöka förstå hur ett företags produkter och/eller leverantörer kan röra sig mellan de olika delarna i matrisen. Detta tar inte originalmodellen upp och för att studera detta närmare ställde de upp tre frågor: Vilka typer av varu- och leverantörsstrategier används av inköpare som tillämpar Kraljic modell? Hur rör sig varor och leverantörer mellan de olika positionerna i matrisen? Under vilka förhållanden är varu- och leverantörsstrategier framgångsrika DSM Fallstudieföretaget DSM är en stor, integrerad internationell grupp av företag verksam över hela världen. De sysslar främst med kemikalier, bioteknologiska produkter samt plast. Med årliga inköpskostnader på över 6 miljarder dollar, runt 70 % av intäkterna, är fokus på inköpssynergi mellan de olika avdelningarna ett viktigt mål. Priser och kostnader är två nyckelfaktorer när det kommer till att lyckas i branschen. Användandet av portföljansatsen DSM:s filosofi är att använda Kraljicmatrisen som underlag i diskussioner mellan representanter från de olika inblandade affärsenheterna. I inköpsportföljsanalysen används ett system med jämförbara dimensioner där tyngden ligger på hur viktigt ett inköp är rent strategiskt samt potentiell leverantörsrisk. Det finns inga uträkningsregler när det gäller att bestämma vikten av ett inköp. Den devis som gäller är att det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel, men detta betyder inte att bedömningar är helt subjektiva. Påståenden måste backas upp med fakta och siffror för att kunna anses vara av vikt. Portföljmetoden är nära knuten till de långsiktiga besparingsmålen genom implementeringen av inköps- och leverantörsstrategier. Besparingar på ungefär 100 miljoner dollar under en fyraårsperiod är hänförliga till en mer integrerad inköpsprocess. Portföljanalysen är ett viktigt verktyg för att diskutera, visualisera och illustrera tänkbara möjligheter knutna till inköp och leveranser. En viktig fördel med Kraljicmatrisen är att företaget får en ökad förståelse för de strategiska frågor som finns. Att knyta samma villkor, mål och strategier En huvudprincip hos DSM är att den icke-kritiska cellen och flaskhalscellen ska användas så lite som möjligt och söker därför hela tiden sätt att ompositionera sig i matrisen.

6 Flaskhalsar När det gäller flaskhalsar försöker DSM öka sin egen köpkraft och/eller utveckla nya möjligheter för att på så sätt minimera sitt leverantörsberoende. En viktig fråga är om standardisering av kraven på leverantörerna är en möjlighet. Om standardisering inte är en möjlighet försöker DSM koncentrera inköpen till en enda leverantör. Det finns flera andra sätt att lösa liknande problem, t.ex. genom att internethandel, ökad lagerhållning och/eller bredare specifikationer gällande kraven på insatsvarorna, för att nämna STRATEGIC IMPORTANCE några. Devisen är att stanna i kvadranten och göra det bästa av situationen. I vissa fall går det dock att röra sig i nordvästlig riktning mot hävstångskvadranten genom standardisering och poolning. I teknikföretag kan även överdrivet LEVERAGE (2) (3b) STRATEGIC (1) tekniska tjänster och produkter fastna i (3a) flaskhalskvadranten då tekniskt kunniga NON-CRITICAL BOTTLENECK ofta inte nöjer sig förrän de har det allra bästa. Ett möjligt resultat av detta är att SUPPLY RISK man drar på sig ökade kostnader. En lösning hos DSM är sammansättandet av expertgrupper specialiserade på lösningar där slutprodukten blir mindre komplex. Syftet är att minimera kostnaderna och standardisera inköpen i de olika affärsenheterna för vilket, åtminstone indirekt, ökar köpkraften och därmed kostnadskontrollen., Icke-kritiska varor Exempel på icke-kritiska varor är kontorsmateriel och tjänster. Knäckfrågan för denna typ av varor är om standardisering och poolning är möjliga alternativ. Ett väldigt bra exempel på där poolning är det bästa alternativet är resekostnader. Hävstångskvadranten I denna kvadrant skiljer DSM på strategiska samarbeten och samarbeten baserade på bekvämlighet. Detta detaljerade särskiljande indikerar vilken typ av förhållande som är möjligt och eftersträvansvärt. En övergång från hävstångskvadranten till den strategiska kvadranten kan ske om endast ett begränsat antal leverantörer har de resurser och det kunnande som krävs för att samarbetet ska fungera väl. Det måste även finnas en tillit och ett förtroende till leverantören. Om en leverantör inte bedöms passa i den strategiska kvadranten inriktas istället samarbetet på effektivisering och kostnadsreduktion. Hävstången hittas inte i samarbetets design utan i effektivitet och flödesoptimering.

7 Den strategiska kvadranten Lyckosamma strategiska samarbeten är sällsynta eftersom samarbeten i den strategiska kvadranten bygger på ett stort ömsesidigt beroende, något DSM kontinuerligt försöker minimera. Utöver det nyss nämnda finns ett antal icke-optimala samarbeten som är värda att nämna. Ett av dessa är om samarbetspartnern befinner sig på en monopolistisk eller oligopolistisk marknad. Så länge det inte är patent som förhindrar fri konkurrens är utvecklingen av nya leverantörer en alternativ, och förhoppningsvis ekonomisk lönsam, lösning. Ett annat problem om företaget i fråga inte är intresserade av att bedriva gemensamma utvecklingsprojekt och att partnerskapet därmed utvecklas till ett avslappnad, bekvämt samarbete. En lösning på detta problem är att göra produkten mindre komplicerad och därmed ha närmare till alternativa lösningar. Sammanfattning I kontrast till det växande antal akademiska publikationer om modeller för inköpsstrategier i litteraturen, är lite känt om deras faktiska användning. Kraljic portfölj modell som utvecklades under 1983, verkar vara den dominerande metoden i yrket. Denna modell ger dock inte riktlinjer för strategisk förflyttning av varor och/eller leverantörer inom matrisen. Baserat på en djupgående fallstudie, som härrör från ett stort nederländskt kemiföretag, har användningen av portföljens tekniker inom inköp undersökts och beskrivits. Resultaten visar att när Kraljic portfölj strategi utarbetas och anpassas, möjliggör det tillräcklig vägledning för att utveckla effektiva inköp och strategier. Fallstudien påpekar vilka leverantörstrategier som är möjliga och vilka villkor som bör vara uppfyllda för att få dem att fungera. Egna reflektioner Det är uppenbart att Kraljic (1983) kom med ett viktigt bidrag till sitt område när han skrev sin artikel om hur inköp måste röra sig mot det han benämner supply management. Detta framlyfter även Gelderman & van Weele(2002) men de menar på att det finns brister i modellen då den inte fullt ut reflekterar moderna företags strategiska problem. Istället för att endast definiera produkterna och placera dem inom modellen är det även viktigt att se hur produkter kan röra sig inom modellen. T.ex att genom en strategisk process förflytta en produkt från bottleneck till leverage. Kraljic modell har alltså brister i det avseendet att det är ett statiskt synsätt då den definierar produktens typ (i förhållande till leverantör) men går inte djupare in på vad man kan göra strategiskt för att skapa ett bättre läge som köpare. Sammanfattningsvis anser vi att modellerna kompletterar varandra väldigt bra i teorin. Vi känner dock att Gelderman & van Weele(2002) studie är något tunn då man bara studerat ett fallföretag.

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Category Management - en del av det strategiska inköpsarbetet Matti Bjerking 301 000 000 Category Management Kategoristyrning Kategoristyrning - en del av det strategiska

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Dr. Rolf Forsberg Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-491926 070-5252363 rolf.forsberg@ies.luth.se SAMMANFATTNING En brandkårsuttryckning som

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

OM LABEL Våra tjänster

OM LABEL Våra tjänster OM LABEL Våra tjänster Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Vi utvecklar nordiska företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiutveckling,

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Symbrio berättar om några kundcase

Symbrio berättar om några kundcase berättar om några kundcase Bravida Bakgrund Bravida är Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Företaget har 8000 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Organisationen

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Varför får vi inte ut mer i alla IT-investeringar i nya logistiklösningar

Varför får vi inte ut mer i alla IT-investeringar i nya logistiklösningar Lagerstyrningsakademin.se Varför får vi inte ut mer i alla IT-investeringar i nya logistiklösningar Stig-Arne Mattsson Under de senaste årtiondena har åtskilliga miljarder investerats i informationsteknologi

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 1 Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 2 Dansk etikett-gruppe Två tryckerier i Danmark Två tryckerier i Storbritannien

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter Brister i dagens mätning och uppföljning Saknar systemstöd (manuellt arbete) För få mätetal Rapportering

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Internalisation or externalisation? -Examining organisational arrangements for industrial services (Kowalkowski, Kindstro m, Witell 2013)

Internalisation or externalisation? -Examining organisational arrangements for industrial services (Kowalkowski, Kindstro m, Witell 2013) Internalisation or externalisation? -Examining organisational arrangements for industrial services (Kowalkowski, Kindstro m, Witell 2013) Inledning För att differentiera sig gentemot konkurrenterna erbjuder

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Yrkeskod enligt ALS 311

Yrkeskod enligt ALS 311 Med inköp menas inköp av produkter som behövs till företagets produktion. Inköp av förbrukningsmaterial och kontorsinredning hänförs till verksamhetsområde 64. Yrkeskod enligt ALS 311 Handhar leverantörsregister,

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman

Läs mer

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén

1:a Västmanlandsfonden. Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén 1:a Västmanlandsfonden Vägledning till innehåll för din presentation inför Investeringskommittén Introduktion Denna presentation skall ses som en stöd för utformning av en affärspresentation, inte som

Läs mer

Scouterna www.aktivitetsbanken.se

Scouterna www.aktivitetsbanken.se Introduktion till gruppövningar Nu ska vi ha roligt tillsammans. Ni ska hjälpa varandra, ta hand om varandra, lyssna på allas åsikter och idéer, våga prova nya idéer, respektera varandra, hårda ord är

Läs mer

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa

Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll. av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Partnerskap för lönsamhet och affärsutvecklingens roll av Mark Lawn, European Solutions Marketing Manager, Professional Solutions, Canon Europa Man ber ofta tryckeriet att ge kunderna det där lilla extra

Läs mer

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH.

Inköpsstrategi. En portföljanalys av inköpsartiklar. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Examensarbete vid avdelningen Produktionsekonomi vid LTH. Handledare Ingela Elofsson Håkan Nordahl Inköpsstrategi En portföljanalys av inköpsartiklar M99 (Inek) 2004-12-13, Lund FÖRORD Denna rapport är

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer