Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter"

Transkript

1 Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln är att inköpsavdelningar på diverse företag länge haft en relativt stabil affärsmiljö som kraftigt börjar förändras. Förändringarna, menar Kraljic, kommer bland annat från politisk turbulens och statlig inblandning, snabb teknologisk utveckling och mer aggressiv konkurrens. Enligt Kraljic så beror ett företags behov av en supply-strategi på två faktorer. Den ena faktorn behandlar själva råvaran som ska inhandlas och den andra faktorn marknaden där råvaran inhandlas. Genom att göra en analys av dessa variabler kan företaget bestämma en supply-strategi som är passande för att utnyttja sin köpkraft och reducera risken så mycket att den blir acceptabel. Genom analysen kan företaget även förbättra sin strategi genom att ta itu med fem frågor som Kraljic anser vara viktiga i processen. Dessa ska ligga till grund för utformningen av företagets strategi. 1. Drar företaget fördel av möjligheten att gruppera inköp som är liknande inom organisationen? 2. Kan företaget undvika förväntade supply-avbrott? 3. Hur mycket risk är acceptabelt? 4. Vilken kombination av att göra själv och köpa råvaror ger bäst kostandsminimering och flexibilitet? 5. I vilken utsträckning kan samarbete med leverantörer och kanske till och med konkurrenter förstärka långsiktiga supply-relationer eller kapitalisera på delade resurser? Hur formas en supply-strategi? Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Lönsamhetspåverkan (köpt volym, påverkan på produktkvalitet, etc.) Risk (Tillgänglighet, substitut, antal leverantörer, etc.) Med hjälp av dessa kriterier kan man nu dela in sina råvaror i fyra olika kategorier 1. Strategic item 2. Bottleneck item 3. Leverage item 4. Noncritical item Varje råvarukategori kräver en unik inköpsstrategi som är kompatibel med råvarans komplexitet och vad den kan tillföra organisationen. T.ex. Strategic item som är råvara med hög risk och med högt

2 lönsamhetspotential. Denna typ av råvara kräver utvecklig av långsiktiga relationer med leverantörer, detaljerade marknadsundersökningar och en lång planeringsprocess. Detta till skillnad från en Noncritical item som varken är en högriskvara eller en vara som kan ge stor lönsamhet. En Bottleneck item är en råvara där fokus bör ligga på att säkerställa önskad volym. Detta eftersom företaget måste slåss om denna sällsynta råvara med konkurrenter. Leverantörerna har en tydlig maktposition och man kan tvingas betala premiumpriser. Strategin ska alltså bekämpa leveransosäkerheten. En Leverage item bör köpas på ett sådant sätt att företaget utnyttjar sin maktposition. Här finns möjlighet för val av- och förhandling med leverantör och kostnadsminimering genom volymbeställningar. Fas 2 - Marknadsanalys I denna fas ska man som företag väga sina styrkor som köpare gentemot leverantörers styrkor som försäljare. Man utvärderar marknaden och tittar på olika konkurrenter och utbudet av råvaran i både termer av kvalitet och kvantitet. Vid utvärdering av de olika leverantörerna på marknaden bör man ta ställning till en rad olika saker. Exempel på detta är hur stor kapacitet de utnyttjar och vid vilken kapacitet de har break-even. Andra saker at ta ställning till är hur unik råvaran är, hur stor volym man kommer behöva, vad som händer om volymen inte kan levereras i tid eller om kvaliteten skulle brista. Allt detta analyserande ska leda till ett bra val av leverantör som helst ska leda till kostnadsreduceringar, bättre kvalitet, säker leverans etc. Fas 3 Strategisk positionering I fas tre identifierar man risker och möjligheter för sina strategic items som klassificerades i fas 1. Man utvecklar sedan strategier för inköp av dessa. För situationer där man som köpare har en dominant roll på marknaden och leverantören icke dominant bör företaget anta en aggressiv strategi. Man letar efter favorable prissättning och kontrakt. När det är tvärtom bör man leta efter substitut och använda en defensiv strategi. Baklänges integration, göra själv, kan vara en lösning vilket kommer kräva investering i FoU och kapital. När det inte finns någon tydlig dominant roll på marknaden bör man agera efter mellanmjölksprincipen och använda en balanserad strategi och leta efter att inte förstöra leverantörsrelationer men inte heller lägga sig. Fas 4 - Handlingsplan Fas 4 innefattar riktlinjer för hur man agerar vid de olika situationerna i fas tre. När leverantören är dominant bör företaget enligt artikeln handla av en och samma leverantör, acceptera höga priser och säkerställa önskad volym genom leveranskontrakt. För att minimera risken att bli beroende av en leverantör bör företaget också kontinuerligt leta efter alternativa leverantörer och substitut. I sådant fall då företaget är dominant bör det sprida sina inköp över olika leverantörer och utnyttja sin position för att pressa priser. I denna fas ska fokus ligga på att säkra långsiktig supply och ta tillvara på kortsiktiga möjligheter. Även att tydligt identifiera risker, kostnader och strategiska implikationer som underlag för en tydlig och detaljerad handlingsplan som kan godkännas och implementeras.

3 Praktiska användningsområden För att ytterligare lyfta fram fördelarna med supply management beskriver Kraljic i ett par exempel hur företag använt dessa metoder i praktiken och vilka utfall det resulterat i. Det första exemplet behandlar en Europeisk svetsmaterialsproducent som till följd av ökad konkurrens och svag marknadstillväxt såg sina vinster minska. När man på företaget började leta efter sätt att motverka detta gjorde man en viktig upptäckt: Mer än 60 % av de totala inköpskostnaderna gick att koppla till endast 5 av företagets totalt 470 inköpta varor. Med detta i åtanke gick man igenom de fyra faserna, klassificering, marknadsanalys, strategisk positionering och handlingsplaner, vilket sedan i slutänden resulterade i en ökning av företagets resultat före skatt på mellan 3 % och 4 %. Övriga exempel behandlar liknande scenarion som drabbat andra företag, där alla lösningarna knyter an till de fem frågor som Kraljic tar upp i artikelns början. Att stärka organisationen För att överleva idag som företag pekar Kraljic på tre områden inom vilka det är essentiellt att förbättra sig: integrering, funktionsöverskridande relationer och involvering från företagsledning. För att uppnå detta krävs först och främst en effektivisering av relationerna mellan organisationens olika funktioner. Viktiga frågor innefattar bland annat huruvida inköpsfunktionen skall centraliseras eller ej, beroende på om det är inflytande eller flexibilitet som prioriteras, och om inköpsfunktionen ska beaktas som en egen avdelning eller en del av den operationella verksamheten. När man sedan har svarat på alla de nödvändiga frågorna och fastslagit inköpsavdelningens struktur är det viktigt att denna speglar marknadens struktur och att den uppmuntrar till flexibilitet och entreprenörskap bland chefer, inom strukturens riktlinjer. En annan viktig punkt för förbättring, enligt Kraljic, är inköpsavdelningens tillgång till adekvat information då bristfällig data försvårar arbetet med att bland annat anpassa sig till efterfrågefluktuationer, prisförhandla och justera lagerhållningen. Mycket tid går dessutom åt till att reparera de skador som orsakas av dessa saker. Kraljic menar att detta är ett ökande problem ju komplexare en organisation blir, men oavsett komplexitet bör man utforma system för att hantera problemet. Exempel på förbättringar kan vara: Förbättrad operationell flexibilitet genom att använda ett rullande prognossystem för efterfrågan Förbättrat effektivitet, förkortade ledtider och reducerade kostnader och manuellt pappersarbete genom införingen av EDP Integrering av inköpssystem med övriga affärssystem och/eller planeringssystem hos huvudleverantörer Introduktion av bevisat bra tillvägagångssätt för inköpsanalyser För att kunna möta de nya krav som en ny inköpsstrategi ställer på sina anställda krävs även att inköpspersonalens färdigheter uppgraderas. Detta kan antingen åstadkommas genom nyanställningar eller genom träning av den existerande personalen. Dock ska man vara försiktig med det första då det kan skada viktiga leverantörsrelationer.

4 Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study The Kraljic purchasing power approach Syftet med modellen är att illustrera förhållanden mellan köpare och leverantör ur två dimensioner: Köpkraft och leverantörsrisk. Modellen klassificerarolika typer av produkter beroende på hur pass hög grad av köpkraft respektive leverantörsrisk. Detta sammanfattas som figuren visar i en matris där man häver fram fyra kategorier av produkter: hävstång (leverage), icke-kritisk (non-critical), strategiska (strategic) och flaskhals (bottleneck). Varje produktkategori kräver att köparen agerar på ett visst sätt. Icke-kritiska produkter kräver effektiva inköpsprocesser, produktstandardisering, volymfokus och effektiv lagerhållning. Hävstångsprodukter möjliggör det för den köpande enheten att exploatera sin position som köpare eftersom leverantören måste anpassa sig. Detta kan bero på att andra leverantörer kan erbjuda substitut men även i fallet då leverantören har en produktportfölj som är specificerad mot just den kunden. Flaskhalsprodukter skapar o andra sidan en hel del problem då man har väldig liten eller limiterad kontroll över leverantören. Riskerna för problem med leveranser är större här och man har lite eller ingen hävstång. De kan till exempel ha ett extra stort säkerhetslager på dessa flaskhalsprodukter för att minimera påverkan vid en eventuellt utebliven leverans eller leveranser med exploit power efficient processing profit impact LEVERAGE NON-CRITICAL exploit STRATEGIC BOTTLENECK balance diversity undermålig kvalitet. Eftersom det oftast finns få leverantörer av flaskhalsprodukter kan företaget inte sätta särskilt hård press på dem då företaget riskerar att stå utan leverantörer vid för hård press. För att gardera sig mot dessa risker är det viktigt att ha reservplaner. Strategiska produkter är produkter som utgör ett stort värde av slutprodukten samt att det finns få leverantörer av den här produkten. Det finns tre olika vägar att gå för att lösa eventuella problem som kan uppstå med dessa produkter, nämligen exploatera (exploit), balansera (balance) och diversifiera (diversify). Med exploatera menas att företaget skall använda sin stora köpkraft till att få bra priser och långa kontrakt på dessa produkter för att minska risken för företaget. Ett annat sätt att minska riskerna är diversifiering vilket kan göras genom att söka efter alternativa leverantörer till produkten eller att finna substitut som kan erbjuda en annan lösning. Balansera innebär att man tillämpar delar av de båda synsätten för att hitta en lagom kombination. volyme incurance supply risk

5 Viktiga frågeställningar I kontrast till den växande användningen av leverantörsstrategier, finns det brist på empirisk data som motiverar dess användande. Kraljic strategiska rekommendationer till lösningar enligt hans produktmatris är mer eller mindre generiska och sammanfattas med begrepp som effektiva processer, strategiskt partnership och volymförsäkring. Man tar inte upp det fortsatta arbetet med att försöka förstå hur ett företags produkter och/eller leverantörer kan röra sig mellan de olika delarna i matrisen. Detta tar inte originalmodellen upp och för att studera detta närmare ställde de upp tre frågor: Vilka typer av varu- och leverantörsstrategier används av inköpare som tillämpar Kraljic modell? Hur rör sig varor och leverantörer mellan de olika positionerna i matrisen? Under vilka förhållanden är varu- och leverantörsstrategier framgångsrika DSM Fallstudieföretaget DSM är en stor, integrerad internationell grupp av företag verksam över hela världen. De sysslar främst med kemikalier, bioteknologiska produkter samt plast. Med årliga inköpskostnader på över 6 miljarder dollar, runt 70 % av intäkterna, är fokus på inköpssynergi mellan de olika avdelningarna ett viktigt mål. Priser och kostnader är två nyckelfaktorer när det kommer till att lyckas i branschen. Användandet av portföljansatsen DSM:s filosofi är att använda Kraljicmatrisen som underlag i diskussioner mellan representanter från de olika inblandade affärsenheterna. I inköpsportföljsanalysen används ett system med jämförbara dimensioner där tyngden ligger på hur viktigt ett inköp är rent strategiskt samt potentiell leverantörsrisk. Det finns inga uträkningsregler när det gäller att bestämma vikten av ett inköp. Den devis som gäller är att det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel, men detta betyder inte att bedömningar är helt subjektiva. Påståenden måste backas upp med fakta och siffror för att kunna anses vara av vikt. Portföljmetoden är nära knuten till de långsiktiga besparingsmålen genom implementeringen av inköps- och leverantörsstrategier. Besparingar på ungefär 100 miljoner dollar under en fyraårsperiod är hänförliga till en mer integrerad inköpsprocess. Portföljanalysen är ett viktigt verktyg för att diskutera, visualisera och illustrera tänkbara möjligheter knutna till inköp och leveranser. En viktig fördel med Kraljicmatrisen är att företaget får en ökad förståelse för de strategiska frågor som finns. Att knyta samma villkor, mål och strategier En huvudprincip hos DSM är att den icke-kritiska cellen och flaskhalscellen ska användas så lite som möjligt och söker därför hela tiden sätt att ompositionera sig i matrisen.

6 Flaskhalsar När det gäller flaskhalsar försöker DSM öka sin egen köpkraft och/eller utveckla nya möjligheter för att på så sätt minimera sitt leverantörsberoende. En viktig fråga är om standardisering av kraven på leverantörerna är en möjlighet. Om standardisering inte är en möjlighet försöker DSM koncentrera inköpen till en enda leverantör. Det finns flera andra sätt att lösa liknande problem, t.ex. genom att internethandel, ökad lagerhållning och/eller bredare specifikationer gällande kraven på insatsvarorna, för att nämna STRATEGIC IMPORTANCE några. Devisen är att stanna i kvadranten och göra det bästa av situationen. I vissa fall går det dock att röra sig i nordvästlig riktning mot hävstångskvadranten genom standardisering och poolning. I teknikföretag kan även överdrivet LEVERAGE (2) (3b) STRATEGIC (1) tekniska tjänster och produkter fastna i (3a) flaskhalskvadranten då tekniskt kunniga NON-CRITICAL BOTTLENECK ofta inte nöjer sig förrän de har det allra bästa. Ett möjligt resultat av detta är att SUPPLY RISK man drar på sig ökade kostnader. En lösning hos DSM är sammansättandet av expertgrupper specialiserade på lösningar där slutprodukten blir mindre komplex. Syftet är att minimera kostnaderna och standardisera inköpen i de olika affärsenheterna för vilket, åtminstone indirekt, ökar köpkraften och därmed kostnadskontrollen., Icke-kritiska varor Exempel på icke-kritiska varor är kontorsmateriel och tjänster. Knäckfrågan för denna typ av varor är om standardisering och poolning är möjliga alternativ. Ett väldigt bra exempel på där poolning är det bästa alternativet är resekostnader. Hävstångskvadranten I denna kvadrant skiljer DSM på strategiska samarbeten och samarbeten baserade på bekvämlighet. Detta detaljerade särskiljande indikerar vilken typ av förhållande som är möjligt och eftersträvansvärt. En övergång från hävstångskvadranten till den strategiska kvadranten kan ske om endast ett begränsat antal leverantörer har de resurser och det kunnande som krävs för att samarbetet ska fungera väl. Det måste även finnas en tillit och ett förtroende till leverantören. Om en leverantör inte bedöms passa i den strategiska kvadranten inriktas istället samarbetet på effektivisering och kostnadsreduktion. Hävstången hittas inte i samarbetets design utan i effektivitet och flödesoptimering.

7 Den strategiska kvadranten Lyckosamma strategiska samarbeten är sällsynta eftersom samarbeten i den strategiska kvadranten bygger på ett stort ömsesidigt beroende, något DSM kontinuerligt försöker minimera. Utöver det nyss nämnda finns ett antal icke-optimala samarbeten som är värda att nämna. Ett av dessa är om samarbetspartnern befinner sig på en monopolistisk eller oligopolistisk marknad. Så länge det inte är patent som förhindrar fri konkurrens är utvecklingen av nya leverantörer en alternativ, och förhoppningsvis ekonomisk lönsam, lösning. Ett annat problem om företaget i fråga inte är intresserade av att bedriva gemensamma utvecklingsprojekt och att partnerskapet därmed utvecklas till ett avslappnad, bekvämt samarbete. En lösning på detta problem är att göra produkten mindre komplicerad och därmed ha närmare till alternativa lösningar. Sammanfattning I kontrast till det växande antal akademiska publikationer om modeller för inköpsstrategier i litteraturen, är lite känt om deras faktiska användning. Kraljic portfölj modell som utvecklades under 1983, verkar vara den dominerande metoden i yrket. Denna modell ger dock inte riktlinjer för strategisk förflyttning av varor och/eller leverantörer inom matrisen. Baserat på en djupgående fallstudie, som härrör från ett stort nederländskt kemiföretag, har användningen av portföljens tekniker inom inköp undersökts och beskrivits. Resultaten visar att när Kraljic portfölj strategi utarbetas och anpassas, möjliggör det tillräcklig vägledning för att utveckla effektiva inköp och strategier. Fallstudien påpekar vilka leverantörstrategier som är möjliga och vilka villkor som bör vara uppfyllda för att få dem att fungera. Egna reflektioner Det är uppenbart att Kraljic (1983) kom med ett viktigt bidrag till sitt område när han skrev sin artikel om hur inköp måste röra sig mot det han benämner supply management. Detta framlyfter även Gelderman & van Weele(2002) men de menar på att det finns brister i modellen då den inte fullt ut reflekterar moderna företags strategiska problem. Istället för att endast definiera produkterna och placera dem inom modellen är det även viktigt att se hur produkter kan röra sig inom modellen. T.ex att genom en strategisk process förflytta en produkt från bottleneck till leverage. Kraljic modell har alltså brister i det avseendet att det är ett statiskt synsätt då den definierar produktens typ (i förhållande till leverantör) men går inte djupare in på vad man kan göra strategiskt för att skapa ett bättre läge som köpare. Sammanfattningsvis anser vi att modellerna kompletterar varandra väldigt bra i teorin. Vi känner dock att Gelderman & van Weele(2002) studie är något tunn då man bara studerat ett fallföretag.

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

EFFSO Tools 2017,

EFFSO Tools 2017, Riskiden*fiering Riskska/ning Riskvärdering Åtgärder Uppföljning EFFSO Tools 2017, http://tools.effso.se Identifiera och Välja Ø Lista checklista Ø Väsentlighet Kraljic Volymvärde Slutprodukt Ø Analysera

Läs mer

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Business relationship alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange Andrew Cox Sammanfattning Inledning Artikeln syftar till att ge ytterligare klarhet

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE

NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE NÄR FLASKHALSAR BLIR VÄRDESKAPANDE [att implementera lean production och gap-modellen i tjänstesektorn] NYCKELORD lean gap-modell tjänstesektor flygplats värde Genom att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform 1 RESULTATENHETER OCH TRANSFERPRISER Ekonomisk styrning VT-2013 RESULTATENHETER Utbredd ekonomisk organisationsform Ansvar Likartad struktur i hela världen Ökad spridning inom offentlig sektor New Public

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Inköpets roll i byggande

Inköpets roll i byggande Inköpets roll i byggande Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Utveckling av inköp i industrin Inköp Traditionellt inköpspris rabatter Mer och mer strategisk roll Outsourcing innebär större

Läs mer

Så blir framtidens inköp

Så blir framtidens inköp Whitepaper Så blir framtidens inköp En mer strategisk yrkesroll, ökade hållbarhetskrav och kraftfullare system det är några förändringar inköpare kan vänta sig i framtiden. Läs mer på visma.se/proceedo

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Category Management - en del av det strategiska inköpsarbetet Matti Bjerking 301 000 000 Category Management Kategoristyrning Kategoristyrning - en del av det strategiska

Läs mer

Spendanalys ett exempel på inköpsstruktur

Spendanalys ett exempel på inköpsstruktur ABB Spendanalys ett exempel på inköpsstruktur Triple Steelex Industridag 8 maj, 2008 ABB Group AB, Power -1-Transformers - 1-4/29/2008, Introduction Area Sales Manager Power Transformers ABB AB S-771 80

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Litteraturseminarium 1: Management control systems and strategy: a critical review

Litteraturseminarium 1: Management control systems and strategy: a critical review Litteraturseminarium 1: Management control systems and strategy: a critical review Artikeln som är skriven av Kim Langfield-Smith beskriver och kritiserar forskningen som behandlar relationen mellan styrningssystem

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning

Repetition strategiskt inköp. 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Strategiskt inköp Repetition strategiskt inköp 1. Visioner o strategier 2. Riskhantering o CSR 3. Outsourcing o Kategoristyrning Mål och KPI Process och rutiner Supply Strategier Strategi för inköp på

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning 2016-09-20 2016-10-27 Schema Strategiskt inköp 24/8 Visioner o strategier

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fiktiva egna företag

Inlämningsuppgift. Fiktiva egna företag Inlämningsuppgift Fiktiva egna företag måndag den 1 mars 2010 1 Inlämningsuppgift inköp xgrupper 2-4 per varugrupp. Indelning följer Inlämningsuppgift består av: Del 1 (detaljerade anvisningar lämnas senare)

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Redovisning Examensarbete

Redovisning Examensarbete Redovisning Examensarbete Datum för redovisning av X-jobb Den 25/11 08:30 på Rosen Slutrapport till HL och opponentgrupp senast den 21/11 Impact on Procurement Context (omgivning) World Economic Development

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Fastighetsföretagande och Facilities Management

Fastighetsföretagande och Facilities Management Fastighetsföretagande och Facilities Management VFR081 Kursmål: Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall studenten kunna: Förklara och beskriva relevanta aspekter rörande fastighetsföretagande Förklara

Läs mer

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell Erik Mattsson David Wimmercranz Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQområdena En vägledande utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz Abstract De flesta företag idag använder system

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation)

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation) Agenda 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation) FÖRKORTNINGAR CSR EOQ IPO MPS MRO Corporate Social Responsibility

Läs mer

Vägledning om avtalsförvaltning. Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman

Vägledning om avtalsförvaltning. Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman Vägledning om avtalsförvaltning Nassira El Kadaoui, Therese Hellman och Helena Öhman Vägledning för avtalsförvaltning Fokus på att skapa en tydlig struktur och process för vad som kan ingå i arbetet med

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Hemtentamen, politisk teori 2

Hemtentamen, politisk teori 2 Hemtentamen, politisk teori 2 Martin Nyman Bakgrund och syfte Privat sjukvård är ett ämne som har diskuterats flitigt den senaste tiden, det är också ett ämne som engagerar debatten otroligt mycket. Förmodligen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER

INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER INDIREKTA INKÖP MED PALETTE BUYER Agenda Varför ett system för indirekta inköp? Varför PaletteBuyer? Demo (inklusive nyheter). Frågor och erfarenheter. MELLAN 5-15% AV OMSÄTTNINGEN en betydande del av

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Modell för klassificering av inköp

Modell för klassificering av inköp EXAMENSARBETE 2006:305 CIV Modell för klassificering av inköp En fallstudie på SCA Packaging Munksund PER-OLOF MARKSTRÖM PER NORRBIN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja

Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Logistikprocesser för en effektiv försörjningskedja Dr. Rolf Forsberg Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-491926 070-5252363 rolf.forsberg@ies.luth.se SAMMANFATTNING En brandkårsuttryckning som

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status

Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Wolfgang Ulaga & Andreas Eggert(2006) sammanfattad av: Sebastian Ohlsson, Grupp 6 för kursen TEIM04 Value-Based Differentiation in Business Relationships:Gaining and Sustaining Key Supplier Status Ordlista

Läs mer

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Dag 1. GolvSpecialisten AB Dag 1 GolvSpecialisten AB Företaget GolvSpecialisten AB (GSAB) bildades 1987 och har sedan dess vuxit till ett världsledande företag inom professionell slip- och polersystem för golv. Man producerar utrustning

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 1 Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 2 Dansk etikett-gruppe Två tryckerier i Danmark Två tryckerier i Storbritannien

Läs mer

Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften

Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften Leverantörsrelationer inom den svenska vattenkraften En kvalitativ studie om hur företag kan utveckla och stärka leverantörsrelationer på en marknad med få leverantörer Författare: Robin Holmström John

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Följ upp dina avtal med effektiva metoder. Strategisk upphandling 17 maj Nassira El Kadaoui

Följ upp dina avtal med effektiva metoder. Strategisk upphandling 17 maj Nassira El Kadaoui Följ upp dina avtal med effektiva metoder Strategisk upphandling 17 maj Nassira El Kadaoui Process för avtalsförvaltning Anpassa Planera Genomföra Utvärdera avtalsperioden Process för avtalsförvaltning

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens

Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Kapitel 6 Imperfekt konkurrens Imperfekt konkurrens är ett samlingsbegrepp för alla de marknadsformer där enskilda aktörer har marknadsmakt åtminstone någon part kan påverka priset genom att styra marknadens

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23

Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen. E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Förklarar komplext och dynamiskt beteende i processen E r i k a B e l l a n d e r, 2 0 13-02- 23 Värderöret är ett väl genomtänkt och helt NYTT TÄNK för framtidens verksamheter! En mängd komplicerade företeelser

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier

Kartläggning av underhållsledning i processindustrier Kartläggning av underhållsledning i processindustrier (johan.johansson@liu.se) Doktorand Avdelningen för produktionsekonomi Linköping Universitet +46 (0)13 28 2378 Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se)

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015

Nästa steg. Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2015 Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2015 Några vanliga Verktyg HUR UPPLEVER VI ORDNING? 1 HUR FUNGERAR

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2012-05-24 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman

Läs mer

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3

Företag växer på olika sätt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät del 3 Företag växer på olika sätt s rekryteringsenkät del 3 Inledning På vilket sätt vill företag växa? Och varför föredrar vissa företag att växa på andra sätt än genom att tillsvidareanställa personal? De

Läs mer

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad Peter Undén, SBI Swedish Biogas International AB projekterar, äger och driver biogasanläggningar som produktionspartner åt ledande distributörer

Läs mer

BillerudKorsnäs AB. Linus Eriksson 870908-2492 Anton Friman 860101-0101 Anders Söderblom 870210-1638 Daniel Söderholm 870115-1972

BillerudKorsnäs AB. Linus Eriksson 870908-2492 Anton Friman 860101-0101 Anders Söderblom 870210-1638 Daniel Söderholm 870115-1972 BillerudKorsnäs AB En rapport om inköps- och leverantörsrelationer Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Linköpings Universitet Civilekonomprogrammet 2014-01-07 Linus Eriksson 870908-2492

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer