3. Världshandel. Varor och tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Världshandel. Varor och tjänster"

Transkript

1 3. Världshandel Kapitlet ger grundläggande siffror om världshandeln, dess struktur och utvecklingstrender. Den indelas dels i råvaror/industrivaror/tjänster, dels geografiskt i huvudregionerna WEST och REST. En topp-20-lista visar de viktigaste, enskilda handelsnationerna. Varor och tjänster Världen går fram mot stigande välstånd praktiskt taget överallt. De främsta drivkrafterna bakom framstegen är fred, uppfinningar, internationell handel, konkurrens och specialisering. Sedan 1945 växer världshandeln snabbare än produktionen. Båda varierar med konjunkturens uppgång och nedgång, men i varje läge expanderar handeln dubbelt så hastigt. De senaste tio åren ökade produktionen med genomsnittliga 3 % per år medan handeln över gränserna gick upp 6 % per år. Båda siffrorna avser volym, således rent fysiska mått som antal bilar från Tyskland, ton pappersmassa från Sverige eller liter vodka från Ryssland. Det innebär att nästan alla företag säljer en växande del av sin produktion utomlands (se årsredovisningar från börsens A- lista). Omvänt kommer allt mer av deras inköp från utländska källor. Nationalekonomerna säger att internationell specialisering och konkurrens ökar vilket gör alla mer beroende av omvärlden, både kommersiellt och politiskt. Denna trend, kallad globalisering, är gammal och bidrar enligt de flesta bedömare till att produktionen och välståndet stiger. År 2000 exporterade världens nationer varor för 6200 miljarder USD (dollar) och tjänster för 1400 miljarder USD, enligt världshandelsorganisationen WTO. Sålunda är varuhandeln drygt fyra gånger större. Under 1990-talet expanderade dessa 22 Internationell Ekonomi

2 båda lika snabbt. Varuhandeln indelas bäst i råvaror och industrivaror. Tabell 3.1 visar deras andelar av den totala handeln under 40 år. Tjänstehandeln saknas i tabellen därför att dess äldre data är osäkra. Procent av världsexporten Råvaror Industrivaror Volymindex varuproduktion och varuhandel Världsexport miljarder USD Tabell 3.1 Varugrupper i världshandeln (källa: WTO). Som synes minskar råvarornas betydelse (ordet omfattar produkter från jordbruk, skog, gruvor mm). Orsakerna ligger främst i rena volymtrender. Världen behöver helt enkelt inte utvinna mer råvaror för att framställa allt mer (och bättre) färdigvaror. Det beror i sin tur på rationellare teknik och mer återanvändning gamla tendenser som blir allt starkare. Vissa råvaror tar inte alls slut utan är på väg att bli överflödiga, t.ex. naturgummi och stenkol. Stagnerande efterfrågan avser inte minst råolja. Åren (kvartsseklet efter första oljeprischocken) steg världens samlade oljeförbrukning med 15 % (från 65 till 75 miljoner fat per dag). Samtidigt växte världens totala produktion, delvis oljebaserad, 95 % i volym. Det visar styrkan i ovannämnda tendenser. Bakom dem ligger ekonomiska drivkrafter och uppfinningar. Industrivarorna expanderar desto hastigare. Det gäller särskilt den största branschen, verkstadsindustrin. Bland produkterna märks bilar och bildelar, datorer med komponenter, telekom- och radioutrustning, verktygsmaskiner och mätinstrument. Flera av dessa tillhör eller gränsar till informationstekniken. Andra viktiga industribranscher är kemi, förädlade livsmedel, byggmaterial, teko, skogsindustriprodukter, byggvaror samt stål och andra metaller. Tjänstehandeln är knappt en fjärdedel så stor som varuhandeln. Det kan tyckas förvånande när tjänstesektorn numera dominerar många ekonomier. Orsaken ligger i att många tjänster är så lokala att de aldrig kan exporteras rättegångsprotokoll, barntillsyn, fönsterputsning medan alla industrivaror kan flytta över gränserna. De tjänster som faktiskt exporteras har samband med varuhandeln. Listan nedan visar de främsta typerna av tjänstehandel. resor varutransporter hamntjänster försäkring finansiering mjukvara byggentreprenader mäkleri handelsagenturer reparationer reklam musik Den första posten innefattar bland annat turism där Frankrike, Spanien och Italien är störst exportörer, dvs. får mest intäkter från turismen. Turistintäkterna betyder dock mycket mer i små ekonomier som Jamaica, Kenya, Libanon och Mauritius. 3 Internationell Ekonomi 23

3 Två världar Förenklingar är nödvändiga när man vill förstå komplicerade ämnen. Förr talades om tre ekonomiska block, nämligen väst, öst och syd. Numera, efter kommunismens fall, liknar den kartan inte längre terrängen. En trognare, men också förenklad kartbild delar in globen i två block : västvärlden och övriga länder eller WEST och REST på engelska. Expertisen rekommenderar flera mått, från olika sidor av samhället, för att avgöra vilka länder man bör räkna till de utvecklade i WEST. Vi väljer tre: BNP per capita minst USD. Analfabeter högst 5 procent av alla vuxna. Spädbarnsdödlighet högst 10 promille. Resultatet framgår av figur 3.1. WEST omfattar 24 länder. Det är logiskt att inkludera det gamla industrilandet Japan i västvärlden, som består av de ursprungliga OECD-länderna plus Mexico. Indelningen stämmer nästan men inte perfekt med kriterierna ovan. Samtliga WEST-länder utom Mexico klarar alla tre kraven. Sex REST-länder klarar några av kraven: Slovenien, Israel, Förenade Arabemiraten, Singapore, Taiwan och Sydkorea. WEST dominerar världsekonomin, även om REST rymmer mycket större folkmängd och i några fall visar snabb tillväxt. Västvärlden representerar idag följande andelar i världen: Folkmängd 15 % Miljögifter 45 % Export 70 % BNP 78 % Bilproduktion 80 % Uppfinningar 98 % Procent av världsexporten Västeuropa Nordamerika Övriga i-länder WEST Östeuropa Asien utom Japan Afrika-Mellanöstern Sydamerika REST Summa miljarder USD Tabell 3.2 Regioner i världshandeln (källa: WTO). Figur 3.1 Kartan visar WEST-länderna 24 Internationell Ekonomi

4 WEST = 70 Figur 3.2 Blockens procentuella andel av världsexporten 2000 (WTO) 52 Figuren ovan visar världshandelns strömmar år 2000 inom och mellan blocken. REST är tydligen i hög grad beroende av handel med WEST (18 exportdollar av 30) medan de rika länderna främst handlar med varandra. Västvärlden utgör den globala ekonomins motor, som drar hela vagnen och skapar resurser för tillväxt, medan u-länderna lär av västvärlden och gradvis höjer sin standard. Bilden blir mer komplett om vi markerar de typiska särdragen i WEST: Rikedom, dvs. hög produktivitet sett från utbudssidan och hög levnadsstandard sett från efterfrågesidan. Genomsnittlig BNP/capita är nu USD i WEST, USD i REST. Marknadsekonomi med privat ägande, konkurrensutsatt industri, mer begränsad offentlig sektor än förr, stor privatfinansierad forskning och allt lägre importhinder. Resurssnål och gradvis mer miljövänlig industri, även om ytterligare förbättringar är nödvändiga. Demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet. Ytterligare ett tillägg: dels förekommer stora skillnader inom blocken, särskilt REST, dels går färden vidare mot högre standard, om än snabbare i vissa länder. Det allmänna välfärdsmåttet (medellivslängd) fortsätter att stiga överallt där fred råder, med några undantag i Östeuropa och Afrika. Krig bromsar alltid utvecklingen REST = Kontinenter och länder Världens totala handel ökar således snabbt, se tabell 3.2, sista raden. Ingen region, utom tidvis Östeuropa, noterar minskad utrikeshandel mätt i absoluta tal. Då tyngdpunktens skiften också har intresse, visar tabellen dessa. De 20 länderna i tabell 3.3 representerar ca 80 % av världens handel och produktion. Den sista spaltens BNP/capita utgör ett allmänt mått på ekonomisk utvecklingsnivå och levnadsstandard. Märk att världens två rikaste länder (Japan och Schweiz) saknar råvaror. Export Import Land BNP BNP/ capita USA Tyskland Japan Frankrike Storbritannien Canada Kina Italien Nederländerna Belgien- Luxemburg Sydkorea Mexico Taiwan Spanien Ryssland Sverige Saudiarabien Schweiz Irland Singapore Tabell 3.3 Världshandelns topp-20 (miljarder USD resp USD) Källor: WTO, Världsbanken. Kina exkluderar Hongkong. En liga med världens 20 största länder i tjänstehandel skulle vara nästan exakt likadan, men innehålla lägre siffror. Den statistiken är för övrigt något mer osäker. 3 Internationell Ekonomi 25

5 WEST Västeuropa är litet på den geografiska världskartan men stort på den ekonomiska se tabellerna. Regionen är mindre än NAFTA (se kapitel 5) i börsvärde, likvärdig i BNP, större inom industriproduktion t ex bilar och långt större inom utrikeshandel. Man kan tala om att världen har tre ekonomiska huvudstäder: Bryssel, New York och Tokyo. Handeln inom EU ingår med rätta i statistiken: export av Peugeotbilar till Italien (inom EU) är lika värdefull som dito till Australien (utanför EU), såväl för Peugeot som för Frankrike. Liberaliseringen av den internationella handeln var en ledande orsak till Västeuropas framsteg efter andra världskriget (de pågår ännu, fastän i långsammare takt än under guldåren ). Förr sålde exempelvis den franska industrin ostörd på skyddade kolonialmarknader där ingen kund krävde modern teknik eller marknadsföring. Först när handeln i Västeuropas blev fri tvangs fransk industri börja konkurrera på allvar. Världen säljer 60 miljoner motorfordon per år i stenhård konkurrens. När EU gav bilföretagen säker tillgång till hela Europa-marknaden, vågade dessa investera i jättefabriker med långa serier och hög kvalitet. Idag producerar världens största fabrik (Volkswagen i Wolfsburg) fler bilar än Kina. Giganten EU framträder i figur 3.3 som jämför BNP i latinamerikanska länder och franska regioner. Kartan visar alltså två ekonomiska block med ungefär lika stor produktion och köpkraft. Paris-regionen Ile-de-France väger tyngre än Argentina. Bruttonationalprodukt Mdr USD År 2000 Brasilien Ile-de-France Argentina Rhone-Alpes 100 Provence-Azur Colombia 85 Venezuela 80 Normandie Chile 70 Nord-Calais 65 Pays de Loire Peru 60 Aquitaine 55 Lorraine xxx Summa 1280 Summa 1400 Figur 3.3 Frankrike = Latinamerika Källor: Världsbanken, INSEE. Nordamerika är lika betydande som Västeuropa. Man bör inte glömma att nästan hela den marknaden ryms i ett av de tre länderna USA representerar 90 % av NAFTA. Det landet har betydande export av industrivaror och moderna tjänster, men även en hel del råvaror. Landet går i spetsen för många branschers förnyelse, t.ex. informationsteknik. Över huvud taget utgör USA ett föredöme som andra länder önskar likna på många sätt. I ranglistor över börsvärde och omsättning brukar man i toppen finna stora amerikanska företag som t.ex. General Electric och General Motors. 26 Internationell Ekonomi

6 Amerikanska forskare har skapat många varor och tjänster, som inte existerade före andra världskriget men som spelar stor roll i dagens vardag. Exempel: antibiotika, datorer, fotokopior, internettrafik, nylon/plast, opinionsmätningar och p- piller. USAs överlägsenhet som forskarmiljö framgår vid jämförelser med Sovjetunionen (de båda supermakterna hade lika stor folkmängd). Åren fick forskare i USA 152 nobelpris inom de naturvetenskapliga grenarna medicin, fysik och kemi. Samtidigt erhöll forskare i Sovjetunionen sammanlagt 8 sådana nobelpris. REST Därmed övergår vi till REST eller, i varierande grad, fattiga länder. Först i tabellen står Östeuropa (området Berlin till Vladivostok), världsekonomins tydligaste förlorare de gångna 40 åren. År 2000 var samtliga östeuropeiska ekonomier, utom Polen och Slovenien, betydligt mindre än de varit vid trendbrottet Östeuropas länder kan visserligen inte längre kallas planekonomier. Planekonomins negativa följder lever kvar mer i Ryssland än i uppvaknande Polen och försämrar chanserna att sälja. De mest konkurrenssvaga branscherna slås ut då marknaden öppnas. När DDRs medborgare fick lön i riktiga pengar och rätt att handla var de ville (juli 1990) köpte de hellre begagnad Golf än ny Trabant. Inom ett år försvann den östtyska bilindustrin. Östeuropa exporterar främst råvaror som olja och andra mineraler sådana varor har inget kvalitativt underläge gentemot varor från WEST. Regionens import består framför allt av maskiner. 3 Canada exporterar främst råvaror produkter från jordbruk, skog och gruvor plus koncerninterna billeveranser till USA. Mexico är ännu mer beroende av råvaruexport, nämligen olja och silver. Regionen övriga i-länder omfattar Japan samt de mindre viktiga, råvarusäljande Australien och Nya Zeeland. Japan tillhör inte de nyrika länderna; landets industri växte fram långt före första världskriget. Japan intar en stark ställning inom verkstadsindustrin maskiner, bilar och elektronik. Fram till ungefär 1980 dominerade råvarorna importen, men nu spelar färdigvarorna huvudrollen. Asiens handelsnationer har vuxit så pass att några av dem finns på topp-20-listan (tabell 3.3). Industriprodukter med allt högre kvalitet är deras viktigaste exportvaror. Särskilt snabb tillväxt uppnår de asiater som stimulerar utbildningen, satsar på marknadsekonomi med fri konkurrens och privat sparande, samt är politiskt stabila. Med reservation för tillfälliga kriser är en rad av dem ( tigrarna ) på väg att lyfta sig från nivån utvecklingsländer; Singapore har redan gjort det. Många asiatiska länder kommer troligen att spela större roller i den framtida världsekonomin. Det gäller bland annat Kina idag en medelstor marknad. Internationell Ekonomi 27

7 Regionen Afrika-Mellanöstern rymmer endast ett land som möter ovan nämnda krav på hög utvecklingsnivå Israel medan övriga länder lider av politisk oro, starkt beroende av råvaruexport, svag folkhälsa, analfabetism m.m. i varierande grad. OPECs långsiktigt sjunkande vikt behandlas i kapitel 5 Handelspolitik. Sydamerikas viktigaste handelsnationer är Brasilien och Argentina. De ingår inte i topp-20-listan (tabell 3.3). Sydamerika väger lättare i världens handel än förr. Detta beror främst på deras egen handelspolitik, politiska oro och stora råvaruberoende (Brasiliens kaffe, Argentinas spannmål, Venezuelas olja, Chiles koppar, Perus silver). Utvecklingsländerna möter en del gemensamma problem i den internationella handeln: Råvaruberoendet blir ett utvecklingshinder när kunderna inte längre behöver råvaror i samma utsträckning som förr. Dock har många u-länder, särskilt i Asien, börjat växa ur beroendet och sälja allt mer färdigvaror. Protektionism i WEST bromsar exporten av sådana varor som många utvecklingsländer är lämpade att framställa, exempelvis teko-produkter och förädlade livsmedel. Utvecklingsländernas egen politik rester av planhushållning, höga importhinder och ofta svår korruption lägger krokben för utvecklingen. De nationalekonomiska argumenten för frihandel (se kapitel 2) är lika giltiga för fattiga som för rika länder. Den främsta svårigheten ligger i själva fattigdomen, särskilt i Afrika. Den hindrar tredje världens producenter att tillverka och sälja de varor världsmarknaden efterfrågar. Ovanstående, relativt mörka bild bör inte dölja framstegen. Utvecklingsländerna går framåt mätt med alla mått, huvudsakligen av egen kraft men med draghjälp från de rika länderna. Under perioden steg medellivslängden i summan av REST från 60 till 67 år (samtidigt gick den upp från 73 till 78 år i summan av WEST). Sammanfattning Internationell handel växer dubbelt så snabbt som produktionen. Alla företag och länder blir mer beroende av omvärlden. Efterfrågan på råvaror stagnerar, på grund av mer resurssnål teknik och återanvändning. Färdigvarorna expanderar snabbt, inte minst verkstadsprodukter. Tjänstehandeln är ännu inte särskilt betydande. Förenklat kan globen indelas i WEST (ett tjog rika länder med 78 % av världsproduktionen) och REST (170 fattigare nationer med 22 %). Världsekonomins motor sitter i västvärlden. Övriga länder uppvisar hela skalan från ganska avancerade till mycket primitiva ekonomier. På den ekonomiska världskartan betyder Frankrike mer än Latinamerika, medan Tyskland motsvarar nästan hela Asien. Störst av alla är USA. 28 Internationell Ekonomi

8 Instuderingsfrågor 1 Världshandeln växer två gånger snabbare än produktionen. Kan man se detta i boksluten från bolagen på börsens A-lista? 2 Varför betyder råvarorna allt mindre i världens ekonomi/handel? 3 Vilken näringsgren dominerar troligen framtidens handel? 4 Nämn några viktiga produkter i världens tjänstehandel! 5 Frankrike = Latinamerika förklara! 6 Varför representerar Östeuropa bara 4 % av världshandeln? 7 Peka på skillnaden i-land/u-land med några statistiska mått! Fundera på 8 Vilken region inom REST växer snabbast och varför? 9 Har fattiga länder någon fördel av att WEST är rikt? Uppgifter 10 Attac är exempel på en rörelse, som bl.a. etablerat sig i Sverige. Sök information om denna eller andra organisationer, genom bl.a. artikelinformation i vad som skrivits i svensk press. Presentera därefter i grupp den organisation du valt och vad den står för när det gäller bl.a. internationell handel. Välj även någon eller några officiella internationella organisationer som arbetar med frågor som berör världshandeln; exempelvis WTO, GATT, Världsbanken m.fl. Jämför med exempelvis Attac-rörelsen vad gäller syfte, organisation, argument, medlemmar etc. 11 Användning av ny informationsteknologi i olika delar av samhället har bl.a. medfört att begreppet ny ekonomi vuxit fram. Gör en undersökning genom att kontakta lämpliga a) företag b) privatpersoner eller c) politiker på din hemort. Exempel på frågor som kan vara lämpliga att ställa är: Finns det (och i så fall vad) något som är nytt i ekonomin? Vad är egentligen det nya? Vilka förändringar medför den nya ekonomin? Vilka krav ställs på företag? Vilken betydelse har begreppet för världshandeln? Vad tänker och vet människor i allmänhet om den nya ekonomin? Hur ser förhållandet mellan ny och gammal ekonomi ut? Vilka nya krav kommer att ställas på företag, medborgare, politiker? 3 Internationell Ekonomi 29

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK www.business-sweden.se INLEDNING Finanskrisen 2008-09 var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås

Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Timbro 2005-03-14 Johnny Munkhammar Anförande på konferensen Samverkan Skola Arbetsliv i Västerås Världen jäktar fram och den närmar sig slutet. Ärkebiskopen Wulfstan, år 1014 i York. Idag, 991 år senare,

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Förord. Femte upplagan. Bokens disposition

Förord. Femte upplagan. Bokens disposition Förord Denna bok handlar om internationell ekonomi och internationellt företagande och vänder sig främst till studerande i gymnasieskolan/komvux och på folkhögskolor. Boken är i första hand skriven för

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar RAPPORT Enheten för global handel Dnr: 190-0942-2000 Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2013

Svenskt portföljinnehav 2013 BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Svenskt portföljinnehav 2013 Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper Utländska portföljaktier och räntebärande värdepapper 2013 Statistiska

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07

Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden. Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Globaliseringen och den nordiska (svenska) arbetsmarkaden Lars Calmfors Universitetet i Oslo, 23/1-07 Innehåll 1. Mekanismer 2. Vad har hänt? 3. Möjliga arbetsmarknadseffekter 4. Möjlig ekonomisk politik

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:2

Policy Brief Nummer 2012:2 Policy Brief Nummer 2012:2 Förenklingar av handelsprocedurer ett sätt att stödja utvecklingsländers export Begreppet handelsprocedurer används för att beskriva alla de administrativa steg som måste uppfyllas

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer