3. Världshandel. Varor och tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Världshandel. Varor och tjänster"

Transkript

1 3. Världshandel Kapitlet ger grundläggande siffror om världshandeln, dess struktur och utvecklingstrender. Den indelas dels i råvaror/industrivaror/tjänster, dels geografiskt i huvudregionerna WEST och REST. En topp-20-lista visar de viktigaste, enskilda handelsnationerna. Varor och tjänster Världen går fram mot stigande välstånd praktiskt taget överallt. De främsta drivkrafterna bakom framstegen är fred, uppfinningar, internationell handel, konkurrens och specialisering. Sedan 1945 växer världshandeln snabbare än produktionen. Båda varierar med konjunkturens uppgång och nedgång, men i varje läge expanderar handeln dubbelt så hastigt. De senaste tio åren ökade produktionen med genomsnittliga 3 % per år medan handeln över gränserna gick upp 6 % per år. Båda siffrorna avser volym, således rent fysiska mått som antal bilar från Tyskland, ton pappersmassa från Sverige eller liter vodka från Ryssland. Det innebär att nästan alla företag säljer en växande del av sin produktion utomlands (se årsredovisningar från börsens A- lista). Omvänt kommer allt mer av deras inköp från utländska källor. Nationalekonomerna säger att internationell specialisering och konkurrens ökar vilket gör alla mer beroende av omvärlden, både kommersiellt och politiskt. Denna trend, kallad globalisering, är gammal och bidrar enligt de flesta bedömare till att produktionen och välståndet stiger. År 2000 exporterade världens nationer varor för 6200 miljarder USD (dollar) och tjänster för 1400 miljarder USD, enligt världshandelsorganisationen WTO. Sålunda är varuhandeln drygt fyra gånger större. Under 1990-talet expanderade dessa 22 Internationell Ekonomi

2 båda lika snabbt. Varuhandeln indelas bäst i råvaror och industrivaror. Tabell 3.1 visar deras andelar av den totala handeln under 40 år. Tjänstehandeln saknas i tabellen därför att dess äldre data är osäkra. Procent av världsexporten Råvaror Industrivaror Volymindex varuproduktion och varuhandel Världsexport miljarder USD Tabell 3.1 Varugrupper i världshandeln (källa: WTO). Som synes minskar råvarornas betydelse (ordet omfattar produkter från jordbruk, skog, gruvor mm). Orsakerna ligger främst i rena volymtrender. Världen behöver helt enkelt inte utvinna mer råvaror för att framställa allt mer (och bättre) färdigvaror. Det beror i sin tur på rationellare teknik och mer återanvändning gamla tendenser som blir allt starkare. Vissa råvaror tar inte alls slut utan är på väg att bli överflödiga, t.ex. naturgummi och stenkol. Stagnerande efterfrågan avser inte minst råolja. Åren (kvartsseklet efter första oljeprischocken) steg världens samlade oljeförbrukning med 15 % (från 65 till 75 miljoner fat per dag). Samtidigt växte världens totala produktion, delvis oljebaserad, 95 % i volym. Det visar styrkan i ovannämnda tendenser. Bakom dem ligger ekonomiska drivkrafter och uppfinningar. Industrivarorna expanderar desto hastigare. Det gäller särskilt den största branschen, verkstadsindustrin. Bland produkterna märks bilar och bildelar, datorer med komponenter, telekom- och radioutrustning, verktygsmaskiner och mätinstrument. Flera av dessa tillhör eller gränsar till informationstekniken. Andra viktiga industribranscher är kemi, förädlade livsmedel, byggmaterial, teko, skogsindustriprodukter, byggvaror samt stål och andra metaller. Tjänstehandeln är knappt en fjärdedel så stor som varuhandeln. Det kan tyckas förvånande när tjänstesektorn numera dominerar många ekonomier. Orsaken ligger i att många tjänster är så lokala att de aldrig kan exporteras rättegångsprotokoll, barntillsyn, fönsterputsning medan alla industrivaror kan flytta över gränserna. De tjänster som faktiskt exporteras har samband med varuhandeln. Listan nedan visar de främsta typerna av tjänstehandel. resor varutransporter hamntjänster försäkring finansiering mjukvara byggentreprenader mäkleri handelsagenturer reparationer reklam musik Den första posten innefattar bland annat turism där Frankrike, Spanien och Italien är störst exportörer, dvs. får mest intäkter från turismen. Turistintäkterna betyder dock mycket mer i små ekonomier som Jamaica, Kenya, Libanon och Mauritius. 3 Internationell Ekonomi 23

3 Två världar Förenklingar är nödvändiga när man vill förstå komplicerade ämnen. Förr talades om tre ekonomiska block, nämligen väst, öst och syd. Numera, efter kommunismens fall, liknar den kartan inte längre terrängen. En trognare, men också förenklad kartbild delar in globen i två block : västvärlden och övriga länder eller WEST och REST på engelska. Expertisen rekommenderar flera mått, från olika sidor av samhället, för att avgöra vilka länder man bör räkna till de utvecklade i WEST. Vi väljer tre: BNP per capita minst USD. Analfabeter högst 5 procent av alla vuxna. Spädbarnsdödlighet högst 10 promille. Resultatet framgår av figur 3.1. WEST omfattar 24 länder. Det är logiskt att inkludera det gamla industrilandet Japan i västvärlden, som består av de ursprungliga OECD-länderna plus Mexico. Indelningen stämmer nästan men inte perfekt med kriterierna ovan. Samtliga WEST-länder utom Mexico klarar alla tre kraven. Sex REST-länder klarar några av kraven: Slovenien, Israel, Förenade Arabemiraten, Singapore, Taiwan och Sydkorea. WEST dominerar världsekonomin, även om REST rymmer mycket större folkmängd och i några fall visar snabb tillväxt. Västvärlden representerar idag följande andelar i världen: Folkmängd 15 % Miljögifter 45 % Export 70 % BNP 78 % Bilproduktion 80 % Uppfinningar 98 % Procent av världsexporten Västeuropa Nordamerika Övriga i-länder WEST Östeuropa Asien utom Japan Afrika-Mellanöstern Sydamerika REST Summa miljarder USD Tabell 3.2 Regioner i världshandeln (källa: WTO). Figur 3.1 Kartan visar WEST-länderna 24 Internationell Ekonomi

4 WEST = 70 Figur 3.2 Blockens procentuella andel av världsexporten 2000 (WTO) 52 Figuren ovan visar världshandelns strömmar år 2000 inom och mellan blocken. REST är tydligen i hög grad beroende av handel med WEST (18 exportdollar av 30) medan de rika länderna främst handlar med varandra. Västvärlden utgör den globala ekonomins motor, som drar hela vagnen och skapar resurser för tillväxt, medan u-länderna lär av västvärlden och gradvis höjer sin standard. Bilden blir mer komplett om vi markerar de typiska särdragen i WEST: Rikedom, dvs. hög produktivitet sett från utbudssidan och hög levnadsstandard sett från efterfrågesidan. Genomsnittlig BNP/capita är nu USD i WEST, USD i REST. Marknadsekonomi med privat ägande, konkurrensutsatt industri, mer begränsad offentlig sektor än förr, stor privatfinansierad forskning och allt lägre importhinder. Resurssnål och gradvis mer miljövänlig industri, även om ytterligare förbättringar är nödvändiga. Demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet. Ytterligare ett tillägg: dels förekommer stora skillnader inom blocken, särskilt REST, dels går färden vidare mot högre standard, om än snabbare i vissa länder. Det allmänna välfärdsmåttet (medellivslängd) fortsätter att stiga överallt där fred råder, med några undantag i Östeuropa och Afrika. Krig bromsar alltid utvecklingen REST = Kontinenter och länder Världens totala handel ökar således snabbt, se tabell 3.2, sista raden. Ingen region, utom tidvis Östeuropa, noterar minskad utrikeshandel mätt i absoluta tal. Då tyngdpunktens skiften också har intresse, visar tabellen dessa. De 20 länderna i tabell 3.3 representerar ca 80 % av världens handel och produktion. Den sista spaltens BNP/capita utgör ett allmänt mått på ekonomisk utvecklingsnivå och levnadsstandard. Märk att världens två rikaste länder (Japan och Schweiz) saknar råvaror. Export Import Land BNP BNP/ capita USA Tyskland Japan Frankrike Storbritannien Canada Kina Italien Nederländerna Belgien- Luxemburg Sydkorea Mexico Taiwan Spanien Ryssland Sverige Saudiarabien Schweiz Irland Singapore Tabell 3.3 Världshandelns topp-20 (miljarder USD resp USD) Källor: WTO, Världsbanken. Kina exkluderar Hongkong. En liga med världens 20 största länder i tjänstehandel skulle vara nästan exakt likadan, men innehålla lägre siffror. Den statistiken är för övrigt något mer osäker. 3 Internationell Ekonomi 25

5 WEST Västeuropa är litet på den geografiska världskartan men stort på den ekonomiska se tabellerna. Regionen är mindre än NAFTA (se kapitel 5) i börsvärde, likvärdig i BNP, större inom industriproduktion t ex bilar och långt större inom utrikeshandel. Man kan tala om att världen har tre ekonomiska huvudstäder: Bryssel, New York och Tokyo. Handeln inom EU ingår med rätta i statistiken: export av Peugeotbilar till Italien (inom EU) är lika värdefull som dito till Australien (utanför EU), såväl för Peugeot som för Frankrike. Liberaliseringen av den internationella handeln var en ledande orsak till Västeuropas framsteg efter andra världskriget (de pågår ännu, fastän i långsammare takt än under guldåren ). Förr sålde exempelvis den franska industrin ostörd på skyddade kolonialmarknader där ingen kund krävde modern teknik eller marknadsföring. Först när handeln i Västeuropas blev fri tvangs fransk industri börja konkurrera på allvar. Världen säljer 60 miljoner motorfordon per år i stenhård konkurrens. När EU gav bilföretagen säker tillgång till hela Europa-marknaden, vågade dessa investera i jättefabriker med långa serier och hög kvalitet. Idag producerar världens största fabrik (Volkswagen i Wolfsburg) fler bilar än Kina. Giganten EU framträder i figur 3.3 som jämför BNP i latinamerikanska länder och franska regioner. Kartan visar alltså två ekonomiska block med ungefär lika stor produktion och köpkraft. Paris-regionen Ile-de-France väger tyngre än Argentina. Bruttonationalprodukt Mdr USD År 2000 Brasilien Ile-de-France Argentina Rhone-Alpes 100 Provence-Azur Colombia 85 Venezuela 80 Normandie Chile 70 Nord-Calais 65 Pays de Loire Peru 60 Aquitaine 55 Lorraine xxx Summa 1280 Summa 1400 Figur 3.3 Frankrike = Latinamerika Källor: Världsbanken, INSEE. Nordamerika är lika betydande som Västeuropa. Man bör inte glömma att nästan hela den marknaden ryms i ett av de tre länderna USA representerar 90 % av NAFTA. Det landet har betydande export av industrivaror och moderna tjänster, men även en hel del råvaror. Landet går i spetsen för många branschers förnyelse, t.ex. informationsteknik. Över huvud taget utgör USA ett föredöme som andra länder önskar likna på många sätt. I ranglistor över börsvärde och omsättning brukar man i toppen finna stora amerikanska företag som t.ex. General Electric och General Motors. 26 Internationell Ekonomi

6 Amerikanska forskare har skapat många varor och tjänster, som inte existerade före andra världskriget men som spelar stor roll i dagens vardag. Exempel: antibiotika, datorer, fotokopior, internettrafik, nylon/plast, opinionsmätningar och p- piller. USAs överlägsenhet som forskarmiljö framgår vid jämförelser med Sovjetunionen (de båda supermakterna hade lika stor folkmängd). Åren fick forskare i USA 152 nobelpris inom de naturvetenskapliga grenarna medicin, fysik och kemi. Samtidigt erhöll forskare i Sovjetunionen sammanlagt 8 sådana nobelpris. REST Därmed övergår vi till REST eller, i varierande grad, fattiga länder. Först i tabellen står Östeuropa (området Berlin till Vladivostok), världsekonomins tydligaste förlorare de gångna 40 åren. År 2000 var samtliga östeuropeiska ekonomier, utom Polen och Slovenien, betydligt mindre än de varit vid trendbrottet Östeuropas länder kan visserligen inte längre kallas planekonomier. Planekonomins negativa följder lever kvar mer i Ryssland än i uppvaknande Polen och försämrar chanserna att sälja. De mest konkurrenssvaga branscherna slås ut då marknaden öppnas. När DDRs medborgare fick lön i riktiga pengar och rätt att handla var de ville (juli 1990) köpte de hellre begagnad Golf än ny Trabant. Inom ett år försvann den östtyska bilindustrin. Östeuropa exporterar främst råvaror som olja och andra mineraler sådana varor har inget kvalitativt underläge gentemot varor från WEST. Regionens import består framför allt av maskiner. 3 Canada exporterar främst råvaror produkter från jordbruk, skog och gruvor plus koncerninterna billeveranser till USA. Mexico är ännu mer beroende av råvaruexport, nämligen olja och silver. Regionen övriga i-länder omfattar Japan samt de mindre viktiga, råvarusäljande Australien och Nya Zeeland. Japan tillhör inte de nyrika länderna; landets industri växte fram långt före första världskriget. Japan intar en stark ställning inom verkstadsindustrin maskiner, bilar och elektronik. Fram till ungefär 1980 dominerade råvarorna importen, men nu spelar färdigvarorna huvudrollen. Asiens handelsnationer har vuxit så pass att några av dem finns på topp-20-listan (tabell 3.3). Industriprodukter med allt högre kvalitet är deras viktigaste exportvaror. Särskilt snabb tillväxt uppnår de asiater som stimulerar utbildningen, satsar på marknadsekonomi med fri konkurrens och privat sparande, samt är politiskt stabila. Med reservation för tillfälliga kriser är en rad av dem ( tigrarna ) på väg att lyfta sig från nivån utvecklingsländer; Singapore har redan gjort det. Många asiatiska länder kommer troligen att spela större roller i den framtida världsekonomin. Det gäller bland annat Kina idag en medelstor marknad. Internationell Ekonomi 27

7 Regionen Afrika-Mellanöstern rymmer endast ett land som möter ovan nämnda krav på hög utvecklingsnivå Israel medan övriga länder lider av politisk oro, starkt beroende av råvaruexport, svag folkhälsa, analfabetism m.m. i varierande grad. OPECs långsiktigt sjunkande vikt behandlas i kapitel 5 Handelspolitik. Sydamerikas viktigaste handelsnationer är Brasilien och Argentina. De ingår inte i topp-20-listan (tabell 3.3). Sydamerika väger lättare i världens handel än förr. Detta beror främst på deras egen handelspolitik, politiska oro och stora råvaruberoende (Brasiliens kaffe, Argentinas spannmål, Venezuelas olja, Chiles koppar, Perus silver). Utvecklingsländerna möter en del gemensamma problem i den internationella handeln: Råvaruberoendet blir ett utvecklingshinder när kunderna inte längre behöver råvaror i samma utsträckning som förr. Dock har många u-länder, särskilt i Asien, börjat växa ur beroendet och sälja allt mer färdigvaror. Protektionism i WEST bromsar exporten av sådana varor som många utvecklingsländer är lämpade att framställa, exempelvis teko-produkter och förädlade livsmedel. Utvecklingsländernas egen politik rester av planhushållning, höga importhinder och ofta svår korruption lägger krokben för utvecklingen. De nationalekonomiska argumenten för frihandel (se kapitel 2) är lika giltiga för fattiga som för rika länder. Den främsta svårigheten ligger i själva fattigdomen, särskilt i Afrika. Den hindrar tredje världens producenter att tillverka och sälja de varor världsmarknaden efterfrågar. Ovanstående, relativt mörka bild bör inte dölja framstegen. Utvecklingsländerna går framåt mätt med alla mått, huvudsakligen av egen kraft men med draghjälp från de rika länderna. Under perioden steg medellivslängden i summan av REST från 60 till 67 år (samtidigt gick den upp från 73 till 78 år i summan av WEST). Sammanfattning Internationell handel växer dubbelt så snabbt som produktionen. Alla företag och länder blir mer beroende av omvärlden. Efterfrågan på råvaror stagnerar, på grund av mer resurssnål teknik och återanvändning. Färdigvarorna expanderar snabbt, inte minst verkstadsprodukter. Tjänstehandeln är ännu inte särskilt betydande. Förenklat kan globen indelas i WEST (ett tjog rika länder med 78 % av världsproduktionen) och REST (170 fattigare nationer med 22 %). Världsekonomins motor sitter i västvärlden. Övriga länder uppvisar hela skalan från ganska avancerade till mycket primitiva ekonomier. På den ekonomiska världskartan betyder Frankrike mer än Latinamerika, medan Tyskland motsvarar nästan hela Asien. Störst av alla är USA. 28 Internationell Ekonomi

8 Instuderingsfrågor 1 Världshandeln växer två gånger snabbare än produktionen. Kan man se detta i boksluten från bolagen på börsens A-lista? 2 Varför betyder råvarorna allt mindre i världens ekonomi/handel? 3 Vilken näringsgren dominerar troligen framtidens handel? 4 Nämn några viktiga produkter i världens tjänstehandel! 5 Frankrike = Latinamerika förklara! 6 Varför representerar Östeuropa bara 4 % av världshandeln? 7 Peka på skillnaden i-land/u-land med några statistiska mått! Fundera på 8 Vilken region inom REST växer snabbast och varför? 9 Har fattiga länder någon fördel av att WEST är rikt? Uppgifter 10 Attac är exempel på en rörelse, som bl.a. etablerat sig i Sverige. Sök information om denna eller andra organisationer, genom bl.a. artikelinformation i vad som skrivits i svensk press. Presentera därefter i grupp den organisation du valt och vad den står för när det gäller bl.a. internationell handel. Välj även någon eller några officiella internationella organisationer som arbetar med frågor som berör världshandeln; exempelvis WTO, GATT, Världsbanken m.fl. Jämför med exempelvis Attac-rörelsen vad gäller syfte, organisation, argument, medlemmar etc. 11 Användning av ny informationsteknologi i olika delar av samhället har bl.a. medfört att begreppet ny ekonomi vuxit fram. Gör en undersökning genom att kontakta lämpliga a) företag b) privatpersoner eller c) politiker på din hemort. Exempel på frågor som kan vara lämpliga att ställa är: Finns det (och i så fall vad) något som är nytt i ekonomin? Vad är egentligen det nya? Vilka förändringar medför den nya ekonomin? Vilka krav ställs på företag? Vilken betydelse har begreppet för världshandeln? Vad tänker och vet människor i allmänhet om den nya ekonomin? Hur ser förhållandet mellan ny och gammal ekonomi ut? Vilka nya krav kommer att ställas på företag, medborgare, politiker? 3 Internationell Ekonomi 29

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström No nation was ever ruined by trade. Benjamin Franklin Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Vara Världen Industrialiserade Utvecklingsländer länder Totalt 15 753 9 369 6 384 Råvaror

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Svenska folket och globaliseringen

Svenska folket och globaliseringen Svenska folket och globaliseringen Juli 2001 Allan Åberg Svenska folket och globaliseringen 1. Inledning Globalisering är ett begrepp som kommit att hamna i fokus för den politiska diskussionen i Sverige

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer