Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, Hjälpmedelsinstitutet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, 2010-04-07 Hjälpmedelsinstitutet"

Transkript

1 Sid 1 (9) Minnesanteckningar Referensgrupp hörsel, Hjälpmedelsinstitutet Närvarande: Pia Uhlin, SAS Ulrika Brändström, HI Ann-Sofie Andertoft, SvAF Björn Israelsson, STAF, Susann Forsberg, HI Ulf Olsson, HRF Saija Sethfors, Föreningen Sveriges Hörselchefer Sven Alván, HI, sekreterare Ej närvarande: Yvonne Lundin; YSDH Majvor Hellström, SPAF Bo Ahlner, SMAF Ola Hendar, Yrkesföreningen psykologer för döva och hörselskadade Andreas Richter; HI 1. Mötet öppnas Mötesordföranden Susann Forsberg förklarade mötet öppnat. 2. Uppföljning minnesanteckningar Statusen för CEN-standarden Services offered by hearing aid proffesionals är fortfarande något oklar. Ulf Olsson hade fått dokumenten (draft EN 15927)och visste att omröstning om standardens införande ska ske 31 april HI skall snabbt ta reda på varför vi inte fått materialet och beredds möjlighet att lämna yttrande om slutförslaget till standarden. Tidsplanen är fortfarande att dokumentet ska vara klart i oktober Efter det kan det ta upp till 6 månader för respektiver land att fastställa dokumentet som standard. HI hade enligt minnesanteckningar från det senaste referensgruppsmötet åtagit sig att kontakta SLL och region Skåne för att ta reda på vilka krav man ställer på vårdgivare och hur uppföljning sker. I Skåne har uppenbarligen någon sådan utvärdering inte gjorts, det finns i alla fall inte någon rapport publicerad. I Stockholm har Fritt Val haft konsekvenser även för hörselprodukter, men i mindre utsträckning för hörapparater. Lena Phil

2 Sid 2 (9) Frank har arbetat med en utvärdering. Om möjligheten till Fritt Val kommer att finnas kvar efter höstens val återstår att se. 3. Rapporter från fältet inklusive förändringar inom hörselvården HRF Kampanjen Befria samtalet har avslutats och följts upp av konferenser på flera håll i landet som tyvärr haft lite dålig respons. HRF omsätter ungefär 50 mkr/år varav 8 9 mkr utgörs av statsbidrag, resten är insamlade medel. Stora kampanjer brukar normalt medföra att HRF tillförs nya medlemmar. Föreningen Sveriges Hörselchefer För att bli medlem i den helt nybildade föreningen för chefsaudionomer krävs att man har en överordnad ställning och att man är verksamhetsansvarig. Föreningen bildades i maj 2009 och är uppdelad i 5 regioner. Föreningen har bildats för att man vill förbättra möjligheterna att vara med och påverka, samt att man vill verka för mer enhetliga riktlinjer för habilitering/rehabilitering. Socialstyrelsen har idag visat ett mindre intresse för dessa frågor. I förekommande fall vill man också få tillfälle att vara en remissinstans. Föreningen kommer att ha sitt första årsmöte den 20 maj 2010 SAS Har delvis en ny styrelse sedan ett drygt år tillbaka. Årsmötet hölls den 16 mars Audiologiska dag kommer att hållas den 11 november. Temat för konferensen kommer att bli Kombinerad syn/hörselnedsättning och dövblindhet i ett livsperspektiv. Konferensen anordnas i Stockholm den 11 november Det har blivit svårare att anordna konferenser som syftar till att hörselvården i Sverige håller en fortsatt hög kvalité. Tänkta konferensdeltagare anmäler sig sent eller inte alls. Det gör det svårare att planera, att få hela arrangemanget att gå ihop ekonomiskt och att boka kvalificerade föredragshållare osv Situationen i Göteborgsområdet inom Västra Götalandsregionen är annars oförändrad. Den privata entreprenören Audiem utför ca 800 hörapparat-utprovningar/år och detta ökas till utprovningar/år. VG-regionen klarar därmed vårdgarantin utan problem. Inte bara hörapparater utan alla sorters hörseltekniska hjälpmedel förskrivs och det är numera ganska ovanligt eftersom många landsting ofta hänvisar till den

3 öppna marknaden när det gäller hörseltekniska hjälpmedel. Sid 3 (9) Den organisatoriska uppdelningen av verksamheten i Västra Götaland har sina problem. Från att tidigare ha varit en samlad enhet med en huvudman har verksamheten nu delats upp på län och region vilket inneburit att man nu har två huvudmän. STAF Årsmötet och tredagarskonferensen genomfördes i år i Eskilstuna under tiden mars Det brukar komma ca 100 ingenjörer till konferenserna och det finns en återväxt inom yrkesgruppen, men fortfarande ingen formaliserad utbildning för ingenjörer. STAF anordnar kurser, men för dessa måste man ta betalt. Därmed blir det automatiskt svårt att få deltagare till dessa kurser Som jämförelse kan nämnas att det i Jönköping finns en utbildning för hjälpmedelstekniker, som också kostar pengar. För den utbildningen är landstingen mer benägna att betala vad det kostar Diskuterades om utbildningen inom audiologi försämrats och om inriktningen på forskning försvagats. Av den standard som nu sannolikt kommer att antas inom kort(se sid 1) framgår att utbildningen för audionomer ska vara adekvat och att legitimation krävs för att få rätt att prova ut hörapparater. Vidare ska minst 20 timmar/år avsättas för fortbildning. Ingenjörer skulle efter vidareutbildning kunna legitimeras och därmed få rätt att också prova ut hörapparater SvAF Audionomdagarna anordnas i Västmanland maj Även SvAF har noterat minskat antal anmälningar till konferensen. Att genomföra audionomdagarna är mycket betungande för en mindre hörselklinik. Därför kanske man skulle överväga att upphandla vissa moment av en entreprenör som skulle kunna sköta praktiska detaljer under flera år oavsett vilken klinik i landet som anordnar konferensen Det är kännbart i en utbildningsbudget och innebär också ett stort produktionsbortfall att låta audionomer åka på flera konferenser årligen. Audionomer arbe-

4 Sid 4 (9) tar också inom olika specialområden t ex med tinnituspatienter. Även inom detta område anordnas årliga konferenser. Kanske borde man överväga att inte genomföra sin konferens varje år eller försöka samordna bättre Audionomer är som enda yrkesgrupp inom hörselvården pressad av vårdgarantin. Kanske skulle man överväga att försöka ta hem kompetensutveckling till regionen i stället för att åka på konferenser med dryga konferensavgifter samt utgifter även för kost och logi. Även HI har märkt en nedgång i konferensdeltagande och har därför valt att årets ID-dagar ska genomföras på två dagar i stället för som tidigare tre. HI planerar att under hösten 2010 genomföra en konferens för chefer inom hörselvården. Även den konferensen genomförs varje år och ett alternativ framöver kanske kunde var att spela in intressanta föreläsningar och distribuera dessa på annat sätt till berörda hörselchefer 4. Teknisk trend och genomförandet av regionala upphandlingar Tillbehör och mobiliteten på hörapparater har utvecklats. Idag kan en hörapparat programmeras trådlöst man via sin hörapparat lyssna trådlöst på radio/tv eller använda sin mobiltelefon. Problemet är att eftersom inga standarder finns så har varje tillverkare utvecklat sina egna produkter. Som en konsekvens av detta blir man som kund mer uppbunden till ett visst fabrikat. Priser för hörapparater som upphandlats regionalt har kunnat pressas ned mycket. Arbetet med att planera och genomföra regionala upphandlingar av hörapparater har i stället blivit mycket omfattande. Vad det kostar att genomföra alla dessa upphandlingar finns idag inga uppgifter om, men det är uppenbart att mycket av vinsten till följd av billigare hörapparater äts upp av de osynliga kostnaderna för att göra egna upphandlingar. 4. Aktuellt från HI Kort om genomförda konferenser ID-dagar, Audiologisk dag, Chefer inom hörselvården.

5 Teknik för Äldre Sid 5 (9) Teknik för äldre är ett regeringsuppdrag som stödjer utvecklingen av bra produkter, ny teknik och bättre boende för äldre och anhöriga. Det går att läsa om de 100 projekt som hittills genomförts på webbplatsen Den broschyr som innehåller en sammanställning över återförsäljare av hjälpmedel ska efter revidering som nu pågår tryckas upp i en ny upplaga. Regeringsuppdraget som pågått har nu avslutats och regeringen har beslutat on en ny satsning Teknik för äldre II under åren Särskilt fokus kommer att vara både äldre över 80 år och deras anhöriga. Stöd kommer att ges till tre försöksverksamheter i landet, (riktlinjer för ansökan kommer att finnas från 26 maj) samt till utvecklingsprojekt (riktlinjer kommer att finnas efter sommaren). Fritt val av hjälpmedel, Projektet är avlutat och slutrapport har lämnats till regeringen. Rapporten finns att läsa på His webbplats Ca personer har hittills utnyttjat möjligheten till Fritt val, dessa brukare har överlag varit mycket nöjda med sitt hjälpmedel. Drygt 50 % har gällt hörselhjälpmedel. Hörapparatanvändare som utnyttjat möjligheten till Fritt Val har inte varit nöjda med de hörapparater som tillhandahålls av landstingen utan de vill byta till en annan modell. Möjligheten till Fritt Val kommer tills vidare att finnas kvar i Stockholm och Kronoberg. I Sörmland har man valt att avvakta utvecklingen. Brukare som utnyttjar Fritt Val äger sitt hjälpmedel trots att det till stora delar bekostats av landstinget. Det kan skapa vissa problem när det gäller lite dyrare hjälpmedel inte minst när hjälpmedlet inte längre behövs. HI har nu fått ett tilläggsuppdrag att under 2010 sprida resultat och erfarenheter m m. Skola till arbete, lägesrapport HI har, tillsammans med Östergötlands läns och Västra Götalandsregionen samt organisationerna RBU, SRF, Attention; Dyslexiförbundet, FUB och med HRF som samarbetspartner, ansökt om medel från Arvsfonden för att bl a kunna testa

6 Sid 6 (9) hjälpmedel som tekniskt ligger i framkant och öka elevers kännedom om dessa hjälpmedel m m. Arvsfonden har ställt en del frågor kring ansökan, men ännu ej fattat beslut. Förhoppningsvis kommer ett positivt besked från Arvsfonden i maj. Förstudien där 10 unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar intervjuats om sin skoltid har avslutats. Förstudien, som visat att flera av de intervjuade inte fått något vidare stöd under sin skoltid, kommer inom kort att publiceras på His webbplats. Det finns dock undantag från denna lite negativa bild. En skola i Örnsköldsvik har helt anpassat ett klassrum till en hörselskadad flickas behov. Frågan är dock hur det går när flickan kommer till högstadiet och får flera ämneslärare och behöver gå till olika skolsalar för att få sin undervisningen. 80 % av alla hörselskadade barn är idag integrerade i vanliga skolor. Riktlinjer för hjälpmedel i skolan är otydliga. Det är inte helt klart om skolan eller landstinget skall bekosta de hjälpmedel som behövs. Dessutom gäller olika regler gäller i olika landsting och det finns t o m exempel på att föräldrar själva tvingats betala för de hjälpmedel som sonen eller dottern behöver använda i skolan. Statistik från hörcentraler 2008 Statistik från hörcentraler för verksamhetsåret 2008 delades ut till mötesdeltagarna och finns också tillgänglig på His webbplats. HI har under ett uppdrag från SKL om hjälpmedelsstatistik. Statistik behövs bl a för att för att få en bättre bild av omfattning och inriktning och för att kunna göra öppna jämförelser mellan kommuner och landsting inom verksamhet där hjälpmedel ingår. Underlaget behövs också för att bättre kunna bedöma effekten av hjälpmedel och för att förutse utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. Lägesrapport från Hinfo Sedan tidigare har det föreslagits att Hinfo borde ägas av HI och inte som nu av ett vinstdrivande företag Med anledning härav har HI gått ut med en enkät till såväl företag som sjukvårdshuvudmän, svar på enkäten skall vara inkomna senast 3 maj Hittills har 10 företag besvarat enkäten

7 Sid 7 (9) Om HI blir ägare till Hinfo måste tjänsten att driva databasen upphandlas. Kostnaden för att vara med i Hinfo kommer i framtiden att betalas till HI som sedan ersätter det företag som vunnit anbudstävlan för driften av databasen Svensk Hörsel har valt att inte ställa upp på att i Hinfo egenskapsdeklarera de produkter man säljer, det försvårar för kunder att jämföra exempelvis hörapparater. Nya trycksaker/kurser/konferenser 12 oktober 2010 Konferens för förskrivare av utrustning för alternativ telefoni oktober 2010 ID-dagarna november 2010 Konferens för chefer inom hörselvården Skriften Att ringa med hörselnedsättning kan beställas från His webbplats. Skriften Förskrivning av alternativ telefoni är en sammanställning av en förskrivarenkät inom projektet alternativ telefoni. 5. Alternativ telefoni HI har ett regeringsuppdrag som innebär att vi under 2009 och 2010 ska göra en informationssatsning om elektronisk kommunikation. Vi ska i samverkan med PTS, SKL och Handisam bl a ge expertstöd till landstingen vid upphandlingar av utrustningar för elektronisk kommunikation för målgruppen (döva, gravt hörselskadade, dövblinda, talskadade och språkstörda). Under våren 2009 har en arbetsgrupp bestående av förskrivare och tekniker gjort en omfattande revidering av den tekniska kravspecifikation som låg till grund för His sista samordnade ramavtalsupphandling. I början av november 2009 hölls ett kostnadsfritt endagsseminarium i Stockholm som vände sig till personer inom lanstingen som kommer att arbeta med de lokala eller regionala upphandlingarna av utrustningar för alternativ telefoni. Vi har noterat att det finns ett behov för förskrivare att kunna ha ett slutet forum för diskussioner. His webbplats har därför utvecklats och ett sådant forum finns nu tillgängligt på vår webbplats Projektet har anlitat DaKo i Halland för att kartlägga mainstream -tjänster för bildtelefoni och chatt. Kartläggningen ska identifiera tjänster som är enkla att installera och använda. Självhjälpsmaterial håller på att tas fram i samarbete med SDR. Avsikten är att brukaren själv ska kunna åtgärda enklare fel.

8 Sid 8 (9) I samarbete med Afasiförbundet och SDR m fl kommer brukarutbildningar att genomföras. Utbildningen kommer i första hand att omfatta grundläggande datorkunskap. HI har inom ramen för projektet fortlöpande kontakter med berörda brukarorganisationer och yrkesföreningar. 6. Referensgruppens framtid och arbetssätt Susann Forsberg påpekade att HI mycket gärna tar emot förslag till förändringar av referensgruppens arbetssätt. Tills vidare har det ansetts lagom att ha två möten per år, men minst fem representanter från de olika yrkesförbunden bör ha möjlighet att komma för att det ska vara meningsfullt att hålla mötet. 7. Övrigt Diskuterades att i den ovan nämnda framtida standarden för hörselvårdstjänster anges att utbildningstiden för en auktoriserad audionom skall vara minst 1,5 år. Det kan jämföras med att utbildningen i Sverige är 3 4 år och den fyraåriga utbildningen håller akademisk nivå. Rapporterades att SLL nu genomför en kvalitetsuppföljning tillsammans med Avesina. Det kan konstateras att under de första månaderna har det inte varit några större problem konstaterats och det har inte heller varit särskilt mycket klagomål från brukare. Inom SKL har påbörjats ett arbete som skulle kunna leda till en bättre harmonisering av regelverket för förskrivning av hjälpmedel. Hänsyn till det lokala självstyret gör att detta arbete måste göras med försiktighet HRF har sammanställt vilka kostnader som tas ut av brukare som förskrivs hörapparat. Idag gäller mycket olika regler beroende på var man råkar bo i Sverige. Det vore intressant att ta fram typfall över hur dessa olikheter slår för den enskilde brukaren över ett lite längre tidsperspektiv. HRF anser att hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet om hjälpmedel inte ingår så skulle det strida mot HSL.

9 8. Nästa möte Sid 9 (9) Torsdagen den 30 september 2010.

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre IT-support en förstudie Till personer med funktionsnedsättning och äldre Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Ansvarig utredare: Anita Boman Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se Slutrapport 1 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist Foto/illustration: Kerri Sandell, Grandstand design URN:NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Intervjuer med brukare och internationell studie

Intervjuer med brukare och internationell studie Rapport 2014:35 Version 1.0 Intervjuer med brukare och internationell studie - Avseende regelverk kring färdtjänst och andra särskilda persontransporter Dokumentinformation Titel: Intervjuer med brukare

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer