Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3"

Transkript

1 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen har funnits sedan 1994 och har nu runt medlemmar. har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Under år 2009 har föreningen även åtagit sig att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götalandsregionen, en samordnande funktion som erbjuder en översikt över vad som görs inom området för internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland och som även innebär ett stöd för unga medborgare att ta del av regionens arbete och tjänster på internationell nivå. Huvudsakligt sektorsområde för den samordnande funktionen är kultur och fritid men funktionen omfattar även andra områden som miljö, arbete och utbildning. Under år 2009 genomförs en implementering av de regionala strukturer som aktörer (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av men också själva kan bidra till i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor. Antingen som deltagare, som avsändare eller som mottagare. Implementeringen bildar i sin tur, genom identifieringen av olika behov av stöd och information, också underlag för att formulera handlingsplan, mål och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt som denna implementering genomförs samlar och förmedlar samordnaren för internationella ungdomsfrågor också information om hur man som ung medborgare och som verksamhet med unga i fokus kan verka på internationell nivå. Till stor del används här Eurodesk som instrument och verktyg men också möten, nätverksträffar, arbete med hemsida och andra webbverktyg samt uppstarten av kontinuerligt arbete på fyra nyckelplatser i Västra Götaland. Sedan december 2008 ingår i det svenska nätverket för Eurodesk, vilket samordnas av Ungdomsstyrelsen. Nätverket European Regional Youth, i vilket Västra Götalandsregionen ingår som samarbetspartner, utgör även det en möjlighet att fungera som stöd för ungas mobilitet, delaktighet i och inflytande på det europeiska gemenskapsarbetet samt kunskapsutbyten och informationsspridning på tjänstemannanivå. Vad som bl a skiljer nätverket åt från annat europeiskt arbete är att trösklarna för att etablera idéer och projekt, kommunikation och informationsspridning är lägre då nätverket genom sin kontinuitet också etablerat långvariga relationer och gemensamt arbete. Detta är betydelsefulla faktorer för internationalisering men innebär också en möjlighet för regionerna att gemensamt påverka ungdomsfrågor på EU-nivå genom samverkan inom området för ungas delaktighet och inflytande. Syfte Det huvudsakliga syftet med satsningen är att skynda på etableringen av en internationell dimension i det regionala och delregionala arbetet med ungdomsfrågor samt att tydliggöra den regionala infrastrukturen för detta arbete. Behovet av en sådan satsning är stort och utgör en av flera grundläggande förutsättningar för en fortsatt hållbar regional utveckling men också möjlighet till ökad effektivisering av regionala medel. Behovet ökar också i takt med den allt mer omfattande internationaliseringen av ungas vardag, där t ex fler och fler beslut som påverkar unga fattas på EU-nivå, där alltfler unga ingår i internationella sociala nätverk, där kommunikation och utbyten av olika värden (sociala som kulturella eller ekonomiska) sker över nationella gränser och där ungas behov av både påverkan och exponering internationellt ökar i allt högre utsträckning. 1

2 För att satsningen ska ge så stor effekt som möjligt krävs ett tydligt av-, med- och för-perspektiv och omfattar både stöd för tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och genomför insatser för unga men samtidigt också stöd för unga själva samt projekt och nätverk som drivs av och med unga medborgare i Västra Götaland. Mål 2010 Under det andra projektåret 2010 har vi som mål att genomföra en tydligare etablering av den samordnande funktionen av internationella ungdomsfrågor samt att genomföra insatser utformade efter de behov som identifierats i pågående implementering inom området för internationella ungdomsfrågor. Dessa behov och insatser kommer också att formuleras i en handlingsplan med tydliga mål för kommande verksamhetsår och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt ser vi redan idag tre huvudspår; tre önskvärda effekter av det arbete som utförs under projektåret 2010: 1. Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd 2. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsiniterade projekt samt 3. Ökad tillgänglighet, stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen. Bland insatserna för att uppnå önskade effekter kan nämnas kontinuerligt arbete med det europeiska informationsnätverket Eurodesk samt hemsida och andra webbverktyg. Här ingår även planering och genomförande av workshops, föreläsningar, behovsanpassade insatser för ungdomsinitierade projekts internationella nätverkande och särskilda insatser för ökad tillgänglighet, samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen genom bl a arbetet med European Regional Youth (ERY). Effekter projektåret 2010 Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd Behovet av bättre informationsspridning i regionen om internationella initiativ och stöd är stort. Detta skiljer inte Västra Götaland från andra delar av landet. Snarare är aktörer i regionen, i en nationell jämförelse, bra på att t ex använda sig av det europeiska ungdomsprogrammet Ung och Aktiv men kunskaperna är ofta personbundna och isolerade till exempelvis olika ungdomsverksamheter, samordnare, fritids- och projektledare. Många unga men också tjänstemän på olika nivåer som vi träffar i arbetet känner fortfarande inte till de mest grundläggande stöden för ungas mobilitet, delaktighet och inflytande på europeisk nivå. Inte heller är kännedomen om initiativ som görs för unga på internationell nivå i form av t ex nätverksträffar, men också workshops, debatter, tävlingar, festivaler och t ex utställningar, stor. Dessa initiativ involverar ungas eget skapande men syftar också ofta till att öka medvetenheten om t ex mänskliga rättigheter, fattigdom, miljö- och klimatfrågor etc. Vidare har denna typ av initiativ ofta ytterst låga trösklar för deltagande, då utgångspunkten mestadels är att du ska kunna delta på dina egna villkor i hemmiljön och med de redskap som antingen finns att tillgå i hemmet, i skolan eller på den unga träffpunkten. En första tydlig effekt av arbetet under projektåret 2010 är att se ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd bland både unga själva och tjänstemän på regional, delregional och kommunal/lokal nivå. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsintierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör Nätverkande är grundläggande för internationalisering. Genom att etablera relationer på internationellt och transnationellt plan ökar både förutsättningarna och behovet av att arbeta med en internationell dimension. En verksamhets och ett projekts förutsättningar kan sägas bestämmas av det nät av aktörer och det nätverk man ingår i samt verksamhetens/projektets position i samma nätverk. I företagsekonomisk teori om internationalisering och etablering utomlands beskrivs ofta processen i utvecklingen av relationer och utbyten med andra aktörer samt erfarenhetsbaserade kunskaper kopplade till den pågående processen och de aktörer man 2

3 samverkar med. Avgörande i beslut om verksamheten är också riskbedömningen, vilken har tydliga kopplingar till nämnda faktorer ju starkare relation, ju fler utbyten och ju mer erfarenhet man har av varandra desto mindre bedöms också risken i fortsatt investering och samverkan. Det är rimligt att göra samma antagande om projekt som drivs av unga själva och verksamheter med unga och ungdomsfrågor i fokus. Även här är förutsättningar för internationalisering beroende av stärkandet av transnationella och internationella relationer, minskade psykologiska som fysiska avstånd samt erfarenhetsbaserade kunskaper om de aktörer man samverkar med på internationell nivå. Vad vi har sett hittills inom samordning av internationella ungdomsfrågor är att projekt eller verksamheter på regional, delregional eller kommunal/lokal nivå, med ambition att verka på ett internationellt plan, har ett särskilt behov av stöd i etableringsfasen där man fortfarande befinner sig i processen av att skapa relationer med aktörer utomlands. För att våga investera i en samverkan behöver man skaffa sig en första erfarenhet av varandra. För offentlig verksamhet finns ofta t ex medel att tillgå för detta, antingen internt eller genom stöd från kommunen eller om man har tid att vänta genom t ex EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Projekt som drivs av unga själva har betydligt svårare att hitta möjligheter som erbjuder den flexibilitet som ofta kan krävas för att ta ett första initiativ till internationalisering i form av att delta på möten, träffa potentiella samarbetspartners eller delta på nätverksträffar där relationer kan etableras. En andra effekt av arbetet 2010 är därför att se ett ökat internationellt nätverkande bland ungdomsinitierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör. Ökad tillgänglighet samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen Redan under år 2009 genomförs, som tidigare nämnts, en implementering av av de regionala strukturer som aktörer och brukare (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av, men också själva kan bidra till, i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor, antingen som deltagare, som avsändare eller mottagare. Kunskaperna om vilken regional infrastruktur man har att tillgå i sitt arbete och sin ambition varierar, men för många brukare framstår ofta den regionala infrastrukturen som otydlig och svårtillgänglig, inte minst bland yngre. Detta är ett generellt problem för offentlig verksamhet såväl på lokal, regional, nationell som internationell nivå. Västra Götalandsregionen har identifierat detta problem vilket utgjorde en av grunderna för att det initiala uppdraget att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland också gavs till inför I stärkandet av den regionala infrastrukturen ser vi ett behov av att i högre utsträckning tillvarata ungas röster. Därför ser vi också som önskvärd effekt att under 2010 öka tillgängligheten av, samt stärka och förtydliga den regionala infrastrukturen för arbetet med internationella ungdomsfrågor. Vi ser också att projektet ska medverka till ökade kunskaper om regionens arbete och den regionala infrastrukturen hos unga nyblivna medborgare, samt hos unga människor som bor i regionen under en kortare period. Former för att tillvarata ungas röster generellt i det regionala arbetet är under utveckling och samordnaren för internationella ungdomsfrågor har för avsikt att delta i arbetet på så sätt att dessa former och ungas egna röster också används i regionens arbete med internationella ungdomsfrågor. Verktyg, aktiviteter och särskilda insatser 2010: Eurodesk, hemsida och andra webbverktyg Eurodesk är ett europeiskt informationsnätverk knutet till och tillgängligt via den gemensamma webbportalen Syftet med nätverket är att i dialog med webbplatsens besökare och genom att svara på frågor från nätverkets medlemmar sprida information om EU; jobb, studier och t ex olika möjligheter till utbyten och projekt. I nätverket ingår 800-talet organisationer och verksamheter runt om i Europa. Ungdomar kan hitta tips om studier, ungdomsutbyten och jobb med mera genom European Youth Portal. Ungdomsledare kan utnyttja för att söka projektfinansiering och andra bidrag. 3

4 För s del ingår Eurodesk som ett av flera verktyg i samordningsarbetet av internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland. Tillsammans med hemsida och andra webbverktyg bidrar Eurodesk till ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd för brukare inom Västra Götalandsregionen. Kontinuerligt arbete med Eurodesks intranät Uppdatering av hemsida Publicering av artiklar och intervjuer etc Exponering på nyckelhemsidor och i sociala webbnätverk Workshops och gästföreläsningar Under pågående projektår har vi identifierat en efterfrågan av ökade praktiska kunskaper om hur man skriver projektansökningar, planerar och utför projektredovisingar samt en efterfrågan av ökad kännedom av olika internationella stöd och fonder. Under kommande projektår ser vi det som angeläget att planera och genomföra återkommande workshops runt om i regionen där deltagare tillsammans med coacher stöttar varandra i författandet av projektansökningar samt planeringen och genomförandet av projektredovisningar. Detta är också ett sätt att tillvarata de goda kunskaper och erfarenheter som finns inom regionen, samt att minska kunskapsklyftorna på området. Som komplement till detta ser vi också möjligheten att bjuda in gästföreläsare från olika organisationer som kan berätta om olika stöd och fonder, vilka kan vara användbara för etableringen av en internationell dimension i arbetet med ungdomsfrågor. Planeringen och genomförandet av ca 8 st workshops Planeringen och genomförandet ca 4 st gästföreläsningar Internationellt nätverkande, goda exempel och rapporter All typ av internationalisering förutsätter, som tidigare nämnts, etablering av internationella kontakter, internationellt nätverkande och spridning av erfarenhetsbaserade kunskaper. Det lägger grunden för framtida utbyten och projekt. Till viss del kan EU-programmet Ung och aktiv i Europa och andra program stödja förberedande aktiviteter och internationellt nätverkande, vilket också samordnaren informerar om i sitt arbete. Men trösklarna är ändå relativt höga för unga medborgare att använda sig av programmets olika stöd och många möjligheter till framtida projekt ligger inte inom programmens ramar. Här krävs fortfarande enkla lösningar och stöd i etableringsfasen. Under år 2009 har samordnaren fungerat som stödjare för några få pilotprojekt där unga har getts stöd för deltagande på internationella konferenser och nätverksträffar med lyckat resultat. Besöken har resulterat i planering av framtida projekt och ökad långsiktighet i projektarbetet vilket också ökar möjligheten att erhålla stöd från t ex EU. Vi har nu för avsikt att utveckla och etablera stödet för ungdomsinitierade projekt att nätverka internationellt. Motprestationen hos projekten är att i sin tur sprida de kunskaper och erfarenheter man erhållit till andra unga medborgare i Västra Götaland. Detta kan göras i form av artiklar för hemsidan men också genom presentationer och föreläsningar. Stödet ökar representationen av unga medborgare från Västra Götaland i de internationella nätverken men också unga medborgares delaktighet i etableringen av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. 4

5 Behovsanpassade insatser för ungas internationella nätverkande samt ökad representation och ökat aktivt deltagande av unga medborgare från Västra Götalandsregionen i internationella nätverksaktiviteter, men också etablering av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. Artiklar och rapporter författade av unga som deltar i internationella nätverksaktiviteter. Kontaktförmedling, introduktionsarbete etc Handläggning, nätverkande och coachning För att öka möjligheterna för fortsatt arbete på ett internationellt plan arbetar samordnaren med återkommande besök hos öppna ungdomsverksamheter på nyckelorter i regionen. Under hösten väljs platser ut för det kommande året - här träffar samordnaren bl a de ungdomsinitierade projekt som erhållit stöd för internationellt nätverkande för uppföljning samt ytterligare coachning. Detta ger också möjligheter till nya möten, spontana som planerade, både med unga själva och tjänstemän i delregionen vilka gemensamt t ex kan planera kommande aktiviteter i form av t ex workshops, nätverksträffar eller fortsatt arbete med projektansökningar m m. Etablering av djupare samarbete med 4 st nyckelplatser i regionen Uppföljning och coachning av deltagande i workshops samt internationellt nätverkande. Projektstöd, handläggning samt aspektarbete Som del i s verksamhet har samordnaren av internationella ungdomsfrågor möjlighet att gå in och stödja ett stort antal befintliga projekt och verksamhetsområden med stor internationell potential. Här kan samordnaren fungera som stöd och bollplank för att utveckla verksamheten i en internationell kontext. Kopplad till handläggningen av K-pengar finns också en direkt ingång i ett stort antal externa projekt där en internationell dimension kan utvecklas. Under år 2009 har redan olika projektgrupper lagt grunden för att, med internationellt stöd, genomföra projekt på regional nivå i Västra Götaland. Nisi Masa, ett av projekten, planerar genomförandet av workshops kopplade till den europeiska filmfestivalen för unga filmskapare, Stranger Festival Dessa workshops finansieras bl a av European Cultural Foundation och har den vanligt förekommande dubbelheten i att dels syfta till ungas eget skapande men också att lyfta frågor om t ex mänskliga rättigheter, sociala orättvisor, identitet och demokrati. Andra projekt genomförs på lokal nivå där EU-programmet Ung och Aktiv i Europa utgör finansieringsgrund. Här kan bl a nämnas ett projekt i Backa som just nu ser över möjligheterna att genomföra ett ungdomsinitiativ där unga själva formulerat en vilja att göra dokumentärfilm om vad som händer i deras liv just nu mycket med bakgrund av vad som har hänt i närområdet den senaste tiden. Ungdomsstyrelsen har redan visat intresse för projektet. Liknande projekt har också potential att genomföras på andra platser i regionen och med de lokala unga medborgarana och deras behov i fokus. Kontinuerlig handläggning av K-pengar vid projektansökningar av internationell karaktär eller projekt med potential att verka på internationell nivå Rådgivning, kontaktförmedling samt introduktionsarbete för internationella projekt av, med och för unga. Kunskapsinhämtning och eget nätverkande För att öka ungas möjligheter att verka på internationellt plan, samt att kunna sprida relevant information om nya stöd, initiativ och insatser för internationellt arbete inom ungdomsområdet, håller sig samordnaren à jour med 5

6 vad som händer på området och deltar aktivt i olika nyckelnätverk. Detta kan även innebära deltagande och medverkan på olika konferenser som arrangeras av t ex Eurodesk, European Cultural Foundation samt ERY (European Regional Youth). Rollen i de olika nätveken kan se olika utifrån vad som är strategiskt viktigt för projektets utveckling. Deltagande på ca 4 st internationella konferenser Rapportering och informationsspridning Särskilda insatser 2010: ERY (European Regional Youth) nätverksarbete och konferens 2010 Bakgrund: Sedan år 2004 ingår Västra Götalandsregionen i nätverket European Regional Youth (ERY), ett nätverk bestående av 13 medlemsregioner runt om i Europa. Nätverket har som syfte att möjliggöra möten och utbyten mellan unga i Europa, utbyta erfarenheter mellan regionerna om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys samt ett mål om att som gemensam röst kunna bidra till formuleringen av den framtida europeiska ungdomspolitiken. Konferenser och andra aktiviteter: Varje år genomför nätverket en konferens, dels för att planera det kommande nätverksarbetet men också för att genomföra gemensamma aktiviteter där samtliga nätverkets medlemmar deltar i form av delegationer bestående av beslutsfattare och unga medborgare. Konferenserna har i allt högre utsträckning inneburit en ökad reell delaktighet av unga i så väl planering som genomförande. Konferens 2010 Västra Götalandsregionen har åtagit sig att stå som värd för nätverkskonferensen Tema för året är ungas inflytande och det fungerar som fortsättning på 2009 års tema ungas delaktighet. Konferensen kan ses som ett delmål i regionens ungdomspolitska arbete, där ungas delaktighet i planeringen av konferensen kan bidra till utveckling och stöd för regionala infrastrukturer och nya nätverk av, med och för ungas delaktighet, belysa ungdomspolitiska frågor under valrörelsen 2010, stödja det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt implementera intentioner i programmet Barn och Ungas Kultur. En möjlighet att formulera den framtida ungdomspolitiken i EU Konferensen kan också ses som en möjlighet att tillsammans med övriga medlemsregioner i nätverket vara med och formulera den nya ungdomspolitiken i EU och förhoppningarna är att en gemensam rapport från konferensen ska kunna sammanställas och skrivas under av samtliga medlemsregioner. Regional samverkan och samarbeten Konferensen genomförs i samverkan med Kulturnämnden (genom Regionutvecklingsnämnden, Utbildningsenheten och Internationella enheten), Folkhälsokommittén, Kunskapscenter för Barnkonventionen och Ungdomspolitiskt Handlingsprogram. I planering och genomförande av konferensen är också samordnaren för internationella ungdomsfrågor involverad tillsammans med bl a, Naturbruksgymnasiet, Sixten - Leader Sjuhärad, men också ett stort nätverk vilka tillsammans kan representera olika intresseområden hos unga medborgare i Västra Götaland. Samordnarens funktion Samordnaren för Internationella Ungdomsfrågor samordnar planering och genomförande av konferensen. Till sitt förfogande har hon/han en styrgrupp bestående av unga representanter och regionala tjänstemän/politiker, referensgrupper som nås genom styrgruppen samt en arbetsgrupp som genomför det planerade arbetet. Det är 6

7 också samordnarens roll att ansöka om externa medel för projektet samt att samordna kommunikation med övriga medlemmar i ERY inför konferensen. BUDGET Samordnare 100% (inkl soc avg) kr Administration kr Marknadsföring/Information/Webb kr Resor/Spridning/Dok kr Workshops/Komp.utveckling kr Tot: kr Särskilda insatser 2010 ERY Konferens Tot: kr kr 7

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013

U N G DO M S S T Y R E L S E N. Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Ung och Aktiv i Europa Youth in Action 2007-2013 Varför Ung och Aktiv i Europa? Programmet är ett verktyg för att uppnå flera av de mål som Europeiska kommissionen har satt upp för ungdomar: Icke-formell

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd En informationsfolder för kommuner, tjänstemän och politiker i genomförandet av LUPP 2009 LUPP en väg till kunskapsbaserad

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 (Reviderad 11.12.2013) Inledning Det övergripande målet för det lokala ungdomspolitiska arbetet är: Landskrona stad ska vara en kommun

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för föräldraskapsstöd Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldraskapsstöd Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Riktlinje för internationellt arbete

Riktlinje för internationellt arbete Dnr: KS-2014/00860 Riktlinje för internationellt arbete Beslutad av kommunstyrelsen 12 juni 2017 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Internationellt arbete och samverkan 3 Syfte med riktlinje

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Barn och ungas rättigheter

Barn och ungas rättigheter PROJEKTDIREKTIV Barn och ungas rättigheter 2013-2015 2013-10-31 Nina M Granath SÄN 2013/92-701 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade till övergripande

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-04-26 132 KS 257/16 Internationell policy för Mölndals stad 2017-2022 Beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslaget till Internationell policy för Mölndals

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer