Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3"

Transkript

1 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen har funnits sedan 1994 och har nu runt medlemmar. har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Under år 2009 har föreningen även åtagit sig att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götalandsregionen, en samordnande funktion som erbjuder en översikt över vad som görs inom området för internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland och som även innebär ett stöd för unga medborgare att ta del av regionens arbete och tjänster på internationell nivå. Huvudsakligt sektorsområde för den samordnande funktionen är kultur och fritid men funktionen omfattar även andra områden som miljö, arbete och utbildning. Under år 2009 genomförs en implementering av de regionala strukturer som aktörer (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av men också själva kan bidra till i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor. Antingen som deltagare, som avsändare eller som mottagare. Implementeringen bildar i sin tur, genom identifieringen av olika behov av stöd och information, också underlag för att formulera handlingsplan, mål och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt som denna implementering genomförs samlar och förmedlar samordnaren för internationella ungdomsfrågor också information om hur man som ung medborgare och som verksamhet med unga i fokus kan verka på internationell nivå. Till stor del används här Eurodesk som instrument och verktyg men också möten, nätverksträffar, arbete med hemsida och andra webbverktyg samt uppstarten av kontinuerligt arbete på fyra nyckelplatser i Västra Götaland. Sedan december 2008 ingår i det svenska nätverket för Eurodesk, vilket samordnas av Ungdomsstyrelsen. Nätverket European Regional Youth, i vilket Västra Götalandsregionen ingår som samarbetspartner, utgör även det en möjlighet att fungera som stöd för ungas mobilitet, delaktighet i och inflytande på det europeiska gemenskapsarbetet samt kunskapsutbyten och informationsspridning på tjänstemannanivå. Vad som bl a skiljer nätverket åt från annat europeiskt arbete är att trösklarna för att etablera idéer och projekt, kommunikation och informationsspridning är lägre då nätverket genom sin kontinuitet också etablerat långvariga relationer och gemensamt arbete. Detta är betydelsefulla faktorer för internationalisering men innebär också en möjlighet för regionerna att gemensamt påverka ungdomsfrågor på EU-nivå genom samverkan inom området för ungas delaktighet och inflytande. Syfte Det huvudsakliga syftet med satsningen är att skynda på etableringen av en internationell dimension i det regionala och delregionala arbetet med ungdomsfrågor samt att tydliggöra den regionala infrastrukturen för detta arbete. Behovet av en sådan satsning är stort och utgör en av flera grundläggande förutsättningar för en fortsatt hållbar regional utveckling men också möjlighet till ökad effektivisering av regionala medel. Behovet ökar också i takt med den allt mer omfattande internationaliseringen av ungas vardag, där t ex fler och fler beslut som påverkar unga fattas på EU-nivå, där alltfler unga ingår i internationella sociala nätverk, där kommunikation och utbyten av olika värden (sociala som kulturella eller ekonomiska) sker över nationella gränser och där ungas behov av både påverkan och exponering internationellt ökar i allt högre utsträckning. 1

2 För att satsningen ska ge så stor effekt som möjligt krävs ett tydligt av-, med- och för-perspektiv och omfattar både stöd för tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och genomför insatser för unga men samtidigt också stöd för unga själva samt projekt och nätverk som drivs av och med unga medborgare i Västra Götaland. Mål 2010 Under det andra projektåret 2010 har vi som mål att genomföra en tydligare etablering av den samordnande funktionen av internationella ungdomsfrågor samt att genomföra insatser utformade efter de behov som identifierats i pågående implementering inom området för internationella ungdomsfrågor. Dessa behov och insatser kommer också att formuleras i en handlingsplan med tydliga mål för kommande verksamhetsår och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt ser vi redan idag tre huvudspår; tre önskvärda effekter av det arbete som utförs under projektåret 2010: 1. Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd 2. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsiniterade projekt samt 3. Ökad tillgänglighet, stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen. Bland insatserna för att uppnå önskade effekter kan nämnas kontinuerligt arbete med det europeiska informationsnätverket Eurodesk samt hemsida och andra webbverktyg. Här ingår även planering och genomförande av workshops, föreläsningar, behovsanpassade insatser för ungdomsinitierade projekts internationella nätverkande och särskilda insatser för ökad tillgänglighet, samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen genom bl a arbetet med European Regional Youth (ERY). Effekter projektåret 2010 Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd Behovet av bättre informationsspridning i regionen om internationella initiativ och stöd är stort. Detta skiljer inte Västra Götaland från andra delar av landet. Snarare är aktörer i regionen, i en nationell jämförelse, bra på att t ex använda sig av det europeiska ungdomsprogrammet Ung och Aktiv men kunskaperna är ofta personbundna och isolerade till exempelvis olika ungdomsverksamheter, samordnare, fritids- och projektledare. Många unga men också tjänstemän på olika nivåer som vi träffar i arbetet känner fortfarande inte till de mest grundläggande stöden för ungas mobilitet, delaktighet och inflytande på europeisk nivå. Inte heller är kännedomen om initiativ som görs för unga på internationell nivå i form av t ex nätverksträffar, men också workshops, debatter, tävlingar, festivaler och t ex utställningar, stor. Dessa initiativ involverar ungas eget skapande men syftar också ofta till att öka medvetenheten om t ex mänskliga rättigheter, fattigdom, miljö- och klimatfrågor etc. Vidare har denna typ av initiativ ofta ytterst låga trösklar för deltagande, då utgångspunkten mestadels är att du ska kunna delta på dina egna villkor i hemmiljön och med de redskap som antingen finns att tillgå i hemmet, i skolan eller på den unga träffpunkten. En första tydlig effekt av arbetet under projektåret 2010 är att se ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd bland både unga själva och tjänstemän på regional, delregional och kommunal/lokal nivå. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsintierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör Nätverkande är grundläggande för internationalisering. Genom att etablera relationer på internationellt och transnationellt plan ökar både förutsättningarna och behovet av att arbeta med en internationell dimension. En verksamhets och ett projekts förutsättningar kan sägas bestämmas av det nät av aktörer och det nätverk man ingår i samt verksamhetens/projektets position i samma nätverk. I företagsekonomisk teori om internationalisering och etablering utomlands beskrivs ofta processen i utvecklingen av relationer och utbyten med andra aktörer samt erfarenhetsbaserade kunskaper kopplade till den pågående processen och de aktörer man 2

3 samverkar med. Avgörande i beslut om verksamheten är också riskbedömningen, vilken har tydliga kopplingar till nämnda faktorer ju starkare relation, ju fler utbyten och ju mer erfarenhet man har av varandra desto mindre bedöms också risken i fortsatt investering och samverkan. Det är rimligt att göra samma antagande om projekt som drivs av unga själva och verksamheter med unga och ungdomsfrågor i fokus. Även här är förutsättningar för internationalisering beroende av stärkandet av transnationella och internationella relationer, minskade psykologiska som fysiska avstånd samt erfarenhetsbaserade kunskaper om de aktörer man samverkar med på internationell nivå. Vad vi har sett hittills inom samordning av internationella ungdomsfrågor är att projekt eller verksamheter på regional, delregional eller kommunal/lokal nivå, med ambition att verka på ett internationellt plan, har ett särskilt behov av stöd i etableringsfasen där man fortfarande befinner sig i processen av att skapa relationer med aktörer utomlands. För att våga investera i en samverkan behöver man skaffa sig en första erfarenhet av varandra. För offentlig verksamhet finns ofta t ex medel att tillgå för detta, antingen internt eller genom stöd från kommunen eller om man har tid att vänta genom t ex EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Projekt som drivs av unga själva har betydligt svårare att hitta möjligheter som erbjuder den flexibilitet som ofta kan krävas för att ta ett första initiativ till internationalisering i form av att delta på möten, träffa potentiella samarbetspartners eller delta på nätverksträffar där relationer kan etableras. En andra effekt av arbetet 2010 är därför att se ett ökat internationellt nätverkande bland ungdomsinitierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör. Ökad tillgänglighet samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen Redan under år 2009 genomförs, som tidigare nämnts, en implementering av av de regionala strukturer som aktörer och brukare (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av, men också själva kan bidra till, i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor, antingen som deltagare, som avsändare eller mottagare. Kunskaperna om vilken regional infrastruktur man har att tillgå i sitt arbete och sin ambition varierar, men för många brukare framstår ofta den regionala infrastrukturen som otydlig och svårtillgänglig, inte minst bland yngre. Detta är ett generellt problem för offentlig verksamhet såväl på lokal, regional, nationell som internationell nivå. Västra Götalandsregionen har identifierat detta problem vilket utgjorde en av grunderna för att det initiala uppdraget att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland också gavs till inför I stärkandet av den regionala infrastrukturen ser vi ett behov av att i högre utsträckning tillvarata ungas röster. Därför ser vi också som önskvärd effekt att under 2010 öka tillgängligheten av, samt stärka och förtydliga den regionala infrastrukturen för arbetet med internationella ungdomsfrågor. Vi ser också att projektet ska medverka till ökade kunskaper om regionens arbete och den regionala infrastrukturen hos unga nyblivna medborgare, samt hos unga människor som bor i regionen under en kortare period. Former för att tillvarata ungas röster generellt i det regionala arbetet är under utveckling och samordnaren för internationella ungdomsfrågor har för avsikt att delta i arbetet på så sätt att dessa former och ungas egna röster också används i regionens arbete med internationella ungdomsfrågor. Verktyg, aktiviteter och särskilda insatser 2010: Eurodesk, hemsida och andra webbverktyg Eurodesk är ett europeiskt informationsnätverk knutet till och tillgängligt via den gemensamma webbportalen Syftet med nätverket är att i dialog med webbplatsens besökare och genom att svara på frågor från nätverkets medlemmar sprida information om EU; jobb, studier och t ex olika möjligheter till utbyten och projekt. I nätverket ingår 800-talet organisationer och verksamheter runt om i Europa. Ungdomar kan hitta tips om studier, ungdomsutbyten och jobb med mera genom European Youth Portal. Ungdomsledare kan utnyttja för att söka projektfinansiering och andra bidrag. 3

4 För s del ingår Eurodesk som ett av flera verktyg i samordningsarbetet av internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland. Tillsammans med hemsida och andra webbverktyg bidrar Eurodesk till ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd för brukare inom Västra Götalandsregionen. Kontinuerligt arbete med Eurodesks intranät Uppdatering av hemsida Publicering av artiklar och intervjuer etc Exponering på nyckelhemsidor och i sociala webbnätverk Workshops och gästföreläsningar Under pågående projektår har vi identifierat en efterfrågan av ökade praktiska kunskaper om hur man skriver projektansökningar, planerar och utför projektredovisingar samt en efterfrågan av ökad kännedom av olika internationella stöd och fonder. Under kommande projektår ser vi det som angeläget att planera och genomföra återkommande workshops runt om i regionen där deltagare tillsammans med coacher stöttar varandra i författandet av projektansökningar samt planeringen och genomförandet av projektredovisningar. Detta är också ett sätt att tillvarata de goda kunskaper och erfarenheter som finns inom regionen, samt att minska kunskapsklyftorna på området. Som komplement till detta ser vi också möjligheten att bjuda in gästföreläsare från olika organisationer som kan berätta om olika stöd och fonder, vilka kan vara användbara för etableringen av en internationell dimension i arbetet med ungdomsfrågor. Planeringen och genomförandet av ca 8 st workshops Planeringen och genomförandet ca 4 st gästföreläsningar Internationellt nätverkande, goda exempel och rapporter All typ av internationalisering förutsätter, som tidigare nämnts, etablering av internationella kontakter, internationellt nätverkande och spridning av erfarenhetsbaserade kunskaper. Det lägger grunden för framtida utbyten och projekt. Till viss del kan EU-programmet Ung och aktiv i Europa och andra program stödja förberedande aktiviteter och internationellt nätverkande, vilket också samordnaren informerar om i sitt arbete. Men trösklarna är ändå relativt höga för unga medborgare att använda sig av programmets olika stöd och många möjligheter till framtida projekt ligger inte inom programmens ramar. Här krävs fortfarande enkla lösningar och stöd i etableringsfasen. Under år 2009 har samordnaren fungerat som stödjare för några få pilotprojekt där unga har getts stöd för deltagande på internationella konferenser och nätverksträffar med lyckat resultat. Besöken har resulterat i planering av framtida projekt och ökad långsiktighet i projektarbetet vilket också ökar möjligheten att erhålla stöd från t ex EU. Vi har nu för avsikt att utveckla och etablera stödet för ungdomsinitierade projekt att nätverka internationellt. Motprestationen hos projekten är att i sin tur sprida de kunskaper och erfarenheter man erhållit till andra unga medborgare i Västra Götaland. Detta kan göras i form av artiklar för hemsidan men också genom presentationer och föreläsningar. Stödet ökar representationen av unga medborgare från Västra Götaland i de internationella nätverken men också unga medborgares delaktighet i etableringen av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. 4

5 Behovsanpassade insatser för ungas internationella nätverkande samt ökad representation och ökat aktivt deltagande av unga medborgare från Västra Götalandsregionen i internationella nätverksaktiviteter, men också etablering av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. Artiklar och rapporter författade av unga som deltar i internationella nätverksaktiviteter. Kontaktförmedling, introduktionsarbete etc Handläggning, nätverkande och coachning För att öka möjligheterna för fortsatt arbete på ett internationellt plan arbetar samordnaren med återkommande besök hos öppna ungdomsverksamheter på nyckelorter i regionen. Under hösten väljs platser ut för det kommande året - här träffar samordnaren bl a de ungdomsinitierade projekt som erhållit stöd för internationellt nätverkande för uppföljning samt ytterligare coachning. Detta ger också möjligheter till nya möten, spontana som planerade, både med unga själva och tjänstemän i delregionen vilka gemensamt t ex kan planera kommande aktiviteter i form av t ex workshops, nätverksträffar eller fortsatt arbete med projektansökningar m m. Etablering av djupare samarbete med 4 st nyckelplatser i regionen Uppföljning och coachning av deltagande i workshops samt internationellt nätverkande. Projektstöd, handläggning samt aspektarbete Som del i s verksamhet har samordnaren av internationella ungdomsfrågor möjlighet att gå in och stödja ett stort antal befintliga projekt och verksamhetsområden med stor internationell potential. Här kan samordnaren fungera som stöd och bollplank för att utveckla verksamheten i en internationell kontext. Kopplad till handläggningen av K-pengar finns också en direkt ingång i ett stort antal externa projekt där en internationell dimension kan utvecklas. Under år 2009 har redan olika projektgrupper lagt grunden för att, med internationellt stöd, genomföra projekt på regional nivå i Västra Götaland. Nisi Masa, ett av projekten, planerar genomförandet av workshops kopplade till den europeiska filmfestivalen för unga filmskapare, Stranger Festival Dessa workshops finansieras bl a av European Cultural Foundation och har den vanligt förekommande dubbelheten i att dels syfta till ungas eget skapande men också att lyfta frågor om t ex mänskliga rättigheter, sociala orättvisor, identitet och demokrati. Andra projekt genomförs på lokal nivå där EU-programmet Ung och Aktiv i Europa utgör finansieringsgrund. Här kan bl a nämnas ett projekt i Backa som just nu ser över möjligheterna att genomföra ett ungdomsinitiativ där unga själva formulerat en vilja att göra dokumentärfilm om vad som händer i deras liv just nu mycket med bakgrund av vad som har hänt i närområdet den senaste tiden. Ungdomsstyrelsen har redan visat intresse för projektet. Liknande projekt har också potential att genomföras på andra platser i regionen och med de lokala unga medborgarana och deras behov i fokus. Kontinuerlig handläggning av K-pengar vid projektansökningar av internationell karaktär eller projekt med potential att verka på internationell nivå Rådgivning, kontaktförmedling samt introduktionsarbete för internationella projekt av, med och för unga. Kunskapsinhämtning och eget nätverkande För att öka ungas möjligheter att verka på internationellt plan, samt att kunna sprida relevant information om nya stöd, initiativ och insatser för internationellt arbete inom ungdomsområdet, håller sig samordnaren à jour med 5

6 vad som händer på området och deltar aktivt i olika nyckelnätverk. Detta kan även innebära deltagande och medverkan på olika konferenser som arrangeras av t ex Eurodesk, European Cultural Foundation samt ERY (European Regional Youth). Rollen i de olika nätveken kan se olika utifrån vad som är strategiskt viktigt för projektets utveckling. Deltagande på ca 4 st internationella konferenser Rapportering och informationsspridning Särskilda insatser 2010: ERY (European Regional Youth) nätverksarbete och konferens 2010 Bakgrund: Sedan år 2004 ingår Västra Götalandsregionen i nätverket European Regional Youth (ERY), ett nätverk bestående av 13 medlemsregioner runt om i Europa. Nätverket har som syfte att möjliggöra möten och utbyten mellan unga i Europa, utbyta erfarenheter mellan regionerna om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys samt ett mål om att som gemensam röst kunna bidra till formuleringen av den framtida europeiska ungdomspolitiken. Konferenser och andra aktiviteter: Varje år genomför nätverket en konferens, dels för att planera det kommande nätverksarbetet men också för att genomföra gemensamma aktiviteter där samtliga nätverkets medlemmar deltar i form av delegationer bestående av beslutsfattare och unga medborgare. Konferenserna har i allt högre utsträckning inneburit en ökad reell delaktighet av unga i så väl planering som genomförande. Konferens 2010 Västra Götalandsregionen har åtagit sig att stå som värd för nätverkskonferensen Tema för året är ungas inflytande och det fungerar som fortsättning på 2009 års tema ungas delaktighet. Konferensen kan ses som ett delmål i regionens ungdomspolitska arbete, där ungas delaktighet i planeringen av konferensen kan bidra till utveckling och stöd för regionala infrastrukturer och nya nätverk av, med och för ungas delaktighet, belysa ungdomspolitiska frågor under valrörelsen 2010, stödja det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt implementera intentioner i programmet Barn och Ungas Kultur. En möjlighet att formulera den framtida ungdomspolitiken i EU Konferensen kan också ses som en möjlighet att tillsammans med övriga medlemsregioner i nätverket vara med och formulera den nya ungdomspolitiken i EU och förhoppningarna är att en gemensam rapport från konferensen ska kunna sammanställas och skrivas under av samtliga medlemsregioner. Regional samverkan och samarbeten Konferensen genomförs i samverkan med Kulturnämnden (genom Regionutvecklingsnämnden, Utbildningsenheten och Internationella enheten), Folkhälsokommittén, Kunskapscenter för Barnkonventionen och Ungdomspolitiskt Handlingsprogram. I planering och genomförande av konferensen är också samordnaren för internationella ungdomsfrågor involverad tillsammans med bl a, Naturbruksgymnasiet, Sixten - Leader Sjuhärad, men också ett stort nätverk vilka tillsammans kan representera olika intresseområden hos unga medborgare i Västra Götaland. Samordnarens funktion Samordnaren för Internationella Ungdomsfrågor samordnar planering och genomförande av konferensen. Till sitt förfogande har hon/han en styrgrupp bestående av unga representanter och regionala tjänstemän/politiker, referensgrupper som nås genom styrgruppen samt en arbetsgrupp som genomför det planerade arbetet. Det är 6

7 också samordnarens roll att ansöka om externa medel för projektet samt att samordna kommunikation med övriga medlemmar i ERY inför konferensen. BUDGET Samordnare 100% (inkl soc avg) kr Administration kr Marknadsföring/Information/Webb kr Resor/Spridning/Dok kr Workshops/Komp.utveckling kr Tot: kr Särskilda insatser 2010 ERY Konferens Tot: kr kr 7

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer