Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3"

Transkript

1 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen har funnits sedan 1994 och har nu runt medlemmar. har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Under år 2009 har föreningen även åtagit sig att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götalandsregionen, en samordnande funktion som erbjuder en översikt över vad som görs inom området för internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland och som även innebär ett stöd för unga medborgare att ta del av regionens arbete och tjänster på internationell nivå. Huvudsakligt sektorsområde för den samordnande funktionen är kultur och fritid men funktionen omfattar även andra områden som miljö, arbete och utbildning. Under år 2009 genomförs en implementering av de regionala strukturer som aktörer (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av men också själva kan bidra till i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor. Antingen som deltagare, som avsändare eller som mottagare. Implementeringen bildar i sin tur, genom identifieringen av olika behov av stöd och information, också underlag för att formulera handlingsplan, mål och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt som denna implementering genomförs samlar och förmedlar samordnaren för internationella ungdomsfrågor också information om hur man som ung medborgare och som verksamhet med unga i fokus kan verka på internationell nivå. Till stor del används här Eurodesk som instrument och verktyg men också möten, nätverksträffar, arbete med hemsida och andra webbverktyg samt uppstarten av kontinuerligt arbete på fyra nyckelplatser i Västra Götaland. Sedan december 2008 ingår i det svenska nätverket för Eurodesk, vilket samordnas av Ungdomsstyrelsen. Nätverket European Regional Youth, i vilket Västra Götalandsregionen ingår som samarbetspartner, utgör även det en möjlighet att fungera som stöd för ungas mobilitet, delaktighet i och inflytande på det europeiska gemenskapsarbetet samt kunskapsutbyten och informationsspridning på tjänstemannanivå. Vad som bl a skiljer nätverket åt från annat europeiskt arbete är att trösklarna för att etablera idéer och projekt, kommunikation och informationsspridning är lägre då nätverket genom sin kontinuitet också etablerat långvariga relationer och gemensamt arbete. Detta är betydelsefulla faktorer för internationalisering men innebär också en möjlighet för regionerna att gemensamt påverka ungdomsfrågor på EU-nivå genom samverkan inom området för ungas delaktighet och inflytande. Syfte Det huvudsakliga syftet med satsningen är att skynda på etableringen av en internationell dimension i det regionala och delregionala arbetet med ungdomsfrågor samt att tydliggöra den regionala infrastrukturen för detta arbete. Behovet av en sådan satsning är stort och utgör en av flera grundläggande förutsättningar för en fortsatt hållbar regional utveckling men också möjlighet till ökad effektivisering av regionala medel. Behovet ökar också i takt med den allt mer omfattande internationaliseringen av ungas vardag, där t ex fler och fler beslut som påverkar unga fattas på EU-nivå, där alltfler unga ingår i internationella sociala nätverk, där kommunikation och utbyten av olika värden (sociala som kulturella eller ekonomiska) sker över nationella gränser och där ungas behov av både påverkan och exponering internationellt ökar i allt högre utsträckning. 1

2 För att satsningen ska ge så stor effekt som möjligt krävs ett tydligt av-, med- och för-perspektiv och omfattar både stöd för tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och genomför insatser för unga men samtidigt också stöd för unga själva samt projekt och nätverk som drivs av och med unga medborgare i Västra Götaland. Mål 2010 Under det andra projektåret 2010 har vi som mål att genomföra en tydligare etablering av den samordnande funktionen av internationella ungdomsfrågor samt att genomföra insatser utformade efter de behov som identifierats i pågående implementering inom området för internationella ungdomsfrågor. Dessa behov och insatser kommer också att formuleras i en handlingsplan med tydliga mål för kommande verksamhetsår och indikatorer som möjliggör årliga uppföljningar och redovisningar av uppnådda resultat. Samtidigt ser vi redan idag tre huvudspår; tre önskvärda effekter av det arbete som utförs under projektåret 2010: 1. Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd 2. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsiniterade projekt samt 3. Ökad tillgänglighet, stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen. Bland insatserna för att uppnå önskade effekter kan nämnas kontinuerligt arbete med det europeiska informationsnätverket Eurodesk samt hemsida och andra webbverktyg. Här ingår även planering och genomförande av workshops, föreläsningar, behovsanpassade insatser för ungdomsinitierade projekts internationella nätverkande och särskilda insatser för ökad tillgänglighet, samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen genom bl a arbetet med European Regional Youth (ERY). Effekter projektåret 2010 Ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd Behovet av bättre informationsspridning i regionen om internationella initiativ och stöd är stort. Detta skiljer inte Västra Götaland från andra delar av landet. Snarare är aktörer i regionen, i en nationell jämförelse, bra på att t ex använda sig av det europeiska ungdomsprogrammet Ung och Aktiv men kunskaperna är ofta personbundna och isolerade till exempelvis olika ungdomsverksamheter, samordnare, fritids- och projektledare. Många unga men också tjänstemän på olika nivåer som vi träffar i arbetet känner fortfarande inte till de mest grundläggande stöden för ungas mobilitet, delaktighet och inflytande på europeisk nivå. Inte heller är kännedomen om initiativ som görs för unga på internationell nivå i form av t ex nätverksträffar, men också workshops, debatter, tävlingar, festivaler och t ex utställningar, stor. Dessa initiativ involverar ungas eget skapande men syftar också ofta till att öka medvetenheten om t ex mänskliga rättigheter, fattigdom, miljö- och klimatfrågor etc. Vidare har denna typ av initiativ ofta ytterst låga trösklar för deltagande, då utgångspunkten mestadels är att du ska kunna delta på dina egna villkor i hemmiljön och med de redskap som antingen finns att tillgå i hemmet, i skolan eller på den unga träffpunkten. En första tydlig effekt av arbetet under projektåret 2010 är att se ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd bland både unga själva och tjänstemän på regional, delregional och kommunal/lokal nivå. Ökat internationellt nätverkande bland ungdomsintierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör Nätverkande är grundläggande för internationalisering. Genom att etablera relationer på internationellt och transnationellt plan ökar både förutsättningarna och behovet av att arbeta med en internationell dimension. En verksamhets och ett projekts förutsättningar kan sägas bestämmas av det nät av aktörer och det nätverk man ingår i samt verksamhetens/projektets position i samma nätverk. I företagsekonomisk teori om internationalisering och etablering utomlands beskrivs ofta processen i utvecklingen av relationer och utbyten med andra aktörer samt erfarenhetsbaserade kunskaper kopplade till den pågående processen och de aktörer man 2

3 samverkar med. Avgörande i beslut om verksamheten är också riskbedömningen, vilken har tydliga kopplingar till nämnda faktorer ju starkare relation, ju fler utbyten och ju mer erfarenhet man har av varandra desto mindre bedöms också risken i fortsatt investering och samverkan. Det är rimligt att göra samma antagande om projekt som drivs av unga själva och verksamheter med unga och ungdomsfrågor i fokus. Även här är förutsättningar för internationalisering beroende av stärkandet av transnationella och internationella relationer, minskade psykologiska som fysiska avstånd samt erfarenhetsbaserade kunskaper om de aktörer man samverkar med på internationell nivå. Vad vi har sett hittills inom samordning av internationella ungdomsfrågor är att projekt eller verksamheter på regional, delregional eller kommunal/lokal nivå, med ambition att verka på ett internationellt plan, har ett särskilt behov av stöd i etableringsfasen där man fortfarande befinner sig i processen av att skapa relationer med aktörer utomlands. För att våga investera i en samverkan behöver man skaffa sig en första erfarenhet av varandra. För offentlig verksamhet finns ofta t ex medel att tillgå för detta, antingen internt eller genom stöd från kommunen eller om man har tid att vänta genom t ex EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Projekt som drivs av unga själva har betydligt svårare att hitta möjligheter som erbjuder den flexibilitet som ofta kan krävas för att ta ett första initiativ till internationalisering i form av att delta på möten, träffa potentiella samarbetspartners eller delta på nätverksträffar där relationer kan etableras. En andra effekt av arbetet 2010 är därför att se ett ökat internationellt nätverkande bland ungdomsinitierade projekt i Västra Götaland samt ökad kunskapsspridning om hur man gör. Ökad tillgänglighet samt stärkande och förtydligande av den regionala infrastrukturen Redan under år 2009 genomförs, som tidigare nämnts, en implementering av av de regionala strukturer som aktörer och brukare (unga individer och medborgare, löst kopplade nätverk, ideella föreningar, tjänstemän, institutioner, enheter och förvaltningar) på regional, delregional och kommunal/lokal nivå både kan använda sig av, men också själva kan bidra till, i sin ambition att etablera en internationell dimension i sitt arbete med frågor som berör unga människor, antingen som deltagare, som avsändare eller mottagare. Kunskaperna om vilken regional infrastruktur man har att tillgå i sitt arbete och sin ambition varierar, men för många brukare framstår ofta den regionala infrastrukturen som otydlig och svårtillgänglig, inte minst bland yngre. Detta är ett generellt problem för offentlig verksamhet såväl på lokal, regional, nationell som internationell nivå. Västra Götalandsregionen har identifierat detta problem vilket utgjorde en av grunderna för att det initiala uppdraget att samordna internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland också gavs till inför I stärkandet av den regionala infrastrukturen ser vi ett behov av att i högre utsträckning tillvarata ungas röster. Därför ser vi också som önskvärd effekt att under 2010 öka tillgängligheten av, samt stärka och förtydliga den regionala infrastrukturen för arbetet med internationella ungdomsfrågor. Vi ser också att projektet ska medverka till ökade kunskaper om regionens arbete och den regionala infrastrukturen hos unga nyblivna medborgare, samt hos unga människor som bor i regionen under en kortare period. Former för att tillvarata ungas röster generellt i det regionala arbetet är under utveckling och samordnaren för internationella ungdomsfrågor har för avsikt att delta i arbetet på så sätt att dessa former och ungas egna röster också används i regionens arbete med internationella ungdomsfrågor. Verktyg, aktiviteter och särskilda insatser 2010: Eurodesk, hemsida och andra webbverktyg Eurodesk är ett europeiskt informationsnätverk knutet till och tillgängligt via den gemensamma webbportalen Syftet med nätverket är att i dialog med webbplatsens besökare och genom att svara på frågor från nätverkets medlemmar sprida information om EU; jobb, studier och t ex olika möjligheter till utbyten och projekt. I nätverket ingår 800-talet organisationer och verksamheter runt om i Europa. Ungdomar kan hitta tips om studier, ungdomsutbyten och jobb med mera genom European Youth Portal. Ungdomsledare kan utnyttja för att söka projektfinansiering och andra bidrag. 3

4 För s del ingår Eurodesk som ett av flera verktyg i samordningsarbetet av internationella ungdomsfrågor i Västra Götaland. Tillsammans med hemsida och andra webbverktyg bidrar Eurodesk till ökade kunskaper om internationella initiativ och stöd för brukare inom Västra Götalandsregionen. Kontinuerligt arbete med Eurodesks intranät Uppdatering av hemsida Publicering av artiklar och intervjuer etc Exponering på nyckelhemsidor och i sociala webbnätverk Workshops och gästföreläsningar Under pågående projektår har vi identifierat en efterfrågan av ökade praktiska kunskaper om hur man skriver projektansökningar, planerar och utför projektredovisingar samt en efterfrågan av ökad kännedom av olika internationella stöd och fonder. Under kommande projektår ser vi det som angeläget att planera och genomföra återkommande workshops runt om i regionen där deltagare tillsammans med coacher stöttar varandra i författandet av projektansökningar samt planeringen och genomförandet av projektredovisningar. Detta är också ett sätt att tillvarata de goda kunskaper och erfarenheter som finns inom regionen, samt att minska kunskapsklyftorna på området. Som komplement till detta ser vi också möjligheten att bjuda in gästföreläsare från olika organisationer som kan berätta om olika stöd och fonder, vilka kan vara användbara för etableringen av en internationell dimension i arbetet med ungdomsfrågor. Planeringen och genomförandet av ca 8 st workshops Planeringen och genomförandet ca 4 st gästföreläsningar Internationellt nätverkande, goda exempel och rapporter All typ av internationalisering förutsätter, som tidigare nämnts, etablering av internationella kontakter, internationellt nätverkande och spridning av erfarenhetsbaserade kunskaper. Det lägger grunden för framtida utbyten och projekt. Till viss del kan EU-programmet Ung och aktiv i Europa och andra program stödja förberedande aktiviteter och internationellt nätverkande, vilket också samordnaren informerar om i sitt arbete. Men trösklarna är ändå relativt höga för unga medborgare att använda sig av programmets olika stöd och många möjligheter till framtida projekt ligger inte inom programmens ramar. Här krävs fortfarande enkla lösningar och stöd i etableringsfasen. Under år 2009 har samordnaren fungerat som stödjare för några få pilotprojekt där unga har getts stöd för deltagande på internationella konferenser och nätverksträffar med lyckat resultat. Besöken har resulterat i planering av framtida projekt och ökad långsiktighet i projektarbetet vilket också ökar möjligheten att erhålla stöd från t ex EU. Vi har nu för avsikt att utveckla och etablera stödet för ungdomsinitierade projekt att nätverka internationellt. Motprestationen hos projekten är att i sin tur sprida de kunskaper och erfarenheter man erhållit till andra unga medborgare i Västra Götaland. Detta kan göras i form av artiklar för hemsidan men också genom presentationer och föreläsningar. Stödet ökar representationen av unga medborgare från Västra Götaland i de internationella nätverken men också unga medborgares delaktighet i etableringen av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. 4

5 Behovsanpassade insatser för ungas internationella nätverkande samt ökad representation och ökat aktivt deltagande av unga medborgare från Västra Götalandsregionen i internationella nätverksaktiviteter, men också etablering av en internationell dimension i det regionala arbetet med ungdomsfrågor. Artiklar och rapporter författade av unga som deltar i internationella nätverksaktiviteter. Kontaktförmedling, introduktionsarbete etc Handläggning, nätverkande och coachning För att öka möjligheterna för fortsatt arbete på ett internationellt plan arbetar samordnaren med återkommande besök hos öppna ungdomsverksamheter på nyckelorter i regionen. Under hösten väljs platser ut för det kommande året - här träffar samordnaren bl a de ungdomsinitierade projekt som erhållit stöd för internationellt nätverkande för uppföljning samt ytterligare coachning. Detta ger också möjligheter till nya möten, spontana som planerade, både med unga själva och tjänstemän i delregionen vilka gemensamt t ex kan planera kommande aktiviteter i form av t ex workshops, nätverksträffar eller fortsatt arbete med projektansökningar m m. Etablering av djupare samarbete med 4 st nyckelplatser i regionen Uppföljning och coachning av deltagande i workshops samt internationellt nätverkande. Projektstöd, handläggning samt aspektarbete Som del i s verksamhet har samordnaren av internationella ungdomsfrågor möjlighet att gå in och stödja ett stort antal befintliga projekt och verksamhetsområden med stor internationell potential. Här kan samordnaren fungera som stöd och bollplank för att utveckla verksamheten i en internationell kontext. Kopplad till handläggningen av K-pengar finns också en direkt ingång i ett stort antal externa projekt där en internationell dimension kan utvecklas. Under år 2009 har redan olika projektgrupper lagt grunden för att, med internationellt stöd, genomföra projekt på regional nivå i Västra Götaland. Nisi Masa, ett av projekten, planerar genomförandet av workshops kopplade till den europeiska filmfestivalen för unga filmskapare, Stranger Festival Dessa workshops finansieras bl a av European Cultural Foundation och har den vanligt förekommande dubbelheten i att dels syfta till ungas eget skapande men också att lyfta frågor om t ex mänskliga rättigheter, sociala orättvisor, identitet och demokrati. Andra projekt genomförs på lokal nivå där EU-programmet Ung och Aktiv i Europa utgör finansieringsgrund. Här kan bl a nämnas ett projekt i Backa som just nu ser över möjligheterna att genomföra ett ungdomsinitiativ där unga själva formulerat en vilja att göra dokumentärfilm om vad som händer i deras liv just nu mycket med bakgrund av vad som har hänt i närområdet den senaste tiden. Ungdomsstyrelsen har redan visat intresse för projektet. Liknande projekt har också potential att genomföras på andra platser i regionen och med de lokala unga medborgarana och deras behov i fokus. Kontinuerlig handläggning av K-pengar vid projektansökningar av internationell karaktär eller projekt med potential att verka på internationell nivå Rådgivning, kontaktförmedling samt introduktionsarbete för internationella projekt av, med och för unga. Kunskapsinhämtning och eget nätverkande För att öka ungas möjligheter att verka på internationellt plan, samt att kunna sprida relevant information om nya stöd, initiativ och insatser för internationellt arbete inom ungdomsområdet, håller sig samordnaren à jour med 5

6 vad som händer på området och deltar aktivt i olika nyckelnätverk. Detta kan även innebära deltagande och medverkan på olika konferenser som arrangeras av t ex Eurodesk, European Cultural Foundation samt ERY (European Regional Youth). Rollen i de olika nätveken kan se olika utifrån vad som är strategiskt viktigt för projektets utveckling. Deltagande på ca 4 st internationella konferenser Rapportering och informationsspridning Särskilda insatser 2010: ERY (European Regional Youth) nätverksarbete och konferens 2010 Bakgrund: Sedan år 2004 ingår Västra Götalandsregionen i nätverket European Regional Youth (ERY), ett nätverk bestående av 13 medlemsregioner runt om i Europa. Nätverket har som syfte att möjliggöra möten och utbyten mellan unga i Europa, utbyta erfarenheter mellan regionerna om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys samt ett mål om att som gemensam röst kunna bidra till formuleringen av den framtida europeiska ungdomspolitiken. Konferenser och andra aktiviteter: Varje år genomför nätverket en konferens, dels för att planera det kommande nätverksarbetet men också för att genomföra gemensamma aktiviteter där samtliga nätverkets medlemmar deltar i form av delegationer bestående av beslutsfattare och unga medborgare. Konferenserna har i allt högre utsträckning inneburit en ökad reell delaktighet av unga i så väl planering som genomförande. Konferens 2010 Västra Götalandsregionen har åtagit sig att stå som värd för nätverkskonferensen Tema för året är ungas inflytande och det fungerar som fortsättning på 2009 års tema ungas delaktighet. Konferensen kan ses som ett delmål i regionens ungdomspolitska arbete, där ungas delaktighet i planeringen av konferensen kan bidra till utveckling och stöd för regionala infrastrukturer och nya nätverk av, med och för ungas delaktighet, belysa ungdomspolitiska frågor under valrörelsen 2010, stödja det ungdomspolitiska handlingsprogrammet samt implementera intentioner i programmet Barn och Ungas Kultur. En möjlighet att formulera den framtida ungdomspolitiken i EU Konferensen kan också ses som en möjlighet att tillsammans med övriga medlemsregioner i nätverket vara med och formulera den nya ungdomspolitiken i EU och förhoppningarna är att en gemensam rapport från konferensen ska kunna sammanställas och skrivas under av samtliga medlemsregioner. Regional samverkan och samarbeten Konferensen genomförs i samverkan med Kulturnämnden (genom Regionutvecklingsnämnden, Utbildningsenheten och Internationella enheten), Folkhälsokommittén, Kunskapscenter för Barnkonventionen och Ungdomspolitiskt Handlingsprogram. I planering och genomförande av konferensen är också samordnaren för internationella ungdomsfrågor involverad tillsammans med bl a, Naturbruksgymnasiet, Sixten - Leader Sjuhärad, men också ett stort nätverk vilka tillsammans kan representera olika intresseområden hos unga medborgare i Västra Götaland. Samordnarens funktion Samordnaren för Internationella Ungdomsfrågor samordnar planering och genomförande av konferensen. Till sitt förfogande har hon/han en styrgrupp bestående av unga representanter och regionala tjänstemän/politiker, referensgrupper som nås genom styrgruppen samt en arbetsgrupp som genomför det planerade arbetet. Det är 6

7 också samordnarens roll att ansöka om externa medel för projektet samt att samordna kommunikation med övriga medlemmar i ERY inför konferensen. BUDGET Samordnare 100% (inkl soc avg) kr Administration kr Marknadsföring/Information/Webb kr Resor/Spridning/Dok kr Workshops/Komp.utveckling kr Tot: kr Särskilda insatser 2010 ERY Konferens Tot: kr kr 7

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22

Projekt EU-kompetens Småland Blekinge. Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013. Agneta Klippvik, 2013-05-22 Projekt EU-kompetens Småland Blekinge Lärande utvärdering, redovisning EU-coachsatsningen maj 2013 Agneta Klippvik, 2013-05-22 1 EU-coach, förankringen - Satsningen politiskt godkänd eller förankrad genom

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun 2001. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun.

Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. 1 Program för det internationella arbetet i Umeå kommun. Bakgrund Den ökade internationaliseringen av ekonomi och samhällsliv har under 1990-talet inneburit att även regioner och kommuner berörs alltmer

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer