Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014"

Transkript

1 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport En mer responsiv hemsida är beställd. Projektet kommer att ge en till 80% responsiv hemsida och möjlighet för oss att själva göra framtida sidor responsiva. Det beräknas vara klart innan semestrarna. Förstudierapporten gällande införandet av ekonomisystemet NAV har resulterat i ett större projekt under hösten som primärt inriktar sig på att skriva om hur medlemsavgifter och insatser bokas. Detta måste göras innan införandet så att vi framöver förenklar handhavandet (på konto) av dessa och får in korrekt data. Uppskattningen är att så mycket som hälften av de fel som kan förekomma stammar från detta. Det är ur kvalitetsperspektiv gällande intern (styrelsen) och extern (FI) rapportering ett av de mest prioriterade projekten administrationen arbetar med nu och framöver. Det är avgörande för systemstabiliteten. I skrivande stund har drygt 120 kortansökningar kommit in och krediter för drygt 2 mkr ställts ut. Personalen har i veckan fått sina kort och testning av alla olika funktioner pågår. Det måste bli tydligare i vår information till medlemmarna att det är ett betal- och kreditkort vi erbjuder, och att ingen kredit ges om en betalar fakturan varje månad. 4/4 Började Sandra Bolund som semester- och sommarvikarie på konto. Hon kommer att arbeta året ut. 22/4 började vår nya personalansvariga Emma Lustig. Hon kommer att arbeta parallellt med Per året ut. Kontakten med Folksam fortsätter. De har tydligt klargjort att ett sakförsäkringssamarbete är både mindre önskvärt (från deras sida) och mer arbetsbelastande på vår adm. Vi kommer att fortsätta samtalen med inriktning på olika typer av grupp/livförsäkringar då främst kopplade till våra lån s.k. låneskydd. Den 11/3 hade Mikrofonden styrelsemöte på EKO-banken i Gamla Stan. Årsmötet planeras till 3/6. Protokoll läggs ut i mappen. Det diskuterades också om vi skulle göra en egen variant av HSSL s valfråga kring lokalt kapital se bilaga 6C HSSL Valkampanj. Den 11/3 träffade VD NyföretagarCentrum för att diskutera hur ett möjligt kreditsamarbete mellan JAK och NFC s startup-företag skulle kunna se ut. De önskade också se JAK som en officiell partner på brons-nivå. Vår bankchef fortsätter dialogen kring kreditgivning och om styrelsen önskar kan VD ta fram underlag för ev. partnerskapssponsring. Kontakter har också tagits med företaget bakom tjänsten Teamengine, en ny plattform för styrelsearbetet. Den 18/3 deltog jag tillsammans med Ordförande och ideella på Lokal Ekonomidagen i Vimmerby. Den 27/3 träffade VD och Bankchef Mastercard i Stockholm. Bla diskuterades ett så kallat Combokort och Mastercardssystem för digitala betalningar (som fungerar globalt och till vilket vi kan få ett JAK-skal ). 1

2 Anhängiggörandet från styrelseledamot Ali Hamidian angående lönekoefficient rapporterades. Skillnaderna har minskat sedan Synpunkt framfördes att vi koefficient ligger mycket lågt jämfört med andra banker och att detta borde lyftas i vår kommunikation utåt. Utlåning och låneansökningar Vecka 14 feb 2014 Vecka Ansökningar totalt st 443 st Snitt per vecka st 32 st Utlåning ,5 milj kr 42 milj kr Total utlåning 845 milj kr 879 milj kr Rapporteringen över risker bland bankens låntagare ska framöver bli bättre. Ett exempel på rapportering gjordes. Intressant att följa är tex kreditrisker i olika geografiska områden, åldrar och hur många av våra medlemmar som har krediter i andra banker. Ärendet återkommer till styrelsen för diskussion vilka nyckeltal som ska rapporteras samt med vilka intervall. Den 4 april var bankchef Magnus Frank på Ekobankens stämma i Ytterjärna Kulturhus. Det var ca 50 personer med på stämman. Det var ett fåtal av deltagarna som var under 50 år och den yngre generationen lyste med sin frånvaro. I samband med stämman hölls ett seminarium om hållbarhet. Både på seminariet och på stämman togs JAK upp som det goda exemplet på folkbildning. VD Annika Lauren sa att de missat folkbildningsdelen i sin kommunikation. Medlemsutveckling Nu är vi ikapp! Medlemsantalet den 1 april var och överstiger medlemsantalet vid samma datum i fjol. Vi har ökat med 909 medlemmar hittills i år, jämfört med 557 under samma period i fjol. Den lokalavdelning som ökat mest i % hittills i år är Uppsala (4,5 %). Stockholm (3,5 %), Norra Hälsingland (3,2 %) och Järna-Södertälje (3,1 %) har också ökat bra. Övriga lokalavdelningar som ligger över genomsnitt i ökning i är Gävle, Göteborg och Södra Halland. Medlemsutvecklingen 2014 är den bästa sedan Det är full fart på de lokala aktiviteterna. Den 1 april var det fyra olika aktiviteter på samma dag. På de flesta JAK-aktiviteterna, oavsett rubrik, kommer omställningsfrågor, hållbar ekonomi, rättvis ekonomi, penningreform, lokal ekonomi och lokala valutor upp på något sätt. De aktiviteter, senaste tiden, som mer tydligt i rubriken pekar på lokal ekonomi eller penningreform är följande: JAK Umeå bjöd in Miguel Ganzo för att föreläsa om lokal ekonomi på årsmötet JAK Göteborg pratade penningreform i februari och lokal valuta i mars. Sammy Almedal medverkar i seminarium om lokalt kapital i Skellefteå den 6 maj. JAK deltar i lokalekonomidagarna i Knivsta den 4 mars, i Vimmerby den 18 mars, i Göteborg den 25 april och i Arvidsjaur den 5 maj. En omställningsgrupp ordnade en workshop om lokal utveckling i Säby den 15 mars. JAK Boden-Luleå ordnade JAK-information med fokus stödspar lokal ekonomi i Sörbyn den 25 januari. JAK Gävle bjöd in Positiva Pengar för att prata penningreform den 8 april. Vår nyaste lokalavdelning har haft grundkurs med tre träffar i Umeå. JAK Umeå deltog också i framtidsveckan med två hållpunkter och en helsida om JAK i Studiefrämjandets program. Höga Kusten-Sollefteå deltog också i framtidsveckan hos dem. JAK deltar i landsbygdsriksdagen den maj. Banken kommer genom att Magnus Frank och personal från lånesidan deltar under halva tiden. IMS finns också på plats med Ann-Marie Svensson och Yvonne Gustafsson förutom de 6 volontärer som till och från bemannar JAKs utställning. En ny utställning är framtagen för ändamålet Ungkursen i Halmstad i juni börjar fyllas upp med anmälningar. Det blir Miguel Ganzo som håller den tillsammans med ideell kursledare Sofia Falk från Umeå. Ungdomskonsulent Hampus Nilsson medverkar som arbetsrepresentant på styrelsemötet på Axevalla samma helg. Planering pågår inför ungas deltagande i sommarens aktiviteter som Klimat-riksdagen, Almedalen och Urkult. 2

3 Två personer från JAK Norra Hälsingland har varit i Lettland och informerat om JAK. Där finns nu frön till start av räntefri rörelse. Lokalavdelningen kommer att fortsätta samarbetet och planerar en resa dit i september. JAK Medlemsbank har blivit inbjuden att delta i ett forskningsprojekt på KTH som heter Bortom BNP-tillväxt - scenarier för hållbart samhällsbyggande. Det är ett stort Formas-projekt som pågår under fem år där Uppsala universitet, Lunds universitet, VTI och IVL ingår förutom KTH. I korthet handlar forskningen om att försöka visualisera framtidsbilder där den ekonomiska tillväxten inte längre tas för given. Vilka konsekvenser skulle det få för människor och samhälle? Till projektet knyter de olika samhällspartners varav JAK Medlemsbank är en. Där finns också Botkyrka kommun, Norrköpings kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TCO, Transition Sweden med flera. Åtagandet från JAKs sida är att avsätta en person, 1-2 dagar per år för att delta i referensgruppsmöten - där projektresultat diskuteras och där perspektiv lyfts från olika horisonter. Tanken är helt enkelt att det ska vara forskning som är relevant för samhället. IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet Fram till och med beslut är klart kommande vecka. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. - Pågår Flexibla låneprodukter har kravinsamlingen påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI påbörjad. Senast klart sisa april. Dokumentera befintliga processer, Utveckling av system för att administrera övervakningen och rapporteringen av misstänkta penningtvätt transaktioner, avslutas inom en månad. Utbildning har genomförts av Konto Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Inom support har vi infört ett enklare och mer användarvänligt anmälningsformulär för att få support. Vi hanterar ca 150 ärenden per månad, stora som små. Budgetuppföljning Vi har större andel förtidsinlösen än tidigare vilket påverkar resultatet rätt mycket negativt. Det är svårt att förutse hur många som förtidsinlöser sina lån men i och med att räntorna antagligen fortsätter vara låga måste vi nog räkna med högre förtidsinlösen även framöver. Även kreditförlusterna är högre än budget. Det är många små och är svårt att se trender men till störst del är det blancolån. Rapporter angående riskkontroll och regelefterlevnad VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Alla identifierade risker är listade med åtgärder. Administrationen är under hårt tryck och det kommer att bli ännu hårdare krav framöver, framförallt på IT där många rutiner och processer ännu inte är på plats. - att lägga rapporterna till handlingarna 3

4 Komplexitetsforskning Styrelsereferat JAK Medlemsbank Styrelseledamot Nuria Albert Torres föredrog ärendet. En forskare i komplexitetsforskning är intresserad av att studera JAKs organisation. Komplexitetsforskning innebär att studera organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och som det komplexa nätverk JAK är, där problem i organisationen och för organisationen inte beror på linjära samband. Forskningsresultaten skulle kunna vara ett värderfullt inspel till styrelsens strategiska diskussioner. De har erbjudit sig att göra en fösta liten studie på 2 dagar, vilket skulle kosta kr. Styrelsen vill att ärendet återkommer med information om vad det skulle innebära att göra en lite mer omfattande undersökning, både tidsmässigt och ekonomiskt. Kanske kan det finnas pengar att söka hos tillväxtverket. Vi bör också undersöka möjligheterna att samverka med något universitet i Sverige. Ärendet återkommer. JAKs risknivå 2014 Styrelsen fastställde senast bankens risknivå samt risktolerans på styrelsemötet den 16 juni Risknivån föreslås nu höjas något för att stimulera utlåningen. Risknivå är den mängd risker som banken är villig att ta i sin verksamhet. Det av vikt att informera om risknivån baserar sig på en viss önskad rating, kreditvärdighet mätt i någon annan form, generellt buffertbehov av strategisk karaktär och/eller att minimera risken för att företaget kommer i konflikt med de lagstadgade kraven. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om riktlinjer angående risker. Riktlinjerna för intern kapitalutvärdering där syftet preciserades enligt följande: Risktagandet inom banken ska vara lågt samt begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Synpunkt framfördes att höjningen av blancoexponeringen är rätt stor, från 50 till 105 miljoner. Synpunkt framfördes att det beslutet tog styrelsen på sitt möte i mars efter diskussion och vi bör inte riva upp det nu. Vi måste vara beredda att ta större risker för att öka utlåningen, då får vi vara beredda att ta ökade kreditförluster också. Sambandet är dock inte helt linjärt, kreditförlusterna varierar och är svåra att förutse. Synpunkt framfördes att vi också har blivit mycket bättre på att hantera våra risker och hantera de lån som riskerar innebära faktiska kreditförluster. - att fastställa JAK medlemsbanks risknivå enligt underlag Styrande dokument VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ändringar har gjorts i instruktionerna och kreditstrategin utifrån tidigare beslut i styrelsen. Ändringarna gäller försöket med sparfria lån, blancoexponering och ansvarsfull utlåning. - att fastställa JAKs instruktioner enligt underlag - att fastställa JAKs Kreditstrategi enligt underlag Water circle VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. När det gäller sakförsäkringar det vill säga försäkringar som täcker, hus, hem, bil, båt etc. har en dialog om upplägg med sakförsäkringsbolaget Watercircles pågått under året. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning), något de är helt ensamma om på marknaden i sin bransch idag. Vidare kan de också stå helt för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande 4

5 medlem, utan egentlig inblandning från administrationen. Detta naturligtvis framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för ev. egen kontakt (dvs om en medlem rekommenderat en icke medlem). Samt att representanter från JAK deltar i styr-råd och skaderegleringsråd. Water Circle har nu återkommit med förslag på avtal som går i linje med de önskemål styrelsen fört fram i sina tidigare diskussioner. Synpunkt framfördes att punkten om att Water Circle har rätt att enskilt genomföra pris- och produktförändringar i de fall då enighet inte kan uppnås i styrgruppen känns tveksam. Synpunkt framfördes att det är de som tar hela risken och det är brukligt att de får sista ordet när det gäller produkterna och deras pris. Synpunkt framfördes att det är tveksamt om vi ska låta tvist gå till skiljedom. Det borde vara tingsrätten istället. Synpunkt framfördes att vi kan gå ur avtalet om vi hamnar i tvist. Synpunkt framfördes att det visserligen är bra att vi nu kan erbjuda en till tjänst till våra medlemmar men att det fortfarande finns en farhåga att det de erbjuder är dyrt i förhållande till andra på marknaden. Det finns en farhåga att få medlemmar är intresserade av att teckna försäkring. Synpunkt framfördes att det inte kostar oss något om intresse inte finns. - att uppdra åt VD att gå vidare med samarbetet med Water Circle och teckna avtal förutsatt att punkten om tvist ändras till att hanteras i tingsrätten istället för genom skiljedom. Blancokrediter till företag och föreningar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. På styrelsemötet i mars tog styrelsen beslut om att öka blancoutrymmet för fysiska personer från kr per medlem till kr. I samband med det beslutet fick VD uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om vi ska erbjuda blancolån till företag och föreningar. Idag bedömer vi att utlåningsmöjligheten är ca kr i veckan dvs kr med en möjlig intäkt om kr per år och ökande allteftersom kännedom om möjligheten etableras. Kreditrisken för ett blancolån till företag är större än för en privatperson då företaget kan upphöra att finnas efter en konkurs. För en privatperson finns skulden kvar även efter ett obestånd. Vilket gör att lånekostnaden bör vara större för ett företagsblancolån då risken också är större. Behovet av mindre lån är oftast intressant för dem på grund av följande skäl: - Nyföretagare som behöver en initial investering. Detta skulle kunna kopplas till rådgivning hos ALMI, Nyföretagarcentrum m.fl. - Föreningar med mindre investeringar, t ex solceller, värmepumpar eller smärre reparationer. - Företag och föreningar med tillfälliga likviditetsbehov. - Finansiering av bidrag innan utbetalning (eu-bidrag mm). De flesta bidrag som idag ges betalas ut i efterhand vilket innebär att företagaren och föreningen behöver ligga ute med pengarna i upp till ett år. Synpunkt framfördes att vi bör mycket försiktiga att ge blancolån till juridiska personer. Synpunkter framfördes att stora krav bör ställas på välskött ekonomi och en väl dokumenterad historia. Vi bör också hålla nere beloppen. Synpunkt framfördes att beloppsgränserna på kr och kr är medvetet föreslagna efter samtal med ALMI och Nyföretagarcenter. De har problem att få lån hos affärsbankerna på just de beloppen. Synpunkt framfördes att vi bör hålla nere amorteringstiden genom att erbjuda krediter på ner till 6 mån. Synpunkt framfördes att låneavgiften bör vara högre än 6 % och upplagda differentierade på en skala utifrån risk. Synpunkt framfördes att 5

6 kreditbedömningen av den här typen av mikrolån till nya företag skulle kunna kombineras med en lokal bedömning av lokalt aktiva, ungefär som mikrokrediter fungerar på andra ställen i världen. Synpunkt framfördes att vi kanske skulle avsätta en särskild del enbart till nyföretagare. Synpunkt framfördes att blancolån till juridiska personer absolut inte ska vara sparfria. Marknadsföringsmässigt bör vi lyfta fram dessa som just solpanelslån eller EU-bidragslån. Ärendet återkommer som ett diskussionsärende med ett konkret förslag utifrån styrelsens synpunkter. Kort till förtroendevalda Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Personalen har blivit erbjudna avgiftsfritt kreditkort på JAK. Frågan om att förtroendevalda ska erbjudas det samma anhängiggjordes av Miguel Ganzo vid styrelsens möte i mars. Fördelarna med att flera personer i organisationen blir erbjuden avgiftsfritt kort är att systemet och rutinerna kan testas samt att de kan hjälpa till med marknadsföringen. Nackdelen är att JAK förlorar inkomster som så väl behövs, speciellt nu i lanseringsfasen då volymerna på kortet är små. För varje kort som erbjuds avgiftsfritt minskar våra intäkter med 655 kr/år. Om förtroendevalda på både riksnivå och lokal nivå skulle erbjudas avgiftsfritt kort skulle det innebära möjliga uteblivna minskade intäkter om kr/år. Att erbjuda endast sammankallande och ekonomiansvarig i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort skulle kosta kr/år. Det finns också en demokratisk aspekt som rör vem som ska besluta om huruvida styrelsens ledamöter ska bli erbjudna avgiftsfria kort. Det kanske egentligen är valberedningens sak att föreslå. Förslaget är att erbjuda alla sammankallande och ekonomiansvariga i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort. Då får vi en spridning av korten i landet och de blir trovärdiga när de informerar om korten. Eventuellt kan motprestationen att alla lokalavdelningarnas köp ska göras med något av de korten ställas. Synpunkt framfördes att vi också måste ta med i beräkningarna att vi inte alltid får in protokoll från lokalavdelningarna och att det kan bli mycket administration när förtroendevalda byts ut. Synpunkt framfördes att vi måste ha ett tydligt motiv till varför vi skulle göra detta. Synpunkt framfördes att detta möjligtvis kan erbjudas endast nu i uppstartsfasen, för att få spridning. Synpunkt framfördes att det är ganska lätt att förstå varför personalen erbjuds detta, dels som en löneförmån och dels för att ha en egen erfarenhet för att kunna svara på frågor. Det är dock ganska svårt att motivera varför och vilka ideellt aktiva som ska erbjudas detta. Vi kanske i så fall hellre skulle erbjud alla avgiftsfritt första året. Synpunkt framfördes att det skulle vara bra att ge förtroendevalda ett avgiftsfritt kort men vi bör kräva en liten insats tillbaka, att de svarar på ett antal frågor samt att de utbildar sig. Ärendet återkommer till styrelsen. Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om att vi bör bli bättre på att synas i massmedia, till exempel kan vi ge VD i uppdrag att skriva en debattartikel under Stephen Hinton anhängiggjorde frågan om JAK Strategi. Nuria anhängiggjorde frågan om att konkretisera vår riktlinje om Open Source och ta fram en mer konkret plan. Brev till styrelsen Ett brev hade inkommit från lokalavdelningen i Stockholm om medlemskap i Coompanion för att kunna delta på kurser gratis. Brevet hanteras i styrelsemappen 6

7 Övriga frågor Styrelsereferat JAK Medlemsbank Frågan om personallån har styrelsen tidigare gett i uppdrag till VD att besluta om. VD har beslutat att inte erbjuda sparfria lån till personalen. Ordförande flaggar för att VD bör få i uppdrag att ta kontakt med andra småbanker för samverkan kring gemensamma frågor, till exempel kommande strängare krav på rapportering. VD avser lyfta frågan om sparfria lån för alla medlemmar men till vissa ändamål i styrelsen för diskussion. VD avser att påbörja omläggningen av layouten på Grus & Guld och kommer att börja med ett temanummer om monetär omställning. Just nu är redaktör Karin Backström sjukskriven och när hon kommer tillbaka avslutas processen med ny layout med ambitionen att det helt nya Grus & Guld kommer presenteras 1 januari Styrelsens utvärdering En skriftlig enkät för utvärdering av styrelsens arbete skickades ut till styrelsens ledamöter och suppleanter i mars. 11 svar har kommit in och därefter sammanställts. Enkätsvaren ligger till grund för den muntliga delen av utvärderingen som sker vid detta styrelsemöte. Styrelsen diskuterade strategiskt arbete och mötesdisciplin. Frågan om ökad medlemskontakt sköts fram på grund av tidsbrist. Anteckningar från diskussionen lägga ut i styrelsemappen. 7

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141.

Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. Stadgar STADGAR FÖR VÄSTANVIND VINDKRAFTSKOOPERATIV 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening, med org. nr 769621-9141. 2 Säte Föreningens styrelse har

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer