Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014"

Transkript

1 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport En mer responsiv hemsida är beställd. Projektet kommer att ge en till 80% responsiv hemsida och möjlighet för oss att själva göra framtida sidor responsiva. Det beräknas vara klart innan semestrarna. Förstudierapporten gällande införandet av ekonomisystemet NAV har resulterat i ett större projekt under hösten som primärt inriktar sig på att skriva om hur medlemsavgifter och insatser bokas. Detta måste göras innan införandet så att vi framöver förenklar handhavandet (på konto) av dessa och får in korrekt data. Uppskattningen är att så mycket som hälften av de fel som kan förekomma stammar från detta. Det är ur kvalitetsperspektiv gällande intern (styrelsen) och extern (FI) rapportering ett av de mest prioriterade projekten administrationen arbetar med nu och framöver. Det är avgörande för systemstabiliteten. I skrivande stund har drygt 120 kortansökningar kommit in och krediter för drygt 2 mkr ställts ut. Personalen har i veckan fått sina kort och testning av alla olika funktioner pågår. Det måste bli tydligare i vår information till medlemmarna att det är ett betal- och kreditkort vi erbjuder, och att ingen kredit ges om en betalar fakturan varje månad. 4/4 Började Sandra Bolund som semester- och sommarvikarie på konto. Hon kommer att arbeta året ut. 22/4 började vår nya personalansvariga Emma Lustig. Hon kommer att arbeta parallellt med Per året ut. Kontakten med Folksam fortsätter. De har tydligt klargjort att ett sakförsäkringssamarbete är både mindre önskvärt (från deras sida) och mer arbetsbelastande på vår adm. Vi kommer att fortsätta samtalen med inriktning på olika typer av grupp/livförsäkringar då främst kopplade till våra lån s.k. låneskydd. Den 11/3 hade Mikrofonden styrelsemöte på EKO-banken i Gamla Stan. Årsmötet planeras till 3/6. Protokoll läggs ut i mappen. Det diskuterades också om vi skulle göra en egen variant av HSSL s valfråga kring lokalt kapital se bilaga 6C HSSL Valkampanj. Den 11/3 träffade VD NyföretagarCentrum för att diskutera hur ett möjligt kreditsamarbete mellan JAK och NFC s startup-företag skulle kunna se ut. De önskade också se JAK som en officiell partner på brons-nivå. Vår bankchef fortsätter dialogen kring kreditgivning och om styrelsen önskar kan VD ta fram underlag för ev. partnerskapssponsring. Kontakter har också tagits med företaget bakom tjänsten Teamengine, en ny plattform för styrelsearbetet. Den 18/3 deltog jag tillsammans med Ordförande och ideella på Lokal Ekonomidagen i Vimmerby. Den 27/3 träffade VD och Bankchef Mastercard i Stockholm. Bla diskuterades ett så kallat Combokort och Mastercardssystem för digitala betalningar (som fungerar globalt och till vilket vi kan få ett JAK-skal ). 1

2 Anhängiggörandet från styrelseledamot Ali Hamidian angående lönekoefficient rapporterades. Skillnaderna har minskat sedan Synpunkt framfördes att vi koefficient ligger mycket lågt jämfört med andra banker och att detta borde lyftas i vår kommunikation utåt. Utlåning och låneansökningar Vecka 14 feb 2014 Vecka Ansökningar totalt st 443 st Snitt per vecka st 32 st Utlåning ,5 milj kr 42 milj kr Total utlåning 845 milj kr 879 milj kr Rapporteringen över risker bland bankens låntagare ska framöver bli bättre. Ett exempel på rapportering gjordes. Intressant att följa är tex kreditrisker i olika geografiska områden, åldrar och hur många av våra medlemmar som har krediter i andra banker. Ärendet återkommer till styrelsen för diskussion vilka nyckeltal som ska rapporteras samt med vilka intervall. Den 4 april var bankchef Magnus Frank på Ekobankens stämma i Ytterjärna Kulturhus. Det var ca 50 personer med på stämman. Det var ett fåtal av deltagarna som var under 50 år och den yngre generationen lyste med sin frånvaro. I samband med stämman hölls ett seminarium om hållbarhet. Både på seminariet och på stämman togs JAK upp som det goda exemplet på folkbildning. VD Annika Lauren sa att de missat folkbildningsdelen i sin kommunikation. Medlemsutveckling Nu är vi ikapp! Medlemsantalet den 1 april var och överstiger medlemsantalet vid samma datum i fjol. Vi har ökat med 909 medlemmar hittills i år, jämfört med 557 under samma period i fjol. Den lokalavdelning som ökat mest i % hittills i år är Uppsala (4,5 %). Stockholm (3,5 %), Norra Hälsingland (3,2 %) och Järna-Södertälje (3,1 %) har också ökat bra. Övriga lokalavdelningar som ligger över genomsnitt i ökning i är Gävle, Göteborg och Södra Halland. Medlemsutvecklingen 2014 är den bästa sedan Det är full fart på de lokala aktiviteterna. Den 1 april var det fyra olika aktiviteter på samma dag. På de flesta JAK-aktiviteterna, oavsett rubrik, kommer omställningsfrågor, hållbar ekonomi, rättvis ekonomi, penningreform, lokal ekonomi och lokala valutor upp på något sätt. De aktiviteter, senaste tiden, som mer tydligt i rubriken pekar på lokal ekonomi eller penningreform är följande: JAK Umeå bjöd in Miguel Ganzo för att föreläsa om lokal ekonomi på årsmötet JAK Göteborg pratade penningreform i februari och lokal valuta i mars. Sammy Almedal medverkar i seminarium om lokalt kapital i Skellefteå den 6 maj. JAK deltar i lokalekonomidagarna i Knivsta den 4 mars, i Vimmerby den 18 mars, i Göteborg den 25 april och i Arvidsjaur den 5 maj. En omställningsgrupp ordnade en workshop om lokal utveckling i Säby den 15 mars. JAK Boden-Luleå ordnade JAK-information med fokus stödspar lokal ekonomi i Sörbyn den 25 januari. JAK Gävle bjöd in Positiva Pengar för att prata penningreform den 8 april. Vår nyaste lokalavdelning har haft grundkurs med tre träffar i Umeå. JAK Umeå deltog också i framtidsveckan med två hållpunkter och en helsida om JAK i Studiefrämjandets program. Höga Kusten-Sollefteå deltog också i framtidsveckan hos dem. JAK deltar i landsbygdsriksdagen den maj. Banken kommer genom att Magnus Frank och personal från lånesidan deltar under halva tiden. IMS finns också på plats med Ann-Marie Svensson och Yvonne Gustafsson förutom de 6 volontärer som till och från bemannar JAKs utställning. En ny utställning är framtagen för ändamålet Ungkursen i Halmstad i juni börjar fyllas upp med anmälningar. Det blir Miguel Ganzo som håller den tillsammans med ideell kursledare Sofia Falk från Umeå. Ungdomskonsulent Hampus Nilsson medverkar som arbetsrepresentant på styrelsemötet på Axevalla samma helg. Planering pågår inför ungas deltagande i sommarens aktiviteter som Klimat-riksdagen, Almedalen och Urkult. 2

3 Två personer från JAK Norra Hälsingland har varit i Lettland och informerat om JAK. Där finns nu frön till start av räntefri rörelse. Lokalavdelningen kommer att fortsätta samarbetet och planerar en resa dit i september. JAK Medlemsbank har blivit inbjuden att delta i ett forskningsprojekt på KTH som heter Bortom BNP-tillväxt - scenarier för hållbart samhällsbyggande. Det är ett stort Formas-projekt som pågår under fem år där Uppsala universitet, Lunds universitet, VTI och IVL ingår förutom KTH. I korthet handlar forskningen om att försöka visualisera framtidsbilder där den ekonomiska tillväxten inte längre tas för given. Vilka konsekvenser skulle det få för människor och samhälle? Till projektet knyter de olika samhällspartners varav JAK Medlemsbank är en. Där finns också Botkyrka kommun, Norrköpings kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TCO, Transition Sweden med flera. Åtagandet från JAKs sida är att avsätta en person, 1-2 dagar per år för att delta i referensgruppsmöten - där projektresultat diskuteras och där perspektiv lyfts från olika horisonter. Tanken är helt enkelt att det ska vara forskning som är relevant för samhället. IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet Fram till och med beslut är klart kommande vecka. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. - Pågår Flexibla låneprodukter har kravinsamlingen påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI påbörjad. Senast klart sisa april. Dokumentera befintliga processer, Utveckling av system för att administrera övervakningen och rapporteringen av misstänkta penningtvätt transaktioner, avslutas inom en månad. Utbildning har genomförts av Konto Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Inom support har vi infört ett enklare och mer användarvänligt anmälningsformulär för att få support. Vi hanterar ca 150 ärenden per månad, stora som små. Budgetuppföljning Vi har större andel förtidsinlösen än tidigare vilket påverkar resultatet rätt mycket negativt. Det är svårt att förutse hur många som förtidsinlöser sina lån men i och med att räntorna antagligen fortsätter vara låga måste vi nog räkna med högre förtidsinlösen även framöver. Även kreditförlusterna är högre än budget. Det är många små och är svårt att se trender men till störst del är det blancolån. Rapporter angående riskkontroll och regelefterlevnad VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Alla identifierade risker är listade med åtgärder. Administrationen är under hårt tryck och det kommer att bli ännu hårdare krav framöver, framförallt på IT där många rutiner och processer ännu inte är på plats. - att lägga rapporterna till handlingarna 3

4 Komplexitetsforskning Styrelsereferat JAK Medlemsbank Styrelseledamot Nuria Albert Torres föredrog ärendet. En forskare i komplexitetsforskning är intresserad av att studera JAKs organisation. Komplexitetsforskning innebär att studera organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och som det komplexa nätverk JAK är, där problem i organisationen och för organisationen inte beror på linjära samband. Forskningsresultaten skulle kunna vara ett värderfullt inspel till styrelsens strategiska diskussioner. De har erbjudit sig att göra en fösta liten studie på 2 dagar, vilket skulle kosta kr. Styrelsen vill att ärendet återkommer med information om vad det skulle innebära att göra en lite mer omfattande undersökning, både tidsmässigt och ekonomiskt. Kanske kan det finnas pengar att söka hos tillväxtverket. Vi bör också undersöka möjligheterna att samverka med något universitet i Sverige. Ärendet återkommer. JAKs risknivå 2014 Styrelsen fastställde senast bankens risknivå samt risktolerans på styrelsemötet den 16 juni Risknivån föreslås nu höjas något för att stimulera utlåningen. Risknivå är den mängd risker som banken är villig att ta i sin verksamhet. Det av vikt att informera om risknivån baserar sig på en viss önskad rating, kreditvärdighet mätt i någon annan form, generellt buffertbehov av strategisk karaktär och/eller att minimera risken för att företaget kommer i konflikt med de lagstadgade kraven. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om riktlinjer angående risker. Riktlinjerna för intern kapitalutvärdering där syftet preciserades enligt följande: Risktagandet inom banken ska vara lågt samt begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Synpunkt framfördes att höjningen av blancoexponeringen är rätt stor, från 50 till 105 miljoner. Synpunkt framfördes att det beslutet tog styrelsen på sitt möte i mars efter diskussion och vi bör inte riva upp det nu. Vi måste vara beredda att ta större risker för att öka utlåningen, då får vi vara beredda att ta ökade kreditförluster också. Sambandet är dock inte helt linjärt, kreditförlusterna varierar och är svåra att förutse. Synpunkt framfördes att vi också har blivit mycket bättre på att hantera våra risker och hantera de lån som riskerar innebära faktiska kreditförluster. - att fastställa JAK medlemsbanks risknivå enligt underlag Styrande dokument VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ändringar har gjorts i instruktionerna och kreditstrategin utifrån tidigare beslut i styrelsen. Ändringarna gäller försöket med sparfria lån, blancoexponering och ansvarsfull utlåning. - att fastställa JAKs instruktioner enligt underlag - att fastställa JAKs Kreditstrategi enligt underlag Water circle VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. När det gäller sakförsäkringar det vill säga försäkringar som täcker, hus, hem, bil, båt etc. har en dialog om upplägg med sakförsäkringsbolaget Watercircles pågått under året. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning), något de är helt ensamma om på marknaden i sin bransch idag. Vidare kan de också stå helt för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande 4

5 medlem, utan egentlig inblandning från administrationen. Detta naturligtvis framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för ev. egen kontakt (dvs om en medlem rekommenderat en icke medlem). Samt att representanter från JAK deltar i styr-råd och skaderegleringsråd. Water Circle har nu återkommit med förslag på avtal som går i linje med de önskemål styrelsen fört fram i sina tidigare diskussioner. Synpunkt framfördes att punkten om att Water Circle har rätt att enskilt genomföra pris- och produktförändringar i de fall då enighet inte kan uppnås i styrgruppen känns tveksam. Synpunkt framfördes att det är de som tar hela risken och det är brukligt att de får sista ordet när det gäller produkterna och deras pris. Synpunkt framfördes att det är tveksamt om vi ska låta tvist gå till skiljedom. Det borde vara tingsrätten istället. Synpunkt framfördes att vi kan gå ur avtalet om vi hamnar i tvist. Synpunkt framfördes att det visserligen är bra att vi nu kan erbjuda en till tjänst till våra medlemmar men att det fortfarande finns en farhåga att det de erbjuder är dyrt i förhållande till andra på marknaden. Det finns en farhåga att få medlemmar är intresserade av att teckna försäkring. Synpunkt framfördes att det inte kostar oss något om intresse inte finns. - att uppdra åt VD att gå vidare med samarbetet med Water Circle och teckna avtal förutsatt att punkten om tvist ändras till att hanteras i tingsrätten istället för genom skiljedom. Blancokrediter till företag och föreningar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. På styrelsemötet i mars tog styrelsen beslut om att öka blancoutrymmet för fysiska personer från kr per medlem till kr. I samband med det beslutet fick VD uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om vi ska erbjuda blancolån till företag och föreningar. Idag bedömer vi att utlåningsmöjligheten är ca kr i veckan dvs kr med en möjlig intäkt om kr per år och ökande allteftersom kännedom om möjligheten etableras. Kreditrisken för ett blancolån till företag är större än för en privatperson då företaget kan upphöra att finnas efter en konkurs. För en privatperson finns skulden kvar även efter ett obestånd. Vilket gör att lånekostnaden bör vara större för ett företagsblancolån då risken också är större. Behovet av mindre lån är oftast intressant för dem på grund av följande skäl: - Nyföretagare som behöver en initial investering. Detta skulle kunna kopplas till rådgivning hos ALMI, Nyföretagarcentrum m.fl. - Föreningar med mindre investeringar, t ex solceller, värmepumpar eller smärre reparationer. - Företag och föreningar med tillfälliga likviditetsbehov. - Finansiering av bidrag innan utbetalning (eu-bidrag mm). De flesta bidrag som idag ges betalas ut i efterhand vilket innebär att företagaren och föreningen behöver ligga ute med pengarna i upp till ett år. Synpunkt framfördes att vi bör mycket försiktiga att ge blancolån till juridiska personer. Synpunkter framfördes att stora krav bör ställas på välskött ekonomi och en väl dokumenterad historia. Vi bör också hålla nere beloppen. Synpunkt framfördes att beloppsgränserna på kr och kr är medvetet föreslagna efter samtal med ALMI och Nyföretagarcenter. De har problem att få lån hos affärsbankerna på just de beloppen. Synpunkt framfördes att vi bör hålla nere amorteringstiden genom att erbjuda krediter på ner till 6 mån. Synpunkt framfördes att låneavgiften bör vara högre än 6 % och upplagda differentierade på en skala utifrån risk. Synpunkt framfördes att 5

6 kreditbedömningen av den här typen av mikrolån till nya företag skulle kunna kombineras med en lokal bedömning av lokalt aktiva, ungefär som mikrokrediter fungerar på andra ställen i världen. Synpunkt framfördes att vi kanske skulle avsätta en särskild del enbart till nyföretagare. Synpunkt framfördes att blancolån till juridiska personer absolut inte ska vara sparfria. Marknadsföringsmässigt bör vi lyfta fram dessa som just solpanelslån eller EU-bidragslån. Ärendet återkommer som ett diskussionsärende med ett konkret förslag utifrån styrelsens synpunkter. Kort till förtroendevalda Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Personalen har blivit erbjudna avgiftsfritt kreditkort på JAK. Frågan om att förtroendevalda ska erbjudas det samma anhängiggjordes av Miguel Ganzo vid styrelsens möte i mars. Fördelarna med att flera personer i organisationen blir erbjuden avgiftsfritt kort är att systemet och rutinerna kan testas samt att de kan hjälpa till med marknadsföringen. Nackdelen är att JAK förlorar inkomster som så väl behövs, speciellt nu i lanseringsfasen då volymerna på kortet är små. För varje kort som erbjuds avgiftsfritt minskar våra intäkter med 655 kr/år. Om förtroendevalda på både riksnivå och lokal nivå skulle erbjudas avgiftsfritt kort skulle det innebära möjliga uteblivna minskade intäkter om kr/år. Att erbjuda endast sammankallande och ekonomiansvarig i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort skulle kosta kr/år. Det finns också en demokratisk aspekt som rör vem som ska besluta om huruvida styrelsens ledamöter ska bli erbjudna avgiftsfria kort. Det kanske egentligen är valberedningens sak att föreslå. Förslaget är att erbjuda alla sammankallande och ekonomiansvariga i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort. Då får vi en spridning av korten i landet och de blir trovärdiga när de informerar om korten. Eventuellt kan motprestationen att alla lokalavdelningarnas köp ska göras med något av de korten ställas. Synpunkt framfördes att vi också måste ta med i beräkningarna att vi inte alltid får in protokoll från lokalavdelningarna och att det kan bli mycket administration när förtroendevalda byts ut. Synpunkt framfördes att vi måste ha ett tydligt motiv till varför vi skulle göra detta. Synpunkt framfördes att detta möjligtvis kan erbjudas endast nu i uppstartsfasen, för att få spridning. Synpunkt framfördes att det är ganska lätt att förstå varför personalen erbjuds detta, dels som en löneförmån och dels för att ha en egen erfarenhet för att kunna svara på frågor. Det är dock ganska svårt att motivera varför och vilka ideellt aktiva som ska erbjudas detta. Vi kanske i så fall hellre skulle erbjud alla avgiftsfritt första året. Synpunkt framfördes att det skulle vara bra att ge förtroendevalda ett avgiftsfritt kort men vi bör kräva en liten insats tillbaka, att de svarar på ett antal frågor samt att de utbildar sig. Ärendet återkommer till styrelsen. Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om att vi bör bli bättre på att synas i massmedia, till exempel kan vi ge VD i uppdrag att skriva en debattartikel under Stephen Hinton anhängiggjorde frågan om JAK Strategi. Nuria anhängiggjorde frågan om att konkretisera vår riktlinje om Open Source och ta fram en mer konkret plan. Brev till styrelsen Ett brev hade inkommit från lokalavdelningen i Stockholm om medlemskap i Coompanion för att kunna delta på kurser gratis. Brevet hanteras i styrelsemappen 6

7 Övriga frågor Styrelsereferat JAK Medlemsbank Frågan om personallån har styrelsen tidigare gett i uppdrag till VD att besluta om. VD har beslutat att inte erbjuda sparfria lån till personalen. Ordförande flaggar för att VD bör få i uppdrag att ta kontakt med andra småbanker för samverkan kring gemensamma frågor, till exempel kommande strängare krav på rapportering. VD avser lyfta frågan om sparfria lån för alla medlemmar men till vissa ändamål i styrelsen för diskussion. VD avser att påbörja omläggningen av layouten på Grus & Guld och kommer att börja med ett temanummer om monetär omställning. Just nu är redaktör Karin Backström sjukskriven och när hon kommer tillbaka avslutas processen med ny layout med ambitionen att det helt nya Grus & Guld kommer presenteras 1 januari Styrelsens utvärdering En skriftlig enkät för utvärdering av styrelsens arbete skickades ut till styrelsens ledamöter och suppleanter i mars. 11 svar har kommit in och därefter sammanställts. Enkätsvaren ligger till grund för den muntliga delen av utvärderingen som sker vid detta styrelsemöte. Styrelsen diskuterade strategiskt arbete och mötesdisciplin. Frågan om ökad medlemskontakt sköts fram på grund av tidsbrist. Anteckningar från diskussionen lägga ut i styrelsemappen. 7

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Styrelsemöte Distans

Styrelsemöte Distans Styrelsemöte Distans 2016-06-21 Närvarande: Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD och ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Styrelsemöte oktober 2016

Styrelsemöte oktober 2016 Styrelsemöte 21-22 oktober 2016 NÄRVARANDE Monjia Manai Sonnius, ordförande, Lotta Friberg, vice ordförande, Sammy Almedal, VD, ledamot, Sten-Inge Kedbäck, Uffe Madsen, Andreas Bergqvist, Ali Hamidian,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

Styrelseprotokoll 2012:10

Styrelseprotokoll 2012:10 Styrelseprotokoll 2012:10 Tid: Lördag den 1 september 2012 kl. 09:00-14:40 Plats: Skövde, Vasagatan 14 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cecilia Andersson, ledamot Stephen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010

Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Referat från styrelsemöte den 8-9 oktober 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Birgitta Harsbo, vice ordförande Johan Oppmark, VD Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK Medlemsbank har drygt 39 000 medlemmar över hela Sverige.

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Protokollsmall vid bildande av LA

Protokollsmall vid bildande av LA 24 ATT STARTA EN LOKALAVDELNING (LA) 24:1 Starta en LA 7101.35 Protokollsmall vid bildande av LA 7101.50 24:2 Arbetsordning för LA 8001.7 24:3 Ansökan LA 7003 24:5 Fullmakter 7101.38 Exempelblankett Fullmakt

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens

Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Referat 2012:11 Tid: Torsdag den 18 oktober kl 16:00-19:40, fredag den 19 oktober september 2012 kl. 09:00-16:50 Plats: Ljungskile Kustkonferens Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011

Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 augusti år 2005 (belopp inom parantes avser samma period föregående år där inget annat anges) Allmänt Såväl inlåning som utlåning har ökat. Ökningstakten i försparandet

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010

Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Referat från styrelsemöte den 4-5 juni 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johan Sandwall, ledamot

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

GG Styrelsemöte

GG Styrelsemöte Styrelsemöte den 11 12 mars 2016 - referat Tid: Fredag den 11 mars 2016 kl. 18.00 20.00 och lördag den 12 mars kl. 08.00 14.15. Plats: JAK Medlemsbank, Vasagatan 14, Skövde Närvarande: Ordförande Lotta

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsereferat från den 4 september 2009

Styrelsereferat från den 4 september 2009 Styrelsereferat från den 4 september 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer