Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014"

Transkript

1 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare Björn Andersson, personalrepresentant, ersättare KarinMalin Ekström, sekreterare VD-rapport En mer responsiv hemsida är beställd. Projektet kommer att ge en till 80% responsiv hemsida och möjlighet för oss att själva göra framtida sidor responsiva. Det beräknas vara klart innan semestrarna. Förstudierapporten gällande införandet av ekonomisystemet NAV har resulterat i ett större projekt under hösten som primärt inriktar sig på att skriva om hur medlemsavgifter och insatser bokas. Detta måste göras innan införandet så att vi framöver förenklar handhavandet (på konto) av dessa och får in korrekt data. Uppskattningen är att så mycket som hälften av de fel som kan förekomma stammar från detta. Det är ur kvalitetsperspektiv gällande intern (styrelsen) och extern (FI) rapportering ett av de mest prioriterade projekten administrationen arbetar med nu och framöver. Det är avgörande för systemstabiliteten. I skrivande stund har drygt 120 kortansökningar kommit in och krediter för drygt 2 mkr ställts ut. Personalen har i veckan fått sina kort och testning av alla olika funktioner pågår. Det måste bli tydligare i vår information till medlemmarna att det är ett betal- och kreditkort vi erbjuder, och att ingen kredit ges om en betalar fakturan varje månad. 4/4 Började Sandra Bolund som semester- och sommarvikarie på konto. Hon kommer att arbeta året ut. 22/4 började vår nya personalansvariga Emma Lustig. Hon kommer att arbeta parallellt med Per året ut. Kontakten med Folksam fortsätter. De har tydligt klargjort att ett sakförsäkringssamarbete är både mindre önskvärt (från deras sida) och mer arbetsbelastande på vår adm. Vi kommer att fortsätta samtalen med inriktning på olika typer av grupp/livförsäkringar då främst kopplade till våra lån s.k. låneskydd. Den 11/3 hade Mikrofonden styrelsemöte på EKO-banken i Gamla Stan. Årsmötet planeras till 3/6. Protokoll läggs ut i mappen. Det diskuterades också om vi skulle göra en egen variant av HSSL s valfråga kring lokalt kapital se bilaga 6C HSSL Valkampanj. Den 11/3 träffade VD NyföretagarCentrum för att diskutera hur ett möjligt kreditsamarbete mellan JAK och NFC s startup-företag skulle kunna se ut. De önskade också se JAK som en officiell partner på brons-nivå. Vår bankchef fortsätter dialogen kring kreditgivning och om styrelsen önskar kan VD ta fram underlag för ev. partnerskapssponsring. Kontakter har också tagits med företaget bakom tjänsten Teamengine, en ny plattform för styrelsearbetet. Den 18/3 deltog jag tillsammans med Ordförande och ideella på Lokal Ekonomidagen i Vimmerby. Den 27/3 träffade VD och Bankchef Mastercard i Stockholm. Bla diskuterades ett så kallat Combokort och Mastercardssystem för digitala betalningar (som fungerar globalt och till vilket vi kan få ett JAK-skal ). 1

2 Anhängiggörandet från styrelseledamot Ali Hamidian angående lönekoefficient rapporterades. Skillnaderna har minskat sedan Synpunkt framfördes att vi koefficient ligger mycket lågt jämfört med andra banker och att detta borde lyftas i vår kommunikation utåt. Utlåning och låneansökningar Vecka 14 feb 2014 Vecka Ansökningar totalt st 443 st Snitt per vecka st 32 st Utlåning ,5 milj kr 42 milj kr Total utlåning 845 milj kr 879 milj kr Rapporteringen över risker bland bankens låntagare ska framöver bli bättre. Ett exempel på rapportering gjordes. Intressant att följa är tex kreditrisker i olika geografiska områden, åldrar och hur många av våra medlemmar som har krediter i andra banker. Ärendet återkommer till styrelsen för diskussion vilka nyckeltal som ska rapporteras samt med vilka intervall. Den 4 april var bankchef Magnus Frank på Ekobankens stämma i Ytterjärna Kulturhus. Det var ca 50 personer med på stämman. Det var ett fåtal av deltagarna som var under 50 år och den yngre generationen lyste med sin frånvaro. I samband med stämman hölls ett seminarium om hållbarhet. Både på seminariet och på stämman togs JAK upp som det goda exemplet på folkbildning. VD Annika Lauren sa att de missat folkbildningsdelen i sin kommunikation. Medlemsutveckling Nu är vi ikapp! Medlemsantalet den 1 april var och överstiger medlemsantalet vid samma datum i fjol. Vi har ökat med 909 medlemmar hittills i år, jämfört med 557 under samma period i fjol. Den lokalavdelning som ökat mest i % hittills i år är Uppsala (4,5 %). Stockholm (3,5 %), Norra Hälsingland (3,2 %) och Järna-Södertälje (3,1 %) har också ökat bra. Övriga lokalavdelningar som ligger över genomsnitt i ökning i är Gävle, Göteborg och Södra Halland. Medlemsutvecklingen 2014 är den bästa sedan Det är full fart på de lokala aktiviteterna. Den 1 april var det fyra olika aktiviteter på samma dag. På de flesta JAK-aktiviteterna, oavsett rubrik, kommer omställningsfrågor, hållbar ekonomi, rättvis ekonomi, penningreform, lokal ekonomi och lokala valutor upp på något sätt. De aktiviteter, senaste tiden, som mer tydligt i rubriken pekar på lokal ekonomi eller penningreform är följande: JAK Umeå bjöd in Miguel Ganzo för att föreläsa om lokal ekonomi på årsmötet JAK Göteborg pratade penningreform i februari och lokal valuta i mars. Sammy Almedal medverkar i seminarium om lokalt kapital i Skellefteå den 6 maj. JAK deltar i lokalekonomidagarna i Knivsta den 4 mars, i Vimmerby den 18 mars, i Göteborg den 25 april och i Arvidsjaur den 5 maj. En omställningsgrupp ordnade en workshop om lokal utveckling i Säby den 15 mars. JAK Boden-Luleå ordnade JAK-information med fokus stödspar lokal ekonomi i Sörbyn den 25 januari. JAK Gävle bjöd in Positiva Pengar för att prata penningreform den 8 april. Vår nyaste lokalavdelning har haft grundkurs med tre träffar i Umeå. JAK Umeå deltog också i framtidsveckan med två hållpunkter och en helsida om JAK i Studiefrämjandets program. Höga Kusten-Sollefteå deltog också i framtidsveckan hos dem. JAK deltar i landsbygdsriksdagen den maj. Banken kommer genom att Magnus Frank och personal från lånesidan deltar under halva tiden. IMS finns också på plats med Ann-Marie Svensson och Yvonne Gustafsson förutom de 6 volontärer som till och från bemannar JAKs utställning. En ny utställning är framtagen för ändamålet Ungkursen i Halmstad i juni börjar fyllas upp med anmälningar. Det blir Miguel Ganzo som håller den tillsammans med ideell kursledare Sofia Falk från Umeå. Ungdomskonsulent Hampus Nilsson medverkar som arbetsrepresentant på styrelsemötet på Axevalla samma helg. Planering pågår inför ungas deltagande i sommarens aktiviteter som Klimat-riksdagen, Almedalen och Urkult. 2

3 Två personer från JAK Norra Hälsingland har varit i Lettland och informerat om JAK. Där finns nu frön till start av räntefri rörelse. Lokalavdelningen kommer att fortsätta samarbetet och planerar en resa dit i september. JAK Medlemsbank har blivit inbjuden att delta i ett forskningsprojekt på KTH som heter Bortom BNP-tillväxt - scenarier för hållbart samhällsbyggande. Det är ett stort Formas-projekt som pågår under fem år där Uppsala universitet, Lunds universitet, VTI och IVL ingår förutom KTH. I korthet handlar forskningen om att försöka visualisera framtidsbilder där den ekonomiska tillväxten inte längre tas för given. Vilka konsekvenser skulle det få för människor och samhälle? Till projektet knyter de olika samhällspartners varav JAK Medlemsbank är en. Där finns också Botkyrka kommun, Norrköpings kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TCO, Transition Sweden med flera. Åtagandet från JAKs sida är att avsätta en person, 1-2 dagar per år för att delta i referensgruppsmöten - där projektresultat diskuteras och där perspektiv lyfts från olika horisonter. Tanken är helt enkelt att det ska vara forskning som är relevant för samhället. IT arbetar med följande just nu: Utveckling gällande JAKort: o Ansökan på Internetbanken- Klar o Handläggning av kortkrediter i banksystemet Fram till och med beslut är klart kommande vecka. o Ta emot redovisningsunderlag från Cerdo, - Klart TotalIn, är att hantera nytt filformat från Nordea. Måste vara klart i juni. - Pågår Flexibla låneprodukter har kravinsamlingen påbörjats Ta fram ett system för nya rapporter till myndigheterna, första rapporten till FI påbörjad. Senast klart sisa april. Dokumentera befintliga processer, Utveckling av system för att administrera övervakningen och rapporteringen av misstänkta penningtvätt transaktioner, avslutas inom en månad. Utbildning har genomförts av Konto Förbättra användargränssnittet i banksystemet. Detta pågår inom alla delar ovan Utöver detta är det den dagliga driften, support och beredskap. Men även många underlag som ska tas fram till ekonomi. Inom support har vi infört ett enklare och mer användarvänligt anmälningsformulär för att få support. Vi hanterar ca 150 ärenden per månad, stora som små. Budgetuppföljning Vi har större andel förtidsinlösen än tidigare vilket påverkar resultatet rätt mycket negativt. Det är svårt att förutse hur många som förtidsinlöser sina lån men i och med att räntorna antagligen fortsätter vara låga måste vi nog räkna med högre förtidsinlösen även framöver. Även kreditförlusterna är högre än budget. Det är många små och är svårt att se trender men till störst del är det blancolån. Rapporter angående riskkontroll och regelefterlevnad VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Alla identifierade risker är listade med åtgärder. Administrationen är under hårt tryck och det kommer att bli ännu hårdare krav framöver, framförallt på IT där många rutiner och processer ännu inte är på plats. - att lägga rapporterna till handlingarna 3

4 Komplexitetsforskning Styrelsereferat JAK Medlemsbank Styrelseledamot Nuria Albert Torres föredrog ärendet. En forskare i komplexitetsforskning är intresserad av att studera JAKs organisation. Komplexitetsforskning innebär att studera organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och som det komplexa nätverk JAK är, där problem i organisationen och för organisationen inte beror på linjära samband. Forskningsresultaten skulle kunna vara ett värderfullt inspel till styrelsens strategiska diskussioner. De har erbjudit sig att göra en fösta liten studie på 2 dagar, vilket skulle kosta kr. Styrelsen vill att ärendet återkommer med information om vad det skulle innebära att göra en lite mer omfattande undersökning, både tidsmässigt och ekonomiskt. Kanske kan det finnas pengar att söka hos tillväxtverket. Vi bör också undersöka möjligheterna att samverka med något universitet i Sverige. Ärendet återkommer. JAKs risknivå 2014 Styrelsen fastställde senast bankens risknivå samt risktolerans på styrelsemötet den 16 juni Risknivån föreslås nu höjas något för att stimulera utlåningen. Risknivå är den mängd risker som banken är villig att ta i sin verksamhet. Det av vikt att informera om risknivån baserar sig på en viss önskad rating, kreditvärdighet mätt i någon annan form, generellt buffertbehov av strategisk karaktär och/eller att minimera risken för att företaget kommer i konflikt med de lagstadgade kraven. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om riktlinjer angående risker. Riktlinjerna för intern kapitalutvärdering där syftet preciserades enligt följande: Risktagandet inom banken ska vara lågt samt begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart och främjar medlemmarnas ekonomiska intressen. Synpunkt framfördes att höjningen av blancoexponeringen är rätt stor, från 50 till 105 miljoner. Synpunkt framfördes att det beslutet tog styrelsen på sitt möte i mars efter diskussion och vi bör inte riva upp det nu. Vi måste vara beredda att ta större risker för att öka utlåningen, då får vi vara beredda att ta ökade kreditförluster också. Sambandet är dock inte helt linjärt, kreditförlusterna varierar och är svåra att förutse. Synpunkt framfördes att vi också har blivit mycket bättre på att hantera våra risker och hantera de lån som riskerar innebära faktiska kreditförluster. - att fastställa JAK medlemsbanks risknivå enligt underlag Styrande dokument VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Ändringar har gjorts i instruktionerna och kreditstrategin utifrån tidigare beslut i styrelsen. Ändringarna gäller försöket med sparfria lån, blancoexponering och ansvarsfull utlåning. - att fastställa JAKs instruktioner enligt underlag - att fastställa JAKs Kreditstrategi enligt underlag Water circle VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Frågan om olika typer av försäkringssamarbete har varit uppe i styrelsen till och från under åren. När det gäller sakförsäkringar det vill säga försäkringar som täcker, hus, hem, bil, båt etc. har en dialog om upplägg med sakförsäkringsbolaget Watercircles pågått under året. Watercircles är både miljöcertifierade i hela sin verksamhet och kan på vissa av sina sakprodukter även sätta Naturskyddsföreingens sigill Bra miljöval (innebär bl.a. årliga revisioner, platsbesök, uppföljning), något de är helt ensamma om på marknaden i sin bransch idag. Vidare kan de också stå helt för försäljning, administration och kontakt med försäkringstagande 4

5 medlem, utan egentlig inblandning från administrationen. Detta naturligtvis framarbetat tillsammans med oss (utseende, budskap, utbildning i JAK-kunskap för skadereglerare mm). De arbetar även med en rekommendationsprincip som genererar en viss rabatt på försäkringspremien där vi kan ta del av underlaget för ev. egen kontakt (dvs om en medlem rekommenderat en icke medlem). Samt att representanter från JAK deltar i styr-råd och skaderegleringsråd. Water Circle har nu återkommit med förslag på avtal som går i linje med de önskemål styrelsen fört fram i sina tidigare diskussioner. Synpunkt framfördes att punkten om att Water Circle har rätt att enskilt genomföra pris- och produktförändringar i de fall då enighet inte kan uppnås i styrgruppen känns tveksam. Synpunkt framfördes att det är de som tar hela risken och det är brukligt att de får sista ordet när det gäller produkterna och deras pris. Synpunkt framfördes att det är tveksamt om vi ska låta tvist gå till skiljedom. Det borde vara tingsrätten istället. Synpunkt framfördes att vi kan gå ur avtalet om vi hamnar i tvist. Synpunkt framfördes att det visserligen är bra att vi nu kan erbjuda en till tjänst till våra medlemmar men att det fortfarande finns en farhåga att det de erbjuder är dyrt i förhållande till andra på marknaden. Det finns en farhåga att få medlemmar är intresserade av att teckna försäkring. Synpunkt framfördes att det inte kostar oss något om intresse inte finns. - att uppdra åt VD att gå vidare med samarbetet med Water Circle och teckna avtal förutsatt att punkten om tvist ändras till att hanteras i tingsrätten istället för genom skiljedom. Blancokrediter till företag och föreningar Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. På styrelsemötet i mars tog styrelsen beslut om att öka blancoutrymmet för fysiska personer från kr per medlem till kr. I samband med det beslutet fick VD uppdrag att komma med ett underlag för diskussion om vi ska erbjuda blancolån till företag och föreningar. Idag bedömer vi att utlåningsmöjligheten är ca kr i veckan dvs kr med en möjlig intäkt om kr per år och ökande allteftersom kännedom om möjligheten etableras. Kreditrisken för ett blancolån till företag är större än för en privatperson då företaget kan upphöra att finnas efter en konkurs. För en privatperson finns skulden kvar även efter ett obestånd. Vilket gör att lånekostnaden bör vara större för ett företagsblancolån då risken också är större. Behovet av mindre lån är oftast intressant för dem på grund av följande skäl: - Nyföretagare som behöver en initial investering. Detta skulle kunna kopplas till rådgivning hos ALMI, Nyföretagarcentrum m.fl. - Föreningar med mindre investeringar, t ex solceller, värmepumpar eller smärre reparationer. - Företag och föreningar med tillfälliga likviditetsbehov. - Finansiering av bidrag innan utbetalning (eu-bidrag mm). De flesta bidrag som idag ges betalas ut i efterhand vilket innebär att företagaren och föreningen behöver ligga ute med pengarna i upp till ett år. Synpunkt framfördes att vi bör mycket försiktiga att ge blancolån till juridiska personer. Synpunkter framfördes att stora krav bör ställas på välskött ekonomi och en väl dokumenterad historia. Vi bör också hålla nere beloppen. Synpunkt framfördes att beloppsgränserna på kr och kr är medvetet föreslagna efter samtal med ALMI och Nyföretagarcenter. De har problem att få lån hos affärsbankerna på just de beloppen. Synpunkt framfördes att vi bör hålla nere amorteringstiden genom att erbjuda krediter på ner till 6 mån. Synpunkt framfördes att låneavgiften bör vara högre än 6 % och upplagda differentierade på en skala utifrån risk. Synpunkt framfördes att 5

6 kreditbedömningen av den här typen av mikrolån till nya företag skulle kunna kombineras med en lokal bedömning av lokalt aktiva, ungefär som mikrokrediter fungerar på andra ställen i världen. Synpunkt framfördes att vi kanske skulle avsätta en särskild del enbart till nyföretagare. Synpunkt framfördes att blancolån till juridiska personer absolut inte ska vara sparfria. Marknadsföringsmässigt bör vi lyfta fram dessa som just solpanelslån eller EU-bidragslån. Ärendet återkommer som ett diskussionsärende med ett konkret förslag utifrån styrelsens synpunkter. Kort till förtroendevalda Styrelseadministratör KarinMalin Ekström föredrog ärendet. Personalen har blivit erbjudna avgiftsfritt kreditkort på JAK. Frågan om att förtroendevalda ska erbjudas det samma anhängiggjordes av Miguel Ganzo vid styrelsens möte i mars. Fördelarna med att flera personer i organisationen blir erbjuden avgiftsfritt kort är att systemet och rutinerna kan testas samt att de kan hjälpa till med marknadsföringen. Nackdelen är att JAK förlorar inkomster som så väl behövs, speciellt nu i lanseringsfasen då volymerna på kortet är små. För varje kort som erbjuds avgiftsfritt minskar våra intäkter med 655 kr/år. Om förtroendevalda på både riksnivå och lokal nivå skulle erbjudas avgiftsfritt kort skulle det innebära möjliga uteblivna minskade intäkter om kr/år. Att erbjuda endast sammankallande och ekonomiansvarig i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort skulle kosta kr/år. Det finns också en demokratisk aspekt som rör vem som ska besluta om huruvida styrelsens ledamöter ska bli erbjudna avgiftsfria kort. Det kanske egentligen är valberedningens sak att föreslå. Förslaget är att erbjuda alla sammankallande och ekonomiansvariga i lokalavdelningarna avgiftsfritt kort. Då får vi en spridning av korten i landet och de blir trovärdiga när de informerar om korten. Eventuellt kan motprestationen att alla lokalavdelningarnas köp ska göras med något av de korten ställas. Synpunkt framfördes att vi också måste ta med i beräkningarna att vi inte alltid får in protokoll från lokalavdelningarna och att det kan bli mycket administration när förtroendevalda byts ut. Synpunkt framfördes att vi måste ha ett tydligt motiv till varför vi skulle göra detta. Synpunkt framfördes att detta möjligtvis kan erbjudas endast nu i uppstartsfasen, för att få spridning. Synpunkt framfördes att det är ganska lätt att förstå varför personalen erbjuds detta, dels som en löneförmån och dels för att ha en egen erfarenhet för att kunna svara på frågor. Det är dock ganska svårt att motivera varför och vilka ideellt aktiva som ska erbjudas detta. Vi kanske i så fall hellre skulle erbjud alla avgiftsfritt första året. Synpunkt framfördes att det skulle vara bra att ge förtroendevalda ett avgiftsfritt kort men vi bör kräva en liten insats tillbaka, att de svarar på ett antal frågor samt att de utbildar sig. Ärendet återkommer till styrelsen. Anhängiggöranden till kommande styrelsemöten Ali Hamidian anhängiggjorde frågan om att vi bör bli bättre på att synas i massmedia, till exempel kan vi ge VD i uppdrag att skriva en debattartikel under Stephen Hinton anhängiggjorde frågan om JAK Strategi. Nuria anhängiggjorde frågan om att konkretisera vår riktlinje om Open Source och ta fram en mer konkret plan. Brev till styrelsen Ett brev hade inkommit från lokalavdelningen i Stockholm om medlemskap i Coompanion för att kunna delta på kurser gratis. Brevet hanteras i styrelsemappen 6

7 Övriga frågor Styrelsereferat JAK Medlemsbank Frågan om personallån har styrelsen tidigare gett i uppdrag till VD att besluta om. VD har beslutat att inte erbjuda sparfria lån till personalen. Ordförande flaggar för att VD bör få i uppdrag att ta kontakt med andra småbanker för samverkan kring gemensamma frågor, till exempel kommande strängare krav på rapportering. VD avser lyfta frågan om sparfria lån för alla medlemmar men till vissa ändamål i styrelsen för diskussion. VD avser att påbörja omläggningen av layouten på Grus & Guld och kommer att börja med ett temanummer om monetär omställning. Just nu är redaktör Karin Backström sjukskriven och när hon kommer tillbaka avslutas processen med ny layout med ambitionen att det helt nya Grus & Guld kommer presenteras 1 januari Styrelsens utvärdering En skriftlig enkät för utvärdering av styrelsens arbete skickades ut till styrelsens ledamöter och suppleanter i mars. 11 svar har kommit in och därefter sammanställts. Enkätsvaren ligger till grund för den muntliga delen av utvärderingen som sker vid detta styrelsemöte. Styrelsen diskuterade strategiskt arbete och mötesdisciplin. Frågan om ökad medlemskontakt sköts fram på grund av tidsbrist. Anteckningar från diskussionen lägga ut i styrelsemappen. 7

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer