Peder. Mellander. och. Museet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peder. Mellander. och. Museet"

Transkript

1

2

3 Mellander och Peder Museet

4 Innehåll 3 Förord 5 Peder och Philibert landsantikvarier i varsitt årtusende! Anna Forsberg och Anna Lindgren 18 Björkebåten och andra fynd ur torvmossarnas bibliotek Bo Ulfhielm 25 Kypert eller tuskaft? Ann-Marie Björk 29 Peder och byggnadsvården Joel Ringh 32 Tre damer i den Rettigska porträttsamlingen Ted Chikasha 36 Från Losgruvan till Dellenbanan framväxten av två kulturhistoriska besöksmål i Hälsingland Daniel Olsson 44 Tors-namn och järn i Gästrikland Katarina Eriksson 56 Konstprofilen en sannsaga Kristina Lindkvist 62 En rökstuga från 1600-talet i södra Hälsinglands finnmark Inga Blennå Riksdag i Gefle Ann Nilsén 80 Gästriklands stenålder Maria Björck 86 Vad gör man med en snäcka, om man ej får visa den? Dan Lorén 92 Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och Länsmuseet Gävleborg gemensam historia & nya satsningar för framtiden Elisabeth Eriksson och Erika Åberg

5 Peder Mellander har varit 30 år i Länsmuseet Gävleborgs tjänst. Han rekryterades 1982 som 1:e antikvarie och chef för dåvarande Kulturminnesvårdsenheten. Därefter har Peder haft olika befattningar, bland annat som vikarierande och biträdande landsantikvarie/museichef. När Peder tillträdde som ordinarie landsantikvarie/museichef 2008 startade han en satsning på länsmuseets konstsamling, en av de mest betydande i Sverige. Peder ledde arbetet med ändamålsenliga lokaler för länsmuseets arkiv och magasin på Brynäs i Gävle Det var också Peder som verkställde placeringen av en byggnadsantikvarie i Söderhamns kommun 1989 och i Ljusdals kommun från 2004 samt en arkeolog vid Skogsstyrelsen i Hudiksvall från 2005, för att förtydliga länsmuseets regionala arbete. Ursprunget till museiverksamheten i Gävleborg Helsinglands fornminnessällskap, Gestriklands kulturhistoriska förening och Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund har legat Peder extra varmt om hjärtat. Detta har visat sig inte minst i det nära samarbete som Länsmuseet har med länets Hembygdsförbund och andra föreningar, som till exempel Föreningen Kråknäsjärnet, Dellenbanans vänner och Gävle musei vänner. Tillsammans med Gävle musei vänner har Peder bidragit till nya samverkansformer för att utveckla museet. Den Rettigska donationen, grunden till Gävle museum, har Peder ofta lyft fram som en styrka för länet och Länsmuseet Gävleborg Samarbeten med museer och kulturorganisationer, kommuner och Länsstyrelsen har alltid uppmuntrats av Peder. Den lokala förankring Järnriket vilar på är något som Peder ofta refererar till. Peder har även bidragit med sin kompetens i många styrelser, t.ex. Hälsingegårdar Världsarv och Utveckling och Gästriklandsfonden. Peder har arbetat för bevarandet av många kulturhistoriskt intressanta byggnadsverk i länet Dellenbanan, Länsfängelset och Segerstabron för att bara nämna några. Dellenbanan används idag flitigt av turister, Länsfängelset sjuder av verksamhet med konstnärliga verkstäder och Sveriges Fängelsemuseum. Segerstabron spelar just nu en av huvudrollerna i den amerikanska filmatiseringen av Stieg Larssons första bok i Milleniumtriologin, som gick upp på biograferna över hela världen i slutet av år Peders vinnande sätt, hans framträdande humor och förmågan att ta folk har bidragit till att Peder varit en mycket uppskattad såväl arbetskamrat som chef med ansvar för personalfrågor och fackliga kontakter. Dessa egenskaper i kombination med hans förmåga att se möjligheter har borgat för ett gott samarbete i många olika arbetsmarknadspolitiska projekt. Peders intresse för juridik har visat sig i allt från handläggning av plan- och bygglovärenden till olika avtal museet har tecknat genom åren. Den här boken är en artikelsamling i form av ett antal nedslag i verksamheten under Peders tid på Länsmuseet Gävleborg. Vi vill varmt tacka Peder för åren som chef, kollega och vän. 3

6 Från: Läddikan nr 1,

7 Peder och Philibert landsantikvarier i varsitt årtusende! Av Anna Forsberg och Anna Lindgren Det låter som att det vore en ofantlig tidsperiod mellan Gävleborgs förste landsantikvarie Philibert Humbla och den nuvarande, Peder Mellander. I själva verket är det 56 år mellan det att Philibert gick bort 1952 och därmed lämnade landsantikvarietjänsten och att Peder tillträdde landsantikvarietjänsten Faktum är ändå att de tjänstgjorde under två olika årtusenden, Philibert Humbla var landsantikvarie under tre decennier på 1900-talet och Peder Mellander under fyra år i början av 2000-talet. Hur kom då landsantikvarietjänsterna ute i länen till? Och hur såg den första landsantikvarierollen ut i jämförelse med dagens? Sigurd Curman och landsantikvariereformen År 1923 blir Sigurd Curman riksantikvarie. Han omorganiserar kulturminnesvården genom att han ser till att landsantikvarier blir tillsatta vid provinsmuseer, föregångarna till landets länsmuseer. 1 Curman såg provins- eller länsmuseerna som de fasta punkterna för hembygdsföreningarna och fornminnesföreningarna. I början av 1900-talet talar man om bygdemuseer och lokala museer i relation till ett läns centrala museum eller huvudmuseum. 2 Fornvårdskommittén som tillsätts 1913 lämnar sitt betänkande 1921 och föreslår en organisering av museerna med centralmuseer och landsortsmuseer i form av lokalmuseer och provinsmuseer. De sistnämnda skulle ingå i den statliga organisationen och utföra undersökningar och inspektioner av fornlämningar, kyrkor och profana byggnader, i att dessa annars, hänvisade uteslutande till sina samlingar, skulle löpa fara att försjunka i sterilitet. Curmans organisation av kulturminnesvården baserar sig på Fornvårdskommitténs slutsatser. 3 Landshövdingen i Gävleborg, Sven Lübeck, är ordförande för den utredning av kulturminnesfrågan som tillsätts 1930 av Kungl Maj:t. Sigurd Curman formulerade i början av år 1930 en skrivelse till Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien där han framhöll vikten av att provinsmuseerna bibehålles så fria och självständiga som möjligt. År 1937 lämnar utredningen sitt betänkande där de föreslår att provinsmuseer som fristående organ inom den statligt ledda kulturminnesvården kan komma till stånd tack vare fortsatt tilldelning av lotterimedel. 4 De första landsantikvarierna skulle arbeta för det regionala museets intressen, samarbeta med de lokala hembygdsföreningarna och lokala museerna och dessutom ansvara för att Riksantikvarieämbetets intressen tillgodosågs. Detta medförde 5

8 Gåva till Philibert Humbla på hans femtioårsdag 2 juni Motivet är gjort av Gävlekonstnären Bertil Lundqvist som hade en separatutställning på Gävle museum året därpå. Lundqvist var även en av de konstintresserade amatörer som grundade Brynäsgruppen. Foto: Mats Fallqvist.

9

10 att personerna ifråga behövde kunskap om kulturhistoria, förvaltning och ekonomi. De formella kraven formulerades i anställningsinstruktioner som skrevs under av respektive musei- eller föreningsstyrelse och riksantikvarien. 5 Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund anställer en länsintendent Philibert Humbla Den 20 juli 1926 samlades representanter från Gestriklands kulturhistoriska förening, Helsinglands fornminnessällskap samt Södra och Västra Hälsinglands fornminnes- och hembygdsförbund för ett konstituerande sammanträde Gästrike- Hälsinge hembygdsförbund skulle grundas. Styrelsen bestod av bl.a. landshövding Sven Lübeck, borgmästare Rissler, byggmästare A. Nisser, fröken Hedvig Ulfsparre, Ebba Fick från Gestriklands hemslöjdsförening, doktor Frans Rodenstam och rektor Karl Hedlund vid Västerbergs folkhögskola. Hembygdsförbundet hade redan från början ambitiösa planer för framtiden men verksamheten var blygsam det första året. När förbundet fick besked om möjligheterna att få bidrag från de så kallade lotterimedlen från penninglotteriet växte aktiviteterna snabbt. Bidraget, som tillkommit efter förslag från Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien redan 1927, skulle utgå för att bygga upp museer och anställa landsantikvarier. 6 Detta bidrag skulle i hög grad komma att gynna förbundets förslag på att inrätta en tjänst för en vetenskapligt utbildad intendent för hembygdsarbetet och planerna tog form genast när förbundet fick reda på bidragsförslaget. 7 Från 1928 delades lotterimedlen ut till förbundet och alla andra förbund som sökte. Bidraget delades rättvist mellan Hälsingland och Gästrikland. Samtidigt fick förbundet också bidrag från landstinget. Nu var ekonomin så god att tankarna på att inrätta en fond för att så småningom inrätta en tjänst, en länsintendentstjänst, börjar bli alltmer konkreta. Det nya förbundet ville skynda långsamt och planerna kom inte till stånd förrän Då avsätts kronor till en intendentfond. Under 1932 förbereddes anställningen. I slutet av april sätts annonser in i Svenska Dagbladet. Ny annons sätts in i mitten av februari Tankarna på vad den nyanställde egentligen skulle göra började också ta form. För att utreda detta började det stora arbetet att ta fram en arbetsinstruktion. I denna beskrivs att det åligger länsintendenten: att inom länet verka för de hembygdsvårdande uppgifter, som Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund upptagit på sitt program, att inom länet utföra de uppdrag, som Riksantikvarien, Nordiska Museet eller motsvarande myndigheter och institutioner överlämna åt länsintendenten, samt att verka för samarbetet mellan 8

11 länets organisationer för hembygdsvård inbördes och med motsvarande centrala institutioner. 8 Vidare skulle tjänsten innebära att i mycket hög utsträckning bistå hembygdsföreningarna i deras arbete men också att hjälpa skolorna att nå ut med hembygdsundervisning. Länsintendenten skulle även se till att insamlings, studie- och forskningsarbete utförs och att resultatet av dessa skulle bevaras för framtiden. Personen skulle vara kunnig om äldre kulturformer av skilda slag och arbeta med byggnadsvård, fasta fornminnen och naturskydd genom inventeringar, undersökningar och beskrivningar. Dessutom ingick arbete som förbundets sekreterare och arkivarie. Det var inte bara att bestämma detta godtyckligt. Arbetsinstruktionen skulle också anpassas efter nationella normer, utfärdade av Riksantikvarieämbetet. Men fram till maj 1934 fick arbetsinstruktionen provas efter tillstånd av riksantikvarie Sigurd Curman. Han skriver den 7 april: Ofvanstående förslag till instruktion godkännes att försöksvis gälla intill den 1 maj 1934, hvarefter nytt förslag till instruktion, utarbetadt med ledning af vunna erfarenheter samt af ett af museimannaföreningen upprättadt förslag till normalinstruktion, bör underställas riksantikvariens pröfning. 9 Instruktionen gick på remiss men det var redan klarlagt var den blivande länsintendenten skulle arbeta: Därvid har fastställts, att intendentens bosättningsort under första året skulle vara Gävle samt att styrelsen senare skulle fatta beslut om bosättningsort efter denna tid, att länsintendenten skulle en vecka per månad under åtta månader av året tjänstgöra å museerna i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs samt under en period av tre år under en vecka tjänstgöra vid varje hembygdsförening i länet. 10 Den 3 maj 1933 anställs den nyblivne filosofie doktorn vid Göteborgs museum, Philibert Humbla, som länsintendent. Han hade dessutom också hunnit med att arbeta på både Nordiska Museet och Röhsska museet i Göteborg. 11 Redan två dagar senare, den 5 maj, får han det första brevet, från Oscar Björkman och Bollnäs hembygdsförening. Han avslutar sitt brev med förfrågan om ett föredrag med att säga: Jag beder Eder vara hjärtligt välkommen till Hälsingland, och önskar Eder lycka och framgång som intendent i Hälsingebygd. 12 Med detta uppmuntrande brev vilar Humbla inte länge på lagrarna. Han ger sig redan i juni och juli ut på en lång resa i länet. I hans redogörelse kan läsas att han under perioden 22 juni till 17 juli reste till Bollnäs, Ljusne, Hudiksvall, Söderhamn, 9

12 Philibert Humblas föredrag som han höll på olika platser i Gävleborgs län Arvet från fordom framtidens grund Bokbandsstilar Den gamla bebyggelsen Den kyrkliga konstens stil- och stämningsvärde Det blivande museet i Gefle En hembygdsförenings huvuduppgifter Familjen Rettig Folklig spis Folkrörelsearkiv i museet Forntid i nutid Fredrik I:s tid och rokokon Fritidsjobbet Gamla julseder Gamla vägar Gammalt affärsliv i Gävle Gefle Vapen och Rettigs snus och vad som däromkring grupperar sig Gårdar och byar Gävle stads bebyggelse Gävle stad, sjöfart fiske Helmer Osslund, f Hembygdsrörelsen och idrotten Hembygdsvården John Sten Konsthantverket och museerna Konsthistoriska föredrag Kulturhistoriskt fältarbete inom allmogens arbetsliv Kvinnliga dräkter Levande hembygdsvård Litet om bohusländskt båtbyggeri och försök till orientering Luciafirandet Med akvarellfärg och pensel Metallkonsthantverk, första föreläsningen Midsommarafton Modem heminredning Modernt måleri i Sverige Motivisk och motivlös konst Museer och hantverk Målerisk realism Naturlandskap och kulturlandskap Norge, Danmark, Finland Norrlandsmåleri Något om bokillustrationer Något om museal utformning och planläggning Några synpunkter på den husliga slöjden i Hälsingland Ombord på gamla emigrantfartyg Om den moderna konsten Om etnologisk och kulturhistorisk forskning Om Gävle Museum Om Hälsingland Om konstriktningar och konsten att se på konst Om landskapsvård och hembygdsvård Om midsommarfirandet Porslin Rörstrand Philibert Humbla vid sitt skrivbord Foto: Carl Larsson.

13

14 Trönö (Humbla skriver här Tröne), Valbo, Ockelbo, Österfärnebo, Torsåker, Järbo, Ovansjö, Järvsö, Edsbyn och Arbrå i nämnd ordning. Han stannade som regel endast över dagen och reste med både buss, tåg och bil. De kommande månaderna blir lite lugnare fastän resor till både Falun, Utvalnäs, Hamrånge, Sandviken, Enånger och Segersta, förutom två längre resor till Stockholm och de nationella museerna, redovisas i Humblas reseräkning. Samtidigt köptes utrustning in till Humblas nya kontor. Hans adress anges vara Engelbrektsgatan 18 och det är också hit det mesta nyinköpta fraktas. En skrivmaskin, skrivpapper och karbonpapper, kuvert, bläck och bläckhorn, hålslag, namnskyltar och bokhylla köps in. Ett välbehövligt telefonabonnemang tecknas under hösten. Både brevpapper och telefon behövdes säkerligen med tanke på alla de kontakter Humbla fick redan första året. I korrespondensen märks hans stora kontaktnät och hans verksamhet. Här finns brev om många skilda ämnen, från ordnandet av en stor damastutställning, samarbete med Nordiska museet om folkdräkter från Hälsingland, förhindrandet av kulturhistoriska föremåls försvinnande ut ur landet och planerandet av kronprinsparets besök 1934 till beställningar av föredrag och artiklar, detaljfrågor om äldre båtkonstruktioner, beställandet av ritningar på nävertak och utskickande av frågelistor. Redan under 1934 hade verksamheten växt och antalet resdagar i länet uppgick till Gävle museum byggs En annan omständighet som påverkade Humblas arbete var också det faktum att Gävle kanske skulle komma att få ett eget museum. I juli 1933 hade Antonie Rettig avlidit och testamenterat en stor summa pengar till Gävle stad för att bygga ett museum som skulle rymma hennes tillika donerade samlingar. Donationen togs officiellt inte emot av Gävle stad förrän 1936 och Humbla utarbetade snart ritningar för det nya museet tillsammans med stadsarkitekten Sven Wranér. 14 Byggandet av museet började först 1938 och invigdes 29 september Museiintendenten hette naturligtvis Philibert Humbla. Verksamheten fortlöper de närmaste åren i allt mer växande skala. Samtidigt blir Hembygdsförbundets ekonomi allt mer ansträngd. Det är krigstid och flera svåra beslut fattas. Förbundets bil, en Chevrolet Standard från 1934, säljs till militären och en vädjan till enskilda personer och företag att bidra till Humblas lön skickas ut. 15 Framtiden blir dock inte lika dramatisk. Under 1945 konkretiseras nämligen förslaget att ge bidrag till landsantikvarietjänster. Humbla har hittills haft titlarna länsintendent och, från museets öppnande 1940, museiintendent. Titeln länsintendent är lite speciell. Enligt Svenska akademiens ordbok är detta nämligen detsamma som länsantikvarie, alltså det som senare kommer att vara titeln på länsstyrelsens ansvarige för kulturminnesvård, och anges vara en särskild titel 12

15 just för Gävleborgs län. Titlarna används dock parallellt. Så småningom får hembygdsförbundet möjlighet att svara på förslaget om bidrag och då anges Humbla vara landsantikvarie. 16 Hembygdsförbundet släpper inte denna sak utan skriver till Riksantikvarieämbetet för att få mer information om hur man ska gå tillväga och redogör för det krångliga läget. Här framgår att Humbla dels är anställd av hembygdsförbundet som länsintendent/landsantikvarie, dels anställd av Gävle stad som intendent. 17 Trots allt administrativt arbete från förbundet blev inte utdelningen så stor endast en mindre summa för att utjämna den minskade ekonomin som förlusten från räntorna utgör. Tisdagen den 29 juli 1952 skulle bli en ödesdag för Gävleborgs kulturliv. Humbla tog som vanligt bussen från sin sommarbostad i Utvalnäs och kom in till Gävle busstation omkring kl. 9. Han begav sig på den korta promenaden till museet. På Norra Kungsgatan kände han sig plötsligt dålig och satte sig ner på en trappa för att vila sig en stund. Men när han sedan reste sig upp för att gå vidare segnade han istället ner på trottoaren. Folk strömmade till och kallade på läkare som dessvärre endast kunde konstatera att Humbla avlidit. Dödsorsaken ansågs vara hjärtinfarkt. 18 Sorgen blev stor inom kulturminnes- och museivärlden i både länet och Sverige. Landshövding Elon Andersson skriver en kortfattad årsberättelse som egentligen blir en sammanfattning av Humblas gärning i länet: Praktiskt taget allt, som vuxit fram under hans 19 år i vårt förbund, hade han varit med om att skapa. Hälsinglands museum, Gävle museum, ett fyrtiotal hembygdsgårdar i länet ha till stor del honom att tacka för den utformning de fått. 19 Det blomstrande kulturlivet i länet kunde dock inte ta en paus. Redan den 6 september 1952 utlyses ett vikariat. Av de tio sökande utvaldes Stig Stenström från Länsmuseet i Jönköping. Eftersom samarbetet mellan Gävle stads museinämnd, som från 1940 var ansvariga för det nya Gävle museum, och Hembygdsförbundet fungerat så bra, mycket tack vare Humbla, ställdes museinämnden och hembygdsförbundet inför många frågor och beslut när en ersättare skulle utses. Humblas tjänst hade helt enkelt varit unik i landet och odokumenterad. 20 Från och med nu benämns den tidigare tjänsten som länsintendent istället endast som landsantikvarie. 21 Den tillfälliga arbetsinstruktionen för Humbla, som godkänts 1934 av Sigurd Curman, fastställs slutligen inte förrän i juli Då hade den omarbetats flera gånger och handlade främst om museiverksamhet: Landsantikvarien är, under inseende av vederbörande styrelse, föreståndare för de museala samlingar och kulturminnesmärken, som ägas eller förvaltas av Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund och Gävle stad. 23 Tidigt fördes diskussioner om att landsantikvarietjänsten och museichefstjänsten skulle vara två olika tjänster arbetsbördan blev helt enkelt för stor. 24 Denna diskussion fortgick under flera år och även Nationalmuseum, som hade inflytande på valet av ersättare, ansåg att tjänsterna kanske borde delas. 25 Alternativet 13

16 Landsantikvarier vid Gävle museum och Länsmuseet Gävleborg Philibert Humbla Stig Stenström Olle Källström 1962 Ingrid Swartling Sune Zachrisson 1963 Maj-Britt Wadell Ingemar Tunander Ingemar Svensson 1987 Peder Mellander (vik) 1993 Peder Mellander (vik) Anders Broberg 1997 Carl-Magnus Gagge (vik) Lars Sjösvärd Peder Mellander Peders styrelseuppdrag som landsantikvarie Föreningen Fängelsemuseet i Gävle, adjungerad Gävle musei vänner Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, verkställande ledamot Stiftelsen Dalälvarnas flottningsmuseum Stiftelsen Ecke Hedbergs konstnärshem, Tallbo Styrelsen i Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län, John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad, föredragande Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden, adjungerad Stiftelsen Rosenlöfs tryckeri Sveriges bruksgrafiska museum Styrelsen för Projekt Hälsingegårdar Världsarv och Utveckling Peder deltar i den arkeologiska undersökningen vid Högs kyrka Undersökningen ägde rum inom ramen för projektet Cult Identity som genomförs tillsammans med Lettland och Estland. Foto: Katarina Eriksson. 14

17 var att tillsätta ytterligare en museitjänsteman. Det skulle dock inte bli av förrän 1963 då en amanuens utsågs. 26 Klargörandet av länsintendentens/landsantikvariens och museichefens arbetsinstruktioner och ansvarsområden skulle bli ett återkommande ämne för diskussioner och utredningar upprepade gånger långt fram i tiden. Landsantikvarieyrket på 1900-talet och 2000-talet Idag är landsantikvarien chef för en organisation med drygt 40 anställda. Ulla Norin var en av de som arbetade på Gävle museum från att det stod färdigt Hon berättar att Det var sex personer som arbetade här på museet när jag började. Museichef var Philibert Humbla som även bodde här i museet. 27 Likheterna är många mellan landsantikvarieyrket på 1900-talet och 2000-talet samarbetet med hembygdsrörelsen och andra föreningar, arbetet med kulturmiljöer samt utställningar om kulturhistoria och konst. Olikheter finns också, inte minst att det är många fler museiutbildade än enbart landsantikvarien så som det var när Humbla anställdes. En stor förändring av organisationen för arbetet med kulturmiljöerna skedde 1976 då länsstyrelserna började arbeta med kulturminnesvård. Detta genomfördes efter utredningen MUS 65 med syfte att hitta former för att fatta beslut på länsnivå och stärka samarbetet mellan olika sektorer. 28 Strax därefter förtydligades länsmuseernas roll och Gävle museum omorganiserades vid årsskiftet till Länsmuseet i Gävleborgs län med både fortsatt och ökad verksamhet i Gästrikland och Hälsingland. 29 Det är flera områden inom det kulturhistoriska fältet där Peder Mellanders och Philibert Humblas vägar korsas. Intresset för arkeologi och det speciella fyndet Björkebåten är ett exempel. 30 Engagemanget kring bevarande av äldre byggnader och intresset för konst är ytterligare några exempel, och det finns många, många fler. 31 Den ende som tidigare har studerat Länsmuseet Gävleborgs historia är just Peder Mellander. 32 Denna korta artikel gör inga anspråk på att teckna en komplett bild av landsantikvarieyrket på och 2000-talet. Däremot kan artikeln förhoppningsvis ha visat på att det finns ett intressant material att ytterligare fördjupa sig i. Kanske rentav för en nybliven pensionär som Peder Mellander? Anna Forsberg är arkivarie och samordnare för arkivet vid avdelningen Samlingar. Anna rekryterades till Länsmuseet Gävleborg 1999 av Lars Sjösvärd. Anna Lindgren är 1:e antikvarie och chef för avdelningen Kulturmiljö. Anna rekryterades till Länsmuseet Gävleborg 1999 av Lars Sjösvärd, och Peder Mellander var då Annas chef på Kulturmiljövårdsenheten. 15

18 Fotnoter 1 Grundberg, Jonas, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Göteborg 2000, s Arcadius, Kerstin, Museum på svenska. Stockholm 1997, s Wetterberg, Ola, Monument och miljö. Göteborg 1992, s Berthelson, Bertil, Kulturminnesvården, provinsmuseerna och landsantikvarierna i Ad Patriam Illustrandum. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april Uppsala 1946, s Petterson, Richard, Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering. Umeå 2001, s Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Skrivelse från Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien till Kungl. Maj:t, 29 aug Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Skrivelse till konstituerande protokoll, 18 juli Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Förslag till instruktion för länsintendent, [1933]. 9 Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Förslag till instruktion för länsintendent, [1933]. 10 Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Årsberättelse Norrlandsposten 30 juli Länsmuseet Gävleborgs arkiv, E1:1 Korrespondens Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Årsberättelse för Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Länsintendentens årsberättelse för Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Revisionsberättelse för år 1944, maj Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Yttrande angående landsantikvariernas löneförmåner, jan Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Skrivelse till Riksantikvarieämbetet, dat. 7 nov Samtliga uppgifter tagna ur Norrlandsposten 30 juli Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv, A1:1 Protokoll , Årsberättelse Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B:2 Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 4, Utdrag ur protokoll fört vid Museinämndens sammanträde, september Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B:2 Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 4, Brev till Lars Matton från Carl Nordenfalk, Nationalmuseum, Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B:1, Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 1, bilaga 23, Instruktion för landsantikvarien, 1958 ; F3B:2 Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 4, P.M. med vissa anteckningar rörande landsantikvarietjänsten. 23 Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B:1, Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 1, bilaga 23, Instruktion för landsantikvarien, Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B Landsantikvarie- och museichefstjänsten, material om utredningen kring tjänsterna. 25 Länsmuseet Gävleborgs arkiv, F3B:2 Landsantikvarie- och museichefstjänsten, fasc. 2, Brev till Lars Matton från Carl Nordenfalk, Nationalmuseum, Länsmuseet Gävleborgs arkiv, A1:4 Protokoll, Årsberättelse för Björk, Ann-Marie, Ulla Norin 50 år på museet i Läddikan Nr Gävle 1990, s Biörnstad, Margareta, Kulturminnesvårdens omorganisation Hur var det tänkt? i Nordin, Erik & Arnell, Kjell-Håkan, Vadstena möte. Ett kvartssekel med länsantikvarierna. Uppsala 2003, s Lepasoon, Urve & Brunk, Wille, Ett länsmuseum med länsansvar i Läddikan Nr , s Se till exempel Westerdahl, Christer, En sjöman som gick i land eller Philiberth Humbla ett biografiskt kåseri i Bottnisk kontakt VI. Gävle 1993, Modén, Arne, Philiberth Humbla i Hälsingerunor en hembygdsbok Lund 1952, Hedlund, Karl, 16

19 Philiberth Humbla i Från Gästrikland Gävle 1953 och Mellander, Peder, Hur gammal är Björkebåten i Läddikan Nr Gävle Se till exempel: Humbla, Philibert, Kulturhistoriska värden licensfritt bränsle Särtryck ur RIG 1945, Kallings Nilsson, Katarina, Två fängelser och ett museum Fängelsemuseet i Gävle och dess framtida möjligheter, sett utifrån ett museologiskt perspektiv på svensk kriminalvårdshistoria, Rapport Länsmuseet Gävleborg 2001:01, Gävle 2001, Humbla, Philibert, Kilian Zoll Göteborg 1932, Årsredovisning 2008 Länsmuseet Gävleborg, Sollbe, Barbro, Hör med Peder innan huset ska rustas! i Läddikan Nr Gävle Länsmuseet i Gävleborgs län och Gävleborgs Symfoniorkester - utredning angående ekonomiska och kulturpolitiska konsekvenser vid renodling av huvudmannaskapet. Maj 1994, s Uppgifterna är tagna från Länsmuseets årsredovisningar. Källor Arkiv Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds arkiv Protokoll Länsmuseet Gävleborgs arkiv Landsantikvarie- och museichefstjänsten Länsmuseet i Gävleborgs län och Gävleborgs Symfoniorkester - utredning angående ekonomiska och kulturpolitiska konsekvenser vid renodling av huvudmannaskapet Maj 1994 Korrespondens Protokoll Årsredovisningar Länsmuseet Gävleborg Litteratur Arcadius, Kerstin, Museum på svenska. Stockholm Berthelson, Bertil, Kulturminnesvården, provinsmuseerna och landsantikvarierna i Ad Patriam Illustrandum. Hyllningsskrift till Sigurd Curman 30 april Uppsala Biörnstad, Margareta, Kulturminnesvårdens omorganisation Hur var det tänkt? i Nordin, Erik & Arnell, Kjell-Håkan, Vadstena möte. Ett kvartssekel med länsantikvarierna. Uppsala Björk, Ann-Marie, Ulla Norin 50 år på museet i Läddikan Nr Gävle Grundberg, Jonas, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Göteborg Hedlund, Karl, Philibert Humbla i Från Gästrikland Gävle Humbla, Philibert, Kilian Zoll Göteborg Humbla, Philibert, Kulturhistoriska värden licensfritt bränsle Särtryck ur RIG Kallings Nilsson, Katarina, Två fängelser och ett museum Fängelsemuseet i Gävle och dess framtida möjligheter, sett utifrån ett museologiskt perspektiv på svensk kriminalvårds historia, Rapport Länsmuseet Gävleborg 2001:01, Gävle Lepasoon, Urve & Brunk, Wille, Ett länsmuseum med länsansvar i Läddikan Nr Gävle 1979 Läddikan nr 1, Gävle Mellander, Peder, Hur gammal är Björkebåten i Läddikan Nr Gävle Modén, Arne, Philibert Humbla i Hälsingerunor en hembygdsbok Lund 1952 Norrlandsposten 30 juli Petterson, Richard, Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering. Umeå Sollbe, Barbro, Hör med Peder innan huset ska rustas! i Läddikan Nr Gävle Westerdahl, Christer, En sjöman som gick i land eller Philibert Humbla ett biografiskt kåseri i Bottnisk kontakt VI. Gävle Wetterberg, Ola, Monument och miljö. Göteborg

20 Björkebåten och andra fynd ur torvmossarnas bibliotek Av Bo Ulfhielm För museichef Philibert Humbla måste vintern 1947/48 varit en enda lång väntan. Sent på hösten hade ett märkligt fynd framkommit vid en kanalgrävning mellan Jusjön och Hillesjön i östra delen av Gästrikland: en förhistorisk båt med säregna drag hade påträffats, nästan två meter ned i torven. För Humbla kom fyndet som på beställning. På sin egen bakgård hade han, som länge forskat i förhistoriskt båtbyggeri, fått något som skulle kunna vara ett av de äldsta båtfynden i Skandinavien. Men att starta en arkeologisk undersökning i november var inte att tänka på. Fyndet fick täckas över under vintern. Först i maj kom undersökningarna igång, och det var verkligen ett speciellt fynd! Båten var byggd på en urholkad lindstam, förhöjd med en bordgång av granbräder som lagts mot stocken med lite överlappning och sedan fästs med järnnitar som i senare traditionellt nordiskt båtbyggeri. Konstruktionslösningen av stävarna, med särskilda urholkade delar, var överhuvudtaget inte känt från tidigare fynd. Vissa sammanfogningar i båten hade gjorts i en slags syteknik med vidjor, likaså hade en spricka i båtens botten lagats med en kombination av stygn och nitar. Sammantaget uppvisade båten en rad mycket ursprungliga drag som intresserade forskare på ämnet. Humbla daterade fyndet typologiskt till ca 100 e.kr, mellan två andra nyckelfynd den primitivare Hjortspringbåten från 300 f.kr. och det modernare Nydamskeppet från ca 300 e.kr. (Humbla 1950:30). På den här tiden handlade arkeologin mycket om att återskapa utvecklingsserier. Med naturvetenskapen som förebild systematiserades fynden från det enkla till det komplicerade. Inte minst syntes detta inom marinarkeologin där man tänkte sig en rak utveckling från ett primitivt ursprung till vikingaskeppen, i vilka det ansågs att träteknik och segelnautisk erfarenhet kulminerade. Philibert Humbla deltog mycket aktivt i diskussionerna om det nordiska klinkbyggda skeppets ursprung. Här fanns två huvudläger: De som menade att grunden var sydda båtar, och de som hävdade att utvecklingen tog sitt avstamp i stockbåten (se Hasslöf 1988 för diskussion). Humbla företrädde de senare, och sina teser lade han fram i boken Galtabäcksbåten och tidigt båtbyggeri i Norden (Humbla och von Post 1935). Björkebåten, med en urholkad stock som grund, såg ut att stödja Humblas uppfattning. Dateringen till ca 100 år efter Kristus fick också stöd i de geologiska analyser som gjordes. Med hjälp av en beräkning av landhöjningen och sammansättning av pollen i torven på fyndplatsen kom man fram till att båten måste ha övergivits ungefär då 18

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012

Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning nuläge och framtid Arbetets museum 11-12 oktober 2012 Dokumentation Jan af Geijerstam (red.) Omslaget till denna dokumentation visar en del av Norrköpings

Läs mer

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Sidan 26 1 Främre omslag: Slaget vid Prestebakke. Foto: Ulf Hansson,

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn

ARKEOLOGIE4. projektrapport för informationsinsatserna. Ylva Fontell & Katja Jahn ARKEOLOGIE4 projektrapport för informationsinsatserna Ylva Fontell & Katja Jahn INNEHÅLL 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 2:1 E4-bygget 3 2:2 Arkeologi E4 3 2:3 Att informera allmänheten 4 3. Projektbeskrivning

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Den som spar han har

Den som spar han har Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Den som spar han har Hem- och konsumentkunskapens roll i undervisning kring sparande, lån och skuldsättning Afrodite Kostopoulos Maria Källberg Examensarbete

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Fotevikens Museum platsen där drömmar blir till verklighet

Fotevikens Museum platsen där drömmar blir till verklighet 1 Sven Rosborn Fotevikens Museum platsen där drömmar blir till verklighet Foteviken 2005 Bildmaterial: Fotevikens Museum. Omslagsbild: Idéskiss över Vikingareservatet. Tryck:Wallin & Dalholm Boktryckeri

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Bebyggelsehistorisk tidskrift Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 63 2012 dag avango & per lagerås (red.) Bebyggelsehistorisk tidskrift redaktionens adress Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, slu Box 7013 750 07

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:16 ISSN 1654-0247 Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar

Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar Runriket hur det kan användas för att skapa tankar kring kulturarv hos barn och ungdomar Fältrapport för kulturarvsanalys Etnologi Vårterminen 2009 Maud Ekblad Handledare: Jonas Engman Copyright Denna

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer