RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING"

Transkript

1 Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen) NT\771527SV.doc PE /BUR

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING DEL I: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN DEL II: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN Bilaga nr 1: : Preliminärt förslag till budgetberäkning: beräknade inkomster och utgifter Bilaga nr 2: : Analytiska budgetar Bilaga nr 3: : Förslag till ändringar i budgetkontoplanen Bilaga nr 4: : Presentation av budgeten per generaldirektorat/verksamheter Bilaga nr 5: : Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen Bilaga nr 6: : Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 2/14 NT\771527SV.doc

3 Sammanfattning Denna rapport överlämnas till presidiets medlemmar i enlighet med artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen inför antagandet av det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret Vid sitt sammanträde den 2 februari i år uttalade sig presidiet om de huvudsakliga riktlinjerna för budgetåret Generalsekreterarens rapport har utarbetats i enlighet med dessa riktlinjer. Rapporten tar också hänsyn till de riktlinjer som budgetutskottet fastställde i sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010, som antogs den 11 februari Det preliminära förslaget till budgetberäkning bygger på följande förslag: a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för den nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. d) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. e) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslag till parlamentets budgetberäkning för 2010 som upprättats på dessa grunder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet. NT\771527SV.doc 3/14 PE /BUR

4 I - INLEDNING Vägledande tidsplan för budgetberäkningsförfarandet för Tidsplanen har följande hållpunkter: DATUM INSTANSER ETAPPER Genomförda etapper 21/01 Budgetutskottet diskussion om riktlinjerna för budgeten för /02 Presidiet de allmänna riktlinjerna antas 10-11/02 Budgetutskottet riktlinjerna för budgeten för 2010 antas Kommande etapper början av mars Generalsekreteraren personalkommittén och samråd med personalkommittén 09/03 Presidiet behandling av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 11/03 Budgetutskottet presentation av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 23-26/03 Presidiet - Budgetutskottet eventuellt förberedande medlingssammanträde 30-31/03 Budgetutskottet behandling av budgetberäkning det preliminära förslaget till 01/04 Presidiet det preliminära förslaget till budgetberäkning antas 16/04 Budgetutskottet förslaget till budgetberäkning antas 07/05 Plenarförsamlingen budgetberäkningen antas Presentation av rapporten 2. Rapporten är uppdelad i tre rubriker och sex bilagor: I denna sammanfattande skrivelse beskrivs huvudlinjerna för den budget som håller på att utarbetas, särskilt de medel som krävs för att nå de mål som presidiet redan har antagit. I del I Åtgärder beträffande anslagen presenteras viktig information om de belopp som anslås till olika utgiftsområden och anslagens utveckling. I del II Åtgärder beträffande tjänsteförteckningen framförs förslag om ändringar av tjänsteförteckningen. Till rapporten bifogas också följande bilagor som komplement: nr 1: Det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010, som består av tjänsteförteckningen och beräknade inkomster och utgifter nr 2: Analytiska budgetar (varav en analys av kostnaderna för de externa kontoren samt en analytisk budget för miljöpolitiken och EMAS-åtgärderna) nr 3: Förslag till ändringar av budgetkontoplanen nr 4: Presentation av budgeten och verksamheterna per generaldirektorat nr 5: Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen nr 6: Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 4/14 NT\771527SV.doc

5 II - BUDGETRAMEN OCH FLERÅRIGA KRAV Den traditionella budgetjämvikten vid ett vägskäl 3. Sedan 1988 har parlamentet på rekommendation 1 av de politiska gruppernas ordförande utnyttjat 20 procent av rubrik V (administrativa utgifter), vilket har gjort det möjligt att frigöra ett mindre årligt överskott i förhållande till de strikt operativa behoven. Denna marginal har med framgång utnyttjats för fastighetspolitiken vilket möjliggjort förvärv av lokaler på de ordinarie arbetsorterna. Under de senaste åren har dessa fastighetsförvärv börjat bära frukt. Utan de förtida inbetalningarna och förvärven av fastigheter i det förgångna skulle leasingavgifterna under 2010 ha utgjort en extra budgetbörda på cirka 100 miljoner euro. Genom dessa besparingar har man kunnat finansiera viktiga nya projekt utan extra medel. Man bör dessutom understryka att även finansieringen av de europeiska politiska partierna och stiftelserna, de två senaste utvidgningarna och de totala kostnaderna för ledamotsstadgan har kunnat genomföras utan att taket på 20 procent överskridits, trots att man hade kunnat anse att dessa utgifter inte täcktes av detta tak. 4. Budgetmyndigheten har visserligen fortsatt att uppmuntra till fastighetsförvärv, men under de senaste budgetåren har den minskat den marginal som parlamentet avsätter för denna politik. Parlamentets budget utgjorde därför endast 19,69 procent av rubrik V under 2006, 19,64 procent under 2007, 19,48 procent under 2008 och 19,67 procent under 2009, dvs. outnyttjade marginaler på 20,6 miljoner euro under 2006, 25,5 miljoner euro under 2007, 38,9 miljoner euro under 2008 och 25,4 miljoner euro under Att extrakostnaderna för ledamotsstadgan redan från 2010 ska finansieras över ett helt år visar emellertid att den traditionella budgetjämvikten har nått sina gränser. Utöver dessa omedelbara extrakostnader kommer parlamentet också att på mycket kort sikt, vilket redan nämnts ovan, behöva genomföra omfattande renoveringsarbeten i och underhåll av de många byggnader som det nu äger. Samtidigt kommer renoveringen och utvidgningen av KAD-byggnaden i Luxemburg att kräva mycket omfattande medel. På medellång sikt kommer slutligen också ledamöternas pensionsrättigheter, som de gradvis intjänat enligt den nya ledamotsstadgan, att utgöra en avsevärd årlig extrakostnad. 6. Med hänsyn till denna framtida utveckling och samtidigt som man upprätthåller strategin med en kostnadsrelaterad budget, förefaller det nödvändigt för parlamentet att från och med 2010 utnyttja hela den tillgängliga marginalen för att vid behov kunna fortsätta tidigareläggningarna av utgifterna för fastigheter och andra lämpliga utgifter och därmed hålla kvar möjligheten att under de närmaste åren finansiera de nya ovannämnda utgifterna. I annat fall skulle parlamentet kunna tvingas att se över det tak det själv fastställt för utnyttjandet av medlen under rubrik V, vid en tidpunkt då denna rubrik kommer att utsättas för stora påfrestningar till följd av de ökade kostnaderna för EU-pensioner (1,1 miljard euro 2009 jämfört med 1,5 miljarder euro 2013). 7. Under dessa omständigheter och i enlighet med budgetmyndighetens önskan att lämna en marginal för att det nyvalda parlamentet ska kunna fastställa sina egna prioriteringar, föreslår man att fastställa förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 till euro, det vill säga 19,74 procent av anslagen till rubrik V, vilket i detta skede lämnar en oanvänd marginal på 21,2 miljoner euro under taket på 20 procent. 8. Vid första behandlingen kan det nyvalda parlamentets prioriteringar, konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av Lissabonfördraget och eventuella tidigareläggningar av utgifter 1 De politiska gruppernas ordförande har rekommenderat att parlamentets budget skall upprättas med ett basbelopp som motsvarar 20 procent av anslagen för rubrik V. Detta självpåtagna tak på 20 procent skall gälla exklusive fastighetsutgifter och utgifter för ledamotsstadgan och sedan 2004 exklusive finansieringen av de europeiska politiska partierna. NT\771527SV.doc 5/14 PE /BUR

6 dock medföra ett fullständigt utnyttjande av taket på 20 procent i rubrik V, det vill säga en budget för 2010 på 1 617, 6 miljoner euro. III MÅLEN FÖR 2010 OCH DERAS BUDGETKONSEKVENSER kommer att bli ett år då parlamentet återgår till normal verksamhet. Efter valet till Europaparlamentet 2009 kommer verksamheten att återupptas med den energi som kännetecknar det första året i en valperiod. Lagstiftningsarbetet kommer också att komma i gång igen så snart den nya kommissionen har utsetts. Ytterligare förstärkningar av lagstiftningssektorn kommer därefter att bli nödvändiga. Lissabonsfördragets eventuella ikraftträdande kommer att leda till en aldrig tidigare skådad utökning av parlamentets befogenheter. Konsekvenserna för parlamentets verksamhet och dess funktion kommer att märkas redan de första månaderna Parlamentet måste samtidigt fullfölja de stora fleråriga projekt som inletts under den sjätte valperioden och leva upp till det nya administrativa ansvaret, såsom ledamotsstadgan och assistentstadgan. Slutligen kommer generalsekretariatet att tvingas fortsätta sina insatser för att uppnå parlamentets miljömål. A) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten 10. I sitt betänkande 2 om riktlinjerna för budgeten för 2010 betonade budgetutskottet den grundläggande demokratiska principen att alla ledamöter ska behandlas lika när det gäller deras möjligheter att uttrycka sig och att motta och använda all relevant information för att kunna arbeta för sina väljare på bästa möjliga sätt och menade i detta sammanhang att lika tillgång till språkresurser för ledamöterna kommer att vara en central riktlinje för budgeten För att leva upp till detta krav föreslår man i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 att budgetmedlen till både tolkning och översättning utökas. Dessa två sektorer kommer att arbeta med full kapacitet 2010, efter en minskning av deras arbetsbörda under 2009 till följd av valet. 12. Förslaget är därför att anslå 55 miljoner euro till budgetpost Konferenstolkar (jämfört med 45,5 miljoner euro 2009) och 14,8 miljoner euro 3 till budgetpost Externa översättningstjänster (jämfört med 10,7 miljoner euro 2009). Man bör dessutom påminna om att presidiet den 15 december 2008 avsevärt breddade möjligheterna till personliga tolktjänster, framför allt de potentiella användarna och berörda språk. För närvarande har ett belopp på 4 miljoner euro anslagits till denna tjänst. 13. Nyligen togs fem nya sammanträdesrum i bruk i JAN-byggnaden, vilket i framtiden gör det tekniskt möjligt att använda ett större antal språk. Utvecklingen inom tolkningssektorn ger också hopp om att bristerna på tolkar för vissa språk kommer att vara mindre vanliga 2010 än tidigare. 2 Antaget den 11 februari Exklusive översättningen av CRE som representerar ytterligare 8,3 miljoner euro PE /BUR 6/14 NT\771527SV.doc

7 Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna 14. I sin resolution 4 av den 23 oktober 2008 om förslaget till allmän budget för 2009 betonade parlamentet att betydande förändringar, som syftar till att bistå ledamöterna i deras arbete, särskilt lagstiftningsarbetet, har genomförts. Dessa insatser måste naturligtvis fortsätta under 2010, som kommer att präglas av en betydande förnyelse av ledamöterna, ovannämnda institutionella förändringar och återupptagandet av en normal lagstiftningsverksamhet efter förnyelsen av parlamentet och kommissionen. 15. Trots att de flesta förslag avseende förstärkningen av parlamentets lagstiftningsverksamhet vid behov kommer att läggas fram inom ramen för anpassningen till det nya fördraget, har tillräckliga medel redan i detta skede ställts till förfogande inom de områden där nya initiativ och projekt planerats: Förstärkning av stödet till parlamentsutskotten: sju tjänster har i detta avseende avsatts för GD IPOL och fyra tjänster för GD EXPO av de 30 nya tjänster som föreslagits. Planerad utveckling av ett system för kunskapsförvaltning: euro har anslagits till budgetpost 2120 Externa tjänster för informationsteknik för genomförandet av projektets andra fas. 16. Expertbudgetarna för GD IPOL och EXPO får dessutom för 2010 (det år som verksamheten återupptas) 7 miljoner euro (IPOL) respektive 1,3 miljoner euro (EXPO), inklusive STOA, det vill säga en ökning på nästan 40 procent jämfört med Andra initiativ kan fortfarande läggas fram under budgetförfarandets gång, i synnerhet efter inrättandet av det nyvalda parlamentets politiska organ. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget 18. År 2009 kommer parlamentet att kunna återuppta sina förberedelser som avbröts efter den irländska folkomröstningen. Därmed bör parlamentet kunna hantera en eventuell ratificering av Lissabonfördraget under 2009 och förbereda sig på att omedelbart och under bästa möjlig förhållanden leva upp till sitt nya ansvar. 19. De viktigaste målen för dessa förberedelser är följande: Förbereda parlamentet så att det fullt ut kan påta sig sin nya roll som medlagstiftare, jämställd med rådet. Fortsätta och utöka insatserna till förmån för bättre lagstiftning. Se över parlamentets arbetsordning och andra interna bestämmelser mot bakgrund av kraven i fördraget och den interna reform som föreslagits av den arbetsgrupp som inrättats av talmanskonferensen. Utveckla samarbetet med rådet och kommissionen med hänsyn till de nya befogenheterna på området för externa förbindelser. Förbereda genomförandet av fördragsbestämmelserna om samarbete med de nationella parlamenten. 20. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den december 2008 att, om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, skulle övergångsbestämmelser antas så fort som möjligt. Enligt dessa ska antalet ledamöter av parlamentet från de tolv medlemsstater som berörs jämfört med Nice-situationen öka fram till slutet av valperioden Det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet skulle därmed öka från 736 till 754 (Kroatiens eventuella anslutning har inte beaktats). 4 Punkt 11 i resolutionen om förslaget till allmän budget (P6_TA-PROV(2008)0516). NT\771527SV.doc 7/14 PE /BUR

8 21. Budgetkonsekvenserna till följd av parlamentets strukturella anpassning och ökningen av antalet ledamöter har inte medtagits i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för Man har nämligen (på interinstitutionell nivå) beslutat att vänta in processens slutliga resultat. De finansiella konsekvenserna kommer i förekommande fall att integreras antingen genom förslag till ändring vid första behandlingen eller genom en ad hoc-ändringsskrivelse. Om resultatet ytterligare låter vänta på sig måste en ändringsbudget antas Man bör påminna om att de finansiella konsekvenserna kan uppskattas till 8 9 miljoner euro, varav 5 miljoner euro för att täcka utgifterna för ytterligare 18 ledamöter (under sex månader) och 3 4 miljoner euro för de strukturella anpassningarna av generalsekretariatet. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien 22. Med hänsyn till det nuvarande läget i förhandlingarna om Kroatiens anslutning kan det hypotetiska undertecknandet av anslutningsfördraget under 2010 få parlamentet att överväga att bjuda in tolv observatörer för de sista sex månaderna Nödvändiga anslag för att bjuda in observatörer har för närvarande förts in i kapitel 103 Reserv för utvidgningen, som i nuläget omfattar anslag på euro. 23. Samtidigt och i likhet med de senaste utvidgningarna kan parlamentet komma att rekrytera ett antal kontraktsanställda, framför allt på språkområdet, för att assistera observatörerna i deras arbete. Beroende på hur frågan utvecklas kan det bli möjligt att vid första behandlingen helt eller delvis inrätta tjänster för tjänstemän. B) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna 24. Användningen av 20 procent av anslagen till rubrik V, vilket kommer att krävas för att parlamentet även i fortsättningen ska kunna hantera framtida utmaningar, måste åtföljas av ökade insatser för att optimera och rationalisera tillgängliga resurser. Budgetmyndigheten erinrade för övrigt nyligen om denna princip. I sin resolution av den 10 april 2008 riktlinjerna för budgeten för 2009 anser parlamentet att mer relevanta och kostnadseffektiva sätt att organisera arbetet alltid måste eftersträvas, däribland en starkare inriktning på kärnverksamheten, omfördelning av personal när så är möjligt, omstrukturering av avdelningar så att de passar nya omständigheter, bättre användning av modern teknik och ökat samarbete mellan institutionerna. 25. Dessa mål bekräftades på nytt i budgetutskottets betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för I punkt 13 i detta betänkande anges det följaktligen att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att parlamentet och ledamöterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt sammanslår funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati. 26. För att i praktiken följa upp dessa krav föreslår generalsekreteraren följande åtgärder som inte omedelbart kräver ytterligare finansiella medel: Striktare tillämpning av den reviderade uppförandekoden om flerspråkigheten för att utnyttja resurserna till parlamentets flerspråkighet på ett mer produktivt sätt. Förstärkning av samarbetet mellan generaldirektoraten på alla nivåer. PE /BUR 8/14 NT\771527SV.doc

9 Gradvist genomförande av vissa av de åtgärder som antogs på grundval av förslagen från arbetsgruppen om förenkling av administrativa förfaranden. Fortsatt genomförande av konsolideringsplanen (denna aspekt behandlas mer i detalj i del II av denna rapport). 27. Vid sidan av dessa åtgärder har man planerat att fortsätta förberedelserna av en omfattande moderniseringsplan för IT-området och kommunikationsmedlen så snart presidiets övervägningar om en strategisk plan i syfte att inrätta en effektiv och sammanhängande ITförvaltning har utvecklats. De totala anslag som föreslagits för GD ITEC har i detta syfte ökats (från 99,5 miljoner euro 2009 till 104,6 miljoner euro 2010) och ytterligare 8 miljoner euro har förts till reserven i kapitel 100 i väntan på operativa beslut som ska fattas av de politiska myndigheterna. Ytterligare 12 tjänster, som ska inrättas i 2010 års tjänsteförteckning, kommer dessutom att komplettera den treåriga plan som inleddes 2008 för att på nytt internalisera denna sektor. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken 28. I början av 2010 kommer WEB-TV-projektet redan att ha fungerat on-line i mer än ett år. Det kommer därför att vara en bra tidpunkt för att utvärdera effekterna av detta nya redskap och att gå vidare med utvecklingen av det, framför allt genom att genomföra en marknadsföringskampanj för att öka tittarantalet bland allmänheten och öka antalet program som dess kanaler erbjuder på grundval av hittills uppnådda erfarenheter. Man föreslår därför att för 2010 bibehålla ett anslag på 9 miljoner euro vid budgetpost 3246 "Europaparlamentets TV-kanal", varav 1 miljon euro specifikt skulle anslås till åtgärder för att göra WEB-TV-kanalen mer känd och öka tittarantalet. 29. Besökscentrumet borde öppna sina dörrar i slutet av 2009 eller början av För att slutföra projektet krävs det en investeringsbudget på 6 miljoner euro, vilket motsvarar restbeloppet av den övergripande preliminära kostnaden på 16,5 miljoner euro. Det kommer dessutom att krävas både finansiella och personella resurser för att starta centrumets verksamhet. I väntan på ett slutligt beslut om förvaltningsstrukturen och externaliseringsgraden har 3 miljoner euro förts till kapitel 100 för driftskostnader. 30. Det nya audiovisuella centrumet i JAN-byggnaden borde också gradvis utvecklas under 2010, efter flera budgetår under vilka anslagen till denna sektor öronmärkts för investeringar i ny utrustning. Inga specifika anslag behövs för ytterligare köp av utrustning, utan endast för de underhållskontrakt som ska ingås. Man föreslår dock att inrätta en teknisk ingenjörstjänst i tjänsteförteckningen för När det gäller "Den europeiska historiens hus" enades presidiet den 15 december 2008 om den konceptuella grunden och de administrativa aspekterna för genomförandet av projektet. Beroende på tidsplanen för de åtgärder som ska vidtas under 2010, som fortfarande måste finslipas, har specifika anslag ( euro) förts till kapitlet för expertutlåtanden i syfte att garantera lämplig extern assistans i samband med projektets utformning. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik 32. I sin rapport om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 efterlyste budgetutskottet ännu en gång en strategisk plan för fastighetspolitiken på medellång och lång sikt. Presidiet har redan diskuterat frågan, men beslutade att överlåta denna uppgift på det nya presidiet, i början av nästa valperiod, men uppdrog samtidigt åt generalsekreteraren att noga följa utvecklingen på fastighetsmarknaden. Planen ska inte enbart fastställa parlamentets framtida behov av kontorsrum och sammanträdeslokaler, vilka sannolikt kommer att öka, NT\771527SV.doc 9/14 PE /BUR

10 och redogöra för hur de kan tillmötesgås, utan ska också utforma en strategi och bedöma de budgetmedel som kommer att behövas för övergripande fleråriga renoveringsarbeten och underhåll av de många byggnader som parlamentet nu äger. 33. De äldsta fastigheterna är nu i behov av en grundläggande renovering och utökat underhåll för att garantera att de kan användas på ett säkert sätt och erbjuda en högkvalitativ arbetsmiljö. Den externa vetenskapliga rapport om underhållet av byggnaderna som parlamentet erhöll den 22 december 2008 kan användas som grund för denna nya strategi. I väntan på en övergripande plan och för att tillmötesgå de mest akuta behoven, föreslår man att anslagen till budgetposterna 2007 "Inredning av lokaler" och 2022 "Lokalvård och underhåll" ökas med 6 miljoner euro jämfört med 2009, det vill säga en ökning med tio procent. 34. Samtidigt som man utformar dessa strategiska planer för fastighetspolitiken kommer den politiska myndigheten att uppmanas att överväga en omfattande plan för att omstrukturera och utöka generaldirektoratet för infrastruktur och logistik. Detta generaldirektorat har nämligen växt mycket långsamt under de senaste åren, trots att den yta som ska förvaltas nu överstiger en miljon kvadratmeter och nya prioriterade mål såsom miljöförvaltning och byggnadernas tillgänglighet lagts till de traditionella uppgifterna i samband med infrastrukturförvaltning. Konsekvenserna för budgeten och tjänsteförteckningen av en sådan plan skulle integreras vid första behandlingen av budgeten för När det gäller de huvudsakliga pågående fastighetsprojekten kommer även 2010 att kännetecknas av renoveringen och utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg, som gradvis går över i en mer aktiv fas. På grundval av den nuvarande tidsplanen är den finansiering som krävs under budgetåret 2010 relativt begränsad. I detta skede behövs enbart 12 miljoner euro för de utgifter som direkt hänför sig till byggandet. 4,3 miljoner euro gäller budgetpost 2005 Uppförande av byggnader för byggarbetsplatsens förberedande arbete och 7,7 miljoner euro gäller budgetpost 2008 Andra utgifter rörande byggnader för expert- och arkitektkostnader. Andra indirekta utgifter hänför sig också till projektet, särskilt hyra av en tillfällig byggnad under byggnadstiden, till en sammanlagd kostnad på 5,2 miljoner euro. 36. För att bedöma de framtida budgetbegränsningarna bör man hålla i åtanke att de totala kostnaderna för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden har beräknats till cirka 402,1 miljoner euro (värde oktober 2008) exklusive tillfälliga räntor, arvoden och prisförändringar fram tills arbetets slutförande. Om parlamentet inte gör några förhandsbetalningar under byggnadsåren ( ) skulle den årliga kostnaden för budgeten från och med datum för när byggnaden levereras (2014) uppgå till mellan 45 miljoner euro och 60 miljoner euro per år beroende på om återbetalningsperioden löper över 15 eller 10 år. 37. I och med att JAN-byggnaden färdigställts kan institutionens behov av lokaler till följd av de senaste utvidgningarna anses tillfredsställda. Det förefaller dock nödvändigt att ingående diskutera de nya behov som eventuellt uppstår till följd av de framtida utvidgningarna och förändringar i parlamentets arbetsmetoder under de kommande åren, framför allt till följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. I detta sammanhang föreslås det att man för ett belopp på 20 miljoner euro till kapitel 105 "Preliminära anslag för fastigheter" så att parlamentet har ett omedelbart handlingsutrymme för inledningen av nästa valperiod. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse 38. Det kommer att bli allt viktigare att nära samordna strategin för fastighetspolitiken och parlamentets övriga politikområden med EMAS-insatserna och insatserna för att minska PE /BUR 10/14 NT\771527SV.doc

11 koldioxidutsläppen, som måste fullföljas och förstärkas. Parlamentet har uppnått inledande framgångar med dessa insatser, framför allt genom att erhålla EMAS-certifiering, och hade fullföljt beräkningen av sitt koldioxidavtryck i slutet av Efter beräkningen av koldioxidbalansen antog presidiet den 18 februari 2009 en rad åtgärder för att minska parlamentets koldioxidutsläpp med 30 procent fram till Dessa åtgärder kommer att införlivas i EMAS-planen och kan sammanfattas enligt följande: Allmänna undersökningar i alla byggnader i syfte att i högre grad använda miljöteknik såsom termisk solenergi, solceller eller jordvärme, installering av energieffektiva fönster och användning av "passiv" byggnadsteknik. Allmän undersökning av IT-tekniken, inklusive individuell utrustning och videokonferenser. Utformning av en långsiktig upplysnings- och kommunikationsplan på alla nivåer. Införande av en rad åtgärder såsom "smart transit", incitament att använda mer miljövänliga transportsätt, inköp av bilar med låga koldioxidutsläpp. Lansering av andra projekt för att minska koldioxidavtrycket och samtidigt effektivisera parlamentets verksamhet. Kompensera för vissa utsläpp. 40. På det rent budgetmässiga planet är parlamentets insatser hädanefter föremål för en specifik analys, som ingår i generalsekreterarens årliga rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning. För 2010 har utgifterna till följd av genomförandet av EMAS-målen följaktligen beräknats till totalt 11,4 miljoner euro, det vill säga en betydande ökning på 84 procent jämfört med 2009 och på 113 procent jämfört med I bilaga II till denna rapport presenteras bland annat en analytisk fördelning av dessa utgifter. C) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret 41. Budgeten för 2010 måste ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Ett sådant år kännetecknas av motsatta effekter som får både positiva och negativa konsekvenser för anslagen. Å ena sidan får valet "fördröjda" effekter på grund av de övergångsersättningar vid mandatets upphörande som fortfarande kommer att utbetalas under 2010, och å andra sidan bortfaller valets "direkta" effekter för ett antal budgetposter som endast användes 2009 (särskilda anslag till informationskampanjen, flyttning av material och kontor, övergångsersättningar till ledamöterna vid mandatets upphörande och ersättningar till de assistenter vars kontrakt inte förnyas). 42. De extra utgifterna för informationskampanjen i samband med valet och extrakostnaderna för de nya ledamöterna uppgick 2009 till cirka 35 miljoner euro. Samtidigt gjorde en minskning av verksamheten under valåret (resor, tolkning, översättning m.m.) det möjligt att spara 24 miljoner euro, vilket innebär att nettobeloppet för extrakostnaderna sjönk till 11 miljoner euro för valåret begränsas effekterna i förbindelse med förnyelsen av ledamöterna till 7 miljoner euro i extrakostnader (fortsatta utbetalningar av övergångsersättningar vid mandatets upphörande), men återgången till normal, eller högre, verksamhetsnivå medför en ökning jämfört med 2009 på mer än 24 miljoner euro. Därmed begränsas besparingarna till följd av "valets efterverkningar" till 4 miljoner euro. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna blir det första hela år med ledamöternas och assistenternas nya stadgor. Utöver de budgetmedel som måste anslås för genomförandet av ledamotsstadgan för en hel 12-månadersperiod (assistentstadgan ska däremot vara budgetneutral i förhållande till den nuvarande situationen), bör man också för 2010 på grundval av erfarenheterna från andra NT\771527SV.doc 11/14 PE /BUR

12 halvåret 2009 avsätta medel för eventuella justeringar, både av genomförandebestämmelserna och av den struktur som upprättas för att i praktiken ansvara för de två nya stadgorna. Vad gäller de viktigaste extrakostnader som direkt kan kopplas till den nya ledamotsstadgan så ökas budgetpost 1000 "Arvoden och ersättningar" från 30,8 miljoner euro 2009 till 69,7 miljoner euro 2010, och de nya reseutgifterna i förbindelse med ledamöternas resor i sina ursprungsländer ökar från 4 miljoner euro 2009 till 8,2 miljoner euro Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ 44. Slutligen ska budgetförfarandet för 2010 genomföras på ett sätt som ger det nyvalda parlamentet en möjlighet att driva sina egna politiska och budgetmässiga prioriteringar. Budgetberäkningen för 2010 måste därför bibehålla en finansiell marginal, som kan utnyttjas vid första behandlingen, när de nya politiska och budgetmässiga myndigheterna har fastställt sina prioriteringar. Att man har valt en marginal i stället för en särskild reserv, vilket föreslogs i meddelandet om riktlinjer för budgeten för 2010, beror på budgetutskottets inställning. 45. I detta avseende och i enlighet med de argument som redan lagts fram i punkt 7, föreslås det att man fastställer budgetberäkningen till 19,74 procent av rubrik V i budgetramen, vilket ger en tillgänglig marginal på 21,2 miljoner euro för det nyvalda parlamentet. IV - FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN 46. I sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 understryker budgetutskottet i likhet med tidigare budgetår behovet av ett optimalt utnyttjande av befintliga mänskliga resurser och fullföljandet av konsolideringsplanen som redan inletts. Förslagen till åtgärder avseende tjänsteförteckningen, som behandlas i detalj i del II av denna rapport, ingår i denna strategi som önskats av budgetmyndigheten. 47. Det föreslås i detta skede av budgetförfarandet att det totalt inrättas 30 nya tjänster (16 AD5 och 14 AST1) och att 13 andra tjänster omfördelas för att täcka de totala prioriterade behoven på 43 tjänster. Kostnaderna för inrättandet av de nya tjänsterna uppgår 2010 (sex månaders budgetering) till euro. Dessa anslag kommer att föras in i det preliminära förslaget till budgetberäkning så snart presidiet har diskuterat tjänsteförteckningen. 48. Det bör noteras att eventuella behov av ytterligare justeringar i samband med genomförandet av Lissabonfördraget eller för fasta tjänster inom ramen för utvidgningen, genomförandet av en omstruktureringsplan och förstärkningen av GD INLO och förvaltningen av besökscentrumet inte har beaktats i detta skede. Dessa frågor kommer först att föreläggas presidiet för diskussion och vid behov i ett senare skede integreras i budgetförfarandet. 49. De politiska grupperna har i detta skede inte begärt några nya tjänster för Det är dock möjligt att det efter valet och med hänsyn till den nya situationen kommer att behövas ytterligare tjänster. De politiska gruppernas behov kommer i förekommande fall att beaktas vid första behandlingen. 50. Slutligen integreras de vanliga åtgärderna för uppgraderingar, som är nödvändiga för genomförandet av den befordringspolitik som ingår i tjänsteföreskrifterna, samt de tillhörande anslagen, i det preliminära förslaget till budgetberäkning. Dessa åtgärder gäller PE /BUR 12/14 NT\771527SV.doc

13 711 uppgraderingar av fasta tjänster, 8 uppgraderingar av tillfälliga tjänster vid generalsekretariatet och 81 uppgraderingar av tillfälliga tjänster i de politiska grupperna. V - BUDGETÖVERSIKT 51. Budgetöversikten för det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 presenteras enligt följande: Kapitel Rubrik Genomförande 2008 Budget 2009 EP 2010 Förändring 2010/2009 Kapitel 10 LEDAMÖTER , ,69% Kapitel 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA , ,01% Kapitel 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER , ,67% Kapitel 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,43% Totalt avdelning PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,78% Kapitel 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA , ,29% Kapitel 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER , ,60% Kapitel 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER , ,54% FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE Totalt avdelning DRIFTSUTGIFTER , ,34% Kapitel 30 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER , ,56% Kapitel 32 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING , ,60% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,58% Kapitel 40 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN , ,01% Kapitel 42 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA , ,56% Kapitel 44 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER , ,00% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,26% Reserv ÖVRIGA UTGIFTER 0, ,43% TOTALT , ,34% VI - ANPASSNING AV VISSA DELAR AV KONTOPLANEN 52. De föreslagna ändringarna av kontoplanen i bilaga 3 är huvudsakligen tekniska och återspeglar ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter. Detta gäller för utgifterna för ledamöterna för vilka stadgan och dess tillämpningsföreskrifter kommer att vara de huvudsakliga rättsliga grunderna från och med den nya valperioden. Andra ändringar återspeglar uppdateringar eller förenklingar i kontoplanen beroende på beslut som redan fattats av de behöriga organen. VII - SLUTSATSER 53. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 på grundval av följande huvudsakliga åtgärder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet: NT\771527SV.doc 13/14 PE /BUR

14 a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. a) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. b) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Harald Rømer Bilagorna 1 till 6 PE /BUR 14/14 NT\771527SV.doc

15 DEL I: ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN A Hur stort belopp föreslås för parlamentets budget för 2010? 1. Det föreslagna beloppet är 1 596,4 miljoner EUR. Detta belopp motsvarar en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för budgetåret 2009 och innebär att 19,74 procent av rubrik V i budgetramen utnyttjas. Detta lämnar en outnyttjad marginal på 21,2 miljoner EUR i förhållande till taket på 20 procent av rubrik V. 2. Sedan 2003 har parlamentets budget ökat enligt följande: Totalsumma för den ursprungliga budgeten (milj. EUR) Procentuell årlig ökning 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 5,33% 4,34% I procent av rubrik V 20,16% 20% 20% 19,69% 19,64% 19,48% 19,67% 19,74% Varav reserven för fastighetsinvesterin gar i budgeten 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 20,00 20,00 Procentuell årlig ökning förutom reserven för fastighetsinvesterin gar 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 5,41% 4,40% Sedan 2005, som var sista året då 20 % av rubrik V användes fullt ut, har utvecklingen av Europaparlamentets budget skett lite långsammare än tillväxttakten för rubrik V. Sedan den befintliga budgetramen antogs har rubrik V årligen utvecklats med 4 %, varav 2 % avser inflationen och 2 % den verkliga tillväxten Utveckling av den ursprungliga budgeten (i miljoner EUR) Evolution du budget initial ( Mio) NT\771526SV.doc PE /BUR/PART.I

16 B Vilka är de specifika aspekterna i samband med budgeten på 1 596,4 miljoner EUR? 3. De prioriterade målen i budgeten för 2010 och de extra anslagen (anges med +) eller de totala anslagen (anges med =) för vart och ett av målen fördelas enligt följande: Europaparlamentets prioriteringar för 2010 Extrakostnader för tillämpningen av ledamotsstadgan (12 månader): + 37 milj. EUR Anslag till externa tjänster för flerspråkighet: = 78,10 milj. EUR Reserven för Kroatiens anslutning: = 0,75 milj. EUR Extra investeringar i innovation och tekniskt stöd: + 15,40 milj. EUR (varav 8 milj. EUR i reserven) Anslag till besökscentrumet och Web-TV: = 18 milj. EUR Utgifter för projektet för att modernisera och bygga ut KAD-byggnaden: = 17,93 milj. EUR Reserv för fastighetspolitiken: = 20 milj. EUR Reserv för oförutsedda utgifter: = 15 milj. EUR PE /BUR/PART.I 2/8 NT\771526SV.doc

17 C Parametrar som använts vid budgetberäkningen för De viktigaste parametrarna och hur de förändrats framgår av följande tabell: Parametrar Budgetår 2009 Budgetår 2010 Antal veckor med parlamentariska sammanträden Parametrarna för arbets- och sammmanträdesveckorna är annorlunda 2009 på varav ordinarie sammanträdesperioder extra sammanträdesperioder 4 6 valkretsveckor 7 7 Antal ledamöter 785/ Antal observatörer 0 12 grund av valet till Europaparlamentet och införandet av de turkosa veckorna. Från och med den nya valperioden (juli 2009) minskar antalet ledamöter till 736. Möjligheten för opting out minskar till 0 %. Det skulle Beräknat antal ledamöter för opting out 80 0 Justering av ledamotsersättningarna 3,7% 2,5% finnas 12 observatörer, om man bjuder in några. Enligt inflationsprognoserna. Justering av löner 3,0% 2,5% Schablonavdrag - ej utvidgningsrelaterat 10% 10% - för utvidgningen % 7% - för utvidgningen % 8% Nya tjänster - ej utvidgningsrelaterade - Generalsekretariatet De politiska grupperna 53 Avskaffade tjänster 10 0 Omfördelade tjänster Uppgraderingar - Generalsekretariatet De politiska grupperna Sänkning av avdraget till följd av ansträngningarna att tillsätta utvidgningsrelaterade tjänster. Åtgärderna för de politiska gruppernas tjänsteförteckning kommer vid behov att presenteras senare i förfarandet. NT\771526SV.doc 3/8 PE /BUR/PART.I

18 D Hur fördelar sig de huvudsakliga kostnadsställena i budgeten för 2010? 5. Budgetens tyngdpunkt ligger till största delen på de tre områdena ledamöter, personal och fastigheter. Dessa utgör tillsammans cirka 72 procent av de sammanlagda anslagen. Fördelning av kostnadsställena - i miljoner EUR - Information:77,63 IT & telekom:103,40 Politiska grupper och partier:71,97 Övriga:68,92 Övriga utgifter för stadgeenlig personal och extern personal:53,71 Reserver:15,75 Stadgeenlig personal:515,30 Kontraktsanställda och externa språktjänster:101,93 Fastigheter:204,95 Ledamöter:382,36 6. Mellan budgetåren 2000 och 2010 ser utvecklingen för dessa tre huvudsakliga kostnadsställen i den ursprungliga budgeten ut så här: Under det senaste årtiondet har andelen för personalutgifter och fastighetsutgifter minskat till förmån för utgifterna för ledamöterna. Denna utveckling beror på en mycket liten ökning i tjänsteförteckningen, besparingar i och med fastighetsförvärv och täckningen av ledamotsstadgan. Förändringar av de huvudsakliga kostnadsställenas andel av den ursprungliga budgeten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 42% 36% 19% 24% 22% 13% 0% Personal Ledamöter Fastigheter % 19% 22% % 24% 13% PE /BUR/PART.I 4/8 NT\771526SV.doc

19 E Större förändringar jämfört med den ursprungliga budgeten för I tabellen nedan visas de huvudsakliga förändringarna i det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för 2010 jämfört med budgeten 2009 och motiveringarna till dessa: Budget ,0 Allmänna redogörelser för förändringarna 1529, ,94 Tillämpning av ledamotsstadgan när det gäller arvoden, ersättningar, bidrag och pensioner. 24,94 + 2,30 Nya reseutgifter i landet där ledamoten valts. 2,3 + 1,33 Ledamöternas reseutgifter. 1,33 F ö r ä n d r i n g a r + 3,22 Ökning av övergångsersättningarna för de ledamöter som återväljs i valet ,22-25,13 Justering av utgifterna för ledamotsassistenterna till följd av att ledamöter förnyas (minskning av antalet ledamöter från 751 till 736). -25, ,86 Justering av personalutgifter. 13,86 + 9,50 Ökning av tolkutgifterna till följd av ökad parlamentsverksamhet och den eventuella användningen av personliga tolktjänster. 9,5 +7,85 Ökning av anslagen för underhåll av lokaler och byggnader som parlamentet äger. 7,85 +2,40 Ökning av energipriserna. 2,4 +14,60 Program för investeringar i innovation och informationsteknik. 14,6 +2,81 Ökad användning av experter efter ett valår. 2,31 +5,10 Slutförande av investeringarna i besökscentrumet och driftskostnader. 5,1 Minskning av utgifterna för audiovisuell information efter informationskampanjen -4,00 för valet till Europaparlamentet Ökning av bidragen till europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser samt av administrationsutgifterna. 1,42 +1,42 + 5,23 Ökning av reserverna för oförutsedda utgifter och för Kroatiens anslutning. 5,23-1,00 Minskning av EMAS-reserven ,00 Diverse 2 Preliminärt förslag till budgetberäk ning för ,4 1595,9 F Fördelningen av medel till generaldirektoraten 8. Fördelningen av medel till de olika generaldirektoraten är följande: DG Förändring Genomförande Budget 2010 Budget / Förändring 10/08 PRES 52,94 52,33 1,17% 47,98 10% IPOL 7,73 5,69 35,85% 7,15 8% EXPO 2,54 2,11 20,71% 1,80 41% COMM 82,75 80,94 2,24% 97,47-15% PERS 589,20 573,92 2,66% 543,39 8% INLO 169,78 159,66 6,34% 172,55-2% TRAD 25,33 24,12 5,05% 15,71 61% INTE 59,93 50,47 18,73% 49,95 20% FINS 457,43 449,08 1,86% 378,40 21% ITEC 112,68 99,58 13,16% 95,43 18% Rättstjänsten 0,59 0,57 3,60% 0,46 29% Reserver 35,50 31,52 12,63% - - Totalt 1.596, ,97 4,34% 1.410,28 13,2% NT\771526SV.doc 5/8 PE /BUR/PART.I

20 G Anslag som är öronmärkta för prioriterade projekt a) Beräknad inverkan av genomförandet av ledamotsstadgan på sex extra månader Förändring Anslag 2009 Anslag 2010 Budgetpost Rubrik (motsv. 6 extra (6 månader) (12 månader) månader) Arvoden och ersättningar Utgifter för ordinarie resor: parlamentariska delegationer och institutioner som föreskrivs inom ramen för AVS-EUkonventionen och inom ramen för Europa Medelhavsforumet Övriga reseutgifter Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: olycksfallsförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: livförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: försäkring mot förlust och stöld av personliga ägodelar datorutrustning Övergångsersättningar Ålderspensioner Invaliditetspensioner Efterlevandepensioner Frivillig pensionsplan för ledamöter Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: utveckling av nya tillämpningar och utvidgning av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudie, analys, planering, utveckling) TOTALT Totala anslag i samband med tillämpningen av ledamotsstadgan och tillhörande kostnader b) En kraftig ökning av anslagen till de externa tjänsterna för flerspråkighet Budgetpost Rubrik Budget 2009 Budget 2010 Förändring 2010/ Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker ,88% Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet ,09% Externa tjänster: andra översättningar och maskinskrivning ,45% TOTALT Anslag till tolkning och översättning (externa tjänster) ,75% PE /BUR/PART.I 6/8 NT\771526SV.doc

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 2007/0042(CNS) 20.10.2008 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning med budgetförordning för Euratoms försörjningsbyrå (KOM(2007)0108 C6-0120/2007

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) C7-0081/2013 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005

9. Finances. 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 EPSU Executive Committee 29-30 November 2004 AGENDA ITEM 9.2 9. Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer