RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING"

Transkript

1 Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen) NT\771527SV.doc PE /BUR

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING DEL I: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN DEL II: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN Bilaga nr 1: : Preliminärt förslag till budgetberäkning: beräknade inkomster och utgifter Bilaga nr 2: : Analytiska budgetar Bilaga nr 3: : Förslag till ändringar i budgetkontoplanen Bilaga nr 4: : Presentation av budgeten per generaldirektorat/verksamheter Bilaga nr 5: : Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen Bilaga nr 6: : Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 2/14 NT\771527SV.doc

3 Sammanfattning Denna rapport överlämnas till presidiets medlemmar i enlighet med artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen inför antagandet av det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret Vid sitt sammanträde den 2 februari i år uttalade sig presidiet om de huvudsakliga riktlinjerna för budgetåret Generalsekreterarens rapport har utarbetats i enlighet med dessa riktlinjer. Rapporten tar också hänsyn till de riktlinjer som budgetutskottet fastställde i sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010, som antogs den 11 februari Det preliminära förslaget till budgetberäkning bygger på följande förslag: a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för den nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. d) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. e) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslag till parlamentets budgetberäkning för 2010 som upprättats på dessa grunder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet. NT\771527SV.doc 3/14 PE /BUR

4 I - INLEDNING Vägledande tidsplan för budgetberäkningsförfarandet för Tidsplanen har följande hållpunkter: DATUM INSTANSER ETAPPER Genomförda etapper 21/01 Budgetutskottet diskussion om riktlinjerna för budgeten för /02 Presidiet de allmänna riktlinjerna antas 10-11/02 Budgetutskottet riktlinjerna för budgeten för 2010 antas Kommande etapper början av mars Generalsekreteraren personalkommittén och samråd med personalkommittén 09/03 Presidiet behandling av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 11/03 Budgetutskottet presentation av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 23-26/03 Presidiet - Budgetutskottet eventuellt förberedande medlingssammanträde 30-31/03 Budgetutskottet behandling av budgetberäkning det preliminära förslaget till 01/04 Presidiet det preliminära förslaget till budgetberäkning antas 16/04 Budgetutskottet förslaget till budgetberäkning antas 07/05 Plenarförsamlingen budgetberäkningen antas Presentation av rapporten 2. Rapporten är uppdelad i tre rubriker och sex bilagor: I denna sammanfattande skrivelse beskrivs huvudlinjerna för den budget som håller på att utarbetas, särskilt de medel som krävs för att nå de mål som presidiet redan har antagit. I del I Åtgärder beträffande anslagen presenteras viktig information om de belopp som anslås till olika utgiftsområden och anslagens utveckling. I del II Åtgärder beträffande tjänsteförteckningen framförs förslag om ändringar av tjänsteförteckningen. Till rapporten bifogas också följande bilagor som komplement: nr 1: Det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010, som består av tjänsteförteckningen och beräknade inkomster och utgifter nr 2: Analytiska budgetar (varav en analys av kostnaderna för de externa kontoren samt en analytisk budget för miljöpolitiken och EMAS-åtgärderna) nr 3: Förslag till ändringar av budgetkontoplanen nr 4: Presentation av budgeten och verksamheterna per generaldirektorat nr 5: Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen nr 6: Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 4/14 NT\771527SV.doc

5 II - BUDGETRAMEN OCH FLERÅRIGA KRAV Den traditionella budgetjämvikten vid ett vägskäl 3. Sedan 1988 har parlamentet på rekommendation 1 av de politiska gruppernas ordförande utnyttjat 20 procent av rubrik V (administrativa utgifter), vilket har gjort det möjligt att frigöra ett mindre årligt överskott i förhållande till de strikt operativa behoven. Denna marginal har med framgång utnyttjats för fastighetspolitiken vilket möjliggjort förvärv av lokaler på de ordinarie arbetsorterna. Under de senaste åren har dessa fastighetsförvärv börjat bära frukt. Utan de förtida inbetalningarna och förvärven av fastigheter i det förgångna skulle leasingavgifterna under 2010 ha utgjort en extra budgetbörda på cirka 100 miljoner euro. Genom dessa besparingar har man kunnat finansiera viktiga nya projekt utan extra medel. Man bör dessutom understryka att även finansieringen av de europeiska politiska partierna och stiftelserna, de två senaste utvidgningarna och de totala kostnaderna för ledamotsstadgan har kunnat genomföras utan att taket på 20 procent överskridits, trots att man hade kunnat anse att dessa utgifter inte täcktes av detta tak. 4. Budgetmyndigheten har visserligen fortsatt att uppmuntra till fastighetsförvärv, men under de senaste budgetåren har den minskat den marginal som parlamentet avsätter för denna politik. Parlamentets budget utgjorde därför endast 19,69 procent av rubrik V under 2006, 19,64 procent under 2007, 19,48 procent under 2008 och 19,67 procent under 2009, dvs. outnyttjade marginaler på 20,6 miljoner euro under 2006, 25,5 miljoner euro under 2007, 38,9 miljoner euro under 2008 och 25,4 miljoner euro under Att extrakostnaderna för ledamotsstadgan redan från 2010 ska finansieras över ett helt år visar emellertid att den traditionella budgetjämvikten har nått sina gränser. Utöver dessa omedelbara extrakostnader kommer parlamentet också att på mycket kort sikt, vilket redan nämnts ovan, behöva genomföra omfattande renoveringsarbeten i och underhåll av de många byggnader som det nu äger. Samtidigt kommer renoveringen och utvidgningen av KAD-byggnaden i Luxemburg att kräva mycket omfattande medel. På medellång sikt kommer slutligen också ledamöternas pensionsrättigheter, som de gradvis intjänat enligt den nya ledamotsstadgan, att utgöra en avsevärd årlig extrakostnad. 6. Med hänsyn till denna framtida utveckling och samtidigt som man upprätthåller strategin med en kostnadsrelaterad budget, förefaller det nödvändigt för parlamentet att från och med 2010 utnyttja hela den tillgängliga marginalen för att vid behov kunna fortsätta tidigareläggningarna av utgifterna för fastigheter och andra lämpliga utgifter och därmed hålla kvar möjligheten att under de närmaste åren finansiera de nya ovannämnda utgifterna. I annat fall skulle parlamentet kunna tvingas att se över det tak det själv fastställt för utnyttjandet av medlen under rubrik V, vid en tidpunkt då denna rubrik kommer att utsättas för stora påfrestningar till följd av de ökade kostnaderna för EU-pensioner (1,1 miljard euro 2009 jämfört med 1,5 miljarder euro 2013). 7. Under dessa omständigheter och i enlighet med budgetmyndighetens önskan att lämna en marginal för att det nyvalda parlamentet ska kunna fastställa sina egna prioriteringar, föreslår man att fastställa förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 till euro, det vill säga 19,74 procent av anslagen till rubrik V, vilket i detta skede lämnar en oanvänd marginal på 21,2 miljoner euro under taket på 20 procent. 8. Vid första behandlingen kan det nyvalda parlamentets prioriteringar, konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av Lissabonfördraget och eventuella tidigareläggningar av utgifter 1 De politiska gruppernas ordförande har rekommenderat att parlamentets budget skall upprättas med ett basbelopp som motsvarar 20 procent av anslagen för rubrik V. Detta självpåtagna tak på 20 procent skall gälla exklusive fastighetsutgifter och utgifter för ledamotsstadgan och sedan 2004 exklusive finansieringen av de europeiska politiska partierna. NT\771527SV.doc 5/14 PE /BUR

6 dock medföra ett fullständigt utnyttjande av taket på 20 procent i rubrik V, det vill säga en budget för 2010 på 1 617, 6 miljoner euro. III MÅLEN FÖR 2010 OCH DERAS BUDGETKONSEKVENSER kommer att bli ett år då parlamentet återgår till normal verksamhet. Efter valet till Europaparlamentet 2009 kommer verksamheten att återupptas med den energi som kännetecknar det första året i en valperiod. Lagstiftningsarbetet kommer också att komma i gång igen så snart den nya kommissionen har utsetts. Ytterligare förstärkningar av lagstiftningssektorn kommer därefter att bli nödvändiga. Lissabonsfördragets eventuella ikraftträdande kommer att leda till en aldrig tidigare skådad utökning av parlamentets befogenheter. Konsekvenserna för parlamentets verksamhet och dess funktion kommer att märkas redan de första månaderna Parlamentet måste samtidigt fullfölja de stora fleråriga projekt som inletts under den sjätte valperioden och leva upp till det nya administrativa ansvaret, såsom ledamotsstadgan och assistentstadgan. Slutligen kommer generalsekretariatet att tvingas fortsätta sina insatser för att uppnå parlamentets miljömål. A) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten 10. I sitt betänkande 2 om riktlinjerna för budgeten för 2010 betonade budgetutskottet den grundläggande demokratiska principen att alla ledamöter ska behandlas lika när det gäller deras möjligheter att uttrycka sig och att motta och använda all relevant information för att kunna arbeta för sina väljare på bästa möjliga sätt och menade i detta sammanhang att lika tillgång till språkresurser för ledamöterna kommer att vara en central riktlinje för budgeten För att leva upp till detta krav föreslår man i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 att budgetmedlen till både tolkning och översättning utökas. Dessa två sektorer kommer att arbeta med full kapacitet 2010, efter en minskning av deras arbetsbörda under 2009 till följd av valet. 12. Förslaget är därför att anslå 55 miljoner euro till budgetpost Konferenstolkar (jämfört med 45,5 miljoner euro 2009) och 14,8 miljoner euro 3 till budgetpost Externa översättningstjänster (jämfört med 10,7 miljoner euro 2009). Man bör dessutom påminna om att presidiet den 15 december 2008 avsevärt breddade möjligheterna till personliga tolktjänster, framför allt de potentiella användarna och berörda språk. För närvarande har ett belopp på 4 miljoner euro anslagits till denna tjänst. 13. Nyligen togs fem nya sammanträdesrum i bruk i JAN-byggnaden, vilket i framtiden gör det tekniskt möjligt att använda ett större antal språk. Utvecklingen inom tolkningssektorn ger också hopp om att bristerna på tolkar för vissa språk kommer att vara mindre vanliga 2010 än tidigare. 2 Antaget den 11 februari Exklusive översättningen av CRE som representerar ytterligare 8,3 miljoner euro PE /BUR 6/14 NT\771527SV.doc

7 Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna 14. I sin resolution 4 av den 23 oktober 2008 om förslaget till allmän budget för 2009 betonade parlamentet att betydande förändringar, som syftar till att bistå ledamöterna i deras arbete, särskilt lagstiftningsarbetet, har genomförts. Dessa insatser måste naturligtvis fortsätta under 2010, som kommer att präglas av en betydande förnyelse av ledamöterna, ovannämnda institutionella förändringar och återupptagandet av en normal lagstiftningsverksamhet efter förnyelsen av parlamentet och kommissionen. 15. Trots att de flesta förslag avseende förstärkningen av parlamentets lagstiftningsverksamhet vid behov kommer att läggas fram inom ramen för anpassningen till det nya fördraget, har tillräckliga medel redan i detta skede ställts till förfogande inom de områden där nya initiativ och projekt planerats: Förstärkning av stödet till parlamentsutskotten: sju tjänster har i detta avseende avsatts för GD IPOL och fyra tjänster för GD EXPO av de 30 nya tjänster som föreslagits. Planerad utveckling av ett system för kunskapsförvaltning: euro har anslagits till budgetpost 2120 Externa tjänster för informationsteknik för genomförandet av projektets andra fas. 16. Expertbudgetarna för GD IPOL och EXPO får dessutom för 2010 (det år som verksamheten återupptas) 7 miljoner euro (IPOL) respektive 1,3 miljoner euro (EXPO), inklusive STOA, det vill säga en ökning på nästan 40 procent jämfört med Andra initiativ kan fortfarande läggas fram under budgetförfarandets gång, i synnerhet efter inrättandet av det nyvalda parlamentets politiska organ. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget 18. År 2009 kommer parlamentet att kunna återuppta sina förberedelser som avbröts efter den irländska folkomröstningen. Därmed bör parlamentet kunna hantera en eventuell ratificering av Lissabonfördraget under 2009 och förbereda sig på att omedelbart och under bästa möjlig förhållanden leva upp till sitt nya ansvar. 19. De viktigaste målen för dessa förberedelser är följande: Förbereda parlamentet så att det fullt ut kan påta sig sin nya roll som medlagstiftare, jämställd med rådet. Fortsätta och utöka insatserna till förmån för bättre lagstiftning. Se över parlamentets arbetsordning och andra interna bestämmelser mot bakgrund av kraven i fördraget och den interna reform som föreslagits av den arbetsgrupp som inrättats av talmanskonferensen. Utveckla samarbetet med rådet och kommissionen med hänsyn till de nya befogenheterna på området för externa förbindelser. Förbereda genomförandet av fördragsbestämmelserna om samarbete med de nationella parlamenten. 20. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den december 2008 att, om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, skulle övergångsbestämmelser antas så fort som möjligt. Enligt dessa ska antalet ledamöter av parlamentet från de tolv medlemsstater som berörs jämfört med Nice-situationen öka fram till slutet av valperioden Det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet skulle därmed öka från 736 till 754 (Kroatiens eventuella anslutning har inte beaktats). 4 Punkt 11 i resolutionen om förslaget till allmän budget (P6_TA-PROV(2008)0516). NT\771527SV.doc 7/14 PE /BUR

8 21. Budgetkonsekvenserna till följd av parlamentets strukturella anpassning och ökningen av antalet ledamöter har inte medtagits i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för Man har nämligen (på interinstitutionell nivå) beslutat att vänta in processens slutliga resultat. De finansiella konsekvenserna kommer i förekommande fall att integreras antingen genom förslag till ändring vid första behandlingen eller genom en ad hoc-ändringsskrivelse. Om resultatet ytterligare låter vänta på sig måste en ändringsbudget antas Man bör påminna om att de finansiella konsekvenserna kan uppskattas till 8 9 miljoner euro, varav 5 miljoner euro för att täcka utgifterna för ytterligare 18 ledamöter (under sex månader) och 3 4 miljoner euro för de strukturella anpassningarna av generalsekretariatet. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien 22. Med hänsyn till det nuvarande läget i förhandlingarna om Kroatiens anslutning kan det hypotetiska undertecknandet av anslutningsfördraget under 2010 få parlamentet att överväga att bjuda in tolv observatörer för de sista sex månaderna Nödvändiga anslag för att bjuda in observatörer har för närvarande förts in i kapitel 103 Reserv för utvidgningen, som i nuläget omfattar anslag på euro. 23. Samtidigt och i likhet med de senaste utvidgningarna kan parlamentet komma att rekrytera ett antal kontraktsanställda, framför allt på språkområdet, för att assistera observatörerna i deras arbete. Beroende på hur frågan utvecklas kan det bli möjligt att vid första behandlingen helt eller delvis inrätta tjänster för tjänstemän. B) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna 24. Användningen av 20 procent av anslagen till rubrik V, vilket kommer att krävas för att parlamentet även i fortsättningen ska kunna hantera framtida utmaningar, måste åtföljas av ökade insatser för att optimera och rationalisera tillgängliga resurser. Budgetmyndigheten erinrade för övrigt nyligen om denna princip. I sin resolution av den 10 april 2008 riktlinjerna för budgeten för 2009 anser parlamentet att mer relevanta och kostnadseffektiva sätt att organisera arbetet alltid måste eftersträvas, däribland en starkare inriktning på kärnverksamheten, omfördelning av personal när så är möjligt, omstrukturering av avdelningar så att de passar nya omständigheter, bättre användning av modern teknik och ökat samarbete mellan institutionerna. 25. Dessa mål bekräftades på nytt i budgetutskottets betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för I punkt 13 i detta betänkande anges det följaktligen att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att parlamentet och ledamöterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt sammanslår funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati. 26. För att i praktiken följa upp dessa krav föreslår generalsekreteraren följande åtgärder som inte omedelbart kräver ytterligare finansiella medel: Striktare tillämpning av den reviderade uppförandekoden om flerspråkigheten för att utnyttja resurserna till parlamentets flerspråkighet på ett mer produktivt sätt. Förstärkning av samarbetet mellan generaldirektoraten på alla nivåer. PE /BUR 8/14 NT\771527SV.doc

9 Gradvist genomförande av vissa av de åtgärder som antogs på grundval av förslagen från arbetsgruppen om förenkling av administrativa förfaranden. Fortsatt genomförande av konsolideringsplanen (denna aspekt behandlas mer i detalj i del II av denna rapport). 27. Vid sidan av dessa åtgärder har man planerat att fortsätta förberedelserna av en omfattande moderniseringsplan för IT-området och kommunikationsmedlen så snart presidiets övervägningar om en strategisk plan i syfte att inrätta en effektiv och sammanhängande ITförvaltning har utvecklats. De totala anslag som föreslagits för GD ITEC har i detta syfte ökats (från 99,5 miljoner euro 2009 till 104,6 miljoner euro 2010) och ytterligare 8 miljoner euro har förts till reserven i kapitel 100 i väntan på operativa beslut som ska fattas av de politiska myndigheterna. Ytterligare 12 tjänster, som ska inrättas i 2010 års tjänsteförteckning, kommer dessutom att komplettera den treåriga plan som inleddes 2008 för att på nytt internalisera denna sektor. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken 28. I början av 2010 kommer WEB-TV-projektet redan att ha fungerat on-line i mer än ett år. Det kommer därför att vara en bra tidpunkt för att utvärdera effekterna av detta nya redskap och att gå vidare med utvecklingen av det, framför allt genom att genomföra en marknadsföringskampanj för att öka tittarantalet bland allmänheten och öka antalet program som dess kanaler erbjuder på grundval av hittills uppnådda erfarenheter. Man föreslår därför att för 2010 bibehålla ett anslag på 9 miljoner euro vid budgetpost 3246 "Europaparlamentets TV-kanal", varav 1 miljon euro specifikt skulle anslås till åtgärder för att göra WEB-TV-kanalen mer känd och öka tittarantalet. 29. Besökscentrumet borde öppna sina dörrar i slutet av 2009 eller början av För att slutföra projektet krävs det en investeringsbudget på 6 miljoner euro, vilket motsvarar restbeloppet av den övergripande preliminära kostnaden på 16,5 miljoner euro. Det kommer dessutom att krävas både finansiella och personella resurser för att starta centrumets verksamhet. I väntan på ett slutligt beslut om förvaltningsstrukturen och externaliseringsgraden har 3 miljoner euro förts till kapitel 100 för driftskostnader. 30. Det nya audiovisuella centrumet i JAN-byggnaden borde också gradvis utvecklas under 2010, efter flera budgetår under vilka anslagen till denna sektor öronmärkts för investeringar i ny utrustning. Inga specifika anslag behövs för ytterligare köp av utrustning, utan endast för de underhållskontrakt som ska ingås. Man föreslår dock att inrätta en teknisk ingenjörstjänst i tjänsteförteckningen för När det gäller "Den europeiska historiens hus" enades presidiet den 15 december 2008 om den konceptuella grunden och de administrativa aspekterna för genomförandet av projektet. Beroende på tidsplanen för de åtgärder som ska vidtas under 2010, som fortfarande måste finslipas, har specifika anslag ( euro) förts till kapitlet för expertutlåtanden i syfte att garantera lämplig extern assistans i samband med projektets utformning. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik 32. I sin rapport om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 efterlyste budgetutskottet ännu en gång en strategisk plan för fastighetspolitiken på medellång och lång sikt. Presidiet har redan diskuterat frågan, men beslutade att överlåta denna uppgift på det nya presidiet, i början av nästa valperiod, men uppdrog samtidigt åt generalsekreteraren att noga följa utvecklingen på fastighetsmarknaden. Planen ska inte enbart fastställa parlamentets framtida behov av kontorsrum och sammanträdeslokaler, vilka sannolikt kommer att öka, NT\771527SV.doc 9/14 PE /BUR

10 och redogöra för hur de kan tillmötesgås, utan ska också utforma en strategi och bedöma de budgetmedel som kommer att behövas för övergripande fleråriga renoveringsarbeten och underhåll av de många byggnader som parlamentet nu äger. 33. De äldsta fastigheterna är nu i behov av en grundläggande renovering och utökat underhåll för att garantera att de kan användas på ett säkert sätt och erbjuda en högkvalitativ arbetsmiljö. Den externa vetenskapliga rapport om underhållet av byggnaderna som parlamentet erhöll den 22 december 2008 kan användas som grund för denna nya strategi. I väntan på en övergripande plan och för att tillmötesgå de mest akuta behoven, föreslår man att anslagen till budgetposterna 2007 "Inredning av lokaler" och 2022 "Lokalvård och underhåll" ökas med 6 miljoner euro jämfört med 2009, det vill säga en ökning med tio procent. 34. Samtidigt som man utformar dessa strategiska planer för fastighetspolitiken kommer den politiska myndigheten att uppmanas att överväga en omfattande plan för att omstrukturera och utöka generaldirektoratet för infrastruktur och logistik. Detta generaldirektorat har nämligen växt mycket långsamt under de senaste åren, trots att den yta som ska förvaltas nu överstiger en miljon kvadratmeter och nya prioriterade mål såsom miljöförvaltning och byggnadernas tillgänglighet lagts till de traditionella uppgifterna i samband med infrastrukturförvaltning. Konsekvenserna för budgeten och tjänsteförteckningen av en sådan plan skulle integreras vid första behandlingen av budgeten för När det gäller de huvudsakliga pågående fastighetsprojekten kommer även 2010 att kännetecknas av renoveringen och utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg, som gradvis går över i en mer aktiv fas. På grundval av den nuvarande tidsplanen är den finansiering som krävs under budgetåret 2010 relativt begränsad. I detta skede behövs enbart 12 miljoner euro för de utgifter som direkt hänför sig till byggandet. 4,3 miljoner euro gäller budgetpost 2005 Uppförande av byggnader för byggarbetsplatsens förberedande arbete och 7,7 miljoner euro gäller budgetpost 2008 Andra utgifter rörande byggnader för expert- och arkitektkostnader. Andra indirekta utgifter hänför sig också till projektet, särskilt hyra av en tillfällig byggnad under byggnadstiden, till en sammanlagd kostnad på 5,2 miljoner euro. 36. För att bedöma de framtida budgetbegränsningarna bör man hålla i åtanke att de totala kostnaderna för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden har beräknats till cirka 402,1 miljoner euro (värde oktober 2008) exklusive tillfälliga räntor, arvoden och prisförändringar fram tills arbetets slutförande. Om parlamentet inte gör några förhandsbetalningar under byggnadsåren ( ) skulle den årliga kostnaden för budgeten från och med datum för när byggnaden levereras (2014) uppgå till mellan 45 miljoner euro och 60 miljoner euro per år beroende på om återbetalningsperioden löper över 15 eller 10 år. 37. I och med att JAN-byggnaden färdigställts kan institutionens behov av lokaler till följd av de senaste utvidgningarna anses tillfredsställda. Det förefaller dock nödvändigt att ingående diskutera de nya behov som eventuellt uppstår till följd av de framtida utvidgningarna och förändringar i parlamentets arbetsmetoder under de kommande åren, framför allt till följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. I detta sammanhang föreslås det att man för ett belopp på 20 miljoner euro till kapitel 105 "Preliminära anslag för fastigheter" så att parlamentet har ett omedelbart handlingsutrymme för inledningen av nästa valperiod. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse 38. Det kommer att bli allt viktigare att nära samordna strategin för fastighetspolitiken och parlamentets övriga politikområden med EMAS-insatserna och insatserna för att minska PE /BUR 10/14 NT\771527SV.doc

11 koldioxidutsläppen, som måste fullföljas och förstärkas. Parlamentet har uppnått inledande framgångar med dessa insatser, framför allt genom att erhålla EMAS-certifiering, och hade fullföljt beräkningen av sitt koldioxidavtryck i slutet av Efter beräkningen av koldioxidbalansen antog presidiet den 18 februari 2009 en rad åtgärder för att minska parlamentets koldioxidutsläpp med 30 procent fram till Dessa åtgärder kommer att införlivas i EMAS-planen och kan sammanfattas enligt följande: Allmänna undersökningar i alla byggnader i syfte att i högre grad använda miljöteknik såsom termisk solenergi, solceller eller jordvärme, installering av energieffektiva fönster och användning av "passiv" byggnadsteknik. Allmän undersökning av IT-tekniken, inklusive individuell utrustning och videokonferenser. Utformning av en långsiktig upplysnings- och kommunikationsplan på alla nivåer. Införande av en rad åtgärder såsom "smart transit", incitament att använda mer miljövänliga transportsätt, inköp av bilar med låga koldioxidutsläpp. Lansering av andra projekt för att minska koldioxidavtrycket och samtidigt effektivisera parlamentets verksamhet. Kompensera för vissa utsläpp. 40. På det rent budgetmässiga planet är parlamentets insatser hädanefter föremål för en specifik analys, som ingår i generalsekreterarens årliga rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning. För 2010 har utgifterna till följd av genomförandet av EMAS-målen följaktligen beräknats till totalt 11,4 miljoner euro, det vill säga en betydande ökning på 84 procent jämfört med 2009 och på 113 procent jämfört med I bilaga II till denna rapport presenteras bland annat en analytisk fördelning av dessa utgifter. C) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret 41. Budgeten för 2010 måste ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Ett sådant år kännetecknas av motsatta effekter som får både positiva och negativa konsekvenser för anslagen. Å ena sidan får valet "fördröjda" effekter på grund av de övergångsersättningar vid mandatets upphörande som fortfarande kommer att utbetalas under 2010, och å andra sidan bortfaller valets "direkta" effekter för ett antal budgetposter som endast användes 2009 (särskilda anslag till informationskampanjen, flyttning av material och kontor, övergångsersättningar till ledamöterna vid mandatets upphörande och ersättningar till de assistenter vars kontrakt inte förnyas). 42. De extra utgifterna för informationskampanjen i samband med valet och extrakostnaderna för de nya ledamöterna uppgick 2009 till cirka 35 miljoner euro. Samtidigt gjorde en minskning av verksamheten under valåret (resor, tolkning, översättning m.m.) det möjligt att spara 24 miljoner euro, vilket innebär att nettobeloppet för extrakostnaderna sjönk till 11 miljoner euro för valåret begränsas effekterna i förbindelse med förnyelsen av ledamöterna till 7 miljoner euro i extrakostnader (fortsatta utbetalningar av övergångsersättningar vid mandatets upphörande), men återgången till normal, eller högre, verksamhetsnivå medför en ökning jämfört med 2009 på mer än 24 miljoner euro. Därmed begränsas besparingarna till följd av "valets efterverkningar" till 4 miljoner euro. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna blir det första hela år med ledamöternas och assistenternas nya stadgor. Utöver de budgetmedel som måste anslås för genomförandet av ledamotsstadgan för en hel 12-månadersperiod (assistentstadgan ska däremot vara budgetneutral i förhållande till den nuvarande situationen), bör man också för 2010 på grundval av erfarenheterna från andra NT\771527SV.doc 11/14 PE /BUR

12 halvåret 2009 avsätta medel för eventuella justeringar, både av genomförandebestämmelserna och av den struktur som upprättas för att i praktiken ansvara för de två nya stadgorna. Vad gäller de viktigaste extrakostnader som direkt kan kopplas till den nya ledamotsstadgan så ökas budgetpost 1000 "Arvoden och ersättningar" från 30,8 miljoner euro 2009 till 69,7 miljoner euro 2010, och de nya reseutgifterna i förbindelse med ledamöternas resor i sina ursprungsländer ökar från 4 miljoner euro 2009 till 8,2 miljoner euro Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ 44. Slutligen ska budgetförfarandet för 2010 genomföras på ett sätt som ger det nyvalda parlamentet en möjlighet att driva sina egna politiska och budgetmässiga prioriteringar. Budgetberäkningen för 2010 måste därför bibehålla en finansiell marginal, som kan utnyttjas vid första behandlingen, när de nya politiska och budgetmässiga myndigheterna har fastställt sina prioriteringar. Att man har valt en marginal i stället för en särskild reserv, vilket föreslogs i meddelandet om riktlinjer för budgeten för 2010, beror på budgetutskottets inställning. 45. I detta avseende och i enlighet med de argument som redan lagts fram i punkt 7, föreslås det att man fastställer budgetberäkningen till 19,74 procent av rubrik V i budgetramen, vilket ger en tillgänglig marginal på 21,2 miljoner euro för det nyvalda parlamentet. IV - FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN 46. I sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 understryker budgetutskottet i likhet med tidigare budgetår behovet av ett optimalt utnyttjande av befintliga mänskliga resurser och fullföljandet av konsolideringsplanen som redan inletts. Förslagen till åtgärder avseende tjänsteförteckningen, som behandlas i detalj i del II av denna rapport, ingår i denna strategi som önskats av budgetmyndigheten. 47. Det föreslås i detta skede av budgetförfarandet att det totalt inrättas 30 nya tjänster (16 AD5 och 14 AST1) och att 13 andra tjänster omfördelas för att täcka de totala prioriterade behoven på 43 tjänster. Kostnaderna för inrättandet av de nya tjänsterna uppgår 2010 (sex månaders budgetering) till euro. Dessa anslag kommer att föras in i det preliminära förslaget till budgetberäkning så snart presidiet har diskuterat tjänsteförteckningen. 48. Det bör noteras att eventuella behov av ytterligare justeringar i samband med genomförandet av Lissabonfördraget eller för fasta tjänster inom ramen för utvidgningen, genomförandet av en omstruktureringsplan och förstärkningen av GD INLO och förvaltningen av besökscentrumet inte har beaktats i detta skede. Dessa frågor kommer först att föreläggas presidiet för diskussion och vid behov i ett senare skede integreras i budgetförfarandet. 49. De politiska grupperna har i detta skede inte begärt några nya tjänster för Det är dock möjligt att det efter valet och med hänsyn till den nya situationen kommer att behövas ytterligare tjänster. De politiska gruppernas behov kommer i förekommande fall att beaktas vid första behandlingen. 50. Slutligen integreras de vanliga åtgärderna för uppgraderingar, som är nödvändiga för genomförandet av den befordringspolitik som ingår i tjänsteföreskrifterna, samt de tillhörande anslagen, i det preliminära förslaget till budgetberäkning. Dessa åtgärder gäller PE /BUR 12/14 NT\771527SV.doc

13 711 uppgraderingar av fasta tjänster, 8 uppgraderingar av tillfälliga tjänster vid generalsekretariatet och 81 uppgraderingar av tillfälliga tjänster i de politiska grupperna. V - BUDGETÖVERSIKT 51. Budgetöversikten för det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 presenteras enligt följande: Kapitel Rubrik Genomförande 2008 Budget 2009 EP 2010 Förändring 2010/2009 Kapitel 10 LEDAMÖTER , ,69% Kapitel 12 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA , ,01% Kapitel 14 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER , ,67% Kapitel 16 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,43% Totalt avdelning PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN , ,78% Kapitel 20 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA , ,29% Kapitel 21 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER , ,60% Kapitel 23 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER , ,54% FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE Totalt avdelning DRIFTSUTGIFTER , ,34% Kapitel 30 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER , ,56% Kapitel 32 EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING , ,60% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE ALLMÄNNA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,58% Kapitel 40 SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN , ,01% Kapitel 42 UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA , ,56% Kapitel 44 SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIG VERKSAMHET FÖR LEDAMÖTER OCH FÖRE DETTA LEDAMÖTER , ,00% UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM Totalt avdelning INSTITUTIONEN UTFÖR , ,26% Reserv ÖVRIGA UTGIFTER 0, ,43% TOTALT , ,34% VI - ANPASSNING AV VISSA DELAR AV KONTOPLANEN 52. De föreslagna ändringarna av kontoplanen i bilaga 3 är huvudsakligen tekniska och återspeglar ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter. Detta gäller för utgifterna för ledamöterna för vilka stadgan och dess tillämpningsföreskrifter kommer att vara de huvudsakliga rättsliga grunderna från och med den nya valperioden. Andra ändringar återspeglar uppdateringar eller förenklingar i kontoplanen beroende på beslut som redan fattats av de behöriga organen. VII - SLUTSATSER 53. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010 på grundval av följande huvudsakliga åtgärder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet: NT\771527SV.doc 13/14 PE /BUR

14 a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för det nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. a) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. b) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Harald Rømer Bilagorna 1 till 6 PE /BUR 14/14 NT\771527SV.doc

15 DEL I: ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN A Hur stort belopp föreslås för parlamentets budget för 2010? 1. Det föreslagna beloppet är 1 596,4 miljoner EUR. Detta belopp motsvarar en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för budgetåret 2009 och innebär att 19,74 procent av rubrik V i budgetramen utnyttjas. Detta lämnar en outnyttjad marginal på 21,2 miljoner EUR i förhållande till taket på 20 procent av rubrik V. 2. Sedan 2003 har parlamentets budget ökat enligt följande: Totalsumma för den ursprungliga budgeten (milj. EUR) Procentuell årlig ökning 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 5,33% 4,34% I procent av rubrik V 20,16% 20% 20% 19,69% 19,64% 19,48% 19,67% 19,74% Varav reserven för fastighetsinvesterin gar i budgeten 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 20,00 20,00 Procentuell årlig ökning förutom reserven för fastighetsinvesterin gar 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 5,41% 4,40% Sedan 2005, som var sista året då 20 % av rubrik V användes fullt ut, har utvecklingen av Europaparlamentets budget skett lite långsammare än tillväxttakten för rubrik V. Sedan den befintliga budgetramen antogs har rubrik V årligen utvecklats med 4 %, varav 2 % avser inflationen och 2 % den verkliga tillväxten Utveckling av den ursprungliga budgeten (i miljoner EUR) Evolution du budget initial ( Mio) NT\771526SV.doc PE /BUR/PART.I

16 B Vilka är de specifika aspekterna i samband med budgeten på 1 596,4 miljoner EUR? 3. De prioriterade målen i budgeten för 2010 och de extra anslagen (anges med +) eller de totala anslagen (anges med =) för vart och ett av målen fördelas enligt följande: Europaparlamentets prioriteringar för 2010 Extrakostnader för tillämpningen av ledamotsstadgan (12 månader): + 37 milj. EUR Anslag till externa tjänster för flerspråkighet: = 78,10 milj. EUR Reserven för Kroatiens anslutning: = 0,75 milj. EUR Extra investeringar i innovation och tekniskt stöd: + 15,40 milj. EUR (varav 8 milj. EUR i reserven) Anslag till besökscentrumet och Web-TV: = 18 milj. EUR Utgifter för projektet för att modernisera och bygga ut KAD-byggnaden: = 17,93 milj. EUR Reserv för fastighetspolitiken: = 20 milj. EUR Reserv för oförutsedda utgifter: = 15 milj. EUR PE /BUR/PART.I 2/8 NT\771526SV.doc

17 C Parametrar som använts vid budgetberäkningen för De viktigaste parametrarna och hur de förändrats framgår av följande tabell: Parametrar Budgetår 2009 Budgetår 2010 Antal veckor med parlamentariska sammanträden Parametrarna för arbets- och sammmanträdesveckorna är annorlunda 2009 på varav ordinarie sammanträdesperioder extra sammanträdesperioder 4 6 valkretsveckor 7 7 Antal ledamöter 785/ Antal observatörer 0 12 grund av valet till Europaparlamentet och införandet av de turkosa veckorna. Från och med den nya valperioden (juli 2009) minskar antalet ledamöter till 736. Möjligheten för opting out minskar till 0 %. Det skulle Beräknat antal ledamöter för opting out 80 0 Justering av ledamotsersättningarna 3,7% 2,5% finnas 12 observatörer, om man bjuder in några. Enligt inflationsprognoserna. Justering av löner 3,0% 2,5% Schablonavdrag - ej utvidgningsrelaterat 10% 10% - för utvidgningen % 7% - för utvidgningen % 8% Nya tjänster - ej utvidgningsrelaterade - Generalsekretariatet De politiska grupperna 53 Avskaffade tjänster 10 0 Omfördelade tjänster Uppgraderingar - Generalsekretariatet De politiska grupperna Sänkning av avdraget till följd av ansträngningarna att tillsätta utvidgningsrelaterade tjänster. Åtgärderna för de politiska gruppernas tjänsteförteckning kommer vid behov att presenteras senare i förfarandet. NT\771526SV.doc 3/8 PE /BUR/PART.I

18 D Hur fördelar sig de huvudsakliga kostnadsställena i budgeten för 2010? 5. Budgetens tyngdpunkt ligger till största delen på de tre områdena ledamöter, personal och fastigheter. Dessa utgör tillsammans cirka 72 procent av de sammanlagda anslagen. Fördelning av kostnadsställena - i miljoner EUR - Information:77,63 IT & telekom:103,40 Politiska grupper och partier:71,97 Övriga:68,92 Övriga utgifter för stadgeenlig personal och extern personal:53,71 Reserver:15,75 Stadgeenlig personal:515,30 Kontraktsanställda och externa språktjänster:101,93 Fastigheter:204,95 Ledamöter:382,36 6. Mellan budgetåren 2000 och 2010 ser utvecklingen för dessa tre huvudsakliga kostnadsställen i den ursprungliga budgeten ut så här: Under det senaste årtiondet har andelen för personalutgifter och fastighetsutgifter minskat till förmån för utgifterna för ledamöterna. Denna utveckling beror på en mycket liten ökning i tjänsteförteckningen, besparingar i och med fastighetsförvärv och täckningen av ledamotsstadgan. Förändringar av de huvudsakliga kostnadsställenas andel av den ursprungliga budgeten 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 42% 36% 19% 24% 22% 13% 0% Personal Ledamöter Fastigheter % 19% 22% % 24% 13% PE /BUR/PART.I 4/8 NT\771526SV.doc

19 E Större förändringar jämfört med den ursprungliga budgeten för I tabellen nedan visas de huvudsakliga förändringarna i det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för 2010 jämfört med budgeten 2009 och motiveringarna till dessa: Budget ,0 Allmänna redogörelser för förändringarna 1529, ,94 Tillämpning av ledamotsstadgan när det gäller arvoden, ersättningar, bidrag och pensioner. 24,94 + 2,30 Nya reseutgifter i landet där ledamoten valts. 2,3 + 1,33 Ledamöternas reseutgifter. 1,33 F ö r ä n d r i n g a r + 3,22 Ökning av övergångsersättningarna för de ledamöter som återväljs i valet ,22-25,13 Justering av utgifterna för ledamotsassistenterna till följd av att ledamöter förnyas (minskning av antalet ledamöter från 751 till 736). -25, ,86 Justering av personalutgifter. 13,86 + 9,50 Ökning av tolkutgifterna till följd av ökad parlamentsverksamhet och den eventuella användningen av personliga tolktjänster. 9,5 +7,85 Ökning av anslagen för underhåll av lokaler och byggnader som parlamentet äger. 7,85 +2,40 Ökning av energipriserna. 2,4 +14,60 Program för investeringar i innovation och informationsteknik. 14,6 +2,81 Ökad användning av experter efter ett valår. 2,31 +5,10 Slutförande av investeringarna i besökscentrumet och driftskostnader. 5,1 Minskning av utgifterna för audiovisuell information efter informationskampanjen -4,00 för valet till Europaparlamentet Ökning av bidragen till europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser samt av administrationsutgifterna. 1,42 +1,42 + 5,23 Ökning av reserverna för oförutsedda utgifter och för Kroatiens anslutning. 5,23-1,00 Minskning av EMAS-reserven ,00 Diverse 2 Preliminärt förslag till budgetberäk ning för ,4 1595,9 F Fördelningen av medel till generaldirektoraten 8. Fördelningen av medel till de olika generaldirektoraten är följande: DG Förändring Genomförande Budget 2010 Budget / Förändring 10/08 PRES 52,94 52,33 1,17% 47,98 10% IPOL 7,73 5,69 35,85% 7,15 8% EXPO 2,54 2,11 20,71% 1,80 41% COMM 82,75 80,94 2,24% 97,47-15% PERS 589,20 573,92 2,66% 543,39 8% INLO 169,78 159,66 6,34% 172,55-2% TRAD 25,33 24,12 5,05% 15,71 61% INTE 59,93 50,47 18,73% 49,95 20% FINS 457,43 449,08 1,86% 378,40 21% ITEC 112,68 99,58 13,16% 95,43 18% Rättstjänsten 0,59 0,57 3,60% 0,46 29% Reserver 35,50 31,52 12,63% - - Totalt 1.596, ,97 4,34% 1.410,28 13,2% NT\771526SV.doc 5/8 PE /BUR/PART.I

20 G Anslag som är öronmärkta för prioriterade projekt a) Beräknad inverkan av genomförandet av ledamotsstadgan på sex extra månader Förändring Anslag 2009 Anslag 2010 Budgetpost Rubrik (motsv. 6 extra (6 månader) (12 månader) månader) Arvoden och ersättningar Utgifter för ordinarie resor: parlamentariska delegationer och institutioner som föreskrivs inom ramen för AVS-EUkonventionen och inom ramen för Europa Medelhavsforumet Övriga reseutgifter Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: olycksfallsförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: sjukförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: livförsäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: försäkring mot förlust och stöld av personliga ägodelar datorutrustning Övergångsersättningar Ålderspensioner Invaliditetspensioner Efterlevandepensioner Frivillig pensionsplan för ledamöter Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: utveckling av nya tillämpningar och utvidgning av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudie, analys, planering, utveckling) TOTALT Totala anslag i samband med tillämpningen av ledamotsstadgan och tillhörande kostnader b) En kraftig ökning av anslagen till de externa tjänsterna för flerspråkighet Budgetpost Rubrik Budget 2009 Budget 2010 Förändring 2010/ Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker ,88% Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet ,09% Externa tjänster: andra översättningar och maskinskrivning ,45% TOTALT Anslag till tolkning och översättning (externa tjänster) ,75% PE /BUR/PART.I 6/8 NT\771526SV.doc

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende:

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer