RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING"

Transkript

1 Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen) NT\771527SV.doc PE /BUR

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING DEL I: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE ANSLAGEN DEL II: : ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN Bilaga nr 1: : Preliminärt förslag till budgetberäkning: beräknade inkomster och utgifter Bilaga nr 2: : Analytiska budgetar Bilaga nr 3: : Förslag till ändringar i budgetkontoplanen Bilaga nr 4: : Presentation av budgeten per generaldirektorat/verksamheter Bilaga nr 5: : Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen Bilaga nr 6: : Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 2/14 NT\771527SV.doc

3 Sammanfattning Denna rapport överlämnas till presidiets medlemmar i enlighet med artiklarna 22 och 73 i arbetsordningen inför antagandet av det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning för budgetåret Vid sitt sammanträde den 2 februari i år uttalade sig presidiet om de huvudsakliga riktlinjerna för budgetåret Generalsekreterarens rapport har utarbetats i enlighet med dessa riktlinjer. Rapporten tar också hänsyn till de riktlinjer som budgetutskottet fastställde i sitt betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010, som antogs den 11 februari Det preliminära förslaget till budgetberäkning bygger på följande förslag: a) Fastställa beloppet för det preliminära förslaget till budgetberäkning till euro, vilket innebär en ökning på 4,34 procent jämfört med budgeten för Detta motsvarar också 19,74 procent av rubrik V i budgetramen. b) Anslå nödvändiga medel till genomförandet av prioriterade mål. I) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten. Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien. II) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna, särskilt på området för informations- och kommunikationsteknik. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse. III) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna. Bibehålla en marginal för den nyvalda parlamentets initiativ. c) I detta skede, bevilja inrättandet av 30 nya tjänster direkt kopplade till prioriterade projekt, det vill säga en ökning med 0,5 procent av tjänsteförteckningen, och anpassa anslagen till personalkostnader i enlighet med detta. Samtidigt notera omfördelningen av 13 andra tjänster. d) Godkänna uppgraderingen av tjänster inom ramen för befordringsprogrammet. e) Anpassa budgetkontoplanen till ändringarna av de rättsliga grunderna för vissa utgifter och nödvändiga tekniska ändringar. Presidiet uppmanas att anta det preliminära förslag till parlamentets budgetberäkning för 2010 som upprättats på dessa grunder och att uppdra åt talmannen att översända förslaget till budgetutskottet. NT\771527SV.doc 3/14 PE /BUR

4 I - INLEDNING Vägledande tidsplan för budgetberäkningsförfarandet för Tidsplanen har följande hållpunkter: DATUM INSTANSER ETAPPER Genomförda etapper 21/01 Budgetutskottet diskussion om riktlinjerna för budgeten för /02 Presidiet de allmänna riktlinjerna antas 10-11/02 Budgetutskottet riktlinjerna för budgeten för 2010 antas Kommande etapper början av mars Generalsekreteraren personalkommittén och samråd med personalkommittén 09/03 Presidiet behandling av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 11/03 Budgetutskottet presentation av generalsekreterarens rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning 23-26/03 Presidiet - Budgetutskottet eventuellt förberedande medlingssammanträde 30-31/03 Budgetutskottet behandling av budgetberäkning det preliminära förslaget till 01/04 Presidiet det preliminära förslaget till budgetberäkning antas 16/04 Budgetutskottet förslaget till budgetberäkning antas 07/05 Plenarförsamlingen budgetberäkningen antas Presentation av rapporten 2. Rapporten är uppdelad i tre rubriker och sex bilagor: I denna sammanfattande skrivelse beskrivs huvudlinjerna för den budget som håller på att utarbetas, särskilt de medel som krävs för att nå de mål som presidiet redan har antagit. I del I Åtgärder beträffande anslagen presenteras viktig information om de belopp som anslås till olika utgiftsområden och anslagens utveckling. I del II Åtgärder beträffande tjänsteförteckningen framförs förslag om ändringar av tjänsteförteckningen. Till rapporten bifogas också följande bilagor som komplement: nr 1: Det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2010, som består av tjänsteförteckningen och beräknade inkomster och utgifter nr 2: Analytiska budgetar (varav en analys av kostnaderna för de externa kontoren samt en analytisk budget för miljöpolitiken och EMAS-åtgärderna) nr 3: Förslag till ändringar av budgetkontoplanen nr 4: Presentation av budgeten och verksamheterna per generaldirektorat nr 5: Sammanfattning av åtgärderna beträffande tjänsteförteckningen nr 6: Tjänsteförteckning per GD/tjänsteenhet PE /BUR 4/14 NT\771527SV.doc

5 II - BUDGETRAMEN OCH FLERÅRIGA KRAV Den traditionella budgetjämvikten vid ett vägskäl 3. Sedan 1988 har parlamentet på rekommendation 1 av de politiska gruppernas ordförande utnyttjat 20 procent av rubrik V (administrativa utgifter), vilket har gjort det möjligt att frigöra ett mindre årligt överskott i förhållande till de strikt operativa behoven. Denna marginal har med framgång utnyttjats för fastighetspolitiken vilket möjliggjort förvärv av lokaler på de ordinarie arbetsorterna. Under de senaste åren har dessa fastighetsförvärv börjat bära frukt. Utan de förtida inbetalningarna och förvärven av fastigheter i det förgångna skulle leasingavgifterna under 2010 ha utgjort en extra budgetbörda på cirka 100 miljoner euro. Genom dessa besparingar har man kunnat finansiera viktiga nya projekt utan extra medel. Man bör dessutom understryka att även finansieringen av de europeiska politiska partierna och stiftelserna, de två senaste utvidgningarna och de totala kostnaderna för ledamotsstadgan har kunnat genomföras utan att taket på 20 procent överskridits, trots att man hade kunnat anse att dessa utgifter inte täcktes av detta tak. 4. Budgetmyndigheten har visserligen fortsatt att uppmuntra till fastighetsförvärv, men under de senaste budgetåren har den minskat den marginal som parlamentet avsätter för denna politik. Parlamentets budget utgjorde därför endast 19,69 procent av rubrik V under 2006, 19,64 procent under 2007, 19,48 procent under 2008 och 19,67 procent under 2009, dvs. outnyttjade marginaler på 20,6 miljoner euro under 2006, 25,5 miljoner euro under 2007, 38,9 miljoner euro under 2008 och 25,4 miljoner euro under Att extrakostnaderna för ledamotsstadgan redan från 2010 ska finansieras över ett helt år visar emellertid att den traditionella budgetjämvikten har nått sina gränser. Utöver dessa omedelbara extrakostnader kommer parlamentet också att på mycket kort sikt, vilket redan nämnts ovan, behöva genomföra omfattande renoveringsarbeten i och underhåll av de många byggnader som det nu äger. Samtidigt kommer renoveringen och utvidgningen av KAD-byggnaden i Luxemburg att kräva mycket omfattande medel. På medellång sikt kommer slutligen också ledamöternas pensionsrättigheter, som de gradvis intjänat enligt den nya ledamotsstadgan, att utgöra en avsevärd årlig extrakostnad. 6. Med hänsyn till denna framtida utveckling och samtidigt som man upprätthåller strategin med en kostnadsrelaterad budget, förefaller det nödvändigt för parlamentet att från och med 2010 utnyttja hela den tillgängliga marginalen för att vid behov kunna fortsätta tidigareläggningarna av utgifterna för fastigheter och andra lämpliga utgifter och därmed hålla kvar möjligheten att under de närmaste åren finansiera de nya ovannämnda utgifterna. I annat fall skulle parlamentet kunna tvingas att se över det tak det själv fastställt för utnyttjandet av medlen under rubrik V, vid en tidpunkt då denna rubrik kommer att utsättas för stora påfrestningar till följd av de ökade kostnaderna för EU-pensioner (1,1 miljard euro 2009 jämfört med 1,5 miljarder euro 2013). 7. Under dessa omständigheter och i enlighet med budgetmyndighetens önskan att lämna en marginal för att det nyvalda parlamentet ska kunna fastställa sina egna prioriteringar, föreslår man att fastställa förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 till euro, det vill säga 19,74 procent av anslagen till rubrik V, vilket i detta skede lämnar en oanvänd marginal på 21,2 miljoner euro under taket på 20 procent. 8. Vid första behandlingen kan det nyvalda parlamentets prioriteringar, konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av Lissabonfördraget och eventuella tidigareläggningar av utgifter 1 De politiska gruppernas ordförande har rekommenderat att parlamentets budget skall upprättas med ett basbelopp som motsvarar 20 procent av anslagen för rubrik V. Detta självpåtagna tak på 20 procent skall gälla exklusive fastighetsutgifter och utgifter för ledamotsstadgan och sedan 2004 exklusive finansieringen av de europeiska politiska partierna. NT\771527SV.doc 5/14 PE /BUR

6 dock medföra ett fullständigt utnyttjande av taket på 20 procent i rubrik V, det vill säga en budget för 2010 på 1 617, 6 miljoner euro. III MÅLEN FÖR 2010 OCH DERAS BUDGETKONSEKVENSER kommer att bli ett år då parlamentet återgår till normal verksamhet. Efter valet till Europaparlamentet 2009 kommer verksamheten att återupptas med den energi som kännetecknar det första året i en valperiod. Lagstiftningsarbetet kommer också att komma i gång igen så snart den nya kommissionen har utsetts. Ytterligare förstärkningar av lagstiftningssektorn kommer därefter att bli nödvändiga. Lissabonsfördragets eventuella ikraftträdande kommer att leda till en aldrig tidigare skådad utökning av parlamentets befogenheter. Konsekvenserna för parlamentets verksamhet och dess funktion kommer att märkas redan de första månaderna Parlamentet måste samtidigt fullfölja de stora fleråriga projekt som inletts under den sjätte valperioden och leva upp till det nya administrativa ansvaret, såsom ledamotsstadgan och assistentstadgan. Slutligen kommer generalsekretariatet att tvingas fortsätta sina insatser för att uppnå parlamentets miljömål. A) Tillhandahålla tillräckliga finansiella medel så att stödet till ledamöterna och de enheter som är involverade i lagstiftningsarbetet ytterligare kan utökas och parlamentet kan leva upp till sitt nya ansvar Fortsätta insatserna för att garantera en fullständig tillämpning av flerspråkigheten 10. I sitt betänkande 2 om riktlinjerna för budgeten för 2010 betonade budgetutskottet den grundläggande demokratiska principen att alla ledamöter ska behandlas lika när det gäller deras möjligheter att uttrycka sig och att motta och använda all relevant information för att kunna arbeta för sina väljare på bästa möjliga sätt och menade i detta sammanhang att lika tillgång till språkresurser för ledamöterna kommer att vara en central riktlinje för budgeten För att leva upp till detta krav föreslår man i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för 2010 att budgetmedlen till både tolkning och översättning utökas. Dessa två sektorer kommer att arbeta med full kapacitet 2010, efter en minskning av deras arbetsbörda under 2009 till följd av valet. 12. Förslaget är därför att anslå 55 miljoner euro till budgetpost Konferenstolkar (jämfört med 45,5 miljoner euro 2009) och 14,8 miljoner euro 3 till budgetpost Externa översättningstjänster (jämfört med 10,7 miljoner euro 2009). Man bör dessutom påminna om att presidiet den 15 december 2008 avsevärt breddade möjligheterna till personliga tolktjänster, framför allt de potentiella användarna och berörda språk. För närvarande har ett belopp på 4 miljoner euro anslagits till denna tjänst. 13. Nyligen togs fem nya sammanträdesrum i bruk i JAN-byggnaden, vilket i framtiden gör det tekniskt möjligt att använda ett större antal språk. Utvecklingen inom tolkningssektorn ger också hopp om att bristerna på tolkar för vissa språk kommer att vara mindre vanliga 2010 än tidigare. 2 Antaget den 11 februari Exklusive översättningen av CRE som representerar ytterligare 8,3 miljoner euro PE /BUR 6/14 NT\771527SV.doc

7 Fortsätta att utöka det allmänna stödet till ledamöterna 14. I sin resolution 4 av den 23 oktober 2008 om förslaget till allmän budget för 2009 betonade parlamentet att betydande förändringar, som syftar till att bistå ledamöterna i deras arbete, särskilt lagstiftningsarbetet, har genomförts. Dessa insatser måste naturligtvis fortsätta under 2010, som kommer att präglas av en betydande förnyelse av ledamöterna, ovannämnda institutionella förändringar och återupptagandet av en normal lagstiftningsverksamhet efter förnyelsen av parlamentet och kommissionen. 15. Trots att de flesta förslag avseende förstärkningen av parlamentets lagstiftningsverksamhet vid behov kommer att läggas fram inom ramen för anpassningen till det nya fördraget, har tillräckliga medel redan i detta skede ställts till förfogande inom de områden där nya initiativ och projekt planerats: Förstärkning av stödet till parlamentsutskotten: sju tjänster har i detta avseende avsatts för GD IPOL och fyra tjänster för GD EXPO av de 30 nya tjänster som föreslagits. Planerad utveckling av ett system för kunskapsförvaltning: euro har anslagits till budgetpost 2120 Externa tjänster för informationsteknik för genomförandet av projektets andra fas. 16. Expertbudgetarna för GD IPOL och EXPO får dessutom för 2010 (det år som verksamheten återupptas) 7 miljoner euro (IPOL) respektive 1,3 miljoner euro (EXPO), inklusive STOA, det vill säga en ökning på nästan 40 procent jämfört med Andra initiativ kan fortfarande läggas fram under budgetförfarandets gång, i synnerhet efter inrättandet av det nyvalda parlamentets politiska organ. Fullfölja förberedelserna av parlamentet inför den eventuella ratificeringen av Lissabonfördraget 18. År 2009 kommer parlamentet att kunna återuppta sina förberedelser som avbröts efter den irländska folkomröstningen. Därmed bör parlamentet kunna hantera en eventuell ratificering av Lissabonfördraget under 2009 och förbereda sig på att omedelbart och under bästa möjlig förhållanden leva upp till sitt nya ansvar. 19. De viktigaste målen för dessa förberedelser är följande: Förbereda parlamentet så att det fullt ut kan påta sig sin nya roll som medlagstiftare, jämställd med rådet. Fortsätta och utöka insatserna till förmån för bättre lagstiftning. Se över parlamentets arbetsordning och andra interna bestämmelser mot bakgrund av kraven i fördraget och den interna reform som föreslagits av den arbetsgrupp som inrättats av talmanskonferensen. Utveckla samarbetet med rådet och kommissionen med hänsyn till de nya befogenheterna på området för externa förbindelser. Förbereda genomförandet av fördragsbestämmelserna om samarbete med de nationella parlamenten. 20. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den december 2008 att, om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, skulle övergångsbestämmelser antas så fort som möjligt. Enligt dessa ska antalet ledamöter av parlamentet från de tolv medlemsstater som berörs jämfört med Nice-situationen öka fram till slutet av valperioden Det totala antalet ledamöter av Europaparlamentet skulle därmed öka från 736 till 754 (Kroatiens eventuella anslutning har inte beaktats). 4 Punkt 11 i resolutionen om förslaget till allmän budget (P6_TA-PROV(2008)0516). NT\771527SV.doc 7/14 PE /BUR

8 21. Budgetkonsekvenserna till följd av parlamentets strukturella anpassning och ökningen av antalet ledamöter har inte medtagits i förslaget till den preliminära budgetberäkningen för Man har nämligen (på interinstitutionell nivå) beslutat att vänta in processens slutliga resultat. De finansiella konsekvenserna kommer i förekommande fall att integreras antingen genom förslag till ändring vid första behandlingen eller genom en ad hoc-ändringsskrivelse. Om resultatet ytterligare låter vänta på sig måste en ändringsbudget antas Man bör påminna om att de finansiella konsekvenserna kan uppskattas till 8 9 miljoner euro, varav 5 miljoner euro för att täcka utgifterna för ytterligare 18 ledamöter (under sex månader) och 3 4 miljoner euro för de strukturella anpassningarna av generalsekretariatet. Fortsätta förberedelserna inför den eventuella anslutningen av Kroatien 22. Med hänsyn till det nuvarande läget i förhandlingarna om Kroatiens anslutning kan det hypotetiska undertecknandet av anslutningsfördraget under 2010 få parlamentet att överväga att bjuda in tolv observatörer för de sista sex månaderna Nödvändiga anslag för att bjuda in observatörer har för närvarande förts in i kapitel 103 Reserv för utvidgningen, som i nuläget omfattar anslag på euro. 23. Samtidigt och i likhet med de senaste utvidgningarna kan parlamentet komma att rekrytera ett antal kontraktsanställda, framför allt på språkområdet, för att assistera observatörerna i deras arbete. Beroende på hur frågan utvecklas kan det bli möjligt att vid första behandlingen helt eller delvis inrätta tjänster för tjänstemän. B) Konsolidera de viktigaste fleråriga projekten Fortsätta insatserna för att konsolidera och modernisera generalsekretariatet för ett optimalt utnyttjande av resurserna 24. Användningen av 20 procent av anslagen till rubrik V, vilket kommer att krävas för att parlamentet även i fortsättningen ska kunna hantera framtida utmaningar, måste åtföljas av ökade insatser för att optimera och rationalisera tillgängliga resurser. Budgetmyndigheten erinrade för övrigt nyligen om denna princip. I sin resolution av den 10 april 2008 riktlinjerna för budgeten för 2009 anser parlamentet att mer relevanta och kostnadseffektiva sätt att organisera arbetet alltid måste eftersträvas, däribland en starkare inriktning på kärnverksamheten, omfördelning av personal när så är möjligt, omstrukturering av avdelningar så att de passar nya omständigheter, bättre användning av modern teknik och ökat samarbete mellan institutionerna. 25. Dessa mål bekräftades på nytt i budgetutskottets betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för I punkt 13 i detta betänkande anges det följaktligen att det är ytterst viktigt att se till att de samlade budget- och personalresurser som parlamentet förfogar över används så kostnadseffektivt som möjligt för att parlamentet och ledamöterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag på lämpligt sätt. Parlamentet upprepar att detta kräver noggrann planering och organisation av arbetsmetoderna och att man om möjligt sammanslår funktioner och strukturer för att undvika onödig byråkrati. 26. För att i praktiken följa upp dessa krav föreslår generalsekreteraren följande åtgärder som inte omedelbart kräver ytterligare finansiella medel: Striktare tillämpning av den reviderade uppförandekoden om flerspråkigheten för att utnyttja resurserna till parlamentets flerspråkighet på ett mer produktivt sätt. Förstärkning av samarbetet mellan generaldirektoraten på alla nivåer. PE /BUR 8/14 NT\771527SV.doc

9 Gradvist genomförande av vissa av de åtgärder som antogs på grundval av förslagen från arbetsgruppen om förenkling av administrativa förfaranden. Fortsatt genomförande av konsolideringsplanen (denna aspekt behandlas mer i detalj i del II av denna rapport). 27. Vid sidan av dessa åtgärder har man planerat att fortsätta förberedelserna av en omfattande moderniseringsplan för IT-området och kommunikationsmedlen så snart presidiets övervägningar om en strategisk plan i syfte att inrätta en effektiv och sammanhängande ITförvaltning har utvecklats. De totala anslag som föreslagits för GD ITEC har i detta syfte ökats (från 99,5 miljoner euro 2009 till 104,6 miljoner euro 2010) och ytterligare 8 miljoner euro har förts till reserven i kapitel 100 i väntan på operativa beslut som ska fattas av de politiska myndigheterna. Ytterligare 12 tjänster, som ska inrättas i 2010 års tjänsteförteckning, kommer dessutom att komplettera den treåriga plan som inleddes 2008 för att på nytt internalisera denna sektor. Slutföra de viktigaste projekten inom kommunikationspolitiken 28. I början av 2010 kommer WEB-TV-projektet redan att ha fungerat on-line i mer än ett år. Det kommer därför att vara en bra tidpunkt för att utvärdera effekterna av detta nya redskap och att gå vidare med utvecklingen av det, framför allt genom att genomföra en marknadsföringskampanj för att öka tittarantalet bland allmänheten och öka antalet program som dess kanaler erbjuder på grundval av hittills uppnådda erfarenheter. Man föreslår därför att för 2010 bibehålla ett anslag på 9 miljoner euro vid budgetpost 3246 "Europaparlamentets TV-kanal", varav 1 miljon euro specifikt skulle anslås till åtgärder för att göra WEB-TV-kanalen mer känd och öka tittarantalet. 29. Besökscentrumet borde öppna sina dörrar i slutet av 2009 eller början av För att slutföra projektet krävs det en investeringsbudget på 6 miljoner euro, vilket motsvarar restbeloppet av den övergripande preliminära kostnaden på 16,5 miljoner euro. Det kommer dessutom att krävas både finansiella och personella resurser för att starta centrumets verksamhet. I väntan på ett slutligt beslut om förvaltningsstrukturen och externaliseringsgraden har 3 miljoner euro förts till kapitel 100 för driftskostnader. 30. Det nya audiovisuella centrumet i JAN-byggnaden borde också gradvis utvecklas under 2010, efter flera budgetår under vilka anslagen till denna sektor öronmärkts för investeringar i ny utrustning. Inga specifika anslag behövs för ytterligare köp av utrustning, utan endast för de underhållskontrakt som ska ingås. Man föreslår dock att inrätta en teknisk ingenjörstjänst i tjänsteförteckningen för När det gäller "Den europeiska historiens hus" enades presidiet den 15 december 2008 om den konceptuella grunden och de administrativa aspekterna för genomförandet av projektet. Beroende på tidsplanen för de åtgärder som ska vidtas under 2010, som fortfarande måste finslipas, har specifika anslag ( euro) förts till kapitlet för expertutlåtanden i syfte att garantera lämplig extern assistans i samband med projektets utformning. Fortsätta en harmonisk och sammanhängande fastighetspolitik 32. I sin rapport om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010 efterlyste budgetutskottet ännu en gång en strategisk plan för fastighetspolitiken på medellång och lång sikt. Presidiet har redan diskuterat frågan, men beslutade att överlåta denna uppgift på det nya presidiet, i början av nästa valperiod, men uppdrog samtidigt åt generalsekreteraren att noga följa utvecklingen på fastighetsmarknaden. Planen ska inte enbart fastställa parlamentets framtida behov av kontorsrum och sammanträdeslokaler, vilka sannolikt kommer att öka, NT\771527SV.doc 9/14 PE /BUR

10 och redogöra för hur de kan tillmötesgås, utan ska också utforma en strategi och bedöma de budgetmedel som kommer att behövas för övergripande fleråriga renoveringsarbeten och underhåll av de många byggnader som parlamentet nu äger. 33. De äldsta fastigheterna är nu i behov av en grundläggande renovering och utökat underhåll för att garantera att de kan användas på ett säkert sätt och erbjuda en högkvalitativ arbetsmiljö. Den externa vetenskapliga rapport om underhållet av byggnaderna som parlamentet erhöll den 22 december 2008 kan användas som grund för denna nya strategi. I väntan på en övergripande plan och för att tillmötesgå de mest akuta behoven, föreslår man att anslagen till budgetposterna 2007 "Inredning av lokaler" och 2022 "Lokalvård och underhåll" ökas med 6 miljoner euro jämfört med 2009, det vill säga en ökning med tio procent. 34. Samtidigt som man utformar dessa strategiska planer för fastighetspolitiken kommer den politiska myndigheten att uppmanas att överväga en omfattande plan för att omstrukturera och utöka generaldirektoratet för infrastruktur och logistik. Detta generaldirektorat har nämligen växt mycket långsamt under de senaste åren, trots att den yta som ska förvaltas nu överstiger en miljon kvadratmeter och nya prioriterade mål såsom miljöförvaltning och byggnadernas tillgänglighet lagts till de traditionella uppgifterna i samband med infrastrukturförvaltning. Konsekvenserna för budgeten och tjänsteförteckningen av en sådan plan skulle integreras vid första behandlingen av budgeten för När det gäller de huvudsakliga pågående fastighetsprojekten kommer även 2010 att kännetecknas av renoveringen och utbyggnaden av KAD-byggnaden i Luxemburg, som gradvis går över i en mer aktiv fas. På grundval av den nuvarande tidsplanen är den finansiering som krävs under budgetåret 2010 relativt begränsad. I detta skede behövs enbart 12 miljoner euro för de utgifter som direkt hänför sig till byggandet. 4,3 miljoner euro gäller budgetpost 2005 Uppförande av byggnader för byggarbetsplatsens förberedande arbete och 7,7 miljoner euro gäller budgetpost 2008 Andra utgifter rörande byggnader för expert- och arkitektkostnader. Andra indirekta utgifter hänför sig också till projektet, särskilt hyra av en tillfällig byggnad under byggnadstiden, till en sammanlagd kostnad på 5,2 miljoner euro. 36. För att bedöma de framtida budgetbegränsningarna bör man hålla i åtanke att de totala kostnaderna för renoverings- och utbyggnadsprojektet för KAD-byggnaden har beräknats till cirka 402,1 miljoner euro (värde oktober 2008) exklusive tillfälliga räntor, arvoden och prisförändringar fram tills arbetets slutförande. Om parlamentet inte gör några förhandsbetalningar under byggnadsåren ( ) skulle den årliga kostnaden för budgeten från och med datum för när byggnaden levereras (2014) uppgå till mellan 45 miljoner euro och 60 miljoner euro per år beroende på om återbetalningsperioden löper över 15 eller 10 år. 37. I och med att JAN-byggnaden färdigställts kan institutionens behov av lokaler till följd av de senaste utvidgningarna anses tillfredsställda. Det förefaller dock nödvändigt att ingående diskutera de nya behov som eventuellt uppstår till följd av de framtida utvidgningarna och förändringar i parlamentets arbetsmetoder under de kommande åren, framför allt till följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. I detta sammanhang föreslås det att man för ett belopp på 20 miljoner euro till kapitel 105 "Preliminära anslag för fastigheter" så att parlamentet har ett omedelbart handlingsutrymme för inledningen av nästa valperiod. Stödja miljöpolitikens och EMS-åtgärdernas växande betydelse 38. Det kommer att bli allt viktigare att nära samordna strategin för fastighetspolitiken och parlamentets övriga politikområden med EMAS-insatserna och insatserna för att minska PE /BUR 10/14 NT\771527SV.doc

11 koldioxidutsläppen, som måste fullföljas och förstärkas. Parlamentet har uppnått inledande framgångar med dessa insatser, framför allt genom att erhålla EMAS-certifiering, och hade fullföljt beräkningen av sitt koldioxidavtryck i slutet av Efter beräkningen av koldioxidbalansen antog presidiet den 18 februari 2009 en rad åtgärder för att minska parlamentets koldioxidutsläpp med 30 procent fram till Dessa åtgärder kommer att införlivas i EMAS-planen och kan sammanfattas enligt följande: Allmänna undersökningar i alla byggnader i syfte att i högre grad använda miljöteknik såsom termisk solenergi, solceller eller jordvärme, installering av energieffektiva fönster och användning av "passiv" byggnadsteknik. Allmän undersökning av IT-tekniken, inklusive individuell utrustning och videokonferenser. Utformning av en långsiktig upplysnings- och kommunikationsplan på alla nivåer. Införande av en rad åtgärder såsom "smart transit", incitament att använda mer miljövänliga transportsätt, inköp av bilar med låga koldioxidutsläpp. Lansering av andra projekt för att minska koldioxidavtrycket och samtidigt effektivisera parlamentets verksamhet. Kompensera för vissa utsläpp. 40. På det rent budgetmässiga planet är parlamentets insatser hädanefter föremål för en specifik analys, som ingår i generalsekreterarens årliga rapport om det preliminära förslaget till budgetberäkning. För 2010 har utgifterna till följd av genomförandet av EMAS-målen följaktligen beräknats till totalt 11,4 miljoner euro, det vill säga en betydande ökning på 84 procent jämfört med 2009 och på 113 procent jämfört med I bilaga II till denna rapport presenteras bland annat en analytisk fördelning av dessa utgifter. C) Fullfölja övergången till en ny valperiod Ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret 41. Budgeten för 2010 måste ta hänsyn till särdragen för det år som följer på valåret. Ett sådant år kännetecknas av motsatta effekter som får både positiva och negativa konsekvenser för anslagen. Å ena sidan får valet "fördröjda" effekter på grund av de övergångsersättningar vid mandatets upphörande som fortfarande kommer att utbetalas under 2010, och å andra sidan bortfaller valets "direkta" effekter för ett antal budgetposter som endast användes 2009 (särskilda anslag till informationskampanjen, flyttning av material och kontor, övergångsersättningar till ledamöterna vid mandatets upphörande och ersättningar till de assistenter vars kontrakt inte förnyas). 42. De extra utgifterna för informationskampanjen i samband med valet och extrakostnaderna för de nya ledamöterna uppgick 2009 till cirka 35 miljoner euro. Samtidigt gjorde en minskning av verksamheten under valåret (resor, tolkning, översättning m.m.) det möjligt att spara 24 miljoner euro, vilket innebär att nettobeloppet för extrakostnaderna sjönk till 11 miljoner euro för valåret begränsas effekterna i förbindelse med förnyelsen av ledamöterna till 7 miljoner euro i extrakostnader (fortsatta utbetalningar av övergångsersättningar vid mandatets upphörande), men återgången till normal, eller högre, verksamhetsnivå medför en ökning jämfört med 2009 på mer än 24 miljoner euro. Därmed begränsas besparingarna till följd av "valets efterverkningar" till 4 miljoner euro. Säkra ett framgångsrikt genomförande av de nya stadgorna blir det första hela år med ledamöternas och assistenternas nya stadgor. Utöver de budgetmedel som måste anslås för genomförandet av ledamotsstadgan för en hel 12-månadersperiod (assistentstadgan ska däremot vara budgetneutral i förhållande till den nuvarande situationen), bör man också för 2010 på grundval av erfarenheterna från andra NT\771527SV.doc 11/14 PE /BUR

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet

Analys av de potentiella besparingarna för EU:s budget om Europaparlamentet centraliserade sin verksamhet ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

EU och bostadspolitiken 2011

EU och bostadspolitiken 2011 Rapport 2012:4 EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU av betydelse för svensk bostadspolitik EU och bostadspolitiken 2011 Rättsutveckling och samarbete inom EU med betydelse

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer