Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir"

Transkript

1 Jönköping värd för EU-möte Jönköpings kommun blir värd för det första informella ministermöte som hålls när Sverige är ordförande i EU hösten Det är EU:s 27 ministrar för socialpolitik som kommer till Jönköping för överläggningar. Mötet hålls på Elmia den 3-5 juli. Jönköpings kommun har arbetat målmedvetet för att få arrangera ett ministermöte och var tidigt ute med att skicka en inbjudan och beskrivning av kommunen till regeringen. Det är mycket glädjande att Jönköping får vara värd för ett ministermöte. Det visar att kommunen är en betydelsefull mötesort som har förmåga att genomföra stora och betydelsefulla arrangemang. Nu ska vi visa hur bra Jönköping är inom olika områden, säger kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (kd). EU:s medlemsländer turas om att vara ordförande i ministerrådet. Ordförandeskapet innebär för Sveriges del att man under sex månader från den 1 juli 2009 ska leda arbetet med att driva den gemensamma EU-agendan framåt. Det är vanligt att det land som innehar ordförandeskapet organiserar informella möten där ministrar kan diskutera EU-relaterade frågor utan att behöva ta formell ställning eller fatta beslut. Vid dessa möten kan deltagarna ägna sig åt fritt idéutbyte utan bestämda program eller strikta anvisningar. Sju orter i Sverige får arrangera de tolv EU-möten på ministernivå som ska genomföras. Gode män sökes! Till hjälp och stöd Kommunen är ständigt i behov av nya gode män och förvaltare som kan hjälpa och stödja personer som inte själva kan tillvarata sina intressen. I uppdraget ingår att värna om personens ekonomi, hälsa och rättigheter. Man gör en insats för en annan medmänniska. Det ger oerhört mycket tillbaka och man känner sig behövd, säger Bosse Andersson som är god man. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Godmanskap bygger på ett frivilligt samtycke från huvudmannen som även har kvar sin bestämmanderätt. Om det inte är tillräckligt med god man kan istället en förvaltare utses. Förvaltaren får ofta full bestämmanderätt över huvudmannens egendom. Man kan säga att en god man blir Bosse Andersson t.h. har varit god man åt Ingvar Arenblom i två år och tycker att det är ett roligt och meningsfullt uppdrag. en tillsammans med person medan en förvaltare blir en slags istället för person, menar Bosse. Vill du bli god man/förvaltare? Kontakta kommunens överförmyndarnämnd för mer information och intresseanmälan, tel , Vad gör en god man/förvaltare? Uppdraget kan variera beroende på behov men består i huvudsak av tre delar: bevaka personens rättigheter, förvalta egendomen och sörja för personens omvårdnad. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning av bostad, göra inköp, betala räkningar eller besöka personen för att se hur han/hon mår. Tanken är inte att man själv ska vårda personen utan se till att äldreboende, hemtjänst och liknande fungerar och att personen får den hjälp och vård som behövs. Det kan även handla om att anlita en städ- eller flyttfirma vid behov, berättar Bosse. Vad krävs för att bli god man/ förvaltare? För att kunna bli god man eller förvaltare krävs det bland annat att man är ostraffad och inte har några betalningsanmärkningar. En kontroll görs och om det inte uppstår några hinder erbjuds man snart ett eller flera uppdrag. Jag brukar säga att det är ett halvideellt arbete. Arvodet för en person är cirka kronor per år. Det är ett ansvarsfullt, roligt och omväxlande uppdrag. Som god man krävs det att man har ett stort människointresse, ordningssinne och en vilja att ställa upp. Som pensionär har jag tid att engagera mig. När man är på besök möts man ofta av ett leende och man känner sig alltid välkommen, säger Bosse. Vårt Jönköping nr Utgivare: kommunstyrelsen, Jönköpings kommun Redaktör: Gunvor Carlsson Vårt Jönköping distribueras till kommunens samtliga hushåll. Tidningen finns också i taltidningsutgåva och kan även laddas ned från Jönköpings kommuns webbplats För mer information, kontakta Stadskontoret Information tel , Vårt Jönköping

2 kr Budget 2008: 5,1 miljarder kr netto beräknas det kosta att driva Jönköpings kommuns verksamhet under Mest omfattande, med drygt 38 % av budgeten, är socialtjänstens verksamhet. Budgeten för grundskolans och barnomsorgens verksamheter är nästan lika omfattande, 36,4 % av budgeten. Lägger man till de 10,5 % som gymnasieskolan och vuxenutbildningen kostar så återstår 15 % till all annan övrig kommunal verksamhet. Välfärdssatsning och höjda miljöambitioner Budgeten innebär en fortsatt satsning på välfärdstjänster, mycket höga investeringar och höjda miljöambitioner. Hela kommunen ska utvecklas. Nettoinvesteringarna uppgår till 735 miljoner kr år Stora investeringar görs i förskolor och på nya och ombyggda lokaler i den kommunala skolan. Socialtjänstens verksamheter stärks med resurser till i första hand omsorgsfunktionen och äldreomsorgen, bl.a. till ett nytt äldreboende och särskilda boenden inom omsorgen och kr kr för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Stora satsningar görs också på föreningslivet i nya och befintliga anläggningar och med ökade föreningsbidrag. Barn och ungdomar prioriteras i satsningen på kulturlivet. Miljöer och lokaler som kommunen har ansvaret för ska bli tillgängliga för alla senast är det år då Jönköpings kommun höjer sina miljöambitioner. I fortsättningen ska kommunen t.ex. köpa fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, i första hand biogas. Bara undantagsvis när det inte finns andra användbara alternativ ska man acceptera fordon som drivs av bara bensin eller diesel. Kommunen tar också på andra sätt aktivt ansvar för att de egna verksamheterna utvecklas i riktning mot en minskad energianvändning. Man ska t.ex. fortsätta arbetet med att konvertera uppvärmningssystem i de egna fastigheterna från olja och direktverkande el till fjärrvärme, kr biobränsle eller andra alternativ. En nyinrättad tjänst ska arbeta med beteendepåverkan och utveckla resandet i riktning mot minskad bilanvändning. En särskild tjänst inrättas inom skolverksamheten för miljöarbete. Budgeten innehåller också en kraftig satsning på att förbättra nätet av gång- och cykelvägar. Att gå eller cykla ska vara ett realistiskt alternativ. Avgifter, ersättningar, skatt och statsbidrag finansierar den kommunala verksamheten. Skatten är oförändrad 21,08 % (21,08 kr av varje intjänad hundralapp). Om kommunens nettokostnad för verksamheten, 5,1 miljarder kr, fördelas på alla kommuninvånare blir det kr per person (1 november 2007). Nettokostnad i kr per invånare 1 november 2007 Förskola/grundskola kr Äldreomsorg kr Övrig vård och omsorg kr Gymnasieskola/vuxenutbildning kr Övrig verksamhet kr Fritid och kultur kr Gator, parker, fastigheter m.m kr Räddningstjänst 537 kr Kollektivtrafik 444 kr Stadsbyggnad och miljö 441 kr Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 387 kr Totalt kr kr kr kr 537 kr 444 kr 441 kr 387 kr Förskola/grundskola Äldreomsorg Övrig vård och omsorg Gymnasieskola/vuxenutbildning Övrig verksamhet Fritid och kultur Gator, parker, fastigheter mm Räddningstjänst Kollektivtrafik Stadsbyggnad och miljö Vårt Jönköping 3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

3 För att den positiva utvecklingen ska fortsätta både för Jönköping och för regionen krävs att positionerna hela tiden flyttas fram. I Stadsbyggnadsvision 2.0, Staden och sjöarna, kommer en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling att behandlas. Stadsbyggnadsvision 2.0 omfattar hela området runt Munksjön mellan E4 och Vättern den s.k. Kärnan. Nu formas Jönköping för framtiden Under våren 2008 presenteras ett förslag till stadsbyggnadsvision. Det planeras att sändas på remiss under april och maj. Slutligt politiskt ställningstagande väntas efter sommaren. Seminarier ska genomföras och ett antal utvecklingsområden ska fastställas. Inom varje sådant område ska flera delprojekt arbetas fram. De olika delarna handlar inte bara om den fysiska miljön, med nya bostäder och arbetsplatser, utan också om skötsel, tillgänglighet och stadens liv och innehåll. Stadsbyggnadsvisionen kommer att forma utvecklingen de kommande årtiondena. Arbetet med visionen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och enligt devisen Från tanke till handling. Många viktiga frågor behöver redas ut här är några: Stadens attraktivitet som framgångsfaktor Vad är det som gör staden attraktiv framöver och hur betydelsefullt är det för att staden och regionen ska fortsätta utvecklas gynnsamt? Utvecklingspotentialen Hur mycket kan Jönköping utvecklas och i vilken takt? Vilken verksamhet är realistisk i förtätningen kring Munksjön? Stadsstruktur och tidsperspektiv Hur kan kärnans olika delar utvecklas till en sammanhängande stadsstruktur och fungera även fast omvandlingen tar lång tid? Götalandsbanans stationsläge Hur påverkar valet av stationsläge den fortsatta stadsutvecklingen i kärnan? Stadens liv och innehåll Hur kan man skapa en god blandning av bostäder, offentlig och kommersiell service och arbetsplatser i omvandlingsområdena kring Munksjön så att det stödjer ambitionerna om den attraktiva staden? Staden och naturvärdena Hur ska en omfattande stadsbebyggelse och nya kommunikationsbehov förenas med naturvärdena kring Munksjön och Rocksjön? Den första stadsbyggnadsvisionen är snart förverkligad. Från år 2000 har många projekt genomförts: Resecentrum, Filmstaden, Piren, förändringen av Hotellplan och västra sidan av Hamnkanalen, Munksjöbron, förändringen av Hamnparken och Rådhusparken, p-huset Smedjan, ny bebyggelse vid Lantmätargränd m.m. De bärande idéerna som då slogs fast gäller fortfarande: Jönköpings stadskärna ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och vardagsrummet för alla människor. Den ska vara trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet m.m. Målet är att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek. 4 Vårt Jönköping

4 Östra centrum förnyas blir vardagsrum för alla I samverkan med handeln och fastighetsägarna startar nu stadsbyggnadskontoret ett projekt som ska förnya Östra centrum i Jönköping. Målet är att stadskärnan ska utvecklas till en stark handelsplats som fungerar som ett vardagsrum för alla. Östra centrum ska stärkas och utvecklas. Därför har en affärsplan tagits fram för området från Hamnkanalen till Hovrättstorget och från Norra till Södra Strandgatan. Arbetet ska bedrivas i sju olika utvecklingsområden. Det handlar om att utveckla ett varumärke för Östra centrum och Jönköpings stadskärna för att på så sätt stärka marknadsföring både lokalt och nationellt. Platser ska skapas för kreativa möten och upplevelser. Fler ska påverkas att åka kollektivt, cykla eller gå. Varudistributionen ska ses över för att få bättre villkor. Med Enkelt avhjälpta hinder ska gator och entréer göras mer tillgängliga så att stadskär- nan blir den självklara mötesplatsen för alla, även för barnfamiljer och funktionshindrade. Östra centrum ska vara en ren och säker plats att vistas på. Renhållningen ska förbättras och klotter ska tas bort. Det mest omfattande arbetet gäller stadsrummens innehåll och utformning. Dels ska en visionsbild tas fram för hur Östra centrum fysiskt ska utformas i framtiden. Det kan t.ex. handla om gemensamma regler för golv, väggar, tak, möblering och utsmyckning, dels ska en visionsbild göras för utvecklingen och lönsamheten för de verksamheter som finns i Östra centrum. I förnyelsen av Östra centrum ska bl.a. varudistributionen ses över. Utvecklingen av Östra centrum är en del av stadsbyggnadsvisionen, vars mål är att Jönköping ska bli Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Arbetet samfinansieras av Jönköpings kommun, berörda fastighetsägare och näringsidkare. Stort engagemang för lokal utveckling Det är inte bara utvecklingen av centrala Jönköping som är viktig. Att utveckla kommundelarna har stor betydelse för utvecklingen av hela Jönköpings kommun. Därför har det pågått ett kontinuerligt arbete sedan 1999 med centrumutveckling i olika ytterområden. Just nu är 150 personer aktiva i olika grupper med att arbeta för just sin kommundel. Alla kommundelar som bildade Jönköpings kommun har engagerats och hunnit olika långt med att ta fram handlingsplaner för sina områden. Det startade med Bankeryd, Huskvarna och Gränna har arbetena kommit igång med Skärstadalen och Barnarp. Visingsö och Öxnehaga är mitt inne i processen med att verkställa sina planer just så som invånarna vill. Centrumutveckling i kommundelarna bygger på människors egen kraft och vilja att bygga upp ett bra närsamhälle. Det är invånarna själva som ska ta fram idéer på vad som behöver göras. Det kan ske t.ex. genom stormöten, idélådor, enkäter och arbeten i skolorna. Lokala utvecklingsgrupper driver arbetet med stöttning från stadsbyggnadskontoret. Den lokala utvecklingsgruppen ska bestå På Visingsö har en motorikbana skapats. av representanter för olika lokalt verkande intressenter, t.ex. föreningar, kyrkor, fastighetsägare, köpmannaförening och kommundelsråd. Målet är att även då en handlingsplan antagits i en kommundel och åtgärder genomförts så ska det lokala engagemanget fortsätta. Utvecklingsgruppen i kommundelen gör nya verksamhetsplaner och kan få kommunens stöd till en del av finansieringen. Allt syftar till att stärka den egna kommundelens identitet och framtidstro och att de som bor och verkar i kommundelen ska bli mer delaktiga och ta större ansvar för utvecklingen. I vår kommer städkampanjer att genomföras i kommundelarna i samarbete mellan utvecklingsgrupperna och tekniska kontoret som ett led i arbetet med att få trivsammare kommundelscentra. Vårt Jönköping 5

5 Jönköpingsregionen stark och expansiv Visste du att Jönköping är en av de starkaste regionerna i Sverige? Kommunen befinner sig i ett mycket expansivt skede. Under 2007 ökade befolkningen med invånare. Det är den största ökningen sedan kommunsammanläggningen Näringslivet är expansivt och framgångsrikt. Företag i alla branscher går mycket bra. Arbetslösheten är låg. Handeln är stark och blomstrande. Ingen annan arbetsmarknadsregion i landet kan visa en sådan utveckling som Jönköpings arbetsmarknad. De senaste 15 åren har Jönköping haft den största ökningen i antalet arbetstillfällen utanför storstäderna i absoluta tal och bland de tre bästa i relativa tal. Jönköping är en attraktiv ort för allmänheten att göra sina inköp i. Sällanköpsindex kallas det mått som visar hur stor andel som reser till (eller från) en ort för att handla kapitalvaror och annat som inte är dagligvaror. Jönköping har ett så högt sällanköpsindex som 152, d.v.s. 52 % fler än Jönkö- Lär känna din kommun Nu kan du lära känna Jönköpings kommun på ett helt nytt sätt på kommunens hemsida Med hjälp av ett digitaliserat program får du veta hur kommunen fungerar, fakta om Jönköpings historia och mycket mer. Programmet är en förkortad version av en presentation av kommunen och dess verksamhet som nyligen tagits fram som en introduktion för kommunens nyanställda. Stora företag starka varumärken viktigast i näringslivsstrategi Stora företag som tillverkar produkter med starka varumärken drar till sig livskraftiga underleverantörer. De skapar dessutom en marknad för kvalificerade tjänsteföretag som produktutvecklare, designers, patentingenjör, reklambyråer m.fl. Detta i sin tur ger ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att privata tjänster och handel ska finna regionen attraktiv och i sin tur ge en tillräckligt stor marknad för en allsidig service och ett omfattande kulturutbud. Vilket i sin tur genererar en attraktivitet som gör att fler flyttar till Jönköping! Det är huvudbudskapet i Jönköpings kommuns näringslivsstrate- pingsborna själva gör sina inköp i kommunen. Då det gäller dagligvaror är motsvarande index 98. Jönköpings position som viktig handelsstad befästs ännu mer då GE Real Estate bygger det nya handelspalatset Atollen mitt i centrum. Investeringen på 800 miljoner kr innebär ett helt nytt stadskvarter. Där ska finnas bl.a kvm handelsyta, kvm kontorsyta och nya bostäder m.m. Handeln i Jönköpings östra centrum omfattar idag kvm. Utöver de kvm som tillkommer i Atollen utökas handeln också med ett par tusen kvm genom nybyggnation på den gamla parkeringsplatsen mellan Smedjegatan och Södra Strandgatan. gi. Där slås bl.a. fast att den strategiska utvecklingen i Jönköping ska kännetecknas av kreativitet, tolerans och initiativ. Jönköping ska vara känt som en region med ett diversifierat näringsliv med både små och stora företag och entreprenörskap inom såväl tjänstenäring som produktion och logistik samt därmed sammanhängande kunskaper och forskning. Jag brukar likna allt vid en nektarin, säger näringslivschef Sten Norinder (bilden). Företagen med varumärken är själva kärnan. De företag som kärnan skapar förutsättningar för är fruktköttet. Kommunen är skalet utan det skulle frukten skrumpna. 6 Vårt Jönköping

6 Viktigt logistikcentrum Flera av världens ledande företag inom logistikområdet finns på Torsviks industriområde och många är på väg att etablera sig. Här finns ett 15-tal av marknadens stora aktörer inom transport- och speditionsbranschen och ett flertal specialiserade logistikföretag som har Sverige, Norden och världen som marknad. På Torsvik finns idag ett 70-tal företag med ca 3000 anställda inom olika branscher. Torsvik är kommunens hetaste område. Jönköpings kommun upplever en formlig explosion av företag som vill finnas där. Jönköpings kommun är den stora vinnaren när det gäller nya distributionscentra under Det slår branschtidningen Intelligent Logistik fast och konstaterar att Jönköping och Nässjö tillsammans får nästan hälften av de logistiksatsningar som görs 2008 i Sverige. De stora nytillkommande logistiketableringarna har också gjort att Jönköping/Nässjö nu klassas som det femte bästa logistikläget i landet. Här är några av den senaste tidens stora etableringar: Torsvik blir ett av fyra regionala logistiknav i Europa för den multiinternationella koncernen Mobis Parts Europe. Härifrån ska reservdelar och biltillbehör distribueras till ca 500 återförsäljare i Norden och Baltikum av de koreanska bilarna Hyundai och Kia. Företaget investerar cirka 120 miljoner kronor. Byggnationen ska vara klar i juni. 70 personer beräknas få sysselsättning. Danska företaget Danish Crown bygger ny produktionsanläggning för paketering av kött till livsmedelskoncernen Axfood. På företagets tomt på kvm uppförs i första omgången en byggnad på kvm som ska vara klar i slutet av Satsningen beräknas ge 130 ny arbetstillfällen. Inom en snar framtid avser Danish Crown att bygga vidare med fler aktiviteter, bl.a. styckning, och då sysselsätta ca 300 personer. ProLogics bygger ny logistikanläggning på ett kvm stort område. ProLogics är en s.k. tredjeparts leverantör. Företaget uppför och driver lager och hanteringsbyggnader åt andra företag. Gripen Wheels bygger lager och kontor på ett kvm stort område. Företaget importerar däck av alla typer utom till personbilar, i containers via Göteborgs hamn. Gripen Wheels är ett snabbväxande företag som fått flera utmärkelser p.g.a. just sin förmåga att växa fort och lönsamt. Aditro (gamla DILA) bygger ut sin nuvarande terminal med ett nytt logistikcenter på kvm. Utbyggnaden ska vara klar hösten Företaget förfogar då över närmare kvm. Rikskombiterminal Jönköpings och Vaggeryds kommuner samarbetar om att bygga ut Torsviksområdet som kan bli 2-3 gånger så stort och sträcka sig söderut längs E4 ned till Växjövägen. En nödvändig förutsättning är bättre järnvägsan- slutningar. Kommunfullmäktige ska i slutet av mars ta ställning till en studie som gjorts av var en ny järn- förvägssträckning mellan Tenhult och Torsvik skulle kunna dras. Förstudien ska vara ett underlag för beslut om vilka lösningar som ska studeras vidare i den fortsatta planeringen av en ny järnvägssträckning. Jönköping position som logistiknav i Norden förstärks ytterligare tack vare att Banverket pekat ut Torsvik som en av åtta orter i Sverige i ett strategiskt nät av kombiterminaler. Banverket föreslår att Torsvik får en ny rikskombiterminal för omlastning av godstransporter på väg och järnväg. Rikskombiterminalen gör det möjligt med effektivare lagerhantering och distribution och att transportera gods på järnväg i en helt annan utsträckning. Det ger i sin tur en säkrare trafik och bättre miljö. Nå 100 miljoner Stora befolkningscentra i Sverige och Norden ligger på rimliga transportavstånd från Jönköping. Inom 40 mil bor 2/3 av Nordens befolkning. Enligt Jönköpings kommuns näringslivsstrategi är ambitionen att Jönköping ska vara ett logistiskt centrum som nås av hundra miljoner människor i norra Europa på 24 timmar med bil och/eller järnväg. Vårt Jönköping 7

7 Små brandbilar till din tjänst För snart två år sedan införde räddningstjänsten ett koncept med brandbefäl i egen brandbil i Huskvarna, Gränna, Norrahammar och Bankeryd. Gränna är en av de orter där FIP-bilen (som den kallas i vardagligt tal) alltid finns redo att rycka ut när en olycka inträffat. Kurt Fransson (t.v.), brandbefäl på deltidsstyrkan i Gränna och Kenneth Hermansson. Du som bor på dessa orter har säkert lagt märke till dem, men vad är det för tankar som ligger bakom? Kenneth Hermansson, platschef i Gränna och en av de drivande bakom idén med s.k. förstainsatsperson (FIP), reder ut begreppen. Det brandbefäl som åker förstainsatsperson har brandbilen hemma, på jobbet och under sin fritid när han eller hon har beredskap och tar bilen direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen. Detta har visat sig spara många dyrbara minuter, säger han. Under ett tvåårigt försöksprojekt i Norrahammar visade det sig att 25-tal föreningar deltar i Vårstädet! Sedan fem år tillbaka genomför kommunen i samarbete med ett 25-tal föreningar runtom i kommunen Vårstädet. Intresset är idag så stort att flera föreningar står på kö för att få delta. Vårstädet gynnar alla, kommunen får välbehövlig städning utförd, något man inte skulle kunna prioritera i egen regi, och föreningarna får ett ekonomiskt till- förstainsatspersonen var framme på olycksplatsen i genomsnitt tre minuter före resten av räddningsstyrkan. Alla tjänar på detta, konstaterar Kenneth Hermansson. Kostnaderna för skador på människor, miljö och egendom kan minskas och i vissa fall förhindras och framförallt blir lidandet för den enskilda människan mindre. I de studier som gjorts, där man tittar på merkostnaden för insatserna och sätter det i relation till vilken nytta insatsen gör, har det visat sig att varje satsad krona i kostnad för räddningstjänst ger kronor tillbaka i ett samhällsperspektiv. Förstainsatspersonen kan utföra skott. Dessutom blir det rent och snyggt för oss alla. Oftast städar föreningarna i sitt närområde och känner då ansvar för detta, värderingar ändras med tiden och föräldrar hör av sig och tycker att detta är bra. För eventuella frågor, kontakta Mathias Johansson på tekniska kontoret tfn Kenneth Hermansson har arbetat mycket med konceptet förstainsatsperson och genomfört all utbildning. ganska många uppgifter i ett tidigt skede även om han är ensam på olycksplatsen: Kontrollera läget i stort och rapportera tillbaka till SOS Alarm om det finns skadade och om det behövs mer räddningspersonal än de som redan larmats. Varna andra trafikanter vid trafikolyckor genom skyltning och blåljus. Dämpa ner en brand med pulversläckare för att fördröja förloppet. Utföra direkt livräddande insatser, som t.ex. första hjälpen och hjärtlungräddning. Vara en trygghetsfaktor, kunna hålla i handen och trösta. Man kan också berätta lite om vad som kommer att hända när mer räddningspersonal kommer till platsen och på så sätt minska stressen för inblandade. Kort och gott finns vi snabbt på plats när olyckor inträffat, för kommuninvånarnas bästa! 8 Vårt Jönköping

8 Då Götalandsbanan är klar: når Jönköping inom en timme Idag kan ca personer nå Jönköping inom en timmes restid. I framtiden kan antalet röra sig om ca personer! När Götalandsbanan är verklighet för den med sig en regionförstoring som saknar motstycke. Götalandsbanan är den nya planerade höghastighetsbanan för tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg. Kommuner, regioner och fastighetsägare alla är intresserade av att arbetet går vidare för att förverkliga delen som berör bl.a. Jönköpings kommun. Ett arbete pågår för att driva den fortsatta utvecklingen av delen Borås-Jönköping-Linköping. Målet är att inom kortast möjliga tid få till stånd dubbelspår och höghastighetsstandard mellan Linköping, Tranås, Jönköping, Ulricehamn och Borås. Jönköpings kommun satsar fyra miljoner kr under tre år i driftbidrag. Minskade restider Götalandsbanan blir en av landets mest trafikerade järnvägar. Restiden kommer att minska kraftigt på mils avstånd. Det för med sig att varje regions lokala arbetsmarknad ökar både geografiskt och i antalet invånare. Götalandsbanan är vår tids kanske viktigaste infrastrukturprojekt, konstaterar kommunalråd Ann-Mari Nilsson. Hon har varit ordförande i styrgruppen för den idéstudie som gjorts av bandelen mellan Borås och Linköping. Planeringsarbetet kommer nu att fördjupas. Götalandsbanan får oerhört stora konsekvenser för utvecklingsmöjligheterna i stora delar av Sverige. Den kommer att innebära stora fördelar både för enskilda, företag och samhället i övrigt. Målet: färdigställd 2020 Då Götalandsbanan är klar i sin helhet beräknas tågresandet öka med 34 %. Målsättningen är att banan ska vara färdigställd För delarna mellan Linköping och Stockholm och Borås-Göteborg pågår redan utredningsarbete. Götalandsbanan är ett samhällsutvecklingsprojekt på både nationell, regional och lokal nivå. Banan är viktig för regionförstoring, tillväxt och näringsliv och inte minst för miljöoch klimatfrågorna. Den kommer att avlasta det övriga järnvägsnätet Temakvällar på baden Temakvällarna lockade många människor till badet och blev så populära att vissa blev fullbokade långt i förväg. Det bäddade för en fortsättning och i vår återstår de här temakvällarna: Orientalisk Afton 28 mars kl En magdansös lär alla badgästerna grunderna i magdans under kvällen med temat Orientalisk Afton. Temat avspeglas i dukning, mat och dryck. Alla gäster får låna ett höftskynke för att få den rätta känslan under dansundervisningen. Den orientaliska buffén är mycket uppskattad när det behövs en paus från dansen. Boka plats på tel Damernas Afton 11 april kl Under kvällen med temat Damernas Afton umgås tjejgäng i olika åldrar i bastun där en bastuvärd häller doft på bastustenarna och med en handduksviftning framkallar härliga varma luftströmmar. Mellan bastusittningarna serveras något gott att äta och möjlighet finns att prova kroppsscrub och prova-på-massage. Massage måste bokas i förväg och det finns ett begränsat antal platser. Boka plats på tel som då kan användas för att utveckla godstrafiken med minskade koldioxidutsläpp som följd. I höstas presenterade Stadsgårdsbadet ett nytt koncept med temakvällar som kombinerar aktiviteter både i och vid sidan av poolen. BastuXtrem 19 april kl samt dagliga bastusittningar i Relaxen. På Rosenlundsbadet ges vid vissa klockslag bastusittningar varje dag i torrbastun i Relaxen. En bastuvärd häller doft på bastustenarna och framkallar med en handduksviftning varma luftströmmar. En gång per vecka byts en av sittningarna ut mot en sittning med lerinpackning i ångbastun då värden berättar om effekterna av behandlingen. Bastusittningarna ingår i entrépriset till Relaxen. Rosenlundsbadet erbjuder även temakvällar i form av BastuXtrem, som är en helkväll på Relaxen och inkluderar fyra bastusittningar med olika doft-teman. Frukt och dryck serveras och kvällan avslutas med en exotisk planka. Boka plats på tel Vårt Jönköping 9

9 Vattenledningsområdet allt viktigare grönområde Vattenledningsområdet söder om Mariebo kommer att bli ett lika viktigt friluftsområde för morgondagens Jönköpingsbor som Stadsparken är idag. För 100 år sedan var Stadsparken i samma situation som Vattenledningsområdet är nu ett naturområde med brant terräng nära staden i gränszonen mot landsbygden och med betydelse för stadsbornas rekreation. För att Vattenledningsområdet ska kunna bevaras och utvecklas på bästa sätt har en rekreations- och naturvårdsplan arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Det är ett 224 hektar stort område som planen omfattar, från Mariebo i norr, Gräshagen i öster, riksväg 40 i söder till Sandserydsvägen i väster. För ca 100 år sedan var naturen i Vattenledningsområdet till största delen ett öppet odlingslandskap med åkrar, betesmarker och ängar. Minnen finns kvar odlingsrösen, ängsflora, skogsgläntor som minner om gammal åker, alkärr som då var slåtterängar. Idag finns flera varianter av sumpskog och ett 10-tal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. I Vattenledningsområdet finns både skyddsvärda och rödlistade fågelarter, insektsarter och en rad intressanta växter. Vattenledningsområdet ska nu förvaltas så att det blir innehålls- Hålvägar och fornåkrar I Vattenledningsområdet finns flera hålvägar som bl.a. går i ett stråk norr om Åsendammen och som skär djupt ned i marken. Det är gamla ridstigar eller fägator och kan ses som förstadier till Sandserydsvägen och Åsenvägen. Strax söder om Odensberg finns en fornåker som en avsats i sluttningen. Det är fossil åkermark som odlades i förhistorisk tid. Flera av Vattenledningsområdets stigar är gamla vägar. rikt och variationsrikt med en rik biologisk mångfald. Kulturvärdena ska lyftas fram, naturen ska vara variationsrik och arternas mångfald ska gynnas. Utsiktsplatser ska röjas, leder skyltas, kulturlandskapet ska gallras och röjas, bryn och gläntor ska restaureras. Friluftsområdet ska få en bättre tillgänglighet. Stigarna ska förbättras och en ridstig anläggas i södra delen av området med anslutning till Ulricehamnsbanan. Med planen som grund ska en utredning göras om området kan avsättas som naturreservat. Vattenledningsparken hjärtat I hjärtat av Vattenledningsområdet finns Vattenledningsparken med Åsendammen. Dammen är ett av Sveriges tidigaste vattenverk, Åsenverket, och anlades Detta vattenverk var efterlängtat av Jönköpingsborna då staden upprepade gånger hade härjats av kolera, tyfus och emellanåt även av bränder. Tidigare hämtade hushållen sitt vatten i Vättern, men i och med att järnvägen kom till staden i mitten av 1800-talet, så blev vattenbristen akut. God tillgång på rent vatten var också betydelsefullt för den snabbt växande industristaden Jönköping. Åsenverket försåg Jönköpingsborna med kranvatten fram till 1958 då Häggeberg blev Jönköpings nya vattenverk. Åsenverket hade stor betydelse för utvecklingen av Jönköping till en modern stad. Åsendammen (som också kallats Lutherdammen) var Åsenverkets samlingsdamm. Den byggdes över Junebäckens sprickdal. Nedanför finns filtrerbassänger med höga vattenstrålar och dricksvattenreservoar. Vattenverkets tillsyningsman bodde i den stuga från 1860-talet som fortfarande ligger intill Åsendammen. Åsenverket var ett stort turistmål vid sekelskiftet talet. Med sitt höga läge, den vackra utsikten över Jönköping och de imponerande fontänerna som vintertid bildar mäktiga isskulpturer var området ett omtyckt utflyktsmål. Sedan driften upphört glömdes parken bort och området blev kraftigt igenslyat. Efter reaktioner från föreningar, privatpersoner m.fl. röjdes parken upp lagom till Jönköpings 700-årsjubileum Dammarna och deras rörsystem renoverades och 10 Vårt Jönköping

10 i området stigar och entréer iordningsställdes. Åsenverket är ett riksintresse för kulturminnesvården som speglar tidstypiska skeden i Jönköpings stads historia nyrekryteringar behövs Welcome2work underlättar Det behövs ca nyrekryteringar i Jönköping under de närmaste fem åren! Den starka tillväxten i Jönköping och den goda konjunkturen gör att arbetsgivare är i stort behov av arbetskraft. Projektet Welcome 2work ska stärka Jönköping som en attraktiv region för kvalificerad arbetskraft. Welcome2work ska visa den bredd av arbetsgivare som finns i Jönköping. Många som bor i storstäderna gör det för att kunna få ett nytt jobb utan att behöva flytta. Genom att göra det troligt att man kan hitta en ny arbetsgivare i Jönköping om så skulle behövas, så underlättar Welcome2work för beslutet om flyttning. Dessutom ska hela familjen kunna få hjälp genom att arbete erbjuds till medflyttande, kontakter förmedlas då det gäller barnomsorg, bostad m.m. Det finns en särskild hemsida med alla intressenter och utbudet av jobb i Jönköping. En tidning har producerats om hur det är att leva i Jönköping. Welcome2work ska också starta ett nätverk för nyinflyttade. Jönköping ska visas som en stad där Har du rum för en student? det är lätt att få kontakter och där det finns ett stort utbud av ter. aktiviteningen i Jönköpings kommun, Föreningen för marknadsföring Det är näringslivsavdel- av Jönköping (FMJ), Tandemgruppen och Myndighetsnätverket *) som står bakom satsningen. I Welcome2work ingår f.n. ett 30-tal arbetsgivare i privat och offentlig sektor. *)Tandemgruppen och Myndighetsnätverket är nätverk som består av ledande högteknologiska företag i kommunen, landstinget, statliga verken, arbetsförmedlingen och Jönköpings kommun. Vid terminsstart kommer många internationella studenter till Högskolan i Jönköping. Nu söker vi möblerade rum med tillgång till kök, badrum, tvättstuga och Internet. Maxhyra kr/mån. Högst 5 km från högskolan. Kontakta Carina Hedfors, bostadskoordinator Tfn: / e-post: Vårt Jönköping 11

11 Ungdomsforum engagerar: Direktkontakt med politiker Med stort engagemang diskuterar ungdomar viktiga frågor med kommunens förtroendevalda, bl.a. kommunalråd Elin Lagerqvist något skymd, kommunalråd Mats Green och Rolf Wennerhag. Sedan lång tid tillbaka anordnar Jönköpings kommun regelbundet möten mellan ungdomar och förtroendevalda för att diskutera olika ämnen som ungdomarna anser angelägna. Fr.o.m. i år kommer politikerna även att möta de yngre barnen i särskilda barnfora. Det genomförs också ett centralt ungdomsforum och ett årligt möte mellan kommunfullmäktiges representanter och ungdomar i Ungdomens frågestund. Ungdomsforum har funnits i Jönköpings kommun i över 15 år. Det är många frågor som unga människor i Jönköping har varit med och påverkat. En fråga som har varit het genom alla åren har varit unga människors önskan om en lägre avgift på kollektivtrafiken. Det har resulterat Också de yngre barnen ska nu få föra fram sina åsikter. i att länstrafiken tagit fram det s.k. Fritidskortet. Viktigaste frågorna I april hålls Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige. Bland de viktigaste frågorna som ungdomarna då tänker ta upp är att villkoren förbättras för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, att busspriserna blir lägre, att det blir ett bättre vegetariskt utbud på skolmatsedeln och att eleverna vill ha utbildade lärare. Utvecklar självförtroende Ungdomarna är väl medvetna om att alla förslag och önskemål inte kan bli verklighet eller genomföras i den takt man önskar. Men det stimulerar unga människor till att vara och förbli aktiva samhällsmedborgare, säger Lena Lück, demokratisamordnare på Fritid Jönköping. Genom de här mötena med politiker får unga människor en inblick och erövrar en kunskap om samhället, de utvecklar ett självförtroende som gör dem till den sortens kunniga medborgare som är en förutsättning för en levande demokrati. Handlingsprogram Till grund för arbetet ligger ett barnoch ungdomspolitiskt handlingsprogram som nu också omfattar de yngre barnen. I programmet uttrycks Jönköpings kommuns övergripande politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Samtliga nämnder och förvaltningar har i uppdrag att i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter och att motverka social och ekonomisk segregation. Även de yngsta Fr.o.m. i år ska också de yngre barnen få träffa politiker och diskutera med dem. För att de nya barnfora ska bli lyckade har förarbetet varit viktigt. Annika Ebefors, biträdande rektor på Flahults rektorsenhet har använt barnintervjuer som metod för att få barnen att framföra sina åsikter. På det viset får vi en större inblick i hur barnen ser och tänker kring sin tillvaro, vistelsen på förskolan/skolan, hur de ser på lärande och vilket inflytande de har över sin vardag, säger hon. Kommunfullmäktige direktsänder på Internet Snart ska man kunna se direktsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden i Jönköping på Jönköpings kommuns hemsida Målet är att sändningarna ska börja första kvartalet I över tio år har de som har kabel-tv kunnat se direktsändningar från fullmäktigesammanträdena. Sändningarna startades av Jönköpings Lokal-TV-förening. Kommunfullmäktige sammanträder som regel kl sista torsdagen i månaden. Sammanträderna är öppna för alla. 12 Vårt Jönköping

12 För fram dina åsikter! Den lokala demokratin är viktig. Kontakten mellan Jönköpings kommuns förtroendevalda, anställda och kommunens invånare sker varje dag på en mängd olika sätt i jobbet, skolan, omsorgen, vid besök och per telefon. Här presenterar vi två andra sätt att föra fram åsikter och förslag. Öppen kanal är ett forum på Jönköpings kommuns hemsida där vem som helst enkelt kan ställa frågor och lämna åsikter om kommunen och dess verksamhet. Medborgarförslag är ett annat sätt för kommuninvånarna att lägga fram förslag. Båda vägarna ger resultat. Öppen kanal Öppen kanal har funnits på www. jonkoping.se sedan början av Många har använt sig av möjligheten att ställa frågor och påpeka förhållanden som bör åtgärdas. Vid det här laget finns över 1000 inlägg som handlar om allt från trasiga trafikljus till hundlatriner, från dagisfrågor till bredbandsutbyggnad. Det finns även en särskild Öppen kanal för unga. Det lönar sig ofta att ta upp en fråga i Öppen kanal. Många av de ärenden som kommit in har föranlett åtgärder. Det gäller t.ex. trasig belysning som lagats, åtgärder på gångoch cykelvägar, gräsklippning och röjning av sly m.m. Andra frågor har ansvarig förvaltning beslutat åtgärda längre fram - vid rätt årstid eller planerat in det i budget. Frågor till Öppen kanal besvaras i de allra flesta fall av kommunens tjänstemän. Vissa regler finns för att inläggen på Öppen kanal ska behandlas och publiceras. De ska vara undertecknade med namn, adress och e-postadress även om skribenten vill använda signatur och inläggen får inte innehålla något som strider mot lag. Frågor och svar som uppfyller kraven är publicerade på Medborgarförslag Medborgarförslag blir, till skillnad från Öppen kanal, föremål för politisk behandling. Alla som är folkbokförda i Jönköpings kommun, barn såväl som vuxna, har rätt att lämna medborgarförslag till kommunfull- mäktige. Varje förslag får behandla bara en fråga och kan handla om det mesta som rör kommunens verksamhet. I medborgarförslaget beskriver man en konkret åtgärd som man vill att kommunfullmäktige ska ta ställning till. Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma slag. medborgarför- Utredningen av ett medborgarförslag passerar flera instanser innan kommunfullmäktige kan fatta beslut. Kommunfullmäktige kan också välja att låta kommunstyrelsen eller en enskild facknämnd besluta i stället för kommunfullmäktige. Den politiska behandlingen av medbor- garförslagen i kommunfullmäktige sker vid sammanträdena i februari, maj, augusti och november då kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslaget ska genomföras eller inte. Hur gör man? Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också finnas adress till förslagsställaren. På skrivelsen ska det tydligt framgå att det är ett medborgarförslag. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Medborgarförslagen finns för att den enskildes delaktighet ska öka. Även medborgarförslag har lett till konkreta åtgärder. Ett förslag handlade om att utse officiant vid namngivningsceremoni för nyfött barn. Det resulterade i att regler utarbetades för en kommunal namngivningsce- remoni. I ett annat förslag ville man att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas på Internet. Enligt beslut i kommun- fullmäk- tige ska sändningar på kommunens hemsida starta under första kvartalet 2008 (läs mer på annan plats i Vårt Jönköping). Den yngsta person som lämnat ett medborgarförslag i Jönköpings kommun är en 10-årig flicka som tycker att bilanvändningen borde upphöra och att hästar ska användas istället. Hennes förslag kan inte förverkligas men ansvarigt kommunalråd och kommunfullmäktige konstaterade att alla förslag att hitta lösningar på miljöproblematiken är välkomna. Och på Råslätt har hästar faktiskt ersatt fordon för att hämta pappersavfall! Vårt Jönköping 13

13 Alla sorters tulpaner som planterats ut i kommunens parker återfinns med namnskyltar på Brunstorps gård, i rabatten vid kolonistugan. LANDSKAPSARKITEKT BJÖRN KALIN på tekniska kontoret är mannen som skapar de vackra blomsterplanteringarna i kommunens parker. Här berättar han om allt förarbete som ligger bakom en blomstersäsong i Rådhusparken. Jag börjar planeringen när höstmörkret börjar bli allt djupare, i mitten av oktober. Då sätter jag mig framför datorn, runtomkring mig ligger frö- och blomsterkataloger. Fotografier från årets säsong plockas fram.tidningar, urklipp, minnesbilder. Diskussioner med växthusens personal. Ja, allt nyttjas för att skapa nästa sommars blomsterfägring i kommunens rabatter och urnor. Frågor man måste ställa sig är hur såg det ut i år? Förra året? Förra året igen? Vad blir det för sommar nästa år, regn och rusk, sol och värme? Vädret kan man tyvärr inte kontrollera, utan ofta får man chansa på en normalsommar så att det mesta i växtväg ska kunna fungera. Ofta har jag någon tanke när jag En blomstersäsong i Rådhusparken börjar. Kanske ska en färg dominera, eller många varianter av samma blomma. Värme, färgexplosion eller nordiskt svalt? I höst valde jag att frost ska vara temat för Rådhusparkens planteringar. Silvriga blad, svala blåtoner med en del prydnadsgräs emellan. Så, jag tror givetvis att vi kommer få en varm och skön sommar, där dessa planteringar ska kännas lite lagom avsvalkande. Vad gäller Rådhusparken gäller samma tema i såväl rabatter som urnor. I Jönköpings kommun finns totalt 726 m 2 sommarblomsrabatter och 271 m 2 sommarurnor. Så det är lite att bita i, det tar en stund att rita och tänka. I mitten av december brukar jag vara klar att lämna över den nådiga luntan till växthusets personal. Sedan blir det deras uppgift att beställa hem fröer och sticklingar och planera för när och hur alla dessa växter ska sås och planteras. Och hur de ska ta hand om de små telningarna för att bli stora, friska och vackra. En utmaning varje år. När sen vårsolen börjar värma och april månad har börjat, då är det dags att plantera ut årets vårblommor. Men, dessa vårblommor planerades redan våren innan. Jo, det är sant. När vårfägringen är som störst och starkast, då sitter jag igen och söker inspiration för nästa års vårplanteringar. Vi måste nämligen vara ute i god tid. Vissa vårblommor sås redan i augusti. De lökväxter som pryder våra rabatter och urnor beställs i slutet av juni och levereras i slutet av september. Och planteras under oktober månad utomhus. Vårblommorna känner jag lite extra för, den efterlängtade våren måste saluteras ordentligt. Att kombinera tulpaner, narcisser med penséer, förgätmigej, tusenskönor m.fl. är något jag arbetat mycket aktivt med de senaste 7-8 åren. När hösten kryper närmare är det dags att åter sätta sig igen och planera nästa års händelser. Ibland undrar allmänheten varför vi river våra rabatter och urnor när de är som finast. Vi måste göra det för att kunna hålla vårt tidsschema. Vårplanteringarna rivs i början av juni för att ge plats åt sommarblommorna. En tumregel vi har är att i de centrala delarna av tätorten så väntar vi med planteringarna tills studentfirandet är över. Sommarblommorna får ofta stå så länge de är hyfsat vackra, men i de urnor vi har höstplantering (prydnadskål m.m.) måste vi riva tidigare så att höstplanteringarna har någon chans att vara vackra ett tag innan frosten går för hårt fram med dem. Och sen, på ett fåtal utvalda platser, sätts gran och tallris i urnor till advent. 14 Vårt Jönköping

14 Visste du att: Jönköpings kommuns växthus har en totalyta på m 2, varav m 2 är odlingsyta. Det värms med ytjordvärme. Runt anläggningen ligger meter slang nedplöjd i marken. Tre personer arbetar året om. Under högsäsong finns ytterligare två personer till hjälp under tiden april till juni. Odlingen har tillsyn dagligen, året om. Under 2007 odlades ca: Vårblommor Penseer Bellis Förgätmigej Primula lökar direkt i blomfat för utplacering i Rådhusparken Sommarblommor sommarblommor, av ca 200 olika sorters sommarplantor Höstväxter prydnadskål övrig höstfägring, prydnadsgräs, mangold, revsuga m.m. Växterna används för planteringar i parker, på kyrkogårdar och av bostadsföretag. Ca 180 m 3 jord förbrukades i odlingen och i urnor. 784 m 3 vatten användes till bevattning. Och KwH el till uppvärmning och belysning. Stadsparken för alla efter 3-årig förnyelse I tre år har två miljoner kr satsats årligen på att rusta upp Stadsparken i Jönköping är sista året. Då planeras bl.a. ytterligare två handikappanpassade balkonger vid djurhagarna. Toaletter för åretruntbruk ska byggas. Lekplatsen ska kompletteras med vattenlek och dusch för varma/nedsmutsade barn. Gångarna i arboretumet ska breddas till en dryg meter och förses med stenmjölsbeläggning. Vid norra infarten planteras lökar under hösten för blomning fr.o.m. nästa vår. Investeringarna började 2006 då lekplatsen byggdes om och till för att göras mer tillgänglig för alla barn oavsett handikapp eller ej. Ett grilltak byggdes i närheten av lekplatsen och en av djurhagarna fick delvis nytt staket i form av smålandsgärdsgård m.m blev hela parken uppskyltad. Norra och södra entrén fick nya digitala skyltar med uppdaterad informa- tion om vad som pågår i parken. Fyra stora informationstavlor sattes upp. Ryggåsstugan fick nytt tak och ett tiotal soffor av ny modell togs fram i samarbete med Norrahammars bruk och placerades centralt i parken. Då byggdes också den första handikappanpassade balkong av galler i en av djurhagarna så att man kan se djuren bättre även om man har svårt att se över gärdsgården. Speciella tunnor för engångsgrillar sattes upp på ett par platser i parken m.m. Allt detta firades med ett jättekalas i maj då ett flertal politiker planterade var sitt träd i arboretumet som symbol för de krafttag som gjorts. Totalt kommer satsningarna att kosta sex miljoner kr. Vårt Jönköping 15

15 Proposal no 17 Very Tall Parking House. Parkeringshuset Smedjan, skulptur i glas och stål av Johan Zetterquist, Dansnät Jönköping fyller 5 år Det firas med dansgästspel, föreläsningar, workshops, dansresor Vad är offentlig konst? Vem äger den och vem är den till för? Berör den alla? Konst för alla!? Under våren 2008 kommer offentlig konst i Jönköping att vara i fokus! Kultur Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret och Jönköpings läns museum bjuder in till en mängd föreläsningar, utställningar, visningar och workshops och konst kommer att visas på olika platser runt om i vår kommun. Upplev konst på skolor, i bostadsområden, på torg, i parker, på sjukhus, på museer, hotell, kaféer och gallerier platser som kanske är nya för dig eller som du redan känner till. Genom samtal kring konsten i det offentliga rummet bjuds också alla in att delta, att ställa frågor och diskutera. Konst för alla!? innehåller en rad olika arrangemang med stor bredd. För fullständigt program hänvisas till foldern som finns på bibliotek, museer, gallerier, skolor och turistbyråer och att ladda ned på se/kultur samt Ett litet axplock ur programmet: Proposals for Public Art Utställning med Johan Zetterquist, konstnären bakom konstverket i parkeringshuset Smedjan i Jönköping pågår till 23 mars på Jönköpings läns museum. Paneldebatt om konsten för alla, offentlig konst i allmänhet men med Jönköpings kommun i synnerhet. Vem är beställare av konsten, vem äger och vem gestaltar det offentliga rummet? I panelen sitter representanter för Kultur Jönköpings kommun, Statens konstråd, stadsbyggnadskon- toret, Valands konsthögskola och Sveriges Arkitekter samt en konstnär. Onsdag 16 april kl på Jönköpings läns museum, Blå salen Konsten i skolans värld Visning av konsten på Erik Dahlbergsgymnasiet. Elever visar skolans konst med efterföljande frågesport. Tisdag den 18 mars kl 18. Samling vid kvällsentrén, ingång från Artillerigatan. Bussturer Upplev parker, platser och konst i och utanför stan med buss. Teaterinslag ingår. Rundtur i Jönköping: Onsdag 7 maj kl Rundtur i Huskvarna: Onsdag 14 maj kl Anmälan, se annons i dagspress. Konst på traditionella och icketraditionella platser Under våren visas konst på gallerier i Jönköping och Huskvarna: Galleri Bergström, Galleri Bäckalyckan, Galleri Smedbyn, Konstnärsgården och på Tändsticksområdet hos Konstnärsföreningen Dymlingen samt föreningen Konstgrafiker i Jönköping. Men även på platser som kanske är lite mer ovanliga som t.ex: Bobbys, Claras Coffee Bar, Clarion Collection Hotel Victoria, Elite Stora Hotellet, Huskvarna Stadshotell, Johans Coffee & Shop, John Bauer Hotel, Klosters, Mackmakeriet, Nyfiket, Twin City och Åtta glas. En mix av hiphop, capoeira, modern dans, brasiliansk rap och en massa mer. Membros från Brasilien gästar Jönköpings Teater den 25 april. Dansnät Jönköping initierades av Kultur Jönköpings kommun och har som syfte att påverka och stimulera danskonsten i Jönköpings län med professionella dansföreställningar med bredd och kvalitet och aktiviteter som t.ex. workshops och föreläsningar. Dansfesten, en årlig festival, arrangeras i samarbete med Kultur Jönköpings kommun och i år kan vi bl.a. se fram emot brasiliansk hiphop och en helkväll med koreografer och dansare från Jönköpings län. Utförligt program och information om vårens samtliga föreställningar och Dansfesten 08 hittar du i foldern som finns på bibliotek och turistbyrån samt på hemsidan: Våren med Dansnät Jönköping: 9 april Cristina Caprioli/very very Knivskarp koreograf 25 april Membros/Raio X/Elemento Bruto Brasilianskt gästspel med rap, hiphop och en massa mer 27 april Hemvändare/Dansare och koreografer från Jönköpings län En helkväll då allt kan hända Biljetter: 150 kr, studerande och t.o.m. 26 år 75 kr Bokning eller Vårt Jönköping

16 UKM Möjligheternas festival Den 5 april anordnas för femte gången en UKM-festival på Kulturhuset i Jönköping. UKM står för Ung Kultur Möts. UKM-festivaler anordnas på lokal, regional och nationell nivå runt om i Sverige. Syftet med UKM är att synliggöra ung kulturs bredd och rikedom och att olika former av ung kultur ska få mötas på ungdomarnas egna villkor. Nya barnoch elevombud Skol- och barnomsorgsförvaltningen har anställt två ombud för barn och elever. Ombudens uppgift är att tillvarata elevernas möjlighet till inflytande i skolan. Liselotte Randau är barn- och elevombud för förskola/grundskola och Hugo Ranerås är elevombud för gymnasieskolans elever. I Jönköping arrangeras UKM-festivalen av en grupp ungdomar med stöd av Kultur Jönköpings kommun och Fritid Jönköping. Under de senaste åren har festivalen etablerat sig bland Jönköpings ungdomar som en festival såväl av som med och för ungdomar med olika intressen och stilar. Vi vill ge Jönköpings ungdomar en scen, och vi tar tacksamt emot alla sorters kulturformer, säger Silvia Kakembo, en av ungdomarna som arrangerar UKM-festivalen. Det är väldigt många musikakter som anmält sig, så det hade varit kul att hitta lite udda kulturformer. Årets festival är på Hawaiitema, Stash: Artist från UKM och även om det inte behöver begränsa ungdomarna i deras anmälningar till festivalen så kommer det att märkas på en rad olika sätt med kringaktiviteter både inomhus och utomhus, lovar Silvia. Besökare i Hawaiikläder premieras. Kulturhuset 5 april kl Här hittar du påskeldarna På kommunens mark tänds påskeldar på följande platser: Ekhagsravinen, Jönköping Sannabadet, Särlavägen, Jönköping Strömsbergsdammen söderut, Jönköping Vipevägen, Stensholm, Huskvarna Bågskytteklubben, Lövhagsgatan, Huskvarna Norr om Rosenvägen, Bankeryd På Värendsberget i Jönköpings Stadspark finns den enda valborgsmässoelden på kommunägd mark. Den som tänker göra upp en påskeller valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst. En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld. Den ansvarige ska lämna adress och telefonnummer till räddningstjänsten vid anmälan. Anmälan ska ske i god tid under kontorstid på telefon eller via under rubriken Skydd och säkerhet. Vid eldning på annans mark ska markägarens tillstånd alltid inhämtas. Du får bara använda ris och grenar i elden. Rivningsvirke och andra sopor får inte eldas upp. De ska köras till någon av kommunens sortergårdar. För eldar som görs upp på allmän plats samt för fyrverkerier kan polistillstånd behövas. Parksommar på Brunstorp och Rosariet Brunstorps gård 28/5 Äppleblomsvandring kl /7 Blomstervandring kl /8 Blomsterbindning kl /9 Beskärning av träd och buskar kl /9 Beskärning av träd och buskar 4/10 Fruktens dag kl Rosenlunds rosarium 4/6 Försommarvandring kl /6 Kom och visa - dag kl Ta med rosor och få hjälp med sortbestämning 16/7 Rosvandring kl /7 Rosornas dag kl Vårt Jönköping 17

17 Stora satsningar på idrotten Flera efterlängtade satsningar på sport- och fritidsanläggningar genomförs under Två nya sporthallar, tak över läktare på Stadsparksvallen och en ny ishall i Huskvarna. I sommar sätts spaden i jorden för den nya ishallen i Huskvarna. Den byggs i anslutning till Huskvarna sporthall och blir den fjärde i Jönköpings kommun. Sedan tidigare finns Smedjehov i Norrahammar samt HV71:s Kinnarps Arena, med två rinkar under samma tak. En ny hockeyrink har varit efterfrågad av såväl föreningar som kommunens skolor under många år. Två aktivtetshallar - i Tenhult och Gränna Tenhult får äntligen en sporthall, vilket gläder både skolor och föreningsliv i Tenhult. Den nya hallen byggs under året alldeles intill Tenhultsskolan. I Gränna placeras den nya sporthallen bredvid Ribbahallen och Ribbaskolan. Tak över sittplatsläktare på Stadsparksvallen På Stadsparksvallens sittplatsläktare saknar sektionen längst västerut ( offsideläktaren ) tak. Fritid Jönköping förlänger under säsongen läktartaket så att ytterligare 500 sittplatser Cykelkedjan är tillbaka! Den första maj drar Smart Trafikant igång cykla till jobbet-kampanjen Cykelkedjan för tredje året i rad. Målet i år är att få ännu fler arbetsplatser att engagera sig i lagtävlingen som pågår fram till slutet av september. I Cykelkedjan samlar så väl befintliga som nya cyklister poäng tillsammans i lag genom att så ofta som möjligt ta cykeln till arbetet. Förutom miljöbesparingar så betonas hälsovinster och det sociala engagemanget som positiva effekter av kampanjen. Som ytterligare motivation finns etapp- befrias från eventuellt regn. Bygget planeras tillsammans med Jönköpings Södra och IK Tord som båda har Stadsparksvallen som hemmaplan. Mellan konstgräsplanen vid Junebäcken och Bäckadalsgymnasiet byggs nya idrottslokaler och omklädningsrum. Här kommer finnas skräddarsydda lokaler för både aerobics och styrketräning. Ny kylanläggning på Råslätts IP Till nästa vinter och bandysäsong är en ny kylanläggning i bruk på bandybanan på Råslätts IP. Äntligen, ropar bandyspelare, och inte minst alla som åker skridskor på allmänhetens åkning. Nu blir isen lättare att spola, och står emot mildväder betydligt bättre. Med dessa satsningar kommer kommunens blomstrande föreningsliv få ännu bättre förutsättningar för att öka sina verksamheter. Många fler unga människor kommer att få utöva den idrott man vill och på sikt hjälper detta till att förbättra folkhälsan, kommenterar nöjda fritidsdirektören Ylva Millback årets investeringar. vinster, individuella priser och högvinst att vinna. Anmälan och information sker via Smart Trafikants hemsida. Kom ihåg; alla kan bli Smarta Trafikanter! Socialdirektör i europeiskt samarbete Elisabeth Mejersjö, socialdirektör i Jönköpings kommun, är som enda svensk inom sitt område uttagen att delta i ett europeiskt samarbete om äldreomsorg. Samarbetet är initierat av ESN European Social Network som är ett nätverk på europeisk nivå för nationella organisationer eller grupper av personer på ledande poster inom socialtjänst och omsorg. Tillsammans med sex andra europeiska socialchefer, och med stöd av ESN-personal och forskare, får hon möjlighet att jämföra praktiskt arbete inom äldreomsorgsområdet. Gruppen ska lämna underlag till ESN som ska bidra till policyskapande på europeisk nivå. ESN har i sin tur möjlighet att lämna bidrag till EU-kommissionens policyskapande process, vilket är en helt ny möjlighet för professionella inom socialtjänsten. ESN strävar efter att uppnå social rättvisa och jämlikhet i Europa genom en utveckling av den offentliga socialtjänsten. Medlemmarna består huvudsakligen av olika socialchefsorganisationer. Arbetet beräknas pågå ett år med fyra inplanerade gruppträffar på olika platser i Europa. 18 Vårt Jönköping

18 Skriftlig information inför utvecklingssamtal en rättighet för alla föräldrar som begär det I grundskolan hålls utvecklingssamtal varje termin. Syftet med samtalet är att elev, föräldrar och lärare ska etablera en kontakt tillsammans, och få möjligheter att utbyta åsikter om bl.a. hur elevens utveckling på bästa sätt kan stödjas. Utvecklingssamtalet är en viktig del i kommunikationen mellan skolan och hemmet. För att mötestiden ska användas till det som är mest angeläget att samtala om, har föräldrar enligt grundskoleförordningen rätt att begära skriftlig information före samtalet. Hur fungerar samtalet? I utvecklingssamtalet är läraren samtalsledare, och man följer en enkel samtalsstruktur. Här intill visas ett exempel på frågeställningar som elev, vårdnadshavare och lärare kan fundera kring inför och under ett utvecklingssamtal. Remissförslag eventuella ändringar till hösten Utbildningsminister Jan Björklund har i januari 2008 presenterat ett förslag till ändring när det gäller skriftliga omdömen i grundskolan. Förslaget är att skriftliga omdömen ska ges från årskurs 1, i samband med Kontaktcenter ny ingång till kommunen Jönköpings kommun möter kommuninvånarna på många sätt: genom telefon, e-post, hemsida, fysisk post och besök. Under första kvartalet i år planeras en helt ny form starta - ett kontaktcenter. Med ett kontaktcenter skapas en ingång en samordnad kundtjänst som löser större delen av allmänhetens enklare ärenden direkt. Kontaktcentret syftar till att göra det lättare för kommuninvånarna att få hjälp och i större utsträckning få frågor och ärenden avklarade redan vid första kontakten. En kontakt skapas för alla frågor. T.ex. samordnas olika kundtjänstfunktioner till en enda och allmänheten får bara ett telefonnummer att hålla reda på för olika typer av felanmälan. De olika förvaltningarna i kommunen ska kopplas på successivt. Målsättningen är att det ska finnas Utvecklingssamtal i årskurs 2 på Österängsskolan. Från vänster Joakim Walltegen (pappa), Ewa-Maria Eriksson (lärare), Carl Walltegen och Annette Gustavsson (mamma). Fråga Elev Lärare Vårdnadshavare VAD? VARFÖR? HUR? Detta vill jag bli Detta behöver Sara Detta vill jag att Sara bättre på... bli bättre på... ska bli bättre på... Jag vill det Hon behöver det Jag vill det därför att... därför att... därför att... Så här vill jag Så här kan Sara Så här tror jag Sara jobba... jobba... jobbar bäst... utvecklingssamtalet och bli en del av elevens individuella utvecklingsplan. I förslaget ingår också att omdömena ska få vara betygsliknande. Förslaget är ute på remiss t.o.m. april, och behandlas sedan vidare. Tanken är att ändringen ska gälla fr.o.m. höstterminen. ett kontaktcenter för hela Jönköpings kommun år Upp till 80 % av allmänhetens ärenden ska kunna lösas redan vid första kontakten. Ingen ska behöva uppleva att bli hänvisad mellan olika personer. Personalen i kontaktcentret ska kunna hantera alla typer av frågor, felanmälningar och klagomål och även svara på allmänna samhällsfrågor. Vårt Jönköping 19

19 Samhällsinformation Gruppförsändelse Engelska The Municipality of Jönköping publishes the magazine Vårt Jönköping, which is distributed to all households in the municipal area. The magazine contains information about a whole range of municipal activities. Included in this issue is an article on the expanding Jönköping region, which has also become an important logistics centre, the municipal budget for 2008, different ways of contacting municipal representatives and employees, appraisal discussions in schools etc. For further information, please call Arabiska. Vårt Jönköping.,,, SKB Komuna Jönköping izdaje list Vårt Jönköping namjenjen svim lokalnim doma instvima. List sadrži informacije o komunalnim aktivnostima u okviru razli itih podru ja djelatnosti. Ovaj broj, izme u ostalog, govori o Jönköpingu regionu u ekspanziji koji predstavlja važan logisti ki centar, komunalnom budžetu za 2008.g., razli itim na inima za ostvarivanje kontakta sa lokalnim politi arima (odbornicima) i zaposlenima, roditeljskim sastancima i dr. Za podrobnije informacije obratite se telefonom na broj Somaliska Maamulka degama Jönköping wuxuu soo saara wargeyska Vårt Jönköping, kaasoo loogu talagalay dhamaan dadwaynaha degmada ku nool. Wargeyska waxaa lagu qora warbixinno ku saabsan dhaqdhaqaaqyada kala duwan uu maamulka degmada ku dhaqaaqo. Arrimaha caddadkaan uu ka sheekeeyn doono waxaa kamid ah sida Gobolka Jönköping uu sii fidsamaayo. Isla markii na ah goob dhexe u ah isku-dubberidida iyo isla socodsiinta hawalaha, miisaniyadda maamulka degmada 2008, siyaabaha kala duwan ee hawlwadeneyada iyo siyaasiyiinta degmada loola xiriiri karo, ka arrinsashada horumarka ardayda dugsiyada iwm. Warbixin faahfaahsan kala xiriir taleefankan Stadskontoret mars Vårt Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress Jönköping

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015

Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 Vårt Södertälje EN TIDNING OM SÖDERTÄLJE KOMMUN UTGÅVA 2015 52 SIDOR OM SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE I SIFFROR Fakta och statistik om din hemkommun. Sid 16 LEVA & BO Massor på gång i stadskärnan Sid 24 SKOLAN

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga.

Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några band bokade. forshaga. Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nytt format! Nya band klara till festivalen Förra årets succé ForshagaFestivalen återkommer i sommar och redan är några

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad

Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Hela denna bilaga är en annons från Malmö stad Malmö den hållbara staden Familjen Raboff bor i Västra Hamnen stadsdelen som blev startskottet för Malmös intensiva klimatarbete. Här har man planerat med

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare

Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund.

Läs mer