Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir"

Transkript

1 Jönköping värd för EU-möte Jönköpings kommun blir värd för det första informella ministermöte som hålls när Sverige är ordförande i EU hösten Det är EU:s 27 ministrar för socialpolitik som kommer till Jönköping för överläggningar. Mötet hålls på Elmia den 3-5 juli. Jönköpings kommun har arbetat målmedvetet för att få arrangera ett ministermöte och var tidigt ute med att skicka en inbjudan och beskrivning av kommunen till regeringen. Det är mycket glädjande att Jönköping får vara värd för ett ministermöte. Det visar att kommunen är en betydelsefull mötesort som har förmåga att genomföra stora och betydelsefulla arrangemang. Nu ska vi visa hur bra Jönköping är inom olika områden, säger kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (kd). EU:s medlemsländer turas om att vara ordförande i ministerrådet. Ordförandeskapet innebär för Sveriges del att man under sex månader från den 1 juli 2009 ska leda arbetet med att driva den gemensamma EU-agendan framåt. Det är vanligt att det land som innehar ordförandeskapet organiserar informella möten där ministrar kan diskutera EU-relaterade frågor utan att behöva ta formell ställning eller fatta beslut. Vid dessa möten kan deltagarna ägna sig åt fritt idéutbyte utan bestämda program eller strikta anvisningar. Sju orter i Sverige får arrangera de tolv EU-möten på ministernivå som ska genomföras. Gode män sökes! Till hjälp och stöd Kommunen är ständigt i behov av nya gode män och förvaltare som kan hjälpa och stödja personer som inte själva kan tillvarata sina intressen. I uppdraget ingår att värna om personens ekonomi, hälsa och rättigheter. Man gör en insats för en annan medmänniska. Det ger oerhört mycket tillbaka och man känner sig behövd, säger Bosse Andersson som är god man. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Godmanskap bygger på ett frivilligt samtycke från huvudmannen som även har kvar sin bestämmanderätt. Om det inte är tillräckligt med god man kan istället en förvaltare utses. Förvaltaren får ofta full bestämmanderätt över huvudmannens egendom. Man kan säga att en god man blir Bosse Andersson t.h. har varit god man åt Ingvar Arenblom i två år och tycker att det är ett roligt och meningsfullt uppdrag. en tillsammans med person medan en förvaltare blir en slags istället för person, menar Bosse. Vill du bli god man/förvaltare? Kontakta kommunens överförmyndarnämnd för mer information och intresseanmälan, tel , Vad gör en god man/förvaltare? Uppdraget kan variera beroende på behov men består i huvudsak av tre delar: bevaka personens rättigheter, förvalta egendomen och sörja för personens omvårdnad. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till med ansökningar till myndigheter, försäljning av bostad, göra inköp, betala räkningar eller besöka personen för att se hur han/hon mår. Tanken är inte att man själv ska vårda personen utan se till att äldreboende, hemtjänst och liknande fungerar och att personen får den hjälp och vård som behövs. Det kan även handla om att anlita en städ- eller flyttfirma vid behov, berättar Bosse. Vad krävs för att bli god man/ förvaltare? För att kunna bli god man eller förvaltare krävs det bland annat att man är ostraffad och inte har några betalningsanmärkningar. En kontroll görs och om det inte uppstår några hinder erbjuds man snart ett eller flera uppdrag. Jag brukar säga att det är ett halvideellt arbete. Arvodet för en person är cirka kronor per år. Det är ett ansvarsfullt, roligt och omväxlande uppdrag. Som god man krävs det att man har ett stort människointresse, ordningssinne och en vilja att ställa upp. Som pensionär har jag tid att engagera mig. När man är på besök möts man ofta av ett leende och man känner sig alltid välkommen, säger Bosse. Vårt Jönköping nr Utgivare: kommunstyrelsen, Jönköpings kommun Redaktör: Gunvor Carlsson Vårt Jönköping distribueras till kommunens samtliga hushåll. Tidningen finns också i taltidningsutgåva och kan även laddas ned från Jönköpings kommuns webbplats För mer information, kontakta Stadskontoret Information tel , Vårt Jönköping

2 kr Budget 2008: 5,1 miljarder kr netto beräknas det kosta att driva Jönköpings kommuns verksamhet under Mest omfattande, med drygt 38 % av budgeten, är socialtjänstens verksamhet. Budgeten för grundskolans och barnomsorgens verksamheter är nästan lika omfattande, 36,4 % av budgeten. Lägger man till de 10,5 % som gymnasieskolan och vuxenutbildningen kostar så återstår 15 % till all annan övrig kommunal verksamhet. Välfärdssatsning och höjda miljöambitioner Budgeten innebär en fortsatt satsning på välfärdstjänster, mycket höga investeringar och höjda miljöambitioner. Hela kommunen ska utvecklas. Nettoinvesteringarna uppgår till 735 miljoner kr år Stora investeringar görs i förskolor och på nya och ombyggda lokaler i den kommunala skolan. Socialtjänstens verksamheter stärks med resurser till i första hand omsorgsfunktionen och äldreomsorgen, bl.a. till ett nytt äldreboende och särskilda boenden inom omsorgen och kr kr för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Stora satsningar görs också på föreningslivet i nya och befintliga anläggningar och med ökade föreningsbidrag. Barn och ungdomar prioriteras i satsningen på kulturlivet. Miljöer och lokaler som kommunen har ansvaret för ska bli tillgängliga för alla senast är det år då Jönköpings kommun höjer sina miljöambitioner. I fortsättningen ska kommunen t.ex. köpa fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, i första hand biogas. Bara undantagsvis när det inte finns andra användbara alternativ ska man acceptera fordon som drivs av bara bensin eller diesel. Kommunen tar också på andra sätt aktivt ansvar för att de egna verksamheterna utvecklas i riktning mot en minskad energianvändning. Man ska t.ex. fortsätta arbetet med att konvertera uppvärmningssystem i de egna fastigheterna från olja och direktverkande el till fjärrvärme, kr biobränsle eller andra alternativ. En nyinrättad tjänst ska arbeta med beteendepåverkan och utveckla resandet i riktning mot minskad bilanvändning. En särskild tjänst inrättas inom skolverksamheten för miljöarbete. Budgeten innehåller också en kraftig satsning på att förbättra nätet av gång- och cykelvägar. Att gå eller cykla ska vara ett realistiskt alternativ. Avgifter, ersättningar, skatt och statsbidrag finansierar den kommunala verksamheten. Skatten är oförändrad 21,08 % (21,08 kr av varje intjänad hundralapp). Om kommunens nettokostnad för verksamheten, 5,1 miljarder kr, fördelas på alla kommuninvånare blir det kr per person (1 november 2007). Nettokostnad i kr per invånare 1 november 2007 Förskola/grundskola kr Äldreomsorg kr Övrig vård och omsorg kr Gymnasieskola/vuxenutbildning kr Övrig verksamhet kr Fritid och kultur kr Gator, parker, fastigheter m.m kr Räddningstjänst 537 kr Kollektivtrafik 444 kr Stadsbyggnad och miljö 441 kr Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 387 kr Totalt kr kr kr kr 537 kr 444 kr 441 kr 387 kr Förskola/grundskola Äldreomsorg Övrig vård och omsorg Gymnasieskola/vuxenutbildning Övrig verksamhet Fritid och kultur Gator, parker, fastigheter mm Räddningstjänst Kollektivtrafik Stadsbyggnad och miljö Vårt Jönköping 3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

3 För att den positiva utvecklingen ska fortsätta både för Jönköping och för regionen krävs att positionerna hela tiden flyttas fram. I Stadsbyggnadsvision 2.0, Staden och sjöarna, kommer en rad olika aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling att behandlas. Stadsbyggnadsvision 2.0 omfattar hela området runt Munksjön mellan E4 och Vättern den s.k. Kärnan. Nu formas Jönköping för framtiden Under våren 2008 presenteras ett förslag till stadsbyggnadsvision. Det planeras att sändas på remiss under april och maj. Slutligt politiskt ställningstagande väntas efter sommaren. Seminarier ska genomföras och ett antal utvecklingsområden ska fastställas. Inom varje sådant område ska flera delprojekt arbetas fram. De olika delarna handlar inte bara om den fysiska miljön, med nya bostäder och arbetsplatser, utan också om skötsel, tillgänglighet och stadens liv och innehåll. Stadsbyggnadsvisionen kommer att forma utvecklingen de kommande årtiondena. Arbetet med visionen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och enligt devisen Från tanke till handling. Många viktiga frågor behöver redas ut här är några: Stadens attraktivitet som framgångsfaktor Vad är det som gör staden attraktiv framöver och hur betydelsefullt är det för att staden och regionen ska fortsätta utvecklas gynnsamt? Utvecklingspotentialen Hur mycket kan Jönköping utvecklas och i vilken takt? Vilken verksamhet är realistisk i förtätningen kring Munksjön? Stadsstruktur och tidsperspektiv Hur kan kärnans olika delar utvecklas till en sammanhängande stadsstruktur och fungera även fast omvandlingen tar lång tid? Götalandsbanans stationsläge Hur påverkar valet av stationsläge den fortsatta stadsutvecklingen i kärnan? Stadens liv och innehåll Hur kan man skapa en god blandning av bostäder, offentlig och kommersiell service och arbetsplatser i omvandlingsområdena kring Munksjön så att det stödjer ambitionerna om den attraktiva staden? Staden och naturvärdena Hur ska en omfattande stadsbebyggelse och nya kommunikationsbehov förenas med naturvärdena kring Munksjön och Rocksjön? Den första stadsbyggnadsvisionen är snart förverkligad. Från år 2000 har många projekt genomförts: Resecentrum, Filmstaden, Piren, förändringen av Hotellplan och västra sidan av Hamnkanalen, Munksjöbron, förändringen av Hamnparken och Rådhusparken, p-huset Smedjan, ny bebyggelse vid Lantmätargränd m.m. De bärande idéerna som då slogs fast gäller fortfarande: Jönköpings stadskärna ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och vardagsrummet för alla människor. Den ska vara trygg och säker att vistas i under alla tider på dygnet m.m. Målet är att Jönköpings stadskärna ska bli Skandinaviens mest attraktiva i sin storlek. 4 Vårt Jönköping

4 Östra centrum förnyas blir vardagsrum för alla I samverkan med handeln och fastighetsägarna startar nu stadsbyggnadskontoret ett projekt som ska förnya Östra centrum i Jönköping. Målet är att stadskärnan ska utvecklas till en stark handelsplats som fungerar som ett vardagsrum för alla. Östra centrum ska stärkas och utvecklas. Därför har en affärsplan tagits fram för området från Hamnkanalen till Hovrättstorget och från Norra till Södra Strandgatan. Arbetet ska bedrivas i sju olika utvecklingsområden. Det handlar om att utveckla ett varumärke för Östra centrum och Jönköpings stadskärna för att på så sätt stärka marknadsföring både lokalt och nationellt. Platser ska skapas för kreativa möten och upplevelser. Fler ska påverkas att åka kollektivt, cykla eller gå. Varudistributionen ska ses över för att få bättre villkor. Med Enkelt avhjälpta hinder ska gator och entréer göras mer tillgängliga så att stadskär- nan blir den självklara mötesplatsen för alla, även för barnfamiljer och funktionshindrade. Östra centrum ska vara en ren och säker plats att vistas på. Renhållningen ska förbättras och klotter ska tas bort. Det mest omfattande arbetet gäller stadsrummens innehåll och utformning. Dels ska en visionsbild tas fram för hur Östra centrum fysiskt ska utformas i framtiden. Det kan t.ex. handla om gemensamma regler för golv, väggar, tak, möblering och utsmyckning, dels ska en visionsbild göras för utvecklingen och lönsamheten för de verksamheter som finns i Östra centrum. I förnyelsen av Östra centrum ska bl.a. varudistributionen ses över. Utvecklingen av Östra centrum är en del av stadsbyggnadsvisionen, vars mål är att Jönköping ska bli Skandinaviens mest attraktiva stadskärna i sin storlek. Arbetet samfinansieras av Jönköpings kommun, berörda fastighetsägare och näringsidkare. Stort engagemang för lokal utveckling Det är inte bara utvecklingen av centrala Jönköping som är viktig. Att utveckla kommundelarna har stor betydelse för utvecklingen av hela Jönköpings kommun. Därför har det pågått ett kontinuerligt arbete sedan 1999 med centrumutveckling i olika ytterområden. Just nu är 150 personer aktiva i olika grupper med att arbeta för just sin kommundel. Alla kommundelar som bildade Jönköpings kommun har engagerats och hunnit olika långt med att ta fram handlingsplaner för sina områden. Det startade med Bankeryd, Huskvarna och Gränna har arbetena kommit igång med Skärstadalen och Barnarp. Visingsö och Öxnehaga är mitt inne i processen med att verkställa sina planer just så som invånarna vill. Centrumutveckling i kommundelarna bygger på människors egen kraft och vilja att bygga upp ett bra närsamhälle. Det är invånarna själva som ska ta fram idéer på vad som behöver göras. Det kan ske t.ex. genom stormöten, idélådor, enkäter och arbeten i skolorna. Lokala utvecklingsgrupper driver arbetet med stöttning från stadsbyggnadskontoret. Den lokala utvecklingsgruppen ska bestå På Visingsö har en motorikbana skapats. av representanter för olika lokalt verkande intressenter, t.ex. föreningar, kyrkor, fastighetsägare, köpmannaförening och kommundelsråd. Målet är att även då en handlingsplan antagits i en kommundel och åtgärder genomförts så ska det lokala engagemanget fortsätta. Utvecklingsgruppen i kommundelen gör nya verksamhetsplaner och kan få kommunens stöd till en del av finansieringen. Allt syftar till att stärka den egna kommundelens identitet och framtidstro och att de som bor och verkar i kommundelen ska bli mer delaktiga och ta större ansvar för utvecklingen. I vår kommer städkampanjer att genomföras i kommundelarna i samarbete mellan utvecklingsgrupperna och tekniska kontoret som ett led i arbetet med att få trivsammare kommundelscentra. Vårt Jönköping 5

5 Jönköpingsregionen stark och expansiv Visste du att Jönköping är en av de starkaste regionerna i Sverige? Kommunen befinner sig i ett mycket expansivt skede. Under 2007 ökade befolkningen med invånare. Det är den största ökningen sedan kommunsammanläggningen Näringslivet är expansivt och framgångsrikt. Företag i alla branscher går mycket bra. Arbetslösheten är låg. Handeln är stark och blomstrande. Ingen annan arbetsmarknadsregion i landet kan visa en sådan utveckling som Jönköpings arbetsmarknad. De senaste 15 åren har Jönköping haft den största ökningen i antalet arbetstillfällen utanför storstäderna i absoluta tal och bland de tre bästa i relativa tal. Jönköping är en attraktiv ort för allmänheten att göra sina inköp i. Sällanköpsindex kallas det mått som visar hur stor andel som reser till (eller från) en ort för att handla kapitalvaror och annat som inte är dagligvaror. Jönköping har ett så högt sällanköpsindex som 152, d.v.s. 52 % fler än Jönkö- Lär känna din kommun Nu kan du lära känna Jönköpings kommun på ett helt nytt sätt på kommunens hemsida Med hjälp av ett digitaliserat program får du veta hur kommunen fungerar, fakta om Jönköpings historia och mycket mer. Programmet är en förkortad version av en presentation av kommunen och dess verksamhet som nyligen tagits fram som en introduktion för kommunens nyanställda. Stora företag starka varumärken viktigast i näringslivsstrategi Stora företag som tillverkar produkter med starka varumärken drar till sig livskraftiga underleverantörer. De skapar dessutom en marknad för kvalificerade tjänsteföretag som produktutvecklare, designers, patentingenjör, reklambyråer m.fl. Detta i sin tur ger ett tillräckligt stort befolkningsunderlag för att privata tjänster och handel ska finna regionen attraktiv och i sin tur ge en tillräckligt stor marknad för en allsidig service och ett omfattande kulturutbud. Vilket i sin tur genererar en attraktivitet som gör att fler flyttar till Jönköping! Det är huvudbudskapet i Jönköpings kommuns näringslivsstrate- pingsborna själva gör sina inköp i kommunen. Då det gäller dagligvaror är motsvarande index 98. Jönköpings position som viktig handelsstad befästs ännu mer då GE Real Estate bygger det nya handelspalatset Atollen mitt i centrum. Investeringen på 800 miljoner kr innebär ett helt nytt stadskvarter. Där ska finnas bl.a kvm handelsyta, kvm kontorsyta och nya bostäder m.m. Handeln i Jönköpings östra centrum omfattar idag kvm. Utöver de kvm som tillkommer i Atollen utökas handeln också med ett par tusen kvm genom nybyggnation på den gamla parkeringsplatsen mellan Smedjegatan och Södra Strandgatan. gi. Där slås bl.a. fast att den strategiska utvecklingen i Jönköping ska kännetecknas av kreativitet, tolerans och initiativ. Jönköping ska vara känt som en region med ett diversifierat näringsliv med både små och stora företag och entreprenörskap inom såväl tjänstenäring som produktion och logistik samt därmed sammanhängande kunskaper och forskning. Jag brukar likna allt vid en nektarin, säger näringslivschef Sten Norinder (bilden). Företagen med varumärken är själva kärnan. De företag som kärnan skapar förutsättningar för är fruktköttet. Kommunen är skalet utan det skulle frukten skrumpna. 6 Vårt Jönköping

6 Viktigt logistikcentrum Flera av världens ledande företag inom logistikområdet finns på Torsviks industriområde och många är på väg att etablera sig. Här finns ett 15-tal av marknadens stora aktörer inom transport- och speditionsbranschen och ett flertal specialiserade logistikföretag som har Sverige, Norden och världen som marknad. På Torsvik finns idag ett 70-tal företag med ca 3000 anställda inom olika branscher. Torsvik är kommunens hetaste område. Jönköpings kommun upplever en formlig explosion av företag som vill finnas där. Jönköpings kommun är den stora vinnaren när det gäller nya distributionscentra under Det slår branschtidningen Intelligent Logistik fast och konstaterar att Jönköping och Nässjö tillsammans får nästan hälften av de logistiksatsningar som görs 2008 i Sverige. De stora nytillkommande logistiketableringarna har också gjort att Jönköping/Nässjö nu klassas som det femte bästa logistikläget i landet. Här är några av den senaste tidens stora etableringar: Torsvik blir ett av fyra regionala logistiknav i Europa för den multiinternationella koncernen Mobis Parts Europe. Härifrån ska reservdelar och biltillbehör distribueras till ca 500 återförsäljare i Norden och Baltikum av de koreanska bilarna Hyundai och Kia. Företaget investerar cirka 120 miljoner kronor. Byggnationen ska vara klar i juni. 70 personer beräknas få sysselsättning. Danska företaget Danish Crown bygger ny produktionsanläggning för paketering av kött till livsmedelskoncernen Axfood. På företagets tomt på kvm uppförs i första omgången en byggnad på kvm som ska vara klar i slutet av Satsningen beräknas ge 130 ny arbetstillfällen. Inom en snar framtid avser Danish Crown att bygga vidare med fler aktiviteter, bl.a. styckning, och då sysselsätta ca 300 personer. ProLogics bygger ny logistikanläggning på ett kvm stort område. ProLogics är en s.k. tredjeparts leverantör. Företaget uppför och driver lager och hanteringsbyggnader åt andra företag. Gripen Wheels bygger lager och kontor på ett kvm stort område. Företaget importerar däck av alla typer utom till personbilar, i containers via Göteborgs hamn. Gripen Wheels är ett snabbväxande företag som fått flera utmärkelser p.g.a. just sin förmåga att växa fort och lönsamt. Aditro (gamla DILA) bygger ut sin nuvarande terminal med ett nytt logistikcenter på kvm. Utbyggnaden ska vara klar hösten Företaget förfogar då över närmare kvm. Rikskombiterminal Jönköpings och Vaggeryds kommuner samarbetar om att bygga ut Torsviksområdet som kan bli 2-3 gånger så stort och sträcka sig söderut längs E4 ned till Växjövägen. En nödvändig förutsättning är bättre järnvägsan- slutningar. Kommunfullmäktige ska i slutet av mars ta ställning till en studie som gjorts av var en ny järn- förvägssträckning mellan Tenhult och Torsvik skulle kunna dras. Förstudien ska vara ett underlag för beslut om vilka lösningar som ska studeras vidare i den fortsatta planeringen av en ny järnvägssträckning. Jönköping position som logistiknav i Norden förstärks ytterligare tack vare att Banverket pekat ut Torsvik som en av åtta orter i Sverige i ett strategiskt nät av kombiterminaler. Banverket föreslår att Torsvik får en ny rikskombiterminal för omlastning av godstransporter på väg och järnväg. Rikskombiterminalen gör det möjligt med effektivare lagerhantering och distribution och att transportera gods på järnväg i en helt annan utsträckning. Det ger i sin tur en säkrare trafik och bättre miljö. Nå 100 miljoner Stora befolkningscentra i Sverige och Norden ligger på rimliga transportavstånd från Jönköping. Inom 40 mil bor 2/3 av Nordens befolkning. Enligt Jönköpings kommuns näringslivsstrategi är ambitionen att Jönköping ska vara ett logistiskt centrum som nås av hundra miljoner människor i norra Europa på 24 timmar med bil och/eller järnväg. Vårt Jönköping 7

7 Små brandbilar till din tjänst För snart två år sedan införde räddningstjänsten ett koncept med brandbefäl i egen brandbil i Huskvarna, Gränna, Norrahammar och Bankeryd. Gränna är en av de orter där FIP-bilen (som den kallas i vardagligt tal) alltid finns redo att rycka ut när en olycka inträffat. Kurt Fransson (t.v.), brandbefäl på deltidsstyrkan i Gränna och Kenneth Hermansson. Du som bor på dessa orter har säkert lagt märke till dem, men vad är det för tankar som ligger bakom? Kenneth Hermansson, platschef i Gränna och en av de drivande bakom idén med s.k. förstainsatsperson (FIP), reder ut begreppen. Det brandbefäl som åker förstainsatsperson har brandbilen hemma, på jobbet och under sin fritid när han eller hon har beredskap och tar bilen direkt till olycksplatsen utan att passera brandstationen. Detta har visat sig spara många dyrbara minuter, säger han. Under ett tvåårigt försöksprojekt i Norrahammar visade det sig att 25-tal föreningar deltar i Vårstädet! Sedan fem år tillbaka genomför kommunen i samarbete med ett 25-tal föreningar runtom i kommunen Vårstädet. Intresset är idag så stort att flera föreningar står på kö för att få delta. Vårstädet gynnar alla, kommunen får välbehövlig städning utförd, något man inte skulle kunna prioritera i egen regi, och föreningarna får ett ekonomiskt till- förstainsatspersonen var framme på olycksplatsen i genomsnitt tre minuter före resten av räddningsstyrkan. Alla tjänar på detta, konstaterar Kenneth Hermansson. Kostnaderna för skador på människor, miljö och egendom kan minskas och i vissa fall förhindras och framförallt blir lidandet för den enskilda människan mindre. I de studier som gjorts, där man tittar på merkostnaden för insatserna och sätter det i relation till vilken nytta insatsen gör, har det visat sig att varje satsad krona i kostnad för räddningstjänst ger kronor tillbaka i ett samhällsperspektiv. Förstainsatspersonen kan utföra skott. Dessutom blir det rent och snyggt för oss alla. Oftast städar föreningarna i sitt närområde och känner då ansvar för detta, värderingar ändras med tiden och föräldrar hör av sig och tycker att detta är bra. För eventuella frågor, kontakta Mathias Johansson på tekniska kontoret tfn Kenneth Hermansson har arbetat mycket med konceptet förstainsatsperson och genomfört all utbildning. ganska många uppgifter i ett tidigt skede även om han är ensam på olycksplatsen: Kontrollera läget i stort och rapportera tillbaka till SOS Alarm om det finns skadade och om det behövs mer räddningspersonal än de som redan larmats. Varna andra trafikanter vid trafikolyckor genom skyltning och blåljus. Dämpa ner en brand med pulversläckare för att fördröja förloppet. Utföra direkt livräddande insatser, som t.ex. första hjälpen och hjärtlungräddning. Vara en trygghetsfaktor, kunna hålla i handen och trösta. Man kan också berätta lite om vad som kommer att hända när mer räddningspersonal kommer till platsen och på så sätt minska stressen för inblandade. Kort och gott finns vi snabbt på plats när olyckor inträffat, för kommuninvånarnas bästa! 8 Vårt Jönköping

8 Då Götalandsbanan är klar: når Jönköping inom en timme Idag kan ca personer nå Jönköping inom en timmes restid. I framtiden kan antalet röra sig om ca personer! När Götalandsbanan är verklighet för den med sig en regionförstoring som saknar motstycke. Götalandsbanan är den nya planerade höghastighetsbanan för tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg. Kommuner, regioner och fastighetsägare alla är intresserade av att arbetet går vidare för att förverkliga delen som berör bl.a. Jönköpings kommun. Ett arbete pågår för att driva den fortsatta utvecklingen av delen Borås-Jönköping-Linköping. Målet är att inom kortast möjliga tid få till stånd dubbelspår och höghastighetsstandard mellan Linköping, Tranås, Jönköping, Ulricehamn och Borås. Jönköpings kommun satsar fyra miljoner kr under tre år i driftbidrag. Minskade restider Götalandsbanan blir en av landets mest trafikerade järnvägar. Restiden kommer att minska kraftigt på mils avstånd. Det för med sig att varje regions lokala arbetsmarknad ökar både geografiskt och i antalet invånare. Götalandsbanan är vår tids kanske viktigaste infrastrukturprojekt, konstaterar kommunalråd Ann-Mari Nilsson. Hon har varit ordförande i styrgruppen för den idéstudie som gjorts av bandelen mellan Borås och Linköping. Planeringsarbetet kommer nu att fördjupas. Götalandsbanan får oerhört stora konsekvenser för utvecklingsmöjligheterna i stora delar av Sverige. Den kommer att innebära stora fördelar både för enskilda, företag och samhället i övrigt. Målet: färdigställd 2020 Då Götalandsbanan är klar i sin helhet beräknas tågresandet öka med 34 %. Målsättningen är att banan ska vara färdigställd För delarna mellan Linköping och Stockholm och Borås-Göteborg pågår redan utredningsarbete. Götalandsbanan är ett samhällsutvecklingsprojekt på både nationell, regional och lokal nivå. Banan är viktig för regionförstoring, tillväxt och näringsliv och inte minst för miljöoch klimatfrågorna. Den kommer att avlasta det övriga järnvägsnätet Temakvällar på baden Temakvällarna lockade många människor till badet och blev så populära att vissa blev fullbokade långt i förväg. Det bäddade för en fortsättning och i vår återstår de här temakvällarna: Orientalisk Afton 28 mars kl En magdansös lär alla badgästerna grunderna i magdans under kvällen med temat Orientalisk Afton. Temat avspeglas i dukning, mat och dryck. Alla gäster får låna ett höftskynke för att få den rätta känslan under dansundervisningen. Den orientaliska buffén är mycket uppskattad när det behövs en paus från dansen. Boka plats på tel Damernas Afton 11 april kl Under kvällen med temat Damernas Afton umgås tjejgäng i olika åldrar i bastun där en bastuvärd häller doft på bastustenarna och med en handduksviftning framkallar härliga varma luftströmmar. Mellan bastusittningarna serveras något gott att äta och möjlighet finns att prova kroppsscrub och prova-på-massage. Massage måste bokas i förväg och det finns ett begränsat antal platser. Boka plats på tel som då kan användas för att utveckla godstrafiken med minskade koldioxidutsläpp som följd. I höstas presenterade Stadsgårdsbadet ett nytt koncept med temakvällar som kombinerar aktiviteter både i och vid sidan av poolen. BastuXtrem 19 april kl samt dagliga bastusittningar i Relaxen. På Rosenlundsbadet ges vid vissa klockslag bastusittningar varje dag i torrbastun i Relaxen. En bastuvärd häller doft på bastustenarna och framkallar med en handduksviftning varma luftströmmar. En gång per vecka byts en av sittningarna ut mot en sittning med lerinpackning i ångbastun då värden berättar om effekterna av behandlingen. Bastusittningarna ingår i entrépriset till Relaxen. Rosenlundsbadet erbjuder även temakvällar i form av BastuXtrem, som är en helkväll på Relaxen och inkluderar fyra bastusittningar med olika doft-teman. Frukt och dryck serveras och kvällan avslutas med en exotisk planka. Boka plats på tel Vårt Jönköping 9

9 Vattenledningsområdet allt viktigare grönområde Vattenledningsområdet söder om Mariebo kommer att bli ett lika viktigt friluftsområde för morgondagens Jönköpingsbor som Stadsparken är idag. För 100 år sedan var Stadsparken i samma situation som Vattenledningsområdet är nu ett naturområde med brant terräng nära staden i gränszonen mot landsbygden och med betydelse för stadsbornas rekreation. För att Vattenledningsområdet ska kunna bevaras och utvecklas på bästa sätt har en rekreations- och naturvårdsplan arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Det är ett 224 hektar stort område som planen omfattar, från Mariebo i norr, Gräshagen i öster, riksväg 40 i söder till Sandserydsvägen i väster. För ca 100 år sedan var naturen i Vattenledningsområdet till största delen ett öppet odlingslandskap med åkrar, betesmarker och ängar. Minnen finns kvar odlingsrösen, ängsflora, skogsgläntor som minner om gammal åker, alkärr som då var slåtterängar. Idag finns flera varianter av sumpskog och ett 10-tal nyckelbiotoper och objekt med naturvärden. I Vattenledningsområdet finns både skyddsvärda och rödlistade fågelarter, insektsarter och en rad intressanta växter. Vattenledningsområdet ska nu förvaltas så att det blir innehålls- Hålvägar och fornåkrar I Vattenledningsområdet finns flera hålvägar som bl.a. går i ett stråk norr om Åsendammen och som skär djupt ned i marken. Det är gamla ridstigar eller fägator och kan ses som förstadier till Sandserydsvägen och Åsenvägen. Strax söder om Odensberg finns en fornåker som en avsats i sluttningen. Det är fossil åkermark som odlades i förhistorisk tid. Flera av Vattenledningsområdets stigar är gamla vägar. rikt och variationsrikt med en rik biologisk mångfald. Kulturvärdena ska lyftas fram, naturen ska vara variationsrik och arternas mångfald ska gynnas. Utsiktsplatser ska röjas, leder skyltas, kulturlandskapet ska gallras och röjas, bryn och gläntor ska restaureras. Friluftsområdet ska få en bättre tillgänglighet. Stigarna ska förbättras och en ridstig anläggas i södra delen av området med anslutning till Ulricehamnsbanan. Med planen som grund ska en utredning göras om området kan avsättas som naturreservat. Vattenledningsparken hjärtat I hjärtat av Vattenledningsområdet finns Vattenledningsparken med Åsendammen. Dammen är ett av Sveriges tidigaste vattenverk, Åsenverket, och anlades Detta vattenverk var efterlängtat av Jönköpingsborna då staden upprepade gånger hade härjats av kolera, tyfus och emellanåt även av bränder. Tidigare hämtade hushållen sitt vatten i Vättern, men i och med att järnvägen kom till staden i mitten av 1800-talet, så blev vattenbristen akut. God tillgång på rent vatten var också betydelsefullt för den snabbt växande industristaden Jönköping. Åsenverket försåg Jönköpingsborna med kranvatten fram till 1958 då Häggeberg blev Jönköpings nya vattenverk. Åsenverket hade stor betydelse för utvecklingen av Jönköping till en modern stad. Åsendammen (som också kallats Lutherdammen) var Åsenverkets samlingsdamm. Den byggdes över Junebäckens sprickdal. Nedanför finns filtrerbassänger med höga vattenstrålar och dricksvattenreservoar. Vattenverkets tillsyningsman bodde i den stuga från 1860-talet som fortfarande ligger intill Åsendammen. Åsenverket var ett stort turistmål vid sekelskiftet talet. Med sitt höga läge, den vackra utsikten över Jönköping och de imponerande fontänerna som vintertid bildar mäktiga isskulpturer var området ett omtyckt utflyktsmål. Sedan driften upphört glömdes parken bort och området blev kraftigt igenslyat. Efter reaktioner från föreningar, privatpersoner m.fl. röjdes parken upp lagom till Jönköpings 700-årsjubileum Dammarna och deras rörsystem renoverades och 10 Vårt Jönköping

10 i området stigar och entréer iordningsställdes. Åsenverket är ett riksintresse för kulturminnesvården som speglar tidstypiska skeden i Jönköpings stads historia nyrekryteringar behövs Welcome2work underlättar Det behövs ca nyrekryteringar i Jönköping under de närmaste fem åren! Den starka tillväxten i Jönköping och den goda konjunkturen gör att arbetsgivare är i stort behov av arbetskraft. Projektet Welcome 2work ska stärka Jönköping som en attraktiv region för kvalificerad arbetskraft. Welcome2work ska visa den bredd av arbetsgivare som finns i Jönköping. Många som bor i storstäderna gör det för att kunna få ett nytt jobb utan att behöva flytta. Genom att göra det troligt att man kan hitta en ny arbetsgivare i Jönköping om så skulle behövas, så underlättar Welcome2work för beslutet om flyttning. Dessutom ska hela familjen kunna få hjälp genom att arbete erbjuds till medflyttande, kontakter förmedlas då det gäller barnomsorg, bostad m.m. Det finns en särskild hemsida med alla intressenter och utbudet av jobb i Jönköping. En tidning har producerats om hur det är att leva i Jönköping. Welcome2work ska också starta ett nätverk för nyinflyttade. Jönköping ska visas som en stad där Har du rum för en student? det är lätt att få kontakter och där det finns ett stort utbud av ter. aktiviteningen i Jönköpings kommun, Föreningen för marknadsföring Det är näringslivsavdel- av Jönköping (FMJ), Tandemgruppen och Myndighetsnätverket *) som står bakom satsningen. I Welcome2work ingår f.n. ett 30-tal arbetsgivare i privat och offentlig sektor. *)Tandemgruppen och Myndighetsnätverket är nätverk som består av ledande högteknologiska företag i kommunen, landstinget, statliga verken, arbetsförmedlingen och Jönköpings kommun. Vid terminsstart kommer många internationella studenter till Högskolan i Jönköping. Nu söker vi möblerade rum med tillgång till kök, badrum, tvättstuga och Internet. Maxhyra kr/mån. Högst 5 km från högskolan. Kontakta Carina Hedfors, bostadskoordinator Tfn: / e-post: Vårt Jönköping 11

11 Ungdomsforum engagerar: Direktkontakt med politiker Med stort engagemang diskuterar ungdomar viktiga frågor med kommunens förtroendevalda, bl.a. kommunalråd Elin Lagerqvist något skymd, kommunalråd Mats Green och Rolf Wennerhag. Sedan lång tid tillbaka anordnar Jönköpings kommun regelbundet möten mellan ungdomar och förtroendevalda för att diskutera olika ämnen som ungdomarna anser angelägna. Fr.o.m. i år kommer politikerna även att möta de yngre barnen i särskilda barnfora. Det genomförs också ett centralt ungdomsforum och ett årligt möte mellan kommunfullmäktiges representanter och ungdomar i Ungdomens frågestund. Ungdomsforum har funnits i Jönköpings kommun i över 15 år. Det är många frågor som unga människor i Jönköping har varit med och påverkat. En fråga som har varit het genom alla åren har varit unga människors önskan om en lägre avgift på kollektivtrafiken. Det har resulterat Också de yngre barnen ska nu få föra fram sina åsikter. i att länstrafiken tagit fram det s.k. Fritidskortet. Viktigaste frågorna I april hålls Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige. Bland de viktigaste frågorna som ungdomarna då tänker ta upp är att villkoren förbättras för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, att busspriserna blir lägre, att det blir ett bättre vegetariskt utbud på skolmatsedeln och att eleverna vill ha utbildade lärare. Utvecklar självförtroende Ungdomarna är väl medvetna om att alla förslag och önskemål inte kan bli verklighet eller genomföras i den takt man önskar. Men det stimulerar unga människor till att vara och förbli aktiva samhällsmedborgare, säger Lena Lück, demokratisamordnare på Fritid Jönköping. Genom de här mötena med politiker får unga människor en inblick och erövrar en kunskap om samhället, de utvecklar ett självförtroende som gör dem till den sortens kunniga medborgare som är en förutsättning för en levande demokrati. Handlingsprogram Till grund för arbetet ligger ett barnoch ungdomspolitiskt handlingsprogram som nu också omfattar de yngre barnen. I programmet uttrycks Jönköpings kommuns övergripande politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Samtliga nämnder och förvaltningar har i uppdrag att i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter och att motverka social och ekonomisk segregation. Även de yngsta Fr.o.m. i år ska också de yngre barnen få träffa politiker och diskutera med dem. För att de nya barnfora ska bli lyckade har förarbetet varit viktigt. Annika Ebefors, biträdande rektor på Flahults rektorsenhet har använt barnintervjuer som metod för att få barnen att framföra sina åsikter. På det viset får vi en större inblick i hur barnen ser och tänker kring sin tillvaro, vistelsen på förskolan/skolan, hur de ser på lärande och vilket inflytande de har över sin vardag, säger hon. Kommunfullmäktige direktsänder på Internet Snart ska man kunna se direktsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden i Jönköping på Jönköpings kommuns hemsida Målet är att sändningarna ska börja första kvartalet I över tio år har de som har kabel-tv kunnat se direktsändningar från fullmäktigesammanträdena. Sändningarna startades av Jönköpings Lokal-TV-förening. Kommunfullmäktige sammanträder som regel kl sista torsdagen i månaden. Sammanträderna är öppna för alla. 12 Vårt Jönköping

12 För fram dina åsikter! Den lokala demokratin är viktig. Kontakten mellan Jönköpings kommuns förtroendevalda, anställda och kommunens invånare sker varje dag på en mängd olika sätt i jobbet, skolan, omsorgen, vid besök och per telefon. Här presenterar vi två andra sätt att föra fram åsikter och förslag. Öppen kanal är ett forum på Jönköpings kommuns hemsida där vem som helst enkelt kan ställa frågor och lämna åsikter om kommunen och dess verksamhet. Medborgarförslag är ett annat sätt för kommuninvånarna att lägga fram förslag. Båda vägarna ger resultat. Öppen kanal Öppen kanal har funnits på www. jonkoping.se sedan början av Många har använt sig av möjligheten att ställa frågor och påpeka förhållanden som bör åtgärdas. Vid det här laget finns över 1000 inlägg som handlar om allt från trasiga trafikljus till hundlatriner, från dagisfrågor till bredbandsutbyggnad. Det finns även en särskild Öppen kanal för unga. Det lönar sig ofta att ta upp en fråga i Öppen kanal. Många av de ärenden som kommit in har föranlett åtgärder. Det gäller t.ex. trasig belysning som lagats, åtgärder på gångoch cykelvägar, gräsklippning och röjning av sly m.m. Andra frågor har ansvarig förvaltning beslutat åtgärda längre fram - vid rätt årstid eller planerat in det i budget. Frågor till Öppen kanal besvaras i de allra flesta fall av kommunens tjänstemän. Vissa regler finns för att inläggen på Öppen kanal ska behandlas och publiceras. De ska vara undertecknade med namn, adress och e-postadress även om skribenten vill använda signatur och inläggen får inte innehålla något som strider mot lag. Frågor och svar som uppfyller kraven är publicerade på Medborgarförslag Medborgarförslag blir, till skillnad från Öppen kanal, föremål för politisk behandling. Alla som är folkbokförda i Jönköpings kommun, barn såväl som vuxna, har rätt att lämna medborgarförslag till kommunfull- mäktige. Varje förslag får behandla bara en fråga och kan handla om det mesta som rör kommunens verksamhet. I medborgarförslaget beskriver man en konkret åtgärd som man vill att kommunfullmäktige ska ta ställning till. Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma slag. medborgarför- Utredningen av ett medborgarförslag passerar flera instanser innan kommunfullmäktige kan fatta beslut. Kommunfullmäktige kan också välja att låta kommunstyrelsen eller en enskild facknämnd besluta i stället för kommunfullmäktige. Den politiska behandlingen av medbor- garförslagen i kommunfullmäktige sker vid sammanträdena i februari, maj, augusti och november då kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslaget ska genomföras eller inte. Hur gör man? Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också finnas adress till förslagsställaren. På skrivelsen ska det tydligt framgå att det är ett medborgarförslag. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Medborgarförslagen finns för att den enskildes delaktighet ska öka. Även medborgarförslag har lett till konkreta åtgärder. Ett förslag handlade om att utse officiant vid namngivningsceremoni för nyfött barn. Det resulterade i att regler utarbetades för en kommunal namngivningsce- remoni. I ett annat förslag ville man att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas på Internet. Enligt beslut i kommun- fullmäk- tige ska sändningar på kommunens hemsida starta under första kvartalet 2008 (läs mer på annan plats i Vårt Jönköping). Den yngsta person som lämnat ett medborgarförslag i Jönköpings kommun är en 10-årig flicka som tycker att bilanvändningen borde upphöra och att hästar ska användas istället. Hennes förslag kan inte förverkligas men ansvarigt kommunalråd och kommunfullmäktige konstaterade att alla förslag att hitta lösningar på miljöproblematiken är välkomna. Och på Råslätt har hästar faktiskt ersatt fordon för att hämta pappersavfall! Vårt Jönköping 13

13 Alla sorters tulpaner som planterats ut i kommunens parker återfinns med namnskyltar på Brunstorps gård, i rabatten vid kolonistugan. LANDSKAPSARKITEKT BJÖRN KALIN på tekniska kontoret är mannen som skapar de vackra blomsterplanteringarna i kommunens parker. Här berättar han om allt förarbete som ligger bakom en blomstersäsong i Rådhusparken. Jag börjar planeringen när höstmörkret börjar bli allt djupare, i mitten av oktober. Då sätter jag mig framför datorn, runtomkring mig ligger frö- och blomsterkataloger. Fotografier från årets säsong plockas fram.tidningar, urklipp, minnesbilder. Diskussioner med växthusens personal. Ja, allt nyttjas för att skapa nästa sommars blomsterfägring i kommunens rabatter och urnor. Frågor man måste ställa sig är hur såg det ut i år? Förra året? Förra året igen? Vad blir det för sommar nästa år, regn och rusk, sol och värme? Vädret kan man tyvärr inte kontrollera, utan ofta får man chansa på en normalsommar så att det mesta i växtväg ska kunna fungera. Ofta har jag någon tanke när jag En blomstersäsong i Rådhusparken börjar. Kanske ska en färg dominera, eller många varianter av samma blomma. Värme, färgexplosion eller nordiskt svalt? I höst valde jag att frost ska vara temat för Rådhusparkens planteringar. Silvriga blad, svala blåtoner med en del prydnadsgräs emellan. Så, jag tror givetvis att vi kommer få en varm och skön sommar, där dessa planteringar ska kännas lite lagom avsvalkande. Vad gäller Rådhusparken gäller samma tema i såväl rabatter som urnor. I Jönköpings kommun finns totalt 726 m 2 sommarblomsrabatter och 271 m 2 sommarurnor. Så det är lite att bita i, det tar en stund att rita och tänka. I mitten av december brukar jag vara klar att lämna över den nådiga luntan till växthusets personal. Sedan blir det deras uppgift att beställa hem fröer och sticklingar och planera för när och hur alla dessa växter ska sås och planteras. Och hur de ska ta hand om de små telningarna för att bli stora, friska och vackra. En utmaning varje år. När sen vårsolen börjar värma och april månad har börjat, då är det dags att plantera ut årets vårblommor. Men, dessa vårblommor planerades redan våren innan. Jo, det är sant. När vårfägringen är som störst och starkast, då sitter jag igen och söker inspiration för nästa års vårplanteringar. Vi måste nämligen vara ute i god tid. Vissa vårblommor sås redan i augusti. De lökväxter som pryder våra rabatter och urnor beställs i slutet av juni och levereras i slutet av september. Och planteras under oktober månad utomhus. Vårblommorna känner jag lite extra för, den efterlängtade våren måste saluteras ordentligt. Att kombinera tulpaner, narcisser med penséer, förgätmigej, tusenskönor m.fl. är något jag arbetat mycket aktivt med de senaste 7-8 åren. När hösten kryper närmare är det dags att åter sätta sig igen och planera nästa års händelser. Ibland undrar allmänheten varför vi river våra rabatter och urnor när de är som finast. Vi måste göra det för att kunna hålla vårt tidsschema. Vårplanteringarna rivs i början av juni för att ge plats åt sommarblommorna. En tumregel vi har är att i de centrala delarna av tätorten så väntar vi med planteringarna tills studentfirandet är över. Sommarblommorna får ofta stå så länge de är hyfsat vackra, men i de urnor vi har höstplantering (prydnadskål m.m.) måste vi riva tidigare så att höstplanteringarna har någon chans att vara vackra ett tag innan frosten går för hårt fram med dem. Och sen, på ett fåtal utvalda platser, sätts gran och tallris i urnor till advent. 14 Vårt Jönköping

14 Visste du att: Jönköpings kommuns växthus har en totalyta på m 2, varav m 2 är odlingsyta. Det värms med ytjordvärme. Runt anläggningen ligger meter slang nedplöjd i marken. Tre personer arbetar året om. Under högsäsong finns ytterligare två personer till hjälp under tiden april till juni. Odlingen har tillsyn dagligen, året om. Under 2007 odlades ca: Vårblommor Penseer Bellis Förgätmigej Primula lökar direkt i blomfat för utplacering i Rådhusparken Sommarblommor sommarblommor, av ca 200 olika sorters sommarplantor Höstväxter prydnadskål övrig höstfägring, prydnadsgräs, mangold, revsuga m.m. Växterna används för planteringar i parker, på kyrkogårdar och av bostadsföretag. Ca 180 m 3 jord förbrukades i odlingen och i urnor. 784 m 3 vatten användes till bevattning. Och KwH el till uppvärmning och belysning. Stadsparken för alla efter 3-årig förnyelse I tre år har två miljoner kr satsats årligen på att rusta upp Stadsparken i Jönköping är sista året. Då planeras bl.a. ytterligare två handikappanpassade balkonger vid djurhagarna. Toaletter för åretruntbruk ska byggas. Lekplatsen ska kompletteras med vattenlek och dusch för varma/nedsmutsade barn. Gångarna i arboretumet ska breddas till en dryg meter och förses med stenmjölsbeläggning. Vid norra infarten planteras lökar under hösten för blomning fr.o.m. nästa vår. Investeringarna började 2006 då lekplatsen byggdes om och till för att göras mer tillgänglig för alla barn oavsett handikapp eller ej. Ett grilltak byggdes i närheten av lekplatsen och en av djurhagarna fick delvis nytt staket i form av smålandsgärdsgård m.m blev hela parken uppskyltad. Norra och södra entrén fick nya digitala skyltar med uppdaterad informa- tion om vad som pågår i parken. Fyra stora informationstavlor sattes upp. Ryggåsstugan fick nytt tak och ett tiotal soffor av ny modell togs fram i samarbete med Norrahammars bruk och placerades centralt i parken. Då byggdes också den första handikappanpassade balkong av galler i en av djurhagarna så att man kan se djuren bättre även om man har svårt att se över gärdsgården. Speciella tunnor för engångsgrillar sattes upp på ett par platser i parken m.m. Allt detta firades med ett jättekalas i maj då ett flertal politiker planterade var sitt träd i arboretumet som symbol för de krafttag som gjorts. Totalt kommer satsningarna att kosta sex miljoner kr. Vårt Jönköping 15

15 Proposal no 17 Very Tall Parking House. Parkeringshuset Smedjan, skulptur i glas och stål av Johan Zetterquist, Dansnät Jönköping fyller 5 år Det firas med dansgästspel, föreläsningar, workshops, dansresor Vad är offentlig konst? Vem äger den och vem är den till för? Berör den alla? Konst för alla!? Under våren 2008 kommer offentlig konst i Jönköping att vara i fokus! Kultur Jönköpings kommun, stadsbyggnadskontoret och Jönköpings läns museum bjuder in till en mängd föreläsningar, utställningar, visningar och workshops och konst kommer att visas på olika platser runt om i vår kommun. Upplev konst på skolor, i bostadsområden, på torg, i parker, på sjukhus, på museer, hotell, kaféer och gallerier platser som kanske är nya för dig eller som du redan känner till. Genom samtal kring konsten i det offentliga rummet bjuds också alla in att delta, att ställa frågor och diskutera. Konst för alla!? innehåller en rad olika arrangemang med stor bredd. För fullständigt program hänvisas till foldern som finns på bibliotek, museer, gallerier, skolor och turistbyråer och att ladda ned på se/kultur samt Ett litet axplock ur programmet: Proposals for Public Art Utställning med Johan Zetterquist, konstnären bakom konstverket i parkeringshuset Smedjan i Jönköping pågår till 23 mars på Jönköpings läns museum. Paneldebatt om konsten för alla, offentlig konst i allmänhet men med Jönköpings kommun i synnerhet. Vem är beställare av konsten, vem äger och vem gestaltar det offentliga rummet? I panelen sitter representanter för Kultur Jönköpings kommun, Statens konstråd, stadsbyggnadskon- toret, Valands konsthögskola och Sveriges Arkitekter samt en konstnär. Onsdag 16 april kl på Jönköpings läns museum, Blå salen Konsten i skolans värld Visning av konsten på Erik Dahlbergsgymnasiet. Elever visar skolans konst med efterföljande frågesport. Tisdag den 18 mars kl 18. Samling vid kvällsentrén, ingång från Artillerigatan. Bussturer Upplev parker, platser och konst i och utanför stan med buss. Teaterinslag ingår. Rundtur i Jönköping: Onsdag 7 maj kl Rundtur i Huskvarna: Onsdag 14 maj kl Anmälan, se annons i dagspress. Konst på traditionella och icketraditionella platser Under våren visas konst på gallerier i Jönköping och Huskvarna: Galleri Bergström, Galleri Bäckalyckan, Galleri Smedbyn, Konstnärsgården och på Tändsticksområdet hos Konstnärsföreningen Dymlingen samt föreningen Konstgrafiker i Jönköping. Men även på platser som kanske är lite mer ovanliga som t.ex: Bobbys, Claras Coffee Bar, Clarion Collection Hotel Victoria, Elite Stora Hotellet, Huskvarna Stadshotell, Johans Coffee & Shop, John Bauer Hotel, Klosters, Mackmakeriet, Nyfiket, Twin City och Åtta glas. En mix av hiphop, capoeira, modern dans, brasiliansk rap och en massa mer. Membros från Brasilien gästar Jönköpings Teater den 25 april. Dansnät Jönköping initierades av Kultur Jönköpings kommun och har som syfte att påverka och stimulera danskonsten i Jönköpings län med professionella dansföreställningar med bredd och kvalitet och aktiviteter som t.ex. workshops och föreläsningar. Dansfesten, en årlig festival, arrangeras i samarbete med Kultur Jönköpings kommun och i år kan vi bl.a. se fram emot brasiliansk hiphop och en helkväll med koreografer och dansare från Jönköpings län. Utförligt program och information om vårens samtliga föreställningar och Dansfesten 08 hittar du i foldern som finns på bibliotek och turistbyrån samt på hemsidan: Våren med Dansnät Jönköping: 9 april Cristina Caprioli/very very Knivskarp koreograf 25 april Membros/Raio X/Elemento Bruto Brasilianskt gästspel med rap, hiphop och en massa mer 27 april Hemvändare/Dansare och koreografer från Jönköpings län En helkväll då allt kan hända Biljetter: 150 kr, studerande och t.o.m. 26 år 75 kr Bokning eller Vårt Jönköping

16 UKM Möjligheternas festival Den 5 april anordnas för femte gången en UKM-festival på Kulturhuset i Jönköping. UKM står för Ung Kultur Möts. UKM-festivaler anordnas på lokal, regional och nationell nivå runt om i Sverige. Syftet med UKM är att synliggöra ung kulturs bredd och rikedom och att olika former av ung kultur ska få mötas på ungdomarnas egna villkor. Nya barnoch elevombud Skol- och barnomsorgsförvaltningen har anställt två ombud för barn och elever. Ombudens uppgift är att tillvarata elevernas möjlighet till inflytande i skolan. Liselotte Randau är barn- och elevombud för förskola/grundskola och Hugo Ranerås är elevombud för gymnasieskolans elever. I Jönköping arrangeras UKM-festivalen av en grupp ungdomar med stöd av Kultur Jönköpings kommun och Fritid Jönköping. Under de senaste åren har festivalen etablerat sig bland Jönköpings ungdomar som en festival såväl av som med och för ungdomar med olika intressen och stilar. Vi vill ge Jönköpings ungdomar en scen, och vi tar tacksamt emot alla sorters kulturformer, säger Silvia Kakembo, en av ungdomarna som arrangerar UKM-festivalen. Det är väldigt många musikakter som anmält sig, så det hade varit kul att hitta lite udda kulturformer. Årets festival är på Hawaiitema, Stash: Artist från UKM och även om det inte behöver begränsa ungdomarna i deras anmälningar till festivalen så kommer det att märkas på en rad olika sätt med kringaktiviteter både inomhus och utomhus, lovar Silvia. Besökare i Hawaiikläder premieras. Kulturhuset 5 april kl Här hittar du påskeldarna På kommunens mark tänds påskeldar på följande platser: Ekhagsravinen, Jönköping Sannabadet, Särlavägen, Jönköping Strömsbergsdammen söderut, Jönköping Vipevägen, Stensholm, Huskvarna Bågskytteklubben, Lövhagsgatan, Huskvarna Norr om Rosenvägen, Bankeryd På Värendsberget i Jönköpings Stadspark finns den enda valborgsmässoelden på kommunägd mark. Den som tänker göra upp en påskeller valborgsmässoeld ska anmäla det till kommunens räddningstjänst. En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld. Den ansvarige ska lämna adress och telefonnummer till räddningstjänsten vid anmälan. Anmälan ska ske i god tid under kontorstid på telefon eller via under rubriken Skydd och säkerhet. Vid eldning på annans mark ska markägarens tillstånd alltid inhämtas. Du får bara använda ris och grenar i elden. Rivningsvirke och andra sopor får inte eldas upp. De ska köras till någon av kommunens sortergårdar. För eldar som görs upp på allmän plats samt för fyrverkerier kan polistillstånd behövas. Parksommar på Brunstorp och Rosariet Brunstorps gård 28/5 Äppleblomsvandring kl /7 Blomstervandring kl /8 Blomsterbindning kl /9 Beskärning av träd och buskar kl /9 Beskärning av träd och buskar 4/10 Fruktens dag kl Rosenlunds rosarium 4/6 Försommarvandring kl /6 Kom och visa - dag kl Ta med rosor och få hjälp med sortbestämning 16/7 Rosvandring kl /7 Rosornas dag kl Vårt Jönköping 17

17 Stora satsningar på idrotten Flera efterlängtade satsningar på sport- och fritidsanläggningar genomförs under Två nya sporthallar, tak över läktare på Stadsparksvallen och en ny ishall i Huskvarna. I sommar sätts spaden i jorden för den nya ishallen i Huskvarna. Den byggs i anslutning till Huskvarna sporthall och blir den fjärde i Jönköpings kommun. Sedan tidigare finns Smedjehov i Norrahammar samt HV71:s Kinnarps Arena, med två rinkar under samma tak. En ny hockeyrink har varit efterfrågad av såväl föreningar som kommunens skolor under många år. Två aktivtetshallar - i Tenhult och Gränna Tenhult får äntligen en sporthall, vilket gläder både skolor och föreningsliv i Tenhult. Den nya hallen byggs under året alldeles intill Tenhultsskolan. I Gränna placeras den nya sporthallen bredvid Ribbahallen och Ribbaskolan. Tak över sittplatsläktare på Stadsparksvallen På Stadsparksvallens sittplatsläktare saknar sektionen längst västerut ( offsideläktaren ) tak. Fritid Jönköping förlänger under säsongen läktartaket så att ytterligare 500 sittplatser Cykelkedjan är tillbaka! Den första maj drar Smart Trafikant igång cykla till jobbet-kampanjen Cykelkedjan för tredje året i rad. Målet i år är att få ännu fler arbetsplatser att engagera sig i lagtävlingen som pågår fram till slutet av september. I Cykelkedjan samlar så väl befintliga som nya cyklister poäng tillsammans i lag genom att så ofta som möjligt ta cykeln till arbetet. Förutom miljöbesparingar så betonas hälsovinster och det sociala engagemanget som positiva effekter av kampanjen. Som ytterligare motivation finns etapp- befrias från eventuellt regn. Bygget planeras tillsammans med Jönköpings Södra och IK Tord som båda har Stadsparksvallen som hemmaplan. Mellan konstgräsplanen vid Junebäcken och Bäckadalsgymnasiet byggs nya idrottslokaler och omklädningsrum. Här kommer finnas skräddarsydda lokaler för både aerobics och styrketräning. Ny kylanläggning på Råslätts IP Till nästa vinter och bandysäsong är en ny kylanläggning i bruk på bandybanan på Råslätts IP. Äntligen, ropar bandyspelare, och inte minst alla som åker skridskor på allmänhetens åkning. Nu blir isen lättare att spola, och står emot mildväder betydligt bättre. Med dessa satsningar kommer kommunens blomstrande föreningsliv få ännu bättre förutsättningar för att öka sina verksamheter. Många fler unga människor kommer att få utöva den idrott man vill och på sikt hjälper detta till att förbättra folkhälsan, kommenterar nöjda fritidsdirektören Ylva Millback årets investeringar. vinster, individuella priser och högvinst att vinna. Anmälan och information sker via Smart Trafikants hemsida. Kom ihåg; alla kan bli Smarta Trafikanter! Socialdirektör i europeiskt samarbete Elisabeth Mejersjö, socialdirektör i Jönköpings kommun, är som enda svensk inom sitt område uttagen att delta i ett europeiskt samarbete om äldreomsorg. Samarbetet är initierat av ESN European Social Network som är ett nätverk på europeisk nivå för nationella organisationer eller grupper av personer på ledande poster inom socialtjänst och omsorg. Tillsammans med sex andra europeiska socialchefer, och med stöd av ESN-personal och forskare, får hon möjlighet att jämföra praktiskt arbete inom äldreomsorgsområdet. Gruppen ska lämna underlag till ESN som ska bidra till policyskapande på europeisk nivå. ESN har i sin tur möjlighet att lämna bidrag till EU-kommissionens policyskapande process, vilket är en helt ny möjlighet för professionella inom socialtjänsten. ESN strävar efter att uppnå social rättvisa och jämlikhet i Europa genom en utveckling av den offentliga socialtjänsten. Medlemmarna består huvudsakligen av olika socialchefsorganisationer. Arbetet beräknas pågå ett år med fyra inplanerade gruppträffar på olika platser i Europa. 18 Vårt Jönköping

18 Skriftlig information inför utvecklingssamtal en rättighet för alla föräldrar som begär det I grundskolan hålls utvecklingssamtal varje termin. Syftet med samtalet är att elev, föräldrar och lärare ska etablera en kontakt tillsammans, och få möjligheter att utbyta åsikter om bl.a. hur elevens utveckling på bästa sätt kan stödjas. Utvecklingssamtalet är en viktig del i kommunikationen mellan skolan och hemmet. För att mötestiden ska användas till det som är mest angeläget att samtala om, har föräldrar enligt grundskoleförordningen rätt att begära skriftlig information före samtalet. Hur fungerar samtalet? I utvecklingssamtalet är läraren samtalsledare, och man följer en enkel samtalsstruktur. Här intill visas ett exempel på frågeställningar som elev, vårdnadshavare och lärare kan fundera kring inför och under ett utvecklingssamtal. Remissförslag eventuella ändringar till hösten Utbildningsminister Jan Björklund har i januari 2008 presenterat ett förslag till ändring när det gäller skriftliga omdömen i grundskolan. Förslaget är att skriftliga omdömen ska ges från årskurs 1, i samband med Kontaktcenter ny ingång till kommunen Jönköpings kommun möter kommuninvånarna på många sätt: genom telefon, e-post, hemsida, fysisk post och besök. Under första kvartalet i år planeras en helt ny form starta - ett kontaktcenter. Med ett kontaktcenter skapas en ingång en samordnad kundtjänst som löser större delen av allmänhetens enklare ärenden direkt. Kontaktcentret syftar till att göra det lättare för kommuninvånarna att få hjälp och i större utsträckning få frågor och ärenden avklarade redan vid första kontakten. En kontakt skapas för alla frågor. T.ex. samordnas olika kundtjänstfunktioner till en enda och allmänheten får bara ett telefonnummer att hålla reda på för olika typer av felanmälan. De olika förvaltningarna i kommunen ska kopplas på successivt. Målsättningen är att det ska finnas Utvecklingssamtal i årskurs 2 på Österängsskolan. Från vänster Joakim Walltegen (pappa), Ewa-Maria Eriksson (lärare), Carl Walltegen och Annette Gustavsson (mamma). Fråga Elev Lärare Vårdnadshavare VAD? VARFÖR? HUR? Detta vill jag bli Detta behöver Sara Detta vill jag att Sara bättre på... bli bättre på... ska bli bättre på... Jag vill det Hon behöver det Jag vill det därför att... därför att... därför att... Så här vill jag Så här kan Sara Så här tror jag Sara jobba... jobba... jobbar bäst... utvecklingssamtalet och bli en del av elevens individuella utvecklingsplan. I förslaget ingår också att omdömena ska få vara betygsliknande. Förslaget är ute på remiss t.o.m. april, och behandlas sedan vidare. Tanken är att ändringen ska gälla fr.o.m. höstterminen. ett kontaktcenter för hela Jönköpings kommun år Upp till 80 % av allmänhetens ärenden ska kunna lösas redan vid första kontakten. Ingen ska behöva uppleva att bli hänvisad mellan olika personer. Personalen i kontaktcentret ska kunna hantera alla typer av frågor, felanmälningar och klagomål och även svara på allmänna samhällsfrågor. Vårt Jönköping 19

19 Samhällsinformation Gruppförsändelse Engelska The Municipality of Jönköping publishes the magazine Vårt Jönköping, which is distributed to all households in the municipal area. The magazine contains information about a whole range of municipal activities. Included in this issue is an article on the expanding Jönköping region, which has also become an important logistics centre, the municipal budget for 2008, different ways of contacting municipal representatives and employees, appraisal discussions in schools etc. For further information, please call Arabiska. Vårt Jönköping.,,, SKB Komuna Jönköping izdaje list Vårt Jönköping namjenjen svim lokalnim doma instvima. List sadrži informacije o komunalnim aktivnostima u okviru razli itih podru ja djelatnosti. Ovaj broj, izme u ostalog, govori o Jönköpingu regionu u ekspanziji koji predstavlja važan logisti ki centar, komunalnom budžetu za 2008.g., razli itim na inima za ostvarivanje kontakta sa lokalnim politi arima (odbornicima) i zaposlenima, roditeljskim sastancima i dr. Za podrobnije informacije obratite se telefonom na broj Somaliska Maamulka degama Jönköping wuxuu soo saara wargeyska Vårt Jönköping, kaasoo loogu talagalay dhamaan dadwaynaha degmada ku nool. Wargeyska waxaa lagu qora warbixinno ku saabsan dhaqdhaqaaqyada kala duwan uu maamulka degmada ku dhaqaaqo. Arrimaha caddadkaan uu ka sheekeeyn doono waxaa kamid ah sida Gobolka Jönköping uu sii fidsamaayo. Isla markii na ah goob dhexe u ah isku-dubberidida iyo isla socodsiinta hawalaha, miisaniyadda maamulka degmada 2008, siyaabaha kala duwan ee hawlwadeneyada iyo siyaasiyiinta degmada loola xiriiri karo, ka arrinsashada horumarka ardayda dugsiyada iwm. Warbixin faahfaahsan kala xiriir taleefankan Stadskontoret mars Vårt Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn (vxl) Postadress Jönköping

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA Samhällsbyggnad Dialog Evenemang Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara!

Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB. Etablera dig i Skara! Vi når 80% av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil Stefan Nyman, vd EA Åkeri AB Etablera dig i Skara! Vårt mål är Sveriges bästa dialog Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik naturligtvis

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer